ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro"

Transkrypt

1 Zabrze, ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się z 12 stanowisk komputerowych wraz z serwerem i oprogramowaniem w oparciu o rozwiązanie terminalowe dla Gimnazjum nr 20 w Zabrzu w projekcie Dziś nauka, jutro zawód współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Zamawiający Gimnazjum nr 20 Ul. Kasprowicza 7, Zabrze Tel/fax NIP , REGON II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej rozwiązanie polegające na utworzeniu 12 stanowisk komputerowych wraz z serwerem i oprogramowaniem w oparciu o rozwiązanie terminalowe. 1. Komputer PC (serwer) 1 szt. 1. Procesor 2. Pamięć 3. Dysk twardy Procesor czterordzeniowy z wynikiem w teście Passmark CPU Mark na stronie uzyskujący wynik nie mniejszy niż 9400 punktów Zainstalowana pamięć RAM co najmniej 16 GB DDR3 1600MHz (rozbudowa pamięci do 32 GB) 2 dyski 1TB każdy mogące pracować w konfiguracji macierzy RAID 1 lub RAID 0 z interface SATA III 4. Napęd optyczny Wbudowany Blu-ray (BD-R/RE/ROM) DVD ± RW DL 1 x 15-stykowe D-Sub (wejście na monitor) 1 x HDMI 6 x USB Złącza 4 x USB x RJ-45 (LAN) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy)

2 6. Komunikacja Możliwość podłączenia dwóch sieci przewodowych Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/sek. i jednej bezprzewodowej IEEE b/g/n 7. Moc zasilacza 350 Wat 8. Audio Zintegrowana karta dźwiękowa 9. Video Zintegrowana karta graficzna HD Graphics Obudowa Czarna 11. Dodatkowe wyposażenie Mysz optyczna, klawiatura, czytnik kart pamięci 19-in-1 Windows Server Std 2012 lub równoważne umożliwiające współdzielenie 1 komputera przez minimum 30 użytkowników za pomocą technologii terminalowej. Oprogramowanie powinno pozwalać na indywidualną pracę uczniów na większości aplikacji. Powinno umożliwiać warunki do: 12. Oprogramowanie nauki aplikacji biurowych Word, Excel, wyświetlania prezentacji, wyświetlania filmów, Internetu, nauki w pracowniach językowych, pracy z oprogramowaniem graficznym (np. Photoshop) pracy na wielu innych aplikacjach edukacyjnych. Licencjonowanie Licencjonowanie powinno odbywać się w modelu klient serwer. Licencją serwerową powinien być objęty centralny komputer, natomiast każde urządzenie (lub użytkownik) uzyskujące dostęp do komputera powinno być objęte licencją dostępową. Wirtualizacja Oprogramowanie powinno posiadać możliwości instalacji w wirtualnym środowisku systemu operacyjnego, jak również pełnić rolę hosta wirtualnej maszyny. Active Directory Powinno mieć możliwość integracji z Active Directory. 13. Gwarancja NBD 3 lata 2. Monitor LCD 13szt. 1. Format ekranu Panoramiczny 2. Przekątna ekranu 21,5 cali

3 3. Technologia podświetlania LED 4. Czas reakcji matrycy 5ms 5. Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 6. Jasność 200 cd/m2 7. Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) 8. Kąt widzenia poziomy 170 stopni 9. Kąt widzenia pionowy 160 stopni 10. Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln. 11. Zasilacz Wbudowany 12. Kolor obudowy Czarny 13. Certyfikaty CE TUV/GS MPR-II ISO ENERGY STAR Terminal 12szt Video Dźwięk Interfejsy Obsługiwane systemy operacyjne Rozdzielczość do 1920 x 1080, kolor 16- lub 24-bitowy, 60Hz, sprzętowa akceleracja grafiki 16-bitowe stereofoniczne wejście i wyjście dźwięku, wtyczka typu jack 3,5 mm 2 x USB 2.0, 2 x USB 1.1, port Ethernet 10/100, złącze monitora VGA, gniazdo zasilania 12V (prąd stały), wyłącznik zasilania Windows, Linux 5. Mocowanie Ramka do mocowania na monitorze, zgodnie z normą VESA 6. Pobór mocy 3-5 W 7. Zasilacz 12VDCin 8. Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji pulpitów wraz z obsługą protokołu UXP, pozwalające na pracę minimum 50 użytkowników na jednym współużytkowanym komputerze PC

4 Video Dźwięk Interfejsy Obsługiwane systemy operacyjne Rozdzielczość do 1920 x 1080, kolor 16- lub 24-bitowy, 60Hz, sprzętowa akceleracja grafiki 16-bitowe stereofoniczne wejście i wyjście dźwięku, wtyczka typu jack 3,5 mm 2 x USB 2.0, 2 x USB 1.1, port Ethernet 10/100, złącze monitora VGA, gniazdo zasilania 12V (prąd stały), wyłącznik zasilania Windows, Linux 13. Mocowanie Ramka do mocowania na monitorze, zgodnie z normą VESA 4. Oprogramowanie - 12szt. Pakiet biurowy Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych zawierający co najmniej: 1. Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 2. Oprogramowanie antywirusowe Nie dopuszcza się aby powyższe elementy składowe pochodziły od różnych producentów Zaproponowane oprogramowanie musi być odpowiednio dobrane do możliwości wydajnościowych komputera Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, oznakowany symbolem zgodności CE oraz indywidualnym numerem seryjnym, powinien również spełniać: wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49, poz.414 z późn. zmianami), normy określone w PN-ISO 9296 dotyczące wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych (dla jednostki roboczej bez nośników optycznych maks. 35dB), warunki zgodności z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (LVD) oraz o zgodności z dyrektywami dotyczącymi emisji fal magnetycznych (EMC). III. Termin wykonania zamówienia 14 dni od podpisania umowy. Dostawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedłożenia protokołu odbioru i uruchomienia przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem indywidualnych numerów seryjnych urządzeń.

5 IV. Wymagane dokumenty 1. Wypełniony Formularz Oferty (Załącznik nr 1); 2. Dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 3. Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. V. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania podstawowe: a) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako załącznik nr 1) w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta powinna: - zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe oferenta; - być sporządzona w języku polskim; - treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego; - zawierać cenę oferty przedstawionej, jako cenę brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku b) Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert c) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. e) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. g) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 2. Forma oferty a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. b) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

6 c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 15 listopada 2012 do godz. 12:00: a) osobiście w siedzibie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły tj. 7:30 15:30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe pracownia komputerowa b) drogą pocztową (adres jak wyżej) c) drogą elektroniczną na adres: z tytułem wiadomości Zapytanie ofertowe pracownia komputerowa Oferty składane drogą elektroniczną powinny być scanami ofert oryginalnych (podpisanych). 2. Decyduje data wpływu oferty, do siedziby Zamawiającego 3. Otwarcie ofert nastąpi 15 listopada 2012 o godzinie 12:45 w siedzibie Zamawiającego. VII. Ocena ofert Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena (wartość brutto) Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę tj. najniższą cenę, wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie także zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego VIII. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 2. Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postepowania w formie elektronicznej na adres wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego. IX. Pozostałe informacje 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 3. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.

7 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej ( ), jak również zostanie zawieszona w siedzibie Zamawiającego. 5. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. 7. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą ową wraz z informacją o wynikach postępowania. 8. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy. 9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Anna Kaczmarska, tel , X. Wykaz załączników - Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty - Załącznik nr 2 Wzór umowy

8 Załącznik nr 1 Dane Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Adres Tel. fax. NIP W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia na zakup, dostawę, instalację oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się z 12 stanowisk komputerowych wraz z serwerem i oprogramowaniem w oparciu o rozwiązanie terminalowe dla Gimnazjum nr 20 w Zabrzu w projekcie Dziś nauka, jutro zawód współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z zakresem i na warunkach określonych przez Zamawiającego w całości za cenę: a) netto:.. zł b) podatek VAT.. zł c) brutto zł (słownie...zł) I. Oświadczam, że 1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 2. Posiadamy kwalifikacje oraz zasoby niezbędne do należytego wykonania usługi. 3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 4. Zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy według wzoru określonego w Załączniku 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Dokumenty zawarte na stronach od do zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy)

9 II. Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować do: Imię i nazwisko Stanowisko Adres Adres III. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są: , dnia r. (czytelny podpis) Umowa Załącznik nr 2 zawarta w Zabrzu w dniu.. pomiędzy Gimnazjum nr 20 z siedzibą przy ul. Kasprowicza 7, Zabrze, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Marcina Kłaka - dyrektora przy kontrasygnacie Jana Micewicza głównego księgowego a.. z siedzibą w.. NIP:., zwanym/-ą w dalszej części umowy Dostawcą, reprezentowanym przez:. Po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z obowiązującym u Zamawiającego Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości euro netto w ramach projektu pn. Dziś nauka, jutro zawód, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zmianami), została zawarta umowa o następującej treści 1. Dostawca zobowiązuje się: 1 1) przenieść na Zamawiającego własność i wydać fabrycznie nowy sprzęt komputerowy:

10 a) serwer b) monitor 13 szt. c) terminal 12 szt. 2) wraz z licencjami i nośnikami na systemy operacyjne, które Dostawca obowiązany jest zainstalować i skonfigurować do istniejącej sieci lub istniejącej infrastruktury informatycznej w Gimnazjum nr Szczegółowe parametry zestawów oraz systemów operacyjnych wymienionych w ust.1 pkt.1 określa załącznik Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt Dostawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 2. O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostawy oraz wykonania obowiązków jak w 1 ust.1 pkt.2 Dostawca powiadomi Zamawiającego faxem z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 3. Zamawiający potwierdzi wykonanie całości umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru i uruchomienia. 4. Przy odbiorze końcowym Dostawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Dostawcy tj. kwota netto zł (słownie zł 00/100) plus obowiązujący podatek VAT.... zł; brutto zł (słownie zł 00/100) 2. Wynagrodzenie określone w ust.1 Dostawca otrzyma po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem określonym w 2 ust. 3 i złożeniu faktury. 3. Termin zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty odbioru i dostarczenia Zamawiającemu faktury. 4. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy jest płatne przelewem na jego konto wskazane na fakturze. 5. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami umowy.

11 2. Dostawca udziela co najmniej 36 - miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy. 3. Okres gwarancji jak w ust. 2 liczony jest od daty protokolarnego odbioru całości zamówienia. 4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urządzeń usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Dostawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie dwóch dni roboczych od chwili zgłoszenia (dokonanego za pomocą faxu lub poczty elektronicznej), chyba że strony inaczej postanowią. 6. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Strony umowy. 7. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Dostawcy nie usunie on wady (usterki) w terminie jak w ust. 5 Zamawiający ma prawo usunąć wadę (usterkę) na koszt i ryzyko Dostawcy, bez utraty prawa gwarancji. 8. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymać warunków eksploatacji określonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Dostawcę Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Dostawca w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia jak w 3 ust.1 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia jak w 3 ust.1, 3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia jak w 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad. 3. Zamawiający zapłaci dostawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto jak w 3 ust.1 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnego wynagrodzenia określonego w Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

12 6 1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie, pod rygorem nieważności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA Załącznik do umowy Komputer PC (serwer) 1 szt. Procesor czterordzeniowy z wynikiem w teście Passmark CPU Mark na stronie 14. Procesor uzyskujący wynik nie mniejszy niż 9400 punktów 15. Pamięć Zainstalowana pamięć RAM co najmniej 16 GB DDR3 1600MHz (rozbudowa pamięci do 32 GB) 16. Dysk twardy 2 dyski 1TB każdy mogące pracować w konfiguracji macierzy RAID 1 lub RAID 0 z interface SATA III 17. Napęd optyczny Wbudowany Blu-ray (BD-R/RE/ROM) DVD ± RW DL 18. Złącza 19. Komunikacja 1 x 15-stykowe D-Sub (wejście na monitor) 1 x HDMI 6 x USB x USB x RJ-45 (LAN) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) Możliwość podłączenia dwóch sieci przewodowych Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/sek. i jednej bezprzewodowej IEEE b/g/n 20. Moc zasilacza 350 Wat

13 21. Audio Zintegrowana karta dźwiękowa 22. Video Zintegrowana karta graficzna HD Graphics Obudowa Czarna 24. Dodatkowe wyposażenie Mysz optyczna, klawiatura, czytnik kart pamięci 19-in Oprogramowanie Windows Server Std 2012 lub równoważne umożliwiające współdzielenie 1 komputera przez minimum 30 użytkowników za pomocą technologii terminalowej. Oprogramowanie powinno pozwalać na indywidualną pracę uczniów na większości aplikacji. Powinno umożliwiać warunki do: nauki aplikacji biurowych Word, Excel, wyświetlania prezentacji, wyświetlania filmów, Internetu, nauki w pracowniach językowych, pracy z oprogramowaniem graficznym (np. Photoshop) pracy na wielu innych aplikacjach edukacyjnych. Licencjonowanie Licencjonowanie powinno odbywać się w modelu klient serwer. Licencją serwerową powinien być objęty centralny komputer, natomiast każde urządzenie (lub użytkownik) uzyskujące dostęp do komputera powinno być objęte licencją dostępową. Wirtualizacja Oprogramowanie powinno posiadać możliwości instalacji w wirtualnym środowisku systemu operacyjnego, jak również pełnić rolę hosta wirtualnej maszyny. Active Directory Powinno mieć możliwość integracji z Active Directory. 26. Gwarancja NBD 3 lata Monitor LCD 13szt. 14. Format ekranu Panoramiczny 15. Przekątna ekranu 21,5 cali 16. Technologia podświetlania LED 17. Czas reakcji matrycy 5ms 18. Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 19. Jasność 200 cd/m2 20. Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) 21. Kąt widzenia poziomy 170 stopni

14 22. Kąt widzenia pionowy 160 stopni 23. Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln. 24. Zasilacz Wbudowany 25. Kolor obudowy Czarny 26. Certyfikaty CE TUV/GS MPR-II ISO ENERGY STAR 5.0 Terminal 12szt. 14. Video Rozdzielczość do 1920 x 1080, kolor 16- lub 24-bitowy, 60Hz, sprzętowa akceleracja grafiki 15. Dźwięk 16-bitowe stereofoniczne wejście i wyjście dźwięku, wtyczka typu jack 3,5 mm 16. Interfejsy 2 x USB 2.0, 2 x USB 1.1, port Ethernet 10/100, złącze monitora VGA, gniazdo zasilania 12V (prąd stały), wyłącznik zasilania 17. Obsługiwane systemy Windows, Linux operacyjne 18. Mocowanie Ramka do mocowania na monitorze, zgodnie z normą VESA 19. Pobór mocy 3-5 W 20. Zasilacz 12VDCin Oprogramowanie Oprogramowanie do wirtualizacji pulpitów wraz z obsługą protokołu UXP, 21. pozwalające na pracę minimum 50 użytkowników na jednym współużytkowanym komputerze PC 22. Video Rozdzielczość do 1920 x 1080, kolor 16- lub 24-bitowy, 60Hz, sprzętowa akceleracja grafiki 23. Dźwięk 16-bitowe stereofoniczne wejście i wyjście dźwięku, wtyczka typu jack 3,5 mm 24. Interfejsy 2 x USB 2.0, 2 x USB 1.1, port Ethernet 10/100, złącze monitora VGA, gniazdo zasilania 12V (prąd stały), wyłącznik zasilania 25. Obsługiwane systemy Windows, Linux operacyjne 26. Mocowanie Ramka do mocowania na monitorze, zgodnie z normą VESA Oprogramowanie - 12szt. Pakiet biurowy Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych zawierający co najmniej: Edytor tekstów 3. Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

15 Narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 4. Oprogramowanie antywirusowe Nie dopuszcza się aby powyższe elementy składowe pochodziły od różnych producentów Zaproponowane oprogramowanie musi być odpowiednio dobrane do możliwości wydajnościowych komputera

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo