Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro"

Transkrypt

1 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, Gdańsk tel. centrali (58) , faks (58) na rzecz i w imieniu którego zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych działa Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35, Gdańsk 17 tel. centrali (58) , faks (58) /04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości powyżej euro Dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej Sprawa nr 25/ZP/2012 Załączniki: Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Nr 2: Wzór formularza oferty Nr 3: Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nr 4: Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nr 5: Wzór oświadczenia dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Nr 6: Projekt umowy Nr 7: Wzór wykazu wykonanych dostaw 1 z 10

2 ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Obowiązujące przepisy Przy udzielaniu niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych Ustawą przepisy Kodeksu cywilnego Sposób porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, a także w formie pisemnej. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić ich otrzymanie. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Korespondencja z Zamawiającym przekazywana faksem lub pocztą prowadzona jest za pośrednictwem kancelarii ogólnej i faksu ogólnego, dlatego musi zostać odpowiednio oznaczona. Wszelką korespondencję przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać następująco: Morski Oddział Straży Granicznej Sekcja Zamówień Publicznych dotyczy sprawy nr 25/ZP/2012 dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Ofertę należy dodatkowo oznaczyć wyraźnym napisem: OFERTA NIE OTWIERAĆ W KANCELARII. Korespondencję przesyłaną za pomocą faksu należy przesyłać wyłącznie pod numery: lub Faks czynny jest całą dobę. Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres Strona internetowa, na której umieszczane będą informacje wymagane Ustawą: Korespondencji ani ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: st. chor. SG Wioletta Jękalska, tel , pani Grażyna Klamann tel , pani Katarzyna Szudy, tel w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: ppor. SG Norbert Szabliński tel (zakres 1), st. chor. sztab. SG Piotr Jassak tel (zakres 2), st. chor. sztab. SG Arkadiusz Zioło tel (zakres 3) Godziny urzędowania Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) Godziny urzędowania kancelarii: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) (w godzinach od kancelaria nieczynna) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje zapytanie w sposób określony w pkcie 1.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert (liczy się data wpłynięcia zapytania do Zamawiającego), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści na swojej stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 2 z 10

3 ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych zakresów. Liczba zakresów 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Miejsce realizacji zamówienia Morski Oddział Straży Granicznej, Gdańsk, ul. Oliwska Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień komputery osobiste komputery przenośne całostronicowe czytniki e-dokumentów czytnik linii papilarnych urządzenia wielofunkcyjne drukarka laserowa 2.5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. ROZDZIAŁ 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3.1. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia spełniał warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Dla zakresu 1: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto; Dla zakresu 2: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę czytników będących przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto; Dla zakresu 3: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę urządzeń wielofunkcyjnych o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3 z 10

4 3.2. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 3.1. poprzez analizę treści złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 4 pkt 4.1. ppkt 1 i pkt 4.2. ppkt 2 Specyfikacji. ROZDZIAŁ 4. WYMAGANE DOKUMENTY Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 Ustawy, oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z poniższymi dokumentami Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z art. 44 Ustawy Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią przedstawioną w załączniku nr 3 do Specyfikacji. 2) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Zgodnie z 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnego z treścią przedstawioną w załączniku nr 4 do Specyfikacji Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji; 2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostaw (odpowiednio dla danego zakresu), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 7 do Specyfikacji). 3) dotyczy Wykonawców polegających na wiedzy, doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów: - pisemne zobowiązanie innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedstawione dokumenty muszą być aktualne, tzn. muszą przedstawiać stan faktyczny i prawny istniejący w chwili składania ofert. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt 1), musi być przedstawione w formie oryginału. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt 2), oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy w stosunku do osób fizycznych, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt 1) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1),4),5),6),7) muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej stronie kopii). 4 z 10

5 Wykaz dostaw, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2), musi zostać przedstawiony w formie oryginału zaś dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej stronie kopii). Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt 3), musi być przedstawione w formie oryginału. Do oferty muszą zostać załączone kompletne dokumenty. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale. Sposób poświadczania dokumentów: Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (zgodnie z rozdziałem 5. pkt 5.2. Specyfikacji). Poświadczenie powinno nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające. Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z użyciem formuły za zgodność z oryginałem lub równoważnej Wykonawca zagraniczny Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1), ppkt 4), ppkt 5) i ppkt 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty mają być zgodne z wymogami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma organu wydającego powyższe dokumenty, to można go zastąpić np.: oświadczeniem Wykonawcy w formie określonej poniżej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt 6), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty wymagane od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być wystawione w terminach ważności dokumentów określonych odpowiednio w pkt 4.2. Pozostałe wymogi dotyczące składania dokumentów zagranicznych są zgodne z zapisami pkt Wykonawcy występujący wspólnie oraz wspólnicy spółek cywilnych: 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4. Oferta wspólna powinna spełniać następujące wymagania: 1) powinna być sporządzona zgodnie ze Specyfikacją, 2) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu, 3) dokumenty wspólne tj. np. oferta cenowa, wykaz wykonanych dostaw, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 4) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą 5 z 10

6 być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. 6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą) Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego: W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe odpowiadają wymaganiom, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, Zamawiający wymaga złożenia specyfikacji oferowanych urządzeń wraz z parametrami technicznymi. Specyfikacja techniczna wraz z parametrami technicznymi musi być: napisana w języku polskim lub przetłumaczona na język polski, podpisana przez Wykonawcę i złożona wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę określoną w rozdziale 5. pkt 5.2. Specyfikacji. ROZDZIAŁ 5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1. Sposób przygotowania oferty Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami: 1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale, w jednym egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej. 2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4) Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. 5) Ofertę należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert (np. umieścić w dwóch zaklejonych i opisanych kopertach). Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy oraz napis OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ SPRAWA NR 25/ZP/ NIE OTWIERAĆ W KANCELARII Sposób podpisania oferty 1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi: a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt d) i e), Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wymienione w ppkt a), b) lub c). Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa (lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy 6 z 10

7 występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby), do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować korespondencję. 3) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu) Treść oferty 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych zakresów. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5) Wykonawca musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W razie braku wpisu lub zaznaczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie. 6) UWAGA! Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty Sposób obliczenia ceny oferty Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami: 1) W ofercie należy podać cenę za dostawę kompletnego przedmiotu zamówienia, uwzględniającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m. in. koszty załadunku, transportu, rozładunku. 2) Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: - wartość brutto dla danej pozycji tabeli wyceny otrzymuje się poprzez pomnożenie ceny jednostkowej brutto w zł /komplet i ilości jednostek miary, - razem wartość brutto zakresu oferty stanowi suma wartości brutto wszystkich pozycji tabeli wyceny. 3) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane ceny cena jednostkowa brutto w zł/komplet, wartość brutto, razem wartość brutto (dotyczy zakresu 1 i 2), zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacji. 4) Oferta może zawierać tylko jedną cenę. Oferta nie zawierająca wymaganej ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych zostanie odrzucona. 5) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną - oferta nie może zawierać zapisu typu cena do negocjacji lub cena obowiązuje pod warunkiem.... Ewentualny upust cen winien być uwzględniony w cenie oferty. 6) Cenę ofertową należy podać: a) wliczając w cenę oferty podatek VAT - dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP. Do wyliczenia ceny Wykonawca musi przyjąć 23% stawkę podatku od towarów i usług. b) bez podatku VAT dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 7) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) Cenę należy obliczyć i podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu,- (np. 120,-). 9) Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. 10) Cena będzie mogła ulec zmianie tylko w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. UWAGA! Jeżeli treść oferty jest niezgodna z Ustawą, nie odpowiada treści Specyfikacji, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, zawiera błędy w obliczeniu ceny, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, Zamawiający odpowiednio zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty. 7 z 10

8 5.5. Tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie innym Wykonawcom i osobom trzecim. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, a także innych informacji jawnych na podstawie odrębnych przepisów, m.in. ujawnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Biuletynie Informacji Publicznej lub dotyczących wykonanych zamówień publicznych Zmiany w ofercie i wycofanie oferty. 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w rozdziale 5 pkt 5.1 ppkt 5, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ 6. WADIUM Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, musi wnieść wadium w wysokości: dla zakresu 1: 2.355,00 złotych (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), dla zakresu 2: 245,00 złotych (dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100), dla zakresu 3: 813,00 złotych (osiemset trzynaście złotych 00/100). W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres należy wnieść wadium w wysokości będącej sumą kwot wymaganych dla zakresów, których ta oferta dotyczy. Wadium może być wnoszone w (jednej lub kilku) następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: NBP O/O Gdańsk Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Organizacyjno-Administracyjny UWAGA! Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek Zamawiającego do wyznaczonego terminu składania ofert, w związku z tym przelewu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą. Gwarancje i poręczenia muszą być płatne we wszystkich sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy, tj. gdy: 1) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8 z 10

9 Gwarancje i poręczenia muszą być bezwarunkowe i płatne na każde żądanie Zamawiającego, a upływ terminu zgłaszania przez Zamawiającego roszczeń z gwarancji lub poręczenia nie może nastąpić wcześniej niż 7 dni po upływie terminu związania ofertą. Wadia muszą być ważne przez cały okres związania ofertą. Okres związania ofertą został podany w pkt 5.7. W przypadku zmiany terminu składania ofert wyznaczonego w rozdziale 7. wadium musi obejmować okres związania ofertą liczony od nowego (ostatecznego) terminu składania ofert. Niespełnienie warunków dotyczących wniesienia wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. UWAGA! Wadium należy oznaczyć: dotyczy sprawy nr 25/ZP/2012 dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej dla zakresu ( należy wpisać właściwy zakres/zakresy). ROZDZIAŁ 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć nie później niż do r. do godz w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej Gdańsk 17 ul. Oliwska 35, kancelaria II piętro, pok Uwaga: teren zamknięty - obowiązują przepustki. Ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia o godz w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35, w pok O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do kancelarii Morskiego Oddziału Straży Granicznej po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i zwrócone niezwłocznie. ROZDZIAŁ 8. KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT 8.1. Kryterium oceny ofert Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena brutto 100% Sposób oceny i badania ofert Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta dla danego zakresu może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Komisja dokona obliczenia ilości punktów wg poniższego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto x 100 = ilość punktów cena brutto danej oferty Za najkorzystniejszą spośród ofert (dla danego zakresu) niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej dla danego zakresu z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Zamawiający powiadomi również o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz o terminie, po którego upływie umowa w przedmiotowym postępowaniu może być zawarta. 9 z 10

10 ROZDZIAŁ 9. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 9.1. Zawarcie umowy Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy (tj. faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 15 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób niż określony wyżej. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji. Do zawarcia umowy wymagane będzie wykazanie uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania będącego przedmiotem umowy przez osoby występujące w imieniu wybranego Wykonawcy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zmiany zawartej umowy Cena jednostkowa oraz wartość umowy będzie mogła ulec zmianie tylko w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości. ROZDZIAŁ 10. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. ZATWIERDZAM Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Piotr Stocki Gdańsk, dnia r. 10 z 10

11 Załącznik 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres 1: 1. Mikrokomputer typu PC 53 kpl: Minimalne wymagania dla jednego kompletu OPROGRAMOWANIE MS Windows 7 Professional 32Bit PL OEM wraz z nośnikami oraz potwierdzeniem udzielenia licencji lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. System, współpracujący z usługą MS Active Directory. Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) Programy muszą mieć możliwość aktywacji i rejestracji w inny sposób niż za pomocą sieci Internet. Częstotliwość taktowania 3,3 GHz procesora Wielkość wbudowanej pamięci podręcznej drugiego 6 MB poziomu Liczba rdzeni 4 Liczba wątków 4 Wersja produktu BOX MIKROKOMPUTER PROCESOR PŁYTA GŁÓWNA Format Płyty ATX Typ obsługiwanej pamięci DDR III Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz/1333 MHz/1600 MHz/1866 MHz/2133 MHz Ilość gniazd pamięci 4 Ilość złączy PCI-E 16x 2 Ilość urządzeń Serial ATA / szybkość 6 / 300 MB/s, 600MB/s Rodzaj pamięci Non-ECC 10 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 obsługiwane kontrolerem zintegrowanym z Porty zewnętrzne chipsetem płyty głównej. Co najmniej 2 porty USB wyprowadzone z przodu obudowy Wbudowany układ dźwiękowy TAK Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami. Rozdzielczość Złącza zewnętrzne Wielkość pamięci Rodzaj pamięci Złącza magistrali Dodatkowo KARTA GRAFICZNA obsługiwana rozdzielczość 1600x1200x32 przy częstotliwości odświeżania min. 85 Hz DVI-D, HDMI, 15-stykowe D-Sub 1024 MB DDR III PCI-E Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami.

12 Typ Gwarancja RAM DDR III 4GB 2000 MHz CL10 Non-ECC Wieczysta HDD Pojemność 1 TB Interfejs Serial ATA 600 Prędkość obrotowa 7200 obr./min Pamięć cache 64 MB Gwarancja 2 lata bez zwracania uszkodzonego dysku. Typ napędu Interfejs Zapis DVD+/-R Zapis DVD-RW Zapis DVD+RW Zapis DVD-R DL Odczyt DVD-RAM Odczyt DVD-ROM Odczyt DVD+/-R DL Zapis CD-RW Zapis CD-R Odczyt CD-ROM Dodatkowo Zasilacz Chłodzenie DVD-RW DVD-RW DL Serial ATA 24x / 24x 6x 8x 16x 12x 16x 12x / 12x 32x 48x 48x Oprogramowanie do zapisu danych na nośniki za pomocą w/w urządzenia oraz oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audio, video wraz z nośnikami OBUDOWA 500 W Wymuszenie wyprowadzania ciepłego powietrza poza obudowę realizowane przez zamontowany wentylator na obudowie. PRZEWODY Wszystkie kable połączeniowe niezbędne do poprawnej pracy stanowiska komputerowego. KLAWIATURA Standardowa klawiatura 101/102 klawisze na USB MYSZ Optyczna ze scroll, liczba przycisków 3 na USB z podkładką MONITOR Technologia podświetlenia LED Przekątna min. 21,5 cali Rozdzielczość nominalna min x 1080 pikseli Kontrast min. 1000:1 Jasność 250 cd/m² Czas reakcji matrycy nie większy niż 5 ms Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Wejścia 15-stykowe D-Sub, DVI-D Głośniki tak Gwarancja 24 miesięcy Przewody D-Sub, DVI-D, Audio

13 CZYTNIK KART ELEKTRONICZNYCH Minimalne wymagania Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika kart elektronicznych GemPC Twin lub urządzenia równoważnego spełniającego poniższe wymagania Interfejs USB Interfejs karty Wsparcie dla protokołów T=0, T=1, Obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A,B,C(5V, 3V, 1.8V) Typ karty Chipowa (procesorowa) Technologia odczytu Elektroniczna (karty chipowe) Certyfikacje ISO/IEC ,2,3,4: IC Cards with Contacts, EMVCo terminal Level 1 certified and conform to EMV 4.0 specification, Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL), USB 2.0 Full speed (GemPC Twin in USB mode), CCID - Chip Card Interface Device (GemPC Twin in USB mode) Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami dla Windows Mikrokomputer typu PC 6 kpl: Minimalne wymagania dla jednego kompletu OPROGRAMOWANIE MS Windows 7 Professional 32Bit PL OEM wraz z nośnikami oraz potwierdzeniem udzielenia licencji lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. System, współpracujący z usługą MS Active Directory. Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) Programy muszą mieć możliwość aktywacji i rejestracji w inny sposób niż za pomocą sieci Internet. MIKROKOMPUTER PROCESOR Częstotliwość taktowania procesora 3,1 GHz Wielkość wbudowanej pamięci podręcznej 6 MB drugiego poziomu Liczba rdzeni 4 Liczba wątków 4 Wersja produktu BOX PŁYTA GŁÓWNA Format Płyty ATX Typ obsługiwanej pamięci DDR III Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz/1333 MHz/1600 MHz/1866 MHz/2133 MHz Ilość gniazd pamięci 4 Ilość złączy PCI-E 16x 2 Ilość urządzeń Serial ATA / szybkość 6 / 300 MB/s, 600MB/s Rodzaj pamięci Non-ECC Porty zewnętrzne 10 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 obsługiwane kontrolerem zintegrowanym z chipsetem płyty głównej. Co najmniej 2 porty USB wyprowadzone z przodu

14 Wbudowany układ dźwiękowy Dodatkowo obudowy TAK Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami. KARTA GRAFICZNA Rozdzielczość obsługiwana rozdzielczość 1600x1200x32 przy częstotliwości odświeżania min. 85 Hz Złącza zewnętrzne 2x DVI-D, HDMI Wielkość pamięci 1024 MB Rodzaj pamięci DDR 5 Złącza magistrali PCI-E Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami. Typ Gwarancja RAM DDR III 4GB 2000 MHz CL10 Non-ECC Wieczysta HDD Pojemność 500 GB Interfejs Serial ATA 600 Prędkość obrotowa 7200 obr./min Pamięć cache 16 MB Gwarancja 2 lata bez zwracania uszkodzonego dysku. Typ napędu Interfejs Zapis DVD+/-R Zapis DVD-RW Zapis DVD+RW Zapis DVD-R DL Odczyt DVD-RAM Odczyt DVD-ROM Odczyt DVD+/-R DL Zapis CD-RW Zapis CD-R Odczyt CD-ROM Dodatkowo Zasilacz Chłodzenie DVD-RW DVD-RW DL Serial ATA 24x / 24x 6x 8x 16x 12x 16x 12x / 12x 32x 48x 48x Oprogramowanie do zapisu danych na nośniki za pomocą w/w urządzenia oraz oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audio, video wraz z nośnikami OBUDOWA 500 W Wymuszenie wyprowadzania ciepłego powietrza poza obudowę realizowane przez zamontowany wentylator na obudowie. PRZEWODY Wszystkie kable połączeniowe niezbędne do poprawnej pracy stanowiska komputerowego. KLAWIATURA Standardowa klawiatura 101/102 klawisze na USB MYSZ Optyczna ze scroll, liczba przycisków 3 na USB z podkładką

15 MONITOR 2 szt. do 1 kompletu Technologia wykonania TFT TN Technologia podświetlenia LED Przekątna min. 21,5 cala Rozdzielczość nominalna min x 1080 pikseli Kontrast min. 1000:1 Jasność 250 cd/m² Czas reakcji matrycy nie większy niż 5 ms Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Wejścia 15-stykowe D-Sub, HDMI, DVI-D Głośniki tak Gwarancja 36 miesięcy Przewody D-Sub, DVI-D, Audio CZYTNIK KART ELEKTRONICZNYCH Minimalne wymagania Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika kart elektronicznych GemPC Twin lub urządzenia równoważnego spełniającego poniższe wymagania Interfejs USB Interfejs karty Wsparcie dla protokołów T=0, T=1, Obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A,B,C(5V, 3V, 1.8V) Typ karty Chipowa (procesorowa) Technologia odczytu Elektroniczna (karty chipowe) Certyfikacje ISO/IEC ,2,3,4: IC Cards with Contacts, EMVCo terminal Level 1 certified and conform to EMV 4.0 specification, Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL), USB 2.0 Full speed (GemPC Twin in USB mode), CCID - Chip Card Interface Device (GemPC Twin in USB mode) Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami dla Windows Mikrokomputer typu PC 1 kpl: Minimalne wymagania dla jednego kompletu OPROGRAMOWANIE MS Windows 7 Professional 32Bit PL OEM wraz z nośnikami oraz potwierdzeniem udzielenia licencji lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. System, współpracujący z usługą MS Active Directory. Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) Adobe Photoshop CS6 PL WIN BOX wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn. zawierający wszystkie elementy Adobe Photoshop CS6 PL WIN BOX, w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty utworzone za pomocą Adobe Photoshop CS6 PL WIN BOX bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. programu. Programy muszą mieć możliwość aktywacji i rejestracji w inny sposób niż za pomocą sieci Internet. MIKROKOMPUTER Częstotliwość taktowania procesora 3,3 GHz PROCESOR

16 Wielkość wbudowanej pamięci podręcznej drugiego poziomu 6 MB Liczba rdzeni 4 Liczba wątków 4 Wersja produktu BOX PŁYTA GŁÓWNA Format Płyty ATX Typ obsługiwanej pamięci DDR III Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz/1333 MHz/1600 MHz/1866 MHz/2133 MHz Ilość gniazd pamięci 4 Ilość złączy PCI-E 16x 2 Ilość urządzeń Serial ATA / szybkość 6 / 300 MB/s, 600MB/s Rodzaj pamięci Non-ECC 10x USB 2.0, 2 x USB 3.0 obsługiwane kontrolerem Porty zewnętrzne zintegrowanym z chipsetem płyty głównej. Co najmniej 2 porty USB wyprowadzone z przodu obudowy Wbudowany układ dźwiękowy TAK Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami. KARTA GRAFICZNA Rozdzielczość obsługiwana rozdzielczość 1600x1200x32 przy częstotliwości odświeżania min. 85 Hz Złącza zewnętrzne DVI-D, HDMI, 15-stykowe D-Sub Wielkość pamięci 1024 MB Rodzaj pamięci DDR 5 Złącza magistrali PCI-E Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami. Typ Gwarancja RAM DDR III 8GB 2133 MHz CL11 Non-ECC Wieczysta HDD Pojemność 1 TB Interfejs Serial ATA 600 Prędkość obrotowa 7200 obr./min Pamięć cache 64 MB Gwarancja 2 lata bez zwracania uszkodzonego dysku. Typ napędu Interfejs Zapis DVD+/-R Zapis DVD-RW Zapis DVD+RW Zapis DVD-R DL Odczyt DVD-RAM Odczyt DVD-ROM Odczyt DVD+/-R DL Zapis CD-RW Zapis CD-R Odczyt CD-ROM DVD-RW DL Serial ATA 24x / 24x 6x 8x 16x 12x 16x 12x / 12x 32x 48x 48x DVD-RW

17 Dodatkowo Zasilacz Chłodzenie Oprogramowanie do zapisu danych na nośniki za pomocą w/w urządzenia oraz oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audio, video wraz z nośnikami OBUDOWA 500 W Wymuszenie wyprowadzania ciepłego powietrza poza obudowę realizowane przez zamontowany wentylator na obudowie. PRZEWODY Wszystkie kable połączeniowe niezbędne do poprawnej pracy stanowiska komputerowego. KLAWIATURA Standardowa klawiatura 101/102 klawisze na USB MYSZ Optyczna ze scroll, liczba przycisków 3 na USB z podkładką MONITOR Technologia wykonania TFT TN Technologia podświetlenia LED Przekątna min. 21,5 cala Rozdzielczość nominalna min x 1080 pikseli Kontrast min. 1000:1 Jasność 250 cd/m² Czas reakcji matrycy nie większy niż 2 ms Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Wejścia 15-stykowe D-Sub, HDMI, DVI-D Głośniki tak Gwarancja 36 miesięcy Przewody D-Sub, DVI-D, Audio 4. Mikrokomputer typu notebook 8 kpl: Minimalne wymagania dla jednego kompletu OPROGRAMOWANIE MS Windows 7 Professional 64Bit PL OEM wraz z nośnikami oraz potwierdzeniem udzielenia licencji lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory. Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) Programy muszą mieć możliwość aktywacji i rejestracji w inny sposób niż za pomocą sieci Internet. MIKROKOMPUTER Częstotliwość taktowania procesora 2,5 GHz Pojemność pamięci podręcznej 3 MB Technologia Hyperthreading Tak Pojemność dysku (HDD)/Prędkość obrotowa silnika 500 GB/5400 Wielkość pamięci/rodzaj 4 GB/SODIMM DDR3/1600 MHz pamięci/częstotliwość szyny pamięci Maksymalna wielkość pamięci 8192 MB

18 Ilość banków pamięci Przekątna ekranu LCD/Typ ekranu/maksymalna rozdzielczość Wielkość pamięci wideo Nagrywarka Złącza zewnętrzne Bezprzewodowa karta sieciowa/typ bezprzewodowej karty sieciowej Bluetooth Czytnik kart pamięci Typy odczytywanych kart pamięci Wyposażenie standardowe 2 szt. 15,6 cali/tft HD+[LED] AntiGlare/1600 x MB DVD±RW, DVD-RAM, Dual Layer 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x HDMI 1x USB 2.0 3x USB 3.0 1x RJ-45 (LAN) 1x combo audio (mikrofon/słuchawki) Tak/IEEE b/g/n Tak Tak SecureDigital Card SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) SecureDigital extended Capacity Card (SDXC) MultiMedia Card 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) Głośniki stereo Mikrofon Zintegrowana kamera Czytnik linii papilarnych Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami dla Windows 7. CZYTNIK KART ELEKTRONICZNYCH Minimalne wymagania Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika kart elektronicznych GemPC Twin lub urządzenia równoważnego spełniającego poniższe wymagania Interfejs USB Interfejs karty Wsparcie dla protokołów T=0, T=1, Obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A,B,C(5V, 3V, 1.8V) Typ karty Chipowa (procesorowa) Technologia odczytu Elektroniczna (karty chipowe) Certyfikacje ISO/IEC ,2,3,4: IC Cards with Contacts, EMVCo terminal Level 1 certified and conform to EMV 4.0 specification, Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL), USB 2.0 Full speed (GemPC Twin in USB mode), CCID - Chip Card Interface Device (GemPC Twin in USB mode) Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami dla Windows Drukarka laserowa (mono) 4 kpl: Minimalne wymagania Prędkość drukowania do 33 str./min Podłączenie 10/100BaseTX Ethernet, Równoległy (IEEE 1284), USB 2.0 Wydruki dwustronne Standardowo Funkcje drukowania Drukowanie broszur, N-stron, Nakładki, Drukowanie plakatu, Text enhancement Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) 64 MB / 320 MB Standardowa pojemność podajników papieru 300 arkuszy Maksymalna pojemność 550 arkuszy

19 podajników na papier Pojemność wyjścia Pojemność na papier Rozmiar papieru Gramatura papieru Obsługa systemów operacyjnych Certyfikacje Dodatkowe wymagania 150 arkuszy Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 50 arkuszy Taca 2: 250 arkuszy Taca 1 (Taca wielozadaniowa): Rozmiary: # 9, #10 Commercial, A/letter, A4, A5, A6, B5 JIS, Koperta C5, Rozmiary niestandardowe, Koperta DL, Executive, ISO-B5, Karta indeksowa, Kartka pocztowa Large US, Dział prawny, Letter, Monarch, Oficio, Kartki pocztowe Small US, US Folio; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 356 x mm Taca 2: Rozmiary: A/letter, A4, A5, B5 JIS, Executive, ISO-B5, Dział prawny, Letter, Oficio, US Folio; Rozmiary: x 210 mm to 356 x mm Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 60 to 163 g/m² Taca 2: 60 to 90 g/m² Fedora Core 1-4, Mac OS X w wersji 10.2 lub nowszy, Mandrake , Red Hat 8-9, SUSE , Windows 2000 lub nowszy, Windows Vista CB Report (IEC /EN ), CE Marked, Certified to UL /CSA , 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS Directive 2002/95/EC Dodatkowy toner z możliwością wydruku co najmniej stron Zakres 2: 1. Całostronicowy czytnik e-dokumentów 1 kpl: Minimalne wymagania Ze względu na wykorzystywane w toku odprawy granicznej oprogramowanie ODPRAWA SG, Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika całostronicowego 3M RTE8000 HS lub REGULA 70X4 lub urządzenia równoważnego. Wymagania funkcjonalne czytnika Urządzenie musi zawierać czytnik OCRB oraz moduł RFID zintegrowany wewnętrznie i zewnętrznie w spójną całość. Urządzenie musi dysponować minimum 3 rodzajami światła skanującego dokument tj. Visible, Infrared, UV imaging. Urządzenie musi realizować funkcję czytnika e- dokumentów tj. pozwalać na odczyt paska OCR-B ze strefy MRZ w dokumencie, oraz danych biometrycznych z e-dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pozwolić na zweryfikowanie zabezpieczeń stosowanych w e-dokumentach tj. przeprowadzenie procedur: Basic Access Control, Passive Authentication, Active Authentication, Extended Access Control (która składa sie z Chip Authentication i Terminal Authentication). Urządzenie musi być wolnostojące, całostronicowe (tzw. Full Page Reader) umożliwiać odczyt obszaru MRZ oraz danych z dokumentów w jednym cyklu (operacji) odczytu tj. wykrycie dokumentu, skanowanie, rozpoznawanie, odczyt biometrii (musi następować automatycznie).

20 Parametry techniczne urządzenia Oprogramowanie Inne wymagania Urządzenie musi być kompletne, niewymagające od Zamawiającego dodatkowych prac i nakładów dostosowawczych, poszczególne moduły wewnętrzne jak zewnętrzne muszą współpracować poprawnie. Urządzenie musi posiadać interfejs komunikacyjny minimum w standardzie USB 2.0. Moduł Skanujący OCR-B przystosowany do odczytu strefy MRZ (pisma OCR-B) z dokumentów czytelnych masznowo zgodnie normami ISO 7501 oraz ICAO 9303 tj. Paszport (MRP) 2X44 znaki, Wiza (MRV) 2X44 znaki i 2X36 znaków, Narodowa identyfikacyjna (NID) 2X36 znaków i 3X30 znaków, Dowód rejestracyjny pojazdu (polski) 2X38 znaków. Element skanujący nieruchomy, pracujący na zasadzie skanowania nieruchomego dokumentu w rodzajach światła tj. Visible, Infrared, UV imaging. Rozdzielczość nie mniejsza niż 400 dpi. Powierzchnia skanowania nie mniejsza niż 125 mm x 88 mm, odporna na zarysowania przez dokumenty typu (NID 3X30 znaków tworzywo sztuczne). Czytnik musi automatycznie wykrywać przyłożenie jak i zdjęcie dokumentu z elementu skanującego. Rozpoznanie MRZ musi następować bez względu na orientację przyłożonego dokumentu jeśli tylko pasek MRZ znajdzie się w polu widzenia elementu skanującego. Czytnik RFID musi umożliwiać zbliżeniowy odczyt danych biometrycznych w e-dokumentach zgodnie z normami ISO A/B oraz standardami ICAO. Czytnik RFID pozwalający na odczyt grup danych zawartych w e-dokumentach zgodnie z dokumentem ICAO LDS revision 1.7. Czytniki e-dokumentów muszą współpracować z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista, Linux. Wymagane oprogramowanie SDK (Software Development Kit) lub inne zawierające przykładowe kody źródłowe, sterowniki do systemów Windows XP/Vista, Linux dla platform.net i JAVA. Dopuszcza się zastosowanie nowszej wersji oprogramowania. W przypadku dostarczenia urządzenia równoważnego w celu odbioru jakościowego musi zostać przedstawione oprogramowanie demonstracyjne pozwalające na odczyt danych biometrycznych w zakresie odczytu danych I i II cechy biometrycznej tj. grup DG1, DG2, DG3 oraz pozwalające na zweryfikowani zabezpieczeń i procedur: Basic Access Control, Passive Authentication, Active Authentication, Extended Access Control dla ww. systemów operacyjnych (praktyczna demonstracja) Urządzenie musi sygnalizować stan w jakim się znajduje tj. wymagane jest posiadanie co najmniej optycznej sygnalizacji stanu pracy. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć okablowanie komunikacyjne oraz sieciowe. Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. W przypadku dostarczenia urządzenia równoważnego

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo