Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro"

Transkrypt

1 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, Gdańsk tel. centrali (58) , faks (58) na rzecz i w imieniu którego zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych działa Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35, Gdańsk 17 tel. centrali (58) , faks (58) /04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości powyżej euro Dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej Sprawa nr 25/ZP/2012 Załączniki: Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Nr 2: Wzór formularza oferty Nr 3: Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nr 4: Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nr 5: Wzór oświadczenia dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Nr 6: Projekt umowy Nr 7: Wzór wykazu wykonanych dostaw 1 z 10

2 ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Obowiązujące przepisy Przy udzielaniu niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych Ustawą przepisy Kodeksu cywilnego Sposób porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, a także w formie pisemnej. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić ich otrzymanie. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Korespondencja z Zamawiającym przekazywana faksem lub pocztą prowadzona jest za pośrednictwem kancelarii ogólnej i faksu ogólnego, dlatego musi zostać odpowiednio oznaczona. Wszelką korespondencję przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać następująco: Morski Oddział Straży Granicznej Sekcja Zamówień Publicznych dotyczy sprawy nr 25/ZP/2012 dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Ofertę należy dodatkowo oznaczyć wyraźnym napisem: OFERTA NIE OTWIERAĆ W KANCELARII. Korespondencję przesyłaną za pomocą faksu należy przesyłać wyłącznie pod numery: lub Faks czynny jest całą dobę. Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres Strona internetowa, na której umieszczane będą informacje wymagane Ustawą: Korespondencji ani ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: st. chor. SG Wioletta Jękalska, tel , pani Grażyna Klamann tel , pani Katarzyna Szudy, tel w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: ppor. SG Norbert Szabliński tel (zakres 1), st. chor. sztab. SG Piotr Jassak tel (zakres 2), st. chor. sztab. SG Arkadiusz Zioło tel (zakres 3) Godziny urzędowania Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) Godziny urzędowania kancelarii: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) (w godzinach od kancelaria nieczynna) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje zapytanie w sposób określony w pkcie 1.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert (liczy się data wpłynięcia zapytania do Zamawiającego), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści na swojej stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 2 z 10

3 ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych zakresów. Liczba zakresów 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Miejsce realizacji zamówienia Morski Oddział Straży Granicznej, Gdańsk, ul. Oliwska Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień komputery osobiste komputery przenośne całostronicowe czytniki e-dokumentów czytnik linii papilarnych urządzenia wielofunkcyjne drukarka laserowa 2.5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. ROZDZIAŁ 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3.1. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia spełniał warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Dla zakresu 1: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto; Dla zakresu 2: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę czytników będących przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto; Dla zakresu 3: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę urządzeń wielofunkcyjnych o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3 z 10

4 3.2. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 3.1. poprzez analizę treści złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 4 pkt 4.1. ppkt 1 i pkt 4.2. ppkt 2 Specyfikacji. ROZDZIAŁ 4. WYMAGANE DOKUMENTY Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 Ustawy, oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z poniższymi dokumentami Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z art. 44 Ustawy Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią przedstawioną w załączniku nr 3 do Specyfikacji. 2) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Zgodnie z 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnego z treścią przedstawioną w załączniku nr 4 do Specyfikacji Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji; 2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostaw (odpowiednio dla danego zakresu), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 7 do Specyfikacji). 3) dotyczy Wykonawców polegających na wiedzy, doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów: - pisemne zobowiązanie innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedstawione dokumenty muszą być aktualne, tzn. muszą przedstawiać stan faktyczny i prawny istniejący w chwili składania ofert. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt 1), musi być przedstawione w formie oryginału. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt 2), oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy w stosunku do osób fizycznych, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt 1) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1),4),5),6),7) muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej stronie kopii). 4 z 10

5 Wykaz dostaw, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2), musi zostać przedstawiony w formie oryginału zaś dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej stronie kopii). Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt 3), musi być przedstawione w formie oryginału. Do oferty muszą zostać załączone kompletne dokumenty. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale. Sposób poświadczania dokumentów: Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (zgodnie z rozdziałem 5. pkt 5.2. Specyfikacji). Poświadczenie powinno nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające. Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z użyciem formuły za zgodność z oryginałem lub równoważnej Wykonawca zagraniczny Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1), ppkt 4), ppkt 5) i ppkt 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty mają być zgodne z wymogami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma organu wydającego powyższe dokumenty, to można go zastąpić np.: oświadczeniem Wykonawcy w formie określonej poniżej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt 6), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty wymagane od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być wystawione w terminach ważności dokumentów określonych odpowiednio w pkt 4.2. Pozostałe wymogi dotyczące składania dokumentów zagranicznych są zgodne z zapisami pkt Wykonawcy występujący wspólnie oraz wspólnicy spółek cywilnych: 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4. Oferta wspólna powinna spełniać następujące wymagania: 1) powinna być sporządzona zgodnie ze Specyfikacją, 2) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu, 3) dokumenty wspólne tj. np. oferta cenowa, wykaz wykonanych dostaw, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 4) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą 5 z 10

6 być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. 6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą) Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego: W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe odpowiadają wymaganiom, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, Zamawiający wymaga złożenia specyfikacji oferowanych urządzeń wraz z parametrami technicznymi. Specyfikacja techniczna wraz z parametrami technicznymi musi być: napisana w języku polskim lub przetłumaczona na język polski, podpisana przez Wykonawcę i złożona wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę określoną w rozdziale 5. pkt 5.2. Specyfikacji. ROZDZIAŁ 5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1. Sposób przygotowania oferty Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami: 1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale, w jednym egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej. 2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4) Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. 5) Ofertę należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert (np. umieścić w dwóch zaklejonych i opisanych kopertach). Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy oraz napis OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ SPRAWA NR 25/ZP/ NIE OTWIERAĆ W KANCELARII Sposób podpisania oferty 1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi: a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt d) i e), Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wymienione w ppkt a), b) lub c). Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa (lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy 6 z 10

7 występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby), do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować korespondencję. 3) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu) Treść oferty 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych zakresów. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5) Wykonawca musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W razie braku wpisu lub zaznaczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie. 6) UWAGA! Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty Sposób obliczenia ceny oferty Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami: 1) W ofercie należy podać cenę za dostawę kompletnego przedmiotu zamówienia, uwzględniającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m. in. koszty załadunku, transportu, rozładunku. 2) Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: - wartość brutto dla danej pozycji tabeli wyceny otrzymuje się poprzez pomnożenie ceny jednostkowej brutto w zł /komplet i ilości jednostek miary, - razem wartość brutto zakresu oferty stanowi suma wartości brutto wszystkich pozycji tabeli wyceny. 3) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane ceny cena jednostkowa brutto w zł/komplet, wartość brutto, razem wartość brutto (dotyczy zakresu 1 i 2), zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacji. 4) Oferta może zawierać tylko jedną cenę. Oferta nie zawierająca wymaganej ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych zostanie odrzucona. 5) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną - oferta nie może zawierać zapisu typu cena do negocjacji lub cena obowiązuje pod warunkiem.... Ewentualny upust cen winien być uwzględniony w cenie oferty. 6) Cenę ofertową należy podać: a) wliczając w cenę oferty podatek VAT - dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP. Do wyliczenia ceny Wykonawca musi przyjąć 23% stawkę podatku od towarów i usług. b) bez podatku VAT dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 7) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) Cenę należy obliczyć i podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 120) lub użyć symbolu,- (np. 120,-). 9) Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. 10) Cena będzie mogła ulec zmianie tylko w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. UWAGA! Jeżeli treść oferty jest niezgodna z Ustawą, nie odpowiada treści Specyfikacji, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, zawiera błędy w obliczeniu ceny, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, Zamawiający odpowiednio zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty. 7 z 10

8 5.5. Tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie innym Wykonawcom i osobom trzecim. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, a także innych informacji jawnych na podstawie odrębnych przepisów, m.in. ujawnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Biuletynie Informacji Publicznej lub dotyczących wykonanych zamówień publicznych Zmiany w ofercie i wycofanie oferty. 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w rozdziale 5 pkt 5.1 ppkt 5, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ 6. WADIUM Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, musi wnieść wadium w wysokości: dla zakresu 1: 2.355,00 złotych (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), dla zakresu 2: 245,00 złotych (dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100), dla zakresu 3: 813,00 złotych (osiemset trzynaście złotych 00/100). W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres należy wnieść wadium w wysokości będącej sumą kwot wymaganych dla zakresów, których ta oferta dotyczy. Wadium może być wnoszone w (jednej lub kilku) następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: NBP O/O Gdańsk Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Organizacyjno-Administracyjny UWAGA! Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek Zamawiającego do wyznaczonego terminu składania ofert, w związku z tym przelewu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą. Gwarancje i poręczenia muszą być płatne we wszystkich sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy, tj. gdy: 1) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8 z 10

9 Gwarancje i poręczenia muszą być bezwarunkowe i płatne na każde żądanie Zamawiającego, a upływ terminu zgłaszania przez Zamawiającego roszczeń z gwarancji lub poręczenia nie może nastąpić wcześniej niż 7 dni po upływie terminu związania ofertą. Wadia muszą być ważne przez cały okres związania ofertą. Okres związania ofertą został podany w pkt 5.7. W przypadku zmiany terminu składania ofert wyznaczonego w rozdziale 7. wadium musi obejmować okres związania ofertą liczony od nowego (ostatecznego) terminu składania ofert. Niespełnienie warunków dotyczących wniesienia wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. UWAGA! Wadium należy oznaczyć: dotyczy sprawy nr 25/ZP/2012 dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej dla zakresu ( należy wpisać właściwy zakres/zakresy). ROZDZIAŁ 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć nie później niż do r. do godz w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej Gdańsk 17 ul. Oliwska 35, kancelaria II piętro, pok Uwaga: teren zamknięty - obowiązują przepustki. Ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia o godz w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35, w pok O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do kancelarii Morskiego Oddziału Straży Granicznej po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i zwrócone niezwłocznie. ROZDZIAŁ 8. KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT 8.1. Kryterium oceny ofert Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena brutto 100% Sposób oceny i badania ofert Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta dla danego zakresu może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Komisja dokona obliczenia ilości punktów wg poniższego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto x 100 = ilość punktów cena brutto danej oferty Za najkorzystniejszą spośród ofert (dla danego zakresu) niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej dla danego zakresu z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Zamawiający powiadomi również o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz o terminie, po którego upływie umowa w przedmiotowym postępowaniu może być zawarta. 9 z 10

10 ROZDZIAŁ 9. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 9.1. Zawarcie umowy Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy (tj. faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 15 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób niż określony wyżej. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji. Do zawarcia umowy wymagane będzie wykazanie uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania będącego przedmiotem umowy przez osoby występujące w imieniu wybranego Wykonawcy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zmiany zawartej umowy Cena jednostkowa oraz wartość umowy będzie mogła ulec zmianie tylko w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości. ROZDZIAŁ 10. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. ZATWIERDZAM Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Piotr Stocki Gdańsk, dnia r. 10 z 10

11 Załącznik 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres 1: 1. Mikrokomputer typu PC 53 kpl: Minimalne wymagania dla jednego kompletu OPROGRAMOWANIE MS Windows 7 Professional 32Bit PL OEM wraz z nośnikami oraz potwierdzeniem udzielenia licencji lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. System, współpracujący z usługą MS Active Directory. Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) Programy muszą mieć możliwość aktywacji i rejestracji w inny sposób niż za pomocą sieci Internet. Częstotliwość taktowania 3,3 GHz procesora Wielkość wbudowanej pamięci podręcznej drugiego 6 MB poziomu Liczba rdzeni 4 Liczba wątków 4 Wersja produktu BOX MIKROKOMPUTER PROCESOR PŁYTA GŁÓWNA Format Płyty ATX Typ obsługiwanej pamięci DDR III Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz/1333 MHz/1600 MHz/1866 MHz/2133 MHz Ilość gniazd pamięci 4 Ilość złączy PCI-E 16x 2 Ilość urządzeń Serial ATA / szybkość 6 / 300 MB/s, 600MB/s Rodzaj pamięci Non-ECC 10 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 obsługiwane kontrolerem zintegrowanym z Porty zewnętrzne chipsetem płyty głównej. Co najmniej 2 porty USB wyprowadzone z przodu obudowy Wbudowany układ dźwiękowy TAK Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami. Rozdzielczość Złącza zewnętrzne Wielkość pamięci Rodzaj pamięci Złącza magistrali Dodatkowo KARTA GRAFICZNA obsługiwana rozdzielczość 1600x1200x32 przy częstotliwości odświeżania min. 85 Hz DVI-D, HDMI, 15-stykowe D-Sub 1024 MB DDR III PCI-E Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami.

12 Typ Gwarancja RAM DDR III 4GB 2000 MHz CL10 Non-ECC Wieczysta HDD Pojemność 1 TB Interfejs Serial ATA 600 Prędkość obrotowa 7200 obr./min Pamięć cache 64 MB Gwarancja 2 lata bez zwracania uszkodzonego dysku. Typ napędu Interfejs Zapis DVD+/-R Zapis DVD-RW Zapis DVD+RW Zapis DVD-R DL Odczyt DVD-RAM Odczyt DVD-ROM Odczyt DVD+/-R DL Zapis CD-RW Zapis CD-R Odczyt CD-ROM Dodatkowo Zasilacz Chłodzenie DVD-RW DVD-RW DL Serial ATA 24x / 24x 6x 8x 16x 12x 16x 12x / 12x 32x 48x 48x Oprogramowanie do zapisu danych na nośniki za pomocą w/w urządzenia oraz oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audio, video wraz z nośnikami OBUDOWA 500 W Wymuszenie wyprowadzania ciepłego powietrza poza obudowę realizowane przez zamontowany wentylator na obudowie. PRZEWODY Wszystkie kable połączeniowe niezbędne do poprawnej pracy stanowiska komputerowego. KLAWIATURA Standardowa klawiatura 101/102 klawisze na USB MYSZ Optyczna ze scroll, liczba przycisków 3 na USB z podkładką MONITOR Technologia podświetlenia LED Przekątna min. 21,5 cali Rozdzielczość nominalna min x 1080 pikseli Kontrast min. 1000:1 Jasność 250 cd/m² Czas reakcji matrycy nie większy niż 5 ms Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Wejścia 15-stykowe D-Sub, DVI-D Głośniki tak Gwarancja 24 miesięcy Przewody D-Sub, DVI-D, Audio

13 CZYTNIK KART ELEKTRONICZNYCH Minimalne wymagania Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika kart elektronicznych GemPC Twin lub urządzenia równoważnego spełniającego poniższe wymagania Interfejs USB Interfejs karty Wsparcie dla protokołów T=0, T=1, Obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A,B,C(5V, 3V, 1.8V) Typ karty Chipowa (procesorowa) Technologia odczytu Elektroniczna (karty chipowe) Certyfikacje ISO/IEC ,2,3,4: IC Cards with Contacts, EMVCo terminal Level 1 certified and conform to EMV 4.0 specification, Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL), USB 2.0 Full speed (GemPC Twin in USB mode), CCID - Chip Card Interface Device (GemPC Twin in USB mode) Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami dla Windows Mikrokomputer typu PC 6 kpl: Minimalne wymagania dla jednego kompletu OPROGRAMOWANIE MS Windows 7 Professional 32Bit PL OEM wraz z nośnikami oraz potwierdzeniem udzielenia licencji lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. System, współpracujący z usługą MS Active Directory. Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) Programy muszą mieć możliwość aktywacji i rejestracji w inny sposób niż za pomocą sieci Internet. MIKROKOMPUTER PROCESOR Częstotliwość taktowania procesora 3,1 GHz Wielkość wbudowanej pamięci podręcznej 6 MB drugiego poziomu Liczba rdzeni 4 Liczba wątków 4 Wersja produktu BOX PŁYTA GŁÓWNA Format Płyty ATX Typ obsługiwanej pamięci DDR III Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz/1333 MHz/1600 MHz/1866 MHz/2133 MHz Ilość gniazd pamięci 4 Ilość złączy PCI-E 16x 2 Ilość urządzeń Serial ATA / szybkość 6 / 300 MB/s, 600MB/s Rodzaj pamięci Non-ECC Porty zewnętrzne 10 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 obsługiwane kontrolerem zintegrowanym z chipsetem płyty głównej. Co najmniej 2 porty USB wyprowadzone z przodu

14 Wbudowany układ dźwiękowy Dodatkowo obudowy TAK Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami. KARTA GRAFICZNA Rozdzielczość obsługiwana rozdzielczość 1600x1200x32 przy częstotliwości odświeżania min. 85 Hz Złącza zewnętrzne 2x DVI-D, HDMI Wielkość pamięci 1024 MB Rodzaj pamięci DDR 5 Złącza magistrali PCI-E Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami. Typ Gwarancja RAM DDR III 4GB 2000 MHz CL10 Non-ECC Wieczysta HDD Pojemność 500 GB Interfejs Serial ATA 600 Prędkość obrotowa 7200 obr./min Pamięć cache 16 MB Gwarancja 2 lata bez zwracania uszkodzonego dysku. Typ napędu Interfejs Zapis DVD+/-R Zapis DVD-RW Zapis DVD+RW Zapis DVD-R DL Odczyt DVD-RAM Odczyt DVD-ROM Odczyt DVD+/-R DL Zapis CD-RW Zapis CD-R Odczyt CD-ROM Dodatkowo Zasilacz Chłodzenie DVD-RW DVD-RW DL Serial ATA 24x / 24x 6x 8x 16x 12x 16x 12x / 12x 32x 48x 48x Oprogramowanie do zapisu danych na nośniki za pomocą w/w urządzenia oraz oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audio, video wraz z nośnikami OBUDOWA 500 W Wymuszenie wyprowadzania ciepłego powietrza poza obudowę realizowane przez zamontowany wentylator na obudowie. PRZEWODY Wszystkie kable połączeniowe niezbędne do poprawnej pracy stanowiska komputerowego. KLAWIATURA Standardowa klawiatura 101/102 klawisze na USB MYSZ Optyczna ze scroll, liczba przycisków 3 na USB z podkładką

15 MONITOR 2 szt. do 1 kompletu Technologia wykonania TFT TN Technologia podświetlenia LED Przekątna min. 21,5 cala Rozdzielczość nominalna min x 1080 pikseli Kontrast min. 1000:1 Jasność 250 cd/m² Czas reakcji matrycy nie większy niż 5 ms Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Wejścia 15-stykowe D-Sub, HDMI, DVI-D Głośniki tak Gwarancja 36 miesięcy Przewody D-Sub, DVI-D, Audio CZYTNIK KART ELEKTRONICZNYCH Minimalne wymagania Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika kart elektronicznych GemPC Twin lub urządzenia równoważnego spełniającego poniższe wymagania Interfejs USB Interfejs karty Wsparcie dla protokołów T=0, T=1, Obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A,B,C(5V, 3V, 1.8V) Typ karty Chipowa (procesorowa) Technologia odczytu Elektroniczna (karty chipowe) Certyfikacje ISO/IEC ,2,3,4: IC Cards with Contacts, EMVCo terminal Level 1 certified and conform to EMV 4.0 specification, Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL), USB 2.0 Full speed (GemPC Twin in USB mode), CCID - Chip Card Interface Device (GemPC Twin in USB mode) Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami dla Windows Mikrokomputer typu PC 1 kpl: Minimalne wymagania dla jednego kompletu OPROGRAMOWANIE MS Windows 7 Professional 32Bit PL OEM wraz z nośnikami oraz potwierdzeniem udzielenia licencji lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. System, współpracujący z usługą MS Active Directory. Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) Adobe Photoshop CS6 PL WIN BOX wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn. zawierający wszystkie elementy Adobe Photoshop CS6 PL WIN BOX, w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty utworzone za pomocą Adobe Photoshop CS6 PL WIN BOX bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. programu. Programy muszą mieć możliwość aktywacji i rejestracji w inny sposób niż za pomocą sieci Internet. MIKROKOMPUTER Częstotliwość taktowania procesora 3,3 GHz PROCESOR

16 Wielkość wbudowanej pamięci podręcznej drugiego poziomu 6 MB Liczba rdzeni 4 Liczba wątków 4 Wersja produktu BOX PŁYTA GŁÓWNA Format Płyty ATX Typ obsługiwanej pamięci DDR III Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz/1333 MHz/1600 MHz/1866 MHz/2133 MHz Ilość gniazd pamięci 4 Ilość złączy PCI-E 16x 2 Ilość urządzeń Serial ATA / szybkość 6 / 300 MB/s, 600MB/s Rodzaj pamięci Non-ECC 10x USB 2.0, 2 x USB 3.0 obsługiwane kontrolerem Porty zewnętrzne zintegrowanym z chipsetem płyty głównej. Co najmniej 2 porty USB wyprowadzone z przodu obudowy Wbudowany układ dźwiękowy TAK Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami. KARTA GRAFICZNA Rozdzielczość obsługiwana rozdzielczość 1600x1200x32 przy częstotliwości odświeżania min. 85 Hz Złącza zewnętrzne DVI-D, HDMI, 15-stykowe D-Sub Wielkość pamięci 1024 MB Rodzaj pamięci DDR 5 Złącza magistrali PCI-E Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami. Typ Gwarancja RAM DDR III 8GB 2133 MHz CL11 Non-ECC Wieczysta HDD Pojemność 1 TB Interfejs Serial ATA 600 Prędkość obrotowa 7200 obr./min Pamięć cache 64 MB Gwarancja 2 lata bez zwracania uszkodzonego dysku. Typ napędu Interfejs Zapis DVD+/-R Zapis DVD-RW Zapis DVD+RW Zapis DVD-R DL Odczyt DVD-RAM Odczyt DVD-ROM Odczyt DVD+/-R DL Zapis CD-RW Zapis CD-R Odczyt CD-ROM DVD-RW DL Serial ATA 24x / 24x 6x 8x 16x 12x 16x 12x / 12x 32x 48x 48x DVD-RW

17 Dodatkowo Zasilacz Chłodzenie Oprogramowanie do zapisu danych na nośniki za pomocą w/w urządzenia oraz oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audio, video wraz z nośnikami OBUDOWA 500 W Wymuszenie wyprowadzania ciepłego powietrza poza obudowę realizowane przez zamontowany wentylator na obudowie. PRZEWODY Wszystkie kable połączeniowe niezbędne do poprawnej pracy stanowiska komputerowego. KLAWIATURA Standardowa klawiatura 101/102 klawisze na USB MYSZ Optyczna ze scroll, liczba przycisków 3 na USB z podkładką MONITOR Technologia wykonania TFT TN Technologia podświetlenia LED Przekątna min. 21,5 cala Rozdzielczość nominalna min x 1080 pikseli Kontrast min. 1000:1 Jasność 250 cd/m² Czas reakcji matrycy nie większy niż 2 ms Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Wejścia 15-stykowe D-Sub, HDMI, DVI-D Głośniki tak Gwarancja 36 miesięcy Przewody D-Sub, DVI-D, Audio 4. Mikrokomputer typu notebook 8 kpl: Minimalne wymagania dla jednego kompletu OPROGRAMOWANIE MS Windows 7 Professional 64Bit PL OEM wraz z nośnikami oraz potwierdzeniem udzielenia licencji lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory. Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL PKC 1-user, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) Programy muszą mieć możliwość aktywacji i rejestracji w inny sposób niż za pomocą sieci Internet. MIKROKOMPUTER Częstotliwość taktowania procesora 2,5 GHz Pojemność pamięci podręcznej 3 MB Technologia Hyperthreading Tak Pojemność dysku (HDD)/Prędkość obrotowa silnika 500 GB/5400 Wielkość pamięci/rodzaj 4 GB/SODIMM DDR3/1600 MHz pamięci/częstotliwość szyny pamięci Maksymalna wielkość pamięci 8192 MB

18 Ilość banków pamięci Przekątna ekranu LCD/Typ ekranu/maksymalna rozdzielczość Wielkość pamięci wideo Nagrywarka Złącza zewnętrzne Bezprzewodowa karta sieciowa/typ bezprzewodowej karty sieciowej Bluetooth Czytnik kart pamięci Typy odczytywanych kart pamięci Wyposażenie standardowe 2 szt. 15,6 cali/tft HD+[LED] AntiGlare/1600 x MB DVD±RW, DVD-RAM, Dual Layer 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x HDMI 1x USB 2.0 3x USB 3.0 1x RJ-45 (LAN) 1x combo audio (mikrofon/słuchawki) Tak/IEEE b/g/n Tak Tak SecureDigital Card SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) SecureDigital extended Capacity Card (SDXC) MultiMedia Card 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) Głośniki stereo Mikrofon Zintegrowana kamera Czytnik linii papilarnych Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami dla Windows 7. CZYTNIK KART ELEKTRONICZNYCH Minimalne wymagania Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika kart elektronicznych GemPC Twin lub urządzenia równoważnego spełniającego poniższe wymagania Interfejs USB Interfejs karty Wsparcie dla protokołów T=0, T=1, Obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A,B,C(5V, 3V, 1.8V) Typ karty Chipowa (procesorowa) Technologia odczytu Elektroniczna (karty chipowe) Certyfikacje ISO/IEC ,2,3,4: IC Cards with Contacts, EMVCo terminal Level 1 certified and conform to EMV 4.0 specification, Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL), USB 2.0 Full speed (GemPC Twin in USB mode), CCID - Chip Card Interface Device (GemPC Twin in USB mode) Dodatkowo Sterowniki, oprogramowanie wraz z nośnikami dla Windows Drukarka laserowa (mono) 4 kpl: Minimalne wymagania Prędkość drukowania do 33 str./min Podłączenie 10/100BaseTX Ethernet, Równoległy (IEEE 1284), USB 2.0 Wydruki dwustronne Standardowo Funkcje drukowania Drukowanie broszur, N-stron, Nakładki, Drukowanie plakatu, Text enhancement Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) 64 MB / 320 MB Standardowa pojemność podajników papieru 300 arkuszy Maksymalna pojemność 550 arkuszy

19 podajników na papier Pojemność wyjścia Pojemność na papier Rozmiar papieru Gramatura papieru Obsługa systemów operacyjnych Certyfikacje Dodatkowe wymagania 150 arkuszy Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 50 arkuszy Taca 2: 250 arkuszy Taca 1 (Taca wielozadaniowa): Rozmiary: # 9, #10 Commercial, A/letter, A4, A5, A6, B5 JIS, Koperta C5, Rozmiary niestandardowe, Koperta DL, Executive, ISO-B5, Karta indeksowa, Kartka pocztowa Large US, Dział prawny, Letter, Monarch, Oficio, Kartki pocztowe Small US, US Folio; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 356 x mm Taca 2: Rozmiary: A/letter, A4, A5, B5 JIS, Executive, ISO-B5, Dział prawny, Letter, Oficio, US Folio; Rozmiary: x 210 mm to 356 x mm Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 60 to 163 g/m² Taca 2: 60 to 90 g/m² Fedora Core 1-4, Mac OS X w wersji 10.2 lub nowszy, Mandrake , Red Hat 8-9, SUSE , Windows 2000 lub nowszy, Windows Vista CB Report (IEC /EN ), CE Marked, Certified to UL /CSA , 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS Directive 2002/95/EC Dodatkowy toner z możliwością wydruku co najmniej stron Zakres 2: 1. Całostronicowy czytnik e-dokumentów 1 kpl: Minimalne wymagania Ze względu na wykorzystywane w toku odprawy granicznej oprogramowanie ODPRAWA SG, Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika całostronicowego 3M RTE8000 HS lub REGULA 70X4 lub urządzenia równoważnego. Wymagania funkcjonalne czytnika Urządzenie musi zawierać czytnik OCRB oraz moduł RFID zintegrowany wewnętrznie i zewnętrznie w spójną całość. Urządzenie musi dysponować minimum 3 rodzajami światła skanującego dokument tj. Visible, Infrared, UV imaging. Urządzenie musi realizować funkcję czytnika e- dokumentów tj. pozwalać na odczyt paska OCR-B ze strefy MRZ w dokumencie, oraz danych biometrycznych z e-dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pozwolić na zweryfikowanie zabezpieczeń stosowanych w e-dokumentach tj. przeprowadzenie procedur: Basic Access Control, Passive Authentication, Active Authentication, Extended Access Control (która składa sie z Chip Authentication i Terminal Authentication). Urządzenie musi być wolnostojące, całostronicowe (tzw. Full Page Reader) umożliwiać odczyt obszaru MRZ oraz danych z dokumentów w jednym cyklu (operacji) odczytu tj. wykrycie dokumentu, skanowanie, rozpoznawanie, odczyt biometrii (musi następować automatycznie).

20 Parametry techniczne urządzenia Oprogramowanie Inne wymagania Urządzenie musi być kompletne, niewymagające od Zamawiającego dodatkowych prac i nakładów dostosowawczych, poszczególne moduły wewnętrzne jak zewnętrzne muszą współpracować poprawnie. Urządzenie musi posiadać interfejs komunikacyjny minimum w standardzie USB 2.0. Moduł Skanujący OCR-B przystosowany do odczytu strefy MRZ (pisma OCR-B) z dokumentów czytelnych masznowo zgodnie normami ISO 7501 oraz ICAO 9303 tj. Paszport (MRP) 2X44 znaki, Wiza (MRV) 2X44 znaki i 2X36 znaków, Narodowa identyfikacyjna (NID) 2X36 znaków i 3X30 znaków, Dowód rejestracyjny pojazdu (polski) 2X38 znaków. Element skanujący nieruchomy, pracujący na zasadzie skanowania nieruchomego dokumentu w rodzajach światła tj. Visible, Infrared, UV imaging. Rozdzielczość nie mniejsza niż 400 dpi. Powierzchnia skanowania nie mniejsza niż 125 mm x 88 mm, odporna na zarysowania przez dokumenty typu (NID 3X30 znaków tworzywo sztuczne). Czytnik musi automatycznie wykrywać przyłożenie jak i zdjęcie dokumentu z elementu skanującego. Rozpoznanie MRZ musi następować bez względu na orientację przyłożonego dokumentu jeśli tylko pasek MRZ znajdzie się w polu widzenia elementu skanującego. Czytnik RFID musi umożliwiać zbliżeniowy odczyt danych biometrycznych w e-dokumentach zgodnie z normami ISO A/B oraz standardami ICAO. Czytnik RFID pozwalający na odczyt grup danych zawartych w e-dokumentach zgodnie z dokumentem ICAO LDS revision 1.7. Czytniki e-dokumentów muszą współpracować z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista, Linux. Wymagane oprogramowanie SDK (Software Development Kit) lub inne zawierające przykładowe kody źródłowe, sterowniki do systemów Windows XP/Vista, Linux dla platform.net i JAVA. Dopuszcza się zastosowanie nowszej wersji oprogramowania. W przypadku dostarczenia urządzenia równoważnego w celu odbioru jakościowego musi zostać przedstawione oprogramowanie demonstracyjne pozwalające na odczyt danych biometrycznych w zakresie odczytu danych I i II cechy biometrycznej tj. grup DG1, DG2, DG3 oraz pozwalające na zweryfikowani zabezpieczeń i procedur: Basic Access Control, Passive Authentication, Active Authentication, Extended Access Control dla ww. systemów operacyjnych (praktyczna demonstracja) Urządzenie musi sygnalizować stan w jakim się znajduje tj. wymagane jest posiadanie co najmniej optycznej sygnalizacji stanu pracy. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć okablowanie komunikacyjne oraz sieciowe. Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. W przypadku dostarczenia urządzenia równoważnego

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO. L.II.3421-3/2009 Janów Lubelski, 2009-04-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA. W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Usługa drukowania materiałów informacyjnych i promocyjnych (duży format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 72803-2014; data zamieszczenia: 03.04.2014 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach Tczew, dnia 5 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.5.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż i dostawę 29 zestawów komputerowych z wyposażeniem i oprogramowaniem w ramach projektu pn. Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35, 80-917 Gdańsk 17 tel. centrali (58) 524-20-90, faks (58) 524-27-00, 04 www.morski.strazgraniczna.pl; e-mail: zamowienia.morski@strazgraniczna.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo