Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Kamery IP standardowe / megapikselowe: VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŝy wnikliwie zapoznać się z poniŝszą instrukcją. Instrukcję naleŝy zachować w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby moŝna było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki. Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, Warszawa tel , fax , -1-

2 UWAGA RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ UWAGA! ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU UWAGA!!! PAMIĘ TAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘ CIOWEJ Kamery jako elementy w znacznym stopniu naraŝone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru urządzeń słuŝącej do ochrony zapraszamy na naszą stronę internetową do działu Pomocy Technicznej >> Pytania i odpowiedzi, lub do konsultacji z Działem Technicznym: Kamera, która została uszkodzona w wyniku braku urządzeń ochrony przepięciowej w instalacji NIE PODLEGA GWARANCJI. Funkcje kamer w zaleŝności od wersji oprogramowania, mogą się róŝnić od tych podanych w instrukcji. -2-

3 Spis treści 1. OPIS OGÓLNY Zawartość opakowania Wymiary i opis złącz Wymiary Opis złącz INSTALACJA Minimalne wymagania systemowe Połączenie z kamerą Ustawienia sieciowe komputera PC Ustawienia kamery IP Wyświetlanie wideo (Video Display) Ustawienia kamery (Host Setting) Ustawienia sieciowe (WAN Setting) Ustawienia daty i czasu (Date Setting) Ustawienia wideo (Video Setting) Dodatkowe ustawienia wideo (Video Adjustment) Ustawienia kamery (Camera Setup) Konta UŜytkowników (User Account Management) Informacje systemowe (System Info) Aktualizacja firmware (Firmware Upgrade) Ustawienia fabryczne (Factory Default) Zapisz i Restart (Save Reboot) Wylogowanie (Logout) OSD kamery (dotyczy tylko kamery VOIP 3560) Układ menu OSD Dostęp do menu kamery (OSD) PARAMETRY Kamera VOIP Kamery megapikselowe VOIP 202M i VOIP 968M

4 1 1. OPIS OGÓLNY 1.1 Zawartość opakowania Kamera IP Płyta CD Instrukcja Kabel sieciowy skrosowany Dodatkowe akcesoria (w zaleŝności od modelu kamery) Kabel zasilania Zawartość oprogramowania powinna być sprawdzona przed rozpoczęsciem instalacji. -4-

5 1.2 Wymiary i opis złącz Wymiary 1. Kamera VOIP

6 2. Kamera VOIP202M i VOIP205M A B Czerwony Biały Czarny LED 2 pomarańczowy (połączenie) LED 1 zielony (dane)

7 3. Kamera VOIP968M A B Czerwony Biały Czarny LED 2 pomarańczowy (połączenie) LED 1 zielony (dane) 6-7-

8 1.2.2 Opis złącz 1 Zasilanie 12 VDC 2 Wyjście audio 3 Wejście audio : Kamery serii VOIP posiadają jedno wejście i jedno wyjście audio 4 Wyjście wideo : Tylko kamera VOIP3650 posiadaja wyjście analogowe BNC (kamery megapikselowe VOIP202M, VOIP205M i VOIP968M nie posiadają wyjścia analogowego). 5 Gniazdo Ethernet : Gniazdo RJ45 do połaczeń sieciowych. Kamery serii VOIP mogą być zasilane przez skrętkę sieciową (PoE). 6 Przycisk Reset (Wymaga otwarcia obudowy kamer VOIP202M, VOIP205M i VOIP968M) Procedura przywracania ustawień fabrycznych: 1 : Odłącz kamerę VOIP od zasilania. 2 : Wciśnij przycisk RESET i trzymając wciśnięty podłącz ponownie zasilanie kamery. 3 : Przycisk powinien być wciśnięty przez min. 6 sekund po włączeniu zasilania. Zwolnij przycisk RESET kamera wystartuje z domyślnymi (fabrycznymi) ustawieniami. 7 Ustawienie jasności świecenia oświetlacza IR 8 Joystick do poruszania się w menu kamery (OSD) 9 Sygnalizacja zasilania (LED) : Dioda sygnalizująca zasilanie kamery świecenie ciagłe wskazuje zakończenie procesu uruchamiania (bootowania) kamery. -8-

9 2 2. INSTALACJA 2.1 Minimalne wymagania systemowe Komputer rejestrujący (wyświetlający) obraz z kamer serii VOIP powinien spełniać następujące (minimalne) wymagania: Procesor (CPU) Pentinum 4 2.4GHz lub nowszy Dysk twardy (HDD) 40 GB lub większy Pamięć RAM min. 256 MB System operacyjny Windows XP SP2 Rodzdzielczość ekranu SVGA / XGA (rozdzielczość 1024x768) 2.2 Połączenie z kamerą Konfiguracja kamery VOIP wymaga uŝycia przeglądarki Internet Explorer. Dodatkowo adresy sieciowe komputera PC oraz kamery IP powinny być tak aby urządzenia znajdowały się ustawione w tej samej podsieci Ustawienia sieciowe komputera PC Aby móc połączyć się z kamerą IP konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie ustawień sieciowych komputera PC. Domyślne ustawienia kamer IP to: Adres IP : Maska : Komputer PC powinien mieć ustawienie sieciowe: Adres IP : xxx Maska : Gdzie xxx oznacza numer z zakresu 1 do 254 z wyłączenim

10 2.3 Ustawienia kamery IP W rozdziale tym opisano ustawienia kamery IP. Dostęp do ustawień kamery ma administrator, podczas gdy standardowi uŝytkownicy magą tylko oglądać obraz na Ŝywo. Konfiguracja kamery IP wymaga uŝycia przeglądarki Internet Explorer (wersja 6.0 lub nowsza). Procedura połaczenia z kamerą IP (po uprzednim skonfigurowaniu adresu sieciowego komputera PC): 1: Otwórz przeglądarkę Internet Explorer 2: Wpisz adres kamery IP domyślny : Wprowadź login i hasło administratora domyślnie: login: Admin, hasło: : Wybierz język interfejsu. -10-

11 5: Po wprowadzeniu danych logowania wybierz przycisk LOGIN lub przycisk RESET aby wprowadzić ponownie dane do logowania. Po zalogowaniu wyświetlony zostanie obraz z kamery sekcja Video Display Wyświetlanie wideo (Video Display)

12 [MPEG4/MJPEG] wybór kompresji. [Scale Down] po zaznaczeniu obraz z kamer megapikselowych (SXGA:1280x1024 / 720P:1280x720) zostanie przeskalowany do rozdzielczości VGA. [Audio Out] włącza / wyłącza trasnmiaję audio z komputera PC do kamery IP (wyjście audio kamery). Dodatkowo moŝliwa jest regulacja głośności w zakresie 0 ~ 100. [DO1] Włączenie / wyłączenie wyjścia alarmowego DO1. [DO2] Włączenie / wyłączenie wyjścia alarmowego DO2. [Quit] powrót do menu głównego Main Setup. UWAGA: Wyłączona opcja strumieniowania (streaming) moŝe spowodować brak wyświetlania obrazu wideo. UWAGA: Zalecena ustawienie typu połaczenia to autonegocjacja (Auto Detect) ze względu na uŝyty sprzęt sieciowy jak równieŝ pełne wykorzystanie dostępnego pasma do transimsij obrazu wideo. -12-

13 2.3.2 Ustawienia kamery (Host Setting) W sekcji tej moŝliwa jest konfiguracja podstawowych parametrów kamery. Ustawienia hosta (Hosta setting) Parametry Host name Language Opis Nazwa kamery widoczna w przypadku wyszukiwania kamery za pozmocą oprogramowania IP utility. Wybór języka interfejsu www kamery. Wybór trybu transmisji sieciowej (Network link speed & duplex) Parametry WAN port Tryb usługi (ToS - Type of Service) Parametry TOS (type of service) Opis Wybór trybu transmisji sieciowej: 1. Auto detect (domyślne) Mbps / Full duplex (100 Mb/s pełny dupleks) Mbps / Half duplex (100 Mb/s pół-dupleks) 4. 10Mbps / Full duplex (10 Mb/s pełny dupleks) 5. 10Mbps / Half duplex (10 Mb/s pół-dupleks) Opis Tagowanie pakietów wideo. Pakiety z ustawionym tagiem TOS w przypadku zaawansowanego sterowania ruchem sieciowym mają wyŝszy priorytet w stosunku do innych pakietów sieciowych. -13-

14 TOS priority Ustawienia portów (Port Mapping) Parametry HTTP port Search server port1 Search server port2 Wybór priorytetu tagu TOS: 1. Normal-Service (tryb standardowej usługi) 2. Minimize-Cost (minimalny koszt przesyłu) 3. Maximize-Reliability (maksymalna wairygodność) 4. Maximize-throughout (maksymalna przepustowość) 5. Minimize-Delay (minimalne opóźnienie przesyłu) Port interfejsu WWW. Opis Port1 pierwszy port wykorzystywany do wyszukiwania kamery w sieci (np. dla programu IP utility). Port2 drugi port wykorzystywany do wyszukiwania kamery w sieci (np. dla programu IP utility). UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -14-

15 2.3.3 Ustawienia sieciowe (WAN Setting) W sekcji WAN setting moŝliwe jest skonfigurowanie adresu sieciowego, serwera DNS oraz serwera DDNS. Ustawienia sieciowe (WAN Setting) Parametry Dynamic IP address Opis Tryb pobierania automatycznego pobierania adresu IP (wymaga działającego serwera DHCP w sieci) Tryb statycznego adresu IP (podawany manualnie) Static IP address IP address: Adres IP kamery Subnet mask: maska sieci ISP gateway: brama sieciowa -15-

16 W przypadku bezpośredniego połączenia z modemem xdsl: User name: uŝytkownik xdsl PPPoE Password: hasło xdsl UWAGA: Połączenie jest aktywne po wybraniu Zatwierdź [Apply] a następnie Zapisz i Restart [Save Reboot]. UWAGA: Nie kaŝdy typ połączenia i modemu działa bezpośrednio z funkcją PPPoE sterowaną z kamery IP. Ustawienia DNS (DNS server Setting) Parametry Primary DNS server Secondary DNS server Główny serwer nazw (DNS). Opis Dodatkowy (awaryjny) serwer nazw (DNS). Ustawienia DDNS (DDNS server Setting) Parametry DDNS type Service ISP Host name User name Password Opis Włączenie / wyłączenie funkcji dynamicznego DNS (DDNS). Funkcja pozwala na powiązanie nazwy DDNS z kamerą w przypdaku zmiennego adresu IP. Wybór dostawcy usługi DDNS. Wybrana nazwa domenowa DDNS (np: kamer-miasto1.dyndns.org) UŜytkownik usługi DDNS. Hasło uŝytkownika DDNS. UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -16-

17 2.3.4 Ustawienia daty i czasu (Date Setting) W sekcji tej moŝliwe jest ustawienie i sposobu synchronizacji daty oraz czasu wykorzystywanego w systemie kamery IP. Parametry SNTP/NTP server Opis Włączenie / wyłączenie funkcji SNTP/NTP. Funkcja ta pozwala na synchronizację czasu z zewnętrznym serwerem czasu, co pozwala uniknąć róŝnic w suatwieniach czasu w poszczególnych kamerach. IP address: Adres IP serwera SNTP/NTP Sync time: Przedział czasu do aktualizacji czasu systemowego. Manualne ustawienia czasu i daty Set manually Time zone Day Light Saving Date : Wybór daty Time: Wybór czasu Wybór strefu czasowej. Wybór typu podanej daty zmiany czasu letniego - Typ 1 to ustawienie po numerze tygodnia w miesiącu, Typ 2 to wybór po konkretnej dacie. Start Time : Początek okresu zmiany czasu End Time : Koniec czasu zmiany czasu. UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -17-

18 2.3.5 Ustawienia wideo (Video Setting) W sekcji tej moŝliwe jest skonfigurowanie wszystkich parametrów generowanego przez kamerę strumienia wideo. Ustawienia wideo (Video setting) Parametry Camera name Streaming Method RTSP Authen Enable RTP B2 Frame Enable Audio Input Sensitivity Multicast IP Nazwa kamery Opis Sposób transmisji generowanego strumienia wideo: 1. TCP Only (Tylko strumień TCP) 2. Multicast Only (Tylko multicast) 3. RTP Over UDP (Strumień RTP, pakiety UDP) 4. RTP Over Multicast (Strumień RTP, multicast) 5. RTP Over UDP & Multicast (Strumień RTP, UDP i multicast) Włączenie autoryzacji dla transmisji RTP. Dołączenie klatek B2 dla transmisji RTP. Włączenie / wyłączenie dźwięku. Wybór poziomu czułości HIGH (wysoki) lub LOW (niski) wejścia audio. Wybór adresu IP dla transmisji mutlicastowej. Domyślny adres to: Multicast TTL Wybór wartości TTL dla pakietów multicast. Domyślna wartość to

19 IGMP Resolution Frame rate mode Frame rate Encoder Type Video Bitrate Mode Video Maximum Bitrate Bitrate Video Quality RTSP port Video RTP Over Multicast Audio RTP Over Multicast Video control port Video streaming port (TCP Only) Video multicast port (Multicast Only) Włączenie / wyłączenie tyrbu IGMP dla transmisji multicast. Rozdzielczość obrazu wideo generowanej przez kamerę IP. Wybór trybu kodowania ilości transmitowanych klatek: Constant: Stała niezlaeŝna od warunków ilość klatek Variable: Zmienna ilość klatek zaleŝna od zdolności kamery (w przypadku złoŝonej sceny) do utrzymania dobrej jakości obrazu. Ręczny wybór ilości transmitowanych klatek. Wybór typu kompresji: 1. MPEG4 2. MJPEG Wybór trybu kodowania strumienia wideo (szerokości pasma): Constant Bit Rate: Stały strumień (pasmo) niezlaeŝnie od warunków Variable Bit Rate: Zmienny strumień zalezny od zdolności kamery (w przypadku złoŝonej sceny) do utrzymania dobrej jakości obrazu. Wyłączenie / włączenie (wybór poziomu) ograniczenia (górnego, nieprzekraczalnego poziomu) stumienia wideo (pasma) w przypadku wyboru stałego strumienia wideo (Constant BitRate). Wybór domyślnego poziomu strumienia wideo (Constant BitRate) UWAGA: NiŜszy strumień skutkuje mniejszą zajętością pasmaale równieŝ niŝszą jakością obrazu wideo. WyŜszy strumień powoduje większe zuŝycie pasma ale jednocześnie lepszą jakość transmitowanego obrazu wideo. Jakość obrazu wideo dla zmiennego strumienia danych (Variable BitRate). Wybór portu dla transmisji RTSP. Port dla transmisji wideo w trybie multicast (RTP Over Multicast). Port dla transmisji audio w trybie multicast (RTP Over Multicast). Wybór portu dla funkcji kontrolnych oprogramowania NVR. Wybór portu dla transmisji pakietowej (TCP Only). Wybór portu dla transmisji multicastowej (Multicast Only). UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -19-

20 2.3.6 Dodatkowe ustawienia wideo (Video Adjustment) 1. Widok obrazu z kamery z naniesionymi oknami detekcji 2. Okno pokazujące ilość zdarzeń detekcji (Activity) czerwona lini obrazuje próg detekcji natomiast poszczególne słupki status detekcji dla danej chwili. Taka wizualizacja pozwala łatwo dobrać próg detekcji i czułość do zadanych parametrów alarmowych. Zalecane ustawienia to: - standardowe warunki - czułość 80 próg 2~5 - obraz zaszumiony - czułość80, próg 5~10 3. Włączenie / wyłaczenie funkcji detekcji ruchu 4. Ustawienie poziomu czułości dla poszczególnych okien detekcji 5. Ustawienie czasu po którym powtarzająca się detekcja będzie traktowana jako następne zdarzenie. 6. Ustawienie progu detekcji dla poszczególnych okien detekcji 7. Zapiszanie ustawień (Apply) 8. Ustawienia obrazu jasność (Brightness), nasycenie (Saturation) i kontrast (Contrast). 9. Zapisanie wszystkich ustawień (Apply), powrót do poprzednich ustawień (Reset). -20-

21 2.3.7 Ustawienia kamery (Camera Setup) Parametry Video Flipping Opis Odwrócenie obrazu wideo (góra-dół). Video Mirror Odbicie lustrzane obrazu wideo. Lens Compensation Kompensacja obiektywu. NightTime Gain Threshold White Balance Mode R Gain (Tylko tryb MANUAL) B Gain (Tylko tryb MANUAL) Exposure mode Exposure Gain Próg wzmocnienia dla scen nocnych. Tryb balansu bieli (zmiana trybu odbywa się z opóźnieniem 5~10 sekund). 1. AUTO : Automatyczny balans bieli (domyślny) 2. INDOOR1: Ustawienia do pracy wewnątrz profil INDOOR2: Ustawienia do pracy wewnątrz profil OUTDOOR1: Ustawienia do pracy na zewewnątrz profil OUTDOOR2: Ustawienia do pracy na zewewnątrz profil HOLD CURRENT: Kamera automatycznie utrzymuje poziom bieli dobrany do aktualnej sceny. Ustawienie jest kasowane po restarcie kamery. 7. MANUAL: Ręczny dobór wartości składowych: R (czerwony) i B (niebieski) dla indywidualnych ustawień balansu bieli. Regulacja składowej czerwonej w ręcznym ustawieniu balansu bieli. Regulacja składowej niebieskiej w ręcznym ustawieniu balansu bieli. Wybor trybu ekspozycji: - Automatyczny (Kamera automatycznie dobiera ekspozycję) - Ręczny (tylko w ręcznym trybie balansu bieli) indywidualny dobór poziomu wzmocnienia i migawki. Regulacja poziomu wzmocnienia większa wartość odpowiada jaśniejszemu obrazowi. -21-

22 Shutter Speed AGC Gain (Tylko tryb auto Exposure) Maximum Auto Shutter Speed (Tylko tryb auto Exposure) Flickless Mode Regulacja prędkości migawki. Liczba bliŝsza 1, powoduje zwiększenie czasu ekspozycji (lepszy obraz w nocy) jednak przy szybko poruszających się obiektach powoduje efekt rozmazania. W trybie automatycznej ekspozycji, kamera dopasuje migawkę do podanego wzmocnienia ARW (AGC) i maksymalnej szybkości migawki (Maximum auto shutter speed). Wyzszy poziom AGC odpowiada jaśniejszemu obrazowi. W trybie automatycznej ekspozycji, kamera dopasuje migawkę do podanego wzmocnienia ARW (AGC) i maksymalnej szybkości migawki (Maximum auto shutter speed). W tym ustawieniu podawana jest maksymalna szybkość migawki. Wybór częstotliwości sieci 50 Hz lub 60 Hz wykorzystywanej w funkcji redukcji migotania (Flickerless Mode). Zapisanie wszystkich ustawień ustawień (Reset). (Apply), powrót do poprzednich UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -22-

23 2.3.8 Konta UŜytkowników (User Account Management) Kamera pozwala na ustawienie 1 konta administratora (root) i do 10 kont uŝytkowników standardowych. Konto administratora pozwala oglądać obraz na Ŝywo oraz pełną konfigurację kamery. Standardowy uŝytkownik moŝe tylko oglądać obraz z kamery. UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -23-

24 2.3.9 Informacje systemowe (System Info) Informacje o systemie podzielone są na trzy sekcje informacje o urządzeniu (System Information), ustawienia sieci (WAN settings) oraz rejestr zdarzeń (System log). Parametry System info WAN status System log Opis Wersja firmware, adres MAC, ID produktu, ustawienia domyślne. Adres IP, maska sieciowa, brama, serwer DNS, ustawienia DDNS, status połączenia sieciowego. Rejestr zdarzeń systemowych. Rejestr jest szczególnie uŝyteczny w celach diagnostycznych. 1: Lista ustawień [Parameter List] zawiera wszystkie ustawienia kamery IP. 2: Raport [Server Report] pozwala wyeksportować raport o statusie i ustawieniach urządzenia w celach diagnostycznych. -24-

25 Aktualizacja firmware (Firmware Upgrade) 1: Wybierz (Apply) aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania układowego (firmware). Zostawnie wyświetlone kolejne menu pokazane poniŝej. Parametry Firmware images file MD5 file Opis Wskazanie pliku firmware do aktualizacji. Po kliknięciu w Przeglądaj (Browse) wyświetlone zostanie systemowe okno dialogowe pozwalające na wybór pliku do aktualizacji. Wskazanie pliku MD5 do aktualizacji firmware. Po kliknięciu w Przeglądaj (Browse) wyświetlone zostanie systemowe okno dialogowe pozwalające na wybór pliku MD5 do aktualizacji. UWAGA: Wersje firmware i pliku MD5 muszą być takie same. W przeciwnym wypadku proces aktualizacji się nie powiedzie i kamera IP będzie uŝywała starego firmware. 2: Wybierz Aktualizuj (Apply) aby rozpocząc process kopiowani pliku firmware do kamery lub Reset aby ponownie wskazać pliki do aktualizacji lub anuluj (Cancel) aby przerwać proces. -25-

26 3: Postęp procesu kopiowania pliku pokazany jest za pomocą paska. Po zakończeniu kamera zostanie zrestartowana Ustawienia fabryczne (Factory Default) Ta sekcja pozwala na przywrócenie fabrycznych ustawień kamery. Wybór zatwierdź (Apply) spowoduje wczytanie ustawień fabrycznych kamery, Reset cofnięcie się do menu wyŝszego rzędu. -26-

27 Zapisz i Restart (Save Reboot) Opcja Zapisz i Restart (Save Reboot) jest wymagana aby niektóre krytyczne ustawienia zostały wprowadzone. Po skonfigurowaniu całości kamery wymagane jest skorzystanie z tej opcji tak aby nie stracić wprowadzonych ustawień. Dioda LED odpowiedzialna za wizualizację transferu danych zgaśnie na około 30 sekund (przygotowanie do restartu) po czym zapali się ponownie gdy restart zostanie ukończony pomyślnie Wylogowanie (Logout) Sekcja ta pozwala na wylogowanie lub zmianę aktualnego uŝytkownika kamery. -27-

28 2.4 OSD kamery (dotyczy tylko kamery VOIP 3560) Układ menu OSD LENS Option DC MANUAL SHUTTER OFF FLK MANUAL ESC WHITE BALANCE ATW AWC MANUAL BACKLIGHT AGC DNR OFF LOW MIDDLE HIGH OFF LOW MIDDLE HIGH OFF LOW MIDDLE HIGH SENS UP / DSS AUTO OFF SPECIAL CAMERA ID COLOR SYNC MOTION DET PRIVARY MIRROR SHARPNESS RESET RETURN EXIT -28-

29 2.4.2 Opis funkcji menu OSD 1. LENS (przysłona) a) DC ustawiona wstępnie wartość oświetlenia docierająca do przetwornika jest utrzymywana za pomocą układu sterowanie umieszczonego w kamerze. Wybór sterowania DC automatycznie wyłącza zakładkę nr.3 SHUTTER. b) MANUAL - wybór tej zakładki aktywuje pole nr.3 SHUTTER. 2. SHUTTER - OFF - FLK (flickerless) redukuje migotanie obrazu. MoŜemy ręcznie regulować prędkość przesłony od 1/50 do 1/ dla PAL, od 1/60 do 1/ dla NTSC. - ECS (elektronic shutter control) dostraja poziom jasności obrazu - MANUAL funkcja ta pozwala wydłuŝyć/skrócić długość czasu naświetlania przetwornika. Domyślnie wartość ustawiona jest na 1/50. W przypadku ustawienia powyŝej tej wartości (>1/50) uzyskujemy czas odświeŝanie obrazu powstałego na przetworniku dłuŝszy. Objawia się to rozmytym obrazem obiektów poruszających się. Zalecane do stosowania w przypadku mało dynamicznych obiektów, przy jednocześnie wymaganej duŝej czułości przetwornika. Wartości <1/50 stosuje się do obserwacji dynamicznych obiektów np. przejeŝdŝających samochodów, naleŝy pamiętać, Ŝe skrócenie czasu migawki zmniejsza czułość przetwornika. 3. White Balance (balans bieli) Kontroluje odcienie koloru wyświetlanego obrazu. - ATW Auto Tracking White Balance stosuje się kiedy temperatura kolorów jest z przedziału 2400K K (zastosowanie w przypadku montaŝu kamer na zewnątrz). - AWC Auto White Balance Control (automatyczna kontrola balansu bieli) automatycznie przystosowuje balans bieli do panujących warunków na planie. - MANUAL(RED / BLUE) Ręczna regulacja kolorami czerwonym i niebieskim. 4. BACKLIGHT (kompensacja światła tylnego). - OFF(wyłączona) / HIGH(maksymalna korekta) / MIDDLE(średnia korekta) / LOW(niska korekta) -29-

30 Funkcja pozwalająca poprawić jakość niedoświetlonego planu przedniego na jasnym tle, włącza się w momencie kiedy pewien procent przetwornika jest prześwietlonych. Przykład: zastosowanie do kamer obserwujących obiekty za którymi znajduje się oświetlenie (np. wejście do budynków). W zaleŝności o stopnia moŝna wybrać Ŝądny poziom prześwietlenia tła dopasowując jednocześnie prawidłową ekspozycję planu przedniego 5. AGC (Automatic Gain Control) automatyczna regulacja wzmocnienia - OFF / LOW / MIDDLE / HIGH Automatyczna regulacja wzmocnienia, utrzymuje stały poziom sygnału wyjściowego zwiększając tym samym odstęp sygnał szum, obraz jest bardziej wyraźny lecz traci na naturalności z uwagi na zwiększony poziom szumu obrazu 6. DNR (Digital Noise Reduction) - OFF / LOW / MIDDLE / HIGH Aktywnie redukuje szumy na ekranie. Wzrost poziomu DNR moŝe wprowadzać gorsza rozpoznawalność szczegółów obrazu. DNR jest nieaktywne gdy AGC jest wyłączone. 7. SENS-UP(DSS) - OFF / LEVEL / MIDDLE / HIGH Automatycznie dostarcza czytelny obraz w przypadku słabych warunków oświetleniowych. Istnieje moŝliwość kontroli maksymalnego wzmocnienia od 2x do 128x (wzrost wzmocnienia moŝe powodować dodatkowe zaszumienia i zniekształcenia obrazu). Poziomy powyŝej 8x powodują wydłuŝanie czasu migawki czego efektem jest pojawiająca się poklatkowość obrazu. MoŜe to powodować efekt rozmycia szybko poruszających się obiektów. 8. SPECIAL a) CAMERA ID - OFF / ON Dół, góra, lewo, prawo kontrola menu- wybrać znak, nacisnąć (ustawienia) MENU w celu akceptacji. Znak jest zapamiętany i kursor tytułu na ekranie przesunął się na kolejną pozycję. - = do przodu, do tyłu w nazwie tytułu w celu dokonania zmian -30-

31 CLR = kasowanie wprowadzonej nazwy POS = pozycja tytułu kamery na ekranie, wcisnąć (SETUP) Menu w celu potwierdzenia pozycji. END = akceptacja nowej nazwy. b) COLOR - AUTO- automatyczny wybór trybu pracy kolor lub b/w - ON- cały czas tryb kolorowy c) SYNC - INT =sygnał pionowej synchronizacji kamery z innymi urządzeniami w celu redukcji zrolowania obrazu na monitorze. - LINELOCK= funkcja dostępna tylko z kamerami zasilanymi 24VAC - RETURN= wcisnąć MENU w celu powrotu do menu. d) MOTION DET - OFF / ON Wykrywa przemieszczające się obiekty na ekranie. MoŜliwość wyboru obszaru na ekranie który chcemy obserwować. -AREA SEL = wybór siatki detekcji ruchu (górny lewy, górny prawy, dolny lewy, dolny prawy) w celu modyfikacji. AREA STATE= aktywuje bądź dezaktywuje zaznaczoną siatkę. Góra/dół/lewo/prawo- słuŝą do ustalenia rozmiaru zaznaczonej siatki. e) MIRROR (lustro) - OFF / ON Odbicie lustrzane obrazu na ekranie. f) SHARPNESS - OFF / ON Wyostrza obraz na ekranie. Zbytnie wyostrzenie moŝe powodować zaszumienie obrazu. UWAGA! Ustawienie poziomu wyostrzania na 0 powoduje wyraźne zmiękczenie obrazu oraz utratę szczegółów. g) RESET Przywrócenie ustawień fabrycznych. h) RETURN Powrót do menu głównego. -31-

32 2.4.3 Dostęp do menu kamery (OSD) Poruszanie się po menu (OSD) kamery VOIP3650 moŝliwe jest za pomocą joysticka na panelu tylnym kamery. Góra Lewo Prawo Dół Menu TakŜe z poziomu oprogramowanie NVR moŝliwy jest dostęp do funkcji OSD kamery w następujący sposób (wymagane jest włączenie opcji PTZ i ospowiednie skonfigurowanie: Producent (Vendor): Pelco, Protokół (Protocol) : Pelco-D, ID kamery (Address ID): 1, Parzystość (Parity): N81, Prędkość (Baud Rate): 9600): prawo, lewo, góra, dół pokaŝ menu, wybór opcji -32-

33 3 3. PARAMETRY 3.1 Kamera VOIP 3650 Parametry modułu sieciowego: Kompresja wideo Kompresja Rozdzielczość Pasmo Ilość klatek Wejście audio Kompresja Parametry wejścia audio Wyjście audio Kompresja Parametry wejścia audio Ustawienia Przycisk Reset Joystick Ustawienia sieciowe Ethernet Protokoły sieciowe Oprogramowanie Przeglądarka www Zabezpieczenie Zgodność Dołączone oprogramowanie NVR MPEG-4 SP Full D1 (720x480 dla NTSC, 720x576 dla PAL) VGA (640x480 dla NTSC, 640x480 dla PAL) CIF (352 x 240 dla NTSC, 352x288 dla PAL) QCIF (176x120 dla NTSC, 176x144 dla PAL) 28 Kb/s ~ 3 Mb/s 30 fps dla rozdzielczości D1 (NTSC) 25 fps dla rozdzielczości D1 (PAL) 8kHz, Mono, PCM 1.4 Vp-p 1 Vrms 8kHz, Mono, PCM 1.4 Vp-p 1 Vrms Przywrócenie ustawień domyślnych (fabrycznych) menu kamery (OSD) Ethernet (10/100 Base-T), gniazdo RJ-45 TCP, UDP,IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP MS Internet Explorer 6.0 lub nowszy Hasła uŝytkowników Oprogramowanie zgodne z kamerami / serwerami wideo ACTi Rejestracja, konfiguracja do 16 kamer IP -33-

34 Parametry modułu kamerowego: Przetwornik 1/3" CCD Sony SuperHAD Rozdzielczość 540 TVL Elektroniczna migawka 1/60 ~ 1/ sek. (NTSC) 1/50 ~ 1/ sek. (PAL) Czułość 0,3 Lux / 0,002 Lux (Sens-Up włączone) Mocowanie obiektywu C/CS Synchronizacja wewnętrzna Stosunek sygnał/szum S/N 50dB Funkcja Dzień / Noc Funkcja Color-cut menu OSD tak Balans bieli ATW / AWC / Ręczny ARW (AGC) Wył. / Niska / Średnia / Wysoka Redukcja szumów (DNR) Wył. / Niska / Średnia / Wysoka Funkcja Sens-Up x2 ~ x128 Wył. / Niska / Średnia / Wysoka Color Auto (Auto Day/Night) / On Detekcja ruchu wł. / wył. Strefy prywatności 4 konfigurowalne strefy Wyjście wideo 1.0 V, 75Ω / BNC Zasilanie 12 VDC (300mA) PoE (IEEE802.3af) Klasa 3 Temperatura pracy -10 ~ +50 Wilgotność względna 30% ~90% RH Wymiary 64mm x 55.4 x 120 mm Waga 0.7kg -34-

35 3.2 Kamery megapikselowe VOIP202M, VOIP205M i VOIP968M Parametry modułu sieciowego: Kompresja wideo Kompresja Rozdzielczość Ilość klatek Wejście audio Kompresja Parametry wejścia audio Wyjście audio Kompresja Parametry wejścia audio Ustawienia Przycisk Reset Ustawienia sieciowe Ethernet Protokoły sieciowe Oprogramowanie Przeglądarka www Zabezpieczenie Zgodność Dołączone oprogramowanie NVR MPEG-4 SP SXGA (1280 x 1024) HD720 (1280 x 720) VGA (640 x 480) do 8 kl/s dla rozdzielczości SXGA (1280 x 1024); do 10 kl/s dla rozdzielczości HD720 (1280 x 720); do 30 kl/s dla rozdzielczości VGA (640 x 480); 8kHz, Mono, PCM 1.4 Vp-p 1 Vrms 8kHz, Mono, PCM 1.4 Vp-p 1 Vrms Przywrócenie ustawień domyślnych (fabrycznych) Ethernet (10/100 Base-T), gniazdo RJ-45 TCP, UDP,IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, ARP, 3GPP MS Internet Explorer 6.0 lub nowszy Hasła uŝytkowników Oprogramowanie zgodne z kamerami / serwerami wideo ACTi Rejestracja, konfiguracja do 16 kamer IP -35-

36 Parametry modułu kamerowego VOIP202M i VOIP205M: Przetwornik obrazu 1/3" CMOS Micron Progressive Scan Elektroniczna migawka 1/60 ~ 1/ sek. (NTSC) 1/50 ~ 1/ sek. (PAL) Obiektyw f = 4,3mm, F1.8, poziomy kąt widzenia 75 (VOIP202M), f = 3,3 ~ 12mm (VOIP205M), Czułość 0,5 Lux dla F1.8 (30 IRE, MAX AGC) Synchronizacja wewnętrzna Stosunek sygnał/szum (S/N) > 44 db Funkcja Dzień / Noc Mechaniczny filtr podczerwieni Balans bieli 6 trybów (AUTO, INDOOR1/2,OUTDOOR1/2,HOLD CURRENT,MANUAL) ARW (AGC) Automatyczna BLC tak Zasilanie 12 VDC (300mA) PoE (IEEE802.3af) Klasa 3 Temperatura otoczenia -10 ~ +50 Wilgotność względna 30% ~90% RH Wymiary 92 x 85 x 264 mm Waga 1,3 kg Parametry modułu kamerowego VOIP 968M: Przetwornik obrazu 1/3" CMOS Micron Progressive Scan Elektroniczna migawka 1/60 ~ 1/ sek. (NTSC) 1/50 ~ 1/ sek. (PAL) Obiektyw f = 4,3mm, F1.8, poziomy kąt widzenia 75 Czułość 0,5 Lux dla F1.8 (30 IRE, MAX AGC) Synchronizacja wewnętrzna Stosunek sygnał/szum (S/N) > 44 db Funkcja Dzień / Noc Mechaniczny filtr podczerwieni Balans bieli 6 trybów (AUTO, INDOOR1/2,OUTDOOR1/2,HOLD CURRENT,MANUAL) ARW (AGC) Automatyczna BLC tak Zasilanie 12 VDC (300mA) PoE (IEEE802.3af) Klasa 3 Temperatura otoczenia -10 ~ +50 Wilgotność względna 30% ~90% RH Wymiary 132 ø x 120,85 mm Waga 1,4 kg -36-

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP

Monitoring wizyjny w sieciach IP ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW STEROWANIA I DIAGNOSTYKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

ICIR-1002H ICVR-1002H

ICIR-1002H ICVR-1002H SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI HIR-252N MEGAPIKSELOWE HIR-252H KAMERY IP W WANDALOODPORNYCH OBUDOWACH IP66 Z WBUDOWANYM PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI Kolorowa kamera w kopułowej

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNC-B5368(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. W celu uzyskania pełniejszej obsługi odwiedź naszą witrynę. www.samsungsecurity.com Zgodność

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Wersja Firmware 1.0.1.68 www.grandstream.com http://esupport.grandstream.com SPIS TREŚCI Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Zawartość

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1. Instrukcja obsługi Kamera IP 1 Instrukcja obsługi do kamer: V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N 1234568A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo