Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Kamery IP standardowe / megapikselowe: VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŝy wnikliwie zapoznać się z poniŝszą instrukcją. Instrukcję naleŝy zachować w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby moŝna było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki. Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, Warszawa tel , fax , -1-

2 UWAGA RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ UWAGA! ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU UWAGA!!! PAMIĘ TAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘ CIOWEJ Kamery jako elementy w znacznym stopniu naraŝone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru urządzeń słuŝącej do ochrony zapraszamy na naszą stronę internetową do działu Pomocy Technicznej >> Pytania i odpowiedzi, lub do konsultacji z Działem Technicznym: Kamera, która została uszkodzona w wyniku braku urządzeń ochrony przepięciowej w instalacji NIE PODLEGA GWARANCJI. Funkcje kamer w zaleŝności od wersji oprogramowania, mogą się róŝnić od tych podanych w instrukcji. -2-

3 Spis treści 1. OPIS OGÓLNY Zawartość opakowania Wymiary i opis złącz Wymiary Opis złącz INSTALACJA Minimalne wymagania systemowe Połączenie z kamerą Ustawienia sieciowe komputera PC Ustawienia kamery IP Wyświetlanie wideo (Video Display) Ustawienia kamery (Host Setting) Ustawienia sieciowe (WAN Setting) Ustawienia daty i czasu (Date Setting) Ustawienia wideo (Video Setting) Dodatkowe ustawienia wideo (Video Adjustment) Ustawienia kamery (Camera Setup) Konta UŜytkowników (User Account Management) Informacje systemowe (System Info) Aktualizacja firmware (Firmware Upgrade) Ustawienia fabryczne (Factory Default) Zapisz i Restart (Save Reboot) Wylogowanie (Logout) OSD kamery (dotyczy tylko kamery VOIP 3560) Układ menu OSD Dostęp do menu kamery (OSD) PARAMETRY Kamera VOIP Kamery megapikselowe VOIP 202M i VOIP 968M

4 1 1. OPIS OGÓLNY 1.1 Zawartość opakowania Kamera IP Płyta CD Instrukcja Kabel sieciowy skrosowany Dodatkowe akcesoria (w zaleŝności od modelu kamery) Kabel zasilania Zawartość oprogramowania powinna być sprawdzona przed rozpoczęsciem instalacji. -4-

5 1.2 Wymiary i opis złącz Wymiary 1. Kamera VOIP

6 2. Kamera VOIP202M i VOIP205M A B Czerwony Biały Czarny LED 2 pomarańczowy (połączenie) LED 1 zielony (dane)

7 3. Kamera VOIP968M A B Czerwony Biały Czarny LED 2 pomarańczowy (połączenie) LED 1 zielony (dane) 6-7-

8 1.2.2 Opis złącz 1 Zasilanie 12 VDC 2 Wyjście audio 3 Wejście audio : Kamery serii VOIP posiadają jedno wejście i jedno wyjście audio 4 Wyjście wideo : Tylko kamera VOIP3650 posiadaja wyjście analogowe BNC (kamery megapikselowe VOIP202M, VOIP205M i VOIP968M nie posiadają wyjścia analogowego). 5 Gniazdo Ethernet : Gniazdo RJ45 do połaczeń sieciowych. Kamery serii VOIP mogą być zasilane przez skrętkę sieciową (PoE). 6 Przycisk Reset (Wymaga otwarcia obudowy kamer VOIP202M, VOIP205M i VOIP968M) Procedura przywracania ustawień fabrycznych: 1 : Odłącz kamerę VOIP od zasilania. 2 : Wciśnij przycisk RESET i trzymając wciśnięty podłącz ponownie zasilanie kamery. 3 : Przycisk powinien być wciśnięty przez min. 6 sekund po włączeniu zasilania. Zwolnij przycisk RESET kamera wystartuje z domyślnymi (fabrycznymi) ustawieniami. 7 Ustawienie jasności świecenia oświetlacza IR 8 Joystick do poruszania się w menu kamery (OSD) 9 Sygnalizacja zasilania (LED) : Dioda sygnalizująca zasilanie kamery świecenie ciagłe wskazuje zakończenie procesu uruchamiania (bootowania) kamery. -8-

9 2 2. INSTALACJA 2.1 Minimalne wymagania systemowe Komputer rejestrujący (wyświetlający) obraz z kamer serii VOIP powinien spełniać następujące (minimalne) wymagania: Procesor (CPU) Pentinum 4 2.4GHz lub nowszy Dysk twardy (HDD) 40 GB lub większy Pamięć RAM min. 256 MB System operacyjny Windows XP SP2 Rodzdzielczość ekranu SVGA / XGA (rozdzielczość 1024x768) 2.2 Połączenie z kamerą Konfiguracja kamery VOIP wymaga uŝycia przeglądarki Internet Explorer. Dodatkowo adresy sieciowe komputera PC oraz kamery IP powinny być tak aby urządzenia znajdowały się ustawione w tej samej podsieci Ustawienia sieciowe komputera PC Aby móc połączyć się z kamerą IP konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie ustawień sieciowych komputera PC. Domyślne ustawienia kamer IP to: Adres IP : Maska : Komputer PC powinien mieć ustawienie sieciowe: Adres IP : xxx Maska : Gdzie xxx oznacza numer z zakresu 1 do 254 z wyłączenim

10 2.3 Ustawienia kamery IP W rozdziale tym opisano ustawienia kamery IP. Dostęp do ustawień kamery ma administrator, podczas gdy standardowi uŝytkownicy magą tylko oglądać obraz na Ŝywo. Konfiguracja kamery IP wymaga uŝycia przeglądarki Internet Explorer (wersja 6.0 lub nowsza). Procedura połaczenia z kamerą IP (po uprzednim skonfigurowaniu adresu sieciowego komputera PC): 1: Otwórz przeglądarkę Internet Explorer 2: Wpisz adres kamery IP domyślny : Wprowadź login i hasło administratora domyślnie: login: Admin, hasło: : Wybierz język interfejsu. -10-

11 5: Po wprowadzeniu danych logowania wybierz przycisk LOGIN lub przycisk RESET aby wprowadzić ponownie dane do logowania. Po zalogowaniu wyświetlony zostanie obraz z kamery sekcja Video Display Wyświetlanie wideo (Video Display)

12 [MPEG4/MJPEG] wybór kompresji. [Scale Down] po zaznaczeniu obraz z kamer megapikselowych (SXGA:1280x1024 / 720P:1280x720) zostanie przeskalowany do rozdzielczości VGA. [Audio Out] włącza / wyłącza trasnmiaję audio z komputera PC do kamery IP (wyjście audio kamery). Dodatkowo moŝliwa jest regulacja głośności w zakresie 0 ~ 100. [DO1] Włączenie / wyłączenie wyjścia alarmowego DO1. [DO2] Włączenie / wyłączenie wyjścia alarmowego DO2. [Quit] powrót do menu głównego Main Setup. UWAGA: Wyłączona opcja strumieniowania (streaming) moŝe spowodować brak wyświetlania obrazu wideo. UWAGA: Zalecena ustawienie typu połaczenia to autonegocjacja (Auto Detect) ze względu na uŝyty sprzęt sieciowy jak równieŝ pełne wykorzystanie dostępnego pasma do transimsij obrazu wideo. -12-

13 2.3.2 Ustawienia kamery (Host Setting) W sekcji tej moŝliwa jest konfiguracja podstawowych parametrów kamery. Ustawienia hosta (Hosta setting) Parametry Host name Language Opis Nazwa kamery widoczna w przypadku wyszukiwania kamery za pozmocą oprogramowania IP utility. Wybór języka interfejsu www kamery. Wybór trybu transmisji sieciowej (Network link speed & duplex) Parametry WAN port Tryb usługi (ToS - Type of Service) Parametry TOS (type of service) Opis Wybór trybu transmisji sieciowej: 1. Auto detect (domyślne) Mbps / Full duplex (100 Mb/s pełny dupleks) Mbps / Half duplex (100 Mb/s pół-dupleks) 4. 10Mbps / Full duplex (10 Mb/s pełny dupleks) 5. 10Mbps / Half duplex (10 Mb/s pół-dupleks) Opis Tagowanie pakietów wideo. Pakiety z ustawionym tagiem TOS w przypadku zaawansowanego sterowania ruchem sieciowym mają wyŝszy priorytet w stosunku do innych pakietów sieciowych. -13-

14 TOS priority Ustawienia portów (Port Mapping) Parametry HTTP port Search server port1 Search server port2 Wybór priorytetu tagu TOS: 1. Normal-Service (tryb standardowej usługi) 2. Minimize-Cost (minimalny koszt przesyłu) 3. Maximize-Reliability (maksymalna wairygodność) 4. Maximize-throughout (maksymalna przepustowość) 5. Minimize-Delay (minimalne opóźnienie przesyłu) Port interfejsu WWW. Opis Port1 pierwszy port wykorzystywany do wyszukiwania kamery w sieci (np. dla programu IP utility). Port2 drugi port wykorzystywany do wyszukiwania kamery w sieci (np. dla programu IP utility). UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -14-

15 2.3.3 Ustawienia sieciowe (WAN Setting) W sekcji WAN setting moŝliwe jest skonfigurowanie adresu sieciowego, serwera DNS oraz serwera DDNS. Ustawienia sieciowe (WAN Setting) Parametry Dynamic IP address Opis Tryb pobierania automatycznego pobierania adresu IP (wymaga działającego serwera DHCP w sieci) Tryb statycznego adresu IP (podawany manualnie) Static IP address IP address: Adres IP kamery Subnet mask: maska sieci ISP gateway: brama sieciowa -15-

16 W przypadku bezpośredniego połączenia z modemem xdsl: User name: uŝytkownik xdsl PPPoE Password: hasło xdsl UWAGA: Połączenie jest aktywne po wybraniu Zatwierdź [Apply] a następnie Zapisz i Restart [Save Reboot]. UWAGA: Nie kaŝdy typ połączenia i modemu działa bezpośrednio z funkcją PPPoE sterowaną z kamery IP. Ustawienia DNS (DNS server Setting) Parametry Primary DNS server Secondary DNS server Główny serwer nazw (DNS). Opis Dodatkowy (awaryjny) serwer nazw (DNS). Ustawienia DDNS (DDNS server Setting) Parametry DDNS type Service ISP Host name User name Password Opis Włączenie / wyłączenie funkcji dynamicznego DNS (DDNS). Funkcja pozwala na powiązanie nazwy DDNS z kamerą w przypdaku zmiennego adresu IP. Wybór dostawcy usługi DDNS. Wybrana nazwa domenowa DDNS (np: kamer-miasto1.dyndns.org) UŜytkownik usługi DDNS. Hasło uŝytkownika DDNS. UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -16-

17 2.3.4 Ustawienia daty i czasu (Date Setting) W sekcji tej moŝliwe jest ustawienie i sposobu synchronizacji daty oraz czasu wykorzystywanego w systemie kamery IP. Parametry SNTP/NTP server Opis Włączenie / wyłączenie funkcji SNTP/NTP. Funkcja ta pozwala na synchronizację czasu z zewnętrznym serwerem czasu, co pozwala uniknąć róŝnic w suatwieniach czasu w poszczególnych kamerach. IP address: Adres IP serwera SNTP/NTP Sync time: Przedział czasu do aktualizacji czasu systemowego. Manualne ustawienia czasu i daty Set manually Time zone Day Light Saving Date : Wybór daty Time: Wybór czasu Wybór strefu czasowej. Wybór typu podanej daty zmiany czasu letniego - Typ 1 to ustawienie po numerze tygodnia w miesiącu, Typ 2 to wybór po konkretnej dacie. Start Time : Początek okresu zmiany czasu End Time : Koniec czasu zmiany czasu. UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -17-

18 2.3.5 Ustawienia wideo (Video Setting) W sekcji tej moŝliwe jest skonfigurowanie wszystkich parametrów generowanego przez kamerę strumienia wideo. Ustawienia wideo (Video setting) Parametry Camera name Streaming Method RTSP Authen Enable RTP B2 Frame Enable Audio Input Sensitivity Multicast IP Nazwa kamery Opis Sposób transmisji generowanego strumienia wideo: 1. TCP Only (Tylko strumień TCP) 2. Multicast Only (Tylko multicast) 3. RTP Over UDP (Strumień RTP, pakiety UDP) 4. RTP Over Multicast (Strumień RTP, multicast) 5. RTP Over UDP & Multicast (Strumień RTP, UDP i multicast) Włączenie autoryzacji dla transmisji RTP. Dołączenie klatek B2 dla transmisji RTP. Włączenie / wyłączenie dźwięku. Wybór poziomu czułości HIGH (wysoki) lub LOW (niski) wejścia audio. Wybór adresu IP dla transmisji mutlicastowej. Domyślny adres to: Multicast TTL Wybór wartości TTL dla pakietów multicast. Domyślna wartość to

19 IGMP Resolution Frame rate mode Frame rate Encoder Type Video Bitrate Mode Video Maximum Bitrate Bitrate Video Quality RTSP port Video RTP Over Multicast Audio RTP Over Multicast Video control port Video streaming port (TCP Only) Video multicast port (Multicast Only) Włączenie / wyłączenie tyrbu IGMP dla transmisji multicast. Rozdzielczość obrazu wideo generowanej przez kamerę IP. Wybór trybu kodowania ilości transmitowanych klatek: Constant: Stała niezlaeŝna od warunków ilość klatek Variable: Zmienna ilość klatek zaleŝna od zdolności kamery (w przypadku złoŝonej sceny) do utrzymania dobrej jakości obrazu. Ręczny wybór ilości transmitowanych klatek. Wybór typu kompresji: 1. MPEG4 2. MJPEG Wybór trybu kodowania strumienia wideo (szerokości pasma): Constant Bit Rate: Stały strumień (pasmo) niezlaeŝnie od warunków Variable Bit Rate: Zmienny strumień zalezny od zdolności kamery (w przypadku złoŝonej sceny) do utrzymania dobrej jakości obrazu. Wyłączenie / włączenie (wybór poziomu) ograniczenia (górnego, nieprzekraczalnego poziomu) stumienia wideo (pasma) w przypadku wyboru stałego strumienia wideo (Constant BitRate). Wybór domyślnego poziomu strumienia wideo (Constant BitRate) UWAGA: NiŜszy strumień skutkuje mniejszą zajętością pasmaale równieŝ niŝszą jakością obrazu wideo. WyŜszy strumień powoduje większe zuŝycie pasma ale jednocześnie lepszą jakość transmitowanego obrazu wideo. Jakość obrazu wideo dla zmiennego strumienia danych (Variable BitRate). Wybór portu dla transmisji RTSP. Port dla transmisji wideo w trybie multicast (RTP Over Multicast). Port dla transmisji audio w trybie multicast (RTP Over Multicast). Wybór portu dla funkcji kontrolnych oprogramowania NVR. Wybór portu dla transmisji pakietowej (TCP Only). Wybór portu dla transmisji multicastowej (Multicast Only). UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -19-

20 2.3.6 Dodatkowe ustawienia wideo (Video Adjustment) 1. Widok obrazu z kamery z naniesionymi oknami detekcji 2. Okno pokazujące ilość zdarzeń detekcji (Activity) czerwona lini obrazuje próg detekcji natomiast poszczególne słupki status detekcji dla danej chwili. Taka wizualizacja pozwala łatwo dobrać próg detekcji i czułość do zadanych parametrów alarmowych. Zalecane ustawienia to: - standardowe warunki - czułość 80 próg 2~5 - obraz zaszumiony - czułość80, próg 5~10 3. Włączenie / wyłaczenie funkcji detekcji ruchu 4. Ustawienie poziomu czułości dla poszczególnych okien detekcji 5. Ustawienie czasu po którym powtarzająca się detekcja będzie traktowana jako następne zdarzenie. 6. Ustawienie progu detekcji dla poszczególnych okien detekcji 7. Zapiszanie ustawień (Apply) 8. Ustawienia obrazu jasność (Brightness), nasycenie (Saturation) i kontrast (Contrast). 9. Zapisanie wszystkich ustawień (Apply), powrót do poprzednich ustawień (Reset). -20-

21 2.3.7 Ustawienia kamery (Camera Setup) Parametry Video Flipping Opis Odwrócenie obrazu wideo (góra-dół). Video Mirror Odbicie lustrzane obrazu wideo. Lens Compensation Kompensacja obiektywu. NightTime Gain Threshold White Balance Mode R Gain (Tylko tryb MANUAL) B Gain (Tylko tryb MANUAL) Exposure mode Exposure Gain Próg wzmocnienia dla scen nocnych. Tryb balansu bieli (zmiana trybu odbywa się z opóźnieniem 5~10 sekund). 1. AUTO : Automatyczny balans bieli (domyślny) 2. INDOOR1: Ustawienia do pracy wewnątrz profil INDOOR2: Ustawienia do pracy wewnątrz profil OUTDOOR1: Ustawienia do pracy na zewewnątrz profil OUTDOOR2: Ustawienia do pracy na zewewnątrz profil HOLD CURRENT: Kamera automatycznie utrzymuje poziom bieli dobrany do aktualnej sceny. Ustawienie jest kasowane po restarcie kamery. 7. MANUAL: Ręczny dobór wartości składowych: R (czerwony) i B (niebieski) dla indywidualnych ustawień balansu bieli. Regulacja składowej czerwonej w ręcznym ustawieniu balansu bieli. Regulacja składowej niebieskiej w ręcznym ustawieniu balansu bieli. Wybor trybu ekspozycji: - Automatyczny (Kamera automatycznie dobiera ekspozycję) - Ręczny (tylko w ręcznym trybie balansu bieli) indywidualny dobór poziomu wzmocnienia i migawki. Regulacja poziomu wzmocnienia większa wartość odpowiada jaśniejszemu obrazowi. -21-

22 Shutter Speed AGC Gain (Tylko tryb auto Exposure) Maximum Auto Shutter Speed (Tylko tryb auto Exposure) Flickless Mode Regulacja prędkości migawki. Liczba bliŝsza 1, powoduje zwiększenie czasu ekspozycji (lepszy obraz w nocy) jednak przy szybko poruszających się obiektach powoduje efekt rozmazania. W trybie automatycznej ekspozycji, kamera dopasuje migawkę do podanego wzmocnienia ARW (AGC) i maksymalnej szybkości migawki (Maximum auto shutter speed). Wyzszy poziom AGC odpowiada jaśniejszemu obrazowi. W trybie automatycznej ekspozycji, kamera dopasuje migawkę do podanego wzmocnienia ARW (AGC) i maksymalnej szybkości migawki (Maximum auto shutter speed). W tym ustawieniu podawana jest maksymalna szybkość migawki. Wybór częstotliwości sieci 50 Hz lub 60 Hz wykorzystywanej w funkcji redukcji migotania (Flickerless Mode). Zapisanie wszystkich ustawień ustawień (Reset). (Apply), powrót do poprzednich UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -22-

23 2.3.8 Konta UŜytkowników (User Account Management) Kamera pozwala na ustawienie 1 konta administratora (root) i do 10 kont uŝytkowników standardowych. Konto administratora pozwala oglądać obraz na Ŝywo oraz pełną konfigurację kamery. Standardowy uŝytkownik moŝe tylko oglądać obraz z kamery. UWAGA: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów naleŝy zatwierdzić i zapisać ustawienia przy pomocy opcji Zapisz i Restart [Save Reboot]. W przeciwnym przypadku ustawienia nie zostaną zmienione. UWAGA: Konfiguracja kamery wymaga uprawnień administratora. -23-

24 2.3.9 Informacje systemowe (System Info) Informacje o systemie podzielone są na trzy sekcje informacje o urządzeniu (System Information), ustawienia sieci (WAN settings) oraz rejestr zdarzeń (System log). Parametry System info WAN status System log Opis Wersja firmware, adres MAC, ID produktu, ustawienia domyślne. Adres IP, maska sieciowa, brama, serwer DNS, ustawienia DDNS, status połączenia sieciowego. Rejestr zdarzeń systemowych. Rejestr jest szczególnie uŝyteczny w celach diagnostycznych. 1: Lista ustawień [Parameter List] zawiera wszystkie ustawienia kamery IP. 2: Raport [Server Report] pozwala wyeksportować raport o statusie i ustawieniach urządzenia w celach diagnostycznych. -24-

25 Aktualizacja firmware (Firmware Upgrade) 1: Wybierz (Apply) aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania układowego (firmware). Zostawnie wyświetlone kolejne menu pokazane poniŝej. Parametry Firmware images file MD5 file Opis Wskazanie pliku firmware do aktualizacji. Po kliknięciu w Przeglądaj (Browse) wyświetlone zostanie systemowe okno dialogowe pozwalające na wybór pliku do aktualizacji. Wskazanie pliku MD5 do aktualizacji firmware. Po kliknięciu w Przeglądaj (Browse) wyświetlone zostanie systemowe okno dialogowe pozwalające na wybór pliku MD5 do aktualizacji. UWAGA: Wersje firmware i pliku MD5 muszą być takie same. W przeciwnym wypadku proces aktualizacji się nie powiedzie i kamera IP będzie uŝywała starego firmware. 2: Wybierz Aktualizuj (Apply) aby rozpocząc process kopiowani pliku firmware do kamery lub Reset aby ponownie wskazać pliki do aktualizacji lub anuluj (Cancel) aby przerwać proces. -25-

26 3: Postęp procesu kopiowania pliku pokazany jest za pomocą paska. Po zakończeniu kamera zostanie zrestartowana Ustawienia fabryczne (Factory Default) Ta sekcja pozwala na przywrócenie fabrycznych ustawień kamery. Wybór zatwierdź (Apply) spowoduje wczytanie ustawień fabrycznych kamery, Reset cofnięcie się do menu wyŝszego rzędu. -26-

27 Zapisz i Restart (Save Reboot) Opcja Zapisz i Restart (Save Reboot) jest wymagana aby niektóre krytyczne ustawienia zostały wprowadzone. Po skonfigurowaniu całości kamery wymagane jest skorzystanie z tej opcji tak aby nie stracić wprowadzonych ustawień. Dioda LED odpowiedzialna za wizualizację transferu danych zgaśnie na około 30 sekund (przygotowanie do restartu) po czym zapali się ponownie gdy restart zostanie ukończony pomyślnie Wylogowanie (Logout) Sekcja ta pozwala na wylogowanie lub zmianę aktualnego uŝytkownika kamery. -27-

28 2.4 OSD kamery (dotyczy tylko kamery VOIP 3560) Układ menu OSD LENS Option DC MANUAL SHUTTER OFF FLK MANUAL ESC WHITE BALANCE ATW AWC MANUAL BACKLIGHT AGC DNR OFF LOW MIDDLE HIGH OFF LOW MIDDLE HIGH OFF LOW MIDDLE HIGH SENS UP / DSS AUTO OFF SPECIAL CAMERA ID COLOR SYNC MOTION DET PRIVARY MIRROR SHARPNESS RESET RETURN EXIT -28-

29 2.4.2 Opis funkcji menu OSD 1. LENS (przysłona) a) DC ustawiona wstępnie wartość oświetlenia docierająca do przetwornika jest utrzymywana za pomocą układu sterowanie umieszczonego w kamerze. Wybór sterowania DC automatycznie wyłącza zakładkę nr.3 SHUTTER. b) MANUAL - wybór tej zakładki aktywuje pole nr.3 SHUTTER. 2. SHUTTER - OFF - FLK (flickerless) redukuje migotanie obrazu. MoŜemy ręcznie regulować prędkość przesłony od 1/50 do 1/ dla PAL, od 1/60 do 1/ dla NTSC. - ECS (elektronic shutter control) dostraja poziom jasności obrazu - MANUAL funkcja ta pozwala wydłuŝyć/skrócić długość czasu naświetlania przetwornika. Domyślnie wartość ustawiona jest na 1/50. W przypadku ustawienia powyŝej tej wartości (>1/50) uzyskujemy czas odświeŝanie obrazu powstałego na przetworniku dłuŝszy. Objawia się to rozmytym obrazem obiektów poruszających się. Zalecane do stosowania w przypadku mało dynamicznych obiektów, przy jednocześnie wymaganej duŝej czułości przetwornika. Wartości <1/50 stosuje się do obserwacji dynamicznych obiektów np. przejeŝdŝających samochodów, naleŝy pamiętać, Ŝe skrócenie czasu migawki zmniejsza czułość przetwornika. 3. White Balance (balans bieli) Kontroluje odcienie koloru wyświetlanego obrazu. - ATW Auto Tracking White Balance stosuje się kiedy temperatura kolorów jest z przedziału 2400K K (zastosowanie w przypadku montaŝu kamer na zewnątrz). - AWC Auto White Balance Control (automatyczna kontrola balansu bieli) automatycznie przystosowuje balans bieli do panujących warunków na planie. - MANUAL(RED / BLUE) Ręczna regulacja kolorami czerwonym i niebieskim. 4. BACKLIGHT (kompensacja światła tylnego). - OFF(wyłączona) / HIGH(maksymalna korekta) / MIDDLE(średnia korekta) / LOW(niska korekta) -29-

30 Funkcja pozwalająca poprawić jakość niedoświetlonego planu przedniego na jasnym tle, włącza się w momencie kiedy pewien procent przetwornika jest prześwietlonych. Przykład: zastosowanie do kamer obserwujących obiekty za którymi znajduje się oświetlenie (np. wejście do budynków). W zaleŝności o stopnia moŝna wybrać Ŝądny poziom prześwietlenia tła dopasowując jednocześnie prawidłową ekspozycję planu przedniego 5. AGC (Automatic Gain Control) automatyczna regulacja wzmocnienia - OFF / LOW / MIDDLE / HIGH Automatyczna regulacja wzmocnienia, utrzymuje stały poziom sygnału wyjściowego zwiększając tym samym odstęp sygnał szum, obraz jest bardziej wyraźny lecz traci na naturalności z uwagi na zwiększony poziom szumu obrazu 6. DNR (Digital Noise Reduction) - OFF / LOW / MIDDLE / HIGH Aktywnie redukuje szumy na ekranie. Wzrost poziomu DNR moŝe wprowadzać gorsza rozpoznawalność szczegółów obrazu. DNR jest nieaktywne gdy AGC jest wyłączone. 7. SENS-UP(DSS) - OFF / LEVEL / MIDDLE / HIGH Automatycznie dostarcza czytelny obraz w przypadku słabych warunków oświetleniowych. Istnieje moŝliwość kontroli maksymalnego wzmocnienia od 2x do 128x (wzrost wzmocnienia moŝe powodować dodatkowe zaszumienia i zniekształcenia obrazu). Poziomy powyŝej 8x powodują wydłuŝanie czasu migawki czego efektem jest pojawiająca się poklatkowość obrazu. MoŜe to powodować efekt rozmycia szybko poruszających się obiektów. 8. SPECIAL a) CAMERA ID - OFF / ON Dół, góra, lewo, prawo kontrola menu- wybrać znak, nacisnąć (ustawienia) MENU w celu akceptacji. Znak jest zapamiętany i kursor tytułu na ekranie przesunął się na kolejną pozycję. - = do przodu, do tyłu w nazwie tytułu w celu dokonania zmian -30-

31 CLR = kasowanie wprowadzonej nazwy POS = pozycja tytułu kamery na ekranie, wcisnąć (SETUP) Menu w celu potwierdzenia pozycji. END = akceptacja nowej nazwy. b) COLOR - AUTO- automatyczny wybór trybu pracy kolor lub b/w - ON- cały czas tryb kolorowy c) SYNC - INT =sygnał pionowej synchronizacji kamery z innymi urządzeniami w celu redukcji zrolowania obrazu na monitorze. - LINELOCK= funkcja dostępna tylko z kamerami zasilanymi 24VAC - RETURN= wcisnąć MENU w celu powrotu do menu. d) MOTION DET - OFF / ON Wykrywa przemieszczające się obiekty na ekranie. MoŜliwość wyboru obszaru na ekranie który chcemy obserwować. -AREA SEL = wybór siatki detekcji ruchu (górny lewy, górny prawy, dolny lewy, dolny prawy) w celu modyfikacji. AREA STATE= aktywuje bądź dezaktywuje zaznaczoną siatkę. Góra/dół/lewo/prawo- słuŝą do ustalenia rozmiaru zaznaczonej siatki. e) MIRROR (lustro) - OFF / ON Odbicie lustrzane obrazu na ekranie. f) SHARPNESS - OFF / ON Wyostrza obraz na ekranie. Zbytnie wyostrzenie moŝe powodować zaszumienie obrazu. UWAGA! Ustawienie poziomu wyostrzania na 0 powoduje wyraźne zmiękczenie obrazu oraz utratę szczegółów. g) RESET Przywrócenie ustawień fabrycznych. h) RETURN Powrót do menu głównego. -31-

32 2.4.3 Dostęp do menu kamery (OSD) Poruszanie się po menu (OSD) kamery VOIP3650 moŝliwe jest za pomocą joysticka na panelu tylnym kamery. Góra Lewo Prawo Dół Menu TakŜe z poziomu oprogramowanie NVR moŝliwy jest dostęp do funkcji OSD kamery w następujący sposób (wymagane jest włączenie opcji PTZ i ospowiednie skonfigurowanie: Producent (Vendor): Pelco, Protokół (Protocol) : Pelco-D, ID kamery (Address ID): 1, Parzystość (Parity): N81, Prędkość (Baud Rate): 9600): prawo, lewo, góra, dół pokaŝ menu, wybór opcji -32-

33 3 3. PARAMETRY 3.1 Kamera VOIP 3650 Parametry modułu sieciowego: Kompresja wideo Kompresja Rozdzielczość Pasmo Ilość klatek Wejście audio Kompresja Parametry wejścia audio Wyjście audio Kompresja Parametry wejścia audio Ustawienia Przycisk Reset Joystick Ustawienia sieciowe Ethernet Protokoły sieciowe Oprogramowanie Przeglądarka www Zabezpieczenie Zgodność Dołączone oprogramowanie NVR MPEG-4 SP Full D1 (720x480 dla NTSC, 720x576 dla PAL) VGA (640x480 dla NTSC, 640x480 dla PAL) CIF (352 x 240 dla NTSC, 352x288 dla PAL) QCIF (176x120 dla NTSC, 176x144 dla PAL) 28 Kb/s ~ 3 Mb/s 30 fps dla rozdzielczości D1 (NTSC) 25 fps dla rozdzielczości D1 (PAL) 8kHz, Mono, PCM 1.4 Vp-p 1 Vrms 8kHz, Mono, PCM 1.4 Vp-p 1 Vrms Przywrócenie ustawień domyślnych (fabrycznych) menu kamery (OSD) Ethernet (10/100 Base-T), gniazdo RJ-45 TCP, UDP,IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP MS Internet Explorer 6.0 lub nowszy Hasła uŝytkowników Oprogramowanie zgodne z kamerami / serwerami wideo ACTi Rejestracja, konfiguracja do 16 kamer IP -33-

34 Parametry modułu kamerowego: Przetwornik 1/3" CCD Sony SuperHAD Rozdzielczość 540 TVL Elektroniczna migawka 1/60 ~ 1/ sek. (NTSC) 1/50 ~ 1/ sek. (PAL) Czułość 0,3 Lux / 0,002 Lux (Sens-Up włączone) Mocowanie obiektywu C/CS Synchronizacja wewnętrzna Stosunek sygnał/szum S/N 50dB Funkcja Dzień / Noc Funkcja Color-cut menu OSD tak Balans bieli ATW / AWC / Ręczny ARW (AGC) Wył. / Niska / Średnia / Wysoka Redukcja szumów (DNR) Wył. / Niska / Średnia / Wysoka Funkcja Sens-Up x2 ~ x128 Wył. / Niska / Średnia / Wysoka Color Auto (Auto Day/Night) / On Detekcja ruchu wł. / wył. Strefy prywatności 4 konfigurowalne strefy Wyjście wideo 1.0 V, 75Ω / BNC Zasilanie 12 VDC (300mA) PoE (IEEE802.3af) Klasa 3 Temperatura pracy -10 ~ +50 Wilgotność względna 30% ~90% RH Wymiary 64mm x 55.4 x 120 mm Waga 0.7kg -34-

35 3.2 Kamery megapikselowe VOIP202M, VOIP205M i VOIP968M Parametry modułu sieciowego: Kompresja wideo Kompresja Rozdzielczość Ilość klatek Wejście audio Kompresja Parametry wejścia audio Wyjście audio Kompresja Parametry wejścia audio Ustawienia Przycisk Reset Ustawienia sieciowe Ethernet Protokoły sieciowe Oprogramowanie Przeglądarka www Zabezpieczenie Zgodność Dołączone oprogramowanie NVR MPEG-4 SP SXGA (1280 x 1024) HD720 (1280 x 720) VGA (640 x 480) do 8 kl/s dla rozdzielczości SXGA (1280 x 1024); do 10 kl/s dla rozdzielczości HD720 (1280 x 720); do 30 kl/s dla rozdzielczości VGA (640 x 480); 8kHz, Mono, PCM 1.4 Vp-p 1 Vrms 8kHz, Mono, PCM 1.4 Vp-p 1 Vrms Przywrócenie ustawień domyślnych (fabrycznych) Ethernet (10/100 Base-T), gniazdo RJ-45 TCP, UDP,IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, ARP, 3GPP MS Internet Explorer 6.0 lub nowszy Hasła uŝytkowników Oprogramowanie zgodne z kamerami / serwerami wideo ACTi Rejestracja, konfiguracja do 16 kamer IP -35-

36 Parametry modułu kamerowego VOIP202M i VOIP205M: Przetwornik obrazu 1/3" CMOS Micron Progressive Scan Elektroniczna migawka 1/60 ~ 1/ sek. (NTSC) 1/50 ~ 1/ sek. (PAL) Obiektyw f = 4,3mm, F1.8, poziomy kąt widzenia 75 (VOIP202M), f = 3,3 ~ 12mm (VOIP205M), Czułość 0,5 Lux dla F1.8 (30 IRE, MAX AGC) Synchronizacja wewnętrzna Stosunek sygnał/szum (S/N) > 44 db Funkcja Dzień / Noc Mechaniczny filtr podczerwieni Balans bieli 6 trybów (AUTO, INDOOR1/2,OUTDOOR1/2,HOLD CURRENT,MANUAL) ARW (AGC) Automatyczna BLC tak Zasilanie 12 VDC (300mA) PoE (IEEE802.3af) Klasa 3 Temperatura otoczenia -10 ~ +50 Wilgotność względna 30% ~90% RH Wymiary 92 x 85 x 264 mm Waga 1,3 kg Parametry modułu kamerowego VOIP 968M: Przetwornik obrazu 1/3" CMOS Micron Progressive Scan Elektroniczna migawka 1/60 ~ 1/ sek. (NTSC) 1/50 ~ 1/ sek. (PAL) Obiektyw f = 4,3mm, F1.8, poziomy kąt widzenia 75 Czułość 0,5 Lux dla F1.8 (30 IRE, MAX AGC) Synchronizacja wewnętrzna Stosunek sygnał/szum (S/N) > 44 db Funkcja Dzień / Noc Mechaniczny filtr podczerwieni Balans bieli 6 trybów (AUTO, INDOOR1/2,OUTDOOR1/2,HOLD CURRENT,MANUAL) ARW (AGC) Automatyczna BLC tak Zasilanie 12 VDC (300mA) PoE (IEEE802.3af) Klasa 3 Temperatura otoczenia -10 ~ +50 Wilgotność względna 30% ~90% RH Wymiary 132 ø x 120,85 mm Waga 1,4 kg -36-

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji 4-CH Video Server SED-2310Q Ver. 061031 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI

IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI Przed zainstalowaniem kamery proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją. IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI Właściwości SONY 1/3 Super HAD Kolor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 -

Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 - Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 - Spis treści 1) Wstęp 2) LENS 3) SHUTTER 4) WHITE BALANCE 5) BACKLIGHT

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR104BASIC Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii ZC-b8000 (ZC-bt8039PbA, ZC-bnt8039PBA, Zc-bnx8039pba ) INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamery bulletowe, zewnętrzne z serii ZC-B8000 wyposażone są w przetwornik Sony

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM Siqura BC820H1 jest stacjonarną kamerą sieciową, pracującą w rozdzielczości Full HD. Dzięki funkcjom 18-krotnego zbliżenia optycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E

Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP, 2.0 Mpx, 1920 x 1080, 1080p, ONVIF 2.0, H.264, MJPEG, PoE, obiektyw

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N

Inteligentna platforma CCTV. BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N Siqura BC820MP5 jest stacjonarną kamerą sieciową, rejestrującą obrazy w wysokiej jakości lub standardzie HD. Obsługa megapikselowa lub obsługa wielu strumieni

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T170IR25

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T170IR25 Instrukcja Obsługi Kamery GC-T170IR25 Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe Kamery IP kopułkowe GV-MDR120 Mpix GV-FE4301 GV-VD1530 GV-FE2301 Mpix Geovision GV-EFD2100-0F Przetwornik: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [Mpix]: 1,3, Wielkość obrazu [px]: 1280 x

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2120F-I Cena : 548,00 zł (netto) 674,04 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. DS-2CD2xxx-I

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. DS-2CD2xxx-I Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Kamery IP DS-2CD2xxx-I (DS-2CD2012-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2132-I) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T160IR25

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T160IR25 Instrukcja Obsługi Kamery GC-T160IR25 Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji MegaPixel IP Outdoor IR Bullet Camera (z DC 12V / PoE / AC24V) ACM-1230 series Ver. 080122 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACM-1230 series (DC12V / PoE / AC24V) Zasilacz

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN7018CZ-2P Cena : 3.199,00 zł (netto) 3.934,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LUMENA-12M1-55 LUMENA-22M1-157 KAMERA IP ZEWNĘTRZNA SZYBKOOBROTOWA

Instrukcja obsługi LUMENA-12M1-55 LUMENA-22M1-157 KAMERA IP ZEWNĘTRZNA SZYBKOOBROTOWA Instrukcja obsługi KAMERA IP ZEWNĘTRZNA SZYBKOOBROTOWA LUMENA-12M1-55 LUMENA-22M1-157 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) SVR-516

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) SVR-516 Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR-504 SVR-508 SVR-516 Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

IN-821NPlus KAMERA KOLOR Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU, MASKAMI PRYWATNOŚCI, STABILIZACJĄ OBRAZU

IN-821NPlus KAMERA KOLOR Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU, MASKAMI PRYWATNOŚCI, STABILIZACJĄ OBRAZU IN-821NPlus KAMERA KOLOR Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU, MASKAMI PRYWATNOŚCI, STABILIZACJĄ OBRAZU INSTRUKCJA INSTALACJI Przed zainstalowaniem kamery proszę zapoznać

Bardziej szczegółowo

Kamera VIVOTEK IP 8361

Kamera VIVOTEK IP 8361 Kamera VIVOTEK IP 8361 Vivotek IP8361 to 2-megapikselowa zewnętrzna kamera IP pozwalająca uzyskać doskonałą jakość obrazu i wyjątkową przepustowość. Kamera może przechwytywać większą powierzchnię sceny

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421

Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 Kamera sieciowa IP SOHO INTELLINET NETWORK SOLUTIONS model NSC15 to idealne urządzenie do zastosowań w sieciach domowych.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy YDS-04NE YDS-08NF YDS-16NF -1- Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji rejestratora naleŝy wnikliwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji F210A

Instrukcja instalacji F210A Instrukcja instalacji Kamery IP F210A Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŝy wnikliwie zapoznać się z poniŝszą instrukcją. Instrukcję naleŝy zachować

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N

Inteligentna platforma CCTV. FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N Inteligentna platforma CCTV Siqura FD820 jest sieciową, stacjonarną kamerą kopułkową, umieszczoną w odpornej na zniszczenia obudowie. Modułowa

Bardziej szczegółowo

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows Wstęp Kamera AK203A została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w gospodarstwach domowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

KAMERA kompaktowa kolorowa BOX U-CAM 650 - Kamery wewnętrzne

KAMERA kompaktowa kolorowa BOX U-CAM 650 - Kamery wewnętrzne Sklep SW-ELECTRONIC Sławomir Wierzbiński ul. Płk. W. Wiecierzyńskiego 17, 64-100 Leszno tel: 655297733 sw-electronic.pl KAMERA kompaktowa kolorowa BOX U-CAM 650 - Kamery wewnętrzne Cena:379.00zł Cechy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe 20 m + zasilacz centralny

ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe 20 m + zasilacz centralny MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe

Bardziej szczegółowo

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna kamer: Kamera typ 1: Obudowa : Efektywność pikseli: Czułość: kopułkowa, wandaloodporna 1/2,7'' CMOS 1920x1080 (2 Mpix) 0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Switche PoE VONT-SP11xx (VONT-SP1104, VONT-SP1108, VONT-SP1124) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery

Bardziej szczegółowo

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2030L-E-IR. Strona 1 z 6

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2030L-E-IR. Strona 1 z 6 HQ Vision Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2030L-E-IR Strona 1 z 6 Szybkoobrotowa kamera sieciowa HQ-SDIP2030L-E -IR została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet

Inteligentna platforma CCTV. BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet Siqura BL820M1IR jest kamerą HD typu bullet z wbudowanym promiennikiem IR. Model ten pozwala na rejestrację wyraźnych obrazów, niezależnie od warunków oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. AT-VI 600 E (4-9mm) (2.8-11mm) Sony Effio

Instrukcja Obsługi. AT-VI 600 E (4-9mm) (2.8-11mm) Sony Effio Instrukcja Obsługi AT-VI 600 E (4-9mm) (2.8-11mm) Sony Effio Dziękujemy za zakup naszych produktów. Przed przystąpieniem użytkowania kamery przeczytaj uważnie instrukcję. Środki ostrożności i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR632 SVR632U Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery TruVision High Definition TVI

Instrukcja konfiguracji kamery TruVision High Definition TVI Instrukcja konfiguracji kamery TruVision High Definition TVI TVB-2403/TVB-4403 TVB-2404/TVB-4404 TVD-2403/TVD-4403 TVD-2404/TVD-4404 P/N 1072940-PL REV A ISS 10MAR15 Copyright Znaki towarowe i patenty

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna Kamera DVS-540IR-V Cena: 335,00 zł przetwornik: 1/3" CCD SONY Super HAD rozdzielczość: 540 TVL czułość: 0 Lux (IR LED ON) obiektyw regulowany: 4-9 mm ilość diod: 36 diod/5 mm zasięg promiennika: 30 m klasa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji F312A

Instrukcja instalacji F312A Instrukcja instalacji Kamery bezprzewodowej IP F312A Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŝy wnikliwie zapoznać się z poniŝszą instrukcją. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 14 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 14 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XNA-201V kopułkowa wandaloodporna zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm, 1/2,8" Exmor CMOS progressive

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo