Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120"

Transkrypt

1 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120

2 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ PRZEDMIOTÓW NAPEŁNIONYCH WODĄ, TAKICH JAK NA PRZYKŁAD WAZONY, NA URZĄDZENIU. UWAGA: PRODUKT TEN ZOSTAŁ PODDANY TESTOM, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO KABLE SŁUŻĄCE DO PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZESTAWIE. W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PRACY NALEŻY KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z KABLI ZASILANIA I KABLI INTERFEJSU DOSTARCZONYCH W ZESTAWIE, ORAZ ODPOWIEDNIO JE ZAINSTALOWAĆ. UWAGA: DO PODŁĄCZENIA DO SIECI UŻYWANE MOGĄ BYĆ RÓŻNE TYPY PRZEWODÓW. NALEŻY UŻYWAĆ PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA OKREŚLONE DLA DANEGO PRODUKTU W DANYM KRAJU. UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA POŻARU, NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE KABLA TELEFONICZNEGO 26 AWG LUB WIĘKSZEGO, ZATWIERDZONEGO PRZEZ UL (UNDERWRITERS LABORATORY) LUB POSIADAJĄCEGO CERTYFIKAT CSA. UWAGA: PRODUKT NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI LOKALNYMI I KRAJOWYMI DOTYCZĄCYMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. UWAGA: NIE NALEŻY OTWIERAĆ OBUDOWY MODEMU. NIE NALEŻY WYKONYWAĆ ŻADNYCH PRAC KONSERWACYJNYCH INNYCH NIŻ WYMIENIONE W CZĘŚCI OPISUJĄCEJ INSTALACJĘ SPRZĘTU ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. CZYNNOŚCI SERWISOWE I NAPRAWCZE MOŻE WYKONYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. UWAGA: ZMIANY I MODYFIKACJE NIEZATWIERDZONE W JEDNOZNACZNY SPOSÓB PRZEZ FIRMĘ MOTOROLA MOGĄ POZBAWIĆ UŻYTKOWNIKA PRAWA DO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA. Podczas używania urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby w ten sposób zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem czy zranienia. Aby to zrobić, należy także: Zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi tutaj i/lub w podręczniku użytkownika przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Szczególną uwagę zwrócić należy na instrukcje i ostrzeżenia dotyczące zasad bezpieczeństwa. Po przeczytaniu instrukcje należy zachować. Urządzenie musi zostać zainstalowane i być użytkowane ściśle według instrukcji producenta zawartych w dokumentacji produktu dostarczonej wraz z nim. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń opisanych w instrukcjach. Należy uważnie przyjrzeć się wszystkim symbolom ostrzegawczym znajdującym się na urządzeniu. Nie należy stosować produktu w sąsiedztwie wody, np. przy wannie, zlewie, umywalce, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu. Nie należy doprowadzać do przeciążenia gniazd zasilania i przedłużaczy, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Przeciążone ścienne gniazda zasilania, przedłużacze, wystrzępione przewody zasilania, przewody o zniszczonej lub popękanej izolacji oraz połamane wtyczki są niebezpieczne. Używanie ich może spowodować pożar lub porażenie prądem. Kable zasilania należy rozmieścić w taki sposób, aby po nich nie chodzić i aby nie mogły zostać przerwane przez przedmioty ustawione na nich lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca złączenia kabli zasilania z wtyczkami innych urządzeń, należy także zbadać, czy kable zostały właściwie podłączone do urządzenia. Urządzenie należy umieścić w takiej odległości od źródła zasilania, aby po podłączeniu kable nie były naprężone. ii Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

3 Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić możliwość łatwego odłączenia urządzenia od źródła zasilania w gnieździe ściennym. Nie należy podłączać wtyczki do przedłużacza lub jakiegokolwiek innego gniazda jeśli po podłączeniu wszystkie części wtyczki nie znajdują się w gnieździe. Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni. Nie należy instalować modemu jeśli w pobliżu istnieje ryzyko wystąpienia burzy bądź wyładowań atmosferycznych. Należy unikać korzystania z urządzania podczas wyładowań atmosferycznych. W takiej sytuacji może wystąpić ryzyko porażenia prądem. Aby dodatkowo zabezpieczyć urządzenie podczas burzy, należy odłączyć je od źródła zasilania i od sieci kablowej. Uchroni to urządzenie przed uszkodzeniem, które może spowodować wyładowanie atmosferyczne i nagły wzrost napięcia. Nie należy korzystać z telefonu przy zgłaszaniu wycieku gazu jeśli aparat telefoniczny znajduje się w pobliżu wycieku. Wskazane jest podłączenie produktu do źródła napięcia przez listwę zasilającą. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia w wyniku wyładowań atmosferycznych i innych nagłych zmian napięcia prądu elektrycznego. Urządzenia nie należy przykrywać ani też blokować dostępu powietrza do niego żadnymi innymi przedmiotami. Urządzenie powinno znajdować się z dala od źródeł ciepła i wilgoci, a także kurzu i wibracji. Urządzenie należy wycierać czystką, suchą ściereczką. Nie należy używać płynów czyszczących i innych środków chemicznych. Nie spryskiwać modemu środkami czyszczącymi. Nie używać sprężonego powietrza do usuwania kurzu z modemu. Należy unikać zniszczenia modemu kablowego, które mogą spowodować iskry wywołane dotknięciem przewodu koncentrycznego, kiedy jest on podłączony do uziemionego gniazda ściennego telewizji kablowej. Przed wyłączeniem przewodu USB lub Ethernetu z modemu kablowego lub komputera, lub też przed jego ponownym podłączeniem należy zawsze najpierw dotknąć wtyczki przewodu koncentrycznego umieszczonej w modemie kablowym. Produkt należy podłączyć do źródła zasilania zgodnego ze wskazaniem producenta na etykiecie produktu. W razie wątpliwości co do posiadanego źródła zasilania należy skontaktować się ze sprzedawcą prądu lub elektrownią. Należy używać wyłącznie kabla zasilania i baterii opisanych w niniejszym podręczniku. Nie należy wrzucać baterii do ognia, może to spowodować wybuch. Należy sprawdzić w obowiązujących przepisach lokalnych, czy przewidziana jest konkretna procedura utylizacji baterii. Przed zdjęciem pokrywy należy odłączyć kabel telefoniczny (RJ-11) i odłączyć kabel zasilania. Po zakończeniu napraw serwisowych należy poprosić technika, który je wykonał, o przeprowadzenie testów bezpieczeństwa w celu ustalenia, czy korzystanie z urządzenia jest bezpieczne. ZACHOWAJ INSTRUKCJE PO PRZECZYTANIU Należy upewnić się, czy zewnętrzna sieć kabli jest uziemiona, aby zapewnić w ten sposób ochronę na wypadek nagłych wzrostów napięcia i wyładowań statycznych. Artykuł Amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC), Ustęp 54, Część I Kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego (Canadian Electrical Code) zawiera wskazówki dotyczące właściwego uziemienia, a w szczególności określa, w jaki sposób kabel uziemiający telewizji kablowej powinien być podłączony do systemu uziemienia budynku, w miejscu możliwie najbliższym wejścia kabla. iii Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

4 Zgodność ze standardami FCC dla urządzeń cyfrowych klasy B Urządzenie spełnia wymogi określone w Rozdziale 15 Przepisów Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC). Urządzenie dopuszcza się do użytku pod następującymi warunkami: (1) urządzenie nie będzie wywoływało szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie będzie odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać jego niepożądane działanie. Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B określone w Rozdziale 15 Przepisów Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC). Spełnienie tych wymogów jest gwarancją ochrony przed wystąpieniem zakłóceń w sieci domowej. Urządzenie wytwarza, odbiera i może emitować fale radiowe i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może wywołać zakłócenia w działaniu sprzętu radiowego. Nie udziela się jednak gwarancji, iż zakłócenia nie wystąpią w wypadku instalacji w danym miejscu. Jeśli urządzenie wywołuje zakłócenia w działaniu sprzętu radiowo-telewizyjnego, które mogą zostać określone na podstawie włączenia i wyłączenia urządzenia, użytkownik może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń poprzez: zmianę ustawienia lub położenia anteny odbiorczej, zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem, którego praca jest zakłócana, podłączenie urządzenia do obwodu innego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik, zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV. Canada - Industry Canada (IC) This Class B digital device complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Karta zawierającą informacje na temat właściwych przepisów, wymogów bezpieczeństwa, umowy licencyjnej oraz gwarancji Produkt jest dostarczany wraz z Kartą zawierającą informacje na temat właściwych przepisów, wymogów bezpieczeństwa, umowy licencyjnej oraz gwarancji. Jeśli karty takiej nie ma w opakowaniu zawierającym Produkt, należy zwrócić się o jej dostarczenie do dostawcy usług internetowych lub sprzedawcy. NINIEJSZY PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI JEDNEJ LUB WIĘCEJ NORM WYMIENIONYCH NA KARCIE ZAWIERAJĄCEJ INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW, WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA, UMOWY LICENCYJNEJ ORAZ GWARANCJI. NIE WSZYSTKIE NORMY ODNOSZĄ SIĘ DO WSZYSTKICH MODELI PRODUKTU. MOTOROLA NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI NA PRODUKT ZA WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONEJ NA KARCIE ZAWIERAJĄCEJ INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW, WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA, UMOWY LICENCYJNEJ ORAZ GWARANCJI. GWARANCJA UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ MOTOROLA NIE OBEJMUJE PRODUKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZMODYFIKOWANE PRZEZ DOSTAWCĘ USŁUG INTERNETOWYCH. Copyright 2004 Motorola, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania całości lub części niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie oraz jej używania w celu opracowania publikacji pochodnych (np. tłumaczeń, przekształceń lub adaptacji) bez pisemnej zgody Motorola, Inc. Motorola zastrzega prawo do wprowadzania zmian w niniejszej publikacji bez konieczności powiadamiania o takich zmianach. Motorola udostępnia niniejszy podręcznik użytkownika bez udzielania gwarancji w jakiejkolwiek formie, zarówno gwarancji udzielanej na piśmie jak i wszelkich gwarancji domyślnych, obejmujących ale nie ograniczonych do domyślnych gwarancji dotyczących zbywalności i przydatności niniejszego urządzenia do danego celu. Motorola może wprowadzić ulepszenia i zmiany w produktach opisanych w niniejszym podręczniku użytkownika w dowolnym czasie. MOTOROLA, Intelligence Everywhere i logo ze stylizowaną literą M są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki (US Patent & Trademark Office). Microsoft, Windows, Windows Me i Windows NT są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a Windows P jest znakiem towarowym Microsoft Corporation. Zrzuty ekranowe Microsoft Windows prezentowane są za zgodą Microsoft Corporation. DOCSIS jest zarejestrowanym znakiem towarowym CableLabs. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linus Torvalds. Solaris, Java i wszystkie znaki Java są znakami towarowymi Sun Microsystems, Inc. lub znakami towarowymi Sun Microsystems, Inc. zarejestrowanymi na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Acrobat Reader jest zarejestrowanym znakiem towarowym Adobe Systems, Inc.; UNI jest znakiem towarowym Open Group zarejestrowanym na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Wszelkie inne nazwy produktów lub usług są własnością posiadaczy właściwych tytułów prawnych. Motorola, Inc iv Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

5 Spis treści Wprowadzenie Panel górny i przedni Panel tylny Przed przystąpieniem do użytkowania Niezbędne środki ostrożności Abonament sieciowy Wymagania sprzętowe Karta Ethernetowa Złącze USB Instalacja i konfiguracja Konfiguracja przewodów i uruchomienie dla użytkowników indywidualnych Instalacja sterownika USB Instalacja sterownika USB w Windows Instalacja sterownika USB w Windows Instalacja sterownika USB w Windows Me Instalacja sterownika USB w Windows P Konfigurowanie protokołu TCP/IP Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, Windows 98 lub Windows Me Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows P Weryfikacja adresu IP Weryfikacja adresu IP w Windows 95, Windows 98 lub Windows Me Weryfikacja adresu IP w systemach Windows 2000 lub Windows P Odnawianie adresu IP Konfiguracja przewodów dla użytkowników grupowych Ethernet i USB Ethernet Rozwiązywanie problemów Diody na panelu przednim i błędy Usuwanie sterownika USB z systemu Windows 98 lub Windows Me Usuwanie sterownika USB z systemu Windows Usuwanie sterownika USB z systemu Windows P Uruchomienie narzędzia usuwania sterownika USB modemu Motorola Jak uzyskać dalsze informacje? Często zadawane pytania Słowniczek Umowa licencyjna oprogramowania v Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

6 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu nowego modemu kablowego Motorola SURFboard wyposażonego w protokół VoIP (Voice over Internet Protocol). Umożliwia on szybki dostęp do internetu oraz innych usług, jak również połączenia w trybie online dla jednej lub dwóch linii telefonicznych. Zakupiony Modem kablowy VoIP przesyła i odbiera dane znacznie szybciej, niż jest to możliwe poprzez tradycyjne połączenia telefoniczne i łącza ISDN, ponieważ odbiór danych jest znacznie szybszy niż w innych modemach. Umożliwia on szybkie surfowanie po sieci, skracając czas ładowania stron. Rzeczywista prędkość dostępu może się wahać. Na prędkość odbioru danych wpływa wiele czynników sieciowych i innych. W przeciwieństwie do tradycyjnego modemu telefonicznego, Modem kablowy SURFboard VoIP utrzymuje stałe połączenie z siecią. Po prostu otwórz okno przeglądarki i surfuj! Modem kablowy VoIP, zapewniający dużą szybkość połączeń oraz oferujący możliwość aktualizacji wersji oprogramowania i wprowadzania rozszerzeń sprzętowych pozwala na podłączenie do internetu jednego lub więcej komputerów w domu lub pracy. Możliwe konfiguracje to: podłączenie pojedynczego komputera wyposażonego w port Uniwersalnej Magistrali Szeregowej (USB) bezpośrednio do portu USB Modem kablowy SURFboard VoIP podłączenie pojedynczego komputera wyposażonego w kartę Ethernetową bezpośrednio do portu Ethernetu Modem kablowy SURFboard VoIP dwa komputery, jeden podłączony do portu USB i jeden do portu Ethernetu podłączenie do 31 komputerów za pośrednictwem jednego Modem kablowy SURFboard VoIP z wykorzystaniem gniazda Ethernetu, zgodnie z opisem w części Konfiguracja przewodów dla użytkowników grupowych na stronie 32. Za pomocą Modem kablowy SURFboard VoIP można podłączyć do dwie standardowy linie telefoniczne. Modem umożliwia: obsługę standardowych opcji takich jak identyfikacja numeru dzwoniącego, zawieszanie połączeń oraz przekazywanie połączeń, aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem sieci, co pozwala na korzystanie z nowych lub ulepszonych usług. W instalacji modemu pomocny jest Asystent instalacji znajdujący się na CD-ROMie Modem kablowy SURFboard VoIP. 1 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

7 POWER ONLINE STANDBY Wprowadzenie Instalacja Rozwiązywanie problemów Słowniczek Licencja Panel górny i przedni W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas używania przewodu koncentrycznego do przesyłu danych z komputera do sieci, można wcisnąć przycisk STANDBY (Standby) (1) aby zawiesić połączenie z internetem. W takiej sytuacji dane nie są wysyłane ani odbierane, a wskaźnik STANDBY (Standby) zapala się. Wszystkie kontrolki na panelu przednim, za wyjątkiem Tel 1 i Tel 2, będą wyłączone aż do ponownego naciśnięcia przycisku STANDBY (Standby). 1 Numer modelu posiadanego Modem kablowy VoIP może być inny niż przedstawiono to na ilustracjach i zrzutach ekranowych w tym podręczniku. DS US LINK 1 2 TEL TEL SBV5120 SURFboard Cable Modem Wskaźniki na panelu przednim służą do wyświetlania informacji na temat zasilania, statusu połączenia i błędów: Legenda Dioda Miga Świeci światłem stałym 2 Zasilanie (POWER) Przeprowadzanie testu diagnostycznego przy uruchamianiu urządzenia. 3 DS (downstream) Próba uzyskania połączenia (downstream). 4 US (upstream) Próba uzyskania połączenia (upstream). 5 Połączenie (Online) Próba uzyskania połączenia sieciowego. Modem kablowy VoIP jest podłączony do źródła zasilania. Połączenie downstream uzyskane. Połączenie upstream uzyskane. Proces uruchomienia zakończony. 6 Łącze (Link) Wysyłanie lub odbieranie danych. Urządzenie, np. komputer lub gniazdo, jest podłączone do gniazda USB lub Ethernetowego znajdujących się na panelu tylnym. 7 Tel 1 Połączony i aktywny, telefon jest używany (słuchawka nie leży na widełkach). 8 Tel 2 Połączony i aktywny, telefon jest używany (słuchawka nie leży na widełkach). Połączony i aktywny, telefon nie jest używany (słuchawka leży na widełkach). Połączony i aktywny, telefon nie jest używany (słuchawka leży na widełkach). 9 STANDBY Dioda nie miga. Połączenie z internetem jest zawieszone ponieważ wciśnięty został przycisk STANDBY (Standby). Jeśli dioda ta świeci się światłem stałym, wszystkie inne diody gasną. Podczas normalnej pracy modemu diody Zasilania (Power), Odbioru (Receive), Wysyłania (Send) i Połączenia (Online) świecą światłem stałym, a dioda Łącza (Link) miga, gdy Modem kablowy VoIP przesyła dane. 2 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

8 USB CABLE Wprowadzenie Instalacja Rozwiązywanie problemów Słowniczek Licencja Panel tylny TEL 1 TEL 2 ETHERNET 1& VDC 7 Na panelu tylnym umieszczone zostały gniazda przewodów oraz gniazdo przewodu zasilającego. Legenda Pozycja Opis 1 & 2 Tel 1 i Tel 2 Porty telefoniczne 1 i 2 umożliwiają podłączenie dwóch linii telefonicznych. 3 ETHERNET Port Ethernetowy pozwala na podłączenie modemu do komputera wyposażonego w taki port za pomocą przewodu z wtyczką RJ USB Port ten umożliwia bezpośrednie podłączenie modemu do komputerów z portem USB. 5 Reset Przycisk Reset - można go użyć w przypadku wystąpienia problemów lub błędów do zresetowania Modem kablowy VoIP (patrz Rozwiązywanie problemów na stronie 34). Resetowanie może potrwać od 5 do 30 minut, ponieważ Modem kablowy VoIP musi odnaleźć i zapamiętać odpowiednie kanały przesyłu danych. 6 CABLE Port CABLE służy do podłączenia przewodu koncentrycznego VDC To złącze służy do podłączenia kabla zasilającego Modem kablowy VoIP. Przed przystąpieniem do użytkowania Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy w pakiecie Modem kablowy VoIP znajdują się następujące akcesoria: Pozycja Adapter lub przewód zasilający Przewód 10/100Base-T Ethernet Opis Połączenie z: gniazdem zasilania zasilaczem UPS Do podłączenia do portu Ethernetowego Przewód USB Przewód telefoniczny CD-ROM z instrukcją obsługi Modem kablowy SURFboard VoIP Do podłączenia do portu USB Do podłączenia telefonu do linii telefonicznej Zawiera Podręcznik Użytkownika oraz sterowniki niezbędne do obsługi portu USB 3 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

9 USB CABLE Wprowadzenie Instalacja Rozwiązywanie problemów Słowniczek Licencja Do zestawu należy dokupić 75-omowy przewód koncentryczny z wtyczką typu F w celu podłączenia Modem kablowy VoIP do gniazda sieci kablowej. Jeśli do sieci kablowej podłączony jest już odbiornik telewizyjny, należy zastosować rozgałęźnik MHz RF oraz trzy przewody koncentryczne w celu podłączenia zarówno odbiornika telewizyjnego jak i Modem kablowy VoIP. Przewód koncentryczny i rozgałęźnik RF dostępne są w sklepach ze sprzętem elektronicznym. Informacje na temat podłączenia Modem kablowy VoIP do gniazda Ethernetu znajdują się w części Konfiguracja przewodów dla użytkowników grupowych na stronie 32. Informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji gniazda. Uwaga Niniejszy produkt przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy umieszczać kabli USB, Ethernetu i kabli telefonicznych poza budynkiem. Wystawienie kabli na działanie wyładowań atmosferycznych może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i doprowadzić do zniszczenia produktu. Niezbędne środki ostrożności Należy zrezygnować z instalacji Modem kablowy VoIP jeśli w danym momencie istnieje możliwość wystąpienia burzy lub wyładowań atmosferycznych. W celu uniknięcia uszkodzenia Modem kablowy VoIP ładunkiem statycznym należy: zawsze najpierw podłączyć przewód koncentryczny do uziemionego gniazda sieci telewizji kablowej, przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu USB lub przewodu Ethernetowego do lub od Modem kablowy VoIP lub komputera zawsze najpierw dotknąć gniazda przewodu koncentrycznego Modem kablowy VoIP w celu uwolnienia ładunku statycznego. W celu uniknięcia uszkodzenia Modem kablowy VoIP lub komputera ładunkiem statycznym należy: Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu USB lub przewodu Ethernetowego najpierw dotknąć gniazda przewodu koncentrycznego Modem kablowy VoIP. TEL 1 TEL 2 ETHERNET +12VDC Zawsze najpierw podłączyć urządzenie do gniazdka w ścianie. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych umieszczonych w ściankach Modem kablowy VoIP. Może to doprowadzić do przegrzania się urządzenia. Nie należy zdejmować obudowy Modem kablowy VoIP. Wszelkie naprawy serwisowe należy zlecić dostawcy usług internetowych. Modem kablowy VoIP przecierać czystą, suchą ściereczką. Nie używać płynów czyszczących i innych środków chemicznych. Nie spryskiwać modemu środkami czyszczącymi. Nie używać sprężonego powietrza do usuwania kurzu z modemu. 4 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

10 Uwaga Przed podłączeniem Modem kablowy VoIP do sieci telefonicznej należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Nie należy podłączać przewodu telefonicznego do tradycyjnej sieci telefonicznej (PSTN). Abonament sieciowy Od dostawcy usług internetowych należy wykupić abonament na dostęp do internetu i innych usług sieciowych. Aby aktywować usługę należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Aby uzyskać dostęp do przesyłu danych, należy podać adres MAC umieszczony na nalepce oznaczonej CM HFC MAC ID, znajdującej się na spodzie modemu. Adres ten można zapisać poniżej: 00 : : : : : Aby uzyskać dostęp do usług telefonicznych, należy podać adres MAC umieszczony na nalepce oznaczonej MTA MAC ID, znajdującej się na spodzie modemu. Adres ten można zapisać poniżej: 00 : : : : : P/N: AAAAAA-BBB-00 CUSTOMER S/N: BCDFGHJKLMNP ASSEMBLED IN: S/N: PPPPMMYJJJSSSSSCAABBCCCC HFC MAC ID: ABCDEF USB CPE MAC ID: ABCDEF MTA MAC ID: ABCDEF MODEM NUMBER: 2345 Od dostawcy usług internetowych należy także uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Czy mój komputer musi spełniać jakieś specjalne wymagania sprzętowe? Kiedy mogę rozpocząć korzystanie z mojego Modem kablowy VoIP? Czy muszę pobrać jakieś pliki po uzyskaniu połączenia? Czy muszę uzyskać nazwę użytkownika i hasło aby korzystać z internetu lub poczty elektronicznej? 5 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

11 Wymagania sprzętowe Modem kablowy SURFboard VoIP jest kompatybilny z dowolną standardową przeglądarką internetową, np. Microsoft Internet Explorer czy Netscape Navigator. Asystent Programu Instalacyjnego automatycznie sprawdza konfigurację systemu w komputerach, w których systemem operacyjnym jest system Microsoft Windows. Asystenta można uruchomić z Menu Głównego CD-ROMu Modem kablowy SURFboard VoIP. Modem kablowy SURFboard VoIP może współpracować z komputerami wyposażonymi w systemy operacyjne takie jak Microsoft Windows, Macintosh oraz UNI. Karta Ethernetowa Połączenie Ethernetowe można wykorzystać w każdym komputerze wyposażonym w systemy operacyjne Windows, Macintosh lub UNI oraz standardową kartę sieciową 10Base-T lub 10/100Base-T Ethernet. Komputery wyposażone w systemy operacyjne Windows 95, UNI lub Macintosh muszą korzystać ze złącza Ethernetowego. Karta Ethernetowa musi zostać zainstalowana przed instalacją Modem kablowy VoIP. Jeśli karta ta nie jest zainstalowana, należy zainstalować ją zgodnie z instrukcją załączoną do oryginalnej karty Ethernetowej. Złącze USB Złącze USB obsługiwane jest przez komputery z systemami operacyjnymi takimi jak Windows 98, Windows 2000, Windows Me lub Windows P z interfejsem USB. Złącze USB wymaga specjalnych sterowników USB, które znajdują się na CD-ROMie dostarczonym wraz z Modem kablowy SURFboard VoIP. Sterowniki USB można aktualizować na stronie Downloads firmy Motorola, noflash/usb_drivers.asp. 6 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

12 USB CABLE Wprowadzenie Instalacja Rozwiązywanie problemów Słowniczek Licencja Instalacja i konfiguracja Aby zainstalować i skonfigurować Modem kablowy VoIP w jednym komputerze PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows wskazane jest wykorzystanie Asystenta instalacji. Asystenta można uruchomić z Menu Głównego CD-ROMu Modem kablowy SURFboard VoIP. W większości przypadków Asystent automatycznie skonfiguruje Modem kablowy VoIP. W innych przypadkach w celu zainstalowania i skonfigurowania Modem kablowy VoIP należy: 1 Zainstalować kable zgodnie z opisem odpowiadającym istniejącym warunkom: Konfiguracja przewodów i uruchomienie dla użytkowników indywidualnych na stronie 7 Konfiguracja przewodów dla użytkowników grupowych na stronie 32 2 Jeśli korzystasz tylko z portu USB, przejdź do części Instalacja sterownika USB na stronie 9. Nie dotyczy to użytkowników złącza Ethernetowego. 3 Skonfiguruj TCP/IP i sprawdź adres IP dla swojego komputera, zgodnie z opisem odpowiadającym istniejącym warunkom: Konfigurowanie protokołu TCP/IP na stronie 19 Informacje dotyczące konfiguracji TCP/IP i adresu IP w systemach Macintosh i UNI znajdują się w podręcznikach użytkownika tych systemów. Konfiguracja przewodów i uruchomienie dla użytkowników indywidualnych Przy pierwszym włączeniu Modem kablowy SURFboard VoIP wyszukanie i zapamiętanie przez modem odpowiednich kanałów komunikacyjnych może potrwać od 5 do 30 minut. Należy zawsze najpierw podłączyć przewód koncentryczny do gniazdka w ścianie. TEL 2 TEL 1 ETHERNET +12VDC do gniazda sieci kablowej (krok 2) do źródła zasilania lub zasilacza UPS (krok 5) 1 Upewnij się, że komputer jest włączony, a Modem kablowy VoIP nie jest podłączony do sieci. 2 Podłącz jeden koniec przewodu koncentrycznego do gniazda sieci kablowej lub rozgałęźnika. Podłącz drugi koniec przewodu koncentrycznego do gniazda Modem kablowy VoIP. Dociśnij wtyczki ręcznie, tak, aby nie uległy one uszkodzeniu podczas użytkowania. 3 Umieść CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP w napędzie CD-ROM. 4 Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego Modem kablowy VoIP. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda telefonicznego w ścianie. 5 Podłącz przewód zasilający do gniazda +12VDC Modem kablowy VoIP i do gniazdka elektrycznego. W przypadku zasilania przez zasilacz UPS, podłącz przewód do gniazda +12VDC modemu kablowego VoIP i zasilacza UPS, a następnie podłącz kabel zasilania zasilacza do gniazda ściennego. W przypadku stosowania adaptera, podłącz adapter do złącza POWER Modem kablowy VoIP i do gniazdka elektrycznego. W przypadku stosowania UPS, podłącz przewód do złącza POWER Modem kablowy VoIP i UPS, a następnie podłącz UPS do gniazdka elektrycznego. Powoduje to włączenie Modem kablowy SURFboard VoIP. Gdy modem nie jest używany wyciągnięcie wtyczki z gniazdka nie jest konieczne. 7 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

13 6 Sprawdź, czy wskaźniki na panelu przednim Modem kablowy VoIP zmieniają się w następującej kolejności: Wskaźnik zasilania (power) miga, co oznacza, że urządzenie przeprowadza test operacyjny. Po pomyślnym zakończeniu testu wskaźnik świeci stałym, zielonym światłem. Wskaźnik odbioru (receive) miga, co oznacza, że modem wyszukuje kanału odbioru (downstream). Po znalezieniu kanału odbioru wskaźnik świeci stałym światłem. Wskaźnik wysyłania (send) miga, co oznacza, że modem wyszukuje kanału wysyłania (upstream). Po znalezieniu kanału wysyłania wskaźnik świeci stałym, zielonym światłem. Jeśli do przesyłu danych z komputera do sieci wykorzystywany jest wewnętrzny modem telefoniczny, można usłyszeć jak modem wybiera numer i uzyskuje połączenie. Wskaźnik połączenia (online) miga, co oznacza, że Modem kablowy VoIP pobiera informacje konfiguracyjne. Po pobraniu informacji konfiguracyjnych przez modem wskaźnik świeci stałym, zielonym światłem. 7 Podłącz komputer do Modem kablowy VoIP za pośrednictwem złącza USB lub złącza Ethernetowego: Wybierz jedną opcję TEL 1 TEL 2 ETHERNET USB CABLE +12VDC Komputer Modem kablowy VoIP USB: Upewnij się, że CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP znajduje się w napędzie CD-ROM. Wykonaj czynności opisane w części Instalacja sterownika USB (zob. strona 9) dla posiadanego systemu Windows. Podłącz kabel USB do portu USB Modem kablowy VoIP. Podłącz drugi koniec do portu USB komputera. Ethernet: Podłącz jeden koniec przewodu Ethernetowego do portu Modem kablowy VoIP oznaczonego Ethernet, a drugi koniec do portu Ethernetowego komputera. Podłącz drugi koniec do portu Ethernetu komputera. Użytkownicy złącza Ethernetowego nie muszą konfigurować ustawień portu USB. 8 Wykonaj czynności opisane w części Konfigurowanie protokołu TCP/IP na stronie Aby podłączyć linię telefoniczną umieść kabel telefoniczny w gnieździe Tel 1. Istnieje także możliwość podłączenia drugiej linii telefonicznej do gniazda Tel 2. Uwaga! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru do podłączenia modemu kablowego SURFboard VoIP do linii telefonicznej należy używać wyłącznie kabla telefonicznego 26 AWG lub większego, zatwierdzonego przez UL (Underwriters Laboratory) lub posiadającego certyfikat CSA, lub jego odpowiednika odpowiadającego wymogom lokalnym. Nie należy podłączać kabla USB i kabla Ethernetowego do tego samego komputera. Wykonaj podłączenie do portu Ethernetowego albo portu USB. Przed podłączeniem Modem kablowy VoIP do sieci telefonicznej należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Nie należy podłączać przewodu telefonicznego do tradycyjnej sieci telefonicznej (PSTN). Upewnij się, że gniazda telefoniczne nie są połączone ze sobą lub do gniazd ściennych w tej samej sieci. 8 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

14 Instalacja sterownika USB Poniższe części opisują procedury instalowania sterownika USB. Przed podłączeniem komputera do portu USB wykonaj odpowiednią procedurę instalacyjną, w zależności od posiadanej wersji systemu Windows: Instalacja sterownika USB w Windows 98 na stronie 10 Instalacja sterownika USB w Windows 2000 na stronie 14 Instalacja sterownika USB w Windows Me na stronie 17 Instalacja sterownika USB w Windows P na stronie 18 Po pomyślnym zakończeniu instalacji sterownika USB można przystąpić do wykonywania czynności opisanych w części Konfigurowanie protokołu TCP/IP na stronie 19. Sterownika USB Modem kablowy SURFboard VoIP nie można zainstalować na komputerach wyposażonych w systemy Macintosh lub UNI. Komputery wyposażone w te systemy można podłączyć do modemu jedynie za pośrednictwem złącza Ethernetowego. Uwaga! Przed podłączeniem kabla USB upewnij się, czy płyta CD Modem kablowy SURFboard VoIP znajduje się w napędzie CD-ROM. 9 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

15 Instalacja sterownika USB w Windows 98 1 Włóż CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP do napędu CD-ROM. Dysk ten zawiera sterowniki USB i musi być umieszczony w napędzie oraz odczytany przez komputer, zanim podłączysz Modem kablowy VoIP do komputera. 2 Podłącz Modem kablowy VoIP do komputera za pomocą kabla USB. Szczegółowe instrukcje znajdują się w części Konfiguracja przewodów i uruchomienie dla użytkowników indywidualnych na stronie 7. Kilka sekund po podłączeniu urządzenia do portu USB wyświetlone zostanie okno Kreatora - Dodaj Nowe Urządzenie: 3 Kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: 10 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

16 4 Wybierz Wyszukaj najlepszy sterownik dla tego urządzenia i kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: 5 Upewnij się, że jedynym polem, które zostało zaznaczone, jest pole napędu CD-ROM. Kliknij Dalej. Wyświetlony zostanie komunikat Czekaj. System Windows szuka uaktualnionego sterownika dla tego urządzenia.... Jeśli komputer zlokalizuje sterownik, przejdź do punktu 8. Jeśli komputer nie zlokalizuje sterownika, poprzednie okno zostanie wyświetlone ponownie. 6 Wybierz Wskaż lokalizację i wpisz lokalizację napędu CD-ROM. Aby odnaleźć sterownik ręcznie kliknij Przeglądaj a następnie znajdź i wybierz plik NetMotCM.sys z płyty CD-ROM. 11 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

17 7 Kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: 8 Wybierz Zaktualizowany sterownik... i kliknij Dalej. Jeśli okno to nie zostanie wyświetlone, upewnij się czy CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP jest właściwie umieszczony w napędzie CD-ROM. Jeśli nadal nie możesz znaleźć właściwego pliku sterownika kliknij Anuluj aby przerwać instalację i wykonaj czynności opisane w części Usuwanie sterownika USB z systemu Windows 98 lub Windows Me na stronie 36. Następnie powtórz procedurę. Pomimo tego, iż posiadany model Modem kablowy VoIP może być inny niż ten, dla którego wykonano zamieszczone w tym podręczniku zrzuty ekranowe, procedura instalacyjna zawsze będzie taka sama. 12 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

18 9 Po wyświetleniu się okna z ilustracji w punkcie 8 kliknij Dalej. Jeśli wyświetlone zostanie okno z komunikatem Kopiowanie Plików... i system zażąda podania lokalizacji napędu CD-ROM, należy wpisać właściwe oznaczenie literowe odpowiadające temu napędowi (na przykład: D: ) i kliknąć OK. Jeśli wyświetlone zostanie okno Włóż Dysk podobne do okna przedstawionego poniżej, konieczne będzie skorzystanie z plików systemowych Windows 98 w celu zakończenia instalacji. Aby zainstalować te pliki należy umieścić CD-ROM Windows 98 w napędzie CD-ROM i kliknąć OK. Po pobraniu potrzebnych plików zostanie wyświetlone poniższe okno, potwierdzające udaną instalację. 10 Kliknij. Zostanie wyświetlone okno Zmiany Ustawień Systemowych: 11 Kliknij Tak aby zrestartować komputer. Po pomyślnym zakończeniu instalacji sterownika USB można przystąpić do wykonywania czynności opisanych w części Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, Windows 98 lub Windows Me na stronie 19. W wypadku wystąpienia problemów podczas instalacji należy zastosować się do instrukcji zawartych w części Usuwanie sterownika USB z systemu Windows 98 lub Windows Me na stronie 36, a następnie powtórzyć instalację. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zapoznać się z kartą z informacjami nt. Właściwych Przepisów, Wymogów Bezpieczeństwa, Umowy Licencyjnej Oprogramowania i Gwarancji dostarczonej wraz z modemem kablowym SURFboard VoIP w celu uzyskania informacji na temat świadczeń gwarancyjnych. 13 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

19 Instalacja sterownika USB w Windows Włóż CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP do napędu CD-ROM. Dysk ten zawiera sterowniki USB i musi być umieszczony w napędzie oraz odczytany przez komputer zanim podłączysz Modem kablowy VoIP do komputera. 2 Podłącz Modem kablowy VoIP do komputera za pomocą kabla USB. Szczegółowe instrukcje znajdują się w części Konfiguracja przewodów i uruchomienie dla użytkowników indywidualnych na stronie 7. Kilka sekund po podłączeniu urządzenia do portu USB wyświetlone zostanie okno Kreatora - Dodaj Nowe Urządzenie: 3 Kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: Pomimo tego, iż posiadany model Modem kablowy VoIP może być inny niż ten, dla którego wykonano zamieszczone w tym podręczniku zrzuty ekranowe, procedura instalacyjna zawsze będzie taka sama. Upewnij się, że wybrana została opcja Wyszukaj najlepszy sterownik dla urządzenia. 14 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

20 4 Kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: Upewnij się, że jedynym polem, które zostało zaznaczone jest pole napędu CD-ROM. 5 Kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: 6 Kliknij Dalej. Jeśli wyświetlone zostanie okno Włóż Dysk upewnij się czy CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP jest umieszczony w napędzie CD-ROM i wykonaj czynności opisane w punktach od 7 do 11. W przeciwnym wypadku, jeśli zostanie wyświetlone okno informujące o zakończeniu instalacji nowego sprzętu, przejdź do kroku Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

Kablowe SB5100 - Podręcznik Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania. Instalacja i konfiguracja. Usuwanie usterek. Tytu³

Kablowe SB5100 - Podręcznik Użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania. Instalacja i konfiguracja. Usuwanie usterek. Tytu³ Modemy Tytu³ Kablowe SB5100 - Podręcznik Użytkownika Kliknij wybrany temat (pełen Spis Treści znajduje się na stronie v): Wprowadzenie Opisuje modem kablowy SURFboard, panel górny i przedni oraz panel

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1 P-2602R/RL-DxA ADSL2+ VoIP IAD Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Maj 2008 Przegląd Zintegrowane urządzenie dostępowe (IAD) Prestige 2602R/RL-DxA to ruter ADSL2+ wyposażony w dwa porty telefoniczne do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA Spis Treści 1. Czynności wstępne.............................. 2 2. Opis modemu Cisco EPC3928........................ 2 2.1. Charakterystyka modemu Cisco EPC3928................. 2 2.2. Panel czołowy.................................

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 P-793H 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Informacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC3208 Instrukcja obsługi modemu

Cisco EPC3208 Instrukcja obsługi modemu Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą prędkość

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC3928 Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Cisco EPC3928 Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA SPIS TREŚCI 1. Czynności wstępne.............................. 2 2. Opis modemu Cisco EPC3928......................... 2 2.1. Charakterystyka modemu Cisco EPC3928.................. 2 2.2. Panel czołowy.................................

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej.

Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej. Diagnostyka ogólna Diagnostyka ogólna Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej. Sprawdź wszystkie połączenia modemu kablowego. Być może nie działa karta Ethernet lub gniazdo

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat

Instrukcja instalacji. kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat Instrukcja instalacji kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat 1 Spis treści I. Wprowadzenie 3 1. Opis asortymentu DVB PC TechniSat 3 1.1 Karty PCI 3 1.2 Karty PCI Express 3 1.3 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA

MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA Instrukcja Instalacji Spis Treści Wstęp 4 1. Zestaw instalacyjny 5 2. Budowa modemu kablowego 6 2.1 Przedni panel 6 2.2 Tylny panel 7 3. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika liveplug

przewodnik użytkownika liveplug przewodnik użytkownika Spis treści 1. Zawartość zestawu... 3 2. Ogólne wskazówki użytkowania adaptera... 3 3. Podłączenie dekodera videostrady tp do modemu livebox tp... 4 4. Podłączenie komputera do modemu

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I KONWERTER SIECIOWY Aktualizacja 120125 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 754 54 55 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: KONWERTER SIECIOWY 120125

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 UWAGA! EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 jest rozwojową wersją modułu internetowego. Firma Ekoklimax-Projekt może zdalnie aktualizować oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo