Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120"

Transkrypt

1 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120

2 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ PRZEDMIOTÓW NAPEŁNIONYCH WODĄ, TAKICH JAK NA PRZYKŁAD WAZONY, NA URZĄDZENIU. UWAGA: PRODUKT TEN ZOSTAŁ PODDANY TESTOM, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO KABLE SŁUŻĄCE DO PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZESTAWIE. W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PRACY NALEŻY KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z KABLI ZASILANIA I KABLI INTERFEJSU DOSTARCZONYCH W ZESTAWIE, ORAZ ODPOWIEDNIO JE ZAINSTALOWAĆ. UWAGA: DO PODŁĄCZENIA DO SIECI UŻYWANE MOGĄ BYĆ RÓŻNE TYPY PRZEWODÓW. NALEŻY UŻYWAĆ PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA OKREŚLONE DLA DANEGO PRODUKTU W DANYM KRAJU. UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA POŻARU, NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE KABLA TELEFONICZNEGO 26 AWG LUB WIĘKSZEGO, ZATWIERDZONEGO PRZEZ UL (UNDERWRITERS LABORATORY) LUB POSIADAJĄCEGO CERTYFIKAT CSA. UWAGA: PRODUKT NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI LOKALNYMI I KRAJOWYMI DOTYCZĄCYMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. UWAGA: NIE NALEŻY OTWIERAĆ OBUDOWY MODEMU. NIE NALEŻY WYKONYWAĆ ŻADNYCH PRAC KONSERWACYJNYCH INNYCH NIŻ WYMIENIONE W CZĘŚCI OPISUJĄCEJ INSTALACJĘ SPRZĘTU ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. CZYNNOŚCI SERWISOWE I NAPRAWCZE MOŻE WYKONYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. UWAGA: ZMIANY I MODYFIKACJE NIEZATWIERDZONE W JEDNOZNACZNY SPOSÓB PRZEZ FIRMĘ MOTOROLA MOGĄ POZBAWIĆ UŻYTKOWNIKA PRAWA DO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA. Podczas używania urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby w ten sposób zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem czy zranienia. Aby to zrobić, należy także: Zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi tutaj i/lub w podręczniku użytkownika przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Szczególną uwagę zwrócić należy na instrukcje i ostrzeżenia dotyczące zasad bezpieczeństwa. Po przeczytaniu instrukcje należy zachować. Urządzenie musi zostać zainstalowane i być użytkowane ściśle według instrukcji producenta zawartych w dokumentacji produktu dostarczonej wraz z nim. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń opisanych w instrukcjach. Należy uważnie przyjrzeć się wszystkim symbolom ostrzegawczym znajdującym się na urządzeniu. Nie należy stosować produktu w sąsiedztwie wody, np. przy wannie, zlewie, umywalce, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu. Nie należy doprowadzać do przeciążenia gniazd zasilania i przedłużaczy, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Przeciążone ścienne gniazda zasilania, przedłużacze, wystrzępione przewody zasilania, przewody o zniszczonej lub popękanej izolacji oraz połamane wtyczki są niebezpieczne. Używanie ich może spowodować pożar lub porażenie prądem. Kable zasilania należy rozmieścić w taki sposób, aby po nich nie chodzić i aby nie mogły zostać przerwane przez przedmioty ustawione na nich lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca złączenia kabli zasilania z wtyczkami innych urządzeń, należy także zbadać, czy kable zostały właściwie podłączone do urządzenia. Urządzenie należy umieścić w takiej odległości od źródła zasilania, aby po podłączeniu kable nie były naprężone. ii Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

3 Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić możliwość łatwego odłączenia urządzenia od źródła zasilania w gnieździe ściennym. Nie należy podłączać wtyczki do przedłużacza lub jakiegokolwiek innego gniazda jeśli po podłączeniu wszystkie części wtyczki nie znajdują się w gnieździe. Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni. Nie należy instalować modemu jeśli w pobliżu istnieje ryzyko wystąpienia burzy bądź wyładowań atmosferycznych. Należy unikać korzystania z urządzania podczas wyładowań atmosferycznych. W takiej sytuacji może wystąpić ryzyko porażenia prądem. Aby dodatkowo zabezpieczyć urządzenie podczas burzy, należy odłączyć je od źródła zasilania i od sieci kablowej. Uchroni to urządzenie przed uszkodzeniem, które może spowodować wyładowanie atmosferyczne i nagły wzrost napięcia. Nie należy korzystać z telefonu przy zgłaszaniu wycieku gazu jeśli aparat telefoniczny znajduje się w pobliżu wycieku. Wskazane jest podłączenie produktu do źródła napięcia przez listwę zasilającą. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia w wyniku wyładowań atmosferycznych i innych nagłych zmian napięcia prądu elektrycznego. Urządzenia nie należy przykrywać ani też blokować dostępu powietrza do niego żadnymi innymi przedmiotami. Urządzenie powinno znajdować się z dala od źródeł ciepła i wilgoci, a także kurzu i wibracji. Urządzenie należy wycierać czystką, suchą ściereczką. Nie należy używać płynów czyszczących i innych środków chemicznych. Nie spryskiwać modemu środkami czyszczącymi. Nie używać sprężonego powietrza do usuwania kurzu z modemu. Należy unikać zniszczenia modemu kablowego, które mogą spowodować iskry wywołane dotknięciem przewodu koncentrycznego, kiedy jest on podłączony do uziemionego gniazda ściennego telewizji kablowej. Przed wyłączeniem przewodu USB lub Ethernetu z modemu kablowego lub komputera, lub też przed jego ponownym podłączeniem należy zawsze najpierw dotknąć wtyczki przewodu koncentrycznego umieszczonej w modemie kablowym. Produkt należy podłączyć do źródła zasilania zgodnego ze wskazaniem producenta na etykiecie produktu. W razie wątpliwości co do posiadanego źródła zasilania należy skontaktować się ze sprzedawcą prądu lub elektrownią. Należy używać wyłącznie kabla zasilania i baterii opisanych w niniejszym podręczniku. Nie należy wrzucać baterii do ognia, może to spowodować wybuch. Należy sprawdzić w obowiązujących przepisach lokalnych, czy przewidziana jest konkretna procedura utylizacji baterii. Przed zdjęciem pokrywy należy odłączyć kabel telefoniczny (RJ-11) i odłączyć kabel zasilania. Po zakończeniu napraw serwisowych należy poprosić technika, który je wykonał, o przeprowadzenie testów bezpieczeństwa w celu ustalenia, czy korzystanie z urządzenia jest bezpieczne. ZACHOWAJ INSTRUKCJE PO PRZECZYTANIU Należy upewnić się, czy zewnętrzna sieć kabli jest uziemiona, aby zapewnić w ten sposób ochronę na wypadek nagłych wzrostów napięcia i wyładowań statycznych. Artykuł Amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC), Ustęp 54, Część I Kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego (Canadian Electrical Code) zawiera wskazówki dotyczące właściwego uziemienia, a w szczególności określa, w jaki sposób kabel uziemiający telewizji kablowej powinien być podłączony do systemu uziemienia budynku, w miejscu możliwie najbliższym wejścia kabla. iii Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

4 Zgodność ze standardami FCC dla urządzeń cyfrowych klasy B Urządzenie spełnia wymogi określone w Rozdziale 15 Przepisów Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC). Urządzenie dopuszcza się do użytku pod następującymi warunkami: (1) urządzenie nie będzie wywoływało szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie będzie odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać jego niepożądane działanie. Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B określone w Rozdziale 15 Przepisów Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC). Spełnienie tych wymogów jest gwarancją ochrony przed wystąpieniem zakłóceń w sieci domowej. Urządzenie wytwarza, odbiera i może emitować fale radiowe i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może wywołać zakłócenia w działaniu sprzętu radiowego. Nie udziela się jednak gwarancji, iż zakłócenia nie wystąpią w wypadku instalacji w danym miejscu. Jeśli urządzenie wywołuje zakłócenia w działaniu sprzętu radiowo-telewizyjnego, które mogą zostać określone na podstawie włączenia i wyłączenia urządzenia, użytkownik może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń poprzez: zmianę ustawienia lub położenia anteny odbiorczej, zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem, którego praca jest zakłócana, podłączenie urządzenia do obwodu innego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik, zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV. Canada - Industry Canada (IC) This Class B digital device complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Karta zawierającą informacje na temat właściwych przepisów, wymogów bezpieczeństwa, umowy licencyjnej oraz gwarancji Produkt jest dostarczany wraz z Kartą zawierającą informacje na temat właściwych przepisów, wymogów bezpieczeństwa, umowy licencyjnej oraz gwarancji. Jeśli karty takiej nie ma w opakowaniu zawierającym Produkt, należy zwrócić się o jej dostarczenie do dostawcy usług internetowych lub sprzedawcy. NINIEJSZY PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI JEDNEJ LUB WIĘCEJ NORM WYMIENIONYCH NA KARCIE ZAWIERAJĄCEJ INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW, WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA, UMOWY LICENCYJNEJ ORAZ GWARANCJI. NIE WSZYSTKIE NORMY ODNOSZĄ SIĘ DO WSZYSTKICH MODELI PRODUKTU. MOTOROLA NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI NA PRODUKT ZA WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONEJ NA KARCIE ZAWIERAJĄCEJ INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW, WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA, UMOWY LICENCYJNEJ ORAZ GWARANCJI. GWARANCJA UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ MOTOROLA NIE OBEJMUJE PRODUKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZMODYFIKOWANE PRZEZ DOSTAWCĘ USŁUG INTERNETOWYCH. Copyright 2004 Motorola, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania całości lub części niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie oraz jej używania w celu opracowania publikacji pochodnych (np. tłumaczeń, przekształceń lub adaptacji) bez pisemnej zgody Motorola, Inc. Motorola zastrzega prawo do wprowadzania zmian w niniejszej publikacji bez konieczności powiadamiania o takich zmianach. Motorola udostępnia niniejszy podręcznik użytkownika bez udzielania gwarancji w jakiejkolwiek formie, zarówno gwarancji udzielanej na piśmie jak i wszelkich gwarancji domyślnych, obejmujących ale nie ograniczonych do domyślnych gwarancji dotyczących zbywalności i przydatności niniejszego urządzenia do danego celu. Motorola może wprowadzić ulepszenia i zmiany w produktach opisanych w niniejszym podręczniku użytkownika w dowolnym czasie. MOTOROLA, Intelligence Everywhere i logo ze stylizowaną literą M są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki (US Patent & Trademark Office). Microsoft, Windows, Windows Me i Windows NT są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a Windows P jest znakiem towarowym Microsoft Corporation. Zrzuty ekranowe Microsoft Windows prezentowane są za zgodą Microsoft Corporation. DOCSIS jest zarejestrowanym znakiem towarowym CableLabs. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linus Torvalds. Solaris, Java i wszystkie znaki Java są znakami towarowymi Sun Microsystems, Inc. lub znakami towarowymi Sun Microsystems, Inc. zarejestrowanymi na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Acrobat Reader jest zarejestrowanym znakiem towarowym Adobe Systems, Inc.; UNI jest znakiem towarowym Open Group zarejestrowanym na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Wszelkie inne nazwy produktów lub usług są własnością posiadaczy właściwych tytułów prawnych. Motorola, Inc iv Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

5 Spis treści Wprowadzenie Panel górny i przedni Panel tylny Przed przystąpieniem do użytkowania Niezbędne środki ostrożności Abonament sieciowy Wymagania sprzętowe Karta Ethernetowa Złącze USB Instalacja i konfiguracja Konfiguracja przewodów i uruchomienie dla użytkowników indywidualnych Instalacja sterownika USB Instalacja sterownika USB w Windows Instalacja sterownika USB w Windows Instalacja sterownika USB w Windows Me Instalacja sterownika USB w Windows P Konfigurowanie protokołu TCP/IP Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, Windows 98 lub Windows Me Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows P Weryfikacja adresu IP Weryfikacja adresu IP w Windows 95, Windows 98 lub Windows Me Weryfikacja adresu IP w systemach Windows 2000 lub Windows P Odnawianie adresu IP Konfiguracja przewodów dla użytkowników grupowych Ethernet i USB Ethernet Rozwiązywanie problemów Diody na panelu przednim i błędy Usuwanie sterownika USB z systemu Windows 98 lub Windows Me Usuwanie sterownika USB z systemu Windows Usuwanie sterownika USB z systemu Windows P Uruchomienie narzędzia usuwania sterownika USB modemu Motorola Jak uzyskać dalsze informacje? Często zadawane pytania Słowniczek Umowa licencyjna oprogramowania v Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

6 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu nowego modemu kablowego Motorola SURFboard wyposażonego w protokół VoIP (Voice over Internet Protocol). Umożliwia on szybki dostęp do internetu oraz innych usług, jak również połączenia w trybie online dla jednej lub dwóch linii telefonicznych. Zakupiony Modem kablowy VoIP przesyła i odbiera dane znacznie szybciej, niż jest to możliwe poprzez tradycyjne połączenia telefoniczne i łącza ISDN, ponieważ odbiór danych jest znacznie szybszy niż w innych modemach. Umożliwia on szybkie surfowanie po sieci, skracając czas ładowania stron. Rzeczywista prędkość dostępu może się wahać. Na prędkość odbioru danych wpływa wiele czynników sieciowych i innych. W przeciwieństwie do tradycyjnego modemu telefonicznego, Modem kablowy SURFboard VoIP utrzymuje stałe połączenie z siecią. Po prostu otwórz okno przeglądarki i surfuj! Modem kablowy VoIP, zapewniający dużą szybkość połączeń oraz oferujący możliwość aktualizacji wersji oprogramowania i wprowadzania rozszerzeń sprzętowych pozwala na podłączenie do internetu jednego lub więcej komputerów w domu lub pracy. Możliwe konfiguracje to: podłączenie pojedynczego komputera wyposażonego w port Uniwersalnej Magistrali Szeregowej (USB) bezpośrednio do portu USB Modem kablowy SURFboard VoIP podłączenie pojedynczego komputera wyposażonego w kartę Ethernetową bezpośrednio do portu Ethernetu Modem kablowy SURFboard VoIP dwa komputery, jeden podłączony do portu USB i jeden do portu Ethernetu podłączenie do 31 komputerów za pośrednictwem jednego Modem kablowy SURFboard VoIP z wykorzystaniem gniazda Ethernetu, zgodnie z opisem w części Konfiguracja przewodów dla użytkowników grupowych na stronie 32. Za pomocą Modem kablowy SURFboard VoIP można podłączyć do dwie standardowy linie telefoniczne. Modem umożliwia: obsługę standardowych opcji takich jak identyfikacja numeru dzwoniącego, zawieszanie połączeń oraz przekazywanie połączeń, aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem sieci, co pozwala na korzystanie z nowych lub ulepszonych usług. W instalacji modemu pomocny jest Asystent instalacji znajdujący się na CD-ROMie Modem kablowy SURFboard VoIP. 1 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

7 POWER ONLINE STANDBY Wprowadzenie Instalacja Rozwiązywanie problemów Słowniczek Licencja Panel górny i przedni W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas używania przewodu koncentrycznego do przesyłu danych z komputera do sieci, można wcisnąć przycisk STANDBY (Standby) (1) aby zawiesić połączenie z internetem. W takiej sytuacji dane nie są wysyłane ani odbierane, a wskaźnik STANDBY (Standby) zapala się. Wszystkie kontrolki na panelu przednim, za wyjątkiem Tel 1 i Tel 2, będą wyłączone aż do ponownego naciśnięcia przycisku STANDBY (Standby). 1 Numer modelu posiadanego Modem kablowy VoIP może być inny niż przedstawiono to na ilustracjach i zrzutach ekranowych w tym podręczniku. DS US LINK 1 2 TEL TEL SBV5120 SURFboard Cable Modem Wskaźniki na panelu przednim służą do wyświetlania informacji na temat zasilania, statusu połączenia i błędów: Legenda Dioda Miga Świeci światłem stałym 2 Zasilanie (POWER) Przeprowadzanie testu diagnostycznego przy uruchamianiu urządzenia. 3 DS (downstream) Próba uzyskania połączenia (downstream). 4 US (upstream) Próba uzyskania połączenia (upstream). 5 Połączenie (Online) Próba uzyskania połączenia sieciowego. Modem kablowy VoIP jest podłączony do źródła zasilania. Połączenie downstream uzyskane. Połączenie upstream uzyskane. Proces uruchomienia zakończony. 6 Łącze (Link) Wysyłanie lub odbieranie danych. Urządzenie, np. komputer lub gniazdo, jest podłączone do gniazda USB lub Ethernetowego znajdujących się na panelu tylnym. 7 Tel 1 Połączony i aktywny, telefon jest używany (słuchawka nie leży na widełkach). 8 Tel 2 Połączony i aktywny, telefon jest używany (słuchawka nie leży na widełkach). Połączony i aktywny, telefon nie jest używany (słuchawka leży na widełkach). Połączony i aktywny, telefon nie jest używany (słuchawka leży na widełkach). 9 STANDBY Dioda nie miga. Połączenie z internetem jest zawieszone ponieważ wciśnięty został przycisk STANDBY (Standby). Jeśli dioda ta świeci się światłem stałym, wszystkie inne diody gasną. Podczas normalnej pracy modemu diody Zasilania (Power), Odbioru (Receive), Wysyłania (Send) i Połączenia (Online) świecą światłem stałym, a dioda Łącza (Link) miga, gdy Modem kablowy VoIP przesyła dane. 2 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

8 USB CABLE Wprowadzenie Instalacja Rozwiązywanie problemów Słowniczek Licencja Panel tylny TEL 1 TEL 2 ETHERNET 1& VDC 7 Na panelu tylnym umieszczone zostały gniazda przewodów oraz gniazdo przewodu zasilającego. Legenda Pozycja Opis 1 & 2 Tel 1 i Tel 2 Porty telefoniczne 1 i 2 umożliwiają podłączenie dwóch linii telefonicznych. 3 ETHERNET Port Ethernetowy pozwala na podłączenie modemu do komputera wyposażonego w taki port za pomocą przewodu z wtyczką RJ USB Port ten umożliwia bezpośrednie podłączenie modemu do komputerów z portem USB. 5 Reset Przycisk Reset - można go użyć w przypadku wystąpienia problemów lub błędów do zresetowania Modem kablowy VoIP (patrz Rozwiązywanie problemów na stronie 34). Resetowanie może potrwać od 5 do 30 minut, ponieważ Modem kablowy VoIP musi odnaleźć i zapamiętać odpowiednie kanały przesyłu danych. 6 CABLE Port CABLE służy do podłączenia przewodu koncentrycznego VDC To złącze służy do podłączenia kabla zasilającego Modem kablowy VoIP. Przed przystąpieniem do użytkowania Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy w pakiecie Modem kablowy VoIP znajdują się następujące akcesoria: Pozycja Adapter lub przewód zasilający Przewód 10/100Base-T Ethernet Opis Połączenie z: gniazdem zasilania zasilaczem UPS Do podłączenia do portu Ethernetowego Przewód USB Przewód telefoniczny CD-ROM z instrukcją obsługi Modem kablowy SURFboard VoIP Do podłączenia do portu USB Do podłączenia telefonu do linii telefonicznej Zawiera Podręcznik Użytkownika oraz sterowniki niezbędne do obsługi portu USB 3 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

9 USB CABLE Wprowadzenie Instalacja Rozwiązywanie problemów Słowniczek Licencja Do zestawu należy dokupić 75-omowy przewód koncentryczny z wtyczką typu F w celu podłączenia Modem kablowy VoIP do gniazda sieci kablowej. Jeśli do sieci kablowej podłączony jest już odbiornik telewizyjny, należy zastosować rozgałęźnik MHz RF oraz trzy przewody koncentryczne w celu podłączenia zarówno odbiornika telewizyjnego jak i Modem kablowy VoIP. Przewód koncentryczny i rozgałęźnik RF dostępne są w sklepach ze sprzętem elektronicznym. Informacje na temat podłączenia Modem kablowy VoIP do gniazda Ethernetu znajdują się w części Konfiguracja przewodów dla użytkowników grupowych na stronie 32. Informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji gniazda. Uwaga Niniejszy produkt przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy umieszczać kabli USB, Ethernetu i kabli telefonicznych poza budynkiem. Wystawienie kabli na działanie wyładowań atmosferycznych może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i doprowadzić do zniszczenia produktu. Niezbędne środki ostrożności Należy zrezygnować z instalacji Modem kablowy VoIP jeśli w danym momencie istnieje możliwość wystąpienia burzy lub wyładowań atmosferycznych. W celu uniknięcia uszkodzenia Modem kablowy VoIP ładunkiem statycznym należy: zawsze najpierw podłączyć przewód koncentryczny do uziemionego gniazda sieci telewizji kablowej, przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu USB lub przewodu Ethernetowego do lub od Modem kablowy VoIP lub komputera zawsze najpierw dotknąć gniazda przewodu koncentrycznego Modem kablowy VoIP w celu uwolnienia ładunku statycznego. W celu uniknięcia uszkodzenia Modem kablowy VoIP lub komputera ładunkiem statycznym należy: Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu USB lub przewodu Ethernetowego najpierw dotknąć gniazda przewodu koncentrycznego Modem kablowy VoIP. TEL 1 TEL 2 ETHERNET +12VDC Zawsze najpierw podłączyć urządzenie do gniazdka w ścianie. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych umieszczonych w ściankach Modem kablowy VoIP. Może to doprowadzić do przegrzania się urządzenia. Nie należy zdejmować obudowy Modem kablowy VoIP. Wszelkie naprawy serwisowe należy zlecić dostawcy usług internetowych. Modem kablowy VoIP przecierać czystą, suchą ściereczką. Nie używać płynów czyszczących i innych środków chemicznych. Nie spryskiwać modemu środkami czyszczącymi. Nie używać sprężonego powietrza do usuwania kurzu z modemu. 4 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

10 Uwaga Przed podłączeniem Modem kablowy VoIP do sieci telefonicznej należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Nie należy podłączać przewodu telefonicznego do tradycyjnej sieci telefonicznej (PSTN). Abonament sieciowy Od dostawcy usług internetowych należy wykupić abonament na dostęp do internetu i innych usług sieciowych. Aby aktywować usługę należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Aby uzyskać dostęp do przesyłu danych, należy podać adres MAC umieszczony na nalepce oznaczonej CM HFC MAC ID, znajdującej się na spodzie modemu. Adres ten można zapisać poniżej: 00 : : : : : Aby uzyskać dostęp do usług telefonicznych, należy podać adres MAC umieszczony na nalepce oznaczonej MTA MAC ID, znajdującej się na spodzie modemu. Adres ten można zapisać poniżej: 00 : : : : : P/N: AAAAAA-BBB-00 CUSTOMER S/N: BCDFGHJKLMNP ASSEMBLED IN: S/N: PPPPMMYJJJSSSSSCAABBCCCC HFC MAC ID: ABCDEF USB CPE MAC ID: ABCDEF MTA MAC ID: ABCDEF MODEM NUMBER: 2345 Od dostawcy usług internetowych należy także uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Czy mój komputer musi spełniać jakieś specjalne wymagania sprzętowe? Kiedy mogę rozpocząć korzystanie z mojego Modem kablowy VoIP? Czy muszę pobrać jakieś pliki po uzyskaniu połączenia? Czy muszę uzyskać nazwę użytkownika i hasło aby korzystać z internetu lub poczty elektronicznej? 5 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

11 Wymagania sprzętowe Modem kablowy SURFboard VoIP jest kompatybilny z dowolną standardową przeglądarką internetową, np. Microsoft Internet Explorer czy Netscape Navigator. Asystent Programu Instalacyjnego automatycznie sprawdza konfigurację systemu w komputerach, w których systemem operacyjnym jest system Microsoft Windows. Asystenta można uruchomić z Menu Głównego CD-ROMu Modem kablowy SURFboard VoIP. Modem kablowy SURFboard VoIP może współpracować z komputerami wyposażonymi w systemy operacyjne takie jak Microsoft Windows, Macintosh oraz UNI. Karta Ethernetowa Połączenie Ethernetowe można wykorzystać w każdym komputerze wyposażonym w systemy operacyjne Windows, Macintosh lub UNI oraz standardową kartę sieciową 10Base-T lub 10/100Base-T Ethernet. Komputery wyposażone w systemy operacyjne Windows 95, UNI lub Macintosh muszą korzystać ze złącza Ethernetowego. Karta Ethernetowa musi zostać zainstalowana przed instalacją Modem kablowy VoIP. Jeśli karta ta nie jest zainstalowana, należy zainstalować ją zgodnie z instrukcją załączoną do oryginalnej karty Ethernetowej. Złącze USB Złącze USB obsługiwane jest przez komputery z systemami operacyjnymi takimi jak Windows 98, Windows 2000, Windows Me lub Windows P z interfejsem USB. Złącze USB wymaga specjalnych sterowników USB, które znajdują się na CD-ROMie dostarczonym wraz z Modem kablowy SURFboard VoIP. Sterowniki USB można aktualizować na stronie Downloads firmy Motorola, noflash/usb_drivers.asp. 6 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

12 USB CABLE Wprowadzenie Instalacja Rozwiązywanie problemów Słowniczek Licencja Instalacja i konfiguracja Aby zainstalować i skonfigurować Modem kablowy VoIP w jednym komputerze PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows wskazane jest wykorzystanie Asystenta instalacji. Asystenta można uruchomić z Menu Głównego CD-ROMu Modem kablowy SURFboard VoIP. W większości przypadków Asystent automatycznie skonfiguruje Modem kablowy VoIP. W innych przypadkach w celu zainstalowania i skonfigurowania Modem kablowy VoIP należy: 1 Zainstalować kable zgodnie z opisem odpowiadającym istniejącym warunkom: Konfiguracja przewodów i uruchomienie dla użytkowników indywidualnych na stronie 7 Konfiguracja przewodów dla użytkowników grupowych na stronie 32 2 Jeśli korzystasz tylko z portu USB, przejdź do części Instalacja sterownika USB na stronie 9. Nie dotyczy to użytkowników złącza Ethernetowego. 3 Skonfiguruj TCP/IP i sprawdź adres IP dla swojego komputera, zgodnie z opisem odpowiadającym istniejącym warunkom: Konfigurowanie protokołu TCP/IP na stronie 19 Informacje dotyczące konfiguracji TCP/IP i adresu IP w systemach Macintosh i UNI znajdują się w podręcznikach użytkownika tych systemów. Konfiguracja przewodów i uruchomienie dla użytkowników indywidualnych Przy pierwszym włączeniu Modem kablowy SURFboard VoIP wyszukanie i zapamiętanie przez modem odpowiednich kanałów komunikacyjnych może potrwać od 5 do 30 minut. Należy zawsze najpierw podłączyć przewód koncentryczny do gniazdka w ścianie. TEL 2 TEL 1 ETHERNET +12VDC do gniazda sieci kablowej (krok 2) do źródła zasilania lub zasilacza UPS (krok 5) 1 Upewnij się, że komputer jest włączony, a Modem kablowy VoIP nie jest podłączony do sieci. 2 Podłącz jeden koniec przewodu koncentrycznego do gniazda sieci kablowej lub rozgałęźnika. Podłącz drugi koniec przewodu koncentrycznego do gniazda Modem kablowy VoIP. Dociśnij wtyczki ręcznie, tak, aby nie uległy one uszkodzeniu podczas użytkowania. 3 Umieść CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP w napędzie CD-ROM. 4 Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego Modem kablowy VoIP. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda telefonicznego w ścianie. 5 Podłącz przewód zasilający do gniazda +12VDC Modem kablowy VoIP i do gniazdka elektrycznego. W przypadku zasilania przez zasilacz UPS, podłącz przewód do gniazda +12VDC modemu kablowego VoIP i zasilacza UPS, a następnie podłącz kabel zasilania zasilacza do gniazda ściennego. W przypadku stosowania adaptera, podłącz adapter do złącza POWER Modem kablowy VoIP i do gniazdka elektrycznego. W przypadku stosowania UPS, podłącz przewód do złącza POWER Modem kablowy VoIP i UPS, a następnie podłącz UPS do gniazdka elektrycznego. Powoduje to włączenie Modem kablowy SURFboard VoIP. Gdy modem nie jest używany wyciągnięcie wtyczki z gniazdka nie jest konieczne. 7 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

13 6 Sprawdź, czy wskaźniki na panelu przednim Modem kablowy VoIP zmieniają się w następującej kolejności: Wskaźnik zasilania (power) miga, co oznacza, że urządzenie przeprowadza test operacyjny. Po pomyślnym zakończeniu testu wskaźnik świeci stałym, zielonym światłem. Wskaźnik odbioru (receive) miga, co oznacza, że modem wyszukuje kanału odbioru (downstream). Po znalezieniu kanału odbioru wskaźnik świeci stałym światłem. Wskaźnik wysyłania (send) miga, co oznacza, że modem wyszukuje kanału wysyłania (upstream). Po znalezieniu kanału wysyłania wskaźnik świeci stałym, zielonym światłem. Jeśli do przesyłu danych z komputera do sieci wykorzystywany jest wewnętrzny modem telefoniczny, można usłyszeć jak modem wybiera numer i uzyskuje połączenie. Wskaźnik połączenia (online) miga, co oznacza, że Modem kablowy VoIP pobiera informacje konfiguracyjne. Po pobraniu informacji konfiguracyjnych przez modem wskaźnik świeci stałym, zielonym światłem. 7 Podłącz komputer do Modem kablowy VoIP za pośrednictwem złącza USB lub złącza Ethernetowego: Wybierz jedną opcję TEL 1 TEL 2 ETHERNET USB CABLE +12VDC Komputer Modem kablowy VoIP USB: Upewnij się, że CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP znajduje się w napędzie CD-ROM. Wykonaj czynności opisane w części Instalacja sterownika USB (zob. strona 9) dla posiadanego systemu Windows. Podłącz kabel USB do portu USB Modem kablowy VoIP. Podłącz drugi koniec do portu USB komputera. Ethernet: Podłącz jeden koniec przewodu Ethernetowego do portu Modem kablowy VoIP oznaczonego Ethernet, a drugi koniec do portu Ethernetowego komputera. Podłącz drugi koniec do portu Ethernetu komputera. Użytkownicy złącza Ethernetowego nie muszą konfigurować ustawień portu USB. 8 Wykonaj czynności opisane w części Konfigurowanie protokołu TCP/IP na stronie Aby podłączyć linię telefoniczną umieść kabel telefoniczny w gnieździe Tel 1. Istnieje także możliwość podłączenia drugiej linii telefonicznej do gniazda Tel 2. Uwaga! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru do podłączenia modemu kablowego SURFboard VoIP do linii telefonicznej należy używać wyłącznie kabla telefonicznego 26 AWG lub większego, zatwierdzonego przez UL (Underwriters Laboratory) lub posiadającego certyfikat CSA, lub jego odpowiednika odpowiadającego wymogom lokalnym. Nie należy podłączać kabla USB i kabla Ethernetowego do tego samego komputera. Wykonaj podłączenie do portu Ethernetowego albo portu USB. Przed podłączeniem Modem kablowy VoIP do sieci telefonicznej należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Nie należy podłączać przewodu telefonicznego do tradycyjnej sieci telefonicznej (PSTN). Upewnij się, że gniazda telefoniczne nie są połączone ze sobą lub do gniazd ściennych w tej samej sieci. 8 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

14 Instalacja sterownika USB Poniższe części opisują procedury instalowania sterownika USB. Przed podłączeniem komputera do portu USB wykonaj odpowiednią procedurę instalacyjną, w zależności od posiadanej wersji systemu Windows: Instalacja sterownika USB w Windows 98 na stronie 10 Instalacja sterownika USB w Windows 2000 na stronie 14 Instalacja sterownika USB w Windows Me na stronie 17 Instalacja sterownika USB w Windows P na stronie 18 Po pomyślnym zakończeniu instalacji sterownika USB można przystąpić do wykonywania czynności opisanych w części Konfigurowanie protokołu TCP/IP na stronie 19. Sterownika USB Modem kablowy SURFboard VoIP nie można zainstalować na komputerach wyposażonych w systemy Macintosh lub UNI. Komputery wyposażone w te systemy można podłączyć do modemu jedynie za pośrednictwem złącza Ethernetowego. Uwaga! Przed podłączeniem kabla USB upewnij się, czy płyta CD Modem kablowy SURFboard VoIP znajduje się w napędzie CD-ROM. 9 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

15 Instalacja sterownika USB w Windows 98 1 Włóż CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP do napędu CD-ROM. Dysk ten zawiera sterowniki USB i musi być umieszczony w napędzie oraz odczytany przez komputer, zanim podłączysz Modem kablowy VoIP do komputera. 2 Podłącz Modem kablowy VoIP do komputera za pomocą kabla USB. Szczegółowe instrukcje znajdują się w części Konfiguracja przewodów i uruchomienie dla użytkowników indywidualnych na stronie 7. Kilka sekund po podłączeniu urządzenia do portu USB wyświetlone zostanie okno Kreatora - Dodaj Nowe Urządzenie: 3 Kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: 10 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

16 4 Wybierz Wyszukaj najlepszy sterownik dla tego urządzenia i kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: 5 Upewnij się, że jedynym polem, które zostało zaznaczone, jest pole napędu CD-ROM. Kliknij Dalej. Wyświetlony zostanie komunikat Czekaj. System Windows szuka uaktualnionego sterownika dla tego urządzenia.... Jeśli komputer zlokalizuje sterownik, przejdź do punktu 8. Jeśli komputer nie zlokalizuje sterownika, poprzednie okno zostanie wyświetlone ponownie. 6 Wybierz Wskaż lokalizację i wpisz lokalizację napędu CD-ROM. Aby odnaleźć sterownik ręcznie kliknij Przeglądaj a następnie znajdź i wybierz plik NetMotCM.sys z płyty CD-ROM. 11 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

17 7 Kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: 8 Wybierz Zaktualizowany sterownik... i kliknij Dalej. Jeśli okno to nie zostanie wyświetlone, upewnij się czy CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP jest właściwie umieszczony w napędzie CD-ROM. Jeśli nadal nie możesz znaleźć właściwego pliku sterownika kliknij Anuluj aby przerwać instalację i wykonaj czynności opisane w części Usuwanie sterownika USB z systemu Windows 98 lub Windows Me na stronie 36. Następnie powtórz procedurę. Pomimo tego, iż posiadany model Modem kablowy VoIP może być inny niż ten, dla którego wykonano zamieszczone w tym podręczniku zrzuty ekranowe, procedura instalacyjna zawsze będzie taka sama. 12 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

18 9 Po wyświetleniu się okna z ilustracji w punkcie 8 kliknij Dalej. Jeśli wyświetlone zostanie okno z komunikatem Kopiowanie Plików... i system zażąda podania lokalizacji napędu CD-ROM, należy wpisać właściwe oznaczenie literowe odpowiadające temu napędowi (na przykład: D: ) i kliknąć OK. Jeśli wyświetlone zostanie okno Włóż Dysk podobne do okna przedstawionego poniżej, konieczne będzie skorzystanie z plików systemowych Windows 98 w celu zakończenia instalacji. Aby zainstalować te pliki należy umieścić CD-ROM Windows 98 w napędzie CD-ROM i kliknąć OK. Po pobraniu potrzebnych plików zostanie wyświetlone poniższe okno, potwierdzające udaną instalację. 10 Kliknij. Zostanie wyświetlone okno Zmiany Ustawień Systemowych: 11 Kliknij Tak aby zrestartować komputer. Po pomyślnym zakończeniu instalacji sterownika USB można przystąpić do wykonywania czynności opisanych w części Konfigurowanie protokołu TCP/IP w Windows 95, Windows 98 lub Windows Me na stronie 19. W wypadku wystąpienia problemów podczas instalacji należy zastosować się do instrukcji zawartych w części Usuwanie sterownika USB z systemu Windows 98 lub Windows Me na stronie 36, a następnie powtórzyć instalację. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zapoznać się z kartą z informacjami nt. Właściwych Przepisów, Wymogów Bezpieczeństwa, Umowy Licencyjnej Oprogramowania i Gwarancji dostarczonej wraz z modemem kablowym SURFboard VoIP w celu uzyskania informacji na temat świadczeń gwarancyjnych. 13 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

19 Instalacja sterownika USB w Windows Włóż CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP do napędu CD-ROM. Dysk ten zawiera sterowniki USB i musi być umieszczony w napędzie oraz odczytany przez komputer zanim podłączysz Modem kablowy VoIP do komputera. 2 Podłącz Modem kablowy VoIP do komputera za pomocą kabla USB. Szczegółowe instrukcje znajdują się w części Konfiguracja przewodów i uruchomienie dla użytkowników indywidualnych na stronie 7. Kilka sekund po podłączeniu urządzenia do portu USB wyświetlone zostanie okno Kreatora - Dodaj Nowe Urządzenie: 3 Kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: Pomimo tego, iż posiadany model Modem kablowy VoIP może być inny niż ten, dla którego wykonano zamieszczone w tym podręczniku zrzuty ekranowe, procedura instalacyjna zawsze będzie taka sama. Upewnij się, że wybrana została opcja Wyszukaj najlepszy sterownik dla urządzenia. 14 Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

20 4 Kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: Upewnij się, że jedynym polem, które zostało zaznaczone jest pole napędu CD-ROM. 5 Kliknij Dalej. Zostanie wyświetlone poniższe okno: 6 Kliknij Dalej. Jeśli wyświetlone zostanie okno Włóż Dysk upewnij się czy CD-ROM Modem kablowy SURFboard VoIP jest umieszczony w napędzie CD-ROM i wykonaj czynności opisane w punktach od 7 do 11. W przeciwnym wypadku, jeśli zostanie wyświetlone okno informujące o zakończeniu instalacji nowego sprzętu, przejdź do kroku Modem kablowy serii VoIP SBV Podręcznik Użytkownika

SB4100 - Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem

SB4100 - Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem SB4100 - Podręcznik Użytkownika Szybki dostęp do Internetu SURFboard R Cable Modem Właściwe przepisy Certyfikat Radiowo-Telewizyjny dla Urządzenia Klasy 'B' wydany przez Federalną Komisję Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM

Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM Wprowadzenie Witamy w świecie szybkiego dostępu do Internetu. Nowy Modem Kablowy WebSTAR TM zapewnia niebywałe osiągi i niezrównaną

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 Radeon X1900 Series Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 ii Copyright 2005, ATI Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATI, logo ATI oraz wszystkie nazwy produktów, opcji i funkcji ATI są znakami

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo