ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U poz.572 z późn. zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), zarządza się co następuje: 1 W wykonaniu 12 pkt 5 Polityki bezpieczeństwa będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 10/14/15 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej, wprowadza się Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Otrzymują: R,RD,RO,RW,RA,AK wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14/15 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Niniejsza instrukcja określa zasady zarządzania wszystkimi systemami informatycznymi, które użytkowane są na Politechnice Śląskiej, w tym systemami, w których zachodzi przetwarzanie danych osobowych. ZASADY OGÓLNE Systemy informatyczne Politechniki Śląskiej eksploatowane są w domenie polsl.pl. Usługi tych systemów dostępne są dla użytkowników tej domeny osób posiadających konto służbowe w postaci z uwzględnieniem indywidualnych uprawnień dostępu do usług, zapisanych w strukturze Active Directory domeny. Dostęp do usług w domenie wymaga dokonania autoryzacji poprzez podania nazwy konta oraz hasła. Stosowany jest mechanizm mocnych haseł hasło musi mieć długość nie mniej niż 8 znaków i zawierać co najmniej po jednym znaku z każdej z grup małe litery, duże litery, cyfry i znaki specjalne. Hasło musi być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni i nie może się powtórzyć pamiętane są 3 ostatnio używane hasła. Wygaśnięcie ważności hasła powoduje zamknięcie dostępu do usług. Wyjątek stanowi portal oraz strony w nim zagnieżdżone, dostępne w trybie odczytu również spoza obszaru domeny polsl.pl. Analogiczny tryb rozpowszechniania może być ustanowiony dla serwisu informacyjnego, utrzymywanego przez jednostkę organizacyjną, na jej wniosek (np.: strona informacyjna projektu). Dostęp zdalny do usług systemów informacyjnych Politechniki Śląskiej (spoza domeny, z urządzenia mobilnego) możliwy jest wyłącznie poprzez protokół VPN zapewniający bezpieczne, szyfrowane, przesyłanie danych. Prawo do korzystania z dostępu w trybie VPN użytkownik domeny polsl.pl może uzyskać wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku, rejestrowanego przez Zespół Bezpieczeństwa i Eksploatacji Sieci Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej. Wszystkie wykonane połączenia VPN są rejestrowane automatycznie. Podpis elektroniczny wymagany w określonych zastosowaniach realizowany jest poprzez mechanizm certyfikatów. Certyfikat zawiera, oprócz danych lokalizujących w strukturze Active Directory konto użytkownika, do którego jest przypisany również parę kluczy szyfrowania publiczny oraz prywatny, zgodnie z techniką Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI). Certyfikat jest wystawiany na podstawie pisemnego wniosku składanego osobiście przez użytkownika (fizyczna kontrola tożsamości) przez Zespół Bezpieczeństwa i Eksploatacji Sieci Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i przekazywany użytkownikowi (właścicielowi certyfikatu) drogą elektroniczną w postaci zaszyfrowanej kluczem ustalonym przez właściciela certyfikatu. Konto użytkownika może zostać zablokowane w wyniku wygaśnięcia ważności hasła lub na podstawie pisemnej decyzji osoby uprawnionej (przełożonego) 1

3 Konto użytkownika zostaje zamknięte w przypadku ustania zatrudnienia na Politechnice Śląskiej, w trakcie potwierdzania karty obiegowej odejścia pracownika lub na pisemny wniosek osoby uprawnionej. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Niżej wymieniono zasady postępowania zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych. 1. PROCEDURY NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych bazują na regułach identyfikacji oraz autoryzacji użytkownika domeny polsl.pl wykorzystujących mechanizmy Active Directory domeny, opisane powyżej. Uprawnienia do określonych wymaganiami stanowiska pracy trybów dostępu do danych oraz procedur przetwarzania danych użytkownik uzyskuje poprzez włączenie do odpowiednich grup Active Directory (dalej AD). Zakres udostępnianych danych ograniczany jest przez przynależność do grupy użytkowników określonej jednostki organizacyjnej, co wynika z miejsca zatrudnienia (np.: katedra, instytut, wydział). Struktura tego typu grup odwzorowuje strukturę organizacyjną Uczelni. Przynależność do grupy powstaje w chwili tworzenia konta użytkownika (przyjęcie do pracy) i może się zmieniać w wyniku zmian struktury organizacyjnej lub przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej. Zarządzanie użytkownikami na tym poziomie realizuje Administrator AD na podstawie pisemnego wniosku a działania są automatyczne dokumentowane przez mechanizmy systemowe (data i czas utworzenia, data i czas zmiany). Uprawnienia do dostępu i przetwarzania danych w ściśle ograniczonym zakresie wynikają z roli, jaką użytkownik pełni w procesie przetwarzania danych, w szczególności z zajmowanego stanowiska pracy lub pełnionej funkcji. Jest to odwzorowane przez przynależności do grupy funkcjonalnej, tworzonej w AD na potrzeby określonego systemu lub modułu systemu (np.: dziekan, kierownik projektu, pracownik dziekanatu obsługujący Elektroniczną Legitymację Studencką). Grupy funkcjonalne tworzy Administrator AD na wniosek Administratora systemu. Administrator systemu na podstawie decyzji kierownika odpowiedniej jednostki włącza do określonej grupy funkcjonalnej użytkownika lub użytkowników tej jednostki. Działania dokumentowane są automatycznie przez mechanizmy systemowe. Użytkownik zawsze należy do jednej grupy organizacyjnej a może równocześnie należeć do wielu grup funkcjonalnych. Administratorem AD jest Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej. Dla usprawnienia zarządzania użytkownikami działają ponadto lokalni administratorzy AD w jednostkach organizacyjnych ale zakres zmian, które mogą wprowadzać (fakt jest rejestrowany) jest ograniczony funkcjonalnie. Imienny wykaz administratorów lokalnych, powołanych przez właściwych kierowników jednostek przechowuje Centrum Komputerowe. Administratorzy systemów są ustanawiani wraz z wprowadzeniem odpowiedniego systemu do użytkowania. 2

4 2. STOSOWANE METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIENIA Stosuje się metodę rejestracji użytkownika w domenie AD, na zasadach przedstawionych w części Zasady Ogólne. Rozpoczęcie sesji wymaga podania identyfikatora nazwy konta w postaci <Imię>.<Nazwisko> oraz aktualnego hasła, spełniającego ww. kryteria (min. 8 znaków, mocne hasło, max. czas obowiązywania 30 dni, zabronione powtarzanie cykliczne haseł). Dane te są sprawdzane przez system autoryzacji i ich poprawność warunkuje rozpoczęcie sesji. Nawiązanie połączenia jest rejestrowane w dzienniku systemu (data, czas, adres stacji, identyfikator użytkownika). Równocześnie ustalana jest przynależność autoryzującego się użytkownika do określonych grup organizacyjnej oraz funkcjonalnych a stąd wynikają właściwe uprawnienia dostępu do danych i procedur przetwarzania. 3-krotny błąd w rejestracji (błędna para: identyfikator + hasło) powoduje zablokowanie dostępu z tego komputera (stacji), z której próba rejestracji była dokonywana a fakt przypuszczalnej próby włamania jest rejestrowany w dzienniku systemu. Konieczność zmiany hasła jest przypominana przez system poprzez komunikaty przesyłane do użytkownika codziennie od 23 dnia obowiązywania hasła do czasu zmiany hasła lub zamknięcia konta na skutek wyczerpania okresu ważności hasła (po 30 dniach). Procedura zmiany hasła jest zautomatyzowana system nie przyjmie nowego hasła, które nie spełnia ww. kryteriów (za krótkie, za słabe, powtórzone) i jest przeprowadzana z użyciem szyfrowanego, bezpiecznego połączenia ze stacją użytkownika. Żadne hasła administratorów nie są przechowywane na zewnątrz systemu. W razie konieczności można je zmienić na poziomie AD, do której dostęp administracyjny mają uprawnieni pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa i Eksploatacji Sieci Centrum Komputerowego. Każde takie wydarzenie jest rejestrowane w dzienniku systemu. Do uwierzytelniania wytworzonych dokumentów oraz przesyłek używa się podpisu elektronicznego ( Zasady Ogólne ) wytwarzanego z użyciem prywatnego klucza szyfrowania przechowywanego w certyfikacie użytkownika. Autentyczność treści, formy i autora dokumentu sprawdza system w momencie udostępniania treści (uprawnionemu) odbiorcy, korzystając z publicznego klucza szyfrowania autora dokumentu przechowywanego w AD. 3. PROCEDURY ROZPOCZĘCIA, ZAWIESZENIA I ZAKOŃCZENIA PRACY Rozpoczęcie pracy w aplikacji lub module systemu wymaga uprzedniego otwarcia sesji i uzyskania uwierzytelnionej autoryzacji użytkownika jak w 2. powyżej (identyfikator + hasło). Jeśli posiadane uprawnienia wynikające z przynależności do grup (lub grupy) AD pozwalają na użycie aplikacji, praca będzie mogła być wykonywana. Dla kluczowych pod względem bezpieczeństwa danych aplikacji stosuje się technikę okna czasowego. Brak aktywności w ramach aplikacji np. przez 10 min. (parametr szerokości okna) aplikacja jest automatycznie zamykana. Obowiązkiem użytkownika opuszczającego miejsce pracy jest zablokowanie dostępu do ekranu i klawiatury (operacja klawiszowa + L) a ponadto musi być aktywny wygaszacz ekranu, który 3

5 po czasie max. 10 min. bezczynności zrealizuje wspomnianą blokadę. Odblokowanie wymaga ponownie podania identyfikatora użytkownika oraz hasła. Tę samą operację zablokowania ekranu użytkownik powinien wykonać również wtedy, gdy zachodzi zagrożenie udostępnienia treści wyświetlanej na ekranie osobie postronnej. Zakończenie pracy w aplikacji nie kończy sesji użytkownik jest w dalszym ciągu uprawniony do uruchamiania innych aplikacji lub modułów. Może również wiele aplikacji uruchomić współbieżnie, stosownie do swoich potrzeb i możliwości sprzętowych komputera. Sesja kończy się z chwilą zakończenia pracy systemu operacyjnego stacji użytkownika (zamknięcie lub restart systemu) i w takiej sytuacji są kończone (zamykane) również wszystkie wciąż aktywne aplikacje. 4. PROCEDURY TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH Dane przechowywane są w urządzeniach pamięci masowych tworzących następująca hierarchię: dyski lokalne serwerów macierz dyskowa pamięć taśmowa kopie off-line na płytach optycznych (Blu ray). Zarządzanie danymi realizowane jest centralnie z użyciem oprogramowania składowania danych Symantec Backup Exec tworzącego kopie bezpieczeństwa dla wszystkich danych, usług i serwerów użytkowanych w Centrum Komputerowym. System składowania działa w sposób ciągły i tworzy kopie bezpieczeństwa w odpowiednich kategoriach zgodnie z ustalonym warunkami użytkowania odpowiednich systemów harmonogramem czasowym co najmniej 1/dobę w odniesieniu do danych oraz co najmniej 1/tydzień w odniesieniu do oprogramowania (systemy operacyjne, aplikacje) oraz przed i po każdej aktualizacji oprogramowania. System ten zapewnia również odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa gdy to jest konieczne. Żadne dane systemów informatycznych uczelni nie są przechowywane poza ww. strukturą. Ponadto, dla poprawienia bezpieczeństwa danych oraz zapewnienia wymaganej wydajności podstawowe usługi realizowane są w zwirtualizowanym środowisku farmy serwerów. Dzięki temu uszkodzenie urządzenia fizycznego nie powoduje upadku usługi. Dyski eksploatowane są w trybie RAID, umożlwiającym wymianę uszkodzonego nośnika w biegu bez utraty ciągłości działania. Uszkodzone nośniki danych (dyski, kasety magnetyczne) są mechanicznie niszczone. Również mechanicznie niszczone (rozdrabniane) są nośniki optyczne zawierające kopie danych, dla których upłynął ustawowy okres retencji. Umowy serwisowe z dostawcami sprzętu gwarantują, że w przypadku uszkodzenia nośnika w okresie gwarancji uszkodzony nośnik nie opuszcza terenu Centrum Komputerowego a jest jedynie zastępowany przez nowy odpowiednik. Nośnik uszkodzony jest następnie niszczony mechanicznie. 5. SPOSÓB, MIEJSCE I OKRES PRZECHOWYWANIA NOŚNIKÓW DANYCH Nośniki danych, w tym kopii bezpieczeństwa, użytkowane on-line są zainstalowane w odpowiednich urządzeniach i nie mogą być z nich wyjęte w niezauważalny sposób (nastąpi sytuacja alarmowa zgłoszona operatorowi i zarejestrowana w systemie)) 4

6 Nośniki zawierające kopie bezpieczeństwa off-line (kasety magnetyczne, dyski optyczne BR) przechowywane są w ognioodpornej szafie pancernej umieszczonej w odrębnym, zamkniętym pomieszczeniu serwerowni z dodatkowymi zabezpieczeniami dostępu (zamek elektroniczny + rejestracja wejść przez osoby uprawnione). 6. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRZED DZIA- ŁALNOŚCIĄ WROGIEGO OPROGRAMOWANIA Sieć uczelni chroniona jest przez centralny system przeciwwłamaniowy (firewall). Ponadto, do ochrony serwerów, usług oraz stacji używane jest oprogramowanie ochronne Symantec Endpoint Protection. Aktualizacja wzorców wrogiego oprogramowania jest w tym narzędziu realizowana automatycznie. Ponadto w sieci komputerowej uczelni uruchomione jest specjalne oprogramowanie śledzące, wykrywające nienormalne sytuacje takie jak zwiększenie natężenia ruchu sieciowego, używanie niestandardowych protokołów transmisyjnych i natychmiast sygnalizuje wystąpienie takiego przypadku. Serwery zainstalowane w Centrum Komputerowym pracują w sposób ciągły (7 x24). W tym samym trybie prowadzony jest nadzór operatorski nad funkcjonowaniem serwerów, usług oraz sieci komputerowej. Dostęp fizyczny do serwerowni jest chroniony i kontrolowany również w sposób ciągły. 7. SPOSÓB REALIZACJI UDOSTĘPNIENIA DANYCH Udostępnienie danych może być wykonane wyłącznie przez użytkownika, który posiada uprawnienia na dostęp do tych danych. Każde takie działanie jest rejestrowane. W przypadku danych osobowych jednostką, która takie uprawnienia posiada w stosunku do danych o pracownikach jest Dział Spraw Osobowych a w stosunku do studentów Dział Spraw Studenckich i Kształcenia. W jednostkach tych obowiązują ustalone procedury warunków i sposobu udostępniania danych osobowych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy danych jawnie prezentowanych w portalu a obejmujących podstawowe dane identyfikujące pracowników Politechniki Śląskiej Imię, Nazwisko, tytuły i stopnie naukowe, zajmowane stanowiska funkcyjne, profil i dorobek naukowy. Również szczególnym przypadkiem jest sytuacja udostępniania danych służbom uprawnionym w przypadku przestępstwa dokonanego przy użyciu sprzętu komputerowego i/lub sieci komputerowej w takiej sytuacji dane połączeniowe musi udostępnić operator sieci Centrum Komputerowe, przy zachowaniu wszystkich reguł postępowania wynikających z obowiązującego prawa. Nie są to jednak dane osobowe. 8. PROCEDURY WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SYSTEMÓW Przeglądy techniczne oraz konserwacja mechaniczna serwerów i aktywnych urządzeń sieciowych, zainstalowanych w Centrum Komputerowym przeprowadzane są cyklicznie według harmonogramu zapewniającego niezakłócone działanie usług. 5

7 Planowane działania, które mogą zakłócić realizację usługi lub usług są ogłaszane w komunikatach wysyłanych do użytkowników z wyprzedzeniem, zwykle 7 dni. W przypadku wystąpienia zdarzenia nieplanowanego awaria sprzętu, aktualizacja oprogramowania ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa do działań naprawczych przystępuje się natychmiast informując użytkowników o przyczynie i spodziewanym terminie usunięcia zakłócenia, najczęściej bez ograniczania zakresu realizowanych usług a jedynie przy obniżeniu wydajności. Podstawowe naprawy wykonują pracownicy Centrum Komputerowego Awarie sprzętu objętego gwarancją dostawcy lub specjalną umową serwisową usuwane są przez firmę realizującą serwis zawsze na terenie Centrum Komputerowego, pod nadzorem kompetentnych pracowników i bez możliwości użytkowania nieuprawnionego sprzętu lub zasobów sieci komputerowej uczelni. W przypadku, gdy naprawa wymaga wymiany urządzenia lub jego części na nowy egzemplarz z uszkodzonego egzemplarza są usuwane wszystkie nośniki danych (dyski, pamięci flash), które mogłyby zawierać dane istotne (np. konfiguracja sieci i urządzeń, dzienniki zdarzeń, dane aplikacyjne) i pozostawione na terenie Centrum Komputerowego. Proces jest dokumentowany odpowiednimi protokołami (awaria, przyczyna, naprawa). 6

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO)

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) Załącznik do zarządzenia nr 19 /2008 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.11. 2008 r. Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne

Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2010 z dnia 28.04.2010 r Rektora SUM 1.

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu (http://www.wokiss.pl/regulamin/) Poznań 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.4.2014 Katowice 17.12.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH Bezpieczna Gmina Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym Piotr Bartoszewski Kierownik Referatu Informatyki Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo