Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji"

Transkrypt

1

2

3

4 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Chwytowo Bydgoszcz tel. (52) fax (52) Partner: Rozwi¹zanie PowerCat 6A 11 MIIM nowa jakoœæ w zarz¹dzaniu sieci¹ Technologia VoIP Sprawdzone systemy telefonii VoIP System VDmaster VoIP VoiceLink kliknij i rozmawiaj Redakcja Marek Kantowicz Janusz Fornalik Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji DTP Czes³aw Winiecki Marketing Janusz Fornalik NetAlly Network Assessment and Troubleshooting Software Zestawienie operatorów telefonii VoIP na polskim rynku Druk Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz ul. Glinki 84 tel./fax (52)

5

6 4 VoIP Rewolucja w technologii VoIP P opularnoœæ technologii VoIP nieodzownie wi¹ e siê z dostêpem do Internetu. To w³aœnie rozpoczêcie przesy³ania g³osu w Internecie zainicjowa³o dynamiczny rozwój procesów konwergencji us³ug i sta³o siê pocz¹tkiem rewolucyjnych zmian w postrzeganiu modelu œwiadczenia us³ug g³osowych oraz transmisji danych. Jednak dzisiejszy VoIP dla biznesu, zwany przez profesjonalistów Telefoni¹ IP, w niczym nie przypomina ju dawnej telefonii internetowej. Wykorzystanie sta³ego dostêpu do Internetu w celu realizacji po³¹czeñ g³osowych, i w konsekwencji pojawienie siê znacz¹co ni szych cen za te po³¹czenia, by³o w³aœciwie tylko kwesti¹ czasu. Do dziœ wci¹ popularne jest okreœlanie VoIP jako telefonii internetowej, co z punktu widzenia technologii, nie jest precyzyjne. Skrót mówi wszak o pakietowym, bezpo³¹czeniowym przenoszeniu g³osu w protokole IP. Warto zwróciæ uwagê na ten aspekt Voice over IP to nie tylko dostêp przez Internet, ale tak e przez dedykowane i wydzielone sieci wykorzystuj¹ce protokó³ IP. Ma to szczególne znaczenie, jeœli weÿmiemy pod uwagê nie tylko koszt minuty po³¹czenia, ale tak e podstawowe elementy sk³adowe ka dej us³ugi, jakimi s¹ jakoœæ oraz bezpieczeñstwo. Po³¹czenia g³osowe przez Internet s¹ tañsze od po³¹czeñ klasycznych, ale dzieje siê to kosztem znacznie ni szej jakoœci prowadzonych rozmów. Nale y pamiêtaæ o tym, e Internet nie zapewnia efektywnych mechanizmów Quality od Service w relacji end-to-end. Ponadto g³os przesy³any w Internecie w przewa aj¹cej wiêkszoœci przypadków nie jest szyfrowany, wiêc dostêp do treœci rozmów internetowych dla osób postronnych jest stosunkowo prosty. Oprócz ceny, warto zatem braæ pod uwagê te elementarne, a niejednokrotnie bardzo istotne dla przedsiêbiorstwa aspekty podczas wyboru us³ugi i jej dostawcy. Telefonia internetowa, ze wzglêdu na swoj¹ dostêpnoœæ i nisk¹ cenê, zyska³a popularnoœæ przede wszystkim wœród klientów indywidualnych oraz ma³ych firm. Natomiast wiêksze przedsiêbiorstwa i jednostki sektora publicznego, dla których jakoœæ i bezpieczeñstwo rozmów oraz bezawaryjnoœæ us³ugi by³y absolutnie priorytetowe, korzysta³y z dotychczasowych us³ug POTS/ISDN. Wraz z burzliwym rozwojem rozwi¹zañ telekomunikacyjnych budowanych w koncepcji All-IP, w tym coraz wiêkszej popularnoœci us³ug wirtualnych sieci prywatnych realizowanych w oparciu o protokó³ MPLS, dzisiaj mo na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, e zarówno jakoœæ, jak i bezpieczeñstwo po³¹czeñ g³osowych VoIP, dawno ju przesta³a byæ problemem. Oczywiœcie przy za³o eniu, e ca³oœæ zostanie odpowiednio zaprojektowana i bazowaæ bêdzie na wysokiej jakoœci us³ugach transmisji danych. Dlatego te, szczególnie w przypadku us³ug VoIP dla du ego biznesu, lepiej pos³ugiwaæ siê pojêciem Telefonii IP w celu podkreœlenia, e s¹ to us³ugi, które oprócz u ywania tych samych protoko³ów, nie maj¹ nic wspólnego z telefoni¹ internetow¹. Mariusz Kasprzak Kierownik Zespo³u Rozwoju Biznesu w EXATEL SA Rozwi¹zaniem spe³niaj¹cym najwy sze wymagania klientów co do jakoœci, stabilnoœci i bezpieczeñstwa danych jest m.in. us³uga Telefonii IP (IP PABX) realizowana przez EXATEL w oparciu o VPN MPLS oraz platformê IMS klasy operatorskiej. Dziêki niej firmy i instytucje, szczególnie wielooddzia³owe, przy zastosowaniu dedykowanego VPN maj¹ mo liwoœæ znacz¹cego obni enia kosztów us³ug teleinformatycznych. Po³¹czenia g³osowe pomiêdzy lokalizacjami danego VPN realizowane s¹ bezp³atnie, a dziêki odseparowaniu od Internetu, problem bezpieczeñstwa i poufnoœci po prostu przestaje istnieæ. Pakiety przenosz¹ce g³os s¹ specjalnie znakowane etykiet¹ MPLS i posiadaj¹ najwy szy priorytet w sieci, wskutek czego jakoœæ po³¹czeñ jest porównywalna z jakoœci¹ ISDN, przy jednoczeœnie ni szych wymaganiach w zakresie przepustowoœci (stosuj¹c odpowiednio wydajne kodeki). Nie ma te potrzeby budowy i utrzymania dedykowanej sieci tylko do obs³ugi g³osu. Rys. 1. Idea przenoszenia ró nego rodzaju us³ug (CoS) z odpowiednio przypisan¹ polityk¹ QoS w us³udze VPN MPLS

7 VoIP 5 Rys. 2. Przyk³adowa realizacja us³ugi VPN MPLS Mo liwe do osi¹gniêcia oszczêdnoœci, dziêki korzystaniu z telefonii IP bazuj¹cej na VPN MPLS, maj¹ odzwierciedlenie w zmianie sposobu postrzegania us³ug VoIP przez przedsiêbiorstwa. Wg badañ firmy Forrester, oko³o 60 proc. du ych korporacji w Europie Zachodniej Nale y wspomnieæ te o innych zaletach us³ugi telefonii IP, jak ³atwa skalowalnoœæ i integracja z dodatkowymi aplikacjami np. poczty g³osowej, IVR, Contact-Center, czy te tworzeniem œrodowiska w koncepcji unified communication. S¹ to obecnie bardzo dynamicznie rozwijaj¹ce siê kierunki. Rys. 3. Zród³o: Webtorials MPLS VPNs: A current Look, 2009 korzysta ju z us³ug telefonii IP. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê rozwi¹zania oparte na IP PABX oraz telefony IP, a komunikacja realizowana w ca³oœci po IP zarówno w sieci LAN jak i WAN, najczêœciej wykorzystuje us³ugi VPN MPLS (rysunek 2). Nic wiêc dziwnego, e realizacja Voice over IP jest najbardziej popularnym zastosowaniem VPN ów MPLS, co potwierdzaj¹ badania przeprowadzone przez portal Webtorials (rysunek 3). Reasumuj¹c, w najbli szym czasie dalszy dynamiczny rozwój technologii VoIP nie wydaje siê w aden sposób zagro ony. Przeciwnie, nale y zak³adaæ coraz szybsze wypieranie starszych technologii TDM przez technologiê VoIP, nie tylko w sieciach stacjonarnych (co ju obserwujemy), ale tak e w niedalekiej przysz³oœci, równie w sieciach mobilnych (vide: rosn¹ca popularnoœæ LTE). Mariusz Kasprzak Kierownik Zespo³u Rozwoju Biznesu w EXATEL SA

8 6 VoIP Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? Europa i œwiat przegl¹d badañ Trendy zwi¹zane z bran ¹ VoIP kszta³towane s¹ przede wszystkim na Zachodzie. Przyjrzyjmy siê na pocz¹tek aktualnym statystykom z najbardziej dynamicznych rynków. U ytkownicy indywidualni Liczba u ytkowników w Europie Wed³ug raportu Telegeography z lipca 2009 roku, liczba u ytkowników VoIP w Europie wzros³a z 6 do 34,6 mln od roku 2005 do koñca W swoim raporcie Telegeography przewidywa³o, e do koñca 2009 roku w Europie bêdzie ju 45 mln u ytkowników VoIP (pozosta³e dane na wykresie pochodz¹ z raportów Telegeography opublikowanych na przestrzeni ostatnich lat). Liczba u ytkowników na œwiecie Raport Telegeography z maja 2009 roku mówi, e w 2008 roku na œwiecie by³o 106 milionów u ytkowników indywidualnych VoIP. Wiêkszoœæ z nich w strefie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz w Azji. Biznes Amerykañskie przedsiêbiorstwa ufaj¹ telefonii internetowej Wed³ug firmy In-Stat (raport US Business VoIP Overview: Optimization Trumps Expansion z lutego 2010 r.), liczba amerykañskich przedsiêbiorstw korzystaj¹cych z telefonii internetowej wzroœnie z 42 proc. pod koniec 2009 roku do 79 proc. w 2013 roku. Statystyka dotyczy firm, które korzystaj¹ z telefonii internetowej lub us³ug dodanych VoIP w przynajmniej jednym swoim oddziale. W minionym roku odnotowano stabilny wzrost sprzeda- y hostowanych us³ug IP oraz szerokopasmowej telefonii (HD Voice), natomiast wzrost sprzeda y IP PBX by³ nieznaczny. Firmy kupuj¹ mniej systemów IP PBX oraz PBX MZA Consultants w swojej kwartalnej analizie o PBX/ IP PBX za czwarty kwarta³ 2008 poinformowa³a o wynikach sprzeda owych producentów centralek. Zanotowali oni w ca³ym 2008 roku spadek sprzeda y systemów na poziomie 7 proc. Sprzedane zosta³y 62 mln linii, czyli niemal 700 tys. mniej ni rok wczeœniej. W czwartym kwartale 2008 Europa zanotowa³a 10 proc. spadek sprzeda y. Autorzy badañ sugeruj¹, e ten wynik jest w du ej mierze rezultatem os³abienia popytu w Europie Wschodniej (spowolnienie gospodarcze na Wêgrzech i w Rosji). Raport z drugiego kwarta³u 2009 wskazuje 28-proc. spadek sprzeda y systemów IP PBX i PBX na œwiecie w stosunku do analogicznego okresu rok wczeœniej. Przychody ze sprzeda y us³ug IP Centrex i UC Infonetics Research (raport VoIP and UC Services and subscribers z paÿdziernika 2009 r.) przewiduje, e na koniec bie ¹cego roku przychody operatorów ze sprzeda y us³ug IP Centrex oraz Unified Communications wzrosn¹ na œwiecie o 26 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego. Ma³y i œredni biznes a VoIP Wed³ug badañ przedstawionych przez Dell Oro Group (piêcioletni raport The Dell Oro Group 5-Year Forecast Report z lipca 2007), w 2011 roku liczba ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw wyposa onych w system VoIP wzroœnie na œwiecie do 60 proc. W 2006 roku by³o ich mniej ni 20 proc. Inne VoIP w pakiecie Presja tanich operatorów VoIP wywierana na dostawców telefonii tradycyjnej zaowocowa³a w Europie re-

9 VoIP 7 dukcj¹ cen oraz stworzeniem specjalnych pakietów (np. szerokopasmowy internet, telefonia IP i us³ugi wideo). To dzia³anie pozwoli³o operatorom zachowaæ swoje udzia³y w rynku, jednak wp³ywy z tradycyjnej telefonii i VoIP spada³y z 49,4 mld euro w roku 2005 do 39,9 mld w Do roku 2013 prognozowana jest redukcja do 26,2 mld euro (dane wg Telegeography European VoIP & Triple Play Research Service z lipca 2009 r.). Wp³yw VoIP na rynek telekomunikacyjny Pod koniec 2008 r. przychody z rynku VoIP kszta³towa³y siê w Europie na poziomie 4,1 mld euro. Jest to niewiele rynek tradycyjnej telefonii stacjonarnej generowa³ niemal 36 mld euro. VoIP ma relatywnie du y wp³yw na ca³y rynek telekomunikacyjny. Korzysta z niego równolegle 24 proc. posiadaczy tradycyjnej linii telefonicznej. Presja VoIP wp³ywa te na takie aspekty ca³ego rynku, jak np. spadek cen czy kszta³towanie oferty operatorów tradycyjnych (dane wg Telegeography European VoIP & Triple Play Research Service z lipca 2009 r.). Polska przegl¹d badañ Dane na temat telefonii VoIP w Polsce zosta³y opublikowane w raporcie stworzonym przez PBS DGA dla Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Dokument ujrza³ œwiat³o dzienne w 2010 roku, a za materia³ pos³u y³y badania przeprowadzone w grudniu U ytkownicy indywidualni Czy posiadacze tradycyjnej linii telefonicznej korzystaj¹ te z VoIP? Ostatni raport z rynku telekomunikacyjnego opublikowany zosta³ przez PBS DGA w styczniu 2010 roku. Wynika z niego, e 90 proc. (94 proc. ) Polaków posiadaj¹cych liniê telefonu stacjonarnego nie korzysta z sieci VoIP. Jedynie 4 proc. (3 proc.) korzysta z przekazywania g³osu przez protokó³ internetowy. Przekonanie do VoIP 11 proc. (16 proc.) badanych korzystaj¹cych z internetu w ci¹gu ostatniego miesi¹ca jest sk³onnych zrezygnowaæ ze zwyk³ego telefonu stacjonarnego na rzecz stacjonarnego telefonu internetowego (w technologii VoIP). 33 proc. badanych (39 proc.) nie zdecydowa³oby siê na tak¹ zamianê. Oczekiwane koszty U ytkownicy sk³onni zrezygnowaæ z telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii internetowej korzystaj¹cy z internetu w ci¹gu ostatniego miesi¹ca i gotowi przenieœæ siê do VoIP ustalili miesiêczne koszty, które gotowi s¹ ponieœæ za wykonywanie po³¹czeñ. Œrednia kwota to 38 PLN (37 PLN). 29 proc. (41 proc.) badanych zap³aci³oby za tak¹ us³ugê mniej ni 20 PLN, a 23 proc. (22 proc.) PLN. 17 proc. (13 proc.) zgodzi³oby siê na op³atê od 20 do 30 PLN. Chêæ do przerzucenia siê na VoIP Zakup telefonii VoIP ma w planach na najbli sze 6 miesiêcy 2,4 proc. (1,7 proc.) ankietowanych. Odejœcie od telefonii stacjonarnej 17 proc. (21 proc.) u ytkowników telefonów stacjonarnych rozwa a zmianê operatora. Spoœród nich 34 proc. (b.d.) rozwa a ca³kowit¹ rezygnacjê z us³ug, 58 proc. (b.d.) chce zmieniæ operatora, natomiast 8 proc. (b.d.) nie podjê³o jeszcze decyzji. Jak czêsto u ytkownicy VoIP dzwoni¹? Osoby korzystaj¹ce z technologii VoIP najczêœciej wykonuj¹ po³¹czenia za jej poœrednictwem codziennie (26 proc. badanych) lub trzy do piêciu razy w tygodniu (21 proc.). Biznes Ile firm korzysta z VoIP? Z telefonii w technologii przekazywania g³osu przez protokó³ internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu komputera korzysta 6 proc. wszystkich przebadanych firm. Nieco mniejszy odsetek firm 5 proc. u ywa technologii VoIP przy wykorzystaniu telefonu stacjonarnego. Przy wykorzystaniu telefonu komórkowego 2 proc. wszystkich badanych firm. W jakiej formie firmy korzystaj¹ z VoIP do komunikacji wewnêtrznej?

10 8 VoIP W przypadku 7 proc. wszystkich przebadanych firm pracownicy kontaktuj¹ siê ze sob¹ dziêki VoIP przez komputer. 3 proc. korzysta z VoIP przez telefon komórkowy a 2,5 proc. przez telefon stacjonarny. Dostêpnoœæ form korzystania z VoIP wœród pracowników firm wyposa onych w system telefonii IP Z technologii VoIP przy wykorzystaniu telefonu stacjonarnego mo e w tych firmach korzystaæ 79 proc. pracowników. Przy wykorzystaniu komputera 72,5 proc. pracowników a przy wykorzystaniu telefonu komórkowego 67,5 proc. Ocena jakoœci po³¹czeñ VoIP przez klientów biznesowych Przy wykorzystaniu telefonu stacjonarnego jakoœæ po- ³¹czeñ w piêciostopniowej skali oceniona zosta³a na 3,41 a przy pomocy telefonu komórkowego na 3,57. Jako narzêdzie VoIP najlepiej zosta³ oceniony komputer na 3,84 punkta. Najwa niejsze trendy na rynku telefonii internetowej Œwiat Wiêcej VoIP u tradycyjnych operatorów/dalsza konsolidacja rynku Us³ugi telekomunikacyjne realizowane w technologii VoIP zaczê³y wypieraæ tradycyjn¹ telefoniê w ofercie operatorów. Z sukcesywnie ujawnianych przez nich danych wynika, e stale maleje liczba abonentów telefonii stacjonarnej (PSTN), natomiast szybko roœnie liczba u ytkowników us³ugi telefonii internetowej. Oferta VoIP czêsto jest te spotykana w pakietach telewizji kablowych jako Triple Play (Telewizja, Internet, Telefon), a tak e jako Quad Play (Telewizja, Internet, Telefon, GSM). Tego typu konwergentne pakiety telekomunikacyjne, z us³ug¹ po³¹czeñ g³osowych realizowanych w technologii VoIP, zdominuj¹ ofertê operatorów tradycyjnych w najbli szych latach. W dalszym ci¹gu bêdzie tak e postêpowa³ proces konsolidacji rynku VoIP. W 2009 roku dosz³o m.in. do przejêcia dostawcy us³ug dodanych firmy Jaxtr przez Sab- Se Technologies. Najs³absze podmioty w sposób naturalny ju zosta³y wyeliminowane, teraz czeka nas okres fuzji i przejêæ. Najsilniejsi operatorzy VoIP zaczn¹ tak e coraz skuteczniej konkurowaæ z operatorami tradycyjnymi. Us³ugi dodane biznes je polubi³ Jedn¹ z najistotniejszych przewag telefonii VoIP nad tradycyjn¹ jest znacznie szerszy i ³atwiejszy w obs³udze pakiet us³ug dodanych. Nale ¹ do nich m.in. IVR, Call Center, wirtualny faks, hostowane us³ugi IP-PBX wszystkie s¹ szczególnie przydatne w firmach. Dostêpne za stosunkowo niewielki miesiêczny abonament, nie wymagaj¹ adnych inwestycji wstêpnych, a zapewniaj¹ od strony telekomunikacyjnej standardy obs³ugi na poziomie korporacji. Firma nie musi mieæ nawet swojej fizycznej siedziby! Nic dziwnego, e biznes polubi³ telefoniê VoIP. Liczne przyk³ady firm, które zdecydowa³y siê przejœæ na telefoniê internetow¹, bêd¹ sk³aniaæ do podobnego kroku inne. St¹d mo emy siê spodziewaæ coraz wiêkszej popularnoœci rozwi¹zañ Unified Communications, hostowanych systemów IP-PBX i innych zaawansowanych us³ug dodanych VoIP. Dotyczy to w równym stopniu du ych, jak i ma³ych przedsiêbiorstw. VoIP w sieciach WiFi coraz mocniejszy Upowszechnienie siê us³ug g³osowych VoIP w telefonach komórkowych to kwestia najbli szych lat. Sprawa wydaje siê przes¹dzona ze wzglêdu na zbli one strategie wszystkich operatorów mobilnych, którzy ju zaczêli oferowaæ us³ugi szerokopasmowego dostêpu do internetu za pomoc¹ sieci Wi-MAX jako alternatywê dla klasycznego ³¹cza DSL. Popularyzacji technologii VoIP w komórkach sprzyja tak e pojawianie siê aplikacji dzia³aj¹cych w sieciach 3G, a tak e plany implementacji sieci 4G (co ma nast¹piæ, wedle ró nych prognoz, ok roku). Pojawienie siê i standaryzacja VoIP w komórkach bêdzie zapewne oznaczaæ kolejn¹ rewolucjê dla rynku telefonii komórkowej. Wed³ug Gartner Group, w 2019 roku ponad 50 proc. wszystkich po³¹czeñ realizowanych bezprzewodowo bêdzie przechodziæ przez mobiln¹ aplikacjê VoIP. Naszym zdaniem, prognozy Gartnera mog¹ spe³niæ siê nawet kilka lat wczeœniej. To oznacza spore zagro enie dla operatorów komórkowych, ale równoczeœnie i du ¹ szansê na zaoferowanie zupe³nie nowych us³ug. Mo liwoœci w tym obszarze s¹ ogromne i postêpowe rozwi¹zania s¹ ju dynamicznie wprowadzane. Zjawisko to jeszcze bardziej siê nasili w nadchodz¹cych miesi¹cach i latach. Wideokonferencje coraz popularniejsze 2010 bêdzie kolejnym rokiem wzrostu dla wideokonferencji i to zarówno wœród u ytkowników indywidualnych, jak i firm. Wp³yw na coraz wiêksz¹ popularnoœæ wideokonferencji wœród u ytkowników indywidualnych ma upowszechnienie szerokopasmowego dostêpu do internetu, a tak e udostêpnianie funkcji rozmów wideo przez najpopularniejsze komunikatory internetowe. Równie firmom, z roku na rok, bêdzie coraz trudniej ignorowaæ korzyœci oferowane przez wideokonferencje. A s¹ to przede wszystkim oszczêdnoœci zwi¹zane z ograniczeniem liczby kosztownych podró y s³u bowych, a tak e oszczêdnoœæ czasu, co znacz¹co przek³ada siê na zwiêkszenie efektywnoœci pracy. Pracownicy mniej czasu musz¹ spêdzaæ poza biurem (np. w podró y), co powoduje, e poszczególne projekty s¹ realizowane szybciej. Przyk³adowo, Microsoft wyliczy³, e dziêki wdro eniu do komunikacji wewnêtrznej w firmie specjalnej platformy, której jedn¹ z podstawowych funkcji s¹ wideokonferencje, na podró ach s³u bowych w ci¹gu roku zaoszczêdzi³ 90 mln dolarów. Tego typu przyk³ady bêd¹ napêdzaæ rozwój wideokonferencji.

11 VoIP 9 HD Voice the next big thing A trudno uwierzyæ, e dzwoni¹c z telefonu stacjonarnego czy te komórkowego korzystamy z technologii wdro onej w 1937 roku i od tego czasu zupe³nie nie zmienionej. A w tym czasie rewolucja HD odmieni³a rynek audio, a potem telewizjê. Przysz³a chyba ju pora na telefoniê. Pokaza³ to World Mobile Congress 2010, który zakoñczy³ siê niedawno w Barcelonie. To w³aœnie operatorzy komórkowi zaprezentowali nowoœci, z których szczególnie ciekawe by³y te dotycz¹ce HD Voice. Najdalej w swoich przygotowaniach poszed³ Orange, który zapowiedzia³ wprowadzenie na rynek nowych telefonów wspieraj¹cych HD Voice, a tak e zaoferowanie tej us³ugi w pakietach abonamentowych bez dodatkowych op³at. Us³uga dzia³a ju w Mo³dawii, ma byæ tak e zaoferowana m.in. w UK, Francji, Hiszpanii, Polsce. Jakoœæ HD dziêki dobremu nasyceniu rynku sprzêtem VoIP wspieraj¹cym ten standard z pewnoœci¹ szybko zadomowi siê tak e w telefonii internetowej. Porównuj¹c specyfikacje starego i nowego systemu, widzimy, e HD Voice zapewnia du o lepsz¹ jakoœæ dÿwiêku. Dziêki tej technologii mo - na bezb³êdnie rozpoznaæ g³os ka dego rozmówcy, w tym trudny akcent obcojêzyczny. Przekaz treœci jest p³ynny i zrozumia³y a wra enie z rozmowy jest takie, jakby nasz rozmówca by³ w tym samym pokoju. Mo na przekonaæ siê o tym samemu, s³uchaj¹c specjalnego dema umieszczonego na stronie Stworzyliœmy serwis internetowy, poprzez który chcemy propagowaæ wiedzê i popularyzowaæ nowoczesny standard w telefonii t³umaczy JAN WYRWIÑSKI, Prezes Zarz¹du FreecoNet SA. Polska Wzrost zaufania dla rozwi¹zañ VoIP wœród firm 2009 rok pokaza³, e zaufanie dla telefonii internetowej wœród polskich firm jest coraz wiêksze. Paradoksalnie, spowolnienie na rynku i szukanie oszczêdnoœci, spowodowa³o wiêksze zainteresowanie naszych rodzimych przedsiêbiorstw telefoni¹ VoIP. Z groszowymi stawkami za po³¹czenia (lub w ogóle za darmo wewn¹trz organizacji), z wieloma bardzo u ytecznymi us³ugami dodanymi za niewielki miesiêczny abonament, VoIP sta³ siê sposobem na szybkie oszczêdnoœci w wydatkach na telekomunikacjê. Firmy doceni³y mo liwoœci us³ug dodanych, które mo na wykorzystaæ do usprawnienia obs³ugi klienta (IVR, Call Center), poprawy standardów pracy (wirtualny faks, rejestrowanie rozmów, przekierowanie po³¹czeñ). Rozwi¹zania oparte o VoIP umo liwiaj¹ tak e lepsz¹ kontrolê i ³atwiejsz¹ administracjê nad telefonami i us³ugami dodanymi w firmie. Wedle danych FreecoNet, liczba klientów biznesowych w 2009 roku ros³a œrednio o 10 proc. miesiêcznie. Dalsza konsolidacja rynku/operatorzy VoIP zaczn¹ konkurowaæ z operatorami tradycyjnymi Proces konsolidacji rynku operatorów VoIP to zjawisko wystêpuj¹ce na ca³ym œwiecie. W Polsce ju w 2008 roku mia³y miejsce pierwsze przypadki dzia³añ integruj¹cych rynek (np. przy³¹czenie do platformy Freeco- Net u ytkowników ok. 30 mniejszych operatorów). W tym roku fuzje w polskiej bran y VoIP jeszcze bardziej siê nasil¹. W wyniku tych dzia³añ pozostanie na rynku tylko kilku najsilniejszych operatorów, którzy bêd¹ coraz odwa niej konkurowaæ z operatorami tradycyjnymi. HD Voice w telefonii internetowej Oferta HD Voice zacznie siê pojawiaæ u przedstawicieli rynku telefonii internetowej na d³ugo przed jej zaoferowaniem w telefonii komórkowej. Rynek sprzêtowy jest po prostu lepiej przygotowany do tej rewolucji technologicznej, a najsilniejsi operatorzy VoIP ju zaczêli oferowaæ telefony IP wspieraj¹ce HD Voice za 1 z³otówkê, kopiuj¹c oferty znane z telefonii komórkowej. Jakoœæ HD to chyba ostateczny gwóÿdÿ do trumny dla tradycyjnej telefonii PSTN. Przegrywa ona z mo liwoœciami VoIP na ka dym polu (ceny, jakoœci, us³ug dodanych). Tym, co powstrzymuje ci¹gle u ytkowników przed przechodzeniem na VoIP, jest bariera mentalna. Powoli jednak wszelkie w¹tpliwoœci zostan¹ rozwiane, a pierwsi u ytkownicy bêd¹ napêdzaæ kolejnych. HD Voice to ogromny skok naprzód. Dynamikê upowszechniania siê nowej technologii hamuje jednak to, e rozmówcy po obu stronach linii telefonicznej musz¹ posiadaæ nowoczesny, wyposa- ony w szerokopasmowe kodeki telefon, a to jest dodatkowy wydatek. Powoli jednak coraz wiêcej u ytkowników bêdzie mieæ odpowiedni sprzêt, a pierwsi z nich bêd¹ napêdzaæ kolejnych. To pocz¹tek drogi dla HD Voice, wiêc tym bardziej zale y nam na wspieraniu tej technologii t³umaczy JAN WYRWIÑSKI, Prezes Zarz¹du FreecoNet SA. FreecoNet na tle rynku FreecoNet SA to jeden z wiod¹cych operatorów telefonii internetowej w Polsce. Jesteœmy dynamicznie rozwijaj¹cym siê dostawc¹ nowoczesnych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych, który opiera swoj¹ ofertê na szeregu

12 10 VoIP us³ug dodanych, darmowych po³¹czeniach wewn¹trz sieci i niskich cenach po³¹czeñ poza ni¹. Jesteœmy na polskim rynku pionierem, wprowadzaj¹c obs³ugê naszych us³ug w technologii HD Voice. Przychody FreecoNet Nowoœci w ofercie HD Voice W dobie zaawansowanych rozwi¹zañ technologicznych i coraz szerszego dostêpu do osi¹gniêæ nauki, a trudno uwierzyæ, e korzystamy z telefonii, która nie ewoluowa³a znacznie od 1937 roku. Wtedy stworzono standardy determinuj¹ce do dziœ jakoœæ dÿwiêku rozmów telefonicznych. Czas wiêc na rewolucjê, któr¹ bez w¹tpienia jest HD Voice. Ile to kosztuje? Wzrost przychodów z us³ug dodanych w ujêciu miesiêcznym Wzrost przychodów w ujêciu miesiêcznym Przede wszystkim u ytkownik nie musi podpisywaæ dodatkowych umów i zamawiaæ kolejnych us³ug. Jakoœæ HD jest dostêpna na wyci¹gniêcie rêki. Obydwoje rozmówców musi jedynie posiadaæ telefony wyposa one w szerokopasmowe kodeki. Na sprzêt umo - liwiaj¹cy prowadzenie rozmów w jakoœci high definition staæ dziœ ka dego, kto korzysta z us³ug VoIP. Nie bêdzie to zatem us³uga dla elit, ale prawdziwa rewolucja w komunikacji. W trosce o bezawaryjnoœæ us³ug i bezproblemowe przejœcie u ytkowników na HD Voice, FreecoNet ju od maja ubieg³ego roku certyfikuje konkretne modele telefonów IP. W ten sposób wspiera u ytkownika, który mo e mieæ pewnoœæ, i wybiera kompatybilny sprzêt wysokiej jakoœci. Jeden z takich modeli dostêpny jest w promocji FreecoNet Siemens Gigaset A580 IP mo na nabyæ ju za z³otówkê. FreecoNet w HD Oczywiœcie bêd¹c abonentem Freeco- Net ju teraz mo na prowadziæ rozmowy w HD Voice. Jednak, skoro posiadanie przez nas telefonu obs³uguj¹cego tê technologiê nie wystarcza i gotowoœæ techniczn¹ musi wykazaæ ktoœ po drugiej stronie ³¹cza, jest jeszcze trochê do zrobienia. Freeco- Net w pierwszym pó³roczu 2010 uruchomi obs³ugê w HD Voice swoich us³ug dodanych. Niezak³óconym, czystym i realistycznym dÿwiêkiem bêd¹ mogli ju nied³ugo cieszyæ siê wyposa- eni w telefon HD u ytkownicy wirtualnej centralki, call center czy rejestratora rozmów. FreecoNet pracuje nad wprowadzeniem innowacyjnego systemu w celu rozwoju standardów telefonii IP w naszym kraju. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom rynku, FreecoNet bêdzie na polskim gruncie pierwszym operatorem obs³uguj¹cym us³ugi dodane w HD Voice. Potrzebna edukacja rynku Oprócz dzia³añ doraÿnych, FreecoNet przyczynia siê tak e do poszerzania wiedzy o nowym trendzie w VoIP. Firma uruchomi³a stronê internetow¹ Mo na tam znaleÿæ wszelkie informacje na temat tego, czym jest przekaz HD Voice, dlaczego warto z niego korzystaæ i jaki sprzêt wybraæ. Przy pomocy specjalnego nagrania demo, mo na porównaæ jakoœæ rozmowy w tradycyjnej telefonii PSTN i HD Voice. Zród³o: FreecoNet SA

13 VoIP 11 Rozwi¹zanie PowerCat 6A N ieekranowane rozwi¹zania kablowe by³y tradycyjnie preferowane na wielu rynkach. Jednak wskutek dziesiêciokrotnego wzrostu wymagañ zwi¹zanych z transmisj¹ danych w instalacjach 10 GBase-T, realizacja systemów okablowania kategorii 6A jest znacznie bardziej z³o ona ni poprzednio, a ponadto wymaga rozwi¹zywania pewnych problemów zwi¹zanych z uk³adem, projektowaniem i prowadzeniem kabli oraz przes³uchem obcym. Jedynym sposobem przezwyciê enia tych trudnoœci przy zachowaniu szybkiej transmisji danych jest ekranowane rozwi¹zanie kategorii 6A. Rozwi¹zanie PowerCat kategorii 6A firmy Molex zosta³o opracowane z myœl¹ o najwy szych parametrach. Bior¹c pod uwagê lepsz¹ transmisjê danych przy wy- szych czêstotliwoœciach oraz lepsze t³umienie szumu, nie warto iœæ na kompromis. Nasze rozwi¹zanie zosta³o starannie opracowane, dziêki czemu zapewnia najbardziej zaawansowane t³umienie przes³uchu obcego oraz poziom strat na z³¹czu nieosi¹galny dla wszelkich systemów nieekranowanych. Technologia Zastosowanie rozwi¹zania ekranowanego kategorii 6A znacznie redukuje typowe problemy zwi¹zane z u ytkowaniem produktów nieekranowanych, takie jak przes³uch obcy, koszty miejsca oraz systemów prowadzenia kabli, a tak e projekt infrastruktury budynku. Rozwi¹zania ekranowane zapewniaj¹ wyj¹tkow¹ niezawodnoœæ przy ekstremalnych szybkoœciach, wiêkszym paœmie oraz zapasie wydajnoœci. Czas zakañczania produktów ekranowanych, które kiedyœ uwa ano za zajêcie uci¹ liwe, zosta³ znacz¹co skrócony g³ównie dziêki zmniejszeniu œrednicy kabla, lepszemu uporz¹dkowaniu kabli, narzêdziom oraz technologiom z³¹czy. Rozwi¹zanie kategorii 6A firmy Molex Nasz¹ rodzinê produktów ekranowanych opracowaliœmy z myœl¹ o rozwi¹zaniu sieciowym zapewniaj¹cym najwy sze parametry dzia³ania. Rozwi¹zanie ekranowane kategorii 6A firmy Molex jest przeznaczone specjalnie do szybkiego przesy³u danych przy ma³ym marginesie b³êdu, wyj¹tkowo skutecznym t³umieniu przes³uchu obcego, doskona³ym poziomie strat na z³¹czu oraz ochronie przed zak³óceniami elektromagnetycznymi (EMI). Z³¹cze DataGate odlewane pod ciœnieniem z przes³on¹ Odlewane pod ciœnieniem ekranowane z³¹cze Power- Cat 6A RJ45 jest podstaw¹ systemu PowerCat 6A oraz zapewnia doskona³y poziom ochrony przed przes³uchem obcym oraz strat na z³¹czu. Przes³ona z mechanizmem sprê ynowym chroni z³¹cze przed kurzem i zabrudzeniami, a tak e odrzuca nieprawid³owo wpiête lub uszkodzone kable krosowe. Panele krosowe Solidne 24- i 48-portowe panele z równie solidnymi tacami, które jednolicie porz¹dkuj¹ przebiegi kablowe oraz chroni¹ je przed uszkodzeniami mechanicznymi. K¹towa konstrukcja panelu zwiêksza dostêpnoœæ portów i minimalizuje promieñ giêcia kabli krosowych, a jednoczeœnie eliminuje koniecznoœæ stosowania poziomych systemów porz¹dkowania kabli. Dziêki temu osi¹ga siê wiêksz¹ gêstoœæ portów w szafach, co idealnie zaspokaja potrzeby centrów danych. Kabel U/FTP Ten wysokiej jakoœci kabel, przeznaczony specjalnie do sieci 10 Gigabit Ethernet (10 GBase-T), minimalizuje przes³uch obcy (miêdzy kablami) oraz zapewnia doskona³¹ izolacjê sygna³u, eliminuj¹c jednoczeœnie wp³yw zak³óceñ elektromagnetycznych. Kable krosowe Ekranowane kable krosowe PowerCat 6A wykonane z wysokiej jakoœci czteroparowej ekranowanej linki 26 AWG i dostêpne w ró nych kolorach oraz d³ugoœciach s¹ fabrycznie zakoñczone ekranowanymi wtykami RJ45 oraz zawieraj¹ wzmocnione os³ony wtyków. Wybrane zalety rozwi¹zania Molex PowerCat kategorii 6A Po³¹czenie ekranowane na 360 o dziêki odlewanemu pod ciœnieniem z³¹czu DataGate. Ochrona wyj¹tkowa przes³ona sprê ynowa z³¹cza DataGate nie tylko chroni przed kurzem i zabrudzeniami, ale te odrzuca nieprawid³owo wpiête b¹dÿ uszkodzone kable krosowe. Niezawodnoœæ funkcje porz¹dkowania przebiegów kablowych zmniejszaj¹ naprê enie kabli i zapewniaj¹ spójn¹ jakoœæ dzia³ania, a z³¹cze DataGate zmniejsza poziom szkód i przyspiesza instalacjê. Doskona³e parametry rozwi¹zanie ekranowane end- -to-end spe³niaj¹ce wymagania kategorii 6A. Ekranowany kabel skutecznie zmniejsza efekt przes³uchu obcego. Co robimy Od ponad 30 lat Molex produkuje wszechstronne systemy okablowania miedzianego oraz œwiat³owodowego do transmisji g³osu, danych i sygna³ów wizyjnych. Gwarancja spokoju System PowerCat 6A jest objêty 25-letni¹ Globaln¹ Gwarancj¹ na Produkty, System i Aplikacje. Zgodnoœæ ze standardami C6 A TIA/EIS-568-B.2-10; ISO/IEC

14 12 VoIP MIIM nowa jakoœæ w zarz¹dzaniu sieci¹ W e wspó³czesnym dynamicznym œrodowisku biznesowym sukces ka dej firmy zale- y od tego, czy dzia³ IT jest w stanie zapewniæ u ytkownikom niezawodn¹ ³¹cznoœæ ze strategicznymi partnerami biznesowymi, jak i innymi pracownikami organizacji. Corocznie wydaje siê miliony na narzêdzia, dziêki którym mened erowie IT mog¹ monitorowaæ stan sieci, zarz¹dzaæ ich elementami, planowaæ i realizowaæ zlecenia pracy, a tak e rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê problemy. Niewiele narzêdzi jednak ma zastosowanie do problemów zwi¹zanych z infrastruktur¹ fizyczn¹ sieci¹ rozci¹gaj¹c¹ siê od prze³¹cznika (switcha) w centrum danych czy serwerowni poprzez okablowanie poziome a po gniazdo abonenckie w strefie abonenckiej. Zazwyczaj maj¹ one zastosowanie tylko do niewielkiej czêœci warstwy fizycznej, na przyk³ad inwentaryzacji czy list zleceñ pracy, i maj¹ funkcje inteligentnej obs³ugi po³¹czeñ krosowych, ale z regu³y ich integracja z powszechnie u ywanymi narzêdziami do zarz¹dzania sieci¹ pozostawia wiele do yczenia. W zwi¹zku z tym, dzia³ IT musi korzystaæ z osobnych systemów, daj¹cych w efekcie s³abe pojêcie ca³oœciowe o stanie warstwy fizycznej. Rozwi¹zanie Molex MIIM to najwszechstronniejszy system za-rz¹dzania warstw¹ fizyczn¹ (ang. Physical Layer Management System). Do czego s³u y rozwi¹zanie MIIM? Nieustannie monitoruje i odwzorowuje warstwê fizyczn¹, ³¹cznie z okablowaniem oraz pod³¹czonym prze³¹cznikiem i urz¹dzeniami sieciowymi. Weryfikuje ci¹g³oœæ kabla poziomego a do gniazda abonenckiego w obszarze roboczym, wykrywa wadliwe po³¹czenia oraz identyfikuje b³êdy wynikaj¹ce z po³¹czeñ krosowych w szafie dystrybucyjnej, uszkodzeñ kabla poziomego lub roz³¹czeñ pomiêdzy gniazdem abonenckim a komputerem u ytkownika koñcowego. Porównuje stan powykonawczy elementów sieci z zamierzeniami projektowymi i wskazuje ró nice. Nieustannie monitoruje obecnoœæ urz¹dzeñ pod³¹czonych do gniazd abonenckich, nawet je eli urz¹dzenia te s¹ wy³¹czone. Na wypadek nieautoryzowanych od³¹czeñ b¹dÿ prób pod³¹czenia siê do sieci mo na skonfigurowaæ powiadomienia dla odpowiedniego personelu. Opcja Smart Pooling dostarcza stale aktualnych informacji (IP adres, MAC adres) o wszystkich urz¹dzeniach aktywnych (komputerach, drukarkach, itp.) pod³¹czonych do wszystkich gniazd abonenckich MIIM zawsze wie, co jest gdzie pod³¹czone. U³atwia zarz¹dzanie zleceniami pracy, w tym planowanie i rejestracjê przeniesieñ, rozbudowy i zmian, a tak e weryfikacjê prawid³owoœci wykonanych zleceñ. U³atwia technikom wykonywanie po³¹czeñ krosowych.

15 VoIP 13 MIIM proste rozwi¹zanie do udoskonalania zarz¹dzania sieci¹, którego nie op³aca siê nie mieæ System inteligentnego okablowania MIIM zosta³ zaprojektowany w taki sposób, aby by³ prosty do: zaprojektowania, zainstalowania i u ytkowania. Nie wymaga specjalnych kabli krosowych, kabli wejœcia/wyjœcia (w ich miejsce s¹ stosowane kable krosowe RJ45-RJ45) oraz urz¹dzeñ z wyœwietlaczem LCD umo liwiaj¹cym poprawne u ytkowanie systemu. System oferuje niezwykle prost¹ integracjê z innymi aplikacjami do zarz¹dzania sieciami LAN. Z uwagi na wymienione powy ej zalety systemu, koszt jego wdro enia jest znacznie ni szy ni w przypadku innych systemów inteligentnych dostêpnych na rynku. Podczas IX. Kongresu INFOTELA firma Molex Premise Networks zosta³a nagrodzona z³otym laurem w XII edycji ogólnopolskiego konkursu o Laur INFOTELA w kategorii pierwszej, obejmuj¹cej Systemy komunikacji elektronicznej za MIIM zaawansowany system zarz¹dzania warstw¹ fizyczn¹ sieci. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê 13 kwietnia br. w klubie U Fabrykanta w odzi, wyró nienie odebra³ Pan Artur Czereszko, dyrektor ds. sprzeda y na Europê Wschodni¹ Molex Premise Networks. Najwa niejsze zalety rozwi¹zania MIIM: Lepsze zarz¹dzanie sieci¹ Umo liwia zdalne zarz¹dzanie okablowaniem na ca³ej d³ugoœci toru transmisyjnego oraz pod³¹czonymi do sieci urz¹dzeniami (komputerami, itp). Lepsze wykorzystanie zasobów dok³adna i aktualna widocznoœæ warstwy fizycznej (wolnych portów w panelach b¹dÿ gniazdach abonenckich) oraz powi¹zanych urz¹dzeñ peryferyjnych. Inteligentne sondowanie (z ang. Smart Pooling) ukierunkowane wykrywanie i aktualizowanie informacji o urz¹dzeniach aktywnych (laptopy, drukarki, itp.). Lepsze bezpieczeñstwo sieci Wykrywanie w³amañ (tj. pod³¹czeñ urz¹dzeñ obcych). Wykrywa nieautoryzowane wypiêcia komputerów z sieci, nawet je eli urz¹dzenie jest wy³¹czone. Zarz¹dzanie ca³¹ warstw¹ fizyczn¹ Nieustanne monitorowanie warstwy fizycznej od szafy krosowej a po punkt abonencki. Lepsza efektywnoœæ pracy. Skuteczniejsze zarz¹dzanie przeniesieniami, rozbudow¹ i zmianami oraz zleceniami pracy. Mniej przestojów dziêki szybszemu rozwi¹zywaniu problemów. Wspomaganie u ytkowników w wykonywaniu po³¹czeñ krosowych eliminuje b³êdy ludzkie. Proste wdra anie i zarz¹dzanie U ywanie standardowych kabli krosowych. Dostêpnoœæ raportów przydatnych w zarz¹dzaniu. W celu uzyskania szczegó³owych informacji zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ lub prosimy o kontakt z najbli szym biurem czy przedstawicielem handlowym firmy Molex Premise Networks. Artur Czereszko dyrektor ds. sprzeda y na Europê Wschodni¹ Kontakty: Biuro sprzeda y Molex Premise Networks Sp. z.o.o. ul. Okrzei 1A, Warszawa, Polska tel: ; fax: Dzia³ produkcji i dzia³ obs³ugi klientów Molex Premise Networks Sp. z.o.o Lubiszewo, ul. Tczewska 2, Rokitki, Polska tel: ; fax:

16 14 VoIP Technologia VoIP P ocz¹tki technologii VoIP (Voice over Internet Protocol) siêgaj¹ roku 1995, kiedy firma VocalTec stworzy³a oprogramowanie pozwalaj¹ce na rozmawianie przez sieæ IP, a rok póÿniej powsta³o pierwsze urz¹dzenie (brama VoIP) umo liwiaj¹ce konwersacjê w czasie rzeczywistym. Mo liwoœci¹ praktycznego wykorzystania telefonii IP stosunkowo szybko zainteresowa³y siê firmy, dostrzegaj¹c w tej technologii mo liwoœci uzyskania konkretnych oszczêdnoœci w zakresie kosztów ponoszonych z tytu³u po³¹czeñ miêdzynarodowych. Rys. 1. Styk publicznej sieci telefonicznej i telefonii IP Korporacyjne wykorzystanie VoIP wydatnie zastymulowa³o tempo rozwoju telefonii IP, która wprowadza fundamentalne zmiany w funkcjonowanie us³ug g³osowych i rynku telekomunikacyjnego. Po pierwsze, wprowadzony zosta³ mechanizm transmisji g³osu w postaci pakietowej za poœrednictwem sieci teleinformatycznych wykorzystywanych wczeœniej wy³¹cznie do transmisji danych, po drugie, jako œrodki realizacji us³ugi na rynku wykorzystane zosta³y otwarte, ogólnodostêpne standardy internetowe zamiast wewnêtrznych norm poszczególnych producentów. Dodatkow¹ cech¹ charakterystyczn¹ dla VoIP jest zastosowanie mechanizmów kompresji g³osu oraz detekcji i usuwania ciszy miêdzy s³owami, które chocia pogarszaj¹ nieco jakoœæ przekazu umo liwi³y bardziej efektywne wykorzystywanie ³¹czy. Wypada równie podkreœliæ fakt, e technologia VoIP, ze wzglêdu na skoñczony czas kodowania i pakietyzacji oraz transfer za poœrednictwem zasobów systemu internetowego, przesta³a realizowaæ transmisjê g³osu w czasie rzeczywistym permanentnie wprowadzaj¹c opóÿnienie g³osu osi¹gaj¹ce wartoœci rzêdu 250 ms. Rys. 2. Powstawanie opóÿnieñ w telefonii IP Opisuj¹c proces przesy³ania g³osu miêdzy rozmówcami przez sieæ IP mo na w uproszczeniu stwierdziæ, e us³uga VoIP polega na stworzeniu cyfrowej reprezentacji sygna³u mowy, poddaniu go odpowiedniej kompresji i podzieleniu na pakiety. Taki strumieñ pakietów jest nastêpnie przesy³any za pomoc¹ sieci pakietowej wraz z innymi danymi, pochodz¹cymi na przyk³ad od komputerów. W wêÿle odbiorczym ca³y proces jest odtwarzany w odwrotnym kierunku, dziêki czemu otrzymujemy normalny sygna³ g³osu, przy czym sieæ IP mo e byæ dowoln¹ sieci¹ z komutacj¹ pakietów w³¹czaj¹c w to ATM, Frame Relay, Internet, sieæ opart¹ na ³¹czach E1 czy 56 kbps. Technologia VoIP wymaga wykorzystania nowych technologii sieciowych, w tym elementów logicznych sieci i protoko³ów. Elementy logiczne sieci s¹ niezbêdne do zarz¹dzania zg³oszeniami, routowania pakietów, przechowywania informacji o zg³oszeniu itp. Protoko³y sygnalizacyjne natomiast s¹ u ywane do ustanawiania po³¹czeñ lub sesji multimedialnych pomiêdzy klientami w sieciach internetowych lub przez Internet. G³ówn¹ funkcj¹ protoko³ów sygnalizacyjnych jest ustalenie po³o enia u ytkownika, translacja adresów, ustanowienie po³¹czenia, negocjacja parametrów dla zg³oszenia, roz³¹czenie i zarz¹dzanie zg³oszeniami pochodz¹cymi od innych u ytkowników, np. w momencie tworzenia po³¹czenia telekonferencyjnego. Dodatkowo protoko³y sygnalizacyjne s¹ odpowiedzialne za billing i bezpieczeñstwo. Bardzo istotnym warunkiem szerokiego korzystania z technologii VoIP jest stworzenie jednolitego, miêdzynarodowego standardu zapewniaj¹cego bezproblemow¹ wspó³pracê pomiêdzy produktami ró nych dostawców. Tymczasem niezale ne prace nad stworzeniem standardu dla telefonii IP prowadzi³o wiele organizacji, w tym m.in. ITU-T, IETF, ETSI, inow!, IMTC VoIP Forum i MIT s Telephony Consortium. Spoœród opracowanych protoko³ów sygnalizacyjnych, do najbardziej licz¹cych siê na rynku nale ¹: rodzina standardów ITU H.32x oraz IETF Session Initiation Protocol (SIP). Brak jednego, dominuj¹cego standardu jest wiêc niew¹tpliwym mankamentem systemów VoIP sprawiaj¹cym, e systemy te nie s¹ ze sob¹ w pe³ni kompatybilne i dlatego jeszcze do niedawna najczêœciej

17 VoIP 15 udostêpnianym wariantem us³ugi by³o po³¹czenie typu punkt-punkt. Standaryzacja H.323 zapocz¹tkowana zosta³a ok. 10 lat temu pierwsz¹ wersjê standardu przyjêto w 1996 roku, a dwa lata póÿniej zatwierdzono wersjê opisuj¹c¹ sposób tworzenia po³¹czeñ multimedialnych w sieciach WAN. Protokó³ H.323 nale y do serii standardów telekomunikacyjnych, ogólnie oznaczanych jako H.32x, opisuj¹cych po³¹czenia multimedialne w ró nych typach sieci. Seria ta obejmuje standardy: H.320 w¹skopasmowe sieci pasmowe ISDN, H.321 szerokopasmowe cyfrowe sieci ISDN i ATM, H.322 sieci pakietowe z gwarantowanym pasmem, H.323 sieci pakietowe z niegwarantowanym pasmem, H.324 sieci analogowe POTS. Wszystkie powy sze protoko³y wspieraj¹ zestaw kodeków audio i wideo, oferuj¹cych parametry jakoœciowe zale ne od szerokoœci pasma udostêpnionego w sieci i daty akceptacji standardu. Do niedawna rozwi¹zania oparte na protokole H.323 by³y najbardziej rozpowszechnionym wariantem telefonii IP na rynku. W ostatnim jednak czasie wyraÿnie zauwa alna jest tendencja do zwiêkszania siê liczby urz¹dzeñ realizuj¹cych VoIP w oparciu o protokó³ SIP. Jest to standard stworzony przez Multiparty Multimedia Session Control (MMUSIC), pracuj¹cy pod egid¹ IETF, napisany z myœl¹ o przesy³aniu g³osu przez sieæ IP. Zbudowany zosta³ w oparciu o HTML i oryginalnie zaprojektowany do obs³ugi internetowych konferencji multimedialnych. Architekturê protoko³u SIP tworz¹ dodatkowo dwa inne protoko³y sygnalizacyjne: Session Description Protocol (SDP) i Session Announcement Protocol (SAP). Architektura sieci H.323 RTP; RTCP; RSVP UDP/CP Warstwa sieciowa (IPv4, IPv6) Warstwa ³¹cza danych Warstwa fizyczna Rys. 3. Struktura protoko³u telefonii IP wykorzystuj¹cej standard H.323. Podstawowa konfiguracja dla telefonii wykorzystuj¹cej technologiê VoIP to przynajmniej dwa terminale przy³¹czone do sieci lokalnej. W praktycznych aplikacjach niezbêdne jest jednak dodanie kilku elementów umo liwiaj¹cych stworzenie wydajnego systemu komunikacyjnego z mo liwoœci¹ po³¹czenia ze œwiatem zewnêtrznym. Z punktu widzenia protoko³u H.323 architekturê sieci tworz¹: Terminale, czyli klienci, którzy maj¹ mo liwoœæ inicjacji i odbierania zg³oszeñ, jak równie wysy³ania i odbierania dwukierunkowego strumienia danych. Terminal mo e byæ zarówno oprogramowaniem pracuj¹cym na komputerze PC, jak i specjalnym, dedykowanym do tego celu urz¹dzeniem. Wszystkie terminale powinny umo liwiaæ przeprowadzenie rozmowy telefonicznej, podczas gdy us³uga danych czy video jest opcjonalna. Nadzorca (gatekeeper) zarz¹dzaj¹cy tzw. stref¹ (zone), która jest zbiorem terminali, bramek i serwerów MCU. Standard H.323 dzieli sieæ na takie w³aœnie strefy. Zg³oszenia wewn¹trz strefy s¹ zarz¹dzane przez jednego nadzorcê, st¹d zg³oszenia miêdzystrefowe wymagaj¹ anga owania kilku nadzorców. Jeœli jest on obecny w sieci, kontroluje przebieg wszystkich rozmów przeprowadzanych w strefie. Terminale maj¹ obowi¹zek z niego korzystaæ. Jego podstawowymi zadaniami s¹: kontrola pasma dostêpowego, routowanie zg³oszeñ, przyjmowanie i odrzucanie zg³oszeñ w strefie oraz autoryzacja u ytkowników. Stra nik stanowi tak e interfejs do innych sieci, ale jeœli jest obecny w danej podsieci, to terminale s¹ zobowi¹zane go u ywaæ. Bramka (gateway) odpowiedzialna za po³¹czenie telefonicznej sieci IP do innych typów sieci. Bramka musi zapewniæ interfejs czasu rzeczywistego pomiêdzy ró nymi formatami transmisji i procedur komunikacyjnych. Dodatkowo jest odpowiedzialna za ustanawianie i roz³¹czanie po³¹czeñ w obydwu ³¹czonych sieciach. Serwer MCU (Multipoint Control Unit) niezbêdny jedynie wtedy, gdy w sieci u ywa siê scentralizowanych lub hybrydowych telekonferencji. S³u y do rozdzielania strumieni i przekazywania ich do odpowiednich terminali. MCU sk³ada siê z dwóch podstawowych elementów: Multipoint Controller (MC) i opcjonalnie kilku Multipoint Processors (MP). MC odpowiada za wymianê informacji, natomiast MP zajmuj¹ siê obs³ug¹ strumienia danych. Terminale w sieci wysy³aj¹ swoje strumienie z zakodowanym g³osem do MCU, który przeprowadza ich mieszanie i rozprowadza z powrotem do pozosta³ych uczestników telekonferencji. Czêsto mo liwa jest integracja ró nych elementów sieci w jednym fizycznym urz¹dzeniu. Przyk³adowo, funkcjonalnoœæ gatekeepera mo e byæ po³¹czona z funkcjonalnoœci¹ bramki i MCU lub tylko MCU, lub te mo e byæ wbudowana bezpoœrednio w terminal, aby umo liwiæ po³¹czenia konferencyjne bez dodatkowych urz¹dzeñ. W przypadku sieci VoIP opartej na protokole SIP architektura sieci równie zawiera cztery typy elementów podmiotów logicznych. Ka dy realizuje okreœlone funkcje i komunikuj¹c siê z pozosta³ymi elementami systemu SIP pe³ni role: klienta (inicjacja ¹dañ), serwera

18 16 VoIP Rys. 4. Realizacja po³¹czenia telefon-telefon poprzez sieæ IP (który odpowiada na ¹dania) lub jest zarówno klientem, jak i serwerem, przy czym jedno urz¹dzenie fizyczne mo e zawieraæ wiele typów podmiotów logicznych. Wspomniane podmioty logiczne to: Agent u ytkownika (UA; User Agent) inicjuje i koñczy sesje, wymieniaj¹c z inn¹ jednostk¹ stosowne komunikaty ( ¹dania i odpowiedzi). Dokument RFC 2543 okreœla agenta u ytkownika jako aplikacjê, która zawiera oprogramowanie zarówno klienta, jak i serwera. Urz¹dzeniami realizuj¹cymi tê funkcjê mog¹ byæ stacje robocze, telefony internetowe lub te bramki. Serwer proxy pe³ni rolê zarówno klienta, jak i serwera. Jest rodzajem poœrednika, który przyjmuje i realizuje ¹dania wysy³ane przez innych klientów. Serwer proxy odbiera takie ¹dania, interpretuje je i, jeœli jest to konieczne, dodaje do nich nowe elementy i odsy³a do w³aœciwego podmiotu (innego serwera). Serwer przekierowañ (Redirect Server) akceptuje ¹dania SIP oraz mapuje adresy SIP i zwraca je klientowi. Inaczej ni serwer proxy, serwer przekierowañ nie przekazuje ¹dañ do innych serwerów. Registrat serwer, który akceptuje ¹dania typu REGISTER w celu uaktualnienia bazy danych zawieraj¹cej informacje pozwalaj¹ce ustanowiæ po³¹czenia. W przypadku sieci VoIP opartej na protokole SIP, architektura sieci równie zawiera cztery typy elementów podmiotów logicznych. Ka dy realizuje okreœlone funkcje i komunikuj¹c siê z pozosta³ymi elementami systemu SIP pe³ni role klienta (inicjacja ¹dañ), serwera (który odpowiada na ¹dania) lub jest zarówno klientem, jak i serwerem, przy czym jedno urz¹dzenie fizyczne mo e zawieraæ wiele typów podmiotów logicznych. Wspomniane podmioty logiczne to: Jakoœæ obs³ugi Ocena jakoœci us³ug w procesach, które odbywaj¹ siê w czasie rzeczywistym, jest bardzo skomplikowana. W takich sytuacjach bardzo pomocny staje siê parametr Quality of Service, który okreœlany jest jako zespó³ czynników wp³ywaj¹cych na jakoœæ us³ugi, ocenianych na podstawie stopnia zadowolenia u ytkownika z tej us³ugi. ETSI specyfikuje klika ró nych parametrów QoS, które uwzglêdniaj¹ potrzeby i ró ne punkty widzenia grup uczestnicz¹cych w procesie komunikacji: QoS wymagane przez u ytkownika, QoS oferowane przez dostawcê us³ugi, QoS osi¹gane przez dostawcê us³ugi, QoS odbierane (postrzegane) przez u ytkownika, QoS wymagane przez providerów Internetu. W telefonii IP QoS postrzegane przez u ytkownika jest zale ne od dwóch rzeczy: jakoœci odbieranego g³osu i opóÿnienia w dwustronnej konwersacji. Te dwa parametry s¹ blisko ze sob¹ powi¹zane, gdy lepsza jakoœæ g³osu wymaga wiêkszego strumienia bitów, a wiêkszy strumieñ bitów wprowadza wiêksze opóÿnienie. Prace prowadzone w tej dziedzinie mo na podzieliæ na dwa obszary: tworzenie sprzêtu dla u ytkownika koñcowego z lepszymi kodekami do digitalizacji g³osu o lepszej jakoœci i mniejszej liczbie bitów, polepszenie transmisji przez sieæ dla zapewnienia odpowiedniego end-to-end QoS. Dzisiejsze sieci IP oferuj¹ bardzo ograniczone mo liwoœci zapewnienia odpowiedniego QoS, w szczególnoœci odnosi siê to do Internetu. Istniej¹ jednak techniki umo- liwiaj¹ce pokonanie tych trudnoœci. Pierwsz¹ z nich jest sieæ, która na ni szych warstwach umo liwia zarz¹dzanie QoS. Przyk³adem mo e tu byæ ATM. Drugi sposób, to zaawansowane protoko³y routingu, maj¹ce mo liwoœæ rezerwowania zasobów lub priorytetowania ruchu. Te usprawnienia mog¹ polepszyæ QoS g³ównie w sieciach prywatnych, gdzie jest mo liwy nadzór nad ca³oœci¹ sieci lub chocia ca³oœci¹ po³¹czenia VoIP. Przewiduje siê jednak, e w póÿniejszym okresie równie Internet bêdzie oferowa³ lepsze QoS, zale nie od tego jak szybko nowe technologie, takie jak Resource Reservation Protocol over ATM (MPOA) i IPv6, bêd¹ dostêpne w sieci. Jak widaæ, istnieje kilka mo liwoœci zapewnienia odpowiedniego QoS. Nale y jednak pamiêtaæ, e im lepsze QoS, tym wiêksze s¹ zwi¹zane z nim koszty. U ytkownicy zwykle s¹ w stanie pogodziæ siê z niezbyt dobr¹ jakoœci¹ po³¹czenia na rzecz mniejszych op³at. Poni ej przedstawione zosta³y zdefiniowane przez ETSI przyk³ady poziomów jakoœci obs³ugi dla VoIP, mog¹ce byæ wykorzystane do okreœlenia op³at za telefoniê IP: jakoœæ najlepsza z mo liwych (best effort), jakoœæ GSM, wysoka jakoœæ, jakoœæ CD.

19 VoIP 17 Bezpieczeñstwo Internet jest sieci¹ otwart¹, w której ka dy mo e relatywnie ³atwo transmitowaæ i odbieraæ pakiety, st¹d pods³uchiwanie zg³oszeñ w sieci IP jest prawdopodobnie nawet ³atwiejsze ni w sieci PSTN. W zwi¹zku z tym niezbêdne jest stosowanie mechanizmów zabezpieczaj¹cych przed niepowo³anym przechwyceniem transmisji. Oprócz samej transmisji zabezpieczenia wymaga równie sygnalizacja (ustanawianie po³¹czenia, zarz¹dzanie po³¹czeniem, billing), aby uchroniæ siê przed sytuacjami prowadzenia rozmów na czyjeœ konto, blokowania systemu, przeszkadzania czy wysy³ania niechcianych informacji. Protokó³ H.323 w wersji 2 posiada mechanizmy do zapewnienia autoryzacji, integralnoœci, prywatnoœci i rejestracji przeprowadzonych rozmów. Dodatkowo strumienie danych u ytkownika, sygnalizacji, zarz¹dzania i RAS s¹ szyfrowane. Cztery podstawowe aspekty bezpieczeñstwa odnosz¹ siê do telefonii IP: uwierzytelnienie proces stwierdzaj¹cy, e u ytkownicy s¹ rzeczywiœcie tymi, za których siê podaj¹, integralnoœæ proces zapewniaj¹cy, e dane nie zosta³y zmienione podczas transmisji, prywatnoœæ u ycie algorytmów numerycznych do przeciwdzia³ania pods³uchowi zawartoœci pakietów, gromadzenie informacji o po³¹czeniach proces, dziêki któremu nie mo na wyprzeæ siê przeprowadzonych rozmów. S¹ dwa sposoby zabezpieczenia prywatnoœci zg³oszeñ w telefonii IP: za bezpieczeñstwo odpowiada oprogramowanie, u ycie bezpiecznych protoko³ów transportowych, jak Transport Layer Security (TLS) i IP Security (IPSec). Ochrona prywatnoœci odnosi siê do wszystkich typów strumieni zwi¹zanych z telefoni¹ IP. Typowo u ywa siê kodowania transmitowanych strumieni, ochrony przed manipulacjami pakietami i uwierzytelniania u ytkowników na zakoñczeniach sieciowych. Ze wzglêdu na podobieñstwo tego protoko³u do HTTP, posiada on zabezpieczenia zbli one do tego protoko³u. Uwierzytelnienie u ytkownika wywo³uj¹cego i wywo³ywanego jest realizowane przez mechanizmy HTTP, w³¹czaj¹c w to podstawow¹ (has³o tekstowe) i skrócon¹ (wywo³anie-odpowiedÿ) autoryzacjê. Klucze do kodowania i dekodowania mediów (np. audio/video) s¹ wymieniane za pomoc¹ Session Description Protocol (SDP). Podstawowy szkic protoko³u SIP nie zawiera adnych rozwa añ o bezpieczeñstwie, a kwestie zabezpieczeñ opiera na ni szych warstwach, np. Secure Socket Layer (SSL). Mo liwe jest tak e u ycie Transport Layer Security (TLS), jednak nie ma ono zastosowania w przypadku u ywania UDP. Modularnoœæ SIP pozwala na u ycie jakiejkolwiek warstwy transportowej czy mechanizmów bezpieczeñstwa HTTP (Secure Shell-SSH czy Secure-HTTP). Wersja SIP 2.1. wprowadza lepsze mechanizmy bezpieczeñstwa. Definiuje autoryzacjê end-to-end za pomoc¹ PGP (obowi¹zkowo) lub S/MIME (opcjonalnie). Metody te u ywane s¹ do kodowania i podpisywania wiadomoœci. Podsumowanie Technologia VoIP jest technologi¹ przysz³oœciow¹. Zanim jednak stanie siê powszechnie stosowanym rozwi¹zaniem, musi pokonaæ jeszcze wiele problemów zwi¹zanych z kompatybilnoœci¹ i standaryzacj¹. Pewnym zagro eniem dla niej mo e byæ mo liwoœæ odejœcia od protoko³u IP jako niezbyt optymalnego i wygodnego dla szybko rozwijaj¹cej siê sieci ATM. Jeœli jednak IPv6 stanie siê powszechnie obowi¹zuj¹cym standardem, telefonia IP bêdzie mia³a doskona³e warunki rozwoju. Najwa niejszym warunkiem rozwoju tej dziedziny telekomunikacji jest rachunek ekonomiczny, który musi byæ korzystny dla techniki VoIP. Jeœli cena osprzêtu (aparaty, bramki) plus cena stworzenia sieci i pod³¹czenia do publicznych central bêdzie ni sza od takiej samej sieci opartej przyk³adowo na centralce ISDN, to technologia ta ma szansê zast¹piæ us³ugi POTS i ISDN. Ju teraz technologia VoIP przynosi du e zyski przy przeprowadzaniu rozmów miêdzymiastowych czy miêdzynarodowych, przy czym istnieje kilka mo liwych wariantów realizacji takich po³¹czeñ: telefoniczny nr dostêpowy na rynku istniej¹ firmy, które oferuj¹c uniwersalny nr telefoniczny dla po³¹czeñ g³osowych, za poœrednictwem sieci IP oraz bramek dostêpowych umieszczonych na styku sieci PSTN i IP, staraj¹ siê tak pokierowaæ zestawianiem po³¹czenia, by maksymalnie wykorzystaæ sieæ IP jako medium transmisyjne. Cena za tak oferowan¹ us³ugê jest niewiele wiêksza od lokalnego po³¹czenia i zwykle jest sum¹ ceny za po³¹czenie lokalne do dostawcy us³ugi i ceny po³¹czenia z odbiorc¹ z lokalizacji, w której znajduje siê najbli sza dla odbiorcy bramka dostêpowa. urz¹dzenia z obs³ug¹ VoIP (modemy, routery, bramki i telefony IP) po³¹czenia g³osowe realizowane s¹ za poœrednictwem urz¹dzeñ bezpoœrednio podpiêtych do sieci IP. Jednoznacznie pozwalaj¹ one zidentyfikowaæ u ytkownika, niezale nie od jego lokalizacji w sieci, przetwarzaj¹ g³os na pakiety IP, pozwalaj¹ realizowaæ dowolny typ po³¹czeñ g³osowych pc2pc oraz pc2phone. Warunkiem skorzystania z us³ugi jest za³o enie konta u dowolnego operatora SIP. Po³¹czenia g³osowe realizowane w obrêbie sieci IP s¹ darmowe, natomiast koszty po³¹czeñ z abonentami sieci PSTN zale ¹ od stawek ustalonych przez operatora SIP, przy czym z regu³y s¹ one zbli one do lokalnych stawek za po³¹czenia miejscowe, b¹dÿ strefowe. aplikacje komputerowe wymagaj¹ u ycia komputerów osobistych z zainstalowanym niezbêdnym oprogramowaniem umo liwiaj¹cym nawi¹zanie rozmowy oraz ca³¹ obróbkê g³osu. Przyk³adem s¹ dedykowane do tego celu aplikacje typu pc2pc lub pc2phone, takie jak X-lite oraz komunikatory z opcj¹ przesy³ania g³osu, jak np. Skype. Warunki korzystania z us³ug g³osowych w takim rozwi¹zaniu oraz ceny s¹ analogiczne, jak w przypadku korzystania z urz¹dzeñ z obs³ug¹ VoIP. Zród³o: komtrans.pl

20 18 VoIP Sprawdzone systemy telefonii VoIP System telefonii VoIP CTMG i CTMG 500 Maj¹c za sob¹ dziesi¹tki udanych wdro eñ na terenie ca³ej Polski, ADESCOM posiada bogate doœwiadczenie w instalacji, integracji i uruchamianiu nowej us³ugi g³osowej. W trakcie wielu lat intensywnych dzia³añ dok³adnie pozna³ prawa, jakimi rz¹dzi siê polski rynek telekomunikacyjny, jak równie specyfikê poszczególnych regionów oraz rynków lokalnych. Jako producent systemów CTMG i CTMG 500 dostosowuje siê do potrzeb klientów, nieustannie doskonal¹c swoje produkty. Centrale ADESCOM z powodzeniem pracuj¹ w najwiêkszych w Polsce sieciach kablowych, u wiod¹cych operatorów ISP, ogólnopolskich i lokalnych operatorów telekomunikacyjnych oraz w œrednich i ma³ych przedsiêbiorstwach, urzêdach i firmach. Zgromadzona przez lata wiedza i doœwiadczenie s¹ do dyspozycji klientów. Dziêki nim nowe wdro enia przebiegaj¹ niezwykle sprawnie i szybko, a klienci oszczêdzaj¹ wiele czasu. Ze wzglêdu na bardzo rozbudowane mo liwoœci systemów CTMG i CTMG 500, znajduj¹ one zastosowanie praktycznie w ka dym œrodowisku, w którym istnieje potrzeba implementacji telefonii: Œwiadczenie zaawansowanych i nowoczesnych us³ug g³osowych dla operatorów: telewizji kablowych (CATV), Internetu (ISP), telekomunikacyjnych. Jako centrale abonenckie dla firm, hoteli, call center, instytucji, urzêdów, obiektów u ytecznoœci publicznej, lotnisk, itp. W dedykowanych, specjalizowanych i unikatowych rozwi¹zaniach, gdy jako producent systemów CTMG i CTMG 500, ADESCOM mo e wykonywaæ dowolne modyfikacje w celu przystosowania ich do ca³kowicie nowych zastosowañ. Tradycyjne sieci telefoniczne wymagaj¹ osobnego okablowania i zarz¹dzania. Integracja telefonii z istniej¹cymi sieciami kablowymi lub internetowymi eliminuje tê koniecznoœæ i przynosi zarówno operatorom, jak i abonentom szereg zalet: Operatorzy mog¹ oferowaæ us³ugi telefoniczne bez koniecznoœci dzier awy ³¹czy telefonicznych oraz ponoszenia nak³adów inwestycyjnych na nowe ³¹cza. Wartoœæ dodana us³ug w postaci telefonicznych op³at abonenckich pozostaje u operatorów sieci, a nie u obcego operatora telekomunikacyjnego. Operatorzy mog¹ dowolnie kszta³towaæ ceny rozmów wewn¹trz sieci, w tym tak e oferowaæ rozmowy nieodp³atne. Rozmowy zewnêtrzne mog¹ byæ przekierowywane do publicznej sieci telefonicznej lub bezpoœrednio do zewnêtrznych operatorów VoIP, co pozwala na dalsz¹ optymalizacjê kosztów. Zintegrowane us³ugi generuj¹ mniejsze koszty ni te same us³ugi oferowane oddzielnie. Abonenci maj¹ do czynienia z jednym operatorem oferuj¹cym wiele us³ug, co wp³ywa na uproszczenie obs³ugi klienta. CTMG i CTMG 500 ca³oœciowo implementuj¹ wszystkie techniczne aspekty telefonii, odci¹ aj¹c operatorów od koniecznoœci poznawania arkanów VoIP. Poza bezpoœrednimi zaletami ekonomicznymi, CTMG i CTMG 500 w oczywisty sposób zwiêkszaj¹ atrakcyjnoœæ sieci, a co za tym idzie polepszaj¹ mo liwoœæ pozyskania dodatkowych abonentów. CTMG i CTMG 500 s¹ systemami o nowoczesnej architekturze i modularnej budowie: mog¹ rosn¹æ wraz ze CTMG i CTMG 500 to kompletne i pe³ne rozwi¹zania telefonii pod klucz. Obydwa systemy posiadaj¹ wszystkie niezbêdne elementy potrzebne do wdro enia nowej us³ugi: Produkty centrale, modu³y dodatkowe (np. modu³ poczty g³osowej), bramy medialne pozwalaj¹ce na ³¹cznoœæ z operatorami i klientami, oprogramowanie taryfikacyjne, rozliczeniowe i zarz¹dzaj¹ce platform¹. Us³ugi instalacje i wdro enia platform, szkolenia, serwis elementów platform oraz wsparcie techniczne na unikatowym poziomie bezpoœrednio od producenta. Doradztwo korzystaj¹c z wieloletniego doœwiadczenia na polskim rynku telekomunikacyjnym, ADESCOM s³u y rad¹ przy formalnoœciach (miêdzy innymi w UKE), wyborze i zawieraniu umów z operatorami. Ponadto w oparciu o wiele udanych wdro eñ opracowaliœmy scenariusz, który pozwala w sposób uporz¹dkowany i kontrolowany wprowadziæ now¹ us³ugê.

TELEFONIA INTERNETOWA: GDZIE JESTEŚMY?

TELEFONIA INTERNETOWA: GDZIE JESTEŚMY? TELEFONIA INTERNETOWA: GDZIE JESTEŚMY? EUROPA I ŚWIAT PRZEGLĄD BADAŃ Trendy związane z branżą VoIP kształtowane są przede wszystkim na Zachodzie. Przyjrzyjmy się na początek aktualnym statystykom z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 6SLVWUHFL Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 Poczπtki PSTN...19 Podstawy PSTN...21 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...21 Cyfrowe sygna

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy. Od redakcji. 2 Telefonia IP wyzwania i nadzieje

Od wydawcy. Od redakcji. 2 Telefonia IP wyzwania i nadzieje 2 Telefonia IP wyzwania i nadzieje Od wydawcy Od redakcji Telefonia IP wyzwania i nadzieje to pierwsza pozycja z nowego cyklu wydawniczego zatytu³owanego Biblioteka Infotela. Cykl ten bêdzie opisywaæ w

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek Implementacja VoIP w routerach DrayTek Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu.

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl Diody danych grzegorz.cempla@solidex.com.pl Na początek... Proponuję zapomnieć na chwilę, że transmisja danych implikuje potwierdzenia pakietów. Proponuję nie odnosić tematu prezentacji do ogólnych zastosowań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia..00r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A.

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 24 października 2007 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 PROJEKT UMOWA NR Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 17 do Umowy o połączeniu sieci PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP S.A. 1. Abonent przyłączony do

Bardziej szczegółowo

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Polski GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009 9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com Twój specjalista

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r.

www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r. www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r. ROZWÓJ SIECI NOWEJ GENERACJI (NGN) Piotr Błędziński Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży EXATEL SA 2 DEFINICJA SIECI NGN (ANG. NEXT GENERATION NETWORK) Sieć

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo