Laboratorium Telekomunikacji i Transmisji Danych Ćwiczenie laboratoryjne nr.6. Temat: Pakietowa transmisja głosu w technologiach VoIP - IPPABX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium Telekomunikacji i Transmisji Danych Ćwiczenie laboratoryjne nr.6. Temat: Pakietowa transmisja głosu w technologiach VoIP - IPPABX"

Transkrypt

1 Laboratorium Telekomunikacji i Transmisji Danych Ćwiczenie laboratoryjne nr.6. Temat: Pakietowa transmisja głosu w technologiach VoIP - IPPABX 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem pakietowej transmisji głosu w technologiach VoIP na przykładzie programowej centrali IPPBX oraz sprzętowymi i programowymi realizacjami klientów systemu IPPABX 2. Przygotowanie do ćwiczeń Dokonaj prawidłowego przygotowania stanowiska laboratoryjnego naleŝy dokonać sprawdzenia podłaczenia telefonu LinkSys IPPhone SPA941 oraz Bramki/Adaptera VoIP Linksys PAP2T do gniazdka sieci komputerowej LAN i zasilania. Włącz komputer i zaloguj się do systemu Windows 2000 na konto: UŜytkownik : telekom Hasło : telekomunikacja Zaloguj do : (ten komputer) Dokonaj sprawdzenia ustawień protokołu TCP/IP karty sieciowej dla obu komputerów stanowiska laboratoryjnego. Zanotuj adresy: IP, bramę oraz maskę sieci. 3. Przebieg ćwiczenia 3.1 Konfiguracja centrali telefonicznej 3CX Centrala Telefoniczna 3CX dla Windows jest programową centralą telefoniczną IP PBX, która całkowicie zastępuje tradycyjny, zastrzeŝony prawami własności sprzęt PBX. Centrala IP PBX firmy 3CX została opracowana w szczególności dla Microsoft Windows i na bazie standardu SIP dzięki temu jest łatwiejsza w zarządzaniu i pozwala na uŝycie dowolnych telefonów SIP. Plik instalacyjny Centrali IPPBX firmy 3CX moŝna pobrać ze strony Dla potrzeb ćwiczenia laboratoryjnego naleŝy skorzystać z wersji udostępnionej w katalogu telekomunikacja na pulpicie komputera stanowiska laboratoryjnego. Instalacja centrali przebiega następująco:

2 1. akceptujemy wymogi licencyjne, 2. Wybieramy folder docelowy, 3. Wybieramy folder gdzie będą umieszone skróty do aplikacji centrali 4. Konfigurujemy ustawienia adresu domenowego SIP-proxy, 5. Ustalamy format planu numeracyjnego na 3-cyfrowy 6. Podajemy dane konta administratora centrali: konto test, login: test, hasło: test. 7. Ustawiamy parametry poczty głosowej i usług a 8. Po ustawieniu wszystkiego, rozpoczynamy proces instalacji klawiszem Install. Po zainstalowaniu centrali 3CX, naleŝy do niej się zalogować i zarejestrować klientów VoIP. Dla potrzeb ćwiczenia laboratoryjnego proszę stworzyć 5 uŝytkowników o numerach 100, 101, 102, 103, 104 i 105. Aby zarejestrować uŝytkownika w centrali, w zakładce Extensions wybieramy Add, następnie pojawi się okno, które trzeba wypełnić w sposób adekwatny do danego numeru uŝytkownika. Po wypełnieniu odpowiednich pól naciskamy Next. W kolejnym kroku rejestracji otrzymujemy dane do naszych telefonów internetowych: Po zapisaniu danych naciskamy Finish, następnie pojawia się okno, które pokazuje nam, Ŝe uŝytkownik zarejestrowany przed chwilą znajduje się na liście wszystkich zarejestrowanych uŝytkowników:

3 Poprawnie zarejestrowanych klientów VoIP moŝna zobaczyć korzystając z zakładki Phone System->Line Status. Poprawne zarejestrowanie telefonu będzie sygnalizowała zielona lampka przy uŝytkowniku, co widać poniŝej: W taki właśnie sposób rejestrujemy uŝytkowników w centrali 3CX. W analogiczny sposób rejestrujemy uŝytkowników 101, 102, 103, 104 i 105. Po zarejestrowaniu uŝytkowników w centrali, naleŝy przejść do etapu konfigurowania klientów naszego systemu IPPBX 3CX. 3.2 Konfiguracja sprzętowego klienta VoIP w postaci telefonu IPPhone SPA941 konfigurację telefonu SPA941 naleŝy rozpocząć od ustawienia parametrów sieciowych: Z klawiatury telefonu wybieramy klawisz KONFIG, a następnie przechodzimy do opcji: 9->Network. W opcji tej naleŝy sprawdzić ustawienia adresacji IP telefonu. NaleŜy zwrócić uwagę na parametry: DHCP Enable -> YES Enable Web Serwer -> YES DHCP address DHCP SubnetMask DHCP Default Route Przy konieczności wykonania jakichkolwiek zmian w konfiguracji naleŝy pamiętać aby je zatwierdzić klawiszem save i dokonać restartu telefonu w celu uaktualnienia wprowadzonych zmian. Na komputerze z zainstalowaną centralą IPPBX 3CX uruchamiamy przeglądarkę internetową wpisując adres telefonu IP. Po ukazaniu się menu konfiguracyjnego telefonu wybieramy opcję : Admin login Następnie dokonujemy konfiguracji parametrów pracy telefonu w zakładce Ext1 określając parametry połączenia do centrali IPPBX, podając adres IP centrali oraz parametry numeru i hasła klienta 100. po wykonaniu wszystkich wpisów naleŝy zaakceptować zmiany klawiszem Submit All CHANGES.

4 3.3 Konfiguracja sprzętowego klienta VoIP w postaci bramki/adaptera PAP2T konfigurację bramki/adaptera PAP2T naleŝy rozpocząć od ustalenia parametrów sieciowych IP urządzenia które naleŝy odczytać z statystyki serwera DHCP routera obsługującego ćwiczenie laboratoryjne: Na komputerze z zainstalowaną centralą IPPBX 3CX uruchamiamy przeglądarkę internetową wpisując adres telefonu IP. Po ukazaniu się menu konfiguracyjnego telefonu wybieramy opcję : Admin login Następnie dokonujemy konfiguracji parametrów pracy telefonu w menu zakładce Line1 określając parametry połączenia do centrali IPPBX, podając adres IP centrali oraz parametry numeru i hasła klienta 104. NaleŜy pamiętać aby w dolnej części strony konfiguracyjnej Line1 wybrać ustawienia kodeka głosu na standard G711a. po wykonaniu wszystkich wpisów naleŝy zaakceptować zmiany klawiszem Submit CHAN- GES. Analogiczne naleŝy skonfigurować drugą linię bramki/adaptera określając parametry połączenia do centrali IPPBX, podając adres IP centrali oraz parametry numeru i hasła klienta Konfiguracja programowego klienta VoIP - 3CX Client Po standardowej instalacji programu 3CX VoIP Client, klienta naleŝy zarejestrować w centrali. Dla tego klienta wybieramy numer 101. Przy pierwszym uruchomieniu klienta 3CX naleŝy określić parametry połączenia do centrali IPPBX, podając adres IP centrali oraz parametry numeru i hasła klienta 101. Posługiwanie się programem 3CX oraz pozostałymi klientami typu softphone jest intuicyjne. 1 klawiatura numeryczna telefonu 2 usługi podstawowe telefonu (zawieszenie, transfer, wyciszenie) 3 Stan zajętości wirtualnych linii telefonu (moŝe obsługiwać 3 niezaleŝne linie IPPBX) 4 Ekran informujący o aktualnym stanie soft telefonu 5 Zmiana formy prezentacji ekranu telefonu 6 Zarejestrowani uŝytkownicy 3CX IPPBX 7 i 8 klawisze rozpoczęcia i zakończenia połączenia

5 Konfiguracja programowego klienta VoIP - X-Lite Po standardowej instalacji programu X-Lite, klienta naleŝy zarejestrować w centrali. Dla tego klienta wybieramy numer 102. Na początek otwieramy opcję SIP Account Settings i dodajemy nowe konto. Następnie wypełniamy pola zgodne z danymi uŝytkownika 102 zarejestrowanego w centrali, widać poniŝej jak trzeba wypełnić te pola, w polu domain naleŝy wpisać adres IP centrali, inaczej nasz telefon nie zostanie zarejestrowany w centrali. Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól telefon powinien być juŝ zarejestrowany w centrali, a dowodem na to powinien być komunikat na wyświetlaczu telefonu Ready, Your username 100.

6 3.6 Konfiguracja programowego klienta VoIP - SJ-Phone Po standardowej instalacji programu SJ-Phone, klienta naleŝy zarejestrować w centrali. Dla tego klienta wybieramy numer 103. Aby skonfigurować konto do połączenia przez serwer SIP Proxy, wchodzimy w menu, które znajduje się na panelu telefonu i wchodzimy w zakładkę Options. Następnie wchodzimy w zakładkę Profiles i tworzymy nowe konto poprzez naciśnięcie New. Nowe konto ma łączyć się poprzez serwer SIP Proxy, więc wybieramy opcję Calls through SIP Proxy, tak jak to widać na zdjęciu poniŝej. Po naciśnięciu OK otwiera się okno Profile Options, wchodzimy w zakładkę SIP Proxy i wpisujemy w polu Domain adres IP komputera na którym został zainstalowany telefon i w polu Proxy(URI) adres IP komputera na którym jest zainstalowana centrala oraz zaznaczając opcję Strict outbound proxy w polu Proxy usage mode. Po wypełnieniu wszystkich pól, naciskamy OK i otwiera się nowe okno, gdzie trzeba wpisać login i hasło do naszego konta, które zostało stworzone w centrali, czyli w tym przypadku login i hasło to 100. Po wpisaniu loginu i hasła, w oknie Options widzimy, Ŝe nasz profil jest w uŝyciu, co mówi status in use. Po zamknięciu okna Options i poprawnym zarejestrowaniu konta w centrali na panelu telefonu powinien pojawić się komunikat: SIP: registered as Host address: y.

7 3.7 Analiza protokołu SIP, kontrola poprawności i jakości połączenia VoIP. Na komputerach biorących udział w ćwiczeniu laboratoryjnym uruchom program WireShark i włącz tryb monitorowania transferu pakietów dla interfejsów sieciowych komputerów. Wykonaj połączenia telefoniczne z wykorzystaniem uruchomionych klientów zarówno sprzętowych jak i softwarowych. Dokonaj rejestracji ruchu pakietowego protokołu SIP i RTP dla realizowanych połączeń. Po ich zakończeniu dokonaj analizy sekwencji zdarzeń przesyłanych w sieci komputerowej. Dokonaj wyróŝnienia i podziału informacji obu protokołów związanych z poszczególnymi fazami połączenia: Komunikaty nawiązywania połączenia Komunikaty zakończenia połączenia Pakiety głosowe protokołu RTP. Przy pomocy narzędzi WireShark-a spróbuj odtworzyć treść rozmowy na podstawie analizy zapisanych próbek mowy. Przedyskutuj zaobserwowane sekwencje. Oceń czytelności i zrozumiałość protokołu SIP. Zastanów się skąd bierze się popularność tego protokołu. Oceń jego wady i słabe punkty. Dokonaj zmiany ustawień kodeków audio klientów centralki IPPBX na G729a. Wykonaj połączenia ponownie, porównaj jakość i zrozumiałość rozmowy. 4. Sprawozdanie Sprawozdanie powinno zawierać opis przebiegu ćwiczenia wraz z wyjaśnieniem poszczególnych kroków konfiguracyjnych centrali i klientów usługi VoIP. Przedstawić analizę wymiany komunikatów sygnalizacyjnych protokołu SIP dla fazy nawiązywania i rozłączania połączenia VoIP, na podstawie obserwacji poczynionych programem WireShark Wnioski i spostrzeŝenia 5. Literatura 1. Dokumentacja centrali i klienta VoIP 3CX Dokumentacja rozwiązań firmy Linksys 3. Materiały informacyjne dla programów X-Lite, SJ-Phone i WireShark 4. Notatki z wykładów i wprowadzenia do zajęć laboratoryjnych z Przedmiotu Telekomunikacja i transmisja Danych

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja Spis treści: OPIS SYSTEMU INTER RC... 3 INSTALACJA PROGRAMU... 4 JAK ZACZĄĆ?... 5 PROGRAM INTER RC SERWER... 8 Główne okno programu...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo