Burmistrzzostałprzewodniczącym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrzzostałprzewodniczącym"

Transkrypt

1 Dołącz do na na ISSn NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż Sochocin Załuki Zwy cię two Emi la Wit kow kie go Emil Wit kow ki, za wod - nik, któ re go płoń ka pu blicz ność mia ła oka - zję bli żej po znać pod - cza I Ogól no pol kie go Tur nie ju Bok u Ama tor - kie go w Płoń ku, przed dwóch ty go dni, do wo ich za wo do wych uk ce ów do pi ał wy - gra ną z Li twi nem, Ma - riu em In gie le vi cem. ááá STR. 4 gazeta BEZPŁATnA De ba ta w So cho ci nie Bezpieczeńtwo tonaza wpólna prawa W śro dę, 9 paź dzier ni ka w a li kon - fe ren cyj nej w Urzę dzie gmi ny w So cho ci nie od by ła ię de ba ta pn. Bez pie czeń two to na za wpól - na pra wa. W po tka niu udział wzię li przed ta wi cie le władz gmi - ny, po li cja oraz miez kań cy So cho - ci na i oko lic. De ba to wa li na te mat bez pie czeń twa w gmi nie. Na a li zja wi li ię mię dzy in ny mi: Wójt Gmi ny So cho cin An - na Zwierz chow ka, Z -ca Wój ta Je rzy Ry ziń ki, I Za tęp ca Ko men dan ta Po - wia to we go Po li cji w Płoń ku kom. Ro bert Ho dio, Prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu Mał go rza ta Mu cha, Dy rek - tor Po wia to we go Za rzą du Dróg Elż - bie ta Ra choc ka. W de ba cie uczet ni czy li rów nież miez kań cy po wia tu, przed ta wi cie le po zcze gól nych łużb, dy rek to rzy zkół, przed ta wi cie le lo kal nych a - mo rzą dów, firm ochro niar kich, pry - wat ni przed ię bior cy, mło dzież i za - pro ze ni go ście. Dokończenie na ááá STR no wych daw ców Ba za daw ców zpi ku w mi nio ną nie dzie lę wzbo ga ci ła ię o 27 no - wych oób. To wzyt ko za pra wą ze ściu mło dych płońz cza nek, któ re zde cy do wa ły, że zor ga ni zu ją Dzień Daw cy Szpi ku w na zym mie - ście. Dzień Daw cy Szpi ku Or ga ni zo wa ny jet co rocz nie, ja ko ak cja o za ię gu ogól no kra jo wym. O ma ły wło w Płoń ku w tym ro ku nie by ło by zan y oo bi te go za pi a nia ię do ba zy daw ców. Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy ze nia Miat Orę dow ni ków Po ko ju Burmitrzzotałprzewodniczącym W śro dę, 9 paź dzier ni ka An drzej Pie tra ik bur - mitrz Płoń ka zo tał no wym prze wod ni czą - cym ko mi te tu wy ko naw cze go Mię dzy na - ro do we go Sto wa rzy ze nia Miat Orę - dow ni ków Po ko ju. Czyż by peł nia ła ię wi zja opo zy cyj nych rad nych, któ - rzy pod cza otat niej e ji u ge ro wa - li, że je śli Pie tra ik zaj mie wy o ką funk cję w Mię dzy na ro do wym Sto wa - rzy ze niu, zre zy gnu je z za rzą dza nia płoń kim Urzę dem Miej kim. PIOTR PSZCZÓŁ KOW SKI ogłozenie włane wydawcy Naz Bur mitrz za tą pił na tym ta no wi ku Ame ry ka ni na Al - fre da Mar de ra. Wy bo ry od by ły ię w grec kim mie ście Me o lon - gi. Do te ma tu bę dzie my wra ca li na ła mach na zej ga ze ty. O STO WA RZy SZE niu: Mię dzy na ro do we Sto wa - rzy ze nie Miat Orę dow ni ków Po ko ju (In ter na tio nal A o cia tion of Pe ace Me en ger Ci tie, IAPMC) zo ta - ło za ło żo ne w ce lu uzna wa nia oraz po pie ra nia ro li i od po wie dzial no ści miat w bu do wa niu kul tu ry po ko - ju. Pierw ze po tka nie miat orę dow ni ków po ko ju od by ło ię w 1988 r. IAPMC za rzą dza pro gra mem w imie niu Se kre ta - rza Ge ne ral ne go ONZ. Głów nym za da niem to wa rzy ze nia jet bu do wa nie za po śred nic twem władz lo kal nych i miat na ca łym świe cie kul tu ry po ko ju. Mia ta na le żą ce do to wa rzy ze nia do ma ga ją ię po - ko jo wych roz wią zań i ne go cja cji dy plo ma tycz nych w roz wią zy wa niu naj - trud niej zych kwe tii, przed któ ry mi toi ludz kość. Fot. plonk.pl Ekhibicjonita na cmentarzu Płońk obie gła plot ka o tym, że na cmen ta rzu moż na po - tkać ek hi bi cjo ni tę, któ ry ob na ża ię przed ko bie ta mi. Ta ka in for ma cja krą ży po mie - ście już od kil ku ty go dni. Zatańczyli w rytmie ABBy Dwa razy w roku mamy okazję w Płońku podziwiać pary z całego kraju na Ogólnopolkich zmaganiach w Tańcu Towarzykim. Jeienią organizatorem Gali jet tradycyjnie, od dwunatu lat Klub Akcent Raciąż. Dokończenie na ááá STR. 2 Dokończenie na ááá STR. 6 Dokończenie na ááá STR. 6

2 2 na tapecie Plot ka, czy fakt? Ekhibicjonitana cmentarzu OKRA DLI DWIE PO SE SJE W czwar tek, 3 paź dzier ni ka ok. godz w miej co wo ści Skrzyn ki nie zna ni praw cy we zli do bu dyn ku miez kal ne go. Zde - mon to wa li i ukra dli grzej nik ta lo wy, pięć wor ków kle ju do ty ro pia nu i gla zu ry, czte - ry ru ry pu to we dłu go ści 3 me try wraz z ko lan ka mi. Łącz na u ma trat to 800 zł na zko dę miez kań ca Płoń ka. Na tęp nie z po miez cze nia go po dar cze go znaj du ją - ce go ię na in nej po e ji, ukra dli czte ry kom plet ne ko ła wraz z no wy mi opo na mi o nie uta lo nej na chwi le obec na war to ści, na zko dę miez kań ca Płoń ka. KRA DZIEż BU TLI ga ZO WyCh W czwar tek, 3 paź dzier ni ka ok. godz w Cie cier ku nie zna ni praw cy wła ma li ię do me ta lo we go kon te ne ra, to ją ce go na pry wat nej po e ji. Ukra dli ześć bu tli ga zo - wych 11 kg peł nych i dwie pu te o łącz nej war to ści zł na zko dę fir my z War za wy. WŁA MA nie W SKRZyn KACh W o bo tę, 5 paź dzier ni ka ok. godz w miej co wo ści Skrzyn ki nie zna ni praw - cy z go po dar twa rol ne go ukra dli dwie kon wie do udo ju mle ka, dwa aku mu la to ry oraz 60 li trów ole ju na pę do we go puz - czo ne go ze zbior ni ków dwóch cią gni ków rol ni czych. Wzyt ko o łącz nej war to - ści 840 zł na zko dę miez kań ca gm. Płońk. SKOK na RO Pę W nie dzie lę, 6 paź dzier ni ka ok. godz w Kę pie nie zna ni praw cy wła ma li ię do bu dyn ku go po dar cze - go, kąd kra dli ze zbior ni ka 100 li trów pa li wa (ON) o war to ści 560 zło tych na zko dę miez kań ca gm. So cho cin. PI JA na nie DZIE LA W nie dzie lę, 6 paź dzier ni ka po li cjan ci z KPP Płońk mie li wie le pra cy. Przy ul. War zaw kiej w Płoń ku za trzy ma - li 31-let nie go miez kań ca gm. Płońk, któ ry je chał Sko dą ma jąc po nad 0,6 pro mi la al ko ho lu. Na Pla cu 15-go ierp nia, za trzy ma - li 57-let nie go miez kań ca pow. Płońk, ja dą ce go oo bo wym Oplem ma jąc po nad 2,2 pro mi la. Na ul. Wy zo grodz kiej za trzy ma li 39- lat ka ja dą ce go Fia tem, ma ją ce go po - nad pro mil al ko ho lu. W Dzie rząż ni za - trzy ma li 39-let nie go miez kań ca pow. Płońk, któ ry kie ro wał Volk wa ge - nem, bę dąc w ta nie nie trzeź wo ści (po nad pro mil al ko ho lu). Na to miat na uli cy ul. Pół noc nej za trzy ma - li, 28-let nie go miez kań ca Płoń ka ja dą ce go Oplem, któ ry miał po nad 1,2 pro mi la. alkoholowy rekordtygodnia 2,5 promile miał 45-let ni miez ka niec Ra cią ża ja dą cy oo bo - wym Au di, za trzy ma ny przez po li cjan tów w o - bo tę, 12 paź dzier ni ka w Ra cią żu. Męż czy zna nie po ia dał rów nież pra wa jaz dy. Dokończenie ze ááá STR. 1 Zwró ci li śmy ię do rzecz ni ka płoń kiej po li cji by zde men to wać plot kę, lub po twier dzić jej au ten tycz ność. Oka za - ło ię, że hi to ria, któ ra obie gła Płońk nie jet wy my łem. Otrzy ma li śmy zgło ze nie do ty czą ce męż czy zny, któ - ry ob na żył ię przed miez kan ką na - Do War miń ko -Ma zur kiej Stre fy Eko - no micz nej, włą czo no ześć dzia łek znaj du ją cych ię na te re nie Płoń ka o łącz nej po wierzch ni 3,66 hek ta ra zlo ka li zo wa nych przy uli cach: Prze my - ło wej, Ma zo wiec kiej i Rze mieśl ni czej. Jet to na tęp two de cy zji pod ję tej przez Rząd we wto rek, 1 paź dzier ni ka rząd w pra wie gra nic War miń ko -Ma - zur kiej Stre fy Eko no micz nej. Włą czo no do niej 79,9434 ha i wy łą czo no z niej 9,6953 ha grun tów. Do ko na no rów nież ko rekt pod tre fy Olz tyn. Grun - ty włą czo ne do tre fy znaj du ją ię na te - re nie El blą ga, No we go Mia ta Lu baw - kie go, Iła wy, Kę trzy na i Płoń ka oraz gmin: Pa łęk, Piz, Bi ku piec, Piec ki, Ku - rzęt nik. Ob za ry in we ty cyj ne w mie ście Płońk l Ob ręb ewi den cyj ny nr 217 ze go miata. Był to je den te go ty pu przy pa dek, o któ rym do wie dzie li śmy ię ofi cjal nie pod kre śli ła Iwo na Paw - łow ka z KPP Płońk. Za pew nio no na rów nież, że po li - cjan ci za dba ją o to, by miez kań cy, zcze gól nie na cmen ta rzu mo gli czuć ię bez piecz nie. Ma ją być kie ro wa ne tam pa tro le. 6 dzia łek w Spe cjal nej Stre fie Płońkw Warmińko- -MazurkiejStrefie Ekonomicznej l (Dział ka 964, 967, 968, 969/5) l Pod tre fa płoń ka wła ność Gmi - na Mia to Płońk - 2,04 ha l Ob zar po ło żo ny jet w po łu dnio wo -za - chod niej czę ści Płoń ka, na te re nie za bu - do wy pod ułu gi, han del, kła dy ma ga zy - no we i pro duk cję. l Te ren kła da ię z czte rech dzia łek, trzy z nich (dz. 964, 968, 969/5) znaj du ją ię bez po śred nim ą iedz twie, od dzie lo ne dro gą we wnętrz ną (dz. nr 967), w tym dwie (968, 969/5) w bez po śred nim ą - iedz twie z dro gą gmi ną o na wierzch ni a fal to wej, łą czą cą ię dro gą kra jo wą nr 10. Ob ręb ewi den cyj ny nr 217 l (Dział ka 991/7) l Pod tre fa płoń ka wła ność Gmi - na Mia to Płońk - 1,04 ha Dokończenie na ááá STR. 2 Po nad to zbli ża ię Świę to Zmar łych, wów cza miez kań cy licz nie od wie dza ją gro by wo ich bli kich. W tym dniu zcze gól nej za du my nie po win no na nic roz pra zać. Miej my na dzie ję, że po li cja zyb ko roz wi kła pra wę ek hi bi cjo ni ty na płoń - kim cmen ta rzu, i nikt nie bę dzie za kłó - cał po ko ju i po wa gi te go miej ca. RED Śla dem na zych pu bli ka cji W po przed nim wy da niu ga ze ty pi a li - śmy o 24-lat ku u któ re go w ba gaż ni ku a mo cho du płoń cy po li cjan ci ujaw ni - li znacz ną ilość ma ri hu any. Kry mi nal - ni pod cza prze zu ka nia, je go miez - ka nia zna leź li kil ka na ście to re bek z ma ri hu aną. Spra wa ma zwią zek z za trzy ma ny - mi po przed niej no cy męż czy zna mi, prze wo żą cy mi krza ki ma ri hu any w ba - gaż ni ku for da. Męż czy zna zo tał za trzy - ma ny i uły zał za rzut po ia da nia środ - ków odu rza ją cych. W mi nio ny wto rek, w go dzi nach przed po łu dnio wych, w cza - ie prze zu ka nia miez ka nia 24-let nie go miez kań ca gm. Płońk, płoń cy kry mi - nal ni zna leź li środ ki odu rza ją ce. Do te - go męż czy zny do pro wa dził ich trop ba - gaż ni ka peł ne go ma ri hu any ujaw nio ne - go w no cy z 30.09/ r. Suz z ko no pi in dyj kich prze cho wy wa ny był przez 24-lat ka w ło ikach i to reb kach tru no wych. W miez ka niu zna le zio no rów nież na io na, któ re naj praw do po - dob niej mia ły po łu żyć do upra wy ko lej - nych ro ślin. Za bez pie czo no tak że zna le - zio ne na miej cu pie nią dze w kwo - cie 1.060zł. Sza co wa na war tość czar no - ADRES REDAKCJI Płońk, ul. Płocka 69 lok. 1 (I piętro) REDAKTOR naczelny Piotr Pzczółkowki P O SK ZgI nął na DRO DZE W śro dę, 9 paź dzier ni ka oko ło godz w miej co wo ści Po le ie, na tra ie K -7 (krzy żo wa nie z dro gą na Ba bo ze wo) do zło do zda rze nia dro go we go w wy ni ku, któ re go śmierć na miej cu po niół pie zy, 29-let ni miez ka niec gm. Ba bo ze wo. Męż czy - zna zo tał po tra co ny przez po jazd mar ki Le xu, któ rym kie ro wał 48-let ni miez ka niec pow. Gar wo lin. Płoń ka po li cja wy ja śnia oko licz no ści te go zda rze nia. KRA DZIEż SA MO ChO DU W śro dę, 9 paź dzier ni ka ok. godz ra no w Na cpol ku nie zna ni praw cy z par kin gu oie dlo we go ukra dli a - mo cho du mar ki To yo ta, po wo du jąc tra ty w wy o ko ści 35 ty. zł na zko dę miez kan ki gm. Na ru ze wo. WŁA MA nie PRZy 40-LE CIA W pią tek, 11 paź dzier ni ka ok nie zna ni praw cy wła ma li ię do jed - ne go z do mów przy ul. 40-le cia PRL w Płoń ku. Do środ ka we zli przez drzwi bal ko no we. Ukra dli pie nią dze PLN i Eu ro, ka me rę cy fro wą, no te bo - oka oraz bi żu te rię zło tą i rebr ną. Wzyt ko o łącz nej war to ści 16 ty. zło tych ma zko dę miez kan ki gm. Płońk. Na tropiemarihuany ryn ko wa zna le zio nych środ ków odu rza - ją cych to oko ło 1.440zł. Męż czy zna miał po wią za nia z za trzy ma ny mi wcze śniej mło dzień ca mi, prze wo żą cy mi krza ki ma - ri hu any w ba gaż ni ku for da in for mu je płoń ka po li cja 24-la tek zo tał za trzy ma ny i uły zał za rzut po ia da nia środ ków odu rza ją - cych. Nie dłu go ta nie przed ą dem. RED fot. KPP PŁOńSK ZESPÓŁ REDAKCyJny: Sylwia Sobótka BIURO REKLAMy: Piotr Szpila, tel nakład 5000 egz. WyDAWCA Agencja Reklamowa Art MEDIA Ciechanów, Plac Kościuzki 12a DRUK PolkaPree Sp. z o.o., Warzawa Na podtawie umowy franchiingowej z Extra Media. Redakcja nie ponoi odpowiedzialności za treść zamiezczanych ogłozeń i zatrzega obie prawo do kracania nadełanych tektów.

3 wtorek, 15 października 2013 na gro da im. grze go rza Pal ki WyróżnieniedlaburmitrzaPłońka An drzej Pie tra ik bur - mitrz Płoń ka po więk za licz bę wo ich na gród. Otrzy mał wy róż nie nie za dzia ła nia na rzecz roz - wo ju po łecz no ści lo kal - nej oraz wpół pra cę mię - dzy na ro do wą. ogłozenie na tapecie 3 Roz da nie na gród od by ło ię w nie dzie lę, 13 paź dzier ni - ka w Mu zeum Ko lek cji im. Ja - na Paw ła II Fun da cji Ja ni ny i Zbi gnie wa Por czyń kich w War za wie. Na gro da im. Grze go rza Pal ki uta no wio na zo ta ła przez Li gę Kra jo wą w 1997 r., aby pro mo wać dzia ła nia na rzecz kon ty nu acji de mo kra - tycz nych re form, wpie ra nia re for my pań twa w kie run ku de cen tra li za cji. Ce lem jet rów - nież wpie ra nie form a mo - rząd no ści i two rze nie wię zi lo - kal nych in te gru ją cych miez - kań ców. Grze gorz Pal ka był pierw - zym pre zy den tem Ło dzi w III RP, a w dru giej ka den cji prze wod - ni czą cym Ra dy Miej kiej. W zna czą cym top niu przy czy nił ię do zor ga ni zo wa - nia od pod taw wpól no ty a mo rzą do - wej w dru gim co do wiel ko ści mie ście w Pol ce. Był twór cą i wie lo let nim pre ze - em Unii Me tro po lii Pol kich, za bie gał o po ze rze nie upraw nień a mo rzą du te - ry to rial ne go i zwięk ze nie zan roz wo jo - wych wpól not lo kal nych w Pol ce. Na gro da przy zna na zo ta ła w na tę - pu ją cych dzie dzi nach: ogól no pol kiej, dzia łal no ści a mo rzą do wej o wy mia rze ogól no kra jo wym, dzia łań w a mo rzą dzie o zna cze niu po nad lo kal nym. Wrę czo no tak że 12 wy róż nień, w tym dla bur mi - trza An drze ja Pie tra i ka za dzia ła nia na rzecz roz wo ju po łecz no ści lo kal nej oraz wpół pra cy mię dzy na ro do wej. RED, fot. PLOnSK. PL KO MU ni KAT PO LI CJI Ko men da Po wia to wa Po li cji w Płoń ku po zu ku je świad ków zda rze nia dro go - we go za it nia łe go w dniu 5 paź dzier ni ka oko ło godz w Płoń ku ul. War - zaw ka. Kon takt tel Wy dział Ru chu Dro go we go KPP Płońk. WIE CZÓR PO EZJI KA RO LA WOJ Ty Ły Miej kie Cen trum Kul tu ry w Płoń ku za pra za na kon cert po ezji pn. Ar chi - tek tu ra wia ry Ka ro la Woj ty ły, któ ry od bę dzie ię 16 paź dzier ni ka po Mzy św. o godz w ko ście le św. Mi cha - ła Ar cha nio ła w Płoń ku. Mu zycz ny kon cert opar ty bę dzie na Re ne an o wym Pał te rzu zwa nym Kię gą Sło wiań ką. Po ezję za pre zen tu je Ma ciej Alek an der Gą io rek, ak tor Te - atru Ram pa. Akom pa nio wać mu bę - dzie Pa weł Li twon, kon cert mitrz or - ga no wy. Za pre zen to wa ne dzie ła to utwo ry na pi a ne przez Ka ro la Woj ty łę za nim wtą pił do e mi na rium. SPO TKA nie TMZP To wa rzy two Mi ło śni ków Zie mi Płoń kiej er decz nie za pra za na Wal ne Ze bra nie Spra woz daw czo -Wy bor cze, któ re od bę dzie ię 24 paź dzier ni ka o godz I ter min (przy bra ku qu - orum godz dru gi ter min) w Sa - li Re tau ra cji RÓ ŻA, ul Ko le jo wa 1. Po - rzą dek ze bra nia przed ta wia ię na tę pu - ją co: Otwar cie ze bra nia, Wy bór Prze - wod ni czą ce go Wal ne go Ze bra nia, Przy ję - cie po rząd ku ob rad, Wy bór Ko mi ji Wy - bor czo -Skru ta cyj nej, Spra woz da nie Ko - mi ji Wy bor czo -Skru ta cyj nej, Wy tą pie - nia oko licz no ścio we Za rzą du To wa rzy - twa i za pro zo nych go ści, Spra woz da nie Za rzą du za la ta pre ze An - na Go liaz, Spra woz da nie Ko mi ji Re wi - zyj nej prze wod ni czą ca Ma rian na Ko - nop ka, Dy ku ja, Pod ję cie uchwa ły w pra wie udzie le nia ab o lu to rium dla Za rzą du, Wy bo ry Za rzą du i Ko mi ji Re - wi zyj nej, Wol ne wnio ki i za koń cze nie.

4 4 rozmaitości Mammobu w nazym powiecie W dniach paź dzier ni ka 2013 r. mam mo bu y od wie dzą na Ma zow zu ie dem na ście po wia tów: go ty niń ki, gro dzi ki, le gio now ki, ma kow ki, miń ki, no wo dwor ki, otwoc ki, pia e - czyń ki, płoc ki, płoń ki, przy u ki, ra - dom ki, o cha czew ki, zy dło wiec ki, war zaw ki za chod ni, wę grow ki i wo - ło miń ki. Za pra za my pa nie w wie - ku lat na bez płat ną mam mo gra - fię w ra mach Pro gra mu pro fi lak ty ki ra ka pier i! Pre zen tu je my miej ca w po wie cie płoń kim w któ rych za trzy ma ię mam - mo bu. l 16 paź dzier ni ka, ul. Ja gieł ły 16 w Czer - wiń ku nad Wi łą, w go dzi nach l 16 paź dzier ni ka, ul. Ki liń kie go 2 w Ra - cią żu, w go dzi nach l 17 paź dzier ni ka, ul. War zaw ka 9a w Ba bo ze wie, w go dzi nach Do ko go kie ro wa ne jet ba da nie? Rak pier i jet naj czę ściej wy tę pu ją - cym no wo two rem zło śli wym u ko biet. Sta no wi oko ło 20 pro cent wzyt kich za - cho ro wań na no wo two ry zło śli we u Po - lek. Ob er wa cja czę to ści za cho ro wań w po zcze gól nych gru pach wie ko wych ogłozenia wy ka za ła, że dra tycz ny wzrot za cho ro - wań wy tę po wał w prze dzia le wie ko wym od 50 do 69 ro ku ży cia. Rak pier i wy - tę pu je czę ściej po me no pau zie. Naj waż - niej zym czyn ni kiem wpły wa ją cym w itot ny po ób na wy ni ki le cze nia jet jak naj wcze śniej ze wy kry cie no wo two ru. Głów nym za ło że niem pro gra mu jet więc zmniej ze nie umie ral no ści ko biet z po wo du ra ka pier i oraz ob ni że nie wkaź ni ka umie ral no ści z po wo du ra ka pier i do po zio mu oią gnię te go w przo - du ją cych w tym za kre ie kra jach Unii Eu ro pej kiej. Pro gram ad re o wa ny jet do ko biet w wie ku lat.(przy okre śla niu wie ku bra ny jet pod uwa gę rok uro dze nia) ubez pie czo nych i za miez ka łych na te re - nie wo je wódz twa ma zo wiec kie go, któ re w cią gu otat nich 24 czte rech mie ię cy nie uczet ni czy ły w pro gra mie. Na le ży wie dzieć, że czyn ni ka mi ry - zy ka, któ re mo gą wa run ko wać za cho ro - wa nie ą min.: l rak pier i wśród człon ków ro dzi ny (mat ka, bab ka, io tra), l wcze na pierw za mie iącz ka przed 12 ro kiem ży cia, l póź na me no pau za po 55 ro ku ży cia, l uro dze nie dziec ka po 35 ro ku ży cia, bez dziet ność Pro gram da je moż li wość wy ko na nia i oce ny mam mo gra fii w za kła dach opie - ki zdro wot nej, któ re za war ły umo wę z Ma zo wiec kim Od dzia łem Wo je wódz - kim NFZ. Pa nie z okre ślo nej gru py wie ko wej mo gą zgła zać ię bez kie ro wa nia. Wię cej o Pro gra mie pro fi lak ty ki ra - ka pier i : -war za - wa.pl/in dex/pa cjent/pro gra my 4a Bu dow la ni Bo xing Te am ZwyciętwoEmilaWitkowkiego Emil Wit kow ki, za wod nik, któ re go płoń ka pu blicz ność mia ła oka zję bli - żej po znać pod cza I Ogól no pol kie go Tur nie ju Bok u Ama tor kie go w Płoń - ku, przed dwóch ty go dni, do wo ich za wo do wych uk ce ów do pi ał wy - gra ną z Li twi nem, Ma riu em In gie le vi - cem. Wi ce mitrz ju nio - rów Li twy, po cho dzą cy z Wil na nie miał zan w tar ciu z płońz cza ni - nem. Wal ka mia ła miej - ce w o bo tę, 5 paź dzier - ni ka w Ra zy nie, na XIII Mię dzy na ro do - wym Tur nie ju Bok u Ama tor - kie go. Głów nym wy da rze niem Tur - nie ju był mecz bok er ki po mię - dzy re pre zen ta cją Pol ki (Okręg Ma zo wiec ki) a re - pre zen ta cją Li twy (Okręg Wi leń ki). Emil był z jed - nym z za wod ni - ków re pre zen tu ją - cych Ma zow ze. Emil nie dał żad nych zan wo je mu prze - ciw ni ko wi z Li twy i jed no gło śnie wy grał na punk ty 3: 0. Prze wa ga re pre zen tan ta Płoń ka by ła ewi - dent na i nie pod le ga ła dy ku ji. Emil Wit kow ki za da wał wię cej cio ów, był pre cy zyj niej zy i ata - ko wał kom bi na cja mi. - ko men to - wał po wal ce Krzyz tof Ma cha - rzew ki - tre ner Bu dow la nych Bo - xing Te am Płońk. Wit kow ki wal czył w trze ciej wal ce wie czo ru. Pu char i me dal za zwy - cię two do tał z rąk zło te go me da li ty w bok ie Je rze go Ry bic kie go. Ota tecz nie, ku ucie ze ki bi ców, ca - ły mecz za koń czył ię zwy cię twem Po la - ków. Za za pro ze nie na tur niej re pre zen - tan ci Płoń ka pra gną er decz nie po dzię - ko wać Pa ni Ma rze nie Jan kie wicz z KS Ra zyn, przy ja ciół ce Bu dow la nych Bo - xing Te am Płońk. SyL WIA SO BÓT KA fot. ZBIO Ry BBT PŁOńSK

5 wtorek, 15 października 2013 rozmaitości 5 Mał go rza ta Ko rzu chow ka w Joń cu orkietraz Jońcana gościnnychwytępach Mło dzie żo wa Or kie tra Dę ta OSP z Joń ca wzię ła udział w uro czy to - ściach z oka zji Dnia św. fran ciz ka i Dnia La ku Bie leń kie go. Mło dzież mia ła oka zję wy tą pić przed ko ścio - łem przy ul. De waj ti w War za wie (Ka - to lic kie Cen trum Kul tu ry). Słu cha cza - mi by li wier ni zmie rza ją cy na mzę, wśród nich zna la zła ię zna na ak tor ka Mał go rza ta Ko żu chow ka, wraz z ro - dzi ną. Wy jazd przy padł na nie dzie lę, 6 paź - dzier ni ka. Mu zy cy z Joń ca kon cer to wa li z prze rwa mi, kil ka go dzin. Za łu cha czy mie li śmy wier nych idą cych do ko ścio ła na mze św. i na - tęp nie wy cho dzą cych z nie go. Nie któ - rzy pod cho dzi li do na przy zna jąc ię do zna jo mo ści na zej miej co wo ści i wy - ra ża jąc ię po zy tyw nie o na zym mu zy - ko wa niu. Ra zem z na mi śpie wa ła Pa ni Agniez ka Sztab nik Ba ran. Nie by li śmy a mi któ rzy mu zy ką umi la li śmy miez - kań com Bie lan ten nie dziel ny dzień. Ra - zem z na mi, tyl ko że w ko ście le, mu zycz - ną opra wę mzy św. wy ko ny wa ła Gru pa Mo Car ta. Mi le bę dzie my wpo mi nać po tka nie z ak tor ką Pa nią Mał go rza tą Ko żu chow ką i Jej Ro dzi ną. W u mie prze by wa li śmy tam gra jąc, z prze rwa mi, pra wie 4 go dzi ny czy ta my na tro nie or kie try z Joń ca. RED fot. MOD JO niec 6 dzia łek w Spe cjal nej Stre fie Płońkw Warmińko- -MazurkiejStrefie Ekonomicznej Dokończenie ze ááá STR. 1 l Ob zar po ło żo ny jet w po łu dnio wo -za - chod niej czę ści Płoń ka, na te re nie za bu - do wy pod ułu gi, han del, kła dy ma ga zy - no we i pro duk cję. l Te ren obej mu je dział kę nr 991/7 o pow. 1,04 ha, le żą cą w bez po śred nim ą iedz twie z dro gą gmi ną o na wierzch ni a fal to wej (ul. Prze my ło wa), któ ra do - cho dzi do dro gi gmin nej o na wierzch ni a fal to wej (ul. Ma zo wiec ka) i któ ra łą czy ię z dro gą kra jo wą nr 10. l Te ren jet w peł ni uzbro jo ny. Ob ręb ewi den cyj ny nr 217 l (Dział ka nr 1793/44) l Pod tre fa płoń ka 0,4618 ha wła - ność Gmi na Mia to Płońk l Te ren po ło żo ny jet we wchod niej czę - ści Płoń ka, na te re nie za bu do wy pro - duk cyj no -tech nicz nej z do puz cze niem czę ści miez ka nio wej. l Do jazd re ali zo wa ny jet po przez dro gę gmin ną o na wierzch ni a fal to wej, łą czą - cej ię z dro gą er wi o wą dro gi kra jo wej Nr 7. Po wierzch nia te re nu jet rów na. Na grun cie nie wy tę pu ją nie użyt ki lub in ne na tu ral ne prze zko dy ogra ni cza ją ce za go po da ro wa nie grun tu. l Te ren jet w peł ni uzbro jo ny.

6 6 kultura Dzień Daw cy Szpi ku w Płoń ku 27nowychdawców Dokończenie ze ááá STR. 1 Tak ię jed nak nie ta ło dzię ki mło - dzym miez kan kom na ze go mia ta, któ - re zde cy do wa ły ię za an ga żo wać w to przed ię wzię cie. Jak a me pod kre śla ją, mia ły je dy nie dwa ty go dnie na przy go to - wa nie te go przed ię wzię cia w na zym mie ście. W ta kiej y tu acji, licz ba oób (27) któ re wpi a ły ię do ba zy daw ców jet na praw dę im po nu ją ca. Za re je tro wa ło ię 27 oób, jed - na nie mo gła ze wzglę du na tan zdro - wia. Dzię ku je my er decz nie Pa ni dy rek - tor Ze po łu Szkół nr 2 w Płoń ku za udo tęp nie nie po miez czeń zkol - nych na po trze by prze pro wa dze nia ak cji pod kre śla ją or ga ni za tor ki. Pierw ze krzyp ce gra ła tu Pau li - na Dą brow ka, któ ra za ini cjo wa ła to przed ię wzię cie w na zym mie ście. Po - wie dzia ła nam kąd wziął ię po mył: Po mył wziął ię z Fa ce bo oka, bar dzo pon ta nicz nie. Zo ba czy łam pot Fun da cji DKMS, że moż na zgła zać wo je miej co wo ści na Dzień Daw cy. Po my śla łam, cze mu nie Płońk? No i na pi a łam do nich ma ila. Na or ga ni za - ga la Tań ca To wa rzy kie go Dokończenie ze ááá STR. 1 Dwa ra zy w ro ku ma my oka zję w Płoń - ku po dzi wiać pa ry z ca łe go kra ju na Ogól no pol kich zma ga niach w Tań - cu To wa rzy kim. Je ie nią or ga ni za to - rem ga li jet tra dy cyj nie, od dwu na tu lat Klub Ak cent Ra ciąż. AB BA CA ADA BRA to Ogól no - pol ki Tur niej Tań ca To wa rzy kie go pod ho no ro wym pa tro na tem Bur mi - trzów Płoń ka i Ra cią ża. Uczet ni czy ło w nim ok. 100 par z 40 klu bów ca łej Pol ki. Tur niej cie zy ię ro ną cą po pu lar no ścią, a w tym ro ku kró lo wa ły na nim zna ne prze bo je zwedz kiej gru py AB BA w wer ji ta necz - nej. re la cjo nu je Krzyz tof Lan gie wicz - tre ner Ak cen tu i or ga ni za tor im pre zy. Tan ce rze re pre zen to wa li róż ne gru py za - awan o wa nia ta necz ne go, od po cząt ku ją - cej re kre acja, do por to wej wy o kiej kla y B. Sę dzio wie oce nia li, m.in. czy pa - ra tań czy zgod nie z ryt mem pio en ki, po ta wę, tech ni kę wy ko na nia ukła du, do bór fi gur i ele men tów tań ca. Po wiat płoń ki re pre zen to wa ły pa ry z klu bu Dan ce Skorp Stu dio oraz Ak - cent Ra ciąż. Jak wy pa dły pa ry z na ze go po wia tu? Za czy na jąc od naj niż zej gru py za awan o wa nia: pu char bur mi trzów w kla ie Re kre acja wy wal czy ła pa ra Hu - bert Mi chal ki/ Na ta lia Nidz gor ka, re - bro przy pa dło pa rze To mek Le wan dow - ki/oli wia Sta ni zew ka rów nież z klu bu oby dwie pa ry tre nu ją w Ra cią żu. Brąz po zo tał w Płoń ku, tra fia jąc do ko ro - pwi czów pa ry Ma te uz Py rzyń ki/ Ka - ia Mi ku ek. Pa ry w re kre acji ry wa li zo wa - ły z pa ra mi z Mła wy i War za wy. W kla ach por to wych barw po wia - tu bro ni ło 5 par z klu bu AK CENT Ra - ciąż. Eryk Paw lak /Ola Sze lą gow ka Ogólnopolki Dzień Dawcy Szpiku odbył ię również w Płońku. cję mia łam dwa ty go dnie, więc i tak du - żo uda ło nam ię oią gnąć. Je tem bar - dzo wdzięcz na dziew czy nom, któ re zu - peł nie bez in te re ow nie po świę ci ły wój wol ny cza w week end, że by pę dzić go ze mną i przy zły mi daw ca mi po wie - dzia ła nam Pau li na Dą brow ka or ga ni - za tor ak cji w Płoń ku. W przed ię wzię cie za an ga żo wa ły ię jej ko le żan ki z na ze go mia ta: Kin ga Kor na tow ka, Ka ta rzy na Ja kó biak, Ka ta - rzy na Cy ra, Eli za Brze ziń ka oraz Mar ta Do mi niak. Gra tu lu je my dziew czy nom za pa łu i chę ci bez in te re ow nej po mo cy oo - bom po trze bu ją cym. No wi po ten cjal ni daw cy zpi ku mo gą mieć oka zję ura to - wać czy jeś ży cie. RED Zatańczyliw rytmie abby w ka te go rii lat kla a D zdo by li miej ce II i rebr ny me dal, w tej a mej ka te go rii Da wid Gbur czyk/we ro ni ka Ku ja wa wy wal czy li w fi na le miej ce VI. W ka te go rii lat kla a E Mi chał Mar kow ki / Ju lia Ziół kow ka za ję li miej ce VI. Do mi nik Ga piń ki/ Na ta lia Ję drze jak w ka te go rii pow. 15 lat D miej ce V. Do mi nik So bo ciń ki/ Ali cja Lan gie - wicz tań cząc w ka te go rii pow. 15 lat kla - a C tyl la ty no ame ry kań ki prze tań czy li run dę ćwierć fi na ło wą i pół fi na ło wą by w fi na le za jąć IV lo ka tę. W ga li wie czor nej Do mi nik z Ali cją wy tą pi li, tak że tań cząc w kla ie B, w ty lu tan dard. Sta nę li na po - dium zaj mu jąc III miej ce. Ku ucie ze ki - bi ców me dal brą zo wy po zo tał w Ra cią żu. Pod cza Ga li wie czor nej pa ry pre - zen to wa ły kom bi na cję 10 ty lów. Cha - cha, j ive, rum ba, am ba, pa o do uble, tan go, walc wie deń ki oraz an giel ki, qu - ick tep oraz fok trot. RED, fot. SyL WIA SO BÓT KA Łukaz w kolejnym etapiethe Voiceof Poland Pi a li śmy już we wrze śniu o uk ce ie Łu ka za Juz kie wi cza w pro gra mie The Vo ice of Po land. Ko lej ne zma ga nia te go wo ka li ty w po pu lar nym pro gra - mie z e rii ta lent how przy nio ły po zy tyw ny ku tek. Łu kaz wy wal czył awan na rin gu do ko lej ne go eta pu pro gra mu. Za śpie wał Nie mo gę Ci wie le dać gru py Per fect, wraz z Ol gą Czy ży kie wicz. Ich tre ne rem jet Ma rek Pie kar czyk, któ - ry mia ła za za da nie wy brać, je go zda - niem, lep zą oo bę. Łu kaz pod bił er ca ju ro rów już pod cza prze łu chań w ciem no śpie - wa jąc Sen o Vic to rii. Ko lej ny do bry wy tęp przy bli ża go do udzia łu w czę ści fi na ło wej. Dla mnie to nie był du et. Śpie wał Łu kaz, a Ol ga by ła w chór kach. po - wie dzia ła Edy ta Gór niak. Wo ka li ści z Afro men tal : Tom on i Ba ron za uwa - ży li, że za rów no Ol ga jak i Łu kaz śpie - wa li tak, jak by nie do trze gli pu blicz no - ści. Pod cza wy tę pu, nie poj rze li na wi - dow nię na wet na chwi lę. W obro nie ta - nął Pie kar czyk, któ ry oznaj mił, że to on do ra dził im by śpie wa li ra czej do ie bie. Tre ner po chwa lił Łu kaz za to, że po zbył ię tzw. klu chy w gło ie co kol wiek mia ło by to zna czyć. Pod u mo wu jąc ich wy tęp oznaj mił, że to Łu kaz był lep zy pod cza te go wy ko na nia i on przej dzie do ko lej ne go od cin ka pro gra mu. Ol ga Łukaz Juzkiewicz (pierwzy z lewej) i Piotr Pzczółkowki Extra Płońk. mia ła jez cze zan ę na po zo ta nie w pro gra mie, jed nak ża den z po zo ta - łych ju ro rów nie zde cy do wał ię na to by do łą czyć ją do wo jej dru ży ny. Z ku li a mi wy tęp Łu ka za ob er wo - wał oj ciec, brat z żo ną oraz Piotr Pzczół kow ki z Extra Płoń ka. Łu kaz, po wie dział, że po ta no wił pójść do pro gra mu, że by praw dzić wo je moż li wo ści. Oka za ło ię, przy naj mniej w pierw zym eta pie jak i zma ga niach na rin gu, że zczę ście mi do pi a ło. Przy oka zji chciał bym pod kre ślić, że The Vo ice of Po land z mo je go punk tu wi dze nia to tak że wie le no wych przy ja ciół, kon takt z do - świad czo ny mi mu zy ka mi, go dzi ny zko leń wo kal nych z naj lep zy mi tre - ne ra mi w kra ju. Moż na po wie dzieć, że już czu ję ię wy gra ny. Wy gra łem wpa - nia łą przy go dę. Przy po mnij my, że Łu kaz Juz kie - wicz jet wo ka li tą ze po łu ALO UD, któ ry w tym ro ku zwy cię żył w płoń kim prze glą dzie ze po łów Par king. Jet rów nież na uczy cie lem w zko le mu zy ki AKA DE MIA DŹWIĘ KU. RED

7 wtorek, 15 października

8 8 port VIII Po wia to we Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze Zmaganiapłońkichtrażaków W nie dzie lę, 6 paź dzier ni ka 2013 r. na ta dio nie w Płoń ku od by ły ię VIII Po wia to we Za wo dy Spor to wo - -Po żar ni cze jed no tek OSP po wia tu płoń kie go. Udział w za wo dach wzię ły trzy jed - not ki Ochot ni czych Stra ży Po żar nych z gmi ny So cho cin: OSP Droż dżyn, OSP So cho cin i OSP Idzi ko wi ce. Z ca łe go po - wia tu naj lep za oka za ła ię jed not ka Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Droż dży - nie, zdo by wa jąc pierw ze miej ce. Bar dzo do brze wy pa dła rów nież jed not ka Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w So cho ci nie zdo by - wa jąc pią te miej ce na 22 dru ży ny. Na to - miat OSP w Idzi ko wi - cach za ję ła 16 miej ce in for mu ją o cho ciń - cy tra ża cy. Suk ce od nio ła rów nież ek cja OSP Płońk. Za ło ga w kła - dzie: Ma te uz Świ der - ki; Piotr Fi gat; Adam Za jąc; Syl we ter Za oń - ki; Emil Za rzyc ki; Se - we ryn Sta ni zew ki; Bar tło miej Am bro ziak; Ma riuz Szy dłow ki; Ma riuz Woj ty lak za ję - ła dru gie miej ce w kla - y fi ka cji ge ne ral nej (prze gry wa jąc do I miej ca cza em 0,18 e kun dy) oraz dru gie miej ca w kon ku ren cjach: Szta fe - ta po żar ni cza i Ćwi cze nia bo jo we. Jet to za łu ga ca łej ek cji a w zcze gól - no ści dh. Syl we tra Za oń kie go, któ ry wy zko lił ek cję oświad cza ją tra ża cy. orlenwpiera trażakówochotników W pią tek, 11 paź dzier ni ka 2013 r. w ie dzi bie Do mu Tech ni ka w Płoc ku od - by ła ię mi ła uro czy tość. Czło nek Za rzą du PKN OR LEN d Pe tro che mii Piotr Cheł miń ki wrę czył ym bo licz ne cze ki go tów ko we dla wy bra nych jed no tek PSP i OSP z te re nu kra ju. Wśród ob da ro wa nych zna la zła ię Ochot ni cza Straż Po żar - na w Płoń ku. Czek na kwo tę zł ode brał Pre ze OSP dh. Ma rek Szy dłow ki. fot. PLOnSK. PL, OSP PŁOńSK

9 wtorek, 15 października 2013 Re per tu ar Ki no KA LEJ DO SKOP w Płoń ku gang STER paź dzier ni ka, godz oraz pro duk cja: USA ga tu nek: dra mat/kry mi nał, 116 min. re ży e ria: John Hil l co at ce na riuz: Nick Ca ve ob a da: Shia La Be ouf, Tom Har dy, Je i - ca Cha ta in, Mia Wa i kow ka, Ja on Clar ke. Gang ter to hi to ria bra ci, któ rzy wy ra - ta ją na naj bar dziej zna nych prze myt ni - ków al ko ho lu w cza ach wiel kiej pro hi - bi cji na po łu dniu Sta nów. Za trze ga my moż li wość zmian w re per - tu arze. W po nie dział ki i wtor ki ki no jet nie - czyn ne. Ki no Ka lej do kop za pra - za rów nież do Po cze kal ni fil mo wej zcze gó ło wy re per tu ar do tęp ny jet na tro nie in ter ne to wej Miej kie go Cen trum Kul - tu ry w Płoń ku. Prawnik ie 9 radzi! DAR MO WE PO RA Dy PRAW ne? Tak! To moż li we z ty go dni kiem Extra Płońk. napiz nam o woim problemie na pzczol kow -me dia.pl na ła mach ga ze ty praw nik przedtawi pooby rozwiązania kłopotu. Za pew nia my ano ni mo wość.

10 10 region Bezpieczeńtwo to naza wpólna prawa Dokończenie ze ááá STR. 1 Ce lem de ba ty by ło włą cze nie oby - wa te li w wy pra co wa nie pro po zy cji lo kal - nych roz wią zań zmie rza ją cych do wzro - tu po czu cia bez pie czeń twa. Go ści oraz miez kań ców przy wi ta ła pa ni Wójt oraz Za tęp ca Ko men dan ta Po wia to we go Po li cji w Płoń ku. Po pre - zen ta cji na te mat ta nu bez pie czeń twa, przed ta wio nej przez Na czel ni ka Wy - dzia łu Pre wen cji pod inp. Ro ber ta Olew ni cza ka oraz Kie row ni ka Re wi ru Dziel ni co wych KPP w Płoń ku ap. Paw - ła Wu dar czy ka, uczet ni cy de ba ty zgła - za li wo je uwa gi i pro po zy cje od no śnie po pra wy bez pie czeń twa na te re nie gmi - ny So cho cin. M. in. zwró co no uwa gę na wy kro cze nia po peł nia ne w ru chu dro - go wym na dro dze kra jo wej nr 50 prze - bie ga ją cej przez miej co wo ści Bie le, So - cho cin, Ciem nie wo. Miez kań cy wnio - ko wa li rów nież o po wo do wa nie mon - ta żu y gna li za cji świetl nej w So cho ci nie, na krzy żo wa niu dro gi K -50 z ul. Płoń - ką i Szkol ną oraz zwięk ze nie licz by ilo - ści po ga da nek w zko łach w za kre ie za - gro żeń i pre zen ta cji pra cy po li cjan ta. Uczet ni cy de ba ty wy peł ni li an kie ty oce - nia ją ce po ziom po czu cia bez pie czeń twa i pra cy po li cji. Wnio ki i pro po zy cje przed ta wio ne w trak cie de ba ty bę dą prze ka za ne do zcze gó ło we go roz po zna - nia i dal zej re ali za cji. Bra ku je po te run ku Pod cza de ba ty uczen ni ca jed nej z gmin nych zkół Wik to ria Ba na iak, za py ta ła m.in. o to dla cze go w So cho ci - nie nie ma obec nie po te run ku po li cji. Te mat oka zał ię no śny. Wpraw dzie jez - cze nie daw no funk cjo no wał tu re wir dziel ni co wych, któ ry m.in. ze wzglę dów fi nan o wych zo tał zli kwi do wa no. W za - mian dwaj dziel ni co wi peł - nią co dzien nie łuż bę na te - re nie So cho ci na. Po li cjan ci za pro po no wa li rów nież, że it nie je moż li wość two rze - nia punk tu przy jęć dla in te - re an tów. By ło by to moż li - we, gdy by Urząd Gmi ny udo tęp nił po miez cze nie na ten cel. Wójt przy tej oka zji wpo mi na ła y - tu ację, kie dy to za my ka no ie dzi bę dziel - ni co wych w So cho ci nie. Wów cza Urząd Gmi ny był go to wy i bar dzo ię o to ta - rał by prze jąć bu dy nek zaj mo wa ny do - tych cza przez po li cję. Jed nak Ko men da Wo je wódz ka Po li cji prze ka za ła ten lo kal Agen cji Mie nia Woj ko we go, któ ra to wy ta wi ła obiekt na prze daż. Gmi ny nie tać na za ku pie nie te go bu dyn ku w ce nie ryn ko wej. Uwa żam, że na le żał ię on gmi nie pod kre śli ła Pa ni Wójt. Do da ła też, że ocze ki wa nie, że gmi na udo tęp ni obec nie lo kal ja ko punkt po tkań miez kań ców z dziel ni - co wym by ło by trud ne do wy ko na nia, po nie waż nie dy po nu je wol ny mi po - miez cze nia mi. Mi mo te go zgrzy tu pod cza de ba ty, pa ni Wójt wy ra ził wo lę wpół pra cy z po - li cją i wpól ne go dzia ła nia na rzecz po - pra wy bez pie czeń twa miez kań ców. RED fot. PIOTR PSZCZÓŁ KOW SKI

11 wtorek, 15 października 2013 ogłozenie 11

12 12 fotorelacja Płoń ka Aka de mia fut bo lu Wierzchowkiuratowałhonoreniorów W o bo tę, 5 paź dzier ni ka oglą da li śmy mecz zó tej ko lej ki gru py B e nio rów Płoń kiej Aka de mii fut bo lu oraz ba - bo zew kich Or ląt. Koń co we zwy cię - two 4: 1 dla PAf -u po zwo li ło utrzy - mać ię na trze cim miej cu w ta be li. Nie da ię jed nak ukryć, że wy nik nie za po ko ił w peł ni ape ty tów miej co - wych ki bi ców. Spo tka nie z otat nią w ta - be li gru pą z Ba bo ze wa na pa wa ło na - dzie ją na więk zą ilość bra mek. Zu peł nie tak, jak prze wi du je ię wy nik po tka nia re pre zen ta cji Pol ki, gdy ma my oka zje me czu z przed ta wi cie la mi San Ma ri no. Na po cząt ku pierw zej po ło wy, już w 12 mi nu cie pierw zą uda ną ak cję prze - pro wa dził Da mian Wierz chow ki - na - pat nik na zej dru ży ny, któ ry w ca łym e zo nie, jak do tej po ry, aż dzie wię cio - krot nie wpro wa dzał pił kę w iat ki prze - ciw ni ków. To naj lep zy wy nik po śród wzyt kich ka dro wi czów. Po zo ta li za - wod ni cy mo gą po zczy cić ię naj wy żej dwo ma lub jed ną bram ką. Wierz chow ki Seniorom nie można odmówić chęci walki, jednak tego dnia kibice mieli apetyt na więcej goli. jet, więc praw dzi wą gwiaz dą ze po łu. Spo tka nie nie mal do koń ca pierw - zej po ło wy prze bie ga ło bez więk zych ek cy ta cji. 5 mi nut przed za koń cze niem pierw zej czę ści Mi chał Majt czak utrze - lił ko lej ną bram kę na kon to PAF - u. Sy - tu acja by ła jed nak na ty le ma ło efek tow - na, że część ki bi ców nie za uwa ży ła co ta ło ię w po lu kar nym. Fa tal nie na to miat roz po czę ła ię dru - ga po ło wa. Błąd jed ne go z na zych za wod - ni ków wy ko rzy tał ba bo ze wia nin Bar toz Ada miak. Jed nak faux pa ko le gi zyb ko na pra wił Wierz chow ki, w cią gu chwi li zdo by wa jąc 2 bram ki, jed na po dru giej. Ku wiel kiej ucie ze ki bi ców po zba wił ry - wa li złu dzeń choć by na re mi. Do za koń cze nia e zo nu po zo ta ły trzy ko lej ki. Na któ rym miej cu za koń - czy ją PAF, prze ko na my ię już pod ko - niec paź dzier ni ka. Do li de ra kla y fi ka cji Bo ro vi Czer ni ce tra ci my za le d wie 2 punk ty. SyL WIA SO BÓT KA fot. SyL WIA SO BÓT KA ogłozenie włane wydawcy

13 wtorek, 15 października 2013 Nowości wydawnictwaznak rozmaitości 13 LUDZKIE gadanie. życie, ROCK AnD ROLL I InnE nałogi Krzyztof Szewczyk, Maria Szabłowka (Oprawa twarda, liczba tron: 384) Szalone rockandrollowe lata w zarej rzeczywitości PRL-u Ja kie by ły po cząt ki pra cy Ma rii Sza - błow kiej i Krzyz to fa Szew czy ka w ra - diu? Kto cho dził do przed zko la z Ma ry lą Ro do wicz? Jak to ię ta ło, że na pry wat ce u Ma rii Sza - błow kiej po ja wił ię łyn ny ze pół THE ANI - MALS? Kto prze da wał lal ki Bar bie w wo im ga ra żu? Od po wie dzi na te i in ne py ta nia znaj dzie - cie w kiąż ce naj bar dziej roz po zna wal ne go du etu pol kiej te le wi zji. Ma ria Sza błow ka i Krzyz tof Szew czyk to wa rzy zy li na ro dzi nom pol kie go big bi tu i za ra ża li Po la - ków mi ło ścią do rock and rol la. Jed no cze śnie pró bo wa li po ra dzić o - bie w trud nej i ab ur - dal nej rze czy wi to ści Pol ki Lu do wej. Ich kiąż ka to barw na i no tal gicz na opo - wieść o cza ach mi nio nych o za lo - nych pry wat kach i wiel kich gwiaz dach, a tak że o mo dzie uli cy i pu tych kle po - wych pół kach. KInO I RESZTA ŚWIATA Andrzej Wajda (Oprawa twarda, liczba tron: 320) Dlaczego Andrzej Wajda zotał reżyerem? Gło śna już kiąż ka, któ rej uka za nie zbie gło ię w cza ie z otrzy ma niem przez re ży e ra Oka ra za ca ło kztałt twór czo - ści. Dla cze go An drzej Waj da zo tał re ży - e rem, ja ki wpływ na je go ka rie rę mo gła mieć po go da? Z ja kiej przy czy ny do zło do roz wią za nia ta jem ni cze go X? Na czym po le gał fe no men Zbyz ka Cy - bul kie go? Wzyt ko o ku li ach pol kie - go ki na, re ży er kim fa chu. wię cej in for ma cji na

14 14 rozmaitości Najbardziejtrującyorganizm w Polce Mu cho mor ro mot ni ko wy, jet naj bar - dziej tru ją cym or ga ni zmem na tu ral nie ży ją cym w Pol ce. Je den owoc nik mo - że wy truć ca łą ro dzi nę. naz or ga nizm nie po tra fi roz kła dać ub tan cji tru ją - cych w nim za war tych po wie dział PAP prof. An drzej grzy wacz z SggW. W mu cho mo rze ro mot ni ko wym znaj du je ię wie le ub tan cji tru ją cych, któ re roz kła da ją ię do pie ro w tem pe ra - tu rze po wy żej t. Cel ju za. Dla - te go or ga nizm czło wie ka nie po tra fi o - bie z ni mi po ra dzić. To nie praw da, że ta ki ga tu nek moż - na ze brać, ugo to wać, wo dę od lać i jeść. To nie do ty czy te go ga tun ku grzy ba. Wy - tar czy je den owoc nik 50 g by wy truć ca łą ro dzi nę. W Pol ce w na tu rze nie ma rów nie il nej tru ci zny po wie dział PAP prof. An drzej Grzy wacz ze Szko ły Głów - nej Go po dar twa Wiej kie go. Mu cho mor ro mot ni ko wy dzia ła dość pod tęp nie, bo nie po ka zu je, że jet naj bar dziej tru ją cym or ga ni zmem wy tę - pu ją cym w Pol ce. Ład nie pach nie, że ru - ją na nim owa dy i śli ma ki. Ma zie lon ka - wą bar wę ka pe lu za, jet po dob ny nie co Horokop do go łąb ka zie lo na we go, a cza em do gą - ki zie lon ki wy ja śnił roz mów ca PAP. Przy po mniał, że wzyt kie grzy by ą cięż ko traw ne. Dzie ciom, oo bom tar - zym i cho rym grzy bów nie po win no ię po da wać. Na wet tych naj lep zych i naj - macz niej zych jak: bo ro wi ki, pod grzyb - ki, kur ki, ry dze, ma śla ki pod kre ślił. Nie na le ży też zbie rać grzy bów ro - ną cych przy dro gach, na po li go nach woj ko wych, w miej cach ka ta trof che - micz nych. Strzęp ki grzyb ni mo gą ię - gać 200 km pod po wierzch nią zie mi. Grzyb nia po bie ra z gle by bar dzo róż ne ub tan cje, cza em tru ją ce i zko dli we. Wła śnie z te go po wo du grzy by zbie ra ne z ta kich miejc mo gą truć, cho ciaż nie na le żą do tru ją ce go ga tun ku za zna - czył prof. Grzy wacz. Cza em, do pie ro po la tach oka zu je ię, że nie któ re ga tun ki grzy bów nie po - win ny być do puz czo ne do han dlu i ob ro tu. Otat nio fran cu cy i nie miec - cy tok y ko lo dzy do no i li, że przez dłu - go trwa łe po ży wa nie gą ki zie lon ki moż na na ba wić ię po waż nych pro ble - mów zdro wot nych. p Baran Otatnio odczuwaz przemęczenie, co jet powodem nie przepanych nocy. Wzytko utąpi jeżeli zaczniez bardziej dbać o iebie i woje zdrowie. Potaraj ię codziennie zarezerwować cza na pacer przed nem. Byk Byki, jak zwykle zapatrzone ą tylko w iebie. Nie liczy ię nikt i nic. Na dalzą metę tak ię nie da. Ooba, która jet wam przychylna, powie wrezcie dość. Zatanówcie ię ile na tym możecie tracić. Bliźnięta W otatnim okreie przeżywaz zmianę natrojów. Wpadaz ze krajności w krajność. Zrób coś z tym i uporządkuj woje życie prywatnie i zakładzie pracy. Nie toleruj oób, które żyją na cudzy kozt. Rak Rób to, na co maz ochotę. Przetań zamartwiać ię innymi. I tak nie zotanie to właściwie odebrane. Najwyżzy cza zadbać o wój wygląd. Idź do fryzjera, kometyczki, kup obie jakiś wytrzałowy ciuzek. Lew Roman biurowy może przyporzyć Ci kłopotów. Możez na tym dużo tracić. Zatanów ię czy warto. Unikaj zaciągania nieprzemyślanych kredytów i robienia zakupów na zapa. Sprawdzaj konto. Panna Uważaj na łowa i nie zdradź ię ze woich planów w zakłdzie pracy. Ktoś tylko czeka, aby przywłazczyć obie Twoje pomyły. Weź udział w potkaniu towarzykim. Poznaz oobę, która pomoże Ci oiągnąć cel. Waga Nadzedł właściwy moment na zmianę pracy. Najkorzytniejze warunki uzykaz wyjeżdżając do innego miata. Nie rozpowiadaj tego dookoła. Ktoś zawitny tylko czeka na Twoje potknięcie. Skorpion To właściwy okre na przeprowadzenie gruntownych zmian w domu lub miezkaniu. I nie muiz ię obawiać o finane. Wbrew pozorom nie będzie Cię to tak drogo koztowaćo. Możez liczyć na wparcie od przyjaciół. Strzelec Jet zana na wielkie uczucie. Związek do tej pory czyto towarzyki, przerodzi ię w coś bardziej blikiego i trwałego. Ktoś, kto od dawna Cię oberwuje, zapragnie mieć z Tobą dziecko. Koziorożec Jeteś jakiś roztargniony i popełniaz wiele błędów. Uważaj, bo kolejny błąd może być bardzo koztowny. W tałych związkach nie grozi nuda. Wręcz przeciwnie. Będziecie przezywać wielkie unieienia. Wodnik Nadzedł cza na wielkie zmiany. Może to być awan, a może to być zmiana miejca pracy na bardziej atrakcyjną. Tak czy iak, to bardzo korzytny okre. Pojawi ię także nowa, bardzo mądra i atrakcyjna ooba. Ryby Śpiez ię powoli. Naprawdę więcej cierpliwości. Już niedługo otrzymaz bardzo ważną wiadomość dotyczącą Twojej kariery zawodowej. Tylko niczego nie ponaglaj. Cza działa na Twoją korzyść. Du ży pro blem jet też z ha lu cy - no gen ną ły icz ką lan ce to wa tą, któ ra wy tę pu je na śród le śnych łą kach. Zna - my przy pad ki a mo bójtw, śmier ci w nie wy ja śnio nych oko licz no ściach, któ re po peł nio no wła śnie pod wpły - wem za bu rzeń wy wo ła nych dzia ła - niem te go grzy ba po wie dział prof. Grzy wacz. Ja kie w ta kim ra zie ko rzyt ne dla czło wie ka ub tan cje za wie ra ją grzy by? Tro chę wi ta min, mi kro ele men tów, ta - kich któ re w in nych pro duk tach wy tę - pu ją rzad ko np. li tu. Przede wzyt kim cho dzi tu jed nak o wa lo ry ma ko we wy ja śnił uczo ny. W pol kich la ach wy tę pu je po - nad 12 ty. ga tun ków grzy bów. Po owa - dach jet to naj licz niej za gru pa or ga ni - zmów. Grzy bów ja dal nych jet po nad ty - iąc. Tru ją cych jet po nad 250 ga tun ków, w tym kil ka bar dzo nie bez piecz nych śmier tel nie tru ją cych. Dla ba da czy naj cie kaw zą gru pą ą grzy by mi ko ry zo we, któ re ży ją w ym - bio zie z ko rze nia mi drzew. Są ta kie ga tun ki grzy bów, któ re ży ją tyl ko z da - nym ga tun kiem drze wa. Ma ślak try - denc ki funk cjo nu je wy łącz nie z lim bą, a ma ślak żół ta wy tyl ko z mo drze wiem. Nie któ re ga tun ki ą mniej wy bred ne i two rzą ym bio zę z o ną, dę bem, świer kiem. Z ko lei o na w cią gu ży cia ma oko ło 50 ga tun ków grzy bów, z któ - ry mi two rzy ym bio zę po wie dział prof. Grzy wacz. PAP na UKA W POL SCE ŹRÓ DŁO: SER WIS p na UKA W POL SCE UKAW POL SCE.PAP.PL prawie 330oób p r p Ak cja ne fro TEST w Płoń ku Przebadano W ra mach dru giej już od ło ny ak cji ne fro TEST w t Płoń ku, ota tecz nie prze ba da ło ię 327 pa cjen tów. Rok te - mu w tej ak cji prze ba da no po nad 560 oób. Ak cja mia ła za za da nie, przy po - mnieć miez kań com Płoń ka i oko lic by t zwró ci li więk zą uwa gę na ner ki, ich zna - cze nie dla or ga ni zmu i ko niecz ność re - gu lar nych ba dań dia gno tycz nych. W Cen trum Dia liz Fre e niu w Płoń ku miez kań cy mo gli praw dzić program tan wo ich ne rek. Cie zę ię, że i te go - rocz na ak cja po tka ła ię z tak du żym za p - in te re o wa niem. Mam na dzie ję, że pro fi - lak ty ka cho rób ne rek po zo ta nie w pa - mię ci pa cjen tów z po wia tu płoń kie go na dłu żej. mó wi dr Ewa Niem czyk, dy rek tor Cen trum Dia liz Fre e niu w Płoń ku. Na ba t da niach po ja wi li ię też przed ta wi cie le władz a mo rzą do wych. Cho ro ba ne rek roz wi ja ię czę to przez wie le lat bez ob ja wo wo. Pa cjen ci tra fia ją do na w za awan o wa nym ta - dium cho ro by, kie dy ko niecz ne ą dia li - zy al bo prze zczep by ura to wać ich ży - cie. A moż na te go ku tecz nie unik nąć, ba da jąc co ro ku krew i mocz tłu ma - czy dr Ewa Niem czyk. Aby wy ko nać ba da nie krwi pod ką - tem cho rób ne rek wy tar czy po pro ić o kie ro wa nie wo je go le ka rza ro dzin ne - go. W ra p mach płoń kiej od ło ny ak cji Krzyżówka NE FRO TEST, nie tyl ko le ka rze pierw - ze go kon tak tu, ale tak że pro boz czo - wie, ap te ki czy re dak cje me diów pa tro - nac kich otrzy ma li ta kie kom ple ty kie ro - wań dla za in te re o wa nych ba da nia mi oób po wy żej 50. ro ku ży cia. RED 0 Badaniu poddali Mitrzotwa Świata we Wrocław ię Starota Jan Mączewki oraz Zatępca Burmitrza Terea Kozera. Ooby zaintereowane m otrzymaniem kierowania proimy o kontakt z nazą redakcją: lub telefonicznie: Kampanię nefrotest w całej Polce wpiera Pani Anna Komorowka Małżonka Prezydenta RP.

15 wtorek, 15 października 2013 rozmowa 15 Czegozaman możenauczyćlekarza naza medycyna zapomniała, jak wiele zawdzięcza Indianom, i że lekarzowi do zamana jet bliżej niż nam ię zdaje mówi PAP prof. Zdziław Jan Ryn, pychiatra, podróżnik, członek światowego Klubu Odkrywców, b. ambaador RP w Chile, Boliwii i Argentynie. PAP: W wo ich kiąż kach Me dy cy nie in diań kiej i wy da nej wła śnie Wy - pie Wiel ka noc nej (Me dy cy na Prak - tycz na, 2013) opi u je Pan zcze gó ło - wo ob rzę dy lecz ni cze In dian i miez - kań ców Ra pa nui. Ale czy zda rzy ło ię Pa nu kie dyś ko rzy ta nie z uług za - ma na czy uzdra wia cza? PROf. ZDZI SŁAW J. Ryn: Do łow nie rzecz bio rąc nie. Ni gdy nie mia łem cią go ty, że by wy pró bo wać na a mym o bie, ale bra łem udział w wie lu ce re mo - niach lecz ni czych ja ko ob er wa tor uczet ni czą cy. Na po cząt ku mo ich po - dró ży do Ame ry ki Ła ciń kiej naj więk ze wra że nie wy war ły na mnie prak ty ki na pół wy pie Ju ka tan w Mek y ku w miej co wo ści Hu au tla de Ji me nez, gdzie tam tej ze uzdra wiacz ki cu ran de - ro to u ją grzy by ha lu cy no gen ne. W ich ję zy ku zrez tą na zy wa ię je grzy - ba mi uła twia ją cy mi kon takt z bó twa - mi, co po ka zu je, jak od mien nie od na po trze ga ją oni to zja wi ko. Na po cząt - ku by łem bar dzo cep tycz ny wo bec za - ma nów i uzdro wi cie li tak jak me dy cy - na i py chia tria wpół cze na, któ re pa - trzą na me dy cy nę tra dy cyj ną z dy tan - em. Dzi iaj ą dzę, że jet to wy nik na - zej igno ran cji. Cóż więc ię ta ło, że zmie nił Pan wo je po dej ście do te go ro dza ju prak - tyk? Po raz pierw zy ze tkną łem ię z me dy cy ną In dian Ame ry ki Ła ciń kiej czter dzie ści lat te mu. Ja ko le karz pol kiej wy pra wy w An dy Pa ta go nii a to by ła naj więk za przy go da mo je go ży cia, któ ra trwa ła 14 mie ię cy przy je cha łem za fa - cy no wa ny me dy cy ną gór ką. Wte dy ja - ko le karz ek pe dy cji wy o ko gór kich pro wa dzi łem ob er wa cje i ba da nia do wo je go dok to ra tu, a po tem ha bi li ta - cji. By łem w Kau ka zie, Hin du ku zu i przede wzyt kim An dach, gdzie pę - dzi łem kil ka lat. Gdy do cie ra li śmy w An - dach do pra wie nie odwie dza nych przez bia łych lu dzi miejc, o któ rych In dia nie mó wią tam, gdzie dia beł zgu bił wo je pon cho, z wiel kim zdu mie niem pa trzy - łem, jak ży ją tam mi lio ny lu dzi, któ rzy ni gdy nie wi dzie li na oczy wy kztał co ne - go le ka rza. To ą re gio ny, gdzie na tu ral nym świa tem me dy cy ny jet uzdra wiacz, któ - ry dzie dzi czy od ty ię cy lat do świad cze - nia przod ków, gro ma dząc wie dzę, któ ra mnie za zo ko wa ła by tro ścią ich ob er - wa cji i kon cep cją jed no ści or ga ni zmu czło wie ka z przy ro dą. In dia nie nie ma ją po ję cia o ana to mii czło wie ka, je go fi - zjo lo gii i fi zjo pa to lo gii, ale wie dzą, co to jet czło wiek cier pią cy i jak moż - na mu po móc. Ma ją bo wiem do świad - cze nie wy ni ka ją ce z wie lo po ko le nio wej ob er wa cji. Wwo jej Me dy cy nie in diań kiej pi - ze Pan, że w Ame ry ce Ła ciń kiej le ka - rze w ki tlach i uzdra wia cze trak tu ją ię wza jem nie z za cun kiem, a na wet pra cu ją ra zem w zpi ta lach To praw da, że co raz wię cej jet le - ka rzy za in te re o wa nych świa tem me dy - cy ny na tu ral nej; w efek cie w wie lu kra - jach Ame ry ki Ła ciń kiej mi ni ter twa zdro wia do pu ści ły wpół pra cę miej co - wych uzdra wia czy z le ka rza mi. Od wie - dzi łem po łu dnio wo ame ry kań kie zpi - ta le np. w ar gen tyń kim Man za no Hi - to ri co czy bo li wij kim Su cre łą czy ię me to dy tra dy cyj ne z me dy cy ną kon - wen cjo nal ną. Mu zę wpo mnieć, że uczet ni czy - łem wła śnie w ómym Świa to wym Kon - gre ie Me dy cy ny Tra dy cyj nej w Li mie, któ ry co trze ba pod kre ślić po świę - co ny był pa mię ci pol kie go uzdra wia - cza i zie la rza, a le zja ni na, oj ca Ed mun - da Sze li gi, po cho wa ne go w to li cy Pe ru. Pięć dzie iąt lat po świę cił on ba da niom nad ro śli na mi lecz ni czy mi Ama zo nii i An dów i utwo rzył In ty tut Fi to te ra pii. Je go pra gnie niem by ło, aby le ki ro ślin - ne łu ży ły tak że je go ro da kom w Pol ce. Ob ra dy Kon gre u by ły do łow nie i w prze no śni bar dzo barw ne. Na a li obok ie bie po ja wi li ię z jed nej tro ny PROf. ZDZISŁAW JAn Ryn, (ur r.), profeor pychiatrii w Collegium Medicum Uniwerytetu Jagiellońkiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, badacz medycyny i antropologii Indian Ameryki Łacińkiej. Jet autorem 32 kiążek i 430 artykułów naukowych. Członek nowojorkiego The Explorer Club. Był lekarzem wypraw wyokogórkich (Kaukaz, Hindukuz, Andy) oraz kierownikiem naukowym wypraw na Wypę Wielkanocną ( ). Ambaador RP w Chile, Boliwii ( ) i Argentynie ( ). Laureat wielu odznaczeń polkich i zagranicznych, w tym doktoratu honori caua Univeridad Cientifica del Sur w Limie i Nagrody Auguto Catello Roca w medycynie górkiej (Hizpania). wy bit ni na ukow cy i le ka rze, a z dru - giej za ma ni. Ci otat ni po ka zy wa li wo je prak ty ki uzdra wia nia z oczyz - cze niem, ta li zma na mi, mo dli twa mi, tań cem i śpie wa mi. Ale prze cież oprócz tych au ten tycz - nych uzdra wia czy i zie la rzy nie brak zwy kłych zar la ta nów. Pew nie po tkał Pan ich też w wo ich po dró żach? Oczy wi ście, mia łem nie raz wra że - nie, że nie któ rzy cu ran de ro wy ko rzy tu - ją ciem no tę i anal fa be tyzm In dian. My - ślę, że praw dzia nem war to ści uzdra wia - cza jet to, czy ma on po wo dze nie u pa - cjen tów. Tak a mo jak z na zy mi py cho - te ra peu ta mi: nie któ rzy z nich koń czą dzie iąt ki kur ów, ale nie po tra fią po - móc oo bom po trze bu ją cym, bo nie ma ją te go, co In dia nie na zy wa ją mo cą lecz ni czą. In dia nie od dziec ka przy go - to wu ją przy złe go cu ran de ro: przy zły za man od naj młod zych lat to wa rzy zy wo je mu oj cu czy mat ce i uczy ię zna - jo mo ści ro ślin: jak je upra wiać, gdzie je znaj dy wać, jak je przy go to wać. Mia łem oka zję przy glą dać ię, jak ię przy go to - wu je świę tą ro śli nę Wy py Wiel ka noc nej ma tua pua ro dzaj pa prot ni ka, ro ną - ce go przede wzyt kim na dnie kra te ru wul ka nu Ra no Kau. Tu na u wa ię bli kie ko ja rze nie z za ma ni zmem: kil ka ty go dni te mu na zy wa ny uzdro wi cie lem kiądz ugan dyj ki John Bap tit Ba ho bo ra zgro ma dził bli ko 60 ty. lu dzi na Sta - dio nie na ro do wym w War za wie. Spra wa wy wo ła ła roz gło w me diach. Nie chcę wy po wia dać ię o a mej tej po ta ci, bo jej nie znam. Mo ją uwa gę zwra ca przede wzyt kim fe no men obec - no ści dzie iąt ków ty ię cy lu dzi, któ rzy wzię li w tym udział, pła cąc nie ba ga tel ne pie nią dze za bi le ty. Mo im zda niem, jet to wy raz upad ku za ufa nia do nie wy dol - nej me dy cy ny na uko wej. Tech ni cy za cja i fa tal na or ga ni za cja łuż by zdro wia czy - ni z le ka rza urzęd ni ka, gdzie na wet przy naj lep zej wo li nie ma moż li wo ści in dy wi du al ne go kon tak tu z pa cjen tem. Nie dzi wię ię, że ty ią ce lu dzi nie za - wze re li gij nych zu ka in nej for my po - mo cy lecz ni czej. Tech no lo gia w me dy cy - nie jet bar dzo waż na, ale nie moż na za - po mi nać jak to ię zda rza o tro nie hu ma ni tycz nej w re la cjach le karz -pa - cjent. Wra ca jąc do In dian Ame ry ki Ła ciń - kiej, co naj bar dziej za wdzię cza im wpół cze na me dy cy na? My ślę, że naj bar dziej cen ne dla na jet od kry cie przez me dy cy nę in diań - ką war to ści lecz ni czych ro ślin. In dia nie ama zoń cy ą od daw na prze ko na ni, że czło wiek nie mo że za cho ro wać na żad ną cho ro bę, na któ rą nie ma le kar twa w przy ro dzie. Po dob nie jet na Wy pie Wiel ka noc nej. Oko ło 400 le ków, któ re ą dziś w ofi cjal nym pi ie świa to wym, jet po cho dze nia ro ślin ne go, głów nie z Ama zo nii, któ rą na zy wa ię naj więk - zą ap te ką świa ta. Le ka rze nie chcą dziś pa mię tać, że te wła ści wo ści lecz ni cze wy - kry wa li cu ran de ro przez dzie iąt ki po - ko leń me to dą prób i błę dów. Ale In dia nie od kry li też środ ki ha lu - cy no gen ne ta kie jak łyn na ro śli - na ay ahu aca któ re, choć roz po - wzech nio ne w Ame ry ce Po łu dnio wej, ą w wie lu kra jach za bro nio ne ja ko środ ki py cho de licz ne. W tra dy cji za ma nów pe ru wiań - kich wy ciąg ay ahu aca łu ży do po zna - wa nia świa ta ota cza ją ce go i świa ta we - wnętrz ne go czło wie ka. Wzel kie ta ra nia uzdra wia czy zmie rza ły do wpro wa dze nia ię w tran ra zem z pa cjen tem, aby w ta - nie od mien nej świa do mo ści po znać, co le ża ło u źró dła cho ro by. Moż na ię w tym do pa trzyć pew nych ana lo gii do kon cep cji py cho ana li tycz nych, choć by in ter pre ta cji ma rzeń en nych przez Freu da. U nie któ rych lu dów jak u ama zoń kie go ple mie nia Shi pi bo po - wta ją bar dzo in te re u ją ce dzie ła ztu ki, któ re ą bez po śred nią ek pre ją ha lu cy - na cji wzro ko wych. To praw da, że ay ahu - aca trak to wa no w wie lu kra jach ja ko owoc za ka za ny. Jed nak że jed no znacz nie nie udo wod nio no, aby wy wo ły wa ła uza - leż nie nia. Co wię cej, w nie któ rych ośrod kach re ha bi li ta cyj nych wy ciąg z ro - śli ny to u je ię w le cze niu od wy ko wym w al ko ho li zmie i nar ko ma nii. Cze go jez cze le karz mo że ię na - uczyć od za ma na? Z mo je go punk tu wi dze nia le - ka rza py chia try bar dzo itot ne ą na tu ral ne ta len ty py cho te ra peu tycz ne In dian. U na py cho te ra peu ci pro wa - dzą te ra pię gru po wą, kie dy nie ma ją zwy kle in nej moż li wo ści bo ma ją zbyt wie lu pa cjen tów; pre fe ru ją jed nak py cho te ra pię in dy wi du al ną. In dia nie Ma pu cze (Arau ka nie) od wró ci li tę pro - por cję:, kie dy In dian ka wpa da w de pre - ję po po ro do wą, wte dy uzdra wiacz ka an ga żu je ca łą wio kę do wpół pra cy: jeźdź cy na ko niach przez ca łą noc od - tra za ją złe du chy, któ re mia ły wy wo - łać cho ro bę, ca ła ro dzi na ma u je tę ko - bie tę, to wa rzy zy jej. Mó wiąc pół żar - tem: nie wy pa da ło by ta kiej cho rej nie wy zdro wieć, kie dy wzy cy wo kół niej chcą ją uzdro wić. U na jet ina czej: cho re go py chicz nie naj chęt niej ię po zby wa my umiez cza jąc go w zpi - ta lu. U In dian po zo ta je on pod opie - ką bli kich. Wpół cze ny le karz jet za fa cy no - wa ny tech no lo gią, ale czę to nie wie, ko - go le czy, nie zna na zwi ka pa cjen ta, któ - re go ope ru je. Nie ma cza u dla pa cjen - tów, a cza em nie jet ni mi za in te re o wa - ny, bo kon cen tru je ię na a mym za bie - gu. A więc czę to nie za po ka ja na tu ral - nych po trzeb czło wie ka cier pią ce go kon tak tu i zro zu mie nia. In diań cy cu - ran de ro czy nią to w po ób do ko nal - zy od na ze go. I jez cze jed no: In dia nie do ce nia ją wpól no tę świa ta oży wio ne go i nie oży wio ne go. My ży je my w her me - tycz nym świe cie: w ka bi nach wind, w a - mo cho dach, po cią gach, a oni ży ją bli ko na tu ry, zwy kle cho dzą bo o. I ta bli - kość na tu ry jet też lek cją, któ rą mo że - my od nich ode brać. ROZ MA WIAŁ SZy MOn ŁU CyK (PAP) PAP nauka W POLSCE SERWIS nauka W POLSCE

16 16 kultura Pocahontaw płońkimkinie Sobota, 12października br. Dzia ła nia ani ma cyj ne w MCK ku pi ły licz ne gro - no dzie ci i ro dzi ców. Ma lo - wa nie twa rzy, wpól ne za - ba wy i pro jek cja fil mu to nie któ re z atrak cji. ży czy - my ko lej nych tak po zy - tyw nych po my łów. Za pra za my 26 paź dzier - ni ka o godz na ko - lej ne kre atyw ne po tka - nie ro dzin ne z cy klu,, Ka - lej do kop dla ju nio ra''. Tym ra zem w du chu hal lo - we en. PIOTR PSZCZÓŁ KOW SKI

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze P o R TA l, K Tó Ry otwwworzy C i o C z y W W W.exTRAPolSKA.Pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 109 l 9 CZERWCA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl MA jo we tra sy PłOń skich

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 2 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych W naszym salonie znajdziesz: sprzedaż samochodów nowych skup i sprzedaż samochodów używanych kompleksowa obsługa firm szeroki asortyment oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Akrobatyka sportowa w szkole

Akrobatyka sportowa w szkole MARZENA KURZAK Akrobatyka sportowa w szkole Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie na przykładzie zajęć z akrobatyki sportowej jednego ze sposobów zwiększenia spontanicznej aktywności ruchowej

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

ElektronicznyPITcorazpopularniejszy

ElektronicznyPITcorazpopularniejszy Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 www.extra-plonk.pl NR 67 l ROK II l 24 CZERWCA 2014 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. N A F B J E S T N A S J U Ż P O N A D 1 5 0 0! P O SK

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

P O SK. N a J W i ę c e J c Z y T e l N i K ó W W P O W i e c i e P ł O ń s K i M

P O SK. N a J W i ę c e J c Z y T e l N i K ó W W P O W i e c i e P ł O ń s K i M P O r Ta l, K T ó r y O T W W W O r Z y c i O c Z y W W W.ex T r apolska.pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 124 l 13 PAŹDZIERNIKA 2015 l ROK III reklama www.extra-plonsk.pl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Karolina Główczyńska-Woelke. er go no mia. pracy w han dlu

Karolina Główczyńska-Woelke. er go no mia. pracy w han dlu Karolina Główczyńska-Woelke er go no mia pracy w han dlu Warszawa 2011 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja tech nicz na i ła ma nie Bar ba ra Cha

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5 Nr 3 (62) WRZESIEŃ 2013 ISSN 1640-114X Dziś w numerze: Pozytywna ocena Systemu ISO 9001 Zapraszamy do kontaktów z członkami Rady Nadzorczej GSM,,Luiza Nie karmić szczurów! czytaj str. 2 Wykaz realizacji

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

z mojego punktu widzenia

z mojego punktu widzenia reklama 2 kwiet nia br. od bę dzie się XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy - naj wyż sza wła dza na sze go le kar skie go sa - mo rzą du. W ubie głym mie sią cu zwró ci łem się do wszyst kich Ko le ża nek i

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Czesław Kowalczyk. Jak ocenić ryzyko zawodowe?

Czesław Kowalczyk. Jak ocenić ryzyko zawodowe? Czesław Kowalczyk Jak ocenić zawodowe? War sza wa 2010 Pro jekt okład ki DO RO TA ZA JĄC Wstęp i podstawy prawne MACIEJ SOKOŁOWSKI Opra co wa nie re dak cyj ne MONIKA KOLITOWSKA-SOKÓŁ Opra co wa nie ty

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Aktywiści, stachanowcy i realiści

Aktywiści, stachanowcy i realiści 13.02.2015-27.02.2015 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ROK XXIV nr 2 (678) Aktywiści, stachanowcy i realiści Pro blem we ry fi ka cji wnio sków mu si być roz wią za ny w tym ro - ku, aby wy klu czyć mak sy mal nie

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Zgod nie z no wy mi za pi sa mi usta wy o izbach le kar skich Ślą ska Izba Le kar ska po wo ła ła

Zgod nie z no wy mi za pi sa mi usta wy o izbach le kar skich Ślą ska Izba Le kar ska po wo ła ła Reklama Zgod nie z no wy mi za pi sa mi usta wy o izbach le kar skich Ślą ska Izba Le kar ska po wo ła ła me dia to ra. Zo stał nim pierw szy pre zes od ro dzo ne go w 1989 roku ślą skie go sa mo rzą du

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ju bi le usz wy sta wy zwie rząt w Be ni cach!

Ju bi le usz wy sta wy zwie rząt w Be ni cach! n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 153 n Te go rocz na edy cja Wy sta wy Zwie rząt Go spo dar skich

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Co da lej z War szaw ską?

Co da lej z War szaw ską? Dołącz do nas na facebooku www.facebook.com /pulsciechanowa gazetabezpłatna nakład7500egz. nr 2 n kwiecień 2015 pulsciechanowa.pl issn 2392-3407 Ukazuje się w Ciechanowie i na terenie gmin powiatu ciechanowskiego

Bardziej szczegółowo