Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon"

Transkrypt

1

2

3

4 Akademia Ignatianum w Krakowie, 2015 ul. Kopernika Kraków tel faks Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon Redakcja Roman Małecki Projekt okładki i stron tytułowych Magdalena Schuster Łukasz Papst ISBN

5 Spis treści Przedmowa 7 Andrzej Mirski Zarządzanie kreatywnością w instytucji edukacyjnej 17 Andrzej Kobiałka Profesjonalizm nauczyciela na miarę XXI wieku rozważania teoretyczne 37 Łukasz Radwan Autorytet szansą rozwiązania wyzerowanych problemów nauczycieli 51 Joanna Garbulińska-Charchut Nauczyciel szkoły policealnej we współczesnej przestrzeni edukacyjnej 63 Agnieszka Kaczor Praca w świetlicy szkolnej wyzwaniem dla wychowawcy 75 Mirosław Koralewski Władysława Stróżewskiego koncepcja wychowania do wartości 89 Radosław Janica Formacja młodych w nauczaniu Jana Pawła II oraz troska o ich wychowanie podczas pielgrzymek do Polski 101 Zbigniew Solak Budowanie patriotyzmu jutra współpraca szkoły i środowiska kombatantów Armii Krajowej w sztafecie łączącej pokolenia 137 Malwina Zamojska-Król Świadomość enkulturacji wyzwaniem dla edukacji międzykulturowej 149

6 Anna Skupień Antoni Kasprzycki Rola diagnozy pedagogicznej we wspomaganiu i korygowaniu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 163 Urszula Hudaszek Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? 181 Adriana Czerwicka Biblioterapia sprzymierzeńcem wychowania dzieci bez lęku 203 Artur Sternicki Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem wybrane zagadnienia 215 Magdalena Kubica Rola profilaktyki w wychowaniu (na przykładzie zadań realizowanych przez policję) 231 Iwona Wajda Społeczno-kulturowe aspekty przemocy w środowiskach wiejskich 245 Katarzyna Długosz Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki 261 Wioletta Kosowska-Maca Podmiotowość w pracy z młodzieżą niepełnosprawną 277 Katarzyna Biel-Ziółek Terapia zajęciowa szansą na aktywne spędzanie czasu wolnego osób z niepełnosprawnością ruchową 291 Ewa Nałęcz-Kłos Potrzeba wspomagania dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście programu The Gateway Award 305 Elżbieta Włodek Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną w paradygmacie ekologicznym. Implikacje dla praktyki rehabilitacyjnej 319 Bibliografia 337

7 Przedmowa Zmiana to krótkie stwierdzenie, które jakże trafnie charakteryzuje współczesną rzeczywistość. Świat doby postindustrialnej i globalnej, w którym przyszło nam żyć, to terytorium wielkich szans, przestrzeń wielkich zagrożeń wartości ludzkiego życia, kraina tak bardzo różniąca się od tej, jaką pamiętamy z naszego dzieciństwa. Tempo, jak również wielość transformacji obejmujących przestrzeń pedagogiczną, pojawianie się nowych zjawisk społecznych, kulturowych, bogactwo nurtów czy też wielopłaszczyznowość orientacji badawczych wszystko to wyznacza coraz nowsze obszary zainteresowań współczesnej pedagogiki. Współczesna rzeczywistość nasycona zmianą odciska swe piętno we wszystkich obszarach ludzkiej egzystencji, szczególnie rzutując na przeobrażenia w edukacji, działalności wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej. Taki stan rzeczy prowokuje do podejmowania naukowych dyskursów, narracji, dotyczących szeroko pojmowanego przedmiotu pedagogiki. Eksploracja współczesnych problemów pedagogicznych, ich analiza, diagnozowanie czy też wyjaśnianie konstytutywnych dla pedagogiki zjawisk i procesów, leży u podłoża nieustannych modyfikacji praktyki pedagogicznej. W dynamicznie zmieniającym się i pełnym ambiwalencji oraz paradoksów świecie pedagog szuka odpowiedzi na wiele pytań: jak żyć w ponowoczesnych przestrzeniach, jak wspierać rozwój człowieka, jak wychowywać ku wartościom, jak pomóc człowiekowi łączyć wolność i autonomiczność z godnością i odpowiedzialnością? Szukając skutecznych sposobów sprostania wyzwaniom czasów, próbujemy więc zamienić s z a r e, niemodne, szablonowe a może nawet postrzegane (już) za dziwaczne działania, na z ł o - t e, supernowoczesne, epokowe a nawet ekstrawaganckie kreacje. 7

8 Czy jednak parafrazując myśl Francisa Fukuyamy musimy pod fałszywym sztandarem wolności przyjmować ten świat? Czy musimy postrzegać siebie jako niewolników nieuchronnego postępu technicznego, jeśli postęp ten nie służy ludzkim celom? Prawdziwa wolność człowieka oznacza przecież także prawo do ochrony tych wartości, które uważa za najważniejsze 1. Analizując zmieniającą się rzeczywistość, pragniemy wskazać w tej monografii jakie tendencje dominują we współczesnej teorii i praktyce pedagogicznej, z jakimi wyzwaniami zmierzyć się muszą pedeutologia czy pedagogika wartości, na jakie pytania powinna odpowiadać pedagogika opiekuńcza, społeczna, specjalna czy też resocjalizacyjna. Wychodząc naprzeciw problemom współczesnego człowieka, w poszczególnych rozdziałach prezentujemy dobre, sprawdzone praktyki, dotyczące skutecznych działań edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych, podejmowane nie tylko przez instytucje oświatowe, ale również inne środowiska i podmioty. Problematyka prezentowanej monografii została zogniskowana wokół pięciu wyselekcjonowanych obszarów, istotnych z punktu widzenia potrzeb współczesnej praktyki pedagogicznej, przygotowanych głównie przez pedagogów reprezentujących różne profesje. Niniejsze opracowanie możemy po części uznać za dyskurs interdyscyplinarny, ubogacone bowiem zostało refleksjami filozofów i kulturoznawców. Pierwszy obszar pedagogicznych rozważań łączy refleksje wokół osoby współczesnego nauczyciela, wychowawcy i traktuje o sposobach profesjonalizacji we współczesnej szkole. W warunkach postmodernistycznych metamorfoz jesteśmy świadkami redefinicji roli nauczyciela oraz dookreślenia jego predyspozycji osobowościowych. W tym kontekście osoba nauczyciela jawi się zarówno jako uczestnik dialogu, spontaniczny kreator, autonomiczny profesjonalista, transformatywny intelektualista, jak i refleksyjny praktyk. Tę część monografii otwiera rozdział autorstwa 1 F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2005, s Przedmowa

9 Andrzeja Mirskiego prezentujący możliwości zarządzania kreatywnością przez nauczyciela w procesie dydaktycznym między innymi poprzez innowacje pedagogiczne. Autor przedstawia różnice pomiędzy pojęciami kreatywności oraz twórczości oraz wynikające stąd implikacje dla celów dydaktycznych. Omówiona została także autorska koncepcja wymiarów kreatywności oraz jej możliwe zastosowania w szkole. Drugi tekst stanowi teoretyczne rozważania na temat profesjonalizacji zawodu nauczyciela w perspektywie wyzwań współczesności. Wizja profesjonalizmu nauczyciela XXI wieku w optyce Andrzeja Kobiałki winna być oparta na wiedzy, kreatywności oraz wkraczaniu w innowacyjne działania. Czy istnieją szanse rozwiązania wyzerowanych problemów wśród nauczycieli? Analizując współczesne problemy szkolnictwa, Łukasz Radwan wskazuje między innymi na postępujący zanik wartości w przestrzeni edukacyjnej. Zdaniem autora wypracowanie przez nauczycieli postawy bycia autorytetem dla uczniów może stanowić skuteczne remedium wobec obserwowanych wyzerowań w szkolnictwie. Joanna Garbulińska-Charchut w kolejnym tekście podejmuje próbę określenia miejsca i roli nauczyciela oraz przedstawia metody i kulturę pracy z dorosłymi słuchaczami szkół policealnych. Autorka wyraża pogląd, że rolą nauczyciela jest nie tylko zrealizowanie podstawy programowej czy przekazanie wiedzy, ale również nierzadko wprowadzenie jednostek w proces kształcenia ustawicznego. Zapotrzebowanie społeczne na istnienie świetlic szkolnych jest kwestią bezdyskusyjną. Stąd też warto zastanowić się nad tym, jakie funkcje i zadania wynikające z wyzwań współczesności są przypisane do tej formy opieki nad dzieckiem. Problematykę skuteczności pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej świetlicy szkolnej, jak również kompetencji jakie powinny charakteryzować współczesnego wychowawcę świetlicy podejmuje w swoim tekście Agnieszka Kaczor. Autorka podkreśla, że inspiracji może dostarczać wychowawcom pedagogika Gestalt, której koncepcja dziecka, holizm oraz podejście do zagadnienia rozwoju jest swoistym kołem ratunkowym dla polskiej świetlicy. Przedmowa 9

10 Kolejny obszar zagadnień prezentowanych w monografii jest skoncentrowany wokół pedagogiki wartości. Autorzy dociekają między innymi, czy człowiek we współczesnym świecie może żyć w pustce aksjologicznej? Czy może funkcjonować w kulturze pozbawionej miłości, prawdy, dobra i piękna? Istotną cechą współczesności jest zauważalny deficyt i chaos wartości społecznych. Relatywizm, nihilizm wartości, hedonizm, absolutyzowanie ludzkiej subiektywności oraz niczym nieograniczonej wolności tworzą bardzo niesprzyjający klimat wychowawczy. W tym kontekście coraz częściej artykułowana jest potrzeba wychowania człowieka w zgodzie z kanonem podstawowych wartości humanistycznych. Odwołanie do zagadnień pedagogiki wartości odnajdujemy w artykule Mirosława Koralewskiego pt. Władysława Stróżewskiego koncepcja wychowania do wartości. Skierowany jest on głównie do wychowawców, którzy nie zgadzają się ze współczesną argumentacją negującą aksjologiczny wymiar człowieka i otaczającej go rzeczywistości, poszukujących w filozoficznych teoriach antropologicznych odniesienia do praktyki pedagogicznej. W przekonaniu autora koncepcja człowieka w ujęciu Władysława Stróżewskiego może stanowić mocne oparcie teoretyczne dla aksjologicznej wizji człowieka. Opiera się ona na fundamentalnym założeniu, że człowiek istnieje wartościowo i buduje swoje człowieczeństwo poprzez realizację wartości i kształtowanie własnej, indywidualnej struktury aksjologicznej. Radosław Janica w tekście pt. Formacja młodych w nauczaniu papieża Jana Pawła II oraz troska o ich wychowanie podczas pielgrzymek do Polski podejmuje próbę przypomnienia, opisania oraz interpretacji najważniejszych wypowiedzi Jana Pawła II skierowanych do młodych ludzi. Autor podkreśla, że z miłości papieża do młodzieży, tej pięknej duchowej relacji i łączności, uczyć się może całe pokolenie Jana Pawła II. To piękna lekcja dla uczniów, wychowawców, jak i nauczycieli. Zglobalizowana, kosmopolityczna Europa niesie ze sobą zagrożenia dla jednej z najszlachetniejszych wartości, jaką jest patriotyzm. Zbigniew Solak w swoich rozważaniach podejmuje próbę 10 Przedmowa

11 określenia roli szkoły, wychowawcy, nauczyciela i ucznia w budowaniu patriotyzmu jutra, jak również przedstawia propozycje metod pracy w tym zakresie. Etos Armii Krajowej w myśl autora jest doskonałą egzemplifikacją postawy szacunku i umiłowania własnej ojczyzny. Współpraca szkoły z środowiskiem kombatantów Armii Krajowej i żołnierzy wyklętych może ułatwić trud wychowania młodego pokolenia w duchu poszanowania prawdy historycznej. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, a zarazem skutecznych metod oddziaływania pedagogicznego. Problemy związane z oddziaływaniem kultury, kwestią enkulturacji oraz ważnością tych zagadnień dla kształcenia międzykulturowego są przedmiotem rozważań Malwiny Zamojskiej-Król. Autorka wyjaśnia zagadnienia odnoszące się do kolektywnego oddziaływania na ludzi kultury macierzystej, ujawnia kompetencje kulturowe i nabywane kompetencje interkulturowe, co ma na celu zminimalizowanie odczucia szoku kulturowego i osiągnięcie przez jednostkę stanu akceptacji wielokulturowości. Teoretyczno-empiryczny kontekst rozważań dotyczący kwestii z zakresu diagnozy, wsparcia rozwoju oraz terapii dziecka w wieku młodszym, stanowi trzeci obszar analiz i dociekań naukowych. Otwiera go artykuł, w którym Anna Skupień i Antoni Kasprzycki omawiają zagadnienie diagnozy przedszkolnej. Odwołując się do diagnozy w ujęciu ewolucyjnym, poprzez ukazanie jej celów i istoty, autorzy przedstawiają jak wielką rolę pełni ona w dzisiejszej edukacji przedszkolnej, dając podstawy do osiągania sukcesów szkolnych, a w późniejszych latach do sukcesów życiowych. Oprócz teoretycznego omówienia zagadnień związanych z diagnozą, autorzy przedstawili praktyczne jej ujęcie na przykładzie przedszkola. Problematyka wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym stanowi przedmiot rozważań Urszuli Hudaszek. Autorka próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: jak współcześnie zainspirować przedszkolaka do rozwoju, jak pokazać dziecku świat takim, jaki jest? Tekst ten jest zatem próbą odpowiedzi na potrzeby rodzica i dziecka w trakcie pierwszych lat jego edukacji w przedszkolu. Dostarcza Czytelnikowi odpowiedzi na pytanie: jak uczyć dzieci? Przedmowa 11

12 Poważnym problem, coraz częściej obserwowanym współcześnie, jest zapadanie dzieci na różnego rodzaju zaburzenia lękowe. Artykuł autorstwa Adrianny Czerwickiej ukazuje jak potężnym narzędziem w walce z lękami jest biblioterapia, która potrafi otworzyć drzwi do nowego świata, w którym wszystko dobrze się układa oraz jak istotną rolę w życiu dziecka odgrywają bajki. Kolejne cztery teksty wpisują się w problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej i readaptacyjnej. Ponowoczesność niesie ze sobą nowe, nieznane zagrożenia życia społecznego, wobec których funkcjonujący system resocjalizacji okazuje się nieefektywny. Coraz częściej obserwuje się bezradność, rozdarcie i zagubienie człowieka, czego skutkiem są jego trudności w adaptacji egzystencjalnej, jak również zaburzenia zachowań społecznych. Niepokojący jest wzrost występowania takich zjawisk patogennych w przestrzeni życia społecznego, jak przestępczość nieletnich, przemoc czy też marginalizacja i dyskryminacja grup i jednostek, co prowadzi bezsprzecznie do ich wykluczenia społecznego. Zatem wyzwaniem współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, na miarę współczesnych problemów, zmierzających do ograniczenia i zapobiegania różnym przejawom zagrożeń i patologii społecznych. Zagadnienie opieki nad dzieckiem w placówkach interwencyjnych, w szczególności w pogotowiu opiekuńczym podejmuje Artur Sternicki. Na tle historii funkcjonowania placówek interwencyjnych autor dokonuje próby oceny nowych regulacji prawnych, wskazując na mocne i słabe strony aktualnych rozwiązań. Zachęca do podjęcia działań naprawczych, dzięki którym idea działania placówek interwencyjnych będzie mogła być właściwie realizowana. Ze społecznego punktu widzenia jak pisze Magdalena Kubica korzystniej jest zapobiegać występowaniu zjawisk niepożądanych niż usuwać ich skutki. Autorka przedstawia rolę profilaktyki w wychowaniu na przykładzie zadań realizowanych przez policję, nakreśla zjawisko patologii, jak również zapoznaje Czytelnika z katalogiem przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie. Według autorki działania prowadzone przez wychowawców i na- 12 Przedmowa

13 uczycieli powinny polegać na stwarzaniu alternatywy dla działań niepożądanych, aspołecznych. Płaszczyzną rozważań Iwony Wajdy są społeczno-kulturowe aspekty przemocy w środowiskach wiejskich. Autorka prezentuje różne modele przemocy w ujęciu ewolucyjnym, źródła oraz formy przemocy z ich ekspozycją w obliczu współczesności. Podkreśla, że zarówno w kulturze wiejskiej, jak i miejskiej, głównym podłożem przemocy jest funkcjonujący ciągle model patriarchalny rodziny. Wykluczenie społeczne jest ważną kwestią, która dotyka nie tylko osoby bezpośrednio narażone na to zjawisko. Jest ono problemem i wyzwaniem dla społeczeństw nowej ery cywilizacyjnej. Pedagogika jest natomiast tym obszarem nauki, badań i działań, który w sposób szczególny powinien być nastawiony na zapobieganie takim zjawiskom. Ogół problemów wpisujących się w zjawisko wykluczenia społecznego dotykającego osoby z niepełnosprawnością oraz ludzi starszych stanowi istotę rozważań Katarzyny Długosz. Stereotypowe postrzeganie tych właśnie grup przez środowisko staje się często główną przyczyną, dla której wycofują się one z życia społecznego, zawodowego, politycznego, mimo iż nie są pozbawione potencjału umożliwiającego podejmowanie różnorodnej aktywności w społeczności lokalnej, życiu kulturalnym czy edukacji. Autorka podkreśla, że wsparcie ze strony społeczeństwa, umożliwi z a m i a n ę t e g o, c o s z a r e w życiu osób poddanych marginalizacji n a z ł o t e dni zarówno dla nich samych, jak i środowisk, w których będą mogły aktywnie działać. Przestrzeń pedagogicznych dyskusji zamykają cztery teksty traktujące o niepełnosprawności. Truizmem byłoby dziś stwierdzenie, że osoby z niepełnosprawnością nie muszą być ciężarem dla społeczeństwa, co więcej, pojawiające się doniesienia z badań wskazują, że osoby te wykazują coraz wyższe aspiracje i dążenia do osiągnięcia autonomii życiowej. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę zmian cywilizacyjnych, szczególnie w zakresie tzw. wysokich technologii, nieodzowne jest wsparcie tej grupy przez pedagogów i specjalistów zawodów pokrewnych. Osoby z niepełnosprawnością niezmiernie trudno odnajdują się nie tylko w życiu społecznym, ale przede wszystkim na rynku Przedmowa 13

14 pracy. Wioletta Kosowska-Maca zwraca uwagę na kwestię podmiotowości w procesie uczenia i wychowania osób z niepełnosprawnością. Konstatując własne rozważania, autorka stwierdza, że szara rzeczywistość obecnych czasów nie daje jednak nadziei na z ł o t ą p r z y s z ł o ś ć. Samo uświadomienie sobie braków w podmiotowym traktowaniu osób niepełnosprawnych sprzyja jednak zrozumieniu tego problemu. W kolejnym tekście Katarzyna Biel-Ziółek uzasadnia potrzebę tworzenia ośrodków terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową, przedstawiając jednocześnie ciekawą propozycję programu zajęć terapeutycznych w ośrodku. Wskazując na liczne korzyści jakie wynikałyby z zakładania ośrodków aktywności, autorka podkreśla, że ich uczestnicy m i e l i b y s z a n s ę z m i e n i ć szare samotne i mało ciekawe życie w czas pełen t w ó r c z y c h, z ł o t y c h p o m y s ł ó w, realizacji pasji oraz zadowolenia z życzliwych relacji międzyludzkich. Jedną z ciekawszych, fascynujących i jednocześnie skutecznych propozycji wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie dorastania i stawania się aktywnym członkiem społeczeństwa jest program The Gateway Award. Ewa Nałęcz-Kłos, polska koordynatorka tego programu, w swoim artykule rzeczowo prezentuje założenia programu, osadzając je w szerokim kontekście analizy teoretycznej. Autorka, jako osoba bezpośrednio uczestnicząca w realizacji tego programu, dzieli się własnymi obserwacjami, refleksjami, akcentując, że udział osób z niepełnosprawnością intelektualną w programie treningowym skutkuje nabywaniem umiejętności niezbędnych w życiu, szczególnie umiejętności komunikacyjnych. Niezwykłą zaletą programu The Gateway Award jest jego prostota, naturalność, dostępność oraz uniwersalność. W przygotowanym przeze mnie artykule, zamykającym naukowe rozważania monografii, podejmuję teoretyczne rozważania wokół ekologicznej teorii rozwoju człowieka. Obserwowane dzisiaj odrodzenie zainteresowań perspektywą ekologiczną stanowi bezsprzecznie doskonały argument do podjęcia w tym temacie naukowego dyskursu. Odwołując się zatem do ekologicznej perspektywy rozwoju człowieka, podjęłam próbę ukazania 14 Przedmowa

15 jej implikacji dla współczesnej teorii i praktyki rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teoretyczną podstawę tego modelu Czytelnik odnajdzie w konceptualizacji pojęcia upośledzenia umysłowego przeprowadzonej przez American Association on Mental Retardation (AAMR) oraz w interakcyjnym modelu rehabilitacji i rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym. Z kolei istotne dla praktyki rehabilitacji możliwości określenia czynników potencjalnie zwiększających lub zmniejszających skuteczność działań rehabilitacyjnych zostaną omówione na przykładzie koncepcji ekosystemu Roya A. Rappaporta. Znajomość perspektywy ekologicznej wnosi istotne przesłanie do obszaru nauk humanistycznych i społecznych, pozwalając zamieniać szare, schematyczne, niejednokrotnie zrutynizowane czynności, n a z ł o t e, odkrywcze oraz efektywne działania i przedsięwzięcia. Co więcej, istota perspektywy ekologicznej, oparta na założeniu, że rozwój człowieka odbywa się poprzez interakcje w jego otoczeniu społecznym i kulturowym jest wyraźnie eksponowana przez autorów monografii, stanowiąc wspólny mianownik niniejszych rozważań. Wreszcie przenikanie koncepcji ekologicznej na grunt pedagogiki i jej subdyscyplin otwiera nowe możliwości rozwiązywania problemów trapiących współczesnego człowieka. Problemy te dotykają też przestrzeni edukacyjnej oraz stanowią zagrożenie dla podmiotowego traktowania człowieka. Prezentowania publikacja sygnalizuje problemy, z którymi musi zmierzyć się współczesna pedagogika. Autorzy wyrażają jednak nadzieję, że będzie ona początkiem pedagogicznego dialogu i prowokacją do podejmowania refleksji nad złożonością wszelkich praktyk pedagogicznych, zarówno tych prowadzonych w obszarze systemu oświatowego w szkole, jak i realizowanych przez inne podmioty i instytucje. Elżbieta Włodek Przedmowa 15

16

17 Andrzej Mirski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Zarządzanie kreatywnością w instytucji edukacyjnej Streszczenie Artykuł przedstawia możliwości zarządzania kreatywnością w procesie dydaktycznym, a więc właściwego jej stymulowania i ukierunkowywania. Omówione zostały różnice pomiędzy pojęciami kreatywności i twórczości oraz wynikające stąd implikacje dla celów dydaktycznych. Przedstawiona została także autorska koncepcja wymiarów kreatywności oraz jej możliwe zastosowania w szkole. Omówiono również kwestie zarządzania kreatywnością poprzez innowacje pedagogiczne. Słowa kluczowe: zarządzanie, kreatywność, twórczość, innowacje pedagogiczne, proces dydaktyczny, stymulowanie kreatywności Abstract Management of creativity in educational institutions The article presents the ability to manage creativity in the teaching process, and so its proper stimulating and directing. Discusses the differences between the concepts of creativity and output, and the resulting implications for teaching purposes. In presentation author s concept of the dimensions of creativity and its 17

18 possible application to the school will be presented. Subjects were also creative management issues through pedagogical innovations. Keywords: management, creativity, cultural output, pedagogical innovations, teaching process, stimulating creativity 1. Zarządzanie kreatywnością Instytucja edukacyjna (szkoła podstawowa, średnia, wyższa, instytucja szkoleniowa) wymaga do optymalnego zarządzania z jednej strony kreatywności, z drugiej natomiast jest właśnie miejscem, które kreatywność u swoich klientów i pracowników kształtuje. Obecnie coraz silnie podkreśla się rolę kreatywności w zarządzaniu. Mary Jo Hatch, Monika Kostera i Andrzej K. Koźmiński nazywają to włączenie kreatywności i etyki estetyką w zarządzaniu, twierdząc, że właśnie ten kreatywny i etyczny aspekt zarządzania odzwierciedla jego humanistyczny charakter 1. Podstawową wizję organizacji, a także jej etyczny punkt oparcia, daje kultura organizacyjna 2. W kulturze każdej organizacji, a więc także placówki edukacyjnej, kreatywność pracowników i organizacji jako całości musi być jedną z podstawowych wartości. Warto również dodać, że dzięki przemianom kulturowym coraz bardziej wzrasta dziś poczucie godności oraz aspiracje i oczekiwania dotyczące uznania i satysfakcji z pracy 3. Nauczyciele oczekują takiej pracy, która pozwoli im realizować swój intelektualny potencjał, da możliwość twórczej ekspresji. Tego samego coraz bardziej oczekują też klienci szkoły, czyli uczniowie. Krótko mówiąc, jedni i drudzy pragną kreatywnej instytucji edukacyjnej. 1 M.J. Hatch, M. Kostera, A.K. Koźmiński, Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan, Warszawa 2010, s B. Nogalski, Kierowanie zmianą w organizacji, w: Zarządzanie organizacjami, red. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Toruń 2002, s J. Lichtarski, Istota i cele przedsiębiorstwa, w: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wrocław 2007, s Andrzej Mirski

19 Zarządzanie kreatywnością mieści w sobie dwa aspekty. Z jednej strony jest to zarządzanie poprzez kreatywność, czyli wzbogacanie podejścia technicznego, ekonomicznego, racjonalnego o element intuicji, natchnienia, inspiracji, wyobraźni i entuzjazmu. Z drugiej strony jest to uzupełnienie twórczej inwencji, artystycznych wizji i pomysłów o elementy praktycznego, racjonalnego działania, aby zawsze działać sprawnie i skutecznie. David A. White 4 oraz Pasquale Gagliardi 5 uważają również, że na dobre zarządzanie należy patrzeć jak na dzieło sztuki. Współczesna filozofia zarządzania podkreśla coraz bardziej rosnącą rolę czynników niematerialnych w zdobywaniu i tworzeniu przewagi konkurencyjnej 6. Reasumując, przez zarządzanie kreatywnością, twórczością oraz innowacyjnością w instytucji edukacyjnej rozumieć należy taki proces zarządczy i dydaktyczny w którym: kształtowana jest kreatywność uczniów; proces dydaktyczny (będący pewną formą zarządzania pracą ucznia) jest kreatywny; kreatywny jest również proces całościowego zarządzania instytucją edukacyjną (zarówno pracą nauczycieli, jak i uczniów). 2. Rola edukacji w kształtowaniu kreatywności i twórczości uczniów Powstaje ważne pytanie: jaką rolę może odegrać edukacja w kształtowaniu kreatywności i twórczości uczniów? W literaturze naukowej mamy na ten temat wiele różnych sprzecznych poglądów. Wielu specjalistów jest stosunkowo sceptycznych w kwestii rzeczywistej twórczości w dzieciństwie. 4 D.A. White, It s working beautifully. Philosophical reflections on aesthetics and organization theory, Organization 1996, t. 3, nr 2, s P. Gagliardi, Exploring the aesthetic side of organizational side, w: Handbook of Organizational Studies, red. S.R. Clegg, C. Hardy, T.B. Lawrence, W.R. Nord, London 1996, s M. Bratnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Dąbrowa Górnicza 2000, s. 24. Zarządzanie kreatywnością w instytucji edukacyjnej 19

20 Albert Rothenberg 7 uważa, że dzieci nie są twórcze przed dziesiątym rokiem życia, Patricia K. Arlin 8 twierdzi nawet, że twórczość nie jest możliwa przed osiągnięciem adolescencji, gdyż wtedy, wraz z pojawieniem się myślenia abstrakcyjnego, rodzi się zdolność odkrywania twórczych problemów. Stephenie Z. Dudek 9 dowodzi, że dzieci są wprawdzie orzeźwiająco ekspresyjne, ale nie jest to jeszcze prawdziwa twórczość. Z drugiej strony jest też wielu uczonych, którzy reprezentują diametralnie odmienny pogląd. Robert Gloton i Claude Clero twierdzą, że dziecko jest w sposób naturalny twórcze, i to jeszcze bardziej niż człowiek dorosły, gdyż u dziecka twórczość zachowuje podstawowy sens biologiczny, jakim jest potrzeba wzrastania zwróconego ku przyszłości i będącego przekraczaniem samego siebie 10. Twórczość ta jednak, według tych autorów, jest hamowana przez niewłaściwy wpływ rodziny i szkoły, bardziej zainteresowanych stabilizacją reprodukcji struktury społecznej i zastanej wiedzy niż rzeczywistą twórczością 11. Podobnie uważa Arthur J. Cropley, twierdząc, że twórczość jest nieodłączną częścią dzieciństwa. Pomaga ona dzieciom w uczeniu się oraz w rozwoju. Jest ona po prostu potrzebna społeczeństwu, gdyż oferuje mu oryginalne, świeże podejście do starych problemów 12. Również Maria Przetacznik-Gierowska, której autor tego tekstu ma zaszczyt być uczniem, przekonuje, że aktywność dziecka ma charakter twórczy już od wczesnych okresów życia, i to u wszyst- 7 A. Rothenberg, Creativity in adolescence, Psychiatrics Clinics of North America 1990, nr 13, s P.K. Arlin, Cognitive development in adulthood: A fifth stage?, Development Psychology 1975, t. 11, nr 5, s S.Z. Dudek, Creativity in young children: Attitude or ability?, Journal of Creative Behavior 1974, t. 8, nr 4, s R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, przeł. I. Wojnar, Warszawa 1976, s K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańsk 2013, s A.J. Cropley, Creativity in Education and Learning: A Guide for Teachers and Educators, London 2001, s Andrzej Mirski

21 kich dzieci, nie tylko wyjątkowych, przy czym znowu ważne jest, aby środowisko nie hamowało wrodzonej skłonności dzieci od aktywnego eksplorowania i przekształcania świata 13. Wreszcie istnieją też stanowiska pośrednie, które dopuszczają możliwość twórczości dzieci, jednakże pod pewnymi warunkami. Teresa M. Amabile uważa, że dziecko jest twórcze tylko wtedy, gdy wykonuje coś zupełnie odmiennego od wszystkiego, czego dokonało dotychczas, oraz gdy to coś jest jakościowo poprawne, atrakcyjne i użyteczne dla osiągnięcia jakiegoś celu 14. Krzysztof J. Szmidt podkreśla natomiast, że twórczość dziecka przejawia się w innych formach i dziedzinach niż ma to miejsce w przypadku osób dorosłych, a więc raczej nie w dziedzinie nauki, techniki czy działalności społecznej, ale w obszarach ciekawości poznawczej, fantazjowania, gry wyobraźni, zabaw tematycznych i konstrukcyjnych oraz plastyki. Autor niniejszego artykułu uważa, że aby rozstrzygnąć omawiany problem należy bardzo ściśle zdefiniować pojęcia, a wiec przede wszystkim rozróżnić pojęcia kreatywności i twórczości, a samą twórczość podzielić na dużą (czyli służącą społeczeństwu) oraz małą (czyli służącą, przynajmniej na razie, samej jednostce). Tę ostatnią proponuję nazwać także twórczością prywatną. 3. Rozróżnienie twórczości i kreatywności Według definicji Morrisa I. Steina twórczość jest procesem prowadzącym do nowego wytworu, który jest akceptowany jako użyteczny lub do przyjęcia dla pewnej grupy w pewnym okresie 15. Zbigniew Pietrasiński definiuje twórczość jako aktywność przynoszącą wytwory dotąd nieznane, a zarazem społecznie wartoś- 13 M. Przetacznik-Gierowska, Twórczość dzieci, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Warszawa 1996, s T.M. Amabile, Growing up Creative: Nurturing a Lifetime of Creativity, Buffalo 1989, s M.I. Stein, Creativity and culture, Journal of Psychology 1953, t. 36, s Zarządzanie kreatywnością w instytucji edukacyjnej 21

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA Sfinansowano

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka

Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie I

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Zapraszamy do lektury!

Od redakcji. Zapraszamy do lektury! Od redakcji Dydaktyka jest wciąż zdominowana przez scjentystyczne orientacje pomiarowe, w których poza nielicznymi brak jest świadomości nieobiektywności efektów nauczania, przyrostu wiadomości czy sprawności

Bardziej szczegółowo

Uczymy dzieci, jak się uczyć

Uczymy dzieci, jak się uczyć CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SZCZECINIE Uczymy dzieci, jak się uczyć pod redakcją Ewy Mrówki Marii Twardowskiej SZCZECIN 2006 Opracowanie redakcyjne Zespół Oficyny Wydawniczej CDiDN w

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 Urszula Drumlak PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA NIEKONWENCJONALNYCH METOD NAUCZANIA RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. ku zmianie

Praca socjalna. ku zmianie 03 pod redakcją Marii Mendel Bohdana Skrzypczaka Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Warszawa 2013 03 Słowo

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

pedagog we współczesnym świecie

pedagog we współczesnym świecie pedagog we współczesnym świecie redakcja naukowa Violetta Tanaś Wojciech Welskop PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Redakcja naukowa Violetta Tanaś Wojciech Welskop Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo