STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych"

Transkrypt

1 STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1

2 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia r. STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych Spis treści Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przepisy definiujące str. 4 Rozdział 2 Podstawowe informacje o Szkole str. 5 Rozdział 3 Cele i zadania Szkoły str. 7 Dział II ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe str. 12 Rozdział 2 Organy Szkoły str. 13 Rozdział 3 Dyrektor Szkoły str. 13 Rozdział 4 Rada Pedagogiczna str. 15 Rozdział 5 Rada Rodziców str. 19 Rozdział 6 Samorząd Uczniowski str. 22 Rozdział 7 Zasady współdziałania organów Szkoły str. 23 Dział III ORGANIZACJA SZKOŁY Rozdział 1 Planowanie działalności Szkoły str. 24 Rozdział 2 Podstawowe formy działalności edukacyjnej str. 27 Rozdział 3 Nauczanie religii i etyki str. 29 Rozdział 4 Świetlica szkolna str. 30 Rozdział 5 Biblioteka szkolna str. 32 Rozdział 6 Finansowanie Szkoły str. 34 Rozdział 7 Zasoby Szkoły str. 354 Dział IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe str. 35 Rozdział 2 Zakres zadań nauczycieli str. 35 2

3 Rozdział 3 Zakres zadań wychowawcy str. 40 Rozdział 4 Zakres zadań innych pracowników Szkoły str. 45 Dział V UCZNIOWIE Rozdział 1 Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły oraz obowiązek szkolny - str. 46 Rozdział 2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Opieka zdrowotna str. 48 Rozdział 3 Prawa i obowiązki ucznia str. 50 Rozdział 4 Nagrody i kary str. 55 Dział VI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Rozdział 1 Przepisy ogólne str. 57 Rozdział 2 Cele oceniania str. 58 Rozdział 3 Zasady opracowania wymagań edukacyjnych, informowanie uczniów i rodziców str. 59 Rozdział 4 Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów str. 62 Rozdział 5 Kryteria oceniania str. 64 Rozdział 6 Kryteria i procedury ustalania oceny z zachowania str. 68 Rozdział 7 Zasady i terminy śródrocznego i końcoworocznego klasyfikowania uczniów str. 72 Rozdział 8 Promocja w klasie szóstej. Sprawdzian opanowania umiejętności i promowanie str. 77 Rozdział 9 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi str. 80 Rozdział 10 Ewaluacja szkolnego systemu oceniania str. 81 Dział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Rozdział 1 Dokumenty związane ze Statutem Szkoły str. 81 Rozdział 2 Ewaluacja Statutu Szkoły str. 81 Podstawa prawna: 3

4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Dział I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Przepisy definiujące 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1 1) Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, 2) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ), 3) Statucie należy przez to rozumieć Statut Szkoły, 4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców należy przez to rozumieć organy działające w Szkole, 5) uczniach i rodzicach należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, 6) wychowawcy należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono dany oddział w Szkole, 7) organie prowadzącym Szkołę należy przez to rozumieć Gminę w Czernicach Borowych, 8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Warszawie, 9) poradni psychologiczno pedagogicznej należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc. 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator. Rozdział 2 4

5 Podstawowe informacje o Szkole 1 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych. 2. Szkoła Podstawowa jest publiczną Szkołą. 3. Siedziba Szkoły znajduje się w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Czernicach Borowych. 4. Szkoła posiada swego patrona, którym jest Janina Sieklicka. Imię szkoły nadano na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 5. Szkoła ma własny sztandar i ceremoniał, którego najważniejszymi elementami są: 1) ślubowanie uczniów klas I według stałego tekstu, 2) pożegnanie absolwentów i przekazanie sztandaru klasom V przez klasy VI, 3) ślubowanie absolwentów według stałego tekstu 1. Nazwa Szkoły używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu. 2. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa w pełnym brzmieniu Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 6 lat. 2. W Szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 3. W Szkole jest utworzony oddział przedszkolny, realizujący program wychowania przedszkolnego. 4. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 1) sal lekcyjnych 2) biblioteki oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (wspólnej z Gimnazjum w Czernicach Borowych), 3) pracowni komputerowej, 4) ze świetlicy 5) ze stołówki 6) sali gimnastycznej i boiska szkolnego (wspólnych z Gimnazjum w Czernicach Borowych) Zasady i tryb postępowania w sprawach spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy. 2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na : indywidualny tok lub program nauki albo na spełnienie obowiązku szkolnego poza Szkołą pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych Na zasadach określonych w ustawie w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 5

6 1. Szkoła jest jednostką budżetową. 2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne. 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Czernice Borowe. 5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 3. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności określają odrębne przepisy Szkoła jest szkoła publiczną, realizującą zadania określone w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych, w granicach wyznaczonych planem finansowym szkoły, odpowiednio do zgromadzonych środków finansowych Świadectwo ukończenia Szkoły uprawnia do podjęcia nauki w gimnazjum Nauka w Szkole jest obowiązkowa i bezpłatna W Szkole realizują obowiązek szkolny uczniowie w wieku określonym art. 15 Ustawy o systemie oświaty z dnia r., zamieszkali w obwodzie szkoły oraz innych obwodów na życzenie rodziców za zgodą organu prowadzącego. 13 a. Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych należą następujące miejscowości: Czernice Borowe, Zembrzu Wielki, Żebry, Kosmowo, Pawłowo, Kadzielnia, Kuskowo, Chrostowo-Zalesie, Miłoszewiec, Dzielin, Kownaty, Nowe Czernice, Chojnowo. 6

7 Rozdział 3 Cele i zadania Szkoły 1 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. 2. Szkoła zapewnia: 1) W zakresie dydaktyki: a. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania czytania ze zrozumieniem, b. poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, c. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności(przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.), d. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, e. przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, f. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, g. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 2) W zakresie nabywania umiejętności: a. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności, b. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień, c. efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm, d. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, e. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną, f. odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków, g. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, h. przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. 3) W zakresie wychowania: 7

8 a. stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym, b. przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, c. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia poglądów, d. przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie, e. przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych, f. utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, g. promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą, h. przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy. 4) W zakresie profilaktyki: a. kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, b. wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, c. uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych, d. budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny, e. wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego, f. wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją, stwarzanie możliwości do doskonalenia się. 5)W zakresie opieki: a. eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz związanych z tym problemów, b. stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i pracowników szkoły, c. udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom będącym w trudnej sytuacji, d. formami pomocy materialnej świadczonej na rzecz uczniów są: zwolnienie z obowiązkowych opłat związanych z organizacją procesu dydaktyczno wychowawczego, korzystanie z bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej, zakup biletów autobusowych, pomoc rzeczowa, 8

9 stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, stypendium motywacyjne za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia w sportowe. e. Kryteria i procedury przyznawania świadczeń określają Regulaminy uchwalone przez Radę Gminy i Radę pedagogiczną. f. sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów, g. utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami i innymi instytucjami wspierającymi ucznia, h. dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego, i. eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjną. 6) Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym: a. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, b. odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, c. realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, d. dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, e. opracowanie indywidualnego edukacyjno - terapeutycznego programu nauczania dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, f. integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 3. Uczniowie niepełnosprawni to osoby niesłyszące, słabo słyszące, niewidome, niedowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka. 2. Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły są określone przez: 1)Szkolny zestaw programów nauczania. a. szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, b. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, c. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne dla danego poziomu, d. w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 9

10 e. uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów. 2) Szkolny Program Wychowawczy. 3) Szkolny Program Profilaktyki. 4) Koncepcję Pracy Szkoły. 5) Zadania zespołów nauczycielskich. 6) Integrację wiedzy nauczanej w: a. edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III, b. blokach przedmiotowych. 7) Prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć korekcyjnokompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 8) Prowadzenie lekcji religii lub etyki. 9) Pracę pedagoga szkolnego, wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Komisariatem Policji oraz innymi instytucjami niosącymi pomoc szkole. 10) Organizowanie nieodpłatnej pomocy psychologiczno pedagogicznej dla ucznia, rodzica i nauczyciela. 11) Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z: a. pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem, b. biblioteki, c. świetlicy, d. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie. 2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole. 3. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane. 4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem. 5. Szkoła zapewnia: 1) nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w Szkole zajęciach, 2) minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły, 3) rozpoznawanie problemów, 4) samodoskonalenie pracowników Szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami patologii społecznych, uzależnień i przemocy, 5) przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać, 6) zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego, 10

11 7) dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii, 8) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-III oraz dzieciom, które nie uczęszczają na lekcje religii oraz dojeżdżających. 9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, 10) utrzymywanie stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń sanitarnych w stałej czystości i pełnej sprawności, 11) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktycznowychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zasady ich różnorodności oraz nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 6. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści niepożądanych poprzez instalowanie i aktualizowanie odpowiednich programów chroniących. 9 Cele i zadania przedszkola 1. Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole podstawowej. 2. W przedszkolu: 1) realizuje się program wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie według ustalonego rozkładu zajęć 3) przeprowadza się rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4) zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 3. W przedszkolu na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii i j. angielskiego, w wymiarze 60 minut tygodniowo. 4. Przedszkole prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną, poprzez zapewnienie udziału dzieci w zajęciach ruchowych, grach i zabawach 5. Przedszkole realizuje cele wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie: 1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 2) objęcia opieką wszystkich dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, 3) stymulowania rozwoju wychowanków, 4) kształtowania i rozwijania aktywności dziecka wobec siebie i innych ludzi oraz otaczającego świata, 5) współdziałania z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 6) przygotowania dzieci do nauki szkolnej, 6. Przedszkole realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie: 11

12 1) kształtowania czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijania sprawności ruchowej, 2) budzenia wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacniania więzi emocjonalnej z rodziną, 3) integrowania treści edukacyjnych, 4) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy, 5) prowadzenia działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka, 6) współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania pomocy specjalistycznej, 7) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej, uwzględniając psychofizyczne możliwości wychowanka. 7. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody działań do wieku dziecka i możliwości psychofizycznych dzieci, a w szczególności: 1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola 2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym 3) przestrzega przepisów bhp i ppoż. 8. Rodzic ma obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 9. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców. Dział II Zarządzanie Szkołą Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe 1 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy. 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Szkołą kieruje Dyrektor. 2. Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. 3. W Szkole działają organy Samorządu Uczniowskiego i Rada Rodziców. 3 Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły 12

13 1. Bieżąca wymiana informacji między organami Szkoły odbywa się podczas zebrań Rady Pedagogicznej, odpraw z pracownikami Szkoły, zebrań plenarnych ogółu rodziców, zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców. 2. Przekazywanie informacji odbywa się również poprzez apele, ogłoszenia, indywidualne kontakty z rodzicami, spotkania podczas imprez i uroczystości szkolnych, organizację lekcji otwartych. 3. Rodzice i nauczyciele oraz wszystkie instytucje współdziałające ze Szkołą współdziałają ze sobą w sprawach: nauczania, wychowania i opieki Dyrektor wstrzymuje uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień. 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą, a także organ prowadzący Szkołę. 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach: 1) odpowiedzialności dyscyplinarnej, 2) odpowiedzialności porządkowej, 3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym kompetencjami. 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły 2) Rada Pedagogiczna 3) Rada Rodziców 4) Samorząd Uczniowski Rozdział 2 Organy Szkoły 1 Rozdział 3 Dyrektor Szkoły 1 13

14 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę. 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły. 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w przepisach. 3. Dyrektor Szkoły może w ramach posiadanych kompetencji zastrzec rozstrzygnięcia każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji. 4. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych przy zwalnianiu. 5. Dla wykonywania prac administracyjno gospodarczych i budżetowo finansowych oraz w celu utrzymania ładu, porządku i higieny w Szkole, dyrektor zatrudnia pracowników administracyjnych, obsługowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 6. Obowiązki pracowników wymienionych w ust.4 określa Dyrektor Szkoły. 7. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy: 1) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 2) kierowanie działalnością dydaktyczno wychowawczą Szkoły, 3) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania, po jego zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, 4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 5) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły, wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy materialno technicznej, 6) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom, 7) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 8) kształtowanie atmosfery i właściwych stosunków pracowniczych, 9) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, 10) ustalanie i przekładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz do zatwierdzenia jednostce nadrzędnej projektu organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, 11) opracowanie szkolnego planu nauczania, 12) nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, 13) odpowiadanie za właściwy przebieg sprawdzianu szóstoklasistów przeprowadzonego w szkole, 14) decydowanie o prowadzeniu dodatkowych zajęć w Szkole, 15) zapewnienie uczniom oraz nauczycielom i innym pracownikom Szkoły należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 16) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej, 17) wydawanie zarządzeń obligatoryjnych dla wszystkich uczniów i pracowników, 14

15 18) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 19) prowadzenie kontroli wewnętrznej pracy pracowników, dokonywanie formalnej oceny nauczycieli i innych pracowników szkoły, 20) udzielanie nagród, wyróżnień i kar porządkowych uczniom, 21) wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z kodeksem pracy, 22) zwalnianie ucznia z obowiązku realizacji przedmiotów : język obcy, wychowanie fizyczne, na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty lub orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, 23) organizacja nauczania indywidualnego w porozumieniu z organem prowadzącym. 24) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 25) premiowanie i nagradzanie nauczycieli i innych pracowników szkoły, 26) występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych, 27) odpowiadanie za majątek szkolny i prawidłowe powierzanie odpowiedzialności materialnej za jego poszczególne składniki podległym pracownikom, 28) realizacja zarządzeń instancji nadrzędnych organu prowadzącego i organu nadzorującego i prawidłowe przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych, 29) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej (jako jej przewodniczący), 30) wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 31) określanie obowiązków pracowników szkoły, 32) ścisła współpraca z Radą Pedagogiczną, organami przedstawicielskimi rodziców i uczniów oraz instytucjami społecznymi i kulturalnymi istniejącymi w środowisku, 33) wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 34) dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 35) stwarzanie warunków do działania w Szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 36) wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą. 37) w razie krótkiej nieobecności Dyrektora Szkoły jego kompetencje dotyczące bieżącej pracy Szkoły przejmuje inny wyznaczony nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez Dyrektora lub organ prowadzący. Nie podejmuje jednak decyzji związanych z ewentualnym obciążeniem finansowym Szkoły. 38) upoważnienie do zastępowania i zakres kompetencji powinny mieć formę pisemną i znajdować się w aktach osoby upoważnionej. Rozdział 4 Rada Pedagogiczna 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 15

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zmianami. - Karta Nauczyciela ustawa z dn. 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy Tekst jednolity 1 wrzesień 2011 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna - art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przy Szkole Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka Regulamin opracowana na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE Rozdział I Podstawa prawna 1 Rady Pedagogiczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Muszynie, działają odrębnie dla każdej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0 REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Strona 0 WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i nadania mu statutu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie 1 W Zespole Szkół w Sierakowie działa Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny. 2 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele oraz instruktorzy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa strukturę, formy pracy i organizację Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach Podstawa prawna: - Art. 40 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996r. poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r.

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU Białystok, 1 września 2012 r. 1. Użyte w statucie określenia oznaczają: 1) Dyrektor Zespołu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły 7 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1) umożliwia zdobycie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie 1. Postawienia ogólne. 1.1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej radą, jest kolegialnym organem Gimnazjum nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art.40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu I. Postanowienia ogólne: 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej,, radą jest kolegialnym organem zespołu szkół realizującym zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Projekt z dnia 10 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo