STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych"

Transkrypt

1 STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1

2 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia r. STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych Spis treści Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przepisy definiujące str. 4 Rozdział 2 Podstawowe informacje o Szkole str. 5 Rozdział 3 Cele i zadania Szkoły str. 7 Dział II ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe str. 12 Rozdział 2 Organy Szkoły str. 13 Rozdział 3 Dyrektor Szkoły str. 13 Rozdział 4 Rada Pedagogiczna str. 15 Rozdział 5 Rada Rodziców str. 19 Rozdział 6 Samorząd Uczniowski str. 22 Rozdział 7 Zasady współdziałania organów Szkoły str. 23 Dział III ORGANIZACJA SZKOŁY Rozdział 1 Planowanie działalności Szkoły str. 24 Rozdział 2 Podstawowe formy działalności edukacyjnej str. 27 Rozdział 3 Nauczanie religii i etyki str. 29 Rozdział 4 Świetlica szkolna str. 30 Rozdział 5 Biblioteka szkolna str. 32 Rozdział 6 Finansowanie Szkoły str. 34 Rozdział 7 Zasoby Szkoły str. 354 Dział IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe str. 35 Rozdział 2 Zakres zadań nauczycieli str. 35 2

3 Rozdział 3 Zakres zadań wychowawcy str. 40 Rozdział 4 Zakres zadań innych pracowników Szkoły str. 45 Dział V UCZNIOWIE Rozdział 1 Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły oraz obowiązek szkolny - str. 46 Rozdział 2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Opieka zdrowotna str. 48 Rozdział 3 Prawa i obowiązki ucznia str. 50 Rozdział 4 Nagrody i kary str. 55 Dział VI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Rozdział 1 Przepisy ogólne str. 57 Rozdział 2 Cele oceniania str. 58 Rozdział 3 Zasady opracowania wymagań edukacyjnych, informowanie uczniów i rodziców str. 59 Rozdział 4 Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów str. 62 Rozdział 5 Kryteria oceniania str. 64 Rozdział 6 Kryteria i procedury ustalania oceny z zachowania str. 68 Rozdział 7 Zasady i terminy śródrocznego i końcoworocznego klasyfikowania uczniów str. 72 Rozdział 8 Promocja w klasie szóstej. Sprawdzian opanowania umiejętności i promowanie str. 77 Rozdział 9 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi str. 80 Rozdział 10 Ewaluacja szkolnego systemu oceniania str. 81 Dział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Rozdział 1 Dokumenty związane ze Statutem Szkoły str. 81 Rozdział 2 Ewaluacja Statutu Szkoły str. 81 Podstawa prawna: 3

4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Dział I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Przepisy definiujące 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1 1) Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, 2) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ), 3) Statucie należy przez to rozumieć Statut Szkoły, 4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców należy przez to rozumieć organy działające w Szkole, 5) uczniach i rodzicach należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, 6) wychowawcy należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono dany oddział w Szkole, 7) organie prowadzącym Szkołę należy przez to rozumieć Gminę w Czernicach Borowych, 8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Warszawie, 9) poradni psychologiczno pedagogicznej należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc. 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator. Rozdział 2 4

5 Podstawowe informacje o Szkole 1 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych. 2. Szkoła Podstawowa jest publiczną Szkołą. 3. Siedziba Szkoły znajduje się w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Czernicach Borowych. 4. Szkoła posiada swego patrona, którym jest Janina Sieklicka. Imię szkoły nadano na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 5. Szkoła ma własny sztandar i ceremoniał, którego najważniejszymi elementami są: 1) ślubowanie uczniów klas I według stałego tekstu, 2) pożegnanie absolwentów i przekazanie sztandaru klasom V przez klasy VI, 3) ślubowanie absolwentów według stałego tekstu 1. Nazwa Szkoły używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu. 2. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa w pełnym brzmieniu Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 6 lat. 2. W Szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 3. W Szkole jest utworzony oddział przedszkolny, realizujący program wychowania przedszkolnego. 4. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 1) sal lekcyjnych 2) biblioteki oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (wspólnej z Gimnazjum w Czernicach Borowych), 3) pracowni komputerowej, 4) ze świetlicy 5) ze stołówki 6) sali gimnastycznej i boiska szkolnego (wspólnych z Gimnazjum w Czernicach Borowych) Zasady i tryb postępowania w sprawach spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy. 2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na : indywidualny tok lub program nauki albo na spełnienie obowiązku szkolnego poza Szkołą pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych Na zasadach określonych w ustawie w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 5

6 1. Szkoła jest jednostką budżetową. 2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne. 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Czernice Borowe. 5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 3. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności określają odrębne przepisy Szkoła jest szkoła publiczną, realizującą zadania określone w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych, w granicach wyznaczonych planem finansowym szkoły, odpowiednio do zgromadzonych środków finansowych Świadectwo ukończenia Szkoły uprawnia do podjęcia nauki w gimnazjum Nauka w Szkole jest obowiązkowa i bezpłatna W Szkole realizują obowiązek szkolny uczniowie w wieku określonym art. 15 Ustawy o systemie oświaty z dnia r., zamieszkali w obwodzie szkoły oraz innych obwodów na życzenie rodziców za zgodą organu prowadzącego. 13 a. Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych należą następujące miejscowości: Czernice Borowe, Zembrzu Wielki, Żebry, Kosmowo, Pawłowo, Kadzielnia, Kuskowo, Chrostowo-Zalesie, Miłoszewiec, Dzielin, Kownaty, Nowe Czernice, Chojnowo. 6

7 Rozdział 3 Cele i zadania Szkoły 1 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. 2. Szkoła zapewnia: 1) W zakresie dydaktyki: a. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania czytania ze zrozumieniem, b. poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, c. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności(przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.), d. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, e. przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, f. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, g. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 2) W zakresie nabywania umiejętności: a. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności, b. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień, c. efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm, d. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, e. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną, f. odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków, g. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, h. przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. 3) W zakresie wychowania: 7

8 a. stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym, b. przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, c. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia poglądów, d. przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie, e. przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych, f. utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, g. promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą, h. przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy. 4) W zakresie profilaktyki: a. kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, b. wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, c. uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych, d. budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny, e. wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego, f. wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją, stwarzanie możliwości do doskonalenia się. 5)W zakresie opieki: a. eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz związanych z tym problemów, b. stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i pracowników szkoły, c. udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom będącym w trudnej sytuacji, d. formami pomocy materialnej świadczonej na rzecz uczniów są: zwolnienie z obowiązkowych opłat związanych z organizacją procesu dydaktyczno wychowawczego, korzystanie z bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej, zakup biletów autobusowych, pomoc rzeczowa, 8

9 stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, stypendium motywacyjne za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia w sportowe. e. Kryteria i procedury przyznawania świadczeń określają Regulaminy uchwalone przez Radę Gminy i Radę pedagogiczną. f. sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów, g. utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami i innymi instytucjami wspierającymi ucznia, h. dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego, i. eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjną. 6) Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym: a. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, b. odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, c. realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, d. dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, e. opracowanie indywidualnego edukacyjno - terapeutycznego programu nauczania dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, f. integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 3. Uczniowie niepełnosprawni to osoby niesłyszące, słabo słyszące, niewidome, niedowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka. 2. Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły są określone przez: 1)Szkolny zestaw programów nauczania. a. szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, b. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, c. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne dla danego poziomu, d. w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 9

10 e. uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów. 2) Szkolny Program Wychowawczy. 3) Szkolny Program Profilaktyki. 4) Koncepcję Pracy Szkoły. 5) Zadania zespołów nauczycielskich. 6) Integrację wiedzy nauczanej w: a. edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III, b. blokach przedmiotowych. 7) Prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć korekcyjnokompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 8) Prowadzenie lekcji religii lub etyki. 9) Pracę pedagoga szkolnego, wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Komisariatem Policji oraz innymi instytucjami niosącymi pomoc szkole. 10) Organizowanie nieodpłatnej pomocy psychologiczno pedagogicznej dla ucznia, rodzica i nauczyciela. 11) Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z: a. pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem, b. biblioteki, c. świetlicy, d. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie. 2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole. 3. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane. 4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem. 5. Szkoła zapewnia: 1) nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w Szkole zajęciach, 2) minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły, 3) rozpoznawanie problemów, 4) samodoskonalenie pracowników Szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami patologii społecznych, uzależnień i przemocy, 5) przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać, 6) zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego, 10

11 7) dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii, 8) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-III oraz dzieciom, które nie uczęszczają na lekcje religii oraz dojeżdżających. 9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, 10) utrzymywanie stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń sanitarnych w stałej czystości i pełnej sprawności, 11) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktycznowychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zasady ich różnorodności oraz nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 6. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści niepożądanych poprzez instalowanie i aktualizowanie odpowiednich programów chroniących. 9 Cele i zadania przedszkola 1. Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole podstawowej. 2. W przedszkolu: 1) realizuje się program wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie według ustalonego rozkładu zajęć 3) przeprowadza się rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4) zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 3. W przedszkolu na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii i j. angielskiego, w wymiarze 60 minut tygodniowo. 4. Przedszkole prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną, poprzez zapewnienie udziału dzieci w zajęciach ruchowych, grach i zabawach 5. Przedszkole realizuje cele wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie: 1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 2) objęcia opieką wszystkich dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, 3) stymulowania rozwoju wychowanków, 4) kształtowania i rozwijania aktywności dziecka wobec siebie i innych ludzi oraz otaczającego świata, 5) współdziałania z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 6) przygotowania dzieci do nauki szkolnej, 6. Przedszkole realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie: 11

12 1) kształtowania czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijania sprawności ruchowej, 2) budzenia wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacniania więzi emocjonalnej z rodziną, 3) integrowania treści edukacyjnych, 4) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy, 5) prowadzenia działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka, 6) współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania pomocy specjalistycznej, 7) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej, uwzględniając psychofizyczne możliwości wychowanka. 7. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody działań do wieku dziecka i możliwości psychofizycznych dzieci, a w szczególności: 1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola 2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym 3) przestrzega przepisów bhp i ppoż. 8. Rodzic ma obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 9. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców. Dział II Zarządzanie Szkołą Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe 1 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy. 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Szkołą kieruje Dyrektor. 2. Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. 3. W Szkole działają organy Samorządu Uczniowskiego i Rada Rodziców. 3 Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły 12

13 1. Bieżąca wymiana informacji między organami Szkoły odbywa się podczas zebrań Rady Pedagogicznej, odpraw z pracownikami Szkoły, zebrań plenarnych ogółu rodziców, zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców. 2. Przekazywanie informacji odbywa się również poprzez apele, ogłoszenia, indywidualne kontakty z rodzicami, spotkania podczas imprez i uroczystości szkolnych, organizację lekcji otwartych. 3. Rodzice i nauczyciele oraz wszystkie instytucje współdziałające ze Szkołą współdziałają ze sobą w sprawach: nauczania, wychowania i opieki Dyrektor wstrzymuje uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień. 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą, a także organ prowadzący Szkołę. 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach: 1) odpowiedzialności dyscyplinarnej, 2) odpowiedzialności porządkowej, 3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym kompetencjami. 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły 2) Rada Pedagogiczna 3) Rada Rodziców 4) Samorząd Uczniowski Rozdział 2 Organy Szkoły 1 Rozdział 3 Dyrektor Szkoły 1 13

14 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę. 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły. 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w przepisach. 3. Dyrektor Szkoły może w ramach posiadanych kompetencji zastrzec rozstrzygnięcia każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji. 4. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych przy zwalnianiu. 5. Dla wykonywania prac administracyjno gospodarczych i budżetowo finansowych oraz w celu utrzymania ładu, porządku i higieny w Szkole, dyrektor zatrudnia pracowników administracyjnych, obsługowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 6. Obowiązki pracowników wymienionych w ust.4 określa Dyrektor Szkoły. 7. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy: 1) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 2) kierowanie działalnością dydaktyczno wychowawczą Szkoły, 3) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania, po jego zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, 4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 5) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły, wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy materialno technicznej, 6) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom, 7) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 8) kształtowanie atmosfery i właściwych stosunków pracowniczych, 9) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, 10) ustalanie i przekładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz do zatwierdzenia jednostce nadrzędnej projektu organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, 11) opracowanie szkolnego planu nauczania, 12) nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, 13) odpowiadanie za właściwy przebieg sprawdzianu szóstoklasistów przeprowadzonego w szkole, 14) decydowanie o prowadzeniu dodatkowych zajęć w Szkole, 15) zapewnienie uczniom oraz nauczycielom i innym pracownikom Szkoły należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 16) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej, 17) wydawanie zarządzeń obligatoryjnych dla wszystkich uczniów i pracowników, 14

15 18) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 19) prowadzenie kontroli wewnętrznej pracy pracowników, dokonywanie formalnej oceny nauczycieli i innych pracowników szkoły, 20) udzielanie nagród, wyróżnień i kar porządkowych uczniom, 21) wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z kodeksem pracy, 22) zwalnianie ucznia z obowiązku realizacji przedmiotów : język obcy, wychowanie fizyczne, na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty lub orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, 23) organizacja nauczania indywidualnego w porozumieniu z organem prowadzącym. 24) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 25) premiowanie i nagradzanie nauczycieli i innych pracowników szkoły, 26) występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych, 27) odpowiadanie za majątek szkolny i prawidłowe powierzanie odpowiedzialności materialnej za jego poszczególne składniki podległym pracownikom, 28) realizacja zarządzeń instancji nadrzędnych organu prowadzącego i organu nadzorującego i prawidłowe przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych, 29) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej (jako jej przewodniczący), 30) wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 31) określanie obowiązków pracowników szkoły, 32) ścisła współpraca z Radą Pedagogiczną, organami przedstawicielskimi rodziców i uczniów oraz instytucjami społecznymi i kulturalnymi istniejącymi w środowisku, 33) wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 34) dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 35) stwarzanie warunków do działania w Szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 36) wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą. 37) w razie krótkiej nieobecności Dyrektora Szkoły jego kompetencje dotyczące bieżącej pracy Szkoły przejmuje inny wyznaczony nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez Dyrektora lub organ prowadzący. Nie podejmuje jednak decyzji związanych z ewentualnym obciążeniem finansowym Szkoły. 38) upoważnienie do zastępowania i zakres kompetencji powinny mieć formę pisemną i znajdować się w aktach osoby upoważnionej. Rozdział 4 Rada Pedagogiczna 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 15

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo