System rozproszonego pomiaru jakości usług. Autor: Piotr Łukawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System rozproszonego pomiaru jakości usług. Autor: Piotr Łukawski"

Transkrypt

1 System rozproszonego pomiaru jakości usług Autor: Piotr Łukawski Warszawa, 22 listopada 2012

2 Podstawowe parametry jakościowe usług IP

3 Podstawowe parametry usług IP Podstawowym parametrem definiującym jakość jest przepływność Przepływność mierzy się w bitach na sekundę (b/s) lub bajtach na sekundę (B/s = 8 b/s) i ich krotnościach (kb/s, Mb/s, Gb/s, kb/s, MB/s itd.). Historycznie używane są prefiksy binarne (k = 1024, M = ) jednak operatorzy coraz częściej ze względów marketingowych używają prefiksów dziesiętnych (k = 1000, M = ) wprowadzając de facto klienta w błąd odnośnie parametrów usługi. Poprzez przepływność w górę (ang. uplink) należy rozumieć przepływność od klienta do serwera, natomiast w dół (downlink) oznacza przepływność od serwera do klienta. Przepływności te na typowych łączach asymetrycznych (np. neostrada) mogą się różnić nawet w stosunku 1:10. Przepływność (ang. bitrate) prędkość z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności. Jest ona podstawowym parametrem usługi użytkownika, mając istotny wpływ na wszystkie realizowane przez użytkownika działania. Przepływności nie należy mylić z przepustowością, która oznacza fizyczną prędkość kanału łączności, np. łącze DSL może mieć przepustowość 3Mbps i jednocześnie może być na nim świadczona usługa o przepływności maksymalnej 2Mbps CIR (ang. Committed Information Rate) jest przepływnością jaką usługodawca gwarantuje klientowi przy zachowaniu parametrów jakościowych. Jest on uśredniany w czasie, ponieważ klient najczęściej wysyła do dostawcy usługi z prędkością interfejsu a nie z prędkością ustaloną przez CIR. Wartość parametru równa zeru oznacza usługę niegwarantowaną.

4 Podstawowe parametry usług IP Opóźnienie ważny parametr dla aplikacji interaktywnych RTD (ang. round-trip delay time) zwany także RTT (ang. round-trip time) czas przesłania pakietu w obu kierunkach, tzn. od wysłania pakietu przez nadawcę do otrzymania odpowiedzi zwrotnej. Ze względu na fakt, że pomiar ten odbywa się wyłącznie ze strony nadawcy jest to najczęstszy sposób mierzenia opóźnienia. W celu uzyskania wiarygodnego pomiaru przeprowadza się go co najmniej kilkukrotnie i podaje wartości minimalną, maksymalną oraz średnią. W większości systemów komputerowych do pomiaru tego parametru pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem używa się komendy PING adresserwera. Opóźnienie (ang. delay) czas jaki upłynie pomiędzy wysłaniem pakietu przez nadawcę a jego dotarciem do odbiorcy. Czas ten w sieciach teleinformatycznych mierzy się w milisekundach[ms]. Na wartość opóźnienia mają wpływ liczne (w tym chwilowe) parametry transmisji, takie jak np. wielkość pakietu, obciążenie łącza i routerów, odległość, ilość routerów uczestniczących w transmisji, zastosowany protokół transmisji czy obciążenie serwera docelowego. Opóźnienie ma istotny wpływ na wszelkie aplikacje stosujące protokoły z potwierdzeniem (np. TCP) lub dla komunikacji głosowej (VoIP), natomiast minimalnie wpływa na jakość takich usług streamingowych np, Video on Demand.

5 Podstawowe parametry usług IP Jitter wyzwanie dla VoIP Obecność jittera wynika ze zmian obciążenia sieci oraz z przesyłania pakietów należących do jednej transmisji różnymi drogami w sieci. Obecność jittera może powodować, iż pakiet wysłany później dotrze do odbiorcy przed pakietem wysłanym wcześniej powodując zakłócenie interpretacji strumienia danych przez odbiorcę. Jitter jest to w sieciach IP maksymalna różnica czasu opóźnienia między pakietami IP przepływającymi w jednostce czasu przez łącze. Czas ten mierzy się w milisekundach[ms]. Szczególnie negatywny wpływ ma obecność jittera na usługi czasu rzeczywistego takie jak transmisje strumieniowe (audio, wideo) oraz na dwustronną komunikację VoIP oraz wideo. Jitter ma z kolei minimalny wpływ na usługi nie wymagające stałej przepływności np. ftp, http, p2p W celu zminimalizowania wpływu jittera stosuje się bufory wejściowe, których zadaniem jest ustabilizowanie transmisji po stronie odbiorcy. Efektem ubocznym stosowania buforów jest zwiększenia opóźnienia transmisji.

6 Podstawowe parametry usług IP Utrata pakietów przeciążenie lub problemy z łączem Utrata pakietów może wynikać z problemów z łączem lub z przepełnienia sieci. Utrata pakietów może powodować, w zależności od protokołu błędy w odbiorze lub konieczność retransmisji pakietów, a co za tym idzie dalsze opóźnienia w transmisji. Utrata pakietów (ang. packet loss) liczba pakietów, które zostały nadane a nie dotarły do odbiorcy w trakcie trwania pomiaru. Parametr ten podaje się jako liczbę lub procent utraconych pakietów. Duży procent utraty pakietów, może praktycznie uniemożliwić korzystanie z usług bezpołączeniowych lub znacznie obniżyć ich jakość. W celu zminimalizowania wpływu utraty pakietów na transmisję stosuje się kody kontrolne i retransmisję utraconych pakietów.

7 Mierniki prędkości w Internecie

8 Mierniki prędkości w Internecie Popularne aplikacje są głównie wspierane przez OOKLA

9 Mierniki prędkości w Internecie Mierniki eksperymentalne na przykładzie M-LAB - infrastruktura Measurement Lab został ufundowany przez New America Foundation s Open technology Insitute, PlanetLab Consortium,Google Inc. oraz naukowców akademickich. Aktualnie M-lab zawiera w swojej infrastrukturze 48 serwerów w 16 lokalizacjach w USA, Europie i Australii M-lab jest otwartą platformą zawierającą aplikacje do pomiaru prędkości w Internecie dystrybuowane na zasadzie open-source. Jest zarządzany kolektywnie przez komitet sterujący mający na celurozwój organizacji i platformy M-Lab Średnio jest przeprowadzanych około 250tys. testów dziennie. W sumie dotychczas przeprowadzono ponad 100 mln testów.

10 Mierniki prędkości w Internecie Mierniki eksperymentalne na przykładzie M-LAB aplikacje pomiarowe NDT (Network Diagnostic Tool) Glasnost NPAD (Network Path & Application Diagnostics) Pathload2 ShaperProbe BISmark WindRider SideStream Neubot testuje prędkość połączenia i diagnozuje problemy mające na nią wpływ testuje czy pewne aplikacje lub rodzaje ruchu są blokowane lub ograniczane przez dostawcę Internetu diagnozuje typowe problemy wpływające na ostatnią milę pokazuje jaka jest przepustowość łącza sprawdza czy dostawca Internetu stosuje traffic shaping oprogramowanie na router użytkownika sprawdzające jakość połączenia w sposób ciągły sprawdza czy dostawca Internetu stosuje rozróżnienie ruchu dla różnych aplikacji lub usług zbiera statystki na temat połączeń na protokole TCP używane przez oprogramowanie pomiarowe pracujące na platformie M-Lab podejmuje okresowe testy mierzące wydajność sieci i sprawdzające ograniczenia na ruch powodowany przez specyficzne aplikacje

11 Mierniki prędkości w Internecie Aktualny miernik na stronie - wygląd

12 Mierniki prędkości w Internecie Aktualny miernik na stronie - możliwości Pomiar przepływności w górę Pomiar przepływności w dół Pomiar maksymalnego, średniego i minimalnego czasu odpowiedzi na ping Pomiar jittera Pomiary są przeprowadzane pomiędzy aplikacją w komputerze użytkownika, a serwerem w infrastrukturze UKE. Potencjalnie aplikacja posiada dodatkowo możliwości zapamiętywania pomiarów i podanych w formularzu przez użytkownika danych dodatkowych.

13 Problemy związane z pomiarami

14 Problemy związane z pomiarami Popularne aplikacje: ograniczenie ilości mierzonych parametrów niedostosowanie lokalizacji serwerów do topologii sieci brak wsparcia operatorów Aplikacje eksperymentalne: wynik pomiaru niezrozumiały dla typowego użytkownika konieczność instalacji nieznanych i niepodpisanych aplikacji bardzo limitowane wsparcie w Polsce brak wsparcia operatorów

15 Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym

16 Memorandum Podpisanie 26 października z inicjatywy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj podpisano Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym. Porozumienie oprócz Prezes UKE podpisali przedsiębiorcy działający na rynku telekomunikacyjnym, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych oraz instytucji naukowych.

17 Memorandum Sygnatariusze Podpisy pod tekstem Memorandum o jakości usług złożyli: Prezes UKE, przedsiębiorcy działający na rynku telekomunikacyjnym: Exatel S.A., INEA S.A., Interkam s.c., Netia S.A., Niezależny Operator MiędzystrefowySp.zo.o.,P4Sp.zo.o.,PolkomtelSp.zo.o.,Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.,pstdsp.zo.o.,systemicspabsp. zo.o.,telefoniadialogsp.z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., TK Telekom Sp. z o.o. i UPC Polska Sp. z o.o., oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, a także Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Łączności, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

18 Memorandum Cele wspólne działania podnoszenie poziomu jakości usług telekomunikacyjnych; udostępnienie użytkownikom publicznych sieci telekomunikacyjnych wiarygodnych, rzetelnych, porównywalnych, aktualnych oraz w pełni zrozumiałych dla każdego konsumenta informacji o jakości usług telekomunikacyjnych; zwiększenie poziomu świadomości użytkowników w zakresie technicznych możliwości oraz ograniczeń w realizacji usług telekomunikacyjnych; zunifikowanie wymagań dotyczących jakości usług oraz zapewnienie jasnych i zrozumiałych reguł działania na rynku telekomunikacyjnych; i zapewnienie przejrzystej i transparentnej informacji o warunkach świadczenia usług; poprawę świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących regulaminów, cenników i wymogów dot. jakości usług telekomunikacyjnych; tworzenie przez Inicjatora Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjaznego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych środowiska regulacyjnego promującego możliwość współregulacji rynku usług telekomunikacyjnych.

19 Memorandum Zespół Roboczy Powołanie Zespołu Roboczego złożonego z przedstawicieli Sygnatariuszy Memorandum, którego zadaniem będzie wytypowanie listy wskaźników jakości usług oraz uzgodnionych wspólnie metodyk ich pomiaru i obliczania, tak aby konsumenci zyskali dostęp do pełnej i porównywalnej informacji na temat jakości usług telekomunikacyjnych.

20 Memorandum Otwarta inicjatywa Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym to inicjatywa o charakterze otwartym. Urząd Komunikacji Elektronicznej zachęca do włączenia się w podejmowane działania wszystkich, którym zależy na podnoszeniu jakości usług dostępnych na polskim rynku telekomunikacyjnym.

21 Platforma - System rozproszonego pomiaru jakości usług planowany w UKE - SPPI

22 SPPI Koncepcja systemu System SPPI ma umożliwić użytkownikom Internetu przeprowadzenie pomiarów jakości podłączenia do Internetu wraz z automatycznym raportowaniem wyników do regulatora. System ma być realizowany w ramach Zadania nr 7 Budowa i utrzymanie portalu Polska Szerokopasmowa, projektu nr POIG /09 (System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa ).

23 SPPI Pomiary W założeniach system ma być tak zaprojektowany aby mierzyć parametry jakościowe sieci w odniesieniu do różnych protokołów sieciowych w celu dostarczenia pełnego obrazu jakości połączenia dla wszystkich branych pod uwagę usług oraz aby wykryć nieautoryzowane działania (np. limitowanie pasma dla usług p2p).

24 SPPI Założenia pomiarowe Pomiar ma być przeprowadzany dla różnych protokołów (http, https, ftp, p2p, telnet, ssh, protokoły streamingowe itp.) Mierzone będą różne wartości w zależności od protokołu (np. przepływność, opóźnienie i jitterdla VoIPi wideotelfonii, czas odpowiedzi i ładowania strony dla HTTP itp.) Mierzone będą zarówno wartości parametrów transmisji w górę jak i w dół.

25 SPPI Założenia dodatkowe Testy mają być przeprowadzane do wszystkich lub wskazanych serwerów z listy utrzymywanej na serwerze głównym. System ma mierzyć także inne parametry związane z jakością połączenia, takie jak czas odpowiedzi DNSów, czy efektywność wybranych proxyw celu wykrycia potencjalnych problemów powodowanych przez te elementy. Po przeprowadzeniu pomiarów i przeanalizowaniu ich wyników użytkownik powinien otrzymać informację w postaci graficznej o przewidywanej jakości usług internetowych.

26 System rozproszonego pomiaru jakości usług SPPI - Architektura

27 SPPI Architektura systemu System ma się składać z 3 podstawowych warstw logicznych: Aplikacja Pomiarowa (AP) Serwery Testowe (ST) Główny Serwer Systemowy (GSS)

28 SPPI Architektura systemu GSS (Główny Serwer Systemowy) Wymienia dane z Serwerami Testowymi (ST) i Aplikacjami Pomiarowymi(AP), zawiera i zarządza Listę Serwerów Testowych (LST) zawierającą adresy IP, adresy fizyczne, geolokalizacjeoraz informacje o właścicielach Serwerów Testowych Dostarcza interfejsu do pobierania zebranych danych pomiarowych i przechowuje rezultaty testów w swojej bazie danych, tworzy statystyki i raporty dotyczące zebranych danych Dostarcza interfejsu graficznego dla Aplikacji Pomiarowej Jest źródłem aktualizacji dla oprogramowania Serwerów Testowych

29 SPPI Architektura systemu TS (Serwery Testowe) Serwery o ustandaryzowanych parametrach należące do zaproszonych do programu testów operatorów oraz do dostawców treści (portale itp.) i zlokalizowane w ich sieciach. Zawierające oprogramowanie dostarczone i podpisane przez zarządzającego SPPI. Zainstalowane oprogramowanie zawierać będzie ustalone i zestandaryzowane dane testowe umożliwiające użytkownikom SPPI przeprowadzenie identycznych testów do każdego serwera zarejestrowanego w programie. Oprogramowanie ST będzie zabezpieczone przeciw nieautoryzowanym modyfikacjom.

30 SPPI Architektura systemu AP (Aplikacja Pomiarowa) Aplikacja Pomiarowa to aplikacja ładowana na komputer użytkownika z Głównego Serwera Systemowego poprzez Portal Polska Szerokopasmowa AP w trakcie pomiarów będzie wymieniać dane z GSS oraz Serwerami Testowymi z listy. Będzie ona mierzyć zdefiniowane parametry połączenia do wszystkich lub wybranych ST zarejestrowanych w GSS. Rezultaty pomiarów zostaną przesłane do GSS i zwizualizowanew przeglądarce Internetowej oraz zapisane w bazie danych GSS.

31 Spodziewane efekty Pomiary są potrzebne użytkownikom w celu umożliwienia im realnej oceny jakości świadczonych usług Internetowych oraz wybrania dostawców odpowiadających ich potrzebom. Istniejące na rynku aplikacje umożliwiają podstawowe pomiary, ze względu jednak na ich fragmentaryczność i zależność od miejsca lokalizacji serwerów zapewniają wyniki niepełne i obarczone dużymi błędami pomiarowymi. Planowany systempomiarowy ma zapewnić użytkownikom możliwość podjęcia świadomego wyboru dostawcy, a dostawcom prowadzić walkę konkurencyjną bazującą na rzeczywistych parametrach jakościowych potwierdzonych w rzetelny sposób. Działania takie mogą podnieść konkurencyjność rynku i zapewnić lepszą ofertę użytkownikom Internetu.

32 Platforma współpracy iq.polskaszerokopasmowa.pl

33 IQ.POLSKASZEROKOPASMOWA.PL Strona Projektu W celu koordynacji wysiłków mających na celu zarówno współpracę w ramach Memorandum jak i udział w określeniu dokładnego sposobu działania systemu SPPI została utworzona platforma współpracy Serdecznie zapraszamy do rejestracji i do wzięcia udziału w tych przedsięwzięciach.

34 Dziękuję za uwagę 34

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ

Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ 10300048 Warszawa, grudzień 2008 Modelowe rozwiązania próbnika dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Informacje o spółce Internet Union S.A. to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z Platformą epuap

Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z Platformą epuap Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z MSWiA, dn. 14.12.2007 r. Platformę epuap można scharakteryzować przez następujące trzy cele przyświecające jej realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo