MOŻLIWOŚCI IMPLEMENTACYJNE PROTOKOŁU SCIP W PRZYSZŁOŚCIOWYCH SYSTEMACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOŻLIWOŚCI IMPLEMENTACYJNE PROTOKOŁU SCIP W PRZYSZŁOŚCIOWYCH SYSTEMACH TELEKOMUNIKACYJNYCH"

Transkrypt

1 JAKUB BIERYŁO DARIUSZ LASKOWSKI Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego 17/407, Warszawa MOŻLIWOŚCI IMPLEMENTACYJNE PROTOKOŁU SCIP W PRZYSZŁOŚCIOWYCH SYSTEMACH TELEKOMUNIKACYJNYCH Streszczenie: Artykuł porusza tematykę implementacji nowoczesnego protokołu bezpieczeństwa SCIP. W celu przedstawienia możliwości zabezpieczenia sieci w których skład wchodzą instytucje militarne oraz rządowe. Szczegółowa analiza obejmuje takie aspekty jak: przebieg procesu szyfrowania, badania wydajnościowe zwierające urządzenie dedykowane SCIP. Ważnym aspektem jest możliwość integracji mechanizmów komunikacji fonicznej oraz przesyłania danych między różnymi sieciami. Słowa kluczowe: SCIP, kryptografia, sieci komputerowe, transmisja danych 1. Wstęp Współczesne sieci telekomunikacyjne charakteryzują się dużą mobilnością zarówno elementów sieciowych jak i terminali abonenckich. Na informacje generowane przez organy systemu kierowania państwa, nakładane są szczególne wymagania dotyczące poufności przenoszenia informacji. Zaimplementowane mechanizmy funkcjonujące w sieciach z protokołem IP, aktualnie nie zapewniają satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa danych jak i ciągłego dostarczania informacji do mobilnych użytkowników. Celem zapewnienia ogólnej i elastycznej architektury bezpiecznej łączności pomiędzy cywilnymi podmiotami rządowymi a infrastrukturą wojskową (w tym MON) konieczne staje się wdrożenie nowych rozwiązań opartych na istnieją-

2 8 Jakub Bieryło, Dariusz Laskowski cych do tej pory możliwościach. Bezpieczny system, mogący przesyłać dane oraz obsługiwać połączenia o nadanej klauzuli poufności zrealizować można z wykorzystaniem dotychczas istniejącej architektury PCŁU, rozbudowując ją o bezpieczne terminale SCIP oraz punkty dostępowe dla tych terminali (tzw. bramki), łączące poszczególne obszary sieci chronionych z terminalami klienckimi. Otrzymana w ten sposób architektura jest w stanie zapewnić możliwość nawiązywania łączności nie tylko w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach jak ma to miejsce do tej pory, ale praktycznie z dowolnego miejsca, w którym osiągalne są publicznie dostępne sieci telekomunikacyjne. 2. Charakterystyka protokołu Obecny standard protokołu SCIP jest opisany w dokumentach NATO STANAG 4591 oraz dokumentach NSA. Technologia ta wprowadza specyficzną, różną od komercyjnej, metodę transmisji mowy przez wojskowe systemy transmisyjne IPv4, a więc można powiedzieć wojskowy standard VoIP. Technologia ta ma być używana w systemach stacjonarnych, w których zastąpi aparaty utajnione na sieć publiczną takie jak STU-III a także utajnione telefony komórkowe Dane techniczne 1. Kanał z minimalnym pasmem 2,4 khz, 2. Różne kodeki foniczne/wokodery MELPe - 54 ramki o czasie trwania 22,5 ms, 180 próbek głosowych przy szybkości próbkowania 8000 khz, szerokości pasma od Hz, G.729D. (nieobowiązkowy, kompromis między wyższą jakością dźwięku bez zbytniego zwiększania wartości wymaganej przepustowość) zastosowanie przy zdegradowanych kanałach w sieciach o zubożonej wydajności, 3. Zbliżenie funkcjonowaniem do modemu telefonicznego (negocjacja parametrów i komunikacja dwóch telefonów SCIP), 4. Zastosowanie militarne i komercyjne szeroko rozumiane systemy telekomunikacyjne także IPv4/6, 5. Praca simpleksowa oraz układów punkt - wielopunkt, co dobrze odpowiada specyfice systemów polowych, stosujących środki radiowe,

3 Możliwości implementacyjne protokołu SCIP 9 6. Kryptografia: ujednolicona - koalicyjna, autonomiczna - narodowa 7. Zarządzanie kluczami: negocjacja i wymiana kluczy TEK przy każdym wywołaniu z wykorzystaniem systemu FIREFLY messaging (NSA) bazujący na kryptografii klucza publicznego (wymiana Diffie-Hellman), 8. Bazuje na: systematycznym szyfrowaniu blokowym AES 128 bitów, szyfr blokowy to 64-bitowy wektor stanu (SV), można stosować także szyfr strumieniowy, 2.2. Kodowanie głosu MELP jest minimalnym wymaganiem do kodowania głosu w protokole SCIP, zarazem spełnia on minimalną wymaganą pojemność kanału, jaką jest 2400b/s. Rys. 1. Bezpieczna transmisja głosu MELP Dla tego kodowania ramka SM jest zastąpiona okresowo przez ramkę wokodera. Ramka wokodera, która normalnie była by wysłana podczas wysłania SM, lecz ten przedział zostaje w tym przypadku odrzucony. Ramka SM zawiera informację pozwalającą na późniejszą synchronizację kryptograficzną oraz utrzymanie tej synchronizacji. Głos powinien być transmitowany w Super ramce składającej się z 54-bitowej ramki SM poprzedzonej dwudziestoma trzema 54-bitowymi ramkami wokodera MELP, za wyjątkiem przesłania komunikatu ESCAPE. Super ramka zawsze zaczyna się od SM, aby ułatwić synchronizacji ramki wokodera, po której jest przerwa w implementacji wykorzystującej detekcję głosu, a także poza tym, że po pierwszej super ramce następuje przerwa w mowie, pierwsza ramka wokodera powinna być odrzucona i zastąpiona ramką SM. Natomiast pierwsza ramka MELP przesyłana w super ramce jest zakodowana używając drugiej połowy wartości pierwszego wektora

4 10 Jakub Bieryło, Dariusz Laskowski stanu. Treść 54-bitowych ramek wokodera MELP reprezentują 22.5 milisekundy mowy Urządzenia korzystające ze SCIP Opis elementów infrastruktury należy rozpocząć od ich krańcowych punktów, czyli samych terminali klienckich. Terminalami takimi mogą być na przykład terminale SCIP, w całości przeznaczone do obsługi bezpiecznej łączności. Innym przykładem są standardowe telefony analogowe dołączane do istniejących infrastruktur sieciowych za pomocą odpowiednich modułów, realizujących przekład operacji analogowych na transmisje SCIP. Wreszcie, bezpieczna transmisja może być zapewniania w telefonach mobilnych za pomocą rozwiązań sprzętowych, bądź też programowych. Rys. 2. Urządzenia z możliwością korzystania z protokołu SCIP Odbieraniem informacji od terminali zajmują się bramki SCIP. Ich zadaniem jest przejęcie transmisji z sieci publicznej, ew. przetworzenie oraz przesłanie dalej. Do bramki takiej będą mogły się dostać tylko uprawnione terminale SCIP przedstawiające w trakcie negocjacji parametrów połączenia SCIP ważne i uprawniające do połączenia z systemem certyfikaty. Pomiędzy samymi bramkami a sieciami publicznymi konieczne jest zastosowanie odpowiednich zapór (firewalli), których zadaniem jest monitorowanie ruchu oraz kontrola dostępu ruchu z jak i do sieci. Są one konieczne ze względów bezpieczeństwa, nie pozwalając na bezpośredni dostęp do bramek ze strony sieci publicznych. Zapory takie mogą być dowolnie konfigurowane, w szczególności możliwe jest prze-

5 Możliwości implementacyjne protokołu SCIP 11 puszczanie danych tylko określonego typu, gwarantując, iż niezamierzony ruch nie zostanie wprowadzony. Sama kontrola dostępu oraz uprawnień związanych z tym, do kogo może się łączyć dana końcówka kliencka, realizowane jest za pomocą infrastruktury klucza publicznego. 3. Bezpieczna realizacja usług w środowiskach heterogenicznych Podstawowym problemem do rozwiązania jest wybór i weryfikacja protokołu bezpiecznej komunikacji, zapewniającego jednocześnie interoperacyjność pomiędzy różnymi systemami. Opracowanie interoperacyjnych urządzeń i systemów kryptograficznych, umożliwiających bezpieczną wymianę informacji niejawnej pomiędzy użytkownikami wymaga integracji systemów bezpieczeństwa, zwłaszcza systemów kryptograficznych wykorzystywanych w różnych sieciach (np. PSTN, ISDN, sieci komórkowych 2/3G, satelitarnych itp.). Kryptografia jest podstawą bezpiecznej łączności, ważne jest, więc zrozumienie tematów dotyczących uwierzytelniania, autoryzacji i zarządzania kluczami, ponieważ utrata wiarygodności tożsamości lub tajnych kluczy jest najczęstszą formą utraty wiarygodności zabezpieczeń. Do kluczowych atrybutów sieci należą uwierzytelnienie, integralność i poufność: 1. Uwierzytelnienie - Usługa ta odpowiada na pytanie, Kim Jesteś? i polega na zapewnieniu autentyczności wymiany informacji. W przypadku zwykłej wiadomości funkcją jej jest zagwarantowanie Adresatowi, że pochodzi ona z tego źródła, które jest w niej podane. 2. Integralność - Polega na zagwarantowaniu bezpieczeństwa, w taki sposób aby dane przechowywane w systemie komputerowym oraz informacje przesyłane mogły być modyfikowane jedynie przez autoryzowane do tego osoby. Ochrona integralności zapobiega zniekształceniu danych. Wykorzystywane w tym celu są kody korekcyjne oraz sumy kontrolne takie jak CRC. 3. Poufność - Zapewnienie poufności wiąże się z obroną transmitowanych danych przed atakami pasywnymi. Szyfrowanie zastosowane w tym protokole to tzw. Standard szyfrowania blokowego AES trybem, jaki został zastosowany to strumieniowy tryb licznikowy, w którym dedykowany rejestr jest inkrementowany wraz z kolejnymi operacjami szyfrowania bloków danych.

6 12 Jakub Bieryło, Dariusz Laskowski Ramki MELP są 54-bitowe, więc na początek są uzupełniane tak aby miały 56-bitów aby zmniejszyć czas oczekiwania gdyż łatwiej jest operować na pełnych oktetach. Uzupełnienie to może być dokonane przed lub po kodowaniu, ponieważ tylko prawdziwa zawartość ramki MELP będzie przetwarzana, i w rezultacie otrzymamy to samo. Jeżeli uzupełnienie nastąpi przed kodowaniem, bity od 1 do 56 pierwszej ramki MELP powinny być poddane operacji XOR z bitami od 1 do 56 wektora stanu zaszyfrowanego AES a bity od 1 do 56 drugiej ramki MELP powinny być poddane operacji XOR z bitami te-go samego wektora stanu, lecz numery bitów zaczynałyby się od 57 do 112. Po użyciu wektora stanu do kodowania dwóch ramek MELP, pozostałe bity tego wektora są odrzucane i zostaje stworzony nowy wektor stanu poprzez uaktualnienie starego wektora (inkrementując licznik) następnie ten wektor zostaje zakodowany przez szyfr AES. Rys. 3. Kodowanie ramek MELP wektorem stanu opartym na szyfrowaniu w trybie licznikowym szyfrem AES 4. Badania wydajnościowe Do testu wykorzystano połączenie wykorzystujące IPSec w konfiguracji site-tosite. Jak widać na rys. 3 zrealizowane zostało testowanie transmisji danych po-

7 Możliwości implementacyjne protokołu SCIP 13 między komputer1 a komputer2 oraz przechwycenie i analiza danych za pomocą trzeciego komputera TESTER umieszczonego w tunelu IPSec. Rys. 4. Schemat połączenia IPSec site-to-site Test wydajności SCIP w tunelu IPSec został przeprowadzony za pomocą programu IxChariot. W celu sprawdzenia wpływu zabezpieczeń na prędkość przesyłania danych, porównaliśmy prędkości przesyłania pliku 500Mb w tunelu zabezpieczonym oraz bez zabezpieczeń. Pierwszym testem było przesłanie pliku bez zabezpieczeń w postaci tunelu IPSec. Uśredniony wynik prędkości przesyłania, jaki otrzymaliśmy to 92Mb/s, poniżej zamieszczony został wykres przepływności w funkcji czasu. Rys. 5. Wykres przepływności bez zabezpieczonej transmisji Kolejnym etapem było przetestowanie przepływności podczas przesłania tego samego pliku tylko, że z zestawionym tunelem IPSec. Wartość przepływności w tym przypadku wyniosła ok. 73Mb/s co widać na Rys. 6.

8 14 Jakub Bieryło, Dariusz Laskowski Rys. 6. Wykres przepływności z zabezpieczoną transmisją Z przeprowadzonej analizy wynika, że po zastosowaniu tunelu z szyfrowaniem IPSec przepływność spadła o, około 20% co jest wynikiem dodatkowych nagłówków. 5. Wnioski W obecnych czasach informacja ma bardzo wysoką wartość, toteż ważnym jest aby polityka bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, w których są przesyłane informacje czy dokumenty o klauzuli poufne lub wyższej była bardzo wysokich standardów. Z dnia na dzień są tworzone coraz bardziej zaawansowane systemy obronne, nie można mieć jednak pewności czy dany system po jakimś czasie nie zostanie złamany. Najlepszym wyjściem jest mieć plan awaryjny na wypadek złamania zabezpieczeń lub wycieku informacji. Planując bezpieczne sieci pomiędzy cywilnymi podmiotami rządowymi a infrastrukturą wojskową musimy dostosować je do standardów bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w ramach współpracy państw NATO. Protokół SCIP oferuje nam różne rozwiązania dla sieci przeznaczonych do pracy na terenie kraju, przy czym każdy kraj może przyjąć własne rozwiązania (modyfikacje) dla tego samego standardu, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa, kolejnym rozwiązaniem jest zunifikowany standard przeznaczony do współpracy międzynarodowej. Ważnym aspektem, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie informacji w sferze rządowej czy militarnej jest poufność. Dużą zaletą jest to, że urządzenia dedykowane takie jak SCIP będą używane tylko w tych właśnie sferach. Wyłączność ta pozwala stwierdzić, że dany

9 Możliwości implementacyjne protokołu SCIP 15 system będzie mniej atrakcyjnym celem dla przeciętnego włamywacza ze względu na złożoność zabezpieczeń, jakie są w nim stosowane. Wirtualne sieci prywatne cały czas zyskują na popularności. Zwiększona wydajność może być osiągnięta zarówno przez połączenie dwóch domen, zachowując wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych i jednocześnie wykorzystując elastyczność systemu. IPSec jest preferowanym sposobem łączenia dwóch lokalizacji (site-to-site). Pozwala łączyć różne placówki rządowe oraz podległe im struktury militarne znajdujące się daleko od siebie, tworząc jedną sieć, a tym samym umożliwiając bezpieczną wymianę informacji. IPSec jest uważany za najbezpieczniejszy rodzaj sieci wirtualnej, ponieważ wykorzystuje tzw. silną kryptografię oraz rozbudowane mechanizmy uwierzytelniania. Jak by się można było spodziewać współpracuje on również z protokołem SCIP. Zwykły tunel IPSec posiada pewne ograniczenia, ponieważ nie jest w stanie przesłać ruchu multicastowego czy broadcastowego. Za pomocą połączenia tych dwóch protokołów staje się to jednak możliwe. Badając mechanizmy wsparcia, jakości usług w kontekście generowanych opóźnień, stopy błędów oraz narzutów, jakie generowane są przez fakt wykorzystania danego medium (inna długość ramki, inne mechanizmy zapobiegania kolizji itp.) oraz przełożenie tego na jakość transmisji VoIP/SCIP. Zauważamy pogorszenie się parametrów QoS. Zwiększone czasy opóźnienia mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu negocjacji para-metrów połączenia SCIP gdzie są zdefiniowane czasy oczekiwania na odpowiedź drugiej strony. W przypadku przekroczenia jednego z tych czasów terminal rozpoczyna negocjację od początku. Przy sieciach z dużym opóźnieniem negocjacja parametrów połączenia SCIP może być rozpoczynana kilkukrotnie zanim się zakończy powodzeniem, co może znacznie zwiększyć czas zestawiania połączenia lub w skrajnych przypadkach uniemożliwić jego realizację. Nie można jednak spodziewać się takich samych wyników jak w przypadku połączeń niezabezpieczonych. Oczywistym jest, że musimy wybrać pomiędzy szybkością i jakością transmisji, a jej bezpieczeństwem. Literatura 1. STANAG 4591 Ed. 1 (2008): The 600 Bit/s, 1200 Bit/s And 2400 Bit/s Nato Interoperable Narrow Band Voice Coder 2. MIL-STD-3005, Analog-to-Digital Conversion of Voice By 2400 Bit/Second Mixed Excitation Linear Prediction (MELP), 20 December 1999

10 16 Jakub Bieryło, Dariusz Laskowski 3. ITEA Easy Wireless, WP 2: D2.3 Monitoring, testing and controlling of QoS, ITU-T, Rec. P. 800, Methods for subjective determination of transmission quality, ITU-T ITU-T Rec. P SCIP 210, SCIP Signaling Plan Revision SCIP Secure Communication Interoperability Protocol (SCIP) over Real-time Transport Protocol (RTP) Revision SCIP 215 U.S. Secure Communication Interoperability Protocol (SCIP) over IP Implementation Standard and Minimum Essential Requirements (MER) Revision SCIP 216 Minimum Essential Requirements (MER) for V Gateways Revision SCIP 231 Secure Communications Interoperability Protocol ECMQV/AES Cryptography Specification Revision SCIP 233 Secure Communication Interoperability Protocol Core Cryptography Specification Revision 0.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce Ukazuje się od 1919 roku 3'14 Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Michał SZEWCZYK Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wybrane analizy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI e-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo