ISSN Marzec P (012) , fax: ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa."

Transkrypt

1 ISSN Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) , fax: ,

2 Drodzy czytelnicy Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Wielkanocnych sk adamy najserdeczniejsze yczenia, radoêci, spokoju, smacznego Êwi conego jajka oraz mile sp dzonego czasu w rodzinnej atmosferze. Komisja Zak adowa NSZZ SolidarnoÊç 2

3 Z Komisji Co nas czeka w ca kiem niedalekiej przysz oêci? Nas, to znaczy pracowników PMPL. Takie pytanie zadajà Komisji pracownicy po us yszeniu informacji o tym, e rok 2007 b dzie ostatnim rokiem firmy w takim kszta cie, jak obecnie. W przysz ym roku zakoƒczy ywot spó ka Philip Morris Polska, a na jej miejsce powstanà trzy odr bne. Wiadomo, e b dà to spó ki prawa handlowego i jeszcze to, e jedna z nich obejmie dzia dystrybucji, druga produkcji, a trzecia zak ad le ajski. Czy to koniec rozcz onkowania firmy? Trudno przewidzieç. Wszystko si zmienia. Dzisiejsze firmy jak e ró nià si od tych, które pami tamy sprzed kilkunastu, czy nawet kilku lat. Znane sà przypadki, gdy w wyniku ró nego rodzaju przekszta ceƒ w jednym pomieszczeniu pracujàcy razem przez wiele lat pracownicy zatrudniani sà przez kilka firm. Niby nic si nie zmieni o, a jednak. Poza tym coraz wi cej czynnoêci przekazywanych jest na zewnàtrz, na zasadach tak zwanego outsourcingu. Zatrudnienie na czas nieokreêlony te poma- u zanika. Pracownicy w wielu firmach sà nieomal bez przerwy monitorowani (podglàdani), uwiàzani do swoich stanowisk poprzez coraz zmyêlniejsze smycze elektroniczne. Kontakty z prze o onymi ograniczane sà do minimum, a tradycyjne dzia y personalne przechodzà do historii. Sà za to urzàdzenia przypominajàce bankomaty, za pomocà których mo na za atwiç wiele spraw, takich które dotychczas za- atwia kadrowiec. Mo na, czy raczej trzeba zastanowiç si dokàd to prowadzi. Jaka w przysz oêci b dzie rola pracownika w firmie. Jak to wszystko ma si do lansowanej Spo ecznej OdpowiedzialnoÊci Przedsi biorstw? Do ró nego rodzaju wydawanych przez firmy kodeksów etycznych i zasad moralnych? Ale do rzeczy. Po przejêciach to b dziemy za co najmniej kilka miesi cy, a póki co jesteêmy po negocjacjach p acowych. Wyniki ich sà ju przewa nie znane pracownikom. Byç mo e w liczbach bezwzgl dnych wysokoêç podwy ki strukturalnej (2%) nie jest imponujàca, ale punktem odniesienia jest baza, od której liczy si podwy ka, a ta do najni szych w kraju bynajmniej nie nale y. Przypomnieç wypada te, e inflacja w ubieg ym roku (jest ona odniesieniem do wysokoêci podwy ki) by a niewielka i wynios a zaledwie 1%. Jednorazowa wyp ata Êwiàteczna (dla zatrudnionych w kat. zaszeregowania I-III 1000 z, dla kat. IV-VI 900 z ) przez jednych zwana zajàczkowà, przez innych jajcarskà tak e jest nie do pogardzenia. Na pewno wystarczy nie na jedna kop jaj Êwiàtecznych. Do tego jeszcze dodatek (500 z ) dla pracujàcych w systemie zmianowym sprawia, e ca oêç wzrostu wynagrodzeƒ w br. w rozbiciu na dwanaêcie miesi cy nie jest ni szy ani eli 180 z., a dla wielu jest to 250 z i wi cej. No i jeszcze ponad 150 pracowników skorzysta dodatkowo z puli 0,5% funduszu, która przeznaczona jest na regulacje p acowe. To wszystko rzecz jasna dotyczy Philip Morris Polska. Niestety nie mo emy pochwaliç si dobrymi efektami negocjacyjnymi w przypadku Komisji Zak adowych w MCE i Gegenbauer. W przypadku MCE podwy ka to tylko rekompensata inflacji, a w przypadku Gegenbauera nie uzyskano podwy ki strukturalnej, aczkolwiek cz Êç pracowników otrzyma o wzrost sta ej premii o 5%. Inne ciekawe wydarzenie ostatniego okresu to spotkanie przedstawicieli zwiàzków zawodowych z kierownictwem Dzia u Operacyjnego. Spotkanie, które mia o miejsce 31. stycznia rozpocz o cykl szeêciu spotkaƒ, jakie zosta y zaplanowane na bie àcy rok. 31. stycznia przedstawiono zwiàzkom zawodowym informacje zwiàzane z produkcjà w roku ubieg ym, a tak e plany i zamierzenia na rok bie àcy. Ztych najistotniejszych, to planowany wzrost planów produkcyjnych filtrów, tytoniu. To równie zanotowany wzrost wydajnoêci, ale te wypadków, a tak e informacje o planowanych inwestycjach. Zakup nowych maszyn pozwoli na wi kszà produkcj, zmniejszenie iloêci konwersji. Nie oznacza to jednak pozbywania si starszych maszyn. Plany produkcyjne i inwestycje sà powa ne, co Êwiadczyç mo e o du ym zaufaniu centrali do naszej fabryki. Kierownik Dzia u Szkoleƒ przedstawi z kolei du o ciekawych informacji zwiàzanych z programami szkoleniowymi i organizacjà pracy, a tak e projektami Êcie ek kariery zawodowej. Poruszona zosta a tematyka doboru do szkoleƒ, samodzielnej pracy na maszynie po szkoleniu (praktyka), podwy ek i awansów, informacji zwrotnej po szkole- 3

4 niu. Wyja- Êniono pewne wàtpliwoêci, chocia by dotyczàce tego, kto i co decyduje o skierowaniu na szkolenia czy awansie. To kierownik decyduje o doborze osób do konkretnych szkoleƒ, ale musi te umieç wyt umaczyç, kto szkolony nie b dzie i dlaczego. WyjaÊniono równie, e istnieje mo liwoêç samokszta cenia, przygotowane sà tzw. ksià eczki szkoleƒ, programy komputerowe, a tak e modele do wdro enia we wszystkich dzia ach. Z uzyskanych informacji wynika, e ka dy pracownik w ubieg ym roku by szkolony, àcznie przez 40 godzin, a planuje si, e w tym roku b dzie to 50 godzin szkoleƒ ( àcznie z obowiàzkowymi). Spora cz Êç spotkania poêwi cona zosta a sytuacji w Dziale Filtrów. Nie pierwszy raz zresztà Komisja przekaza a krytyczne uwagi o problemach pracujàcych tam osób. Znaczenie Dzia u Filtrów w ostatnim czasie powa nie wzros o wydzielono go z Secondary jako osobny dzia, powsta a nowa hala produkcyjna, zainstalowano szybsze maszyny. Wydawaç by si mog o, e powinna za tym iêç poprawa warunków pracy, jednak w opinii pracowników tak nie jest. Nastàpi a zmiana organizacji pracy polegajàca na tym, e operatorom i mechanikom przyby o do obs ugi wi cej maszyn. Nikt jednak pracownikom nie pokaza, jak ta praca ma wyglàdaç, nikt ich nie przeszkoli, a przede wszystkim nie poinformowa, dlaczego nastàpi a tak istotna zmiana organizacyjna, gdzie jeszcze w podobnych okolicznoêciach i systemie tak si pracuje. Narastajà wàtpliwoêci, czy takie obsady sà zgodne z normami fabrycznymi, czy zgodne z procedurami sà obowiàzujàce nadal stare instrukcje stanowiskowe i opisy stanowisk itd. Wykonano inwestycj w sensie materialnym i rzeczowym, ale zapomniano o pracujàcych tam ludziach. Nie przygotowano ich do pracy w nowym systemie. Oczywi- Êcie, jak to na poczàtku bywa, wszystko si musi dotrzeç i b dy sà nieuniknione. Ale w takich sytuacjach wys uchane powinny byç równie opinie pracowników, a zmiana organizacji pracy skonsultowana ze zwiàzkami zawodowymi mo e b dów by oby mniej i lepsza by aby atmosfera pracy. W obecnym systemie praca jest nerwowa i wyczerpujàca psychicznie. System organizacji pracy zosta, byç mo e, przeniesiony z fabryki we W oszech, tam jednak e jest zupe nie inne ustawienie maszyn, rezerwy pracowników produkcyjnych oraz do ewentualnych napraw czy konserwacji. Braki pracowników, niew aêciwa struktura zatrudnionych, wyr czanie si pracownikami firm zewn trznych, niewystarczajàca iloêç wyspecjalizowanych, wyszkolonych osób, to oprócz z ej atmosfery pracy i konsekwencji zdrowotnych równie gorszy jakoêciowo produkt, wzrost szkartu i pogorszenie stanu maszyn. Uwagi i wnioski pracowników dzia u sà przekazywane kierownictwu firmy. Miejmy nadziej, e na zadowalajàcà zmian sytuacji nie b dziemy musieli d ugo czekaç i praca w tym dziale b dzie dawa a satysfakcj, a nie rozgoryczenie. Problemy ma tak e Dzia Utrzymania Ruchu. Przede wszystkim boryka si obecnie z brakiem pracowników i zaleg oêciami w konserwacjach, czego kierownictwo jest Êwiadome i czemu chce zaradziç. Nie ma w tej chwili adnych decyzji zwiàzanych z reorganizacjà dzia u, o której tak wiele mówiono pokàtnie. Sytuacja jest stabilna, a ewentualny proces zmian b dzie konsultowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Takie bezpoêrednie spotkanie z kierownikiem dzia u operacyjnego to dobra forma wymiany poglàdów i dobry sposób na prowadzenie dialogu w firmie i zapobieganie problemom w przysz oêci. Nale y jeszcze odnotowaç, e od poczàtku roku Komisja odby a trzy posiedzenia. Dwa w trybie zwyczajnym, czyli wed ug planu posiedzeƒ na rok 2007 i jedno nadzwyczajne, podczas którego zdecydowano o zatwierdzeniu porozumienia p acowego. 4

5 PrzejÊcie zak adu pracy na innego pracodawc Du o, nawet bardzo du o dyskutuje si o majàcej nastàpiç w przysz ym roku reorganizacji firmy. Wiele pytaƒ kierowanych jest do Komisji. Na jakich zasadach odbywa si przej cie zak adu przez nowego pracodawc? Co z wynagrodzeniem? Co Z Uk adem Zbiorowym Pacy? Czy wszyscy pracownicy przejdà do nowych spó ek? Przedstawiamy zatem najwa niejsze przepisy dotyczàce tego zagadnienia, czyli przej cia zak adu lub jego cz Êci przez nowego pracodawc. Podstawa przej cia: ka da czynnoêç prawna lub zdarzenie, które powoduje przejêcie zak adu pracy np.: sprzeda, wydzier awienie, fuzja z innym przedsi biorstwem. Stosunek pracy trwa nadal - mówi o tym art Kodeksu pracy w razie przejêcia zak adu pracy lub jego cz Êci na innego pracodawc staje si on z mocy prawa stronà w dotychczasowych stosunkach pracy przepis ten jest bezwzgl dnie obowiàzujàcy. W chwili zmiany pracodawcy: stosunki pracy z pracownikami trwajà nadal w miejsce dotychczasowego pracodawcy wst puje nowy nie ulega zmianie dotychczasowa treêç stosunku pracy w zakresie wszystkich Êwiadczeƒ pracowniczych wobec pracowników przez rok stosuje si postanowienia uk adu zbiorowego pracy, którym byli obj ci przed przej ciem. Pracodawca nie staje si stronà uk adu, tzn. nie mo e go wypowiedzieç. Po tym okresie warunki umów mogà byç zmienione w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniajàcego W jaki sposób nast puje zawiadomienie pracowników? JeÊli w zak adzie dzia ajà zwiàzki zawodowe, to dotychczasowy, jak i nowy pracodawca na piêmie zawiadamia je o majàcym nastàpiç takim zdarzeniu. JeÊli nie dzia ajà zwiàzki zawodowe, wówczas pracodawcy zawiadamiajà (równie na piêmie) pracowników. Wa ny przy tym jest termin zawiadomienia co najmniej 30 dni przed przej ciem zak adu. Istotna jest te treêç zawiadomienia. Powinna zawieraç: termin przej cia zak adu przyczyny przej cia skutki dla pracowników zamierzone dzia ania dotyczàce warunków pracy, p acy, ewentualnie przekwalifikowania Ka dy pracownik powinien potwierdziç otrzymanie informacji. Co w przypadku, gdy pracownik nie chce przejêç do nowego pracodawcy? Rozwiàzanie stosunku pracy jest mo liwe. Pracownicy, jak i dotychczasowy pracodawca mogà przed przekazaniem zak adu pracy lub jego cz Êci rozwiàzaç stosunek pracy na warunkach ogólnych. Ponadto, zgodnie z art pracownik mo- e bez wypowiedzenia, w terminie 2 miesi cy od przej cia zak adu pracy lub jego cz Êci na innego pracodawc, za 7 dniowym uprzedzeniem rozwiàzaç stosunek pracy. Jest to zgodne z zasadà wolnoêci pracy. JeÊli pracownik zawar umow z jednym pracodawcà, to nie mo e byç zmuszony do kontynuowania jej z innym podmiotem. Termin 2 miesi cy jest tak zwanym terminem zawitym, co oznacza, e po nim nie mo na dokonaç ju tego wypowiedzenia. Jeszcze jedna wa na informacja to taka, e pracodawca nie mo e powo aç si na przyczyn przejêcia zak adu pracy lub jego cz Êci na innego pracodawc chcàc uzasadniç tym przyczyn wypowiedzenia umowy. Jaka jest odpowiedzialnoêç pracodawcy? Za zobowiàzania wynikajàce za stosunku pracy, powsta e przed przej- Êciem: ca oêci zak adu pracy odpowiada nowy pracodawca cz Êci zak adu pracy odpowiedzialnoêç jest solidarna dotychczasowego i nowego pracodawcy To sà najistotniejsze informacje dotyczàce zasad przej cia zak adu lub jego cz Êci przez nowego pracodawc. 5 5

6 X LAT Europejskich Rad Zak adowych W ubieg ym roku obchodziliêmy dziesiàtà rocznic powstania Europejskich Rad Zak adowych. Utworzone je bowiem w 1996 r., choç wówczas wiele organizacji pracodawców i prywatnych firm próbowa o wszelkimi dost pnymi Êrodkami zapobiec ich za o eniu. Od tamtego czasu wiele przedsi biorstw nauczy o si jednak yç z ERZ. Dla rad zak adowych i zwiàzków zawodowych Europejskie Rady Zak adowe, choç daleko im do idea u, sà jedynym forum europejskim, gdzie mo na szeroko, na ponadnarodowym poziomie dyskutowaç o problemach dotyczàcych zarzàdzania. Obchodzona rocznica jest okazjà do podsumowania, w jaki sposób Rady okaza y si przydatne, czy ich dzia- alnoêç poprawi a sytuacj pracowników w firmach, gdzie Rady funkcjonujà, wreszcie jaka b dzie ich rola w przysz oêci. W przypadku wielu europejskich rad zak adowych mo na mówiç o sukcesie: uda o si przeprowadziç dzia ania restrukturyzacyjne poprzez porozumienie z zarzàdem, bioràc pod uwag ich aspekt socjalny. Te pozytywne przyk ady, to jednak tylko jedna strona medalu. Okazuje si bowiem, e jak dotàd wiele firm nie podj o szczerego, otwartego dialogu z reprezentacjà pracowniczà, nie przestrzega nakazanych procedur informacyjnych i konsultacyjnych, jak równie nie wspó pracuje ze zwiàzkami poprzez Europejskie Rady Zak adowe. W wielu przypadkach obowiàzujàca procedura konsultacyjna obraca si w fars. Na dodatek w powy ej dwóch trzecich wszystkich przedsi biorstw (zobowiàzanych do ich utworzenia) nie istniejà jeszcze europejskie rady zak adowe. Te liczby pokazujà, e nawet w Unii Europejskiej funkcjonowanie dialogu socjalnego w wi kszoêci firm kuleje. Du o si mówi o partnerstwie jednak bardzo rzadko spotyka si je w praktyce. Firmy zatrudniajà tysiàce komercyjnych doradców i wprowadzajà niezliczone projekty: wsz dzie chcà byç najlepsi w swojej klasie tylko nie we wspó pracy z ERZ. Jest ona z zasady odrzucana, choç istnieje taki prawny obowiàzek. Tymczasem wcià dla wielu kierowników receptà na rozwiàzywanie g ównych problemów i wyzwaƒ jest likwidacja stanowisk pracy i zwolnienia pracowników to jest powtarzajàcy si dowód na nieudolnoêç zarzàdzania. To skandal, e z jednej strony pracownicy nie majà adnego wp ywu na polityk menad mentu, a z drugiej za b dy, g upie, nieudolne zarzàdzanie p acà utratà pracy. Podczas gdy w wielu firmach rady pracownicze dzia ajà w sposób ciàg y, wysocy kierownicy przychodzà i odchodzà, cz sto w dwuletnich odst pach czasu, a wraz z nimi wszelakie nowe metody zarzàdzania. Metody te sà postrzegane jako nowe recepty na rozwiàzanie ka dego problemu, choç w wielu innych firmach kompletnie si nie sprawdzi y. Z tych w aênie wzgl dów nale a oby usprawniç funkcjonowanie Europejskich Rad Zak adowych, jak twierdzi obecny Sekretarz Generalny EFFAT, Harald Wiedenhofer. Majàc na wzgl dzie przysz oêç ERZ, ju w tej chwili jest oczywiste, e ich rola si zmieni, w zwiàzku z masowymi i rewolucyjnymi transformacjami w strukturach firm. Do tej pory europejskie kierownictwo ch tnie wymigiwa o si od odpowiedzialnoêci i chowa o za plecami krajowych szczebli kierowniczych (tzw. odpowiedzialnoêç rynków docelowych, systemy franczyzowe). Jednak z uwagi na fakt, e w wielu firmach globalnych odpowiedzialnoêç jest obecnie centralizowana i naprawd europejska, albo nawet globalna, tworzone sà struktury kompetencyjne czy kierownicze, powstaje pytanie czy nadal majà sens dyskusje na szczeblu krajowych rad zak adowych na temat spraw, za które odpowiedzialnoêç ponosi kierownictwo europejskie. I czy majà sens te same dyskusje w 15 czy 20 ró nych krajach, w których firma przyk adowo dzia a, jeêli mo e to si odbywaç na szczeblu europejskim poprzez ERZ?. W przysz oêci Europejskie Rady Zak adowe, jako reprezentacje interesów pracowniczych muszà byç o wiele bardziej ni dotychczas wykorzystywane, jako pole do prowadzenia dialogu spo ecznego. W ostatecznych rozrachunkach ich rola b dzie przecie oceniana na podstawie wk adu, jaki wnoszà w prac i warunki zatrudnienia pracowników. 6

7 SIP Czas biegnie szybko. Z poczàtkiem 2006 roku rozpocz a si nowa kadencja w adz Zwiàzku, w obecnym czeka nas zmiana kadencji Spo ecznej Inspekcji Pracy. Gwoli przypomnienia nastàpi to w maju 2007 roku. Niby czasu jeszcze pozosta o jeszcze troch, ale niby. Komisja nasza jedno z jesiennych posiedzeƒ ubieg ego roku w du ej mierze poêwi ci a BHP i w aênie Spo- ecznej Inspekcji Pracy. wybory Instytucja Spo ecznej Inspekcji Pracy nie jest czymê nowym naszym kraju. Ba, jest w sile wieku, liczy bowiem ju 56 lat. To wyjàtkowo wa na i humanitarna instytucja. Dzia ania jej bowiem pomagajà pracodawcy w utrzymaniu poprawnych warunków pracy i cz sto zapobiegajà temu, czego nikt sobie nie yczy wypadkom w pracy. Dlatego ka dy pracodawca, któremu zale y na tym, by w firmie przestrzegane by y przepisy bezpieczeƒstwa i prawa pracy, ch tnie wspó pracuje i wspiera spo ecznà inspekcj pracy. Znany jest przyk ad jednej z du ych firm, w której zarzàd na koniec ka dego roku ustanawia nagrod dla najlepszego inspektora. Najlepszy ich zdaniem to ten, który wykona najwi cej koniecznych interwencji by zapobiec niepo àdanym w skutkach zdarzeniom. Mo e by tak u nas? Zamiast wàtpliwej jakoêci akcji Zero wypadków. U nas, odnosimy takie wra enie, niektórzy cz onkowie zarzàdu nie wiedzà co to jest SIP. Bàdêmy jednak dobrej myêli. Byç mo e i to si zmieni. Ale wróçmy do zbli ajàcych si wyborów. Zgodnie z ustawà o Spo- ecznej Inspekcji Pracy to organizacje zwiàzkowe organizujà wybory, opracowujà ordynacj wyborczà, ustalajà liczb inspektorów. Decydujà, czy w zak adzie pracy b dzie tylko zak adowy inspektor pracy czy b dà te oddzia owi, a nawet grupowi inspektorzy. Komisja podczas wspomnianego posiedzenia wyra a a wàtpliwoêç, czy obecna iloêç inspektorów jest odpowiednia, to znaczy czy nie jest zbyt du a. Dylematem jest te brak inspektora w Dziale Sprzeda y. Jak zmobilizowaç i zach ciç tam pracujàcych, by spoêród siebie wybrali inspektora? I w koƒcu, co zrobiç, aby wszyscy kandydujàcy do zaszczytnej funkcji inspektora pracy, byli do niej dobrze przygotowani. Aby nie zdarzy o si, jak niestety niejednokrotnie bywa e, inspektor pracy zadowolony jest z faktu wybrania go i tyle. Warto przypomnieç, e inspektorzy posiadajà du e uprawnienia kontrolne, ale te przywileje i gwarancje bezpieczeƒstwa. Ustawa o Spo ecznej Inspekcji Pracy przyznaje gwarancje bezpieczeƒstwa przed wypowiedzeniem i rozwiàzaniem umowy o prac z inspektorem przez okres kadencji i w rok po jej zakoƒczeniu. Przypomnieç warto, e okres kadencji to 4 lata. Pomimo to, e do wyborów pozosta o jeszcze kilka miesi cy ju warto, aby ci, którzy zamierzajà kandydowaç przygotowywali si do tej roli, a ci którzy nie majà zamiaru kandydowaç wyszukiwali wêród swoich wspó pracowników najlepszych kandydatów do tej funkcji. 7

8 Rady pracowników Obie te organizacje sà jakby platformà porozumienia i dialogu mi dzy pracownikami, a pracodawcà. Wa ne jest to, e z korzyêcià dla pracowników, organizacje te si uzupe niajà. JeÊli na przyk ad zwiàzek zawodowy nie otrzyma informacji od Zarzàdu o planowanym przedsi wzi ciu finansowym, to ju Rady Pracowników muszà byç o tym poinformowane, gdy taki obowiàzek na pracodawcy spoczywa i po to Rady powsta y. Tutaj rysuje si g ówna ró nica mi dzy zwiàzkiem zawodowym, a Radà Pracowników. Cel ich dzia ania, a przede wszystkim powstania jest bowiem zgo a inny. Organizacja zwiàzkowa ma w zamyêle broniç praw pracowniczych, kontrolowaç przestrzeganie przez pracodawc przepisów prawa pracy, reprezentowaç pracowników w kontaktach z pracodawcà. Rady pracownicze powo ane zosta y zaê po to g ównie, by pracownicy na bie- àco informowani byli o tym, co si dzieje w firmie jaka jest ekonomiczna sytuacja zak adu, jakie sà prowadzone czy planowane inwestycje, jaka jest polityka zatrudnienia. Rada ma prawo uczestniczyç w podejmowaniu decyzji przez zarzàd firmy, jednak to uczestnictwo jest raczej symboliczne. G os Rady musi byç bowiem wys uchany przez pracodawc i brany pod uwag, jednak nie jest on wià àcy dla zarzàdu, tzn. pracodawca nie musi si zastosowaç do wskazówek Rady Pracowników. Podobnie jak zwiàzek zawodowy, Rada reprezentuje interesy pracowników wobec pracodawcy. Cz onkowie obu wymienionych organizacji sà chronieni. Oznacza to, e nie mogà otrzymaç wypowiedzenia stosunku pracy w trybie natychmiastowym; ochrona dotyczy tak e warunków pracy i p acy i trwa przez okres kadencji Rady. Cz onkowie Rady obj ci sà ochronà od chwili wyboru do Rady, natomiast w przypadku organizacji zwiàzkowej ochrona obejmuje równie komitet za o ycielski, czyli organizatorów zwiàzku zawodowego. Zarówno zwiàzkowcy, jak i cz onkowie Rad Pracowników majà prawo do wolnych, p atnych dni od pracy. Udziela si ich: cz onkom Rady na czas niezb dny do udzia- u w pracach Rady, które nie mogà byç wykonywane poza godzinami pracy. Zwiàzkowcom na czas niezb dny do wykonania doraênej czynnoêci wynikajàcej z jego funkcji zwiàzkowej poza zak adem pracy, jeêli czynnoêç ta nie mo e byç wykonywana w godzinach pracy. Oprócz tego zarzàd organizacji zwiàzkowej mo e byç zwolniony z obowiàzku Êwiadczenia pracy proporcjonalnie do liczby cz onków danego zwiàzku. Pracodawca musi liczyç si z uprawnieniami obu organizacji, a jednoczeênie jest zobowiàzany do wywiàzywania si z obowiàzków, jakie nak adajà na niego ustawy (Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, oraz Ustawa z 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych). Za nie przestrzeganie przytoczonych przepisów grozi kara grzywny lub ograniczenia wolnoêci. Pracodawca ma obowiàzki nie tylko wobec zwiàzków zawodowych, ale i wobec Rady Pracowników. Sà to przede wszystkim kwestie informacyjne i konsultacyjne. Choç ustawa daje nowo powsta ym Radom Pracowniczym szereg uprawnieƒ, zwiàzki zawodowe majà ich du o wi cej. zwiàzek mo e wi cej 8

9 W styczniu zesz ego roku piel gniark Teres S. przeniesiono do innej przychodni, ale w tym samym katowickim ZOZ-ie. Zacz a dobrze, lekarze jà chwalili, okulista nawet na piêmie. Nie uk ada o si jednak z bezpoêrednià prze o onà. W lipcu Teresa S. poprosi a o urlop. - Nie zgadzam si, jest mi pani potrzebna. Nie obchodzà mnie pani ma e dzieci. - To kiedy mog wziàç urlop, pani prze o ona? - W grudniu po po udniu. Na jesieni Teresa S. zas ab a w pracy i posz a na zwolnienie. Potem - zgodnie z przepisami - posz a do lekarki zak adowej po orzeczenie dopuszczajàce do pracy. Wszystkie badania wypad y dobrze i lekarka dopuêci a jà do pracy ale... nie w gabinetach i nie w rejestracji. W kadrach powiedzieli: nie mamy innej pracy ni w gabinetach i w rejestracji. I pos ali na tygodniowy urlop. Potem wydano nowe orzeczenie: Teresa S. mo e podjàç prac w rejestracji, ale bez kontaktu z pacjentem i z telefonem.- Jaki jest zakres moich obowiàzków, bo nie wiem, co mam robiç? - zapyta a prze o onej.- Niech pani gwiazdy liczy, szlaczki maluje. Tu jest pani miejsce - odpar a prze- o ona i wskaza a stolik na zapleczu. Teresa S. zna ten dialog na pami ç, s ucha a go wiele razy. Od pewnego momentu zacz a nagrywaç rozmowy z szefowà na po yczonym od córki dyktafonie Tego samego dnia po po udniu: - Pani prze o ona, nie podejm pracy, dopóki mi pani nie wyznaczy odpowiedniego stanowiska pracy i zakresu obowiàzków.- A co pani uwa a? e pani gwiazdk z nieba przynios? Ma pani prac, tam jest zaplecze, tam jest biurko. Teresa S. zmierzy a sobie ciênienie na 90. Wysokie jak nigdy. Posz a do lekarza, a jak wróci a po zwolnieniu, czeka o ju na nià wymówienie z trzymiesi cznym terminem. Jest teraz na zaleg ym urlopie, posz a z kasetà do Inspektoratu Pracy. Ale us ysza a, e kaseta to aden dowód, e jakaê kole anka musia aby poêwiadczyç takie zachowanie prze o onej. - Teresko, przepraszam, ja mam m a chorego, nie mog straciç pracy - powiedzia a kole anka... Jak rozpoznaç W poprzednim numerze Bis-a rozpocz liêmy cykl artyku ów poruszajàcych tematyk mobbingu - zjawiska niebezpiecznego i wyjàtkowo perfidnego. ObiecaliÊmy tematyk tà rozszerzyç, co te czynimy w kolejnym mobbingowym artykule. Podobne przyk ady mo na mno yç, wystarczy zajrzeç na fora internetowe zatrwa ajàcych opowiadaƒ pokrzywdzonych pracowników jest tam mnóstwo. Z lektury poprzednich numerów BIS-a wiemy ju, co to jest mobbing. Byç mo e ktoê z naszych Czytelników zidentyfikowa to zjawisko w swoim otoczeniu, Êrodowisku pracy, byç mo e sà tacy, którzy si zastanawiajà: czy to, co si wokó mnie dzieje, czego doêwiadczam ja (mój kolega), to w aênie mobbing? Spróbujmy bli ej przyjrzeç si zachowaniom, które majà znamiona terroru w miejscu pracy. Przedstawiamy poni ej konkretne dzia ania, które jeêli sà cz sto obserwowane to w a- Ênie oznaczajà psychiczne zn canie si, zwane mobbingiem. Przypominamy jednoczeênie warunki, jakie muszà byç spe nione, aby zjawisko to zaistnia o: przeêladowania trwajà co najmniej 6 miesi cy du a cz stoêç wyst powania ofiara nie jest w stanie broniç si sama Trzeba nam wiedzieç, e oprócz charakterystycznych zachowaƒ wobec ofiary, to w aênie ich cz stotliwoêç i d ugotrwa oêç jest istotà mobbingu. Lista zachowaƒ mobbingowych jest d uga mobbing? 1. Utrudnianie komunikowania si : ograniczanie mo liwoêci wypowiadania si, przerywanie wypowiedzi, reagowanie na uwagi krzykiem, wymyêlaniem, ciàg e krytykowanie wykonywanej pracy i ycia prywatnego, ustne i pisemne pogró ki, napastowanie przez telefon, niejasne aluzje, upokarzajàce gesty i spojrzenia, ignorowanie, traktowanie jak powietrze, unikanie rozmów z ofiarà, zabronienie wspó pracownikom rozmów z ofiarà, odseparowanie od kolegów w miejscu pracy (np. przestawienie biurka z dala od innych, w innym pomieszczeniu) 2. Niszczenie pozycji spo ecznej ofiary wêród wspó pracowników: rozsiewanie plotek na jej temat, próby oêmieszania, parodiowanie, publiczne upokarzanie, sugerowanie choroby psychicznej, wyêmiewanie przekonaƒ politycznych, religijnych lub narodowoêci, komentowanie ycia prywatnego, kwestionowanie podejmowanych decyzji, fa szywe ocenianie zaanga owania ofiary w pracy, propozycje seksualne, nadawanie ofierze obraêliwych przezwisk i pseudonimów 3. Dzia ania pogarszajàce jakoêç ycia zawodowego: zmuszanie do wykonywania prac naruszajàcych godnoêç osobistà, obraêliwych lub znacznie poni ej umiej tnoêci ofiary, nie dawanie ofierze adnych zadaƒ do wykonania, odbieranie prac zadanych wczeêniej, zlecanie wykonania bezsensownych prac, zarzucanie nadmiernà iloêcià zadaƒ, dawanie zadaƒ przerastajàcych kompetencje i mo liwoêci ofiary aby wykazaç jej nieprzydatnoêç w pracy 4. Zachowania wp ywajàce na zdrowie ofiary (rzadko stosowane): polecenie wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, gro- enie przemocà fizycznà, stosowanie tej przemocy, dzia ania o pod o- u seksualnym 9

10 JeÊli któreê z tych zachowaƒ (a najcz Êciej wi kszoêç) zdarza si cz sto i od d u szego czasu, mo na byç pewnym, e ma si do czynienia z mobbingiem. O tym, co dalej z tym fantem zrobiç, gdzie szukaç pomocy, b dziemy pisaç w kolejnym numerze Bis-a. Tymczasem skupmy si na konsekwencjach psychicznego n kania w pracy. Oczywiste jest, e najbardziej cierpi na tym sama ofiara. Ale czy tylko ona? Okazuje si, e na mobbingu cierpià wszyscy: poczàwszy od ofiary, przez pracodawc, na spo eczeƒstwie skoƒczywszy. Koszty pracodawcy obni enie wydajnoêci pracy wzrost absencji chorobowej utrata wiarygodnoêci zmniejszenie zaanga owania pracowników na rzecz firmy rozbicie wi zów zespo owych ponoszenie kosztów odszkodowaƒ W jaki sposób p aci za mobbing pracodawca? P aci to najlepsze okreêlenie, bo przede wszystkim finansowo odczuwa skutki tego zjawiska. Mobbing w konsekwencji prowadzi do zmiany, ciàg ej rotacji pracowników. Oznacza to dodatkowe koszty dla przedsi biorstwa, zwiàzane z rekrutacjà, szkoleniem nowych pracowników. Cz stsze nieobecnoêci chorobowe pracownika-ofiary prowadzà do dezorganizacji pracy, konieczne staje si wprowadzanie zast pstw, pogarsza si wydajnoêç pracy. Konflikt w firmie prowadzi z drugiej strony do zahamowania rozwoju, bo jak tu si skupiç na twórczej, efektownej pracy, kiedy trzeba nieustannie odpieraç ataki, poêwi caç czas obronie czy mediacji. Psuje si atmosfera mi dzy wspó pracownikami, którzy stajà si nieufni, nie wià à w sposób trwa y swojej kariery zawodowej z firmà, zatracajà poczucie odpowiedzialnoêci za jej losy. Do tego dochodzà koszty leczenia mobbingowanych osób, koszty procesów i odszkodowaƒ. I na koniec koszty poêrednio zwiàzane z ekonomicznà sytuacjà pracodawcy mocno traci na ca ej sprawie wizerunek firmy, nie tylko jako pracodawca, ale i jako kontrahent. Traci ona wiarygodnoêç. Przedsi biorstwo mo e równie ucierpieç z powodu mszczàcych si ofiar mobbingu po opuszczeniu firmy mogà one dzia aç na jej szkod. Koszty osoby mobbingowanej depresja, stany l kowe, zak ócenia koncentracji, agresja, próby samobójcze choroby zak ócenia pracy serca, oddechu, bóle g owy i pleców, zak ócenia snu, choroby o àdkowe, wrzodowe utrata pracy, wykluczenie spo eczne rozpad wi zów rodzinnych i kole- eƒskich rozwody, nieufnoêç do innych, zani ona samoocena, brak wiary w siebie Ofiary mobbingu ponoszà najwi ksze konsekwencje. Poczàwszy od stresu i zwiàzanych z nim chorób, skoƒczywszy na zniszczonej karierze, utracie statusu spo ecznego i pogorszeniu sytuacji materialnej. Skutki mobbingu porównywalne sà do skutków przemocy w rodzinie, sà wydarzeniami silnie traumatycznymi powodujà syndrom stresu pourazowego, który ofiara prze ywa niejednokrotnie do koƒca ycia proc. ofiar mobbingu podejmowa o próby samobójcze. Szykanowanie w pracy to nie tylko nasz problem. Dotyczy pracowników na ca ym Êwiecie, w sektorach paƒstwowych i prywatnych choç w ró nym nasileniu. Jak to zjawisko przedstawia si na tle innych krajów? Przedstawiamy garêç statystyk: Co piàte samobójstwo w Niemczech pope niane jest przez osob n kanà w miejscu pracy. Oko o 12 milionów osób ucierpia o z powodu mobbingu w krajach Unii Europejskiej (stan na rok 2004). Najwi cej przypadków szykanowania seksualnego zdarza si we Francji, Argentynie, Rumunii, Kanadzie i Anglii. Mi dzynarodowa Organizacja Pracy poda a, e najbardziej nara one na mobbing zawody, to: taksówkarz, pracownik s u by zdrowia i pomocy spo- ecznej, oraz nauczyciel. Sektor prywatny tam najcz Êciej obserwuje si mobbing w takich krajach, jak Niemcy, Austria i Finlandia. W Szwecji natomiast zjawisko to dominuje w sektorze publicznym (hierarchia stanowisk). Co szóste samobójstwo pope niane w Szwecji by o spowodowane mobbingiem. 50 proc. mobbingowanych w sektorze paƒstwowym takim niechlubnym wynikiem mo e poszczyciç si Wielka Brytania! Dalszy ciàg informacji zwiàzanych z mobbingiem zaprezentujemy w nast pnym numerze naszego pisma. Jak si zachowaç, gdy mobbing dotyczy kolegi/kole anki z pracy? Co zrobiç, dokàd udaç si po pomoc, gdy to ja jestem mobbingowany? O tym w nast pnym artykule, do lektury którego goràco zach camy! 10

11 Tajemnica korespondencji Podpisujàc umow o prac pracownik godzi si na ustalone wczeêniej i zawarte w niej warunki pracy. JednoczeÊnie zgadza si na pewne ograniczenia, w tym kontrol pracodawcy. Jak daleko ta kontrola mo e si posunàç i w jaki sposób szef mo e jà sprawowaç tego nie okreêlajà szczegó owo przepisy. Czy np. kontrolowanie poczty owej pracownika jest zgodne z prawem? Poglàdy na ten temat sà ró ne. Istnieje coê takiego jak tajemnica korespondencji oznacza to, e korespondencja adresata jest jego dobrem chronionym (tà kwesti reguluje Kodeks cywilny). Powszechnie uwa a si, e tajemnica korespondencji obejmuje tak e poczt elektronicznà. Taka poczta, oprócz korespondencji, zawiera przecie tak e adres owy, a wi c element danych osobowych, które ustawowo podlegajà ochronie. PrywatnoÊç pracownika chroni tak e Kodeks pracy, art. 11 mówi bowiem, e pracodawca musi szanowaç godnoêç i inne dobra osobiste pracownika. Przepisy nie zapewniajà jednak ca kowitej prywatnoêci korespondencji, jeêli chodzi o firmowy adres owy pracownika. Przewa nie na ten adres przychodzà wiadomoêci zwiàzane z dzia alnoêcià firmy, jednak zdarza si, e pracownik otrzymuje na ten adres równie prywatne wiadomoêci. Poniewa pracodawca jest w aêcicielem firmowego adresu owego, to przyjmuje si, e mo e on kontrolowaç i mieç wglàd do poczty pracownika, gdy pracownik prowadzi tà korespondencj w imieniu firmy. Tak przynajmniej twierdzà specjaliêci od prawa cywilnego. Wyjàtkiem jest sytuacja, gdy firmowa poczta znajduje si na sprz cie prywatnym, np. Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego dobra osobiste cz owieka, w szczególnoêci zdrowie, wolnoêç, czeêç, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalnoêç mieszkania, twórczoêç naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska sà chronione w prawie cywilnym niezale nie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. prywatnym laptopie pracownika wówczas pracodawca nie mo e bez pozwolenia przeglàdaç tej korespondencji. Ochronà sà równie obj te wiadomo- Êci na firmowej skrzynce, oznaczone jako prywatne (priv). JeÊli mimo tego oznaczenia szef przeczyta wiadomoêç post puje bezprawnie. Jest to z amanie tajemnicy prywatnej korespondencji i naruszenie dobra osobistego pracownika. JeÊli na skutek tego dzia ania dojdzie do naruszenia godnoêci pracownika (np. w u by a jakaê poufna informacja dotyczàca prywatnego ycia pracownika np. informacja o cià y pracownicy) bo dana wiadomoêç si rozniesie i pracownik stanie si obiektem drwin ma ona prawo àdaç wydania oêwiadczenia przez pracodawc, a tak e zadoêçuczynienia pieni nego. JeÊli na skutek naruszenia dóbr osobistych pracownik poniós szkod majàtkowà, mo e àdaç jej naprawienia. W niektórych sytuacjach pracodawcy mo e równie groziç odpowiedzialnoêç karna. Aby zapobiec trudnym i niejasnym sytuacjom szef powinien poinformowaç pracownika, e poczta firmowa kierowana na pracownika i z niego wysy ana b dzie w razie potrzeby podlega a kontroli. Uprzedzony pracownik b dzie zapewne unika u ywania firmowego adresu do prywatnych celów, jeêli chce zachowaç swojà prywatnoêç dla siebie. 11

12 Cena za wyêcig szczurów Z rywalizacjà mamy do czynienia coraz wczeêniej. Ju w przedszkolu zaczyna si wyêcig dzieciaków, a w aêciwie ich rodziców, o jak najwi kszà iloêç zaj ç dodatkowych. Presja, eby byç jak najlepszym wywierana jest ju na kilkuletnie dzieci i trwa, có do koƒca kariery zawodowej. A koniec ten, yjàc w zawrotnym tempie, nadchodzi coraz szybciej. 321 tysi cy nerwic zdiagnozowanych w poradniach w ub. roku to wynik ycia w nieustannym stresie, pogoni za pieniàdzem, braku stabilizacji i niepewnoêci jutra. Niewiele mniej jest w Polsce przypadków depresji. W publicznych poradniach psychiatrycznych leczy si obecnie ok. 1,250 mln. osób, a leczàcych si prywatnie psychiatrzy szacujà na ok. milion. Liczba chorych psychicznie osób w Polsce w ciàgu oêmiu ostatnich lat podwoi a si. I nie jest tak, e jest to choroba ludzi biednych, niewykszta conych bo tak nam si wszystkim ona kojarzy. Depresja dzisiaj najcz Êciej dopada m czyzn w wieku lata niezale nie od maj tnoêci czy wykszta cenia. Chorujà na nià menad erowie, ale i szeregowi pracownicy, bezrobotni, emeryci. Coraz cz - Êciej sà to ludzie, którzy za amali si, bo nie dorównali innym, przegrali we wszechobecnym wyêcigu szczurów. Niektórzy próbujà leczyç si sami zabijajà l k i smutek alkoholem, Êrodkami uspokajajàcymi, narkotykami. Ta droga do nikàd i tak w efekcie prowadzi do poradni. JeÊli ktoê zdà y, bo cz sto wczeêniej nast puje próba samobójcza. Mened er ok. czterdziestego roku ycia zarzàdza siecià sprzedajàcà sprz t biurowy. Pracowa 20 godzin na dob, z laptopem nie rozstawa si nawet na pla y, a kodu PIN do komórki zapomnia, bo nigdy jej nie wy àcza. Miesiàc temu dosta wypowiedzenie. Mia myêli samobójcze. Kiedy zacz y si nasilaç, poszed do psychiatry. Do rywalizacji zaczynajàcej si ju w przedszkolu jesteêmy zmuszani ca- e ycie. Dzieci w m odszych klasach szko y podstawowej bardzo cz sto po szkole nie majà chwili na zabaw. Rodzice z (cz sto niespe nionymi) ambicjami wo à swoje pociechy z angielskiego na lekcj taƒca, potem basen. Nast pne popo udnie zajmuje niemiecki i lekcja gry na pianinie. I tak w kó ko. Wszystko to dobre, ale nie na raz. Rodzice naciskajà na swoje dzieci by by y najlepsze zmuszajà do udzia u w olimpiadach, kó kach zainteresowaƒ (cz sto wbrew woli dziecka). Wszystko to przynosi efekty w przysz oêci. Z jednej strony dobre bo zapewne pociecha dostanie si do dobrego liceum, czy na wybrane studia. Z drugiej strony silnie zakorzeniony nawyk rywalizacji i dà enia do celu po trupach b dzie ju zawsze kierowa jego yciem zawodowym i prywatnym. Dà enie do tego eby byç najlepszym, eliminowanie rywali w walce o sukces zawodowy jest dziê dla wielu, nie tylko m odych, codziennoêcià. W pracy nie ma miejsca na przyjaêƒ, kolega to rywal, z którym trzeba walczyç. Zaufanie i wzajemna pomoc odesz y do lamusa. Do czego to prowadzi? Zapytajcie psychiatrów powiedzà Wam to, o czym napisaliêmy wy ej. Nerwica, depresja, alkoholizm to tylko kilka konsekwencji wyêcigu szczurów. Do tego dochodzà choroby serca, o àdka, jelit. Do tego dochodzi rozpad rodziny, brak kontaktu z dzieçmi. A cz sto odwrotnie brak czasu na za o enie rodziny i skrz tnie ukrywana samotnoêç. Czy moda ostatnich lat na tzw. single jest Êwietnym sposobem na ycie? Chyba nie do koƒca, o czym Êwiadczy popularnoêç np. swoistych internetowych biur matrymonialnych. Robienie kariery nie jest i nie mo e byç ca ym yciem. Cz owiek jest istotà spo ecznà i nie zaspokoiwszy pewnych podstawowych potrzeb, jak np. potrzeba bezpieczeƒstwa, nie jest w stanie realizowaç potrzeb wy szych, jak w aênie samorealizacja i zaspokajanie ambicji. Nie pami tajàc, lub nie wiedzàc o tym nie jesteêmy w stanie zachowaç psychicznej równowagi. Psychologowie, neurolodzy i kardiolodzy przyjmujà coraz m odszych pacjentów. Jak wyglàda droga do specjalisty? Wyczerpany brakiem snu, wypoczynku organizm w koƒcu zaczyna si buntowaç. Zaczyna si wspomaganie farmakologiczne, a kiedy i to przestaje wystarczaç, pojawia si l k, walka o utrzymanie stanowiska, paniczny strach przed degradacjà zawodowà. Wizja wypadni cia z gry, gdy wydajnoêç spadnie, a kreatywnoêç si wyczerpie, wp dza we frustracj, a nawet psychoz. Fachowa, lekarska pomoc staje si nieodzowna. A przede wszystkim zmiana stylu ycia. Nie mo na ca kowicie wyeliminowaç stresu z naszego ycia codziennego, by oby to nawet szkodliwe. Ale mo na i trzeba czasem odpuêciç. Warto zastanowiç si, co jest tak naprawd najwa niejsze, pomyêleç o swoim zdrowiu i nie czekaç na pierwsze objawy nerwicy. OczywiÊcie, nikt nie twierdzi, e atwo jest oprzeç si presji swojego Êrodowiska, szczególnej modzie. Warto jednak zdaç sobie spraw z tego, e t mod nakr cajà sami pracownicy. Odgórnie wprowadza si wszelkiego rodzaju zach ty i motywacyjne triki ale reakcja na nie zale y ju tylko od nas. W dzisiejszych czasach, kiedy ka dy sam pracuje na swój sukces, ci ko mówiç o mi dzyludzkiej solidarnoêci. Ale jej brak skutkuje w aênie tym, czego do- Êwiadczamy: z à atmosferà pracy i b yskotliwymi, aczkolwiek krótkimi karierami. 12

13 Gdzie szukaç obni ki kosztów pracy? e czyniç to nale y, ka dy wie. Nasi politycy, szczególnie wywodzàcy si z partii politycznie poprawnych w kó ko powtarzajà o wysokich kosztach pracy i potrzebie ich zmniejszania. Tylko takie dzia ania b dà lekarstwem na bezrobocie i konkurencyjnoêç rodzimych firm. Pakiety socjalne sà prawem JakoÊ tak cichaczem przesz a informacja o tym, e pakiety socjalne stanowià êród o prawa. Wszystko si zgadza. Prawie. Nie zgadza si tylko proponowany sposób osiàgania tego celu. Póki co, metodami majà byç m.in. ró norodnoêç form zatrudniania (praca tymczasowa, telepraca, praca na czas okreêlony, samozatrudnienie i jeszcze inne formy zatrudnienia). Systemy pracy (praca w Êwiàtek i piàtek, praca nocna, systemy cztero a nawet pi ciobrygadowe, dwunastogodzinne, weekendowe itp.) ElastycznoÊç w pracy, oraz ró norodnoêç form zarzàdzania (praca zespo owa, systemy motywacyjne - czytaj rywalizacyjne systemy nagród i kar i co jeszcze da si wymy- Êliç). Otó to wszystko powoduje, e pracownicy pracujà w ciàg ym stresie. Stres zaê jest przyczynà wielu groênych chorób (g ównie chorób wieƒcowych, chocia nie tylko). Z tego powodu na przyk ad gospodarka Wielkiej Brytanii traci rocznie 100 miliardów funtów, a gospodarka Stanów Zjednoczonych 300 miliardów dolarów rocznie. W przeliczeniu na jednego pracownika jest to strata 7500 dolarów rocznie. Brytyjska organizacja charytatywna Mind (która poda a w a- Ênie wysokoêç strat) bada a dlaczego najcz stszà przyczynà nieobecnoêci w pracy sà problemy psychologiczne. Otó z powodu stresu i jego skutków gospodarka brytyjska traci a 45 milionów dni roboczych. Nie jest to jedyny skutek pracy w stresie. Inny, to spadek wydajno- Êci. Organizacja ta zbada a wi c najcz stsze przyczyny powodujàce stres. Do nich nale à: praca w systemie zmianowym, zbyt du a iloêç godzin pracy, podró e s u bowe, ha as i z e oêwietlenie. Ponadto: wygórowane oczekiwania prze o onych, niew a- Êciwe stosunki mi dzyludzkie w pracy, brak wsparcia ze strony prze o onych, czy powierzanie pracy, do której pracownik nie posiada odpowiednich kwalifikacji. W dalszej cz Êci raportu Mind podaje, e ok. 20 procent zatrudnionych pracowników cierpi z powodu znacznego i bardzo znacznego stresu. 58 procent badanych pracowników uzna o, e praca jest dla nich êród em stresu. I na koniec danych z raportu ciekawostka. Przeprowadzono tak e sonda wêród pracodawców (badania na reprezentatywnej próbie), z którego wynika, e a 81 procent z nich uwa a, e stan psychiczny zdrowia ich pracowników powinien byç priorytetem. Ale tylko jedno na dziesi ç przedsi biorstw opracowa o program przeciwdzia ania skutkom stresu. Jak jest w Polsce? Có, koƒ jaki jest ka dy widzi. Widzi te podobieƒstwo z tym, e u nas nale y wszystko pomno yç przez dwa jeêli chodzi o przyczyny powodujàce stres. No i oczywiêcie ca kowity brak zainteresowania pracodawców tym problemem (nieliczne wyjàtki potwierdzajà regu ). I na koniec jeszcze wa na sugestia organizacji Mind skierowana do pracodawców. Kierownictwa firm powinny mi dzy innymi precyzyjnie okreêlaç oczekiwania wobec podw adnych, kontrolowaç obcià enie ich pracy, organizowaç wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zniech caç do pracy po godzinach. Takà decyzj w formie uchwa y podjà w po owie ubieg ego roku Sàd Najwy szy. Tym samym skoƒczy y si dyskusje o tym, czy zawierane w procesie prywatyzacji, zwykle przez zwiàzki zawodowe z inwestorem strategicznym porozumienia, zwane pakietami socjalnymi stanowià êród o prawa czy nie. Zdarza y si przypadki wycofywania si inwestorów z porozumieƒ, ale tak e nieuprawnione oczekiwania pracowników. Dlatego chyba Sàd Najwy szy zdecydowa si rozstrzygnàç problem definitywnie. Sàd Najwy szy, w sk adzie 7 s dziów, wskaza jako oparcie ustawowe porozumienia przepis art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r., Nr 171, poz z póên. zm.) zawierajàcy delegacj dla Rady Ministrów do okreêlenia w drodze rozporzàdzenia szczegó owego trybu zbywania akcji oraz warunki, jakie powinny spe niaç: oferta zbycia akcji, zaproszenie do sk adania ofert nabycia akcji oraz zaproszenie do rokowaƒ, które mogà dotyczyç zobowiàzaƒ inwestycyjnych, zobowiàzaƒ zwiàzanych z ochronà Êrodowiska, a tak e zobowiàzaƒ zwiàzanych z ochronà interesów pracowników i innych osób zwiàzanych ze spó kà. No i wszystko jasne. JeÊli pakiety socjalne sà êród em prawa to znaczy, e pracownicy mogà dochodziç swoich roszczeƒ w sàdzie. 13 2

14 Po knà em bakcyla W dniu 13 paêdziernika 1982 pod koêcio em Arka Pana w Krakowie-Bieƒczycach zginà zastrzelony przez funkcjonariusza SB m ody hutnik Bogdan W osik. Od 1995 roku, dla uczczenia Jego pami ci i innych ofiar stanu wojennego, odbywa si ulicami Nowej Huty bieg uliczny organizowany przez hutniczà SolidarnoÊç. Pierwszy bieg zgromadzi ponad 200 uczestniczek i uczestników. Drugi ju ponad trzystu. W 1997 roku nastàpi kolejny wzrost liczby startujàcych w biegu wystartowa o ju blisko 500 zawodniczek i zawodników. Trzy lata póêniej przekroczono magicznà liczb pó tysiàca startujàcych. Ka dy kolejny bieg, to kolejny rekord liczby uczestników. Znamy si jak yse konie tak my- Êlicie zapewne, drodzy Czytelnicy, o swoich kolegach, kole ankach, z którymi pracujecie w zespole od kilkunastu, a czasem kilkudziesi ciu lat. A jednak... wielu z Was ma pasje, o których nikt z wspó pracowników nie wie, lub wiedzà nieliczni. Bo czy wiecie, drodzy Czytelnicy, e macie wêród siebie mistrza? Tak, tak, mistrza. I to w królewskiej ze sportowych dyscyplin lekkoatletyce! Przedstawmy zatem naszego bohatera. Andrzej Leksander, bo o nim mowa, jest pracownikiem Philip Morris od siedemnastu lat. Obecnie pracuje jako pneumatyk. Ma 37 lat, dwoje dzieci: Agnieszk i ukasza i on Danut. Ma te niezwyk e hobby: biegi uliczne, jak sam mówi im d u sze, tym lepiej. BIS: - Panie Andrzeju, skàd pomys na takie m czàce sp dzanie wolnego czasu?! A.L.: - Wszystko zacz o si w szkole zawodowej, kiedy mia em 16 lat. Organizowane by y dla uczniów biegi na trzy kilometry, w których próbowa em swoich si. Pierwszy wynik by s aby. Na 28 startujàcych przybieg em jako 20 i skoƒczy o si na... wymiotach. Zamiast si zniech ciç do dalszego biegania, postanowi em za wszelkà cen poprawiç wynik. Od tego zacz a si moja przygoda z bieganiem. Po trzech miesiàcach treningów wygrywa em ju z wszystkimi ch opakami ze szko y. BIS: - To niesamowite, osiàgnàç takie wyniki w tak krótkim czasie. Musi mieç Pan chyba predyspozycje do biegania? A.L.: To jest przede wszystkim kwestia treningu. Trening i jeszcze raz trening zawsze jakiê tam poziom si osiàgnie. Ale oczywiêcie nie ka dy lubi d ugie biegi. Ja na przyk ad lubi im d u szy bieg tym lepiej. Tutaj na W osiku jest ci ko. Trasa liczy 4200 metrów i trzeba biec ca y czas na gazie, mo na powiedzieç, e W osika biegam niemal e sprintem. OsobiÊcie wol d u sze biegi, na 10 km, pó maratony. Tam biega si ró nym tempem, mo na roz o- yç si y. BIS: - Prosz powiedzieç, czy mia Pan jakieê sportowe tradycje w rodzinie? KtoÊ Pana zach ca do uprawiania sportu? A.L.: Nie, w rodzinie nikt nie zajmowa si sportem. W dzieciƒstwie gra em w pi k no nà, jak wi kszoêç ch opaków. Pochodz z górskiej miejscowoêci Tenczyn, k. Rabki. Nie ma tam zbyt wiele klubów. Gra em w klasie okr gowej w Toporze Tenczyn, a kiedy poszed em do szko y w MyÊlenicach, gra em w Dalinie i Orle MyÊlenice. Natomiast teraz wciàgnà em do sportu swojà rodzin. Syn jest w I klasie gimnazjum, gra w pi k no nà w Hutniku, jest w kadrze Ma opolski. Zdoby bràzowy medal na Mistrzostwach Polski trampkarzy. Biega razem ze mnà, a na tysiàc metrów ju mnie bierze. Córka chodzi do czwartej klasy szko y sportowej, jeêdzi na ró ne zawody. Chc jà wciàgnàç w to bieganie, ale chyba po mamie ma geny, bo nie chce jej si za bardzo, jak na razie. MyÊl jednak, e jà przekonam; kiedy startowa a w biegach dla dzieci, zajmowa- a miejsca w pierwszej trójce. BIS: - JesteÊcie usportowionà rodzinà! ona podziela wasze sportowe zainteresowania? A.L.: Z onà by o tak: kupi em jej adidasy, mówi : idziemy biegaç. Przebieg a dwa kó ka wokó zalewu w Hucie i... to by by- o na tyle, nie z apa a bakcyla biegania. Danusia ma inne, kulinarne zainteresowania. BIS: - Od kiedy zacz o si dla Pana takie bardziej powa ne bieganie? A.L.:Pierwsze powa ne biegi by y w wojsku. Nie by y to jeszcze typowe biegi uliczne, ale takie rozgrywane mi dzy o nierzami. Mia em odpowiednie przygotowanie fizyczne, wygra em wi c par razy mistrzostwa jednostki. Potem dosta em powo- anie na Mistrzostwa Wojska Polskiego. PojechaliÊmy na zgrupowanie, mieliêmy trenera. W efekcie na Mistrzostwach Wojska Polskiego w Warszawie zajà em 7. miejsce. Po wojsku mia em przerw w bieganiu. Zaczà em pracowaç w Zak adach Tytoniowych, przysz a moda na si ownie i tym si zajà- em. Po si owni wa y em 78 kg. a to o wiele za du o, by osiàgaç dobre wyniki w d ugich biegach. Kiedy wi c wystartowa- 14

15 em w pierwszym biegu im. Bogdana W osika, nie posz o mi najlepiej. BIS: - No w aênie, jak dowiedzia si Pan o tym biegu? I skàd pomys by wróciç do biegania? A.L.: To by rok U nas w Zak adach Tytoniowych zobaczy em og oszenie o biegu memoria owym im. B. W osika. Do rozpocz cia imprezy zosta y tylko dwa tygodnie, mimo to pomy- Êla em: kiedyê by em w tym dobry, mo e spróbuj? Okaza o si, e wynik w tym biegu nie by najlepszy osiàgnà em czas ok. 18 min. Jednak po roku treningów, w nast pnym biegu ju wygra em swojà kategori. BIS: - Jaki by wobec tego Pana najlepszy wynik w tym biegu? Bo jako jeden z nielicznych by Pan uczestnikiem wszystkich biegów im. B. W osika, zgadza si? A.L.: Dok adnie tak, od 1995 r. nie opuêci em ani jednego z dwunastu biegów W osika. Najlepszy wynik mia em min i wygra em wtedy w swojej kategorii wiekowej. Ogólnie zajà- em 53. miejsce. Wygra wtedy zawodowiec, mistrz Polski z czasem min. W osika wygrywa em w sumie trzykrotnie, w tegorocznym biegu by- em piàty z czasem min. BIS: - W biegu memoria owym im. Bogdana W osika chodzi nie tylko o wynik; liczy si przede wszystkim sam udzia. Jak Pan do tego podchodzi? A.L.: OczywiÊcie, bieg jest organizowany dla uczczenia pami ci m odego hutnika, który zginà z ràk ubeka. Zw aszcza dla krakowian to wa ne i godne udzia- u wydarzenie. Ale bieg ten robi si z roku na rok coraz popularniejszy tak e z innych przyczyn. Do zwi kszenia liczby uczestników, tak e zawodowców z ca ej Polski przyczyniajà si m.in. bardzo atrakcyjne nagrody. To jest oczywiêcie w porzàdku, bo sà kategorie wiekowe, podzia na zawodowców i amatorów. BIS: - Jak od strony technicznej wyglàda bieg im. W osika? A.L.: Trasa liczy 4 km i 200 m, biegnie ulicami Nowej Huty. Jest podzia na zawodowców i amatorów, osobno biegnà kobiety, osobno m czyêni. Sà te kategorie wiekowe, oraz kategoria cz onków NSZZ SolidarnoÊç. Wszystkich uczestników jest zwykle ok Ja w kategorii SolidarnoÊci jestem w tej chwili w przedziale wiekowym lat. Za ponad dwa lata, po przekroczeniu 40-tki b d mia wi ksze szanse, bo w tej chwili Êcigam si z m odzie à. BIS: - W jakich innych biegach ulicznych bra Pan udzia? A.L.: Kiedy moje wyniki w biegu im. W osika by y ju dosyç dobre, zaczà em biegaç d u sze dystanse. Mówiono mi, e mam predyspozycje do biegów d ugich, wi c próbowa em: najpierw pó maraton, potem maraton. W mi dzynarodowym maratonie bra em udzia w 1999 r. w K dzierzynie-koêlu, mia em wtedy czas 3.30 min, a by em przygotowany na czas poni ej trzech godzin. No, ale êle roz o y em si y, zabrak o te od ywiania na trasie. Zajà- em 63 miejsce na 200 uczestników, co jak na amatora by o i tak dobrym wynikiem. Nied ugo potem bra em udzia w biegu górskim w Zakopanem. By to dystans liczàcy 25 km, od Wodogrzmotów Mickiewicza do COS-u pod skocznià. W swojej kategorii by em wtedy 6., a w ogóle 13. na 180 zawodników. Pokona em kilku zawodowców, co by o dla mnie du- ym sukcesem. Dwukrotnie bra em udzia w Biegu Niepodleg oêci bocheƒskim pó maratonie, co roku bior udzia w Biegu Samorzàdowym rozgrywanym na B oniach, oraz marszobiegu z Kopca Pi sudskiego na Kopiec KoÊciuszki. BIS: - Forma nie przychodzi sama, pewnie sporo Pan trenuje? A.L.: Tak, trenuj trzy razy w tygodniu, po 8 km. Tygodniowo biegam wi c 24 km. To jest standard, ale przed maratonem np. musz trenowaç o wiele wi cej, 4-5 razy w tygodniu po 10 km co najmniej. Kiedy przygotowywa em si do maratonu majàcego si odbyç w paêdzierniku, od stycznia do paêdziernika mia em wybiegane 1300 km, a i tak by o ci ko. Nie mam trenera, przygotowuj si sam, amatorsko, wi c nie wszystko da si przewidzieç i zorganizowaç odpowiednio. Ale wszystkiego ucz si z ksià ek kupi- em kilka na temat biegania i czytam. BIS: - Gdzie Pan znalaz odpowiednie miejsce do treningów? A.L.: Trenuj na àkach nad Wis à, wychodzi akurat takie kó eczko, 4200 m, dawniej biega em nad zalewem w Hucie, czasem w Parku im. Lotników przy AWF. BIS: - A jak z mobilizacjà? Zdarza si odpuêciç trening po m czàcym dniu? A.L.: Staram si nie odpuszczaç. Wiadomo, ró nie jest, zdarza si, e nie ma czasu, ale przynajmniej dwa razy w tygodniu, a przewa nie trzy razy jestem na treningu. To jest dla mnie frajda, na óg musz iêç pobiegaç. Nieraz ona si dziwi jestem zm czony, albo jakaê impreza w rodzinie wypada a ja na drugi dzieƒ id na trening. A ja id, bo mi si wydaje, e jak si wypoc, wybiegam to mi wszystko przechodzi. BIS: - Znajduje Pan czas na jakieê inne zainteresowania? A.L.: Chodz graç w pi k z ch opakami z Morrisa. Spotykamy si dwa razy w tygodniu, zimà na hali sportowej na os. Handlowym, latem na boisku Sparty. BIS: - A jak ona reaguje na Paƒskie sportowe pasje? A.L.: Przyzwyczai a si. Z poczàtku dziwi a si, jak mi si chce. Ale jak par razy wygra em w biegu W osika, przynios em do domu nagrody rower górski, telewizor zacz a przychylniej patrzeç na to moje bieganie. BIS: - Rodzina dopinguje Pana na trasie? A.L.: Tak, oczywiêcie. JeÊli bieg rozgrywany jest gdzieê blisko, ona przychodzi kibicowaç, czasem te jeêdzi ze mnà na zawody. A z moim synem ukaszem startujemy teraz razem, np. w ostatnim biegu im. B. W osika przegra ze mnà tylko 20 s., choç biega oczywiêcie w swojej kategorii. Za rok pewnie ju mnie przegoni... BIS: - Bardzo dzi kuj za rozmow i ycz sukcesów w tegorocznych startach! A.L.: Dzi kuj. 15

16 Pasta BHP zamiast godnej pensji Starosta w pewnym powiecie przyzna swoim pracownikom... past BHP. Przys uguje ona kierowcom i archiwistom. Uzna równie, e goƒcom nale y si przeciwdeszczowa pelerynka. To wszystko w ramach dodatków motywacyjnych. Z pewnoêcià pracownicy tego urz du b dà umotywowani jak diabli... Pracownicy obecnie coraz cz Êciej motywowani sà za pomocà dodatków do pensji. Sà to tzw. bonusy, które majà za zadanie podnieêç efektywnoêç pracy. Górnicy dostajà barbórk i deputaty w glowe, policjanci, stra acy i wojskowi mundurowe, a pracownicy s u by zdrowia dodatek na fartuchy i chodaki. W sektorze prywatnym pracodawcy motywujà swoich pracowników inaczej. Robotnicy dostajà zupki regeneracyjne, pracownicy biurowi darmowà kaw czy herbatk. Co innego kadra kierownicza ci sà doceniani w sposób, powiedzmy, bardziej wyrazisty: otrzymujà laptopy, samochody s u bowe, telefony komórkowe. Nie chodzi zresztà o rodzaj i iloêç tych dodatków, choç jak wsz dzie, na ca ym Êwiecie pracownicy sà na nie asi. Na pierwszym miejscu bowiem, pod ka dà szerokoêcià geograficznà, stawiajà oni wynagrodzenie. Dopiero, gdy pensja jest satysfakcjonujàca, interesujà si ewentualnymi bonusami. Poniewa jednak w naszych realiach wielu pracodawców nie jest w stanie lub (wykorzystujàc wysokie bezrobocie) nie chce zapewniç godnego wynagrodzenia do gry wchodzà bardziej lub mniej atrakcyjne bonusy. Polscy pracownicy atwo dajà si z apaç na te sztuczki. W firmie Wrigley Polska pracownicy co miesiàc dostajà po 25 paczek gumy do ucia na g ow. Ta hojnoêç pracodawcy sprawia, e jego wizerunek w oczach za ogi pracowniczej wzrasta. Gdzie indziej karty rabatowe na basen czy si owni sprawiajà, e korzystajàcy z nich czujà si docenieni i nie upominajà si o zaleg e premie, podwy ki, czy choçby wynagrodzenie w terminie. Nie trzeba robiç g bokich analiz finansowych, eby stwierdziç, co pracodawcy wyjdzie taniej... Za oceanem temat bonusów jest dobrze znany i powszechnie stosowany. Jak napisa L. Uchitelle, dziennikarz The New York Times wielu pracodawców zaoferuje pracownikom niemal wszystko darmowe posi ki, dop aty do przejazdów, rabaty w sklepie byle nie podnosiç p ac zasadniczych. WyjaÊnienie tego zachowania jest nast pujàce: wszelkiego rodzaju dodatki mo na atwo zredukowaç, o wiele atwiej ni podwy ki p ac (gdy zmiany na rynku sprawià, e nie b dà ju one konieczne). Kierujàc si tym samym producenci samochodów wolà oferowaç klientom rabaty, ni obni aç ceny. KorzyÊcià rabatu jest to, e wydaje si byç prezentem, wi c mo na si z niego wycofaç bez wyjaênieƒ. W obliczu braku ràk do pracy w USA (tam praca szuka pracownika, a nie odwrotnie dziwna sprawa, prawda??) najcz stszym bonusem sà darmowe Êniadania, lub jak w cieszàcym si z à s awà Wal-Marcie raz na tydzieƒ darmowe pàczki (dla pracowników, których przerwa zbiega si z dostawà ). Zdarza si, e zamiast p aciç pó torej stawki za nadgodziny, firma wynagradza pracowników dogodnymi dla nich zmianami harmonogramu pracy, promocjami i innymi korzyêciami. To z e wieêci. Oznaczajà bowiem, e w sytuacji kiedy bezrobocie jest niskie i pracy jest w bród (o czym marzy przeci tny Polak), pracownik wcale nie jest lepiej traktowany i godniej wynagradzany. Nadal mo na go wykorzystywaç i zamykaç usta darmowym pàczkiem. 16

17 Polecenie wykonania pracy Chodzi tu przede wszystkim o prac dorywczà. Pracodawcy powo ujà si przy tym na zapis w umowie, który umyêlnie zosta tam umieszczony, mówiàcy o tym, e mo na poleciç wykonanie tak e innych czynnoêci. To prawda, mo na, ale nie oznacza to bynajmn Tego nie mo emy byç pewni. Tym bardziej, e kara nie zawsze bywa metodà wychowawczà. Mo e jednak byç metodà na zmian zachowaƒ pod warunkiem, e jest ona adekwatna do czynu i skutecznie egzekwowana. W tym przypadku, gdy jest na o ona natychmiast po stwierdzeniu przewinienia i na tyle wysoka, e przest pca nie powie, co mi tam jakieê g upie pi ç stówek. O jaki wyst pek chodzi? Ju wyjaêniamy. Sejm zmieni wymiar kar dla pracodawców, którzy dopuszczajà si przest pstw wobec pracowników.tu wa ne wyjaênienie. Otó przed tà decyzjà ktoê, kto ama w sposób najbardziej ewidentny prawo pracy oskar ony móg byç, co najwy ej o dokonanie wykroczenia. Teraz b dzie traktowany jak przest pca. Dla przyk adu: ktoê, kto nie wyp aca przez szereg miesi cy wynagrodzenia za prac wed ug starych przepisów dokona wykroczenia, wed ug nowych przest pstwa. Ró nica niby w okreêleniu, ale skutki diametralnie ró ne. Temu, kto dokona wykroczenia sàd móg wymierzyç kar maksymalnie do z. Obecnie nie tylko w z otówkach kara mo e byç znacznie wy sza (do z ), ale równie grozi kara pozbawienia wolnoêci. Przest pstwa wobec pracowników, szczególnie dotyczàce kradzie y (tak to jest ewidentna kradzie ) zarobionych pieni dzy sà szczególnie odra ajàce. Ich szkodliwoêç spo eczna jest niewyobra alnie du a, jednak przez d ugie lata rzàdzàcy udawali, e nie widzà problemu. No có, jeêli wielu z nich wyznawa o zasad, e pierwszy milion trzeba ukraêç to w aênie w ten sposób si to robi o. ej, e mo na poleciç pracownikowi ka dà prac, nawet takà, która w sposób ra àcy odbiega od czynnoêci, do których wykonania pracownik zobowiàza si umowà. Przyk ad: polecenie mechanikowi maszyn, aby sprzàta hal. Takie polecenie jest jaskrawo sprzeczne z przepisami prawa pracy. Zmuszenie do wykonania takiej pracy wykracza zdecydowanie poza rodzaj umówionej pracy. Mo na mechanikowi zleciç sprzàtanie maszyn i urzàdzeƒ, które obs uguje, ale sprzàtania czy mycia hali ju nie. Generalnie wykonanie innych poleceƒ s u bowych (nawet pomimo wspomnianego zapisu w umowie o prac ) nie mo e wykraczaç poza rodzaj umówionej pracy. Pracownik jest zobowiàzany do stosowania si do poleceƒ je eli: dotyczà one pracy zawodowej, nie sà sprzeczne z przepisami prawa pracy i nie sà sprzeczne z umowà o prac. Jednak pracodawca, aby byç w zgodzie a prawem, mo e bez koniecznoêci wr czania pracownikowi wypowiedzenia zmieniajàcego, zleciç mu wykonywanie innej pracy ni okre- Êlona w umowie. Tyle, e jest to mo liwe tylko przez trzy miesiàce w roku. Lecz jednak i w tym przypadku tak e nie mo na powierzyç pracownikowi pracy nieodpowiadajàcej jego kwalifikacjom. I o tym nale y pami taç. 17

18 EUROCADRES Myli si ten, kto sàdzi, e zwiàzki zawodowe to organizacje zrzeszajàce robotników, czy pracowników ni szego szczebla. Zaprzeczeniem tego jest chocia by EUROCADRES. Jest to europejska organizacja zwiàzkowa skupiajàca ponad 5 milionów pracowników z wy szym wykszta ceniem i kadry kierowniczej ze wszystkich sektorów przemys u, us ug publicznych i prywatnych oraz administracji, reprezentujàca ich wobec ró nych instytucji i organizacji i uczestniczà w dialogu spo ecznym oraz w negocjacjach zbiorowych. EUROCADRES wspierajà inne dzia ajàce w Europie organizacje pracowników z wy szym wykszta ceniem i kadr kierowniczych. Przeprowadzajà analizy i studia badawcze, organizujà wymian informacji i konferencje u atwiajàce rozwój perspektywy europejskiej. Co cztery lata zwo ujà swój Zjazd, który jest instancjà programowà. EUROCADRES sà zarzàdzane przez Komitet Wykonawczy z o ony z przedstawicieli organizacji krajowych i federacji bran owych. Przewodniczàcym jest Carlo Paretti (W ochy), a jednym z wiceprzewodniczàcych Marian Krzaklewski. EUROCADRES wyst pujà w imieniu europejskich pracowników z wy szym wykszta ceniem i kadr kierowniczych w celu: wzrostu zatrudnienia w Europie; zagwarantowania warunków mobilnoêci; zapewnienia uznawania dyplomów i kwalifikacji; polepszenia edukacji i kszta cenia przez cale ycie; realizowania zasady równoêci szans; monitorowania problemów dotyczàcych warunków i czasu pracy; wspierania negocjacji zbiorowych na wszystkich poziomach; promowania europejskiego modelu zarzàdzania Europa nie musi byç nieuregulowanym rynkiem niosàcym niebezpieczeƒstwo dzikiej konkurencji. Rada EUROCADRES uwa a, e aby zapewniç zrównowa ony rozwój Europy w dziedzinach: ekonomicznej, przemys owej, spo ecznej, politycznej i kulturalnej niezb dne jest wzmocnienie Unii Europejskiej poprzez spójnà polityk. W Europie Ârodkowowschodniej pracownicy z wy szym wykszta ceniem i kadry kierownicze muszà dodatkowo stawiç czo o trudnoêciom wynikajàcym z budowania nowych systemów zarzàdzania, które niestosowane na zachodzie sà cz sto wprowadzane u nas. EUROCADRES sà przeêwiadczone, e zakres ich odpowiedzialnoêci nie ogranicza si do Europy. Wspierajà wysi ki na rzecz zagwarantowania praw spo ecznych, promowania sprawiedliwszych zasad handlu z krajami rozwijajàcymi si i rozwiàzywania problemów ich zad u enia. Jest to niezb dne dla umo liwienia znaczàcego rozwoju i wzmocnienia szans na zapewnienie pokoju na Êwiecie. Jednà z wa niejszych inicjatyw EUROCADRES w ostatnich miesiàcach (paêdziernik 2006) by o przeprowadzenie konferencji w Wilnie na temat Jak wzmocniç dialog spo eczny w nowych krajach cz onkowskich UE. Konferencja i warsztaty robocze mia y na celu pog bienie wiedzy w temacie: jak zostaç w pe ni akceptowanym i aktywnym partnerem w dialogu spo ecznym. Ponadto by a okazjà do wymiany doêwiadczeƒ w obszarze uczestnictwa kadr z wy szym wykszta ceniem i kadr kierowniczych w dialogu spo ecznym oraz wypracowania metod pozwalajàcych na aktywne uczestnictwo w dialogu na ró nych poziomach, tak e w wymiarze europejskim. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji zwiàzkowych z Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwy, otwy, Polski, Rumunii, S owacji i Szwecji. Naszej Komisji szczególnie by o mi o, e jednym z reprezentantów Polskich na tej konferencji by Andrzej Pieƒkowski, który tak e reprezentuje Polsk w Europejskiej Radzie Pracowników z Wy szym Wykszta ceniem i Kadr Kierowniczych (EURO- CADRES). Warto dodaç, e wspomniana konferencja odby a si pod auspicjami Parlamentu Europejskiego i by a przez niego finansowana. 18

19 Za grosze pracowaç i (nie) prze yç ciemna strona wspó czesnego kapitalizmu A merykaƒski obraz Êwiata nisko p atnej pracy przedstawia w swojej ksià ce pt. Za grosze pracowaç i (nie) prze yç Barbara Ehrenreich, amerykaƒska dziennikarka i publicystka. Za pomocà swojego eksperymentu obala mit s ynnego American dream i ods ania prawdziwe oblicze robotniczej rzeczywistoêci na granicy ubóstwa. Wykonujàc najgorzej op acane prace kelnerki, sprzàtaczki, salowej, pracownika hipermarketu przekona a si, e mo na wyzbyç si godnoêci, prywatnoêci, nadziei na lepszà przysz oêç, prawa do odpoczynku gdy nie ma si alternatywy. Zabarwiony czarnym humorem reporta Barbary Ehrenreich ods ania bezwzl dny, podporzàdkowany prawom pieniàdza Êwiat, w którym tkwià rzesze ludzi skazanych na maksymalny wysi ek godzin pracy na dob, za minimalnà, g odowà pensj. Pensj, która nie pozwala godnie yç, która zmusza do korzystania z pomocy spo ecznej, wreszcie pensji, która przesàdza o warto- Êci i kategorii cz owieka. Autorka jest amerykaƒskà dziennikarkà, publicystkà specjalizujàcà si w tematyce spo ecznej i kobiecej. Wspó pracuje m.in. z Time, The New York Times Magazine, The Nation. Jest autorkà kilkunastu ksià ek. Wydanà w 2001 r. ksià k Za grosze pracowaç i (nie) prze yç sprzedano w ponad milionie egzemplarzy, zainspirowa a stworzenie forum internetowego, doczeka a si nawet adaptacji teatralnej. Zach camy naszych Czytelników do przeczytania tego cennego i pouczajàcego reporta- u. Przekonajcie si sami, jak wyglàda American dream od kuchni. Obszerne streszczenie ksià ki mo na przeczytaç w dziale Artyku y na naszej stronie internetowej. Barbara Ehrenreich Obóz m odzie owy w Grecji Pó wysep Chalkidiki po o ony jest na po udniowy-wschód od Salonik, oblewajà go wody Zatoki Termaƒskiej i Morza Egejskiego. Pó wysep ten s ynie z niezwyk ego kszta tu, pi knych, z ocistych pla i niezwykle pi knego koloru morza. Miejscem zakwaterowania sà apartamenty Paractio kompleks trzech budynków po o onych w pi knym ogrodzie, 1 km od centrum miasteczka i 35 km od Salonik. Apartamenty 3-, 4-osobowe usytuowane sà 30 m od morza, ponad piaszczystà pla à z agodnym wejêciem do morza. W tym roku proponujemy termin obozu: lipca. Cena dla dzieci cz onków NSZZ SolidarnoÊç wynosi 900 z W tym roku Komisja wczeênie podj a decyzj o miejscu organizacji obozu dla dzieci i m odzie y. Odb dzie si on w Grecji, na pó wyspie Chalkidiki. Zapisy przyjmowane sà w biurze Komisji do 31. marca. Przy zapisywaniu prosimy o wp at zaliczki w wysokoêci 200 z. Cena zawiera: przejazd autokarem 9 noclegów w apartamentach 3, 4-osobowych opieka pilota, rezydenta wy ywienie 3x dziennie: Êniadanie, lunch (zupa), kolacja (drugie danie), kuchnia polska suchy prowiant na drog powrotnà (równowartoêç jednego posi ku) wykwalifikowanà kadr pedagogicznà ubezpieczenie NW i KL do euro Zapraszamy. 19

20 FRASZKI RYSZARDA G BUSIA Krzy ówka 120 W Europie swobodnej (Janowi Paw owi II) Od Êwi ta tylko mówià o Nim media i wiara odêwi tna raczej, ni powszednia. W Europie swobodnej bezbo noêci fala Zatacza kr gi i wiernych powala. Odnowa Janowa idzie jak po grudzie, Bóg bowiem wielki, ale mali ludzie. Reklamy i reklamiarze Omotujà zdaƒ zmyêlnych u ywajàc prz dzy Nawet tych, co yjà, mo na mówiç w n dzy. Socjotechnik licznych stosujàc obroty, Rozbudzajà potrzeby i mno à t sknoty. W tekstach ich napuszonych niewiele nauki, tak, e nie wiesz co prawda, a co banialuki. A krygujàc si cz sto, natarczywie Traktujà mnie jak g upca i na to si krzywi. Na slogan Nie ufaj swej g owy sile, Policja bada promile! Mi dzy nami kap anami Dojrzewajà takie idee w Watykanie, by przywróciç mi oêç na plebanie. Wcià bowiem celibat dolewa oliwy do ognia krytyki a wi c jest szkodliwy. Szkodliwy dla Rzymu nie tylko Zatybrza, lecz od ognia dojrza ego myêl jest szybsza: jeêli tego dojrza a myêl nie zmieni, mi dzy kap anami nie b dzie ekumenii. Epitafium ojcowskie Ojcu si zje y y w osy po odkryciu, e on pali papierosy. Zaczà syn paliç ju jako malec i potem, jako salonów bywalec pali pokryjomu z takim skutkiem, e ycie jego by o krótkie. Przechodniu! Nie dawaj malcom przyk adu s owem, nie dojdziesz z nimi do adu. Wyrazy nale y wpisywaç pionowo. Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 10 utworzà rozwiàzanie. WÊród osób, które przeka à trafne has o rozlosowane zostanà atrakcyjne nagrody. Pionowo 1. Wieczorne jedzenie 2. S ynny Ch opak z Sosnowca 3. Tabletka 4. Imi m skie 5. Wygnanie 6. Czeski bajkowy zbójnik Za prawid owe podanie has a krzy ówki 119 nagrod wylosowa p. Artur J drszczyk BIS Biuletyn Informacyjny Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç przy Philip Morris Polska S.A. Sk ad redakcji: Franciszek Sójka, Rudolf Grec, Anna Grabowska. Wydawca: Komisja Mi dzyzak adowa NSZZ SolidarnoÊç przy Philip Morris Polska S.A., Al. Jana Paw a II 196, tel.: (0-12) , fax: ; Nak ad: 500 egz. ISSN: Projekt i druk: Press Art

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo