Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE"

Transkrypt

1 Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE Daniel Bąk Pracownia Psychologiczna JA-TY, Warszawa Program Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego dla Osób LGBTQ "Tęczówka", Warszawa SPRAWNIE CZY PRZYJEMNIE? CZYLI O TYM, ŻE SEKS I SEKSUALNOŚĆ MAJĄ GENDER Żyjemy w heteronormatywnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Heteronorma jest ufundowana na założeniu o istnieniu dwóch i tylko dwóch tożsamości genderowych (genderów): kobiecej i męskiej, mających stanowić naturalną konsekwencję istnienia dwóch typów ciała: kobiecego i męskiego. W ten sposób posiadanie kobiecego ciała powinno skutkować identyfikowaniem się danej osoby z kobiecym genderem, męskiego z męskim. W rzeczywistości istnienie takiej zależności nie jest naturalne, a naturalizowane, o czym zaświadczają choćby historie osób trans- oraz interseksualnych. Tożsamości genderowe: kobieca i męska, są konstruktami społeczno-kulturowymi, a więc narracjami na temat

2 kobiecości i męskości, tworzonymi w danym społeczeństwie, w określonym czasie historycznym. Identyfikując się, jako kobiety i mężczyźni, opisujemy i przeżywamy siebie przez pryzmat tych narracji (chyba, że w jakimś momencie życia świadomie zdecydujemy inaczej). Dotyczy to nas wszystkich, zarówno psychoterapeutek/ów, jak i klientek/ów. W heteronormatywnym świecie ciała muszą mieć gender: narracje na temat ciała, jego funkcji i właściwości, powinny być zgodne z narracjami odnośnie do genderu, przypisanego temu ciału. Wśród wielu funkcji/właściwości ciała są te, najbardziej w naszej kulturze eksponowane i stabuizowane zarazem: seks i seksualność. W dominującej narracji kulturowej na temat kobiecości znajdziemy m.in.: delikatność, złożoność, nieodgadnioność, zmienność, szukanie zmysłowej przyjemności; o mężczyznach dowiemy się natomiast m.in.: brak subtelności, prostota, niezmienność, nastawienie na rezultaty. W ten sam sposób konstruowane są kobieca i męska seksualność oraz seks. Genderowe przeciwieństwa dają biegunowy obraz seksualności i seksu kobiet oraz mężczyzn. W szczególności: (1) podkreśla się większą złożoność cyklu reakcji seksualnych kobiety, w porównaniu z tym cyklem u mężczyzny, (2) przeciwstawia się płynność orientacji seksualnej kobiet stabilności orientacji u mężczyzn, (3) mężczyzna ma być możliwie sprawnym partnerem seksualnym dla kobiety; kobieta natomiast podczas seksu ma koncentrować się przede wszystkim na odczuwaniu przyjemności, (4) seksualność kobieca istnieje w ścisłym związku z poświęconą jej sztuką i duchowością; mężczyźni, kulturowo, raczej nie doświadczają swojej seksualności na tym poziomie. Co ważne, w odniesieniu do sytuacji, w których istotną rolę odgrywa biologia (np. cykl reakcji seksualnych u kobiet i mężczyzn), nie chodzi o podważanie faktów biologicznych, ale poddanie refleksji sposobu, w jaki są one wbudowywane w społeczno-kulturową narrację na temat seksu i seksualności. Opisywane powyżej zależności mogą mieć wpływ na sposób i zakres pomocy, niesionej przez psychoterapeutki/ -ów klientkom/ -om, w ich trudnościach z obszaru seksualności, genderu i seksu. Przykładem mogą być zgłoszenia, związane z brakiem orgazmu (obydwie płcie), brakiem/niepełną erekcją u mężczyzny, brakiem seksu w parze, czy niepewnością, co do własnej orientacji seksualnej. Mężczyznom pomaga się być bardziej sprawnymi kochankami, często nie zachęcając ich jednocześnie do eksplorowania własnej seksualności, w jej cielesnym i duchowym aspekcie. W swojej seksualności powinni być jednoznaczni i niezawodni, niekoniecznie refleksyjni i wrażliwi na różnorodność doznań płynących z ciała. Kobiety z kolei zaprasza się do poszukiwania przyjemności, otwarcia na

3 eksplorację własnej seksualności w jej różnych aspektach: cielesnym, duchowym oraz tym, związanym ze sztuką. Kobiety dostają, kulturowo, prawo, by poznawać swoją seksualność w grupie (czasem bardzo intymne warsztaty); w przypadku mężczyzn kończyłoby się to prawdopodobnie podejrzeniem [sic!] o homoseksualność. Badaniu oraz opisowi takich właśnie różnic w niesieniu pomocy kobietom i mężczyznom także z uwzględnieniem specyfiki pomocy niesionej przez kobiety/mężczyzn poświęcone będzie niniejsze wystąpienie. W prezentacji wykorzystany będzie przegląd aktualnej literatury oraz doświadczenia autora z prowadzenia warsztatów rozwojowych dla psychoterapeutek/ów, na temat ich własnej seksualności i genderu (w kontekście wykonywania przez nie/nich zawodu pomocowego). Szymon Chrząstowski Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego DLACZEGO NIEKTÓRZY PSYCHOTERAPEUCI SĄ SCEPTYCZNI WOBEC TERAPI OPARTEJ NA DOWODACH? W wystąpieniu zostaną omówione główne założenia praktyki terapeutycznej opartej na dowodach (evidence based practice tj. EBP). Podejście to znajduje co raz większą popularność w psychiatrii oraz psychoterapii. Przedstawione będą zarówno zalety EBP, jak i jego ograniczenia. Sympatycy oraz przeciwnicy tego podejścia zarzucają sobie wzajemnie nieetyczne postępowanie (Gupta, 2014). Nie starają się zrozumieć przeciwnego stanowiska, skupiając się na obronie własnych racji (Witkowski, 2009). Szczególna uwaga zostanie poświęcona niektórym źródłom sceptycyzmu psychoterapeutów wobec EBP takimi jak naiwny realizm, podzielnie niesprawdzonych założeń dotyczących ludzkiej natury, błędne rozumienie statystyki, uproszczone spostrzeganie EBP, czy wreszcie tradycyjny sposób kształcenia terapeutów (Lilinfeld i in., 2013). Z drugiej strony przytoczone będą argumenty konstrukcjonistów społecznych wskazujące na ograniczone możliwości poznania i wyjaśnienia zjawisk zachodzących w psychoterapii (Burr, 1995). Przedstawione zostaną także współczesne trendy rozwoju podejścia EBP. Wystąpienie zamknie krótka prezentacja

4 metod, które mają udowodnione działanie w przypadku terapii rodzinnej osób dorosłych i dzieci (Carr, 2014). Bogdan de Barbaro Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ CM, Kraków PSYCHOTERAPIA AKTUALNE PROBLEMY Aktualne dyskusje wokół psychoterapii można sprowadzić do trzech obszarów: 1. Czym jest psychoterapia? (Częścią medycyny? Niesieniem pomocy na wszelkie ludzkie problemy?). Pojawia się pokusa jednoznaczności i opowiedzenia się po stronie psychoterapii zorientowanej medycznie lub po stronie psychoterapii dobrej na wszystko. Trudno jest nam przyjąć, że od kontekstu społecznego, kulturowego, ekonomicznego i politycznego zależy, która wersja psychoterapii jest bardziej użyteczna. 2. Jaki model psychoterapii jest najlepszy? (Eklektyczny? Integratywny? Monistyczny?) Nieco mniejszym uznaniem cieszy się podejście pluralistyczne, choć właśnie ono moim zdaniem najbardziej odzwierciedla wielowersyjność rzeczywistości, mnogość teoretycznych perspektyw oraz ułomność wiedzy pewnej. 3. Jak należy badać psychoterapię? W naukach biologicznych i w medycynie dominują badania ilościowe, co sprawia, że od psychoterapeutów oczekuje się, by przyjęli tę metodę jako obowiązkową. Natomiast badania jakościowe, które pozwalają wniknąć w istotę procesu psychoterapii nie cieszą się dostatecznym uznaniem. Wyzwaniem dla badaczy jest łączenie obu tych modeli. Uczestnicząc w tych sporach popadamy w mniemanie, że walczymy o prawdę. Tymczasem, jesteśmy jedynie uczestnikami dyskursu z nadzieją, że nasz okaże się dominującym.

5 Barbara Józefik Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Katedra Psychiatrii UJ CM, Kraków GENDER - LEKCJA DO ODROBIENIA W ostatnim czasie gender znalazło się w centrum ostrego sporu ideologicznego. Oczywiście - w naszym kraju, bo w kulturze zchodnioeuroepejskiej, z którą się identyfikujemy, nauki genderowe i rezultaty analiz formułowane w ich ramach, od lat są uznane i włączane do praktyki życia społecznego. Ideologizacja dyskursu związanego z rozumieniem kobiecości/męskości utrudnia swobodne i krytyczne zapoznanie się z dorobkiem refleksji nad definiowaniem i wyznacznikami kulturowej tożsamości płciowej. Wciąż stoi przed nami pogłębiona dyskusja nad znaczeniem takiego a nie innego rozumienia i doświadczania męskości/kobiecości dla konstruowania pojęć i koncepcji w psychoterapii, w tym w terapii rodzin oraz ich wpływem na praktykę: budowanie relacji terapeutycznej, rozumienie trudności i konfliktów w relacjach, formułowanie celów terapii, podejmowanie lub nie określonych wątków w procesie terapii. Niepoddane refleksji aspekty własnej kobiecości/męskości stanowić mogą nierozeznane przez psychoterapeutkę/psychoterapeutę przesłanki wpływając istotnie na przebieg terapii i dlatego powinny być przedmiotem pracy własnej, podobnie jak inne obszary osobistych doświadczeń. Eugenijus Laurinaitis Uniwersytet w Wilnie, Litwa PSYCHOTERAPIA W EUROPIE 2014 Psychoterapia i psychoterapeuci w Europie spotykają się z wieloma przeszkodami i problemami w swojej pracy. Nie bacząc na ogromną ilość artykułów badawczych, efektywność i skuteczność psychoterapii jest nadal kwestionowana, a zawód psychoterapeuty - nadal w wielu krajach Unii Europejskiej - niepewny. Najważniejsze problemy i wyzwania dla psychoterapii europejskiej w 2014 roku to: 1. regulacja ustawodawcza zawodu w krajach UE; 2. szkolenie akademickie w psychoterapii (SFU etc.); 3.

6 rozróżnienie psychoterapii, consultingu i technik pozanaukowych (Ustawa Austriacka 2014); 4. badania naukowe i praktyka w psychoterapii problemy i rozwiązania (Konferencja Wileńska); 5. zawód superwizora w Europie Quo vadis? Te i inne aktualne procesy będą omawiane w odniesieniu do różnych krajów Europy, w tym również Polski. Anna Król-Kuczkowska Pracownia Psychoterapii HUMANI, Poznań O MENTALIZACJI I MICIE NEUTRALNOŚCI Przez długi czas klasyczna interpretacja w psychoterapii uznawana była za podstawowe narzędzie pracy zwłaszcza w kontekście docierania do nieświadomości. Nazywana terapeutycznym skalpelem, i jako taki poniekąd stosowana, nadawała również kształt i dynamikę samej relacji terapeutycznej jako szczególnego rodzaju zabiegu, jaki jest dokonywany na pacjencie. Opisywała więc to, w jaki sposób terapeuta oddziałuje na pacjenta, wzbudzając w nim zmianę. W ostatnich dekadach coraz więcej mówimy o intersubiektywnym wymiarze pracy terapeutycznej wielu znakomitych praktyków, jak np. Karen Maroda czy Paul Wachtel, opisuje wnikliwie dynamikę pracy relacyjnej w psychoterapii. Również naukowcy i badacze, jak np. Allan Schore, Mark Solms, Daniel Stern czy Edward Tronick dowiedli, że proces psychoterapii nie tylko jest współtworzony przez obie strony relacji, ale również oddziałuje zarówno na pacjenta, jak i terapeutę w sposób świadomy i nieświadomy. Pojawiły się również takie nurty, które opierając swoje założenia na doniesieniach z pola neuronauki podkreślają wagę nieinterpretacyjnego, lub przynajmniej nie tylko interpretacyjnego sposobu pracy z głębiej zaburzonymi pacjentami. Należy do nich choćby praca w oparciu o mentalizację, narzucająca terapeucie dość aktywną i otwartą rolę w procesie terapeutycznym i wymagającą od niego wyjścia poza wycofaną, neutralną pozycję (P.Fonagy, A.Bateman). Większość badań nad psychoterapią pokazuje, że pacjenci kończący z sukcesem swoje leczenie zazwyczaj pamiętają dwa rodzaje oświadczeń terapeutycznych, które wedle nich miały decydujący i leczący na nich wpływ. Pierwszym z tych doświadczeń jest interpretacja, która zmieniła ich wewnętrzny świat. Drugim doświadczeniem są szczególne momenty autentycznego międzyludzkiego

7 spotkania, które pomogły w inny sposób doświadczyć pacjentowi relacji z terapeutą, a przez to i samego siebie (D. Stern i inni). Te doniesienia badawcze zakładają, że wiele z terapii kończy się niepowodzeniem lub przedwczesnym przerwaniem procesu nie z powodu nietrafnych interpretacji, ale z powodu niewykorzystanych okazji znaczącego spotkania się dwojga ludzi pacjenta i terapeuty. Spotkania, które nota bene, ma zdolność głębokiego wpływania nie tylko na pacjenta, ale i na terapeutę. W moim wystąpieniu przedstawię interpretację i moment spotkania jako dwa odrębne, choć wpływające na siebie, zjawiska w psychoterapii. Skupię się na tym drugim i związanym z nim aspekcie relacyjnym pracy terapeutycznej. Opiszę relacyjność psychoterapii szczególnie w kontekście współtworzenia zmiany, procesów mentalizacji i zjawisk przywiązaniowych. Jerzy Mellibruda Katedra Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa ZMIANA I PROCES PSYCHOTERAPII POSZUKIWANIE INTEGRACJI TEORII I METOD ORAZ NOWE WYZWANIA 1. Stopniowo przemijają tradycyjne podziały na szkoły i podejścia w psychoterapii. Twierdzenia o wyższej skuteczności i przewadze jednej szkoły nad innymi nie znalazły potwierdzenia w badaniach empirycznych. Coraz rzadziej pojawia się sugestia, że psychoterapeuta powinien określać swoja przynależność do określonego podejścia i postępować oraz myśleć w sposób zgodny z koncepcjami i zasadami obowiązującymi w obrębie tego podejścia. Systematyczna ocena skuteczności zostaje przeniesiona do codziennej praktyki współpracy terapeutycznej z poszczególnymi pacjentami. Dla rozumienia pacjenta bardziej użyteczna okazuje się empatyczna wyobraźnia terapeuty niż wierność wobec klasycznych teorii tworzonych w XX wieku. Terapeuci coraz częściej używają różnych metod i technik dobieranych elastycznie ze względu na specyfiką indywidualności pacjenta i jego problemów. 2. Wyniki neuroobrazowania mózgu pokazują coraz szerszy zakres biologicznych zmian tworzonych przez wpływ czynników psychologicznych i środowiskowych. Utrwalanie się śladów doświadczeń osobistych inicjowanych przez te czynniki dokonuje się w mózgu oraz zmienia jego struktury i

8 funkcjonowanie. Dotyczy to zarówno śladów minionych doświadczeń jak i bieżących oraz obejmuje to również wpływ doświadczeń uzyskiwanych w trakcie psychoterapii. Zakończył się długi okres radykalnego separowania zjawisk i procesów psychologicznych od biologicznych i biochemicznych. 3. Uzyskiwanie przez pacjenta w trakcie psychoterapii doświadczeń tworzących zmiany osobiste jest najważniejszym zadaniem. Doświadczenie jest subiektywnym stanem, który obejmuje treści umysłowe, emocjonalne, somatyczne i percepcyjne oraz tendencje behawioralne. Relacja oraz stosowane metody powinny tworzyć warunki służące do powstawania i utrwalania u pacjenta takich doświadczeń, które przyczynią się do pożądanych zmian osobistych. 4. Zmiana osobista dorosłej osoby jest procesem, który koryguje utrwalone ślady wcześniejszych doświadczeń tworzące schematyczne formy funkcjonowania osobistego. W procesie psychoterapii należy tworzyć warunki do reaktywowania śladów minionych doświadczeń, do korektywnych i nowych doświadczeń, do ograniczania wpływu dysfunkcjonalnych schematów i rozwijania umiejętności potrzebnych do satysfakcjonującego życia. 5. W dorobku różnych szkól psychoterapeutycznych znajdujemy różne praktyczne pomysły tworzenia takich warunków. Psychoterapeuta coraz częściej staje przed wyzwaniem wypracowania własnego stylu pracy psychoterapeutycznej, w którym elastycznie korzysta z zasobów różnych podejść ale koncentruje się na poszukiwanie tego, co będzie służyć poszczególnym pacjentom, dla których pracuje. Zofia Milska Wrzosińska Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa JAK DZIAŁA PSYCHOTERAPIA W PODEJŚCIU KRÓTKOTERMINOWYM PSYCHODYNAMICZNYM Omówiona zostanie trudność udzielenia precyzyjnej i popartej dowodami odpowiedzi na pytanie, jak działa psychoterapia w ogóle, w tym również krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Przedstawiona zostanie geneza tego podejścia (w tym historyczne powody zarówno wiary, jak i niewiary w jego przydatność), a także jego współczesna pozycja. Treścią wystąpienia będą również hipotezy dotyczące mechanizmów głębokiej

9 zmiany strukturalnej następującej w rezultacie krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej. Maciej Musiał Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto w Sopocie PSYCHOANALIZA JAKO LECZENIE I POZNAWANIE UMYSŁU Zakłada się, że relacje z wewnętrznymi obiektami wraz z podstawowymi problemami psychicznymi i ich objawami są rozgrywane / aktualizowane w przeniesieniu z analitykiem. Analiza relacji przeniesieniowo - przeciwprzeniesieniowej umożliwia osiągnięcie wglądu czyli nabywania wiedzy o swojej nieświadomości poprzez świadome doświadczenie. Te rapeutyczne działanie psychoanalizy opiera się również na innych czynnikach leczących tj. korektywne doświadczenie emocjonalne oraz identyfikacja z obiektem kontenerującym. Wartość terapeutyczną przypisuje się również settingowi i zasadom postępowania analitycznego. Irena Namysłowska Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii JAK DZIAŁA SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN Terapia rodzin jest dialogiem między rodziną - systemem w kryzysie, w opresji a terapeutą - systemem desygnowanym do udzielania pomocy. Ten dialog ma szansę być inny niż ten, który rodzina prowadziła dotąd. Członkowie rodziny często mówią w trakcie terapii: Teraz rozmawiamy inaczej niż dotąd. Zgodnie z założeniami konstruktywizmu i konstrukcjonizmu społecznego terapeuta, mimo iż neutralny na początku terapii jest tylko uczestnikiem dialogu nadając temu dialogowi kierunek, pomagając rodzinie zrozumieć, jakie przeszkody doprowadziły do szukania przez nią pomocy i jak inaczej można rozumieć rzeczywistość mapę świata oraz jakie nowe znaczenia nadawać różnym faktom. Istotnym fragmentem tego dyskursu jest analiza tego, jak przekazy

10 transgeneracyjne i mity rodzinne wpływają na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość rodziny i jakie ma to znaczenie dla myślenia rodziny o sobie i o świecie, a także o relacjach rodzinnych. Tak więc terapeuta staje się ekspertem od prowadzenia dialogu, od stwarzania przestrzeni do rozmowy, a zamiast pozostawania neutralnym podtrzymuje w sobie stan zaciekawienia rodziną. Jednocześnie jego sposób komunikowania się z członkami rodziny stwarza szansę na modelowanie rodzinnej komunikacji i transakcji oraz pozwala przyjrzeć się sposobom interakcji emocjonalnej sięgając często do pierwotnych wzorów przywiązania poszczególnych członków rodziny i ich wpływu na bieżący klimat emocjonalny. Nie ma powodu aby sądzić, że przeniesienie i przeciwprzeniesienie nie są ważne w terapii rodzin, choć długo ich znaczenie dla procesu terapii było pomijane. W pewnym sensie w procesie terapii rodzina uczy się myślenia systemowego, ma szansę powiązać dysfunkcję jednego z członków rodziny (tzw. identyfikowanego pacjenta) bardziej z relacjami w systemie niż z jego indywidualną problematyką lub choroba, oraz zrozumieć znaczenie, jakie ma ona dla całego systemu rodzinnego. Używając metafory - niewypowiedziane staje się wypowiedzianym, szept staje się głośny, niektóre okna zostają otwarte, podobnie jak drzwi zamkniętych szaf, a rodzina swobodnie może swobodnie kontynuować zatrzymaną wędrówkę po kole cyklu życia. Jerzy Pawlik Ośrodek Psychoterapii Rasztów, Warszawa GRUPA ANALITYCZNA: ZJAWISKA I PROCESY TERAPEUTYCZNE W każdej grupie, w tym i w grupie terapeutycznej, występuje wiele zjawisk, które w sposób niespecyficzny mogą wpływać na złagodzenie symptomów choroby i poprawę samopoczucia uczestników grupy. I tak, sam fakt uczestnictwa w grupie może zmniejszać poczucie społecznej izolacji pacjenta, może mu dostarczać poczucia oparcia w innych, zmniejszać jego przesadne wyobrażenie o wyjątkowości swojej choroby itp. Znaczenia tego typu niespecyficznych wpływów uczestnictwa w grupie nie należy w żadnym wypadku lekceważyć. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że ich wartość jest tym bardziej ograniczona, z im poważniejszymi i i głębszymi zaburzeniami mamy do czynienia. Istota tych wpływów polega bowiem na doraźnej redukcji lęku i uczuć związanych z frustracją.

11 Działają one głównie na drodze izolowania pacjenta od trudności interpersonalnych i wewnętrznych problemów. W analitycznej psychoterapii grupowej decydujące znaczenie będą miały zjawiska i procesy odnoszące się do specyficznych uwarunkowań nerwicowych czy osobowościowych zaburzeń pacjenta. W dużej mierze wynikają one z analitycznej sytuacji terapeutycznej, na którą składają się warunki i materiał terapii (odpowiedni dobór uczestników grupy oraz stały lub względnie stały ich skład, czas i miejsce spotkań grupy, czas trwania leczenia itp.), zachodzące w grupie interakcje oraz rola i działania podejmowane przez terapeutę (analityka). Warunki leczenia i zdefiniowane ogólne zasady uczestnictwa w grupie tworzą określoną strukturę sprzyjającą narastaniu poczucia bezpieczeństwa uczestników grupy i umożliwiają w coraz większym stopniu otwartą, autentyczną wymianę uczuć i poglądów. Nieskrępowana, swobodnie rozwijająca się dyskusja (odpowiednik psychoanalitycznej metody wolnych skojarzeń) umożliwia w znacznym stopniu dotarcie do dziecięcych i fantazyjnych aspektów przeżyć i doświadczeń pacjentów i sprzyja pogłębianiu interakcji zachodzących w grupie. Szczególną rolę w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa członków grupy i ułatwianiu swobodnej ekspresji ich zachowań i reakcji uczuciowych pełni terapeuta grupowy. Wymienione najważniejsze elementy sytuacji terapeutycznej (warunki, w których przebiega leczenie, oparcie komunikacji grupowej na zasadzie swobodnej niekontrolowanej dyskusji), zachodzące w grupie interakcje i szczególna rola terapeuty, stanowią podstawę zjawisk i procesów, prowadzących do wyleczenia pacjenta. Należą do nich: Powtórzenie zasadniczych dla pacjenta konfliktów wewnętrznych i problemów międzyludzkich, wgląd, procesy projekcyjne, odzwierciedlanie (mirroring), przeżycie korektywnych emocjonalnych doświadczeń i inne. Janina Pietrzak Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego PROBLEM PŁCI PSYCHOLOGICZNEJ W INTERAKCJACH MIĘDZYLUDZKICH Płeć psychologiczna wpływa na interakcje międzyludzkie na różne sposoby -- przyczynia się do tego, jak my się zachowujemy oraz jak inni nas odbierają. Czym jednak jest? Nie można jej utożsamiać z płcią biologiczną, wyglądem, osobowością, ani rolą społeczną. Płeć psychologiczna jest funkcją przekonań o tym, jakie cechy są przypisywane kobietom i

12 mężczyznom w społeczeństwie, a więc zależy zarówno od kultury jak i doświadczeń danej jednostki. Te przekonania wpływają z kolei na samoocenę, oceny innych i nawigację świata społecznego. W tym wystąpieniu spróbuję naświetlić, jak w Polsce postrzegamy kobiety i mężczyzn, jak nasze przekonania się zmieniają z czasem i jak to wpływa na oceny poszczególnych osób w naszym otoczeniu. Agnieszka Popiel Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa PRZEDŁUŻONA EKSPOZYCJA I EMOCJONALNE PRZETWARZANIE TRAUMY- HABITUACJA CZY NARRACJA? Przedłużona ekspozycja (PE) jest uznaną i skuteczną metodą leczenia PTSD. Autorka PE Edna Foa, odwołując się do bioinformacyjnej teorii lęku Langa, zakłada, że kluczowym mechanizmem umożliwiającym emocjonalne przetworzenie traumatycznego doświadczenia jest aktywacja struktury strachu i dostarczenie nowych informacji podczas ekspozycji. Wskaźnikiem poprawy stanu pacjenta jest habituacja zarówno podczas sesji jak i pomiędzy sesjami, mierzona np. subiektywnymi jednostkami dyskomfortu (SUDS). Jednak wraz ze zmianą nasilenia dyskomfortu w procesie terapii zmienia się także opowieść o traumatycznym doświadczeniu. Narracja staje się bogatsza w szczegóły, spójna, proces rekonstrukcji zdarzenia staje się podstawą nadania nowych znaczeń. Spojrzenie z obu tych perspektyw na proces terapii metodą przedłużonej ekspozycji na przykładzie rezultatów psychoterapii ponad 200 pacjentów leczonych z powodu PTSD w programach TRAKT i wybranych transkryptów ekspozycji stanowić będzie zaproszenie do dyskusji na temat terapii traumy. Literatura: Foa, E.B., Hembree, E.A. & Rothbaum, B.O. (2013). Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD. Sopot: GWP. Popiel, A., Zawadzki, B., Pragłowska, E. & Teichman, Y. (w druku). Prolonged Exposure, Paroxetine and the Combination in the Treatment of PTSD Following a Motor Vehicle Accident. A Randomized Clinical Trial - The "TRAKT" Study. van Minnen A, Wessel I, Dijkstra T, Roelofs K. (2002). Changes in PTSD patients' narratives during prolonged exposure therapy: a replication and extension. J Trauma Stress.15(3):

13 Jacek Prusak Instytut Psychologii Akademii Ignatianum, Kraków CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC GENDER Słowo gender stało się pojęciem, które przeniknęło do świadomości społecznej w Polsce za sprawą aktywności medialnej środowisk związanych z Kościołem katolickim. W debacie publicznej nabrało ono znaczenia negatywnego ( genderyzm, ideologia gender itp.), i stało się pojęciem zbiorczym do opisu wszelkiego typu zagrożeń społecznych. W niniejszym wystąpieniu zarysowane zostaną historyczne uwarunkowania ambiwalentnego rozumienia płci społeczno-kulturowej w Kościele katolickim z zaznaczeniem miejsc spornych oraz przestrzeni dialogu z naukami o gender (gender studies). Katarzyna Schier Katedra Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Warszawski PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH DZIECI CZYLI OSÓB, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY ODWRÓCENIA RÓL W RODZINIE W wystąpieniu przedstawię rozumienie zjawiska parentyfikacji czyli odwrócenia ról w rodzinie. Scharakteryzuję emocjonalne, instrumentalne oraz seksualne odwrócenie ról czyli sytuację, gdy dziecko poświęca własne potrzeby uwagi, bezpieczeństwa i uzyskiwania wsparcia w rozwoju, po to, aby dostosować się do potrzeb rodzica i troszczyć o nie. Chwilę uwagi poświęcę opisowi mechanizmu powstawania parentyfikacji, odwołując się do wyników własnych badań empirycznych. Przedstawię tezy na temat istoty psychoterapii osób, które doświadczyły odwrócenia ról w rodzinie. Zostaną one zilustrowane przy pomocy przykładu klinicznego. Gustaw Sikora London Clinic of Psychoanalysis

14 praktyka prywatna, Londyn PARĘ UWAG O PRZYMUSIE POWTARZANIA, KLUCZOWYM ZAGADNIENIU DLA OSIĄGNIĘCIA ZMIANY W TERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ Różne rodzaje psychoterapii stawiają sobie różne cele i w związku z tym w trakcie pracy terapeuci trafiają na odmienne trudności. W swoim wystąpieniu zajmę się problemem charakterystycznym dla psychoterapii psychoanalitycznej, który w innych rodzajach terapii może mieć minimalne znaczenie lub w ogóle być niezauważany. Przymus powtarzania, jeden z kluczowych konceptów Freuda, ciągle w dużej mierze pozostaje nierozwikłaną zagadką. Mimo to wydaje się mało obecny we współczesnym piśmiennictwie psychoanalitycznym. Kwestia ta jest odmiennie podejmowana i wyjaśniana przez różne szkoły psychoanalityczne. Dla jasności mojego rozumienia zjawiska przymusu powtarzania przedstawię krótką ilustrację kliniczną. Omawiając ją pokażę, jak rozumiem to zjawisko i jakie siły psycho-dynamiczne są w nie - moim zdaniem - zaangażowane. Dyskutując różne rozumienie przymusu powtarzania, szczególną uwagę poświęcę stanowiskom Josepha Sandlera i jego uczniów oraz współczesnym kontynuatorom tradycji kleinowskiej w psychoanalizie. Odniosę się do kluczowej różnicy zdań dotyczącej roli popędu śmierci w przymusie powtarzania. W rozważaniu tym użyje miedzy innymi nowych koncepcji neurobiologicznych, szczególnie wynikających z prac Fristona i jego zespołu, moim zdaniem rzucających nowe światło na teorie popędów. Oczywiście, nie przedstawię ostatecznych konkluzji, niemniej postaram się przedstawić zarówno stanowisko autorytetów w tej dziedzinie jak i swój własny pogląd. Rafał Styła Katedra Psychopatologii i Psychoterapii Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

15 CZY PSYCHOTERAPIA MOŻE BYĆ JESZCZE BARDZIEJ SKUTECZNA? CO PODPOWIADAJĄ NA TEN TEMAT WYNKI BADAŃ NAUKOWYCH? W trakcie wystąpienia zostanie podjęta refleksja na temat tego, czy psychoterapia jako metoda pomocy psychologicznej może być jeszcze bardziej skuteczna. Zostanie dokonany przegląd i krytyczna analiza możliwych źródeł wzrostu efektywności psychoterapii takich jak odkrywanie nowych mechanizmów leczących, tworzenie nowych modeli terapeutycznych, implementowanie systemów informacji zwrotnych, prowadzenie terapii według podręczników, selekcja do zawodu psychoterapeuty, tworzenie systemów superwizji całych zespołów terapeutycznych, wzrost jakości programów szkolenia, kontrola ze strony stowarzyszeń zawodowych, tworzenie pozytywnego wizerunku psychoterapeuty i psychoterapii. Anna Tanalska Dulęba Pracownia Terapii i Rozwoju, Warszawa JAK DZIAŁA PSYCHOTERAPIA PERSPEKTYWA GESTALT Jak działa psychoterapia? Co to znaczy, że psychoterapia działa? Że pomaga? Co to znaczy, że pomaga? Najpierw spróbuję się zmierzyć za znaczeniem tych terminów. Większość badań pokazuje i większość psychoterapeutów zapewne się zgodzi że psychoterapia swoje działanie opiera przede wszystkim na relacji między psychoterapeutą a pacjentem; psychoterapia Gestalt nie jest pod tym względem wyjątkowa, choć niewątpliwie przywiązuje do relacji wagę szczególną. Postaram się pokazać, jak z perspektywy tej szkoły rozumiana jest relacja terapeutyczna i do których jej aspektów przedstawiciele tej orientacji przywiązują wagę szczególną. Podejmę próbę odpowiedzi na pytanie Jak i dlaczego ten sposób konstruowania relacji terapeutycznej działa. Na koniec omówię inne aspekty podejścia Gestalt, które sama uważam za szczególnie pomocne terapeucie w jego dziele pomagania pacjentowi. Katarzyna Walewska Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

16 JAK DZIAŁA PSYCHOTERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHOANALITYCZNYM Od samego początku formułowania przez Zygmunta Freuda techniki psychoterapii kuracji słowem istnieje zgodność we wszystkich jej późniejszych nurtach, że jest to leczenie zaburzeń psychicznych poprzez zmianę psychiczną i pod wpływem działania psychologicznego. Warte przypomnienia jest twierdzenie Freuda sformułowane w czasach powstawania psychoterapii, gdy źródłem cierpienia psychicznego była na ogół operesja superego, że w wyniku kuracji zmienia się dynamika pomiędzy sferami świadomą i nieświadomą: Tam, gdzie było ego, ma być id. Transgeneracyjna ewolucja zawodu psychoanalityka przynosi kolejne modele, takie jak zaproponowany przez Konrada Steina (1971), mówiący o relacyjności w parze leczony-leczący: podwójne spotkanie dwu osób w ich wymiarach psychicznych: świadomym i nieświadomym. Natomiast według André Greena zasadniczą w psychoterapii rolę odgrywa poszerzanie pola części przedświadomej, mieszczącej doświadczenie psychiczne, co nazywa on oswajaniem tygrysa. Poszerzanie pola doświadczenia wewnętrznego ułatwia pacjentowi np. podejmowanie świadomych decyzji. Green postuluje ponadto wzięcie pod uwagę przez analityka konieczności wyrównywania poprzez terapię zdeficytowanych funkcji pierwotnych, pochodnych kompleksu martwej matki. Autorka wystąpienia przedstawi własne przemyślenia, dotyczące czynników zmieniających w psychoterapii, sformułowane na podstawie doświadczenia w pracy z pacjentami w różnym wieku, o różnej psychopatologii oraz leczonych w różnych settingach. Podzieli się doświadczeniami na temat sposobu korzystania z zasobów teoretycznych, klinicznych i osobowościowych analityka, proponując skonstruowany przez siebie model. W swym modelu wyróżni czynniki powtarzalne i niepowtarzalne, a także cechy osobowościowe psychoterapeuty, które mają szczególny wpływ na zmianę psychiczną. Autorka ponadto odniesie się do zbieżnych z psychoanalitycznymi sformułowań charakterystycznych dla innych nurtów, takich jak terapia systemowa czy gestalt (np. tło/ figura i przedświadome/ świadome) Szersze omówienie poglądów autorki można odnaleźć w pozycjach literatury: Progi narodzin. Rola teorii w procesie analitycznym, Katarzyna Walewska,2011, WUJ Uwagi na temat techniki psychoanalitycznej, Katarzyna Walewska, 2002, Dialogi

17 Cezary Żechowski Katedra Psychologii Klinicznej UKSW, Ośrodek Psychoterapii i Badań nad Więzią, NTPP, IPP, PTPP, Warszawa OD INTERPRETACJI DO INTERSUBIEKTYWNOŚCI U podstaw psychoanalizy, od jej powstania do dnia dzisiejszego, leży koncepcja nieświadomych procesów psychicznych, w których istotną rolę odgrywają emocje i popędy, w tym ich konflikt z uwewnętrznionymi normami i zasadami obowiązującymi w danej kulturze oraz próby podejmowane przez ja przezwyciężenia tego konfliktu poprzez znalezienie kompromisu z rzeczywistością. Innymi słowy w modelu tym, zwanym modelem popędowym, podstawowym obszarem badań są procesy emocjonalno-motywacyjne oraz możliwości regulacyjne jednostki, które ściśle wiążą się z jej rozwojem oraz jej indywidualną historią życia. Model ten w zaczym stopniu posługuje się interpretacją, a wgląd we własne życie wewnętrzne, który uzyskujemy inicjuje zmianę w wewnętrznym świecie człowieka. W trakcie rozwoju psychoanalizy model popędowy został uzupełniony o model relacyjny, w którym podkreśla się znaczenie świadomej i nieświadomej relacji pomiędzy osobami w regulowaniu i przetwarzaniu emocji, kontroli impulsów, empatii, wglądzie i refleksyjności. Model ten leży u podstaw teorii przywiązania, psychoanalizy relacyjnej i intersubiektywnej. Codzienna praktyka terapeuty psychodynamicznego oscyluje zwykle pomiędzy jednym i drugim modelem terapii.

18 SESJE TEMATYCZNE Sesja tematyczna: MARIA ORWID - INSPIRACJE Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki, Kraków W tym roku mija pięć lat od śmierci Prof. Marii Orwid, twórczyni i pierwszej kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, naszej szefowej i nauczycielki. Pragniemy uczcić jej pamięć poprzez naszą osobistą bieżącą refleksję nad wciąż zmieniającymi się i konfrontującymi z nowymi wyzwaniami obszarami jej zawodowych zainteresowań. Zapraszamy do udziału w sesji. Barbara Józefik TERAPIA RODZIN, FEMINIZM, GENDER Celem krótkiej prezentacji będzie próba zreflektowania znaczenia problematyki wnoszonej do terapii rodzin przez feminizm oraz gender studies. Dla terapeutów rodzinnych szczególnie ważne są wyniki badań i analiz studiów genderowych, gdyż ilustrują jak rozumienie kobiecości i męskości w kulturze i w danej rodzinie współtworzy relacje w parze i rodzinie. Zróżnicowane i zmieniające się wzorce kulturowe dotyczące kobiecości i męskości powinny zatem być przedmiotem analiz i stanowić ważny aspekt refleksji terapeutycznej. Obejmuje to także zagadnienie tożsamości kulturowej psychoterapeutów, ich sposobu definiowania kobiecości/męskości, stereotypów jakie uruchamiają się, gdy analizowana jest rola kobiet, mężczyzn, matek, ojców, córek, synów w rodzinie. Maciej Pilecki, Kinga Widelska PSYCHOTERAPIA ADOLESCENTÓW Psychoterapia osób w okresie adolescencji jest istotnym wyzwaniem profesjonalnym. Z perspektywy psychodynamicznej istotnym zadaniem tej fazy rozwoju jest konfrontacja z

19 wewnętrznymi dziecięcymi reprezentacjami rodziców oraz wytworzenie własnego ja, które nosi znamiona wyjątkowości i indywidualności. Procesy te znajdują swoje odzwierciedlenie również w gabinecie psychoterapeutycznym, gdzie terapeuta staje się obiektem doświadczającym adolescencyjnych pragnień, lęków, konfliktów, regresji. Również zmieniający się świat konfrontuje nas z nowymi wyzwaniami dotyczącymi zarówno kontekstów rodzinnych, kulturowych, psychopatologicznych naszych pacjentów. Często konfrontowani jesteśmy z koniecznością rozważania modyfikacji przyjętych założeń, zasad settingu a czasem wręcz paradygmatów myślenia. Krzysztof Szwajca TRAUMA Psychiatria umieściła traumę, uraz psychiczny w centrum swojego zainteresowania stosunkowo niedawno. Znaczącą rolę w tym procesie odegrał zespół młodych psychiatrów z krakowskiej Kliniki Psychiatrii z udziałem Marii Orwid. Jednak kontakt z traumą rodzi napięcie, uruchamia obrony psychiczne i próby bagatelizowanie problemu. Ambiwalencja traumy dotyczy jednostek i społeczeństw, dyskursy społeczne, w tym dyskurs akademicki, nie są od niej wolne. Specjaliści zdrowia psychicznego oswoili traumę, wtłoczyli w ramy konstruktu zespołu stresu pourazowego, opracowali narzędzia badawcze i metody terapeutyczne. Skutkuje to jednak nazbyt uproszczonym i redukcjonistycznym oglądem zjawiska, szczególnie niewystarczającym w przypadku przewlekłej traumy interpersonalnej. Przedmiotem analizy będzie ewoluująca psychiatryczna narracja o traumie i zmieniające się rozumienie jej znaczenia dla życia człowieka. Ryszard Izdebski POCZĄTKI PRACY Z RODZINĄ W DIADZIE TERAPEUTYCZNEJ. TERAPIA SYSTEMOWA NA TERENIE DOMU Celem prezentacji będzie pokazanie początku drogi zawodowej terapeuty rodzinnego. Wymagać to będzie cofnięcia się o ponad trzydzieści lat i zreflektowania mojej pracy z rodzinami w różnopłciowych diadach terapeutycznych. Pierwszą kobietą z którą przyszło mi pracować była Maria Orwid. To Jej odwadze zawdzięczam pierwsze spotkania rodzinne

20 z udziałem trzech pokoleń zaangażowanych w problem. Dzięki niej doświadczyłem w praktyce mocy genogramu i doceniłem zarówno "chorobowy" jak i sanacyjny wpływ odkrywanej przeszłości rodzinnej. Kolejne etapy terapeutycznego zanurzenia w system rodzinny i badania poszerzanego o środowisko kontekstu życia pacjenta opisane zostaną w dalszej części wystąpienia. Sesja tematyczna: HIPNOZA DZIAŁA. JAK? ZASTOSOWANIE HIPNOZY KLINICZNEJ W PROCESIE PSYCHOTERAPII Polski Instytut Ericsonowski, Łódź W wystąpieniach zawarte będą zagadnienia związane z zastosowaniem hipnozy ericksonowskiej w praktyce psychoterapeutycznej. Przedstawione zostaną teoretyczne podstawy i naukowe badania nad współczesną kliniczną hipnozą oraz jej różnorodne aplikacje w rozwiązywaniu problemów pacjentów takich jak: zaburzenia jedzenia, dysfunkcje seksualne, trudności w związku pary, utrata zdrowia po wypadku komunikacyjnym i zaburzenia osobowości. W studiach przypadków ukazane zostaną miejsce i rola hipnozy, jako skutecznej i przyspieszającej proces zmiany metody terapii. Krzysztof Klajs, Katarzyna Szymańska NAUKOWE BADANIA NAD HIPNOZĄ W wystąpieniu dokonane zostanie: a. Podsumowanie wyników ok. 200 doniesień z badań naukowych, prowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu, nad efektywnością hipnozy w terapii (źródło: Dirk Ravenstrof, 2014). Badania te obejmowały ok.10 tys. pacjentów. Uwzględniono w nich grupy kontrolne i sprawdzono długoterminowe efekty terapii. Połowa tych badań dotyczyła zastosowań medycznych, 1/3 w psychosomatyce a pozostałe w rozwiązywaniu problemów psychologicznych takich jak lęk, depresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia i zaburzenia osobowości. Hipnoterapia w szerokim zastosowaniu okazała się metodą istotnie skuteczną, czas leczenia przy jej zastosowaniu krótki, a skutki trwałe. Niedyrektywna

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. ku zmianie

Praca socjalna. ku zmianie 03 pod redakcją Marii Mendel Bohdana Skrzypczaka Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Warszawa 2013 03 Słowo

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

pedagog we współczesnym świecie

pedagog we współczesnym świecie pedagog we współczesnym świecie redakcja naukowa Violetta Tanaś Wojciech Welskop PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Redakcja naukowa Violetta Tanaś Wojciech Welskop Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Rozdział 20 Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików 20.1. Wprowadzenie Wspólnota Anonimowych Alkoholików AA stanowi najbardziej znaną na świecie i powszechnie dostępną formę wsparcia

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA LECZENIA - PRÓBA SYNTEZY

INTEGRACJA LECZENIA - PRÓBA SYNTEZY Jacek Bomba INTEGRACJA LECZENIA - PRÓBA SYNTEZY Wstęp Imponujący rozwój nauk medycznych, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, oraz znaczące upowszechnienie opieki medycznej, wyrażające się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 5 Konrad Piotrowski, Beata Ziółkowska, Julita Wojciechowska Rozwój nastolatka

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE SPOŁECZNE W INSTYTUCJACH OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

WSPARCIE SPOŁECZNE W INSTYTUCJACH OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ Anna Kacperczyk WSPARCIE SPOŁECZNE W INSTYTUCJACH OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 2006 REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA FOLIA SOCIOLOGICA Bogusław Sułkowski, Danuta

Bardziej szczegółowo

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Pod redakcją Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWE UJĘCIA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo