Ćwiczenie PA3. Realizacja układów przełączających z wykorzystaniem sterownika LOGO!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie PA3. Realizacja układów przełączających z wykorzystaniem sterownika LOGO!"

Transkrypt

1 - laboratorium Ćwiczenie PA3 Realizacja układów przełączających z wykorzystaniem Instrukcja laboratoryjna Opracował : dr inŝ. Wieńczysław J. Kościelny Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2009

2 Realizacja układów przełączających z wykorzystaniem sterownika LOGO! Celem ćwiczenia jest wprowadzenie w technikę sterowników programowalnych PLC. 1. WPROWADZENIE Stosowane do automatyzacji dyskretnych procesów wytwarzania stałoprogramowe lub programowane połączeniowo układy sterowania maszyn i urządzeń technologicznych (obrabiarek, robotów przemysłowych, pomp, silników itp.), realizowane w technice stykowoprzekaźnikowej, pneumatycznej lub elektronicznej, budowane są z myślą o konkretnym, najczęściej jednym zastosowaniu. KaŜda zmiana algorytmu sterowania pociąga za sobą konieczność zmiany przynajmniej części połączeń i podzespołów, aktualizację dokumentacji i uruchomienie nowej struktury urządzeniowej. Rozwój techniki układów cyfrowych, a w szczególności półprzewodnikowych pamięci programowalnych, umoŝliwił powstanie układów programowalnych, w których algorytm sterowania i struktura urządzeniowa są zapisane w pamięci w postaci ciągu instrukcji (programu sterowania), sterujących przepływem danych między poszczególnymi zespołami funkcjonalnymi struktury logicznej. Oprócz komputerowych układów sterowania, wykorzystujących uniwersalne systemy komputerowe (np. komputery klasy PC), realizujących zadania zbierania, przetwarzania i sterowania zmiennych numerycznych lub analogowych, powstały układy sterowania, w których instrukcje sterujące stanowi zespół równań logicznych opisujących sekwencję zmian stanu załączenia maszyn i urządzeń technologicznych na podstawie: - binarnych zmiennych informujących o stanie procesu, - binarnych zmiennych sterujących, których zmiana wartości realizowana jest przez operatora lub przez system sterowania nadrzędnego. Ze względu na specyfikę działania i programowania układy te nazywane są programowalnymi sterownikami logicznymi (ang. Programmable Logic Controller PLC, niem. Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS). Pierwsze układy tego typu powstały w 1969 roku w USA. Zapotrzebowanie na nie okazało się bardzo duŝe. Znalazły one wiele zastosowań w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu, m. in. maszynowego, elektromaszynowego, energetycznego, chemicznego, spoŝywczego, do automatyzacji budynków itp. Do pierwszych producentów sterowników PLC bardzo szybko dołączyła liczna grupa nowych. Współczesna oferta rynku tych urządzeń jest bardzo bogata i obejmuje wielką ich róŝnorodność zarówno pod względem wielkości (liczby wejść i wyjść), moŝliwości funkcjonalnych jak i sposobów programowania. 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UKŁADÓW PLC Pomimo duŝej róŝnorodności rozwiązań układowych systemów PLC, moŝna wymienić szereg wspólnych im wszystkim właściwości: - uniwersalność moŝliwość realizacji róŝnych algorytmów sterowania bez konieczności zmian struktury urządzeniowej lub łączeniowej układu, - modułowość - moŝliwość konfiguracji PLC o odpowiedniej dla danego zastosowania liczbie wejść i wyjść, 2

3 - programowalność realizacja algorytmu sterowania jako ciągu instrukcji, zapisanych w reprogramowalnej pamięci programu, stanowiących zestaw równań logicznych, opisujących włączanie i wyłączanie procesowych urządzeń wykonawczych, - funkcjonalność bezpośrednie sprzęgnięcie ze sterownikiem sterowanych urządzeń wykonawczych przez moduły wejścia/wyjścia o szerokim zakresie poziomu i mocy sygnału sterującego ( VAC, VDC; 0,1 10A), - niezawodność uzyskiwana przez separację galwaniczną sterownik proces, hermetyzowaną obudowę, niewraŝliwość na zanik zasilania dzięki wbudowanym akumulatorom oraz dodatkowe zabezpieczenia programowe lub konstrukcyjne (np. autonomiczny programator), - komfort obsługi zapewniony zarówno w trakcie formułowania zadania sterowania (moŝliwość symulacji i testowania pracy obiektu sterowania), tworzenia dokumentacji jak i eksploatacji stanowiska technologicznego (sygnalizacja stanu sygnałów wejściowych i wyjściowych). Właściwości te decydują o przydatności układów PLC do sterowania róŝnorodnymi procesami. Klasyczny układ stałoprogramowy steruje jednym tylko procesem, zgodnie z określonym algorytmem działania. W przypadku konieczności sterowania kilkoma niezaleŝnymi procesami niezbędne są oddzielne dla kaŝdego procesu układy stałoprogramowe. Charakterystyczną cechą sterowników PLC jest tzw. szeregowo-cykliczne przetwarzanie programu, umoŝliwiające jednoczesne sterowanie kilkoma niezaleŝnymi procesami. Sterownik cyklicznie zajmuje się obsługą kolejnych procesów, zgodnie z algorytmem sterowania danego procesu, przy czym ze względu na krótki czas trwania takiego jednego cyklu, zmiany sygnałów sterujących poszczególnymi procesami, wynikające z ich algorytmów sterowania, pojawiają się praktycznie jak gdyby procesy te byłyby sterowane równolegle. Charakterystyczną cechą systemów PLC jest wykorzystanie do programowania zadań sterowania specjalnych języków programowania. WyróŜnia się dwie podstawowe grupy takich języków: - języki tekstowe, - języki graficzne. Do grupy języków tekstowych zalicza się: - języki list instrukcji (IL - ang. Instruction List), - języki strukturalne (ST ang. Structured Text). Do grupy języków graficznych zalicza się: - języki schematów drabinkowych (LD ang. Ladder Diagram), - języki schematów blokowych (FBD ang. Function Block Diagram). 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STEROWNIKA LOGO! Sterownik LOGO! to uniwersalny moduł logiczny o gabarytach 72x90x55 mm, opracowany i produkowany przez firmę Siemens. Moduł ten zawiera: - sterownik programowalny, - panel obsługi (przyciski i wyświetlacz ciekłokrystaliczny), - 6 wejść binarnych, oznaczonych jako I1, I2, I3, I4, I5, I6, 3

4 - 4 wyjścia binarne, oznaczone symbolami Q1, Q2, Q3, Q4, - interfejs portu szeregowego RS232 do dołączania dodatkowych modułów pamięci programu i połączenia z komputerem osobistym, - bloki realizujące podstawowe funkcje logiczne oraz szereg funkcji specjalnych, - zegar czasu rzeczywistego. Sterownik LOGO! jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do przełączania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemysłowych. Posiada gotowe bloki funkcyjne, które w prosty sposób łączy się, tworząc schemat połączeń czyli program. Moduł LOGO! umoŝliwia rozwiązanie większości technicznych problemów związanych z obsługą urządzeń domowych i instalacji elektrycznych (np. oświetlenia klatki schodowej czy wystawy sklepowej, sterowania bramą, wentylacją). LOGO! znajduje równieŝ zastosowanie w wyspecjalizowanych systemach obsługi cieplarni. Układ czołowej strony LOGO! przedstawia rys. 1. Rys. 1. Widok sterownika LOGO! Wykorzystywana w ćwiczeniu wersja sterownika LOGO! 24R jest zasilana napięciem stałym 24V. Wejścia i wyjścia sterownika pracują równieŝ w standardzie 24V DC. Podłączanie wejść LOGO! Do wejść LOGO! moŝna podłączać róŝnego rodzaju dwustanowe elementy sygnałowe takie jak: przyciski, przełączniki, czujniki, fotokomórki, wyłączniki zmierzchowe. Aby sterownik rozpoznał zmianę logicznej wartości sygnału wejściowego, nowy stan powinien trwać przez co najmniej 50 ms. Sposób podłączania urządzeń wejściowych przedstawia rys. 2. Wejścia cyfrowe naleŝy podłączyć do tej samej fazy co zasilacz sterownika. 4

5 Rys. 2. Schemat podłączenia dwustanowych urządzeń wejściowych do wejść sterownika LOGO! Podłączanie wyjść LOGO! Wyjścia LOGO! Są wykonane w technice stykowo-przekaźnikowej, co zapewnia izolację galwaniczną obwodów zasilania urządzeń wyjściowych od obwodów wejściowych czujników dwustanowych i obwodu zasilania sterownika. Do wyjść sterownika moŝna podłączyć większość typowych urządzeń wykonawczych takich jak elementy oświetlenia, silniki elektryczne, zawory elektropneumatyczne. Przy podłączaniu tych urządzeń naleŝy wziąć pod uwagę, Ŝe prąd pobierany z wyjść sterownika typu 24R nie powinien przekraczać 8A. Sposób podłączenia urządzenia wykonawczego do wyjścia sterownika przedstawiono na rys. 3. Rys. 3. Schemat podłączenia urządzenia wykonawczego do wyjścia sterownika LOGO! 4. URUCHOMIENIE STEROWNIKA Sterownik LOGO! nie ma głównego wyłącznika zasilania; rozpoczyna pracę natychmiast po podłączeniu do źródła zasilania. Zachowanie sterownika w odpowiedzi na podłączenie zasilania zaleŝy od tego: - czy w jego pamięci wewnętrznej znajduje się program (sterownik ma bateryjne podtrzy manie pamięci programu), - czy jest połączony z zewnętrzną kartą pamięci programu, - w jakim stanie znajdował się sterownik w chwili odłączenia zasilania. MoŜliwe zachowania się sterownika w wyniku podłączenia zasilania przedstawia poniŝsza tablica. 5

6 Posługiwanie się sterownikiem LOGO! moŝe znacznie ułatwić pamiętanie o następujących zasadach: 1. JeŜeli przed włączeniem zasilania nie ma programu ani w pamięci wewnętrznej sterownika ani na przyłączonej karcie pamięci zewnętrznej, to po włączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się komunikat No Program (brak programu). 2. Program znajdujący się na przyłączonej karcie pamięci zewnętrznej, z chwilą włączenia zasilania jest automatycznie kopiowany do pamięci wewnętrznej sterownika. Tym samym program, który znajdował się w pamięci wewnętrznej przed włączeniem zasilania, zostanie w wyniku tego skasowany. 3. JeŜeli w pamięci wewnętrznej sterownika lub w przyłączonej pamięci zewnętrznej znajduje się program, to po włączeniu zasilania LOGO! wznowi pracę w trybie jaki obowiązywał w chwili wyłączenia zasilania. 4. Wyłączenie zasilania powoduje skasowanie stanów liczników czasu i zdarzeń, poniewaŝ dane te są przechowywane w pamięci ulotnej, nie posiadającej bateryjnego podtrzymania napięcia zasilania. 5. JeŜeli zanik zasilania wystąpi podczas wprowadzania programu, to wprowadzona część programu zostaje utracona. 5. STANY PRACY STEROWNIKA LOGO! Sterownik LOGO! moŝe znajdować się w jednym z dwóch stanów: STOP stan zatrzymania wykonywania programu, RUN stan wykonywania programu. Sterownik znajduje się w stanie STOP w dwóch przypadkach: - jeŝeli sterownik nie zawiera programu (na wyświetlaczu komunikat No Program ), - jeŝeli został przełączony w tryb programowania. W stanie STOP: 6

7 - nie jest wykonywany program, - sterownik nie reaguje na zmiany sygnałów wejściowych, - zestyki przekaźników wyjściowych są rozwarte. Przejście do stanu wykonywania programu następuje po wybraniu z menu głównego w panelu obsługi sterownika opcji START i wciśnięciu klawisza OK. Z chwilą przejścia sterownika do stanu RUN, na wyświetlaczu panelu pojawia się napis RUN. W stanie RUN sterownik: - czyta stany wejść, - wylicza zgodnie z programem stany wyjść, - odpowiednio zwiera lub rozwiera zestyki przekaźników wyjściowych. W stanie RUN moŝna takŝe przeprowadzić parametryzację programu, tzn. wprowadzić wartości parametrów bloków programu (np. wartości opóźnień funkcji czasowych, wartości graniczne liczników zdarzeń itp.). Przejście do trybu parametryzacji następuje w wyniku jednoczesnego naciśnięcia klawiszy ESC i OK. Parametryzację bloków programu moŝna równieŝ przeprowadzić w stanie zatrzymania wykonywania programu STOP, po przełączeniu do trybu programowania. 6. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA LOGO! Programowanie zadania sterowania w przypadku sterownika LOGO! odbywa się metodą syntezy schematu logicznego układu sterowania (język schematów blokowych). Program tworzy się z wykorzystaniem szeregu symboli bramek logicznych, przerzutników i innych bloków funkcyjnych, wybieranych z odpowiednich menu. Podstawowymi pojęciami języka programowania sterownika LOGO! są zaciski i bloki. Zbiór zacisków (ang. connectors) oznaczono w panelu obsługi sterownika symbolem Co. Obejmuje on następujące symbole: wejść: I1, I2, I3, I4, I5, I6, wyjść: Q1, Q2, Q3, Q4, zera logicznego: lo (ang. low), jedynki logicznej: hi (ang. high), braku podłączenia: x. Wejścia i wyjścia mogą być w stanie lo lub hi. Stan lo oznacza, Ŝe na wejściu (wyjściu) nie ma napięcia; stan hi oznacza, Ŝe jest napięcie. JeŜeli nie zamierza się wykorzystać danego wejścia bloku, oznacza się je jako x. Zbiór bloków obejmuje róŝnego rodzaju bloki funkcjonalne (tablice 1 i 2). Podzbiór bloków realizujących podstawowe funkcje logiczne oznaczono symbolem GF (ang. general functions). Podzbiór pozostałych bloków, realizujących bardziej złoŝone algorytmy pracy, zwane funkcjami specjalnymi, oznaczono symbolem SF (ang. specjal functions). KaŜdy blok z chwilą wstawienia go do programu jest zaopatrywany w indywidualny numer identyfikacyjny. Numer bloku, wyświetlanego w danej chwili na wyświetlaczu, znajduje się w prawym górnym rogu wyświetlacza. Numery identyfikacyjne wykorzystuje się do tworze- 7

8 nia połączeń pomiędzy blokami programu. Zbiór bloków naleŝących do programu (zaopatrzonych w numery identyfikacyjne) oznaczono symbolem BN (ang. block numbers). Tabl. 1. Symbole bloków realizujących funkcje specjalne 8

9 Tabl. 2. Symbole bloków realizujących wybrane funkcje specjalne Uwagi: 1. We wszystkich funkcjach wejście R ma najwyŝszy priorytet. 2. Z chwilą zaniku zasilania stan liczników zdarzeń i czasomierzy jest kasowany. 3. Zakres nastaw czasu w funkcjach z parametrem T wynosi od 0,05s do 99:59h. 9

10 6.1. PRZYKŁADOWY PROGRAM Przed przystąpieniem do programowania sterownika opracowuje się algorytm realizacji zadania sterowania, zwykle w postaci schematu bramkowego lub przekaźnikowego, które przetwarza się w układ dostępnych w menu sterownika bloków. RozwaŜmy zadanie sterowania dwustanowym elementem wykonawczym E1 (moŝe nim być np. lampa, silnik, grzałka, cewka zaworu rozdzielającego), które moŝe być zrealizowane jako układ stykowo-przekaźnikowy, przedstawiony na rys. 4a. a) b) Rys. 4. Przykładowy schemat układu stykowo-przekaźnikowego a) i odpowiadający mu schemat blokowy w języku programowania sterownika LOGO! b) ZaleŜność stanu elementu E1 od stanu elementów wejściowych S1, S2 i S3 wyraŝa równanie logiczne E1 = ( S1+ S2) S3 Do realizacji tej zaleŝności z wykorzystaniem sterownika LOGO! niezbędne są tylko jego dwa bloki logiczne: blok alternatywy i blok koniunkcji. Zakładając, Ŝe sygnały elementów wejściowych S1, S2 i S3 będą wprowadzone odpowiednio na wejścia I1, I2 i I3 sterownika oraz, Ŝe do sterowania elementem wykonawczym E1 zostanie wykorzystane wyjście Q1 sterownika, schemat układu wykorzystujący symbole LOGO! ma postać jak na rys. 4b. Schemat ten jest programem, który naleŝy wprowadzić do pamięci sterownika w celu realizacji postawionego zadania. Procedura wprowadzania programu do pamięci sterownika zostanie przedstawiona na przykładzie jeszcze prostszego zadania sterowania WPROWADZANIE I EDYCJA PROGRAMU ZałóŜmy, Ŝe sterownik nie zawiera programu; po włączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się komunikat: No Program NaleŜy wówczas przełączyć LOGO! w tryb programowania, naciskając jednocześnie trzy klawisze:, i OK. (Konieczność wciskania trzech klawiszy zabezpiecza przed przypadkowym wprowadzeniem sterownika w tryb programowania.) W wyniku tego pojawi się główne menu LOGO!: >Program PC/Card Start 10

11 Pierwszym znakiem w pierwszym wierszu jest kursor >, przesuwany przy uŝyciu klawiszy i. Aby przejść do menu programowania naleŝy kursor ustawić przy opcji Program i wcisnąć przycisk OK. W wyniku tego pojawia się menu programowania, w którym kursor naleŝy ustawić przy pozycji Edit Program. >Edit Program Clear Prg Set Clock Po wciśnięciu klawisza OK, sterownik prezentuje pierwsze wyjście Q1: Wykorzystując klawisze i, moŝna przywoływać inne wyjścia sterownika. W tym stanie rozpoczyna się proces wprowadzania konkretnego programu do pamięci sterownika. Przykład Niech zadanie sterowania dwustanowym elementem wykonawczym E1, odpowiada układowi stykowo-przekaźnikowemu, przedstawionemu na rys. 5a. a) b) Rys. 5. Schemat układu stykowo-przekaźnikowego a) i odpowiadający mu schemat blokowy w języku programowania sterownika LOGO! b) ZaleŜność stanu elementu E1 od stanu elementów wejściowych S1i S2 wyraŝa równanie logiczne E 1 = S1+ S2 Do realizacji tej zaleŝności, w przypadku wykorzystania sterownika LOGO!, niezbędny jest tylko jeden blok alternatywy. Zakładając, Ŝe sygnały elementów wejściowych S1 i S2 będą wprowadzone odpowiednio na wejścia I1 i I2 sterownika oraz, Ŝe do sterowania elementem wykonawczym E1 zostanie wykorzystane wyjście Q1 sterownika, do pamięci sterownika naleŝy wprowadzić program jak na rys. 5b. Po wybraniu wyjścia Q1, w symbolu Q1 zostało podkreślone Q. Podkreślenie to jest kursorem wskazującym aktualną pozycję w programie. Kursor ten moŝna przemieszczać wykorzystując klawisze,,,. 11

12 Naciskając klawisz, przesuwamy kursor w lewą stronę. NaleŜy teraz wprowadzić symbol bloku alternatywy (OR) z listy GF. Aby przejść do trybu edycji, naciskamy przycisk OK, w wyniku czego kursor pojawia się na tle migającego szarego prostokąta i sterownik wymienia nazwę pierwszej listy Co (zbioru zacisków). Wciskając klawisz, wybieramy listę GF (funkcje podstawowe) i wciskamy OK. LOGO! wyświetli pierwszy blok z listy GF; jest to blok koniunkcji (AND). Wciskając klawisze lub, poszukujemy potrzebnego bloku alternatywy (OR). Po jego ukazaniu wciskamy OK, zatwierdzając w ten sposób jego wprowadzenie do programu; pojawia się obraz z kursorem, wskazującym na potrzebę zadeklarowania sposobu wykorzystania wejścia. KaŜde wejście bloku moŝe być wykorzystane do połączenia z innym blokiem lub z wejściem sterownika lub teŝ pozostać niewykorzystane. W tym przypadku chcemy połączyć wejście bloku z wejściem I1 sterownika. Wykorzystując klawisze lub poszukujemy listy Co i wybór listy potwierdzamy przyciskiem OK. Pojawia się pierwszy znak z listy Co znak x, oznaczający, Ŝe wejście jest nie uŝywane. Wykorzystując klawisze lub poszukujemy wejścia I1 i zatwierdzamy wybór przyciskiem OK. Przy pierwszym wejściu bloku pojawia się symbol wejścia I1, a kursor przeskakuje do kolejnego wejścia bloku. 12

13 Postępując analogicznie naleŝy do bloku podłączyć wejście sterownika I2. Trzeciemu wejściu bloku naleŝy przyporządkować znak x, co w tym przypadku kończy wprowadzanie programu. UŜywając klawiszy, moŝna przeglądać zawartość programu. Po zakończeniu wprowadzania programu naleŝy wyjść z trybu programowania i przełączyć sterownik w tryb RUN (praca). W tym celu, naciskając klawisz ESC naleŝy wrócić do menu programowania, ponownie naciskając ESC - wrócić do menu głównego, w menu głównym ustawić kursor > przy pozycji START i nacisnąć klawisz OK. W przypadku prawidłowo sformułowanego programu sterownik podejmuje jego realizację załącza lub wyłącza obwód wyjściowy w zaleŝności od stanu sygnałów wejściowych. W trybie RUN wejścia i wyjścia wysterowane w stan 1 są podświetlone. Wciśnięcie klawisza ESC w celu wyjścia z trybu programowania jest związane ze sprawdzeniem poprawności programu. W przypadku istnienia nieprawidłowości, wciśnięcie ESC nie powoduje przejścia do menu programowania, natomiast sterownik wskazuje nieprawidłowości programu, oznaczając je symbolem? oraz rodzaj nieprawidłowości, jak w poniŝszym przykładzie KOREKTY PROGRAMU Podczas wprowadzania programu moŝna powracać do poprzedniego kroku, wciskając klawisz ESC. Wprowadzanie zmiany wejścia Aby zmienić oznaczenie wejścia naleŝy: - naprowadzić kursor na pozycję podlegającą zmianie, - przejść do trybu edycji i potwierdzić klawiszem OK., - wprowadzić nowe oznaczenie wejścia. Kasowanie bloku Przykład: Aby w powyŝszym programie skasować blok B02 i połączyć bezpośrednio blok B01 z wyjściem Q1, naleŝy: - naprowadzić kursor na wejście Q1, tj. pod symbol B02 jak poniŝej, 13

14 - nacisnąć klawisz OK, - wybrać listę BN i wcisnąć OK, - z listy BN wybrać B01 i wcisnąć OK. Kasowanie grupy bloków Przykład: Aby usunąć z powyŝszego programu bloki B01 i B02 naleŝy: - naprowadzić kursor na wejście Q1, tj. pod symbol B02 i wcisnąć OK, - wybrać listę Co i wcisnąć OK, - z listy Co wybrać x i wcisnąć OK. 7. PRZYKŁADOWY PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. Zapoznanie z budowa i sposobem obsługi stanowiska laboratoryjnego. 2. Zapoznanie z panelem obsługi LOGO!. 3. Praktyczna realizacja zadania opisanego w P Zaprogramowanie układu kombinacyjnego zadanego przez prowadzącego. 5. Zaprogramowanie i realizacja układu sterowania napędami elektropneumatycznymi wg rys. 6 a i b. W obu przypadkach tłoczysko siłownika powinno wysunąć się po chwilowym podaniu sygnału START i po osiągnięciu skrajnego połoŝenia samoczynnie wycofać się. Wysuwanie tłoczyska moŝe być spowodowane sygnałem START tylko wtedy, kiedy jest ono w pozycji wycofanej. Do wykrywania pozycji tłoczyska wykorzystać przekaźniki stykowe lub czujniki bezdotykowe. a) b) Rys. 6. Rysunek do zadania 5 14

15 8. SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA W sprawozdaniu z ćwiczenia naleŝy zamieścić zrealizowane programy sterownika. 9. LITERATURA Podręcznik LOGO!. SIEMENS, wyd. 12/96 15

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI PW

INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI PW INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI PW Sterownik programowalny LOGO! Spis treści: Praca z LOGO! podstawowe zasady... 2 Zmiana trybu pracy... 2 Wejścia i wyjścia... 2 Kursor i przemieszczanie kursora... 2 Planowanie...

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości

Podstawowe wiadomości 1 Podstawowe wiadomości 10 1. Podstawowe wiadomości 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości Sterownik to urządzenie, którego podstawowym zadaniem jest sterowanie realizacją jakiegoś procesu. Sterownik generuje

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 6 str.1/13 ĆWICZENIE 6

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 6 str.1/13 ĆWICZENIE 6 Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 6 str.1/13 ĆWICZENIE 6 PROGRAMOWANIE UNIWERSALNYCH STEROWNIKÓW LOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE MODUŁU LOGICZNEGO LOGO! FIRMY SIEMENS 1.CEL ĆWICZENIA:

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Technicznych Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Programowanie sterowników LOGO! z wykorzystaniem panelu sterowniczego. Opracował: mgr inż. Michał Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Człowiek- najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawy Automatyki. Człowiek- najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy Automatyki Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VI LABORATORIUM MECHATRONIKI IEPiM Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy modelu układu

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2016 Literatura Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN, Warszawa, 2003 Traczyk W.:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Automatyki Budynkowej Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II 1. Wstęp Pherao II jest niewielkim sterownikiem kompaktowym, który charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów Przedmiot: Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

SFC zawiera zestaw kroków i tranzycji (przejść), które sprzęgają się wzajemnie przez połączenia

SFC zawiera zestaw kroków i tranzycji (przejść), które sprzęgają się wzajemnie przez połączenia Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów blokowych FBD, tekstowe: lista instrukcji IL, tekst strukturalny ST, grafów: graf funkcji sekwencyjnych SFC, graf

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, 2015. Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, 2015. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Literatura Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN, Warszawa, 2003 Traczyk W.:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K IEJ

INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K IEJ INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K IEJ Programowalny ministerownik procesów binarnych SIEMENS LOGO Materiały pomocnicze do zajęć w Laboratorium Automatyki Procesów

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6

Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6 Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi elementami języka drabinkowego i zasadami programowania Programowalnych Sterowników Logicznych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie bramą Numer ćwiczenia: 7 Opracowali: Tomasz Barabasz Piotr Zasada Merytorycznie sprawdził: dr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Poznań 2017 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie PA1. Realizacja układów dyskretnych z przekaźników i bramek NAND

Ćwiczenie PA1. Realizacja układów dyskretnych z przekaźników i bramek NAND - laboratorium Ćwiczenie PA Realizacja układów dyskretnych z przekaźników i bramek NAND Instrukcja laboratoryjna Opracował : dr inŝ. Wieńczysław J. Kościelny Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

termostat pomieszczeniowy TR-104

termostat pomieszczeniowy TR-104 SPIS TREŚĆI 1. DANE TECHNICZNE 2. OPIS 3. INSTALACJA 4. OBSŁUGA 4.1. Wyświetlacz 4.2. Klawiatura 4.3. Ustawianie zegara 4.4. Programowanie kalendarza 4.5. Podgląd i zmiana temperatury 4.6. Ręczna zmiana

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elementów i Układów Automatyzacji

Laboratorium Elementów i Układów Automatyzacji Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elementów i Układów Automatyzacji Przekaźniki czasowe Instrukcja do ćwiczenia OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ĆWICZENIE 1) UKŁADY PRZEŁĄCZAJĄCE OPARTE NA ELEMENTACH STYKOWYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest poznanie:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI ĆWICZENIE 4 BLOKI FUNKCYJNE

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI ĆWICZENIE 4 BLOKI FUNKCYJNE STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI ĆWICZENIE 4 BLOKI FUNKCYJNE Poznań, wrzesień 2014 Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją dydaktyczną. Dokonać oględzin urządzeń, przyrządów

Bardziej szczegółowo

3.2.3. Optyczny czujnik zbliżeniowy... 80 3.3. Zestawy przekaźników elektrycznych... 81 3.3.1. Przekaźniki zwykłe... 81 3.3.2. Przekaźniki czasowe...

3.2.3. Optyczny czujnik zbliżeniowy... 80 3.3. Zestawy przekaźników elektrycznych... 81 3.3.1. Przekaźniki zwykłe... 81 3.3.2. Przekaźniki czasowe... 3 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SYMBOLI GRAFICZNYCH ELEMENTÓW PNEUMATYCZNYCH I ELEKTROPNEUMATYCZNYCH UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU... 11 1. WPROWADZENIE... 15 1.1. Uwagi ogólne... 15 1.2. Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami)

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami) Dodatek do instrukcji (wersja z partycjami) Wersja 1g 2208.2008 SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA PARTYCJI... 2 2. ZMIANA PARTYCJI... 3 3. UśYTKOWNICY... 3 4. PRZYPISANIE PILOTÓW DO WYBRANEJ PARTYCJI... 4 5. PRZYPISANIE

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem wiercenia otworów w elemencie na linii produkcyjnej przy pomocy sterownika PLC

Sterowanie procesem wiercenia otworów w elemencie na linii produkcyjnej przy pomocy sterownika PLC Ćwiczenie 3 Sterowanie procesem wiercenia otworów w elemencie na linii produkcyjnej przy pomocy sterownika PLC 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest napisanie i uruchomienie programu do sterowania sekwencyjnego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Podstawy PLC. Programowalny sterownik logiczny PLC to mikroprocesorowy układ sterowania stosowany do automatyzacji procesów i urządzeń.

Podstawy PLC. Programowalny sterownik logiczny PLC to mikroprocesorowy układ sterowania stosowany do automatyzacji procesów i urządzeń. Podstawy PLC Programowalny sterownik logiczny PLC to mikroprocesorowy układ sterowania stosowany do automatyzacji procesów i urządzeń. WEJŚCIA styki mechaniczne, przełączniki zbliżeniowe STEROWNIK Program

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania PLC - zadania

Podstawy programowania PLC - zadania Podstawy programowania PLC - zadania Przemysłowe Systemy Sterowania lato 2011 Przeliczanie jednostek: 1. 11100111 na dec ze znakiem; 2. 01110010 bin na hex; 3. 32 dec na bin; 4. 27 dec na bcd; 5. 01110010

Bardziej szczegółowo

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE 1. Dane techniczne: Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wymiary[mm] : 70 x 90 x 58 Możliwość sterowania binarnego Regulowane parametry pracy : 12 Wyświetlacz LED Port

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) , , Fax:

Sp. z o.o Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) , , Fax: Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 020, 021, 022 R Sp z oo 41-250 Czeladź ul Wojkowicka 21 Tel (0-32) 265 70 97, 265 76 41, 763-77-77 Fax: 763 75-94 wwwmiksterpl mikster@miksterpl

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016 Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Aplikacje Systemów Wbudowanych Programowalne Sterowniki Logiczne (PLC) Krzysztof Bikonis Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5

Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5 Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi elementami języka drabinkowego i zasadami programowania Programowalnych Sterowników Logicznych

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 4!!!

1. Wstęp. dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 4!!! Laboratorium nr3 Temat: Sterowanie sekwencyjne półautomatyczne i automatyczne. 1. Wstęp Od maszyn technologicznych wymaga się zapewnienia ściśle określonych kolejności (sekwencji) działania. Dotyczy to

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Metody budowy schematu funkcjonalnego pneumatycznego układu przełączającego:

Wykład 9. Metody budowy schematu funkcjonalnego pneumatycznego układu przełączającego: Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 9 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów przełączających Metody budowy schematu funkcjonalnego pneumatycznego układu przełączającego: intuicyjna

Bardziej szczegółowo

Istnieje wiele metod przekształcania algorytmów wprogram sterujący.

Istnieje wiele metod przekształcania algorytmów wprogram sterujący. Metody programowania sterowników swobodnie programowalnych Wykład 9.3 Metody programowania sterowników swobodnie programowalnych Istnieje wiele metod przekształcania algorytmów wprogram sterujący. W1993

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. Stanowiska

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego 1. Specyfikacja...3 1.1. Przeznaczenie stanowiska...3 1.2. Parametry stanowiska...3 2. Elementy składowe...4 3. Obsługa...6 3.1. Uruchomienie...6

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Przekaźniki Czasowe

Ćwiczenie 2 Przekaźniki Czasowe Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 2 Przekaźniki Czasowe Poznań 27 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3 Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi strukturami przerzutników w wersji TTL realizowanymi przy wykorzystaniu bramek logicznych NAND oraz NO. 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych symboli graficznych elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych użytych w podręczniku 11

Wykaz ważniejszych symboli graficznych elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych użytych w podręczniku 11 Spis treści Wykaz ważniejszych symboli graficznych elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych użytych w podręczniku 11 1. Wprowadzenie 15 Uwagi ogólne 15 Podstawy teoretyczne - Program FluidStudio-P

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Sp. z o.o 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21 Tel. +48 (32) 763 77 77, 265 76 41, 265 70 97 Fax +48 (32) 763 75 94 www.mikster.com.pl mikster@mikster.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP 1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC SPIS TREŚCI PROGRAMOWALNE UKŁADY AUTOMATYKI ZADANIA STEROWNIKÓW PLC CECHY STEROWNIKÓW PLC RODZAJE STEROWNIKÓW PLC OBSZARY ZASTOSOWAŃ STEROWNIKÓW PLC BUDOWA STEROWNIKÓW PLC

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-3 BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI Koncepcja i opracowanie: dr hab. inż. Witold Pawłowski dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 19 Analiza pracy urządzeń KNX/EIB należących do odrębnych linii magistralnych Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie i analiza pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sterowanie oświetleniem poprzez TEBIS

Sterowanie oświetleniem poprzez TEBIS LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMOW ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie 7 Sterowanie oświetleniem poprzez TEBIS Inteligentne Systemy Elektryczne 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW 42-583 Bobrowniki ul. Sienkiewicza 63 Tel. (032) 287-41-70 Fax.(032) 381-17-00 www.phu-jatex.pl biuro@phu-jatex.pl 1. DANE TECHNICZNE... 3 2. PRZEZNACZENIE... 4 3. PULPIT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Bramki logiczne

Ćw. 8 Bramki logiczne Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie oświetleniem za pomocą przycisków firmy Busch -Jeager i pilota na podczerwień Numer ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

1.3Za każdym razem gdy program zostanie zmieniony (np. zmiana czasu lato/ zima) przełącznik zawsze podejmuje wykonywanie programu bieżącego.

1.3Za każdym razem gdy program zostanie zmieniony (np. zmiana czasu lato/ zima) przełącznik zawsze podejmuje wykonywanie programu bieżącego. Programator czasowy Talento 371mini (V86/1 digi42 M1) Instrukcja obsługi 1. Wprowadzenie Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi aby zapewnić optymalne wykorzystanie urządzenia. Programowanie jest proste

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ĆWICZENIE 1) UKŁADY PRZEŁĄCZAJĄCE OPARTE NA ELEMENTACH STYKOWYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest poznanie:

Bardziej szczegółowo

1. Zbiornik mleka. woda. mleko

1. Zbiornik mleka. woda. mleko Założenia ogólne 1. Każdy projekt realizuje zespół złożóny z max. 2 osób. 2. Projekt składa się z 3 części: - aplikacji SCADA PRO-2000; - programu sterującego - realizującego obsługę urządzeń w sterowniku;

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC. Sterowniki PLC. Wprowadzenie nazewnictwo. Historia. Dlaczego sterowniki PLC stały się tak popularne?

Sterowniki PLC. Sterowniki PLC. Wprowadzenie nazewnictwo. Historia. Dlaczego sterowniki PLC stały się tak popularne? Sterowniki PLC Wprowadzenie nazewnictwo Sterownik PLC (Programmable Logic Controller) Sterownik SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) Programowalny sterownik logiczny (sterownik programowalny) Sterownik

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie oświetleniem w zaleŝności od natęŝenia światła Numer ćwiczenia: 2 Opracowali: Tomasz Barabasz

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo