Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, , ulica Zakładowa 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1"

Transkrypt

1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel , fax Nr projektu Data Faza Egz. Nr 2 marzec 2009 projekt wykonawczy 2 PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO Targi Kielce Kielce, , ulica Zakładowa 1 Inwestor: Projektant: TARGI KIELCE Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, Kielce TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka Kielce Zespół projektowy: Imię i nazwisko data podpis Główny Projektant Projektował Sprawdził Stanisław Janur Waldemar Janur Krzysztof Szymkiewicz

2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTOR PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA SERWER TELEKOMUNIKACYJNY STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY STRUKTURA I FUNKCJONALNOŚĆ CENTRALI SYSTEM ZARZĄDZANIA CENTRALĄ REALIZACJA POŁĄCZEŃ VOIP SERWER CAC ZINTEGROWANA KSIĄśKA TELEFONICZNA LDAP SERWER POCZTY GŁOSOWEJ ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPRZEWODOWY DECT WYMAGANIA FUNKCJONALNE DODATKOWE ELEMENTY SYSTEMU WYMAGANIA DO SYSTEMU TARYFIKACYJNEGO STANOWISKA INFORMACYJNE CTI (TZW.SOFTPHONE) FUNKCJONALNOŚĆ APARATÓW SYSTEMOWYCH WYMAGANIA DLA APARATÓW DECT APARATY SYSTEMOWE ZESTAWIENIE WYPOSAśENIA CENTRALI ZESTAWIENIE APARATÓW TDM I VOIP - SIP RYSUNKI I CERTYFIKATY TESTY ZGODNOŚCIOWE...24

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 INWESTOR TARGI KIELCE Sp. z o.o. ul. Zakładowa Kielce PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą formalno-prawną niniejszego opracowania jest umową zawartą w dniu 24 lutego 2009r, pomiędzy Targami Kielce Sp. z o.o., a firmą TK_SYSTEM z siedzibą w Kielcach, ul. Władysława Łokietka 8, oraz wytyczne Inwestora. konsultacje z administratorem. wizja lokalna ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja nowego systemu łączności, mającego na celu rozwiązanie obecnych problemów, z uwzględnieniem nowych usług opartych na technologii VoIP w powiązaniu z nową architekturą sieci LAN, poprawę funkcjonalności oraz umoŝliwienie dalszej rozbudowy systemu w przyszłości. Opracowanie obejmuje projekt systemu telekomunikacyjnego na bazie serwera telekomunikacyjnego NeXspan AXL, który od strony linii miejskich wyposaŝony będzie w dwa dostępy ISDN PRA (30B+D), 4 linie miejskie analogowe i 4 dostępy ISDN BRA (2B+D), które umoŝliwią równieŝ podłączenie cyfrowych bramek GSM-ISDN, oraz linie wewnętrzne systemowe, systemowe VoIP, VoIP - SIP, i klasyczne linie analogowe. Serwer będzie zintegrowany z projektowaną siecią informatyczną. W zakres niniejszego opracowania wchodzi równieŝ dobór aparatów systemowych TDM i systemowych VoIP razem z przystawkami do tych aparatów. 2

4 Projekt nie obejmuje: - wykonania sieci zasilającej i jej zabezpieczenia - wykonania linii dostępowych od strony operatorskiej - wykonania sieci od strony abonenckiej - wykonania uziemienia szafy 19 2 SERWER TELEKOMUNIKACYJNY OPIS TECHNICZNY Specyfika Targów Kielce wymaga rozwiązania telekomunikacyjnego zapewniającego niezawodność, funkcjonalność, elastyczność i bezpieczeństwo, szczególnie w czasie trwania imprez targowych. Wybrany produkt musi realizować połączenia głosowe we współpracy z siecią informatyczną na bazie najnowszych rozwiązań i protokołów. Produktem spełniającym wszystkie parametry określone w załoŝeniach do niniejszego projektu, jest serwer telekomunikacyjny produkcji AASTRA MATRA, NeXspan AXL, integrujący głos i dane, co pozwala uprościć system zarządzania siecią, stwarzając korzystne warunki dla rozwoju aplikacji. System ten opiera się na rozwiązaniach programowych, jego atutem jest otwarta, skalowalna architektura. Rozwiązania VoIP wyróŝniają szczególne moŝliwości integracji i rozbudowy, niezawodność raz niski koszt. To właśnie systemy tego rodzaju bez wątpienia w niedalekiej przyszłości wyprą tradycyjne centrale telefoniczne PBX. Zlokalizowany w serwerowni w szafie 19 serwer telekomunikacyjny NeXspan AXL pozwoli z jednej strony na integrację z siecią informatyczną poprzez okablowanie strukturalne w budynku administracyjnym, z drugiej strony z operatorami telekomunikacyjnymi. Modułowa budowa pozwala na instalacje w wolnych slotach dodatkowych kart oraz na zainstalowanie dodatkowego gabinetu wyposaŝonego w 14 wolnych slotów. 3

5 2.1.2 STAN ISTNIEJĄCY Obecna centrala telefoniczna ERICSSON BUSINES PHONE 250, w niŝej podanej konfiguracji, obsługuje budynek administracyjny, centrum konferencyjno-prasowe i hale wystawowe. Zarówno przełącznica telekomunikacyjna jak i centrala BP-250 jest zlokalizowana w pomieszczeniu na parterze w wersji naściennej. Centrala BP-250 nie pozwala na uruchomienie nowego rodzaju usług na bazie aplikacji zwiększających funkcjonalność i zarządzanie. Dostępy miejskie - ISDN PRA (30B+D) szt. 1 - ISDN BRA (2B+D) szt. 2 (bramki GSM) - linia miejska analogowa szt. 4 Linie wewnętrzne - ISDN (S0) szt. 8 - linia systemowa szt linia analogowa szt. 200 Taryfikacja - bufor i aplikacja f-my CONTEC STAN PROJEKTOWANY System telekomunikacyjny dla Targów Kielce obejmie lokalizacje: budynek administracyjny hale wystawowe Proponowana konfiguracja: Centrala NeXspan AXL Ilość Linie miejskie cyfrowe PRA 30B+D 2 Linie miejskie cyfrowe BRA 2B+D 4 Linie wewnętrzne cyfrowe (systemowe) 8 Linie wewnętrzne analogowe 80 Linie wewnętrzne systemowe IP 20 Linie wewnętrzne VoIP - SIP 130 Zasilanie awaryjne na 8 godzin 1 Program taryfikacyjny 1 4

6 Od strony dostępów miejskich centrala powinna umoŝliwiać włączenie dwóch traktów ISDN PRA (30B+D) i 4 linii miejskich analogowych (jako rezerwa na wypadek uszkodzenia łączy PRA), oraz 4 dostępów ISDN BRA (2B+D) do realizacji połączeń poprzez bramki GSM. Linie wewnętrzne cyfrowe, zakończone aparatami systemowymi (TDM) w ilości 8, pozwalają na obsługę sekretariatu i najwaŝniejszych działów, realizujących duŝą ilość przełączeń i połączeń z uŝyciem funkcji monitorowania stanu innych abonentów wewnętrznych. Linie wewnętrzne zakończone aparatami systemowymi VoIP w ilości 20, są przypisani do centrali poprzez sieć informatyczną, podobnie jak uŝytkownicy aparatów VoIP z SIP w ilości 130. Linie wewnętrzne analogowe w ilości 30, są przeznaczone do obsługi budynku administracyjnego ( faksy). Do obsługi hal wystawowych przeznaczonych jest 50 linii wewnętrznych analogowych STRUKTURA I FUNKCJONALNOŚĆ CENTRALI Do obsługi stoisk wystawowych dedykowanych jest 50 linii wewnętrznych analogowych z moŝliwością przypisania ich do wyznaczonego traktu dla realizacji połączeń wychodzących. Obsługę budynku administracyjnego zapewnia 8 linii wewnętrznych systemowych i 30 linii analogowych (do obsługi faksów) oraz 150 linii wewnętrznych VoIP. Cyfrowa centrala telefoniczna złoŝona z serwera przetwarzania połączeń (w skr. Serwer) oraz Media Gateway a (w skr. MG) jest zintegrowana w jednym urządzeniu. Serwer oraz MG muszą być zasilane z siłowni. Siłownia musi być dostarczona razem z Centralą i zapewniać zasilanie awaryjne na minimum 8 godzin. Maksymalny pobór mocy przez siłownie nie moŝe być większy niŝ 300W (praca centrali i ładowanie akumulatorów). Przy czym, w trakcie normalnej pracy Centrali obciąŝenie nie moŝe przekroczyć 150W (z uwzględnieniem zasilania stacji bazowych DECT oraz telefonów stacjonarnych TDM). 5

7 Centrala (Serwer oraz MG) wraz z siłownią i akumulatorami jest przewidziana do instalacji w szafie rack 19 w serwerowni, zajmując miejsce 9U. Strona stacyjna Centrali jest zrealizowana w postaci paneli z gniazdami RJ45 (jedna linia TDM na gniazdo) wyprowadzonymi z przodu obudowy centrali. Panele z gniazdami RJ45 są zintegrowane z kartami centrali. Wymiana jednego typu karty na drugi (rzadką kartę na gęstą lub kartę miejską na abonencką) zapewnia automatycznie odpowiednią liczbę gniazd na panelach RJ45 strony stacyjnej. Z poziomu centrali w jednolity sposób moŝliwe jest zarządzanie telefonami stacjonarnymi analogowymi, cyfrowymi TDM, dołączonymi do systemu poprzez MG, jak równieŝ telefonami systemowymi IP i telefonami SIP, dołączonymi do systemu poprzez sieć LAN. Serwer umoŝliwia rozbudowę poprzez zakup odpowiednich licencji do minimum 500 abonentów IP (systemowych i SIP) oraz do 60 kanałów dla linii miejskich SIP Trunking. Oprogramowanie Serwera pozwala na: zarządzanie kontami wszystkich abonentów systemu i dowolne przypisywanie abonenta systemu do danego typu linii wewnętrznej (analogowej, cyfrowej, IP, SIP, DECT) identyfikację abonentów i zarządzanie ich uprawnieniami analizowanie wybieranych numerów i automatyczne kierowanie połączeń wg dróg o najmniejszych kosztach połączeń (LCR, ARS) zarządzanie procesem połączeń, w tym wymianę sygnalizacji (ISDN DSS1 na SIP, zarządzanie numerami alarmowymi i adresami IP uŝytkowników końcowych) jednolity, elastyczny plan numeracyjny dla wszystkich abonentów, zarządzanie połączeniami do operatorów telekomunikacyjnych, podział zasobów systemu pomiędzy róŝne grupy abonentów wg podziału na firmy i komórki organizacyjne firm oraz indywidualną konfigurację dla kaŝdej z komórek organizacyjnych w zakresie: dostępu do linii zewnętrznych, kalendarzy, dystrybucji i obsługi połączeń przychodzących, list skróconego wybierania, stanowisk awizo, funkcję kontroli zajmowanego pasma IP poprzez połączenia głosowe realizowane pomiędzy róŝnymi podsieciami, w tym realizowanych do operatorów VoIP roaming abonentów DECT pomiędzy róŝnymi stacjami bazowymi (handover), 6

8 ksiąŝkę telefoniczną zapewniającą wpisywanie i odczytywanie danych z wykorzystaniem protokołu LDAP, ksiąŝka ma mieć pojemność minimum 500 rekordów i umoŝliwiać rozbudowę do 3000; automatyczną dystrybucję połączeń (ACD) wykorzystujące: grupy huntingowe, przelewowe, asystentów grup, monitorowanie statusu abonenta, zapowiedzi i komunikaty głosowe, pocztę głosową; umoŝliwiając przekierowywanie połączeń w zaleŝności od pory dnia, numeru dzwoniącego i wywoływanego oraz komórki organizacyjnej, do której kierowane było połączenie, uruchomienie interfejsu (protokół komunikacyjny) do aplikacji CTI. rozbudowę o moduł CTI umoŝliwiający integracje z aplikacjami informatycznymi innych producentów poprzez protokół: TAPI, CSTA oraz w oparciu o technologie Web Services. Ponadto Centrala posiada: wbudowanego klienta protokołu SNMP do integracji Serwera oraz MG z aplikacjami innych producentów przeznaczonych do zarządzania urządzeniami IP wbudowanego klienta SNTP do synchronizacji wewnętrznego zegara ze wzorcem czasu z sieci IP zintegrowany serwer SIP do obsługi wewnętrznych abonentów SIP oraz łączy (SIP trunking) do innych systemów VoIP. Serwer SIP wspiera następujące rekomendacje: RFC 3261, RFC 3323, RFC 3325, RFC 3263, RFC 3725, RFC 3265, RFC 2976, RFC 3842, RFC 2833, RFC 4733, RFC 2327, RFC 4566, RFC 3581, RFC 3264, RFC 3550, RFC 3551, RFC 4855, RFC 3398, RFC 3515, RFC 3891, RFC 3892, RFC 3665, RFC 3725; zintegrowany bufor do przechowywania danych taryfikacyjnych (minimum 40 tysięcy rekordów) oraz do przeprowadzania zdalnej wymiany oprogramowania zintegrowany interfejs Ethernet do zarządzania systemem, integracji z aplikacjami typu CTI, ściągania danych taryfikacyjnych oraz informacji alarmowych z obsługą SNMP wyprowadzony na obudowę port USB lub port na karty pamięci typu FLASH do zapisywania kopii bezpieczeństwa (backup u) na zewnętrznym nośniku. Zintegrowany port szeregowy do lokalnej konfiguracji Centrali, 7

9 W celu automatyzacji instalacji telefonów wewnętrznych IP oprogramowanie Serwera jest wyposaŝone w niezbędne moduły: DHCP, FTP, TFTP, SNTP; zapewniające telefonom IP (systemowym i SIP): automatyczne przypisanie adresów IP, maski, numeru VLAN oraz wskazanie adresu IP serwera telefonii IP (DHCP), automatyczną aktualizację oprogramowania i konfiguracji telefonów IP oraz SIP (FTP, TFTP), automatyczną synchronizację czasu na telefonach IP oraz SIP (SNTP); przy wykorzystaniu infrastruktury transportowej sieci LAN (mostki, przełączniki) dowolnego producenta. MG posiada budowę modułową umoŝliwiającą podłączenie następujących typów linii TDM jedynie poprzez instalacje wewnątrz MG odpowiednich kart: linie cyfrowe ISDN PRA, ISDN BRA, PCM R2; linie zewnętrzne analogowe POTS, E&M, MB; linie wewnętrzne cyfrowe do podłączenia systemowych telefonów producenta Centrali; podłączonych do centrali po jednej parze przewodów zapewniającej zasilanie i sterowanie telefonu systemowego razem z ewentualnymi przystawkami; linie wewnętrzne analogowe, linie cyfrowe do podłączenia stacji bazowych DECT zintegrowanego systemu łączności bezprzewodowej, MG posiada: bezblokadowe pole komutacyjne zapewniające komutację kanałów dla minimum 32 strumieni 2Mb/s, procesory sygnałowe do detekcji i generacji tonów i sygnałów DTMF, FSK oraz R2, procesory sygnałowe realizujące konwersję 32 kanałów TDM na pakiety VoIP z zastosowaniem następujących kodeków: G711, G729, G723 oraz protokołu T38 dla komunikacji faksowej; modem zapewniający zdalny dostęp do systemu Zarządzania Centralą, 2 port ISDN PRA (30B+D) z sygnalizacją QSIG i DSS1, 4 porty ISDN BRA (2B+D) z sygnalizacją QSIG i DSS1, umoŝliwiające programowo (z poziomu portalu do zarządzania Centralą) wybór trybu pracy: NT lub TE oraz zapewniające włączenie zasilania magistrali S0 dla kaŝdego portu indywidualnie (jeŝeli oferowane rozwiązanie nie umoŝliwia programowe definiowanie styków ISDN BRA jako NT i TE - odpowiednio 2 styki NT i 2 TE), 8

10 80 linii wewnętrznych analogowych z automatyczną detekcją trybu wybierania (DTMF i Pulse), funkcją prezentacji numeru dzwoniącego w standardzie FSK lub DTMF oraz z funkcją prezentacji nazwy dzwoniącego zgodnie z normą ETSI: ETS port audio o impedacji 600 Ohm i 1500 Ohm do podłączenia zewnętrznego źródła muzyki w czasie oczekiwania ( music on hold ) z programową regulacją natęŝenia głosu wewnętrzny system komunikatów głosowych, o pojemności 16 synchronicznych kanałów i pamięcią wewnętrzną FLASH na 30 minut nagrań, zapewniający podstawianie: o zapowiedzi powitalnych na liniach zewnętrznych systemu, wgranie komunikatu powitalnego, w postaci pliku typu *.wav, o muzyki w czasie oczekiwania ( music on hold ) podczas przełączania rozmowy oraz jej zawieszenia (nagranej w formacie *.wav), o głosowych wiadomości (moŝliwość wyboru jednego z dwóch języków: polski, angielski dla kaŝdego abonenta indywidualnie) informujących abonentów analogowych między innymi o: pozostawionej nowej wiadomości na poczcie głosowej, błędnie wybranym numerze, zajętych liniach zewnętrznych; o przewodników głosowych (moŝliwość wyboru jednego z dwóch języków: polski, angielski dla kaŝdego abonenta indywidualnie) informujących abonentów wewnętrznych analogowych, DECT oraz cyfrowych o sposobie aktywowania dostępnych w danej chwili funkcji i usług Centrali, w tym: abonent dzwoniący na zajęty numer wewnętrzny, jeŝeli: nie ma Ŝadnych uprawnień otrzyma informacje głosową, Ŝe numer jest zajęty, jeŝeli ma prawo rezerwacji kolejki to otrzyma informacje głosową jak ma aktywować tą usługę, jeŝeli dodatkowo ma prawo wejścia na trzeciego w prowadzoną rozmowę, to otrzyma dodatkową informacje głosową o sposobie realizacji tej funkcji; abonent, który ma aktywowaną jedną z funkcji: nieprzeszkadzaj lub przekaz ; po podniesieniu słuchawki, otrzyma informację głosową o rodzaju aktywowanej funkcji i sposobie jej dezaktywacji, jeŝeli abonent będzie wybierał numer na zablokowanym telefonie otrzyma głosową prośbę o podanie hasła. 9

11 2.1.5 SYSTEM ZARZĄDZANIA CENTRALĄ System zarządzania centralą jest zrealizowany w postaci portalu www wbudowanego w Serwer (Centralę). MoŜliwe jest zastosowanie dodatkowych serwerów pod warunkiem iŝ sumaryczne zuŝycie energii przez Centralę i dodatkowe serwery nie przekroczy 200W przy normalnej pracy systemu. Komunikacja z portalem administracyjnym musi odbywać się przy wykorzystaniu szyfrowanej sesji HTTPS. Dostęp do portalu musi być zabezpieczony hasłem innym dla kaŝdego z administratorów (moŝliwość zdefiniowania minimum 10 kont administratorów). Zarządzanie, konfiguracja i administrowanie Centralą odbywa się w j. polskim. System zarządzania centralą pozwala na zdefiniowanie listy kont abonenckich z ich numerami wewnętrznymi, numerami DID, imieniem i nazwiskiem, adresem , przynaleŝnością do komórek organizacyjnych, językiem obsługi, grup huntingowych, grup pick-up owych, kategoriami uprawnień, klasami usług, klawiszami programowalnymi. System umoŝliwia aktualizację danych osobowych (nazwiska, numery, adresy ) z wykorzystaniem protokołu LDAP. System pozwala administratorowi na swobodne przypisanie danego konta abonenckiego do dowolnego wyposaŝenie (portu) fizycznego Centrali (port analogowy, cyfrowy TDM, systemowy IP, SIP, DECT). Ponadto system zapewnia swobodne przenoszenie konta abonenckiego z jednego typu portu centrali na drugi z zachowaniem wszystkich ustawień (przeniesienie konta abonenckiego z portu cyfrowego na analogowy bez kasowania klawiszy programowalnych zdefiniowanych wcześniej przez uŝytkownika na telefonie cyfrowym, t.z. po ponownym przeniesieniu go na port cyfrowy klawisze te są automatycznie odtworzone) REALIZACJA POŁĄCZEŃ VOIP W przypadku rozbudowy Centrali o wewnętrzne telefony IP oraz łącza do operatorów telefonii Internetowej Centrala gwarantuje, Ŝe zestawianie połączeń VoIP pomiędzy liniami TDM, a abonentami IP i liniami SIP Trunking odbywać się będzie z automatycznym przydzielaniem minimum trzech kodeków: G711, G729, G723. Ponadto dla wybranej relacji (linie miejskie VoIP) system umoŝliwi sztywne zdefiniowanie określonego kodeka. Dla połączeń faksowych system automatycznie wykryje sygnał faksu i zestawi połączenie poprzez sieć IP z wykorzystaniem protokołu T38. 10

12 System zapewnia rozbudowę o szyfrowanie pakietów głosowych (VoIP/RTP) z wykorzystaniem 128 bitowego klucza. Ponadto dla zapewnienia maksymalnej wydajności systemu, w przypadku realizacji połączeń VoIP punkt-punkt pomiędzy: róŝnymi telefonami IP i SIP, telefonami IP (w tym SIP), a MG Centrali, łączami SIP Trunking do innych systemów VoIP, a wewnętrznymi telefonami IP oraz MG Centrali; strumienie pakietów VoIP mogą być adresowane bezpośrednio do urządzeń końcowych (telefon, MG, SIP Trunk), a ich ruch w sieci IP będzie mógł odbywać się z pominięciem Serwera oraz MG nie będących końcowymi adresatami komunikacji głosowej IP. Serwer oraz MG mogą koncentrować jedynie pakiety sygnalizacyjne SERWER CAC Dla zapewnienia jakości połączeń (QoS) system jest wyposaŝony w zintegrowany serwer typu Call Admission Control (CAC) kontrolujący pasmo zajmowane przez połączenia VoIP. Serwer ten umoŝliwia zdefiniowanie adresacji dla róŝnych podsieci IP oraz określenie maksymalnego pasma dostępnego dla połączeń VoIP na łączach pomiędzy poszczególnymi podsieciami. Getekeeper kontroluje połączenia pomiędzy wszystkimi abonentami IP (systemowe oraz SIP), MG oraz łączami SIP do innych systemów VoIP. Serwer CAC dynamicznie określa zajętość pasma w oparciu o liczbę połączeń w danej relacji i uŝytych do transmisji głosu kodeków. Po zajęciu zadeklarowanego pasma kolejne połączenia VoIP realizowane w danej relacji muszą być odrzucane z komunikatem Linie zajęte, a oprogramowanie Serwera zapewnia moŝliwość automatycznego przekierowania połączenia na inny rodzaj łącza (automatyczna zmiana linii SIP trunking na ISDN, przy połączeniach wychodzących na zewnątrz) dla wybranych abonentów. 11

13 2.1.8 ZINTEGROWANA KSIĄśKA TELEFONICZNA LDAP Centrala posiada zintegrowaną centralną KsiąŜkę Telefoniczna o pojemności 500 rekordów. KsiąŜka Telefoniczna jest dostępna dla uŝytkowników wszystkich linii wewnętrznych (systemowych, SIP, DECT i analogowych) do prezentacji nazwy dzwoniącego abonenta. Ponadto dane z KsiąŜki Telefonicznej są dostępne dla wszystkich abonentów Centrali na stronie www (pod adresem IP centrali) z moŝliwością wyszukiwania rekordów po nazwie. Ponadto centralna KsiąŜka Telefoniczna jest wykorzystywana do realizacji funkcji call-by-name dla abonentów systemowych (TDM i IP). KaŜdy z rekordów zawiera następujące pola: nazwisko, imię, numer, firma, wydział, adres owy Dane w KsiąŜce Telefonicznej mogą dotyczyć zarówno numerów wewnętrznych jak i zewnętrznych. System zapewnia przechowywanie kilku rekordów pod jednym numerem. Zintegrowana KsiąŜka Telefoniczna jest wyposaŝona w interfejs LDAP umoŝliwiający wymianę danych katalogowych (zapis i odczyt) z innymi aplikacjami z wykorzystaniem tego protokołu SERWER POCZTY GŁOSOWEJ Centrala posiada zintegrowany serwer poczty głosowej dostępny dla wszystkich abonentów Centrali. Serwer posiada 8 kanałów dostępowych, co zapewnia przechowanie minimum 10 godzin wiadomości. Obsługa poczty jest moŝliwa w dwóch językach (angielskim i polskim, zsynchronizowanym z przewodnikami głosowymi) definiowanych indywidualnie dla kaŝdego abonenta oddzielnie. Serwer poczty głosowej pozwala w przyszłości na rozbudowę (jedynie poprzez zakup odpowiedniej licencji) o funkcję wysyłania wiadomości głosowej jako załącznika typu *.vaw na skrzynkę abonenta o adresie pobranym z KsiąŜki Telefonicznej LDAP. 12

14 Powiadomienie o nowej wiadomości w poczcie głosowej odbywa się z wykorzystaniem: dedykowanej lampki LED na telefonach systemowych, DECT i SIP; komunikatu głosowego odtwarzanego po podniesieniu słuchawki na telefonach analogowych, DECT i systemowych (w tym IP). Serwer poczty głosowej jest zintegrowany z Centralą ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPRZEWODOWY DECT Centrale w przyszłości moŝna będzie wyposaŝyć w zintegrowany kontroler systemu łączności bezprzewodowej DECT, który umoŝliwia budowę systemu DECT do pojemności 250 telefonów i 40 stacji bazowych DECT WYMAGANIA FUNKCJONALNE Centrala IP zapewnia następującą funkcjonalność dla wszystkich abonentów systemu (telefonów IP, SIP, analogowych): automatyczne zestawianie połączeń na numery zewnętrzne i wewnętrzne, moŝliwość swobodnej alokacji numerów wewnętrznych pomiędzy abonentami róŝnego typu ( nr 101 telefon IP, 102 telefon SIP, 103 telefon analogowy) automatyczny wybór trasy połączenia o najmniejszych kosztach (LCR i ASR) abonenci uprzywilejowani: zdefiniowanie grupy abonentów złoŝonych z telefonów róŝnego typu, mogących korzystać z kanałów łączy zewnętrznych zarezerwowanych dla abonentów uprzywilejowanych, dostęp do uprawnień swojego telefonu z poziomu dowolnego telefonu w sieci, funkcja wirtualne biuro daje moŝliwość zalogowania się do aparatu systemowego (TDM i IP) uŝytkownikowi nie posiadającego fizycznie swojego aparatu w ramach całej sieci, po zalogowaniu się aparat pozwala przyjąć numer i ustawienia z konta (profilu) uŝytkownika funkcji wirtualne biuro - są odtworzone klasy usług, kategorie uprawnień, aktywowane wcześniej funkcje i usługi telefoniczne oraz zaprogramowane wcześniej przez uŝytkownika klawisze programowalne na aparatach systemowych, funkcję multi-user przypisanie do jednego aparatu wielu uŝytkowników i rozliczanie ich po ich indywidualnych kodach PIN (system nie wprowadza ograniczeń co do liczby uŝytkowników), 13

15 funkcję Follow-me zdalne aktywowanie przekazu na swoim numerze z oddalonego telefonu, ogólne numery skróconego wybierania jedna baza numerów skróconych udostępniona wszystkim abonentom. Baza numerów skróconych umoŝliwia podział na róŝne komórki organizacyjne, t.z. definiowanie róŝnych numerów zewnętrznych pod tym samym numerem skróconym dla abonentów naleŝących do róŝnych komórek organizacyjnych, osobiste numery skróconego wybierania indywidualne listy numerów skróconego wybierania przechowywane w pamięci serwera, przypisane do konkretnego abonenta (dostępne takŝe po zalogowaniu się abonenta na wirtualne biuro ), przełączanie rozmów na inne numery, włączanie i wyłączanie przekazów na inne numery w zaleŝności od statusu abonenta (nie-odpowiada, zajęty, bezwarunkowo) z uwzględnieniem podziału na połączenia wewnętrzne i zewnętrzne, wejście na trzeciego, w prowadzoną przez dowolnego uprawnionego abonenta Centrali (w tym abonenta analogowego) w rozmowę z innym abonentem lub linią miejską, w dwóch trybach: o z dyskretnym powiadomieniem, o z zawieszeniem prowadzonej rozmowy; dostęp do usług DID dla dowolnego aparatu w sieci, zestawy sekretarsko dyrektorskie, połączenie typu Intercom, wymuszenie połączenia na głośnik aparatu systemowego przez uŝytkownika telefonu dowolnego typu. przechwytywanie wywołań skierowanych do abonenta dowolnego typu przez abonenta innego typu, tworzenie grup pickup owych złoŝonych z telefonów systemowych TDM, IP, SIP, analogowych i DECT, automatyczne oddzwanianie, rezerwacja kolejki do zajętego abonenta lub linii miejskiej CCBS, automatyczne oddzwanianie, rezerwacja kolejki do wolnego abonenta CCNR, sygnalizowanie o pozostawionej wiadomości aktywowane z aparatu, połączenia priorytetowe oznaczanie w taryfikacji połączeń prywatnych i słuŝbowych dostęp do kodów biznesowych (rozliczanie połączeń dla róŝnych klientów) indywidualne hasło abonenta, blokowanie hasłem aparatu, dostęp do uprawnień swojego aparatu z poziomu innego aparatu zawieszenie połączenia na centrali i podjęcie tego połączenia z innego telefonu, 14

16 połączenia brokerskie na poziomie centrali, przełączanie rozmów (na zajęty aparat, wolny, pocztę głosową) monitorowanie długich rozmów, prezentacja numeru, nazwy dzwoniącego (z centralnej ksiąŝki telefonicznej), zabezpieczenie przed połączeniami na trzeciego, nie przeszkadzaj przełamanie funkcji nie-przeszkadzaj oraz zabezpieczenia wejścia na trzeciego, aktywacja funkcji MCID z zarejestrowaniem zdarzenia w dzienniku zdarzeń Centrali i centrali nadrzędnej podłączonej po łączach ISDN równoczesne rozgłaszanie komunikatu głosowego na głośnikach aparatów systemowych TDM (minimum 30 aparatów na raz, w jednej grupie broadcast owej) po wybraniu kodu dostępu do funkcji informacja wypowiedziana do słuchawki jest słyszana na głośnikach wszystkich telefonów systemowych naleŝących do grupy broadcast owej telefon stowarzyszony (tandem set/partner set) zrównoleglenie róŝnych telefonów (aparat cyfrowy TDM, SIP i DECT mają ten sam numer, dzwonią równocześnie, a aktywacja funkcji <<przekaz, nieprzeszkadzaj>> działa automatycznie na wszystkich telefonach) programowanie przekazów (bezwarunkowy, wolny, zajęty) w centrali na numerze abonenta z poziomu danego telefonu, przypomnienie/ budzenie wysyłanie na łączach ISDN informacji o numerze dołączonej lini COLP, grupy huntigowe złoŝone z abonentów róŝnych typów (analogowy, cyfrowy IP, TDM, SIP, DECT) o następujących trybach wywołania: o wywołanie hierarchiczne (Fixed head), o wywołanie cykliczne, o wywołanie ogólne grupowe, o wywołanie do abonenta o najmniejszym obciąŝeniu połączeniami (longest pause time) 15

17 DODATKOWE ELEMENTY SYSTEMU - oprogramowanie taryfikacyjne - oprogramowanie CTI dla 5 stanowisk informacyjnych (tzw. Softphone) - aparaty systemowe: klasy sekretariat M x moduł 536M kpl. 2 klasy sekretariat M6757 szt. 1 klasy dyrektorskiej IP 57i szt. 2 klasy standardowej IP 55i szt. 5 klasy podstawowej IP 53i szt. 2 klasy podstawowej IP SIP szt WYMAGANIA DO SYSTEMU TARYFIKACYJNEGO oprogramowanie jest oparte o aplikację bilingową zbierającą dane taryfikacyjne z Centrali za pośrednictwem wbudowanego w Centrale bufora, połączenie pomiędzy centralą a serwerem bilingowym odbywa się z wykorzystaniem sieci IP, system obsługuje pin kody, kody autoryzowanego dostępu, oraz rozwiązanie prepaymant, system pozwala na rozliczanie abonentów w oparciu o róŝne stawki operatora, systemu umoŝliwia włączenie do rozliczeń kosztów opłat za słuŝbowe telefony GSM w oparciu o zaimportowane bilingi, system pozwala rozliczać na bieŝąco pakiety darmowych minut, STANOWISKA INFORMACYJNE CTI (TZW.SOFTPHONE) aplikacja typu softphone pozwalać ma na zestawianie połączeń telefonicznych oraz przełączanie rozmów na inne numery za pomocą komputera, na wszystkich typach terminali telefonicznych: analogowych, cyfrowych, IP, SIP, DECT; przy zapewnieniu prowadzenia rozmowy przez aparat telefoniczny; a dla aparatów systemowych takŝe odbieranie połączeń, 16

18 aplikacja typu softphone musi równocześnie zapewnić uruchomienie w pełni funkcjonalnego terminala VoIP na komputerze (bez potrzeby wykorzystywania telefonu) realizując połączenia głosowe za pomocą karty dźwiękowej komputera i sieci IP, z własnym kontem, numerem i uprawnieniami zdefiniowanymi w Centrali, aplikacja umoŝliwia uŝytkownikom tworzenie własnej bazy kontaktów, oraz uzupełnianie jej na bieŝąco, aplikacja typu softphone współpracuje z Centralą z wykorzystaniem sieci komputerowej IP. aplikacja typu softphone umoŝliwia zestawianie połączeń metodą kopiuj wklej, ignorując wszystkie znaki w kopiowanym ciągu za wyjątkiem cyfr, aplikacja typu softphone posiada minimum 10 list numerów szybkiego wybierania, aplikacja typu softphone posiada nie ograniczony rejestr połączeń odebranych, nieodebranych, wykonanych oraz rejestr zdarzeń w systemie, aplikacja typu softphone pozwala automatycznie odczytywać dane telefoniczne z bazy kontaktów MS Outlook, aplikacja typu softphone umoŝliwia bezpośrednie wybieranie numeru telefonu docelowego z bazy kontaktów MS Outlook oraz innych aplikacji MS Office, aplikacja typu softphone umoŝliwia monitorowanie kilku numerów oraz stan róŝnych terminali na jednym komputerze, aplikacja typu softphone umoŝliwia dla stanowisk sekretariatów monitorowanie stanu telefonów dyrektorów, aplikacja typu softphone umoŝliwia zarządzanie (podgląd, programowanie, aktywacja/dezaktywacja) przekazów na współpracującym numerze z moŝliwością programowania przekazów: bezwarunkowych, gdy zajęty, wolny, połączeń od konkretnych numerów, aplikacja typu softphone zapewnia zarządzanie statusem abonenta: wolny, zajęty, na spotkaniu, w delegacji, nieobecny i przekierowywać połączenia w zaleŝności od wybranego przez uŝytkownika statusu i zaprogramowanych dla tego statusu reguł przełączania rozmów. 17

19 FUNKCJONALNOŚĆ APARATÓW SYSTEMOWYCH Wszystkie oferowane aparaty systemowe (cyfrowe TDM) spełniają następujące minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne: podłączenie do Centrali po jednej parze przewodów z moŝliwością wyniesienia telefonu do 1500m od centrali na parze 2x0,6mm 2 zasilanie telefonu wraz z przystawkami bezpośrednio z centrali moŝliwość wybierania numeru bez podnoszenia słuchawki, wyświetlacz, wyświetlanie aktualnej daty i godziny obsługa w języku polskim i angielskim, wybór języka obsługi z poziomu aparatu, regulacja kontrastu, prezentacja numeru dzwoniącego CLIP, numeru dołączonego COLP, prezentacja nazwy abonenta z centralnej KsiąŜki Telefonicznej oraz z prywatnej ksiąŝki, sygnalizacja o aktywnym przekierowaniu na abonencie docelowych, klawisze funkcyjne: 1. klawisz Bis powtarzanie ostatnio wybranego numeru, 2. klawisze regulacji głośności (+/-), 3. klawisz Release (kończy rozmowę lub programowanie), 4. klawisz Speaker (włącza głośnik) z sygnalizacją diodą włączenia głośnika 5. klawisz Mute (wyłączający mikrofon) z sygnalizacją diodą wyłączenie mikrofonu, 6. klawisz Flash do przełączania rozmów, 7. klawisz bezpośredniego dostępu do skrzynki poczty głosowej, monitorowanie stanu dowolnego abonenta (analogowy, cyfrowy, systemowy IP, SIP, DECT) na klawiszach programowalnych, monitorowanie stanu abonenta oznacza świetlną wizualizację trzech stanów aparatu: - aparat wolny brak konwersacji, - aparat zajęty trwa połączenie, - aparat dzwoni pojawienie się rozmowy przychodzącej, jednocześnie z wizualizacją stanu abonenta jest skojarzony przycisk umoŝliwiający wykonanie szybkiego połączenia na monitorowany numer lub przejęcia wywołania, kiedy monitorowany aparat dzwoni. lampka typu LED sygnalizująca nową wiadomości na poczcie głosowej, nie odebrane połączenia, dzwonienie. 18

20 Ponadto w poszczególnych klasach aparaty dodatkowo muszą spełniać następujące wymagania: Klasa sekretariat 40 fizycznych klawiszy programowalnych z diodami LED, duŝy wyświetlacz graficzny LCD min. 80 x 60 mm, 6 linii, 5 klawiszy interaktywnej obsługi telefonu, klawisze zmieniające swoje funkcje w zaleŝności od statusu telefonu, podpowiadające dostępne funkcje, klawisze nawigacyjne do poruszania się po menu aparatu, dostęp do funkcji call by name z centralnej ksiąŝki telefonicznej i osobistej ksiąŝki telefonicznej (minimum 100 rekordów), rejestr połączeń przychodzących (10 ostatnich numerów), rejestr połączeń wychodzących (50 ostatnich numerów), moŝliwość prowadzenia rozmowy przez słuchawkę nagłowną z jednoczesnym podsłuchem przez słuchawkę standardową, prowadzenie rozmowy przy odłoŝonej słuchawce w trybie full-duplex. Klasa dyrektor 20 klawiszy programowalnych typu softkey (kilka funkcji pod jednym przyciskiem) z diodami LED z moŝliwością opisu klawiszy na panelu LCD, duŝy wyświetlacz graficzny LCD min. 80 x 60 mm, 6 linii, 5 klawiszy interaktywnej obsługi telefonu, klawisze zmieniające swoje funkcje w zaleŝności od statusu telefonu, podpowiadające dostępne funkcje, klawisze nawigacyjne do poruszania się po menu aparatu, dostęp do funkcji call by name z centralnej ksiąŝki telefonicznej i osobistej ksiąŝki telefonicznej (minimum 100 rekordów), rejestr połączeń przychodzących (10 ostatnich numerów), rejestr połączeń wychodzących (50 ostatnich numerów), moŝliwość podłączenia zestawu słuchawki bluetooth, prowadzenie rozmowy przy odłoŝonej słuchawce w trybie full-duplex. 19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Wydajna, niezawodna i skalowalna platforma komunikacji IP na miarę XXI wieku INFORMACJE O PRODUKCIE Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 1 marzec 2009 projekt wykonawczy 1 PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ CZĘŚĆ B URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Biurowe. systemy. komunikacyjne

Biurowe. systemy. komunikacyjne 010 Biurowe systemy komunikacyjne Ewolucja central PBX Panasonic Centrale Pure IP Ewolucja w kierunku technologii IP NCP500/1000 Wbudowane aplikacje Rozwiązania oparte na aplikacjach IP TDE100/00 TDE600

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14 Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny IP-PBX Slican IPU-14 Wydanie 1.0 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl IPU-14 zawiera oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2015 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 23% Cennik systemów telekomunikacyjnych KWIECIEŃ 2015 SPIS TREŚCI SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU Data wykonania: Listopad 2013 Inwestor: Sąd Rejonowy w Opolu Adres: Opole ul. Ozimska 60a Rozdzielnik:

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo