KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 2/303 8 maja ISSN Modernizacja WOM Klienci Urzędu Dzielnicy Wola mogą odetchnąć z ulgą. Załat wianie najpilniejszych formalno ści będzie przebiegało szybciej i sprawniej. Rozstrzygnięto osta tecznie przetarg na remont bu dynku i modernizację Wydziału Obsługi Mieszkańców. Zwycię ski projekt zakłada optymaliza cję kosztów i racjonalizację wy datków z budżetu dzielnicy. W rozbudowanej i unowocześnio nej sali obsługi interesantów przybędzie aż 11 nowych stano wisk oraz zainstalowane zostaną m.in. klimatyzacja i monitoring. Prace budowlane na terenie urzędu potrwają od maja do końca października tego roku. Na czas remontu nie ulegną zmianie godziny i tryb pracy urzędu. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. Już pierwszego maja na scenie am fiteatru zagrali: Kapela Góralska Beskid oraz podbijający listy prze bojów i serca fanek zespół Zakopo wer. Przerwy między występami wypełniały konkursy dla dzieci i do rosłych. Przybyłych mieszkańców nie od straszyły nawet niepokojące prog nozy pogody. Po kilkuminutowym oberwaniu chmury i chwilowym poruszeniu, niebo znów się rozpo godziło i pozostało takie do końca imprezy. Umożliwiło to korzystanie z przygotowanych w parku atrakcji. Największym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się rozsta wione z myślą o nich: dmuchana zjeżdżalnia oraz karuzela. Czwartkowy piknik był także okazją zamanifestowania solidarno ści z mieszkańcami Darfuru, w któ rym wewnętrzne walki doprowa dziły do systemowego ludobójstwa. Symbolem duchowego wsparcia i sprzeciwu wobec tej zbrodni są Namioty Nadziei, malowane pod czas happeningów w całej Polsce. Uczestnicy pikniku mogli również złożyć swój podpis na petycji do władz polskich, w której apelowa no o interwencję w tej sprawie. W sobotę z okazji rocznicy Kon stytucji 3 maja w amfiteatrze odbyła się impreza Nad spuścizną po przodkach deliberacje. Przybyli goście mogli posłuchać muzyki re nesansowej oraz tekstów Jana Ko chanowskiego, Mikołaja Reja, Piotra Skargi oraz Jacka Kaczmarskiego. W niedzielne popołudnie Amfi teatr przeżywał prawdziwe oblęże nie. Podczas 3. Wolskich Zdarzeń Kabaretowych wystąpiły: Made In China oraz Nowaki, a gwiazdą wie czoru był czeski komik Iwan Mla dek & Banjo Band, znany z przebo ju Jožin z bažin. Kolejne weekendy zapowiadają się równie atrakcyjnie. Już ma ja odbędą się tu Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w Breakdan ce, 15 maja wystąpi zespół z USA Folk Dance Ensemble, 17 maja zor ganizowany zostanie Dzień Czeski, a 18 maja nasi mieszkańcy zostaną zaproszeni na Wielką Wolską Ma jówkę i Piknik Promocji Zdrowia. Od czerwca natomiast rusza Wolski Teatr Letni. Na deskach amfiteatru wystąpią m.in. Teatr Rozrywki z Chorzowa, Teatr Kwadrat, Teatr Sy rena i Teatr Żydowski. Więcej infor macji na stronie: oraz 10-lecie powstania Pływalni Delfin 10 lat z Delfinem Niejeden warszawiak z senty mentem wspomina szkolne lek cje pływania pobierane w Del finie. Ten pierwszy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wo la powstał w 1998 r. To niesamowite, że minęło już 10 lat! Wydaje się jakby to było wczoraj mówi Janusz Szymanowicz, były Dyrektor OSiR Wola. Na początku by wało naprawdę ciężko. W tam tym czasie w Warszawie dzia łało bardzo mało basenów, więc kiedy otworzyliśmy Delfina, kolejki po karnety ustawiały się aż do ul. Karolkowej, a ludzie tworzyli listy społeczne. Ciąg dalszy na str. 6 WOLA W LICZBACH Obszar: 19,26 km 2 DARIUSZ PIĄTKOWSKI

2 2 S A M O R Z Ą D O W A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: , STRAŻ POŻARNA: 998 Jednostka Ratownicza Gaśnicza nr 4, ul. Chłodna 3: tel STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołow ska 10: POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel POMOC DROGOWA (24 h): 981; POGOTOWIE WOD KAN: 994 POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE ENERGET.: 991 INFORMACJA TEL.: INFORMATOR KULTURALNY: INFORMACJA PKP: INFORMACJA PKS: KOMUNIKACJA MIEJSKA: W poniedziałki inne godziny urzędowania Od poniedziałku 21 kwietnia 2008 r. zmianie uległy dotychczasowe go dziny pracy Urzędu Dzielnicy Wola. Zgodnie z Regulaminem Urząd Mia sta i Urzędy Dzielnic będą pracowa ły we wszystkie dni powszednie, w godz Jednocześnie tak, jak do tej pory w Urzędzie Dzielnicy Wola czynne będą w poniedziałki, między a 18.00, komórki organizacyjne pro wadzące bezpośrednią obsługę mieszkańców, tj.: Wydział Obsługi Mieszkańców, Stanowisko kasowe i wymiar po datkowy w wydziale Budżetowo Księgowym Wydział Zasobów Lokalowych Wydział Działalności Gospodar czej i Zezwoleń Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd Stanu Cywilnego 29 kwietnia w Sali Sesji odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Wola Metro na Woli Sesja została zwołana w związku z planowanymi zmianami w pro jekcie przebiegu II linii metra na terenie Dzielnicy Wola, między Rondem Daszyńskiego a Moczyd łem. Nowa koncepcja została za twierdzona przez Zespół Koordy nujący w Urzędzie m.st. Warszawy. Wolscy radni chcieli ustalić przy czyny zmian w projekcie, w tym powody zniknięcia z planów bu dowy jednej stacji metra. Pierwotny plan tego odcinka za kładał powstanie stacji Wolska na skrzyżowaniu ulic Wolskiej z Mły narską oraz stacji Płocka przy ul. Górczewskiej. Nowy projekt prze widuje tylko jedną stację na skrzy żowaniu ulic Płockiej z Wolską. W Sesji uczestniczyli m.in. Przed stawiciel Biura Drogownictwa i Ko munikacji m.st. Warszawy, Prezes E Urząd Od 1 maja 2008 r. wszystkie urzędy administracji publicznej zostały zobowiązane do przyjmowania do kumentów elektronicznych. Obo wiązek ten nakłada ustawa o pod pisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. W związku z tym stołeczny ratusz udostępnia Elek troniczną Skrzynkę Podawczą, po przez którą będzie można składać e podania w sprawach obywatels kich, prowadzenia działalności gos podarczej, dostępu do informacji publicznej oraz uzyskania odpisu aktu urodzenia. Każdy mieszkaniec, posiadający bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwali fikowanego certyfikatu), przy po mocy Elektronicznej Skrzynki Po dawczej, będzie mógł załatwić swoje sprawy bez konieczności sta wienia się w urzędzie. Na stronie Czyste Zasady Wola, o powierzchni 19,26 km 2 i liczbie ok mieszkańców, gdzie na 1 km 2 przypada mniej więcej 7000 osób, plasuje się w czołówce najgęściej zaludnio nych dzielnic Warszawy. Na każ dego z nas wypada średnio 12 x 12 m, a trzeba jeszcze do tego do dać miejsce zajmowane przez na szych czworonożnych pupili. Sta tystyka pokazuje jak ważne jest w tej sytuacji odpowiedzialne ko rzystanie ze środowiska i dostęp nej nam przestrzeni publicznej. Zarządu spółki Tramwaje Warszaw skie oraz przedstawiciel spółki ME TROPROJEKT, odpowiedzialnej za plan centralnego odcinka II linii metra. Przy zmianie decyzji miasto wzięło pod uwagę protesty przed stawicieli spółki Tramwaje War szawskie, obawiających się zamk nięcia na czas budowy zajezdni przy ul. Młynarskiej. P R Z Y J A Z N Y U R Z Ą D internetowej Urzędu Miasta udo stępnione zostaną formularze, któ re po wypełnieniu on line i złoże niu swojego elektronicznego pod pisu, będzie można przesłać do właściwej jednostki samorządowej. Warto pamiętać, że dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym są tak samo ważne, jak te podpisane własnoręcznie. Do korzystania z podpisu ko nieczne jest posiadanie zestawu, który składa się z certyfikatu kwali fikowanego, karty kryptograficznej, czytnika kart oraz oprogramowa nia. Takie pakiety będzie można zakupić w firmach świadczących usługi certyfikacyjne. Przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej można składać podania z zakresu: działalności gospodarczej: wniosek o wydanie zaświadczenia Na zmodyfikowanie koncepcji wpłynęły też względy techniczne i finansowe. Projektanci chcą omi nąć głęboko osadzone fundamenty biurowców i apartamentowców przy ul. Kasprzaka i ul. Giełdowej. Centralny odcinek drugiej linii metra powinien być gotowy przed Euro Już w maju będzie można załatwić wiele formalności, nie wychodząc z domu! Wydana przez Zarząd Oczysz czania Miasta broszura pt.: Czyste Zasady zawiera, obowiązujący nas wszystkich, regulamin utrzy mania czystości i porządku na te renie m.st. Warszawy. Znajdziemy tam m.in. zasady segregowania odpadów oraz informacje na temat rodzajów pojemników na śmieci, znajdujących się na naszych osied lach. Broszury dostępne są w dziel nicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców oraz w miejskim Biurze Ochrony Środowiska. potwierdzającego dane objęte ewi dencją działalności gospodarczej, zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich: wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A (dla obywateli polskich), wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B (dla obywateli UE), wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utra conych dowodów osobistych, udostępniania informacji publicz nej: wniosek o udostępnienie infor macji publicznej, działalności USC: wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia. Wszystkim, którzy mają pytania dotyczące czystości na terenie Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta podaje bezpłatny, całodo bowy nr telefonu oraz mail: Zachęcamy także do odwiedzenia stron: a także na któ rych możemy pogłębić swoją wiedzę na temat recyklingu, biorąc udział w zabawnych grach kom puterowych.

3 I N W E S T Y C Y J N A 3 Nowe szkolne boisko W Dzielnicy Wola otwarto kolejny wielofunkcyjny obiekt sportowy. Tym razem z wygód nowoczesnego boiska szkolnego skorzystają uczniowie Zespołu Szkół nr 65 przy ul. Elekcyjnej. Na oddanym do użytku pełnowy miarowym boisku szkolnym można rozgrywać mecze piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Młodzieży udostępniono też bież nię, skocznię, stoły do ping ponga, a najmłodszym plac zabaw. Co ważne, cały obiekt wykonany jest z bezpiecznej, rekreacyjno sporto wej nawierzchni, chroniącej ucz niów przed ewentualnymi stłucze niami. W uroczystości otwarcia, która odbyła się 26 kwietnia br., uczest niczyli m.in. przedstawiciele Zarzą du Dzielnicy Wola, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz licznie zgroma dzeni uczniowie i rodzice. Uroczyste otwarcie to nie tylko przecinanie wstęgi i przemówienia. Zainaugurowała je barwna defilada uczniów i nauczycieli. Największe wrażenie na zgromadzonej publicz ności wywołały zaprezentowane przez najmłodszych sportowe po Z-ca Burmistrza W. Lesiuk rozbija drewnianą płytę podczas pokazów teakwondo. kazy taekwondo i tańca synchro nicznego. Modernizacja boisk szkolnych na Woli to część szerszej, kilkuletniej strategii rozwoju infrastruktury sportowej Dzielnicy. W latach zmodernizowane zostały boiska przy siedmiu wolskich szkołach. Jeszcze w tym roku za planowano rozpoczęcie moderni zacji boisk przy Sz.P. nr 148 i Sz.P. nr 166. Natomiast na lata przewidziano unowocześnienie obiektów sportowych przy kolej nych kilku placówkach oświato wych. Wszystkie informacje, dotyczące planowanych na Woli inwestycji, można znaleźć w Załączniku Dzielnicowym do Uchwały Budże towej m.st. Warszawy na rok 2008, udostępnionym w Biuletynie Infor macji Publicznej m.st. Warszawy: M Ł O D A Mój sen o Warszawie Niech śpiewają ptaki Rozstrzygnięto szóstą edycja konkursu przygotowywanego przez Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola. W tegorocznej edycji wzięło udział około 60 uczniów. Przysłane prace cechowała duża wrażliwość na detale i kolorystykę. Pierwsze miej sce zdobył Dawid Wyczółkowski z Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskie go w Warszawie. Drugie miejsce jury przyznało Katarzynie Lasko wickiej z Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka w Sulejówku, natomi ast trzecie przypadło Anecie Pietra szak, uczennicy Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie. Ponadto wyróżniono Łukasza Zwierzchowskiego z Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie oraz zbiorowo Gimnazjum nr 81 w Warszawie. Dawid Wyczółkowski I miejsce ARCHIWUM ZSF Zwycięzcy otrzymali cenne nag rody, które pomogą im rozwijać talent fotograficzny, m.in.: skaner płaski z przystawką do skanowania negatywów, statywy fotograficzne, torby, albumy i literaturę branżo wą. Kilkoro spośród laureatów po przednich edycji zdecydowało się kontynuować naukę w Zespole Szkół Fototechnicznych. Tegorocz ni uczestnicy również mogą liczyć na dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym. Dawid Wyczółkowski I miejsce ARCHIWUM ZSF Katarzyna Laskowiecka II miejsce Aneta Pietraszak III miejsce Aneta Pietraszak III miejsce ARCHIWUM ZSF ARCHIWUM ZSF ARCHIWUM ZSF Zakończył się konkurs plastycz ny dla dzieci i młodzieży Niech śpiewają ptaki zorganizowany przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej. Spotkanie finalistów zaszczycił swoją obecnością dr Andrzej Kru szewicz ornitolog, podróżnik, założyciel oraz szef Azylu dla Ptaków w warszawskim ZOO. Andrzej Kruszewicz w barwny sposób przybliżył życie i zwycza je zamieszkujących tereny miejs kie ptaków. Jego słowa i wyświ etlona prezentacja multimedialna uświadomiły zebranym jak wiele ich żyje wokół nas oraz jak wraz z postępem cywilizacyjnym uleg ła zróżnicowaniu ilość gatunków ptaków zamieszkujących miasta. Na konkurs wpłynęło 135 prac przestrzennych i malarskich z 8 placówek. Główne nagrody otrzymali: Marta Drzewińska, Gimnazjum w Koczargach Starych; Patrycja Pyrc, ZWPEK; Paweł Konik, SP 225; Anna Durczak, ZWPEK; Stanisław Michalski, ZWPEK; Marta Żwawa, SP 225; Wystawę nagrodzonych prac można oglądać do 9 maja w Ze spole Wolskich Placówek Eduka cji Kulturalnej, ul. J. Brożka 1a.

4 4 S P O Ł E C Z N A Od roku działa Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Problem czterech ścian W ubiegłym roku policja rejonowa przeprowadziła 159 interwencji domowych. Sprawy związane z przemocą w rodzinie uważane są za jedne z najtrudniejszych, gdyż jej ofiary z powodu lęku przed agresorem lub fałszywego wstydu ukrywają istniejący problem. Pokrzywdzonymi są najczęściej kobiety, dzieci oraz coraz więcej osób w podeszłym wieku. Charak terystyczne dla przemocy domowej jest zjawisko obarczania winą za toksyczną sytuację strony słabszej. Niska samoocena osób, pozostają cych w tego typu relacjach, unie możliwia wszelkie działania obron ne. W ten sposób wytwarza się niezwykle silna i negatywna więź między sprawcą przemocy a osobą krzywdzoną. Z racji wykonywanych zawodów pierwszy kontakt z ofiarami mają najczęściej policjanci i pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecz nej. Czasami interweniują księża, lekarze, czy po prostu sąsiedzi. W kwietniu 2007 r. w Dzielnicy Wola powstała inicjatywa zrzeszają ca przedstawicieli kilku instytucji, które w ramach swoich działań sty kają się z problemem agresji domo wej. W skład Wolskiej Koalicji Prze ciwdziałania Przemocy w Rodzinie weszli pracownicy: OPS, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola, Ośrodka Interwen cji Kryzysowej, policji, straży miej skiej, a także lekarze i kuratorzy. Koalicja organizuje m.in. szkolenia dla pracowników socjalnych i poli cji, przygotowuje akcje informujące o sposobie uzyskania pomocy oraz usprawnia komunikację między poszczególnymi instytucjami. Bardzo ważne jest nawiązanie oso bistych kontaktów, wymiana tele fonów i godzin pracy. To ułatwia współpracę. mówi Elżbieta Le siak, Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej w OPS. W tym roku zorganizowaliśmy w trzech grupach szkolenie dla policjantów Spotkanie Wolskiej Koalicji i pracowników OPS z praktycznego stosowania Niebieskich Kart. Niebieskie Karty to procedura, która powinna być podjęta w sytu acji przemocy domowej. Towarzy szą jej charakterystyczne niebieskie Szansa na samodzielność Organizatorem projektu współfinan sowanego przez Unię Europejską był Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Projektem zostało objętych 30. młodych ludzi w wieku lata, mających z różnych przyczyn ut rudniony start w dorosłe życie. Or ganizatorzy Szansy na samodziel ność zajęli się przygotowaniem grupy do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub po wrotu do czynnego życia zawodo wego. Diagnoza potencjału uczest ników objętych tym programem oraz zorganizowane poradnictwo zawodowe były pierwszymi kroka mi do realizacji tego pomysłu. Każda z osób otrzymała stworzoną MATERIAŁY OPS formularze, zawierające informacje o okolicznościach zdarzenia, do którego wezwany został policjant. Opisane jest w nich to, co się stało, kto był świadkiem, czy były zniszczone meble, czy na miejscu były dzieci i w jakim wieku opo wiada asp. sztab. Krzysztof Nowak z Komendy Rejonowej Policji w Dzielnicy Wola. Jeśli osoba pokrzywdzona zdecy duje się zgłosić popełnienie prze stępstwa, Niebieskie Karty zostają dołączone do materiału dowodo wego. Jak twierdzi Krzysztof No wak, mimo dobrego przygotowania policjantów do stosowania wyma ganych procedur, niezbędne są warsztaty na temat sposobu prze prowadzania rozmów z osobą doz nającą przemocy, postępowania ze sprawcą oraz mechanizmów działa nia agresji domowej. Kolejna inicjatywa koalicji to szkolenie dla księży. Pierwszy kon takt z parafiami zaistniał w ramach programu, dotyczącego przemocy wobec osób w podeszłym wieku, zatytułowanego Starszy pan, star sza pani. Ośrodek Pomocy Spo łecznej opracował ulotki, rozdawa ne w niedzielę przed kościołami. Spotkaliśmy się z bardzo pozy tywnym odzewem wspomina Elżbieta Lesiak Później, podczas szkolenia, księża zapoznali się z różnymi formami pomocy, jaką Asp. sztab. Krzysztof Nowak mogą uzyskać ofiary oraz z proce durami policyjnymi stosowanymi w sytuacji przemocy domowej. Ośrodek Pomocy Społecznej ofe ruje, dotkniętym tym problemem osobom, pomoc indywidualną, roz mowę z psychologiem, peda gogiem lub grupą wsparcia. Istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnika, któ ry podpowie jak formalnie pokiero wać swoją sprawą, jak napisać po zew o alimenty. Dalsze działania zależą od tego, czy osoba poszko dowana posiada pracę i wsparcie ze strony rodziny. Potrzebny jest ktoś, kto powie: Dobrze robisz dodaje Elżbieta Lesiak Czasami wystarczy kilka spotkań oraz kon sultacje z prawnikiem. Jeśli kobieta ma możliwość, chociaż czasowego zamieszkania w bezpiecznych wa runkach, najczęściej dość szybko oswaja się z nową sytuacją. Jeśli nie ma możliwości radykalnego odcię cia się od patologicznego środo wiska, to istotna staje się wiedza o tym jak się obronić. Praca z ofia rami przemocy domowej, to przede wszystkim nauczenie wiary w sie bie. Zakończył się trwający rok projekt Szansa na samodzielność. specjalnie dla niej indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego. Młodzież w ramach zajęć uczyła się pisania CV, redagowania listu mo tywacyjnego, przechodziła szkole nia dotyczące zasad funkcjonowa nia oraz poruszania się na rynku pracy, a także kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Wyjątko wym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane kursy językowe, prawa jazdy, oraz kurs barmański, a także kosmetyki i fryzjerstwa. Podczas zajęć młodzi uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu komu nikacji werbalnej i mowy ciała, poznawali zasady budowania tak istotnego w procesie poszukiwania pracy pozytywnego wizerunku. MJ D U C H O W A Czarna Madonna witała przyjeżdżających W ostatnią niedzielę Parafia św. Wawrzyńca wspominała 50. rocznicę uroczystego wprowadzenia do kościoła obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Był to czas pierwszej peregrynacji kopii obrazu jasnogórskiego po wszystkich parafiach w Polsce. Do kościoła na Forcie Wola przybyła ona 13 października 1957 r. Wtedy to narodziła się idea zawieszenia tu na stałe ikony Czarnej Madonny, która witałaby podróżnych, wjeżdżających do Warszawy od strony Poznania opowiada proboszcz parafii św. Wawrzyńca ks. Marek Mętrak. Projekt został zrealizowany osiem miesięcy później. Replikę namalował sam prof. Leonard Torwirt, który wcześniej stworzył kopię wędrującą po Polsce a po błogosławił ją i intronizował do parafii 8 maja 1958 r. Kardynał Stefan Wyszyński. Niedawno obraz został poddany renowacji i opra wiony w nową ramę. Rocznicowym uroczystościom przewodniczył Prymas Polski Kard. Józef Glemp. Poświęcił on kolejny, mniejszych rozmiarów wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który będzie odwiedzał mieszkania para fian.

5 H I S T O R Y C Z N A 5 Przypadająca w tym roku 65 rocznica powstania w getcie uczczona została na Woli bardzo uroczyście. Tu było getto Już 15 kwietnia br. w charakterys tycznych punktach granicznych by łego getta pojawiły się plansze in formacyjne i pamiątkowe tablice z brązu. Dwie z nich umieszczono na murze cmentarza żydowskiego, trzecia została wmurowana w zew nętrzną ścianę Urzędu Dzielnicy Wola. W naszej dzielnicy zlokalizo wanych zostanie dziesięć z dwu dziestu jeden podobnych punktów informacyjnych. Nie zawiedli również mieszkańcy Woli. Jak co roku, w rocznicę tych tragicznych wydarzeń zareagowali spontanicznie. Pod fragmentami ocalałych murów pojawiły się kwiaty i świece. Wielu warszawia ków przyszło na ulicę Sienną 55, gdzie murem niosącym ślady walk od trzydziestu lat opiekuje się społecznie Pan Mieczysław Jęd ruszczak. W 1975 r. postanowił on nie dopuścić do rozbiórki muru, zebrał dokumentację i założył kro nikę Enklawy getta, do której wpisują się przyjeżdżający tu z ca łego świata ludzie. Fragment muru stanowi również część dziedzińca XII LO im. H.Sien kiewicza. Dla nas to jest miejsce święte opowiada Tomasz Du biel, jeden z licealistów W tym roku przez cały tydzień uczestni czyliśmy w spotkaniach i wyciecz kach, podczas których poznawaliś my historię getta. Katarzyna Meloch podczas wernisażu PROJEKT GETTO narodził się podczas spotkań Stowarzyszenia Sienna 53, skupiającego nauczy cieli, absolwentów i rodziców XII LO. W ramach tej inicjatywy licea liści zwiedzili synagogę Nożyków, gdzie mogli zadać wszystkie nurtu jące ich pytania przedstawicielowi gminy żydowskiej. Ogromne wra żenie na uczniach wywarła rów nież wieczorna wycieczka śladami getta. Szliśmy za aktorami, grają cymi rolę dwóch Żydów, prowa dzonych na miejsce egzekucji przez niemieckiego żołnierza wspomina Tomasz Dubiel Naj bardziej poruszyła mnie scena, w której Niemiec zabierał kobiecie MAŁGORZATA BROKMAN biżuterię, zegarek i inne kosztow ności, spisywał na kartce i w mis kach wrzucał na wozy. Młodzież zorganizowała w szkole dwa spotkania, pierwsze poświę cone współczesnemu Izraelowi, drugie nawiązujące do klimatu przedwojennej kawiarni literackiej Ziemiańska. W programie znalaz ły się wiersze Brunona Schulza i Bolesława Leśmiana, recytowane przez Wojciecha Malajkata oraz Artura Barcisia, natomiast z koncer tem pieśni żydowskich wystąpiła Margita Ślizowska. Częścią projektu były też przygotowane przez liceal istów prezentacje multimedialne, dotyczące inteligencji polskiej po chodzenia żydowskiego oraz twór czości Marca Chagalla i Brunona Schulza. Z inną inicjatywą uczczenia rocz nicy powstania w getcie wyszedł Ośrodek Kultury im. S. Żeromskie go. Od 25 kwietnia można w nim oglądać wystawę Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, opraco waną przez Oddział Instytutu Pa mięci Narodowej w Rzeszowie. Zaprezentowane zdjęcia pokazują warunki, w jakich żyli ukrywający się podczas okupacji Żydzi. Przygo towane plansze oprócz zdjęć zawierają unikalne dokumenty i re lacje świadków. Wyczytać z nich można historie ludzi, którzy z nara żeniem życia ratowali swoich żydowskich sąsiadów. Wielu z nich zostało po wojnie uhonorowanych przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Obecna na otwarciu wysta wy pisarka Katarzyna Meloch po dzieliła się swoimi wspomnieniami z czasów, kiedy jako dziesięciolet nia dziewczynka była ukrywana na Woli: W sierpniu 1942 r. wypro wadzono mnie z getta i trafiłam do domu Jadwigi Deneki, przyjaciółki moich rodziców. Mieszkała ona przy ul. Obozowej 8. Katarzyna Meloch wspomina Wolę jako miejsce stosunkowo bezpieczne: Pamiętam, że czasa mi wychodziłyśmy z babcią do pobliskiego lasku lub na działkę. Skoro Pani Jadwiga odważyła się nas wypuścić z domu, znaczy, że musiało nie być w okolicy szmal cowników. Wystawę do 8 maja będzie moż na oglądać w Ośrodku Kultury im. S. Żeromskiego, a następnie od wiedzi ona wolskie gimnazja. Od 9 maja będzie gościć w Gimnazjum nr 45 im. Powstania Warszawskie go, przy ul. Żelaznej 71. Kwiaty pod tablicą pamiątkową składają (od lewej): Z-ca Burmistrza Urszula Kierzkowska, Z-ca Burmistrza Marek Lipiński, Z-ca Burmistrza Wojciech Lesiuk, Przewodniczący Rady Dzielnicy Dariusz Puścian, Z-ca Burmistrza Paweł Pawlak. Historia Woli nierozerwalnie wiąże się z tragicznymi losami warszaw skiego getta, w dużej części zloka lizowanego na jej terenie. Już w kwietniu 1940 r., pod pretekstem walki z epidemią tyfusu, hitlerow skie władze okupacyjne przystąpiły do odizolowania wyznaczonego terenu. W miejscach, gdzie począt kowo granicę stanowiły drewniane parkany i płoty, stopniowo wzno szono mur o wysokości 3 m. Wzdłuż granicy zamurowano wszystkie drzwi, okna i bramy. Getto, do którego prowadziło 15 Mieczysław Jędruszczak przy historycznym murze. Artur Barciś i Wojciech Malajkat w XII LO im. H. Sienkiewicza. wejść, ostatecznie odcięto od resz ty miasta 16 listopada 1940 r. Stło czono w nim 450 tys. ludzi. W lipcu 1942 r. rozpoczęły się systematyczne wywózki ludności żydowskiej do obozu w Treblince. W momencie podjęcia decyzji o całkowitej likwidacji getta, 19 kwietnia 1943 r. w dzielnicy żydowskiej wybuchło powstanie, które trwało do 16 maja. Ostatnich ocalałych powstańców hitlerowcy wywieźli do obozów zagłady, nato miast północna część getta została w całości zburzona. DARIUSZ PIĄTKOWSKI

6 6 S P O R T O W A 10 lat z Delfinem Ciąg dalszy ze str. 6 Uroczystość 10 lecia pływalni urozmaiciły pokazy ratownictwa wodnego WOPR, a także pływa nia synchronicznego w wykona niu zawodniczek z Pałacu Mło dzieży oraz występy cheerleade rek z Gimnazjum nr 46. Odbyły się również eliminacje do War szawskiej Olimpiady Młodzieży W uroczystości wzięli udział przedstawiciele zarządu Dzielnicy Wola, pracownicy OSiR Wola i licznie zgromadzona publiczność. Po 10 latach Delfin nadal cie szy się ogromnym zainteresowa niem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dziś OSiR Wola po siada już 6 obiektów, tj. 4 pły walnie i 2 hale sportowe, czym zasłużył sobie na miano najwięk szego Ośrodka Sportu w Warsza wie. Wolski ośrodek gościł już takie sławy światowego sportu, jak Otylia Jędrzejczak, czy druży ny narodowe polskich siatkarek i siatkarzy. DARIUSZ PIĄTKOWSKI Turniej Piłkarski o Puchar 70 lecia Parafii św. Józefa W ramach obchodów 70 lecia istnienia Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole 1 maja rozegrano Turniej Piłkar ski, w którym wzięli udział zarówno uczniowie wolskich szkół, jak i przed stawiciele parafii oraz instytucji naszej dzielnicy. Swoje drużyny wystawili księża, policjanci, nauczyciele i dyrek torzy szkół, a także pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola. Najlepsza spośród Czy sport wróci na Olimpię? Powraca sprawa budowy osiedla mieszkaniowego na terenie klubu sportowego Olimpia. Wykonawca inwestycji, spółka Ins bud Olimpia, która otrzymała decyzję o warunkach zabudowy terenu 21 grudnia 2005 r., musi wstrzymać roz poczęcie prac budowlanych. Ze wzglę du na uchybienia formalne Biuro Architektury i Planowania Przestrzen nego odmówiło inwestorowi zatwier dzenia projektu i pozwolenia na bu dowę. Od samego początku społeczność wolska, przy poparciu radnych Dziel nicy Wola i przedstawicieli Rady m.st. Warszawy, protestowała wobec pla nów rozbudowy spornego terenu, bro niąc jego sportowego charakteru. Radni wolscy wystąpili przeciwko tej decyzji do Samorządowego Kole gium Odwoławczego i Wojewódzkie go Sądu Administracyjnego. Natomiast przedstawiciele Rady Miasta wezwali do przywrócenia terenowi wyłącznie jego funkcji sportowych. drużyn młodzieżowych okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 148. Drugie miejsce zajęła Szkoła Pod stawowa nr 225, a trzecie zespół z pa rafii św. Józefa. Wśród dorosłych laur zwycięstwa zdobyli policjanci. Zaraz za nimi uplasowała się drużyna księży, natomiast urzędnicy zajęli miejsce trze cie. Mistrzostwa Szachowe W Hali Sportowej Reduta odbyła się 5. edycja Święta Szachowego. W tym największym warszawskim turnieju wzięło udział 258 uczestników w wieku od 4 do 19 lat. Młodzi gracze rywalizowali m.in. o puchar Burmistrza Dzielnicy Wola. Ciekawostką były roz grywki o tytuł szachowego mistrza przedszkolaków, którego zwycięzcą został Michał Szulejko. Najlepszy pod czas Otwartego Turnieju Szachowego dla dzieci i młodzieży do lat 19 okazał się Michał Matuszewski z MKS Polonia Warszawa. W ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w szachach szybkich do lat 12 zwyciężyli: Ewa Harazińska i Bar tosz Rytel, natomiast w grupie wieko wej lat wygrali: Agata Kowalew ska i Sebastian Malec. Festiwal Brydżowy W Domu Kultury Działdowska odbył się 18 już Festiwal Brydżowy na Woli, organizowany przez Warszawski Zwią zek Brydża Sportowego. Uczestnicy rywalizowali o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola. Ta impreza brydżowa o najdłuższych tradycjach w Warsza wie od lat przyciąga pasjonatów bry dża z całego Mazowsza. W tym roku w zawodach wzięło udział ok. 80 za wodników w wieku od 20 do 80 lat. Festiwal wciąż utrzymuje wysoki po ziom sportowy. Wyniki: Turniej Par MAX 1 1 Miejsce: Wiesław Niedziela, Andrzej Ziomek Turniej Par MAX 2 1 Miejsce: Anna Sarniak, Sławomir Kolarz Turniej Par CAVENDISH Andrzej Berezecki, Włodzimierz Ilnicki PARAFIA ŚW. JÓZEFA PARAFIA ŚW. JÓZEFA Wolskie cmentarze (1) Wola to jedyna warszawska dzielni ca, na terenie której położonych jest aż 11 cmentarzy. Zaskakujące, iż miejsce wiecznego spoczynku znaleźli tu wyznawcy tak wielu religii: luteranie, kalwini, karaimi, mariawici, muzułmanie, katolicy, prawosławni i żydzi. Dawniej istniał w Polsce zwyczaj grzebania zmarłych na terenach okalających kościoły, klasztory i szpitale. Dopiero 13 lutego 1795 r. magistrat Warszawy wydał zarzą dzenie, nakazujące lokowanie cmentarzy poza obrębem wałów miejskich, w tzw. polu. Dotyczyło ono wyłącznie pochówków katolic kich, bowiem inne wyznania chrześcijańskie i niechrześcijańskie miały od początku swoje nekropo lie poza miastem. Zarówno powyższe zarządzenie, jak i wyczerpywanie wolnych H I S T O R Y C Z N A miejsc pochówku w Warszawie skłoniło władze kościelne (admini strujące wówczas cmentarzami), do szukania nowych lokalizacji. Wy bór padł na Wolę leżącą tuż poza wałami obronnymi. Wola wydawa ła się niezwykle korzystnym tere nem, ze względu na krzyżujące się tu szlaki komunikacyjne oraz ro dzaj gruntów, mało atrakcyjnych dla celów budowlanych. I tak oto, katolickie parafie: św. Jana Chrz ciciela i Najświętszej Marii Panny ze Starego i Nowego Miasta, a także św. Andrzeja z Placu Teatralnego, korzystając z wyjątkowego patro natu króla Stanisława Augusta, za łożyły cmentarz we wsi Powązki. Następnie, w ciągu niecałego ćwierćwiecza na gruntach wolskich powstały dwa nowe cmentarze chrześcijańskie: ewangelicko augs burski i ewangelicko reformowany (1792 r.) oraz żydowski (1806 r.). W XIX i XX wieku na trenie dziel nicy powstało jeszcze siedem cmentarzy. W kolejnych numerach Kuriera Wolskiego chcemy zaproponować naszym Czytelnikom spacer po wolskich nekropoliach, gdzie od ległe dzieje splatają się z teraźniej szością, skłaniając do zadumy i re fleksji nie tylko nad historycznym biegiem wydarzeń, lecz również nad zagadką ludzkich losów. W co dziennym ferworze i zabieganiu nie mamy zbyt wiele czasu by za stanawiać się nad miejscem cmen tarza w naszej świadomości. Zapo minamy, że cmentarze są ważnym nośnikiem zjawisk kulturowych i cennym źródłem wiedzy o przesz łości. Wolskie nekropolie, oprócz wartości zabytkowych i poznaw czych, stanowią świadectwo trady cji i kultury narodowej, bez których nasza tożsamość byłaby mocno zubożona. Doskonale obrazują to słowa Prymasa Tysiąclecia kardy nała Stefana Wyszyńskiego: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. DS DOROTA SZOST

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

Problemy z fabryką Temlera. Wznawiamy bezpłatne. spacery po Woli. W oparach absurdu

Problemy z fabryką Temlera. Wznawiamy bezpłatne. spacery po Woli. W oparach absurdu B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y Dyżury radnych dzielnicowych i miejskich patrz str. 2 Place zabaw na jedno kliknięcie patrz str. 3 Nr 74/375 17 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych Powstaje targowisko meblowe patrz str. 3 Nr 114/415 31 października 2013 www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 I N F O R M A C J E I W Y D A R Z E N I A Ruszyły prace nad budżetem obywatelskim patrz str. 3 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Informator. Wilanowski DNI WILANOWA. Nr 3 sierpień - wrzesień 2008 r. Bezpłatne czasopismo Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Informator. Wilanowski DNI WILANOWA. Nr 3 sierpień - wrzesień 2008 r. Bezpłatne czasopismo Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Informator Wilanowski Bezpłatne czasopismo Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Nr 3 sierpień - wrzesień 2008 r. DNI WILANOWA 2008 INFORMACJE / OGŁOSZENIA Ważniejsze numery telefonów w Urzędzie Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa!

Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa! Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa! Podczas tegorocznego święta miasta na skoczowskim rynku nie zabraknie dobrej muzyki, atrakcyjnych widowisk

Bardziej szczegółowo

Obni enie wieku szkolnego. Prawo, czy obowi¹zek?

Obni enie wieku szkolnego. Prawo, czy obowi¹zek? Obni enie wieku szkolnego. Prawo, czy obowi¹zek? W sejmie trwaj¹ prace nad ustaw¹ wprowadzaj¹c¹ obni enie wieku szkolnego. Z obecnego kszta³tu dokumentu wynika, e ten proces mo e rozpocz¹æ siê od 1 wrzeœnia

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Jak rozwiązać węzły? Lwie niespodzianki. Mobi(lne) miasto. Przedszkola w cenie. Śląski desant. 16/2009 (425) czwartek, 23 kwietnia 2009 r.

Jak rozwiązać węzły? Lwie niespodzianki. Mobi(lne) miasto. Przedszkola w cenie. Śląski desant. 16/2009 (425) czwartek, 23 kwietnia 2009 r. 2 4 7 Mobi(lne) miasto Od końca marca osoby zainteresowane stroną internetową Gliwic mogą ją przeglądać w telefonach komórkowych. Nowa witryna, przystosowana do wyświetlaczy popularnych komórek, jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Trwa budowa muszli koncertowej

Trwa budowa muszli koncertowej Trwa budowa muszli koncertowej 17 wrzeœnia rozpoczêto budowê nowej muszli koncertowej w Parku Czechowickim. Tego dnia wykonawca rozpocz¹³ prace rozbiórkowe wiaty ze scen¹, pe³ni¹cej do tej pory funkcjê

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dobro dziecka

Najważniejsze dobro dziecka nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 www.tygodniksanocki.eu PISMO SAMORZĄDOWE NR 19 (913) Cena detaliczna 2 zł w tym VAT 7% CZAS MATUR 5 RUSZ SIĘ, DNI SANOKA! Rozpoczął się gorący okres dla maturzystów. Egzaminy

Bardziej szczegółowo

Kupalnocka XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne

Kupalnocka XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne NUMER 7/103 LIPIEC 2011 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Kupalnocka XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne

Bardziej szczegółowo

Cieszymy się wspaniałą inwestycją

Cieszymy się wspaniałą inwestycją NR 3 (143) Rok XIII Marzec 2011 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 I epizod gry przygodowej Misja: Bielany II Więcej na str. 5 i 16 Cieszymy się wspaniałą

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Jedna wielka lipa. Noce Kultury Galicyjskiej oraz Sanok-Bolesławiec reaktywacja 10. Na 4 miesiące zamkną Konarskiego. Sprzedać to straszydło

Jedna wielka lipa. Noce Kultury Galicyjskiej oraz Sanok-Bolesławiec reaktywacja 10. Na 4 miesiące zamkną Konarskiego. Sprzedać to straszydło Nr 21 (1019) 27 maja 2011 r. Noce Kultury Galicyjskiej oraz Sanok-Bolesławiec reaktywacja 10 Cena detaliczna w tym VAT 5% nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Na 4 miesiące zamkną Konarskiego

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

gaz ta owe Dożynki o wyjątkowym charakterze Dwutygodnik Gminy Polkowice Dwa zwycięstwa tenisistek stołowych z Polkowic Siatkarski mundial

gaz ta owe Dożynki o wyjątkowym charakterze Dwutygodnik Gminy Polkowice Dwa zwycięstwa tenisistek stołowych z Polkowic Siatkarski mundial Numer: 19/439 nakład: 7000 gaz ta Dwutygodnik owe PoLKowIcKa 147 nowych ogłoszeń drobnych issn 1509-9954 data: 18-09-2014 Wydawnictwo bezpłatne Gminy Polkowice sport Sprinterzy z rekordem Polski Wielkim

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo