KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 2/303 8 maja ISSN Modernizacja WOM Klienci Urzędu Dzielnicy Wola mogą odetchnąć z ulgą. Załat wianie najpilniejszych formalno ści będzie przebiegało szybciej i sprawniej. Rozstrzygnięto osta tecznie przetarg na remont bu dynku i modernizację Wydziału Obsługi Mieszkańców. Zwycię ski projekt zakłada optymaliza cję kosztów i racjonalizację wy datków z budżetu dzielnicy. W rozbudowanej i unowocześnio nej sali obsługi interesantów przybędzie aż 11 nowych stano wisk oraz zainstalowane zostaną m.in. klimatyzacja i monitoring. Prace budowlane na terenie urzędu potrwają od maja do końca października tego roku. Na czas remontu nie ulegną zmianie godziny i tryb pracy urzędu. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. Już pierwszego maja na scenie am fiteatru zagrali: Kapela Góralska Beskid oraz podbijający listy prze bojów i serca fanek zespół Zakopo wer. Przerwy między występami wypełniały konkursy dla dzieci i do rosłych. Przybyłych mieszkańców nie od straszyły nawet niepokojące prog nozy pogody. Po kilkuminutowym oberwaniu chmury i chwilowym poruszeniu, niebo znów się rozpo godziło i pozostało takie do końca imprezy. Umożliwiło to korzystanie z przygotowanych w parku atrakcji. Największym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się rozsta wione z myślą o nich: dmuchana zjeżdżalnia oraz karuzela. Czwartkowy piknik był także okazją zamanifestowania solidarno ści z mieszkańcami Darfuru, w któ rym wewnętrzne walki doprowa dziły do systemowego ludobójstwa. Symbolem duchowego wsparcia i sprzeciwu wobec tej zbrodni są Namioty Nadziei, malowane pod czas happeningów w całej Polsce. Uczestnicy pikniku mogli również złożyć swój podpis na petycji do władz polskich, w której apelowa no o interwencję w tej sprawie. W sobotę z okazji rocznicy Kon stytucji 3 maja w amfiteatrze odbyła się impreza Nad spuścizną po przodkach deliberacje. Przybyli goście mogli posłuchać muzyki re nesansowej oraz tekstów Jana Ko chanowskiego, Mikołaja Reja, Piotra Skargi oraz Jacka Kaczmarskiego. W niedzielne popołudnie Amfi teatr przeżywał prawdziwe oblęże nie. Podczas 3. Wolskich Zdarzeń Kabaretowych wystąpiły: Made In China oraz Nowaki, a gwiazdą wie czoru był czeski komik Iwan Mla dek & Banjo Band, znany z przebo ju Jožin z bažin. Kolejne weekendy zapowiadają się równie atrakcyjnie. Już ma ja odbędą się tu Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w Breakdan ce, 15 maja wystąpi zespół z USA Folk Dance Ensemble, 17 maja zor ganizowany zostanie Dzień Czeski, a 18 maja nasi mieszkańcy zostaną zaproszeni na Wielką Wolską Ma jówkę i Piknik Promocji Zdrowia. Od czerwca natomiast rusza Wolski Teatr Letni. Na deskach amfiteatru wystąpią m.in. Teatr Rozrywki z Chorzowa, Teatr Kwadrat, Teatr Sy rena i Teatr Żydowski. Więcej infor macji na stronie: oraz 10-lecie powstania Pływalni Delfin 10 lat z Delfinem Niejeden warszawiak z senty mentem wspomina szkolne lek cje pływania pobierane w Del finie. Ten pierwszy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wo la powstał w 1998 r. To niesamowite, że minęło już 10 lat! Wydaje się jakby to było wczoraj mówi Janusz Szymanowicz, były Dyrektor OSiR Wola. Na początku by wało naprawdę ciężko. W tam tym czasie w Warszawie dzia łało bardzo mało basenów, więc kiedy otworzyliśmy Delfina, kolejki po karnety ustawiały się aż do ul. Karolkowej, a ludzie tworzyli listy społeczne. Ciąg dalszy na str. 6 WOLA W LICZBACH Obszar: 19,26 km 2 DARIUSZ PIĄTKOWSKI

2 2 S A M O R Z Ą D O W A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: , STRAŻ POŻARNA: 998 Jednostka Ratownicza Gaśnicza nr 4, ul. Chłodna 3: tel STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołow ska 10: POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel POMOC DROGOWA (24 h): 981; POGOTOWIE WOD KAN: 994 POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE ENERGET.: 991 INFORMACJA TEL.: INFORMATOR KULTURALNY: INFORMACJA PKP: INFORMACJA PKS: KOMUNIKACJA MIEJSKA: W poniedziałki inne godziny urzędowania Od poniedziałku 21 kwietnia 2008 r. zmianie uległy dotychczasowe go dziny pracy Urzędu Dzielnicy Wola. Zgodnie z Regulaminem Urząd Mia sta i Urzędy Dzielnic będą pracowa ły we wszystkie dni powszednie, w godz Jednocześnie tak, jak do tej pory w Urzędzie Dzielnicy Wola czynne będą w poniedziałki, między a 18.00, komórki organizacyjne pro wadzące bezpośrednią obsługę mieszkańców, tj.: Wydział Obsługi Mieszkańców, Stanowisko kasowe i wymiar po datkowy w wydziale Budżetowo Księgowym Wydział Zasobów Lokalowych Wydział Działalności Gospodar czej i Zezwoleń Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd Stanu Cywilnego 29 kwietnia w Sali Sesji odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Wola Metro na Woli Sesja została zwołana w związku z planowanymi zmianami w pro jekcie przebiegu II linii metra na terenie Dzielnicy Wola, między Rondem Daszyńskiego a Moczyd łem. Nowa koncepcja została za twierdzona przez Zespół Koordy nujący w Urzędzie m.st. Warszawy. Wolscy radni chcieli ustalić przy czyny zmian w projekcie, w tym powody zniknięcia z planów bu dowy jednej stacji metra. Pierwotny plan tego odcinka za kładał powstanie stacji Wolska na skrzyżowaniu ulic Wolskiej z Mły narską oraz stacji Płocka przy ul. Górczewskiej. Nowy projekt prze widuje tylko jedną stację na skrzy żowaniu ulic Płockiej z Wolską. W Sesji uczestniczyli m.in. Przed stawiciel Biura Drogownictwa i Ko munikacji m.st. Warszawy, Prezes E Urząd Od 1 maja 2008 r. wszystkie urzędy administracji publicznej zostały zobowiązane do przyjmowania do kumentów elektronicznych. Obo wiązek ten nakłada ustawa o pod pisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. W związku z tym stołeczny ratusz udostępnia Elek troniczną Skrzynkę Podawczą, po przez którą będzie można składać e podania w sprawach obywatels kich, prowadzenia działalności gos podarczej, dostępu do informacji publicznej oraz uzyskania odpisu aktu urodzenia. Każdy mieszkaniec, posiadający bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwali fikowanego certyfikatu), przy po mocy Elektronicznej Skrzynki Po dawczej, będzie mógł załatwić swoje sprawy bez konieczności sta wienia się w urzędzie. Na stronie Czyste Zasady Wola, o powierzchni 19,26 km 2 i liczbie ok mieszkańców, gdzie na 1 km 2 przypada mniej więcej 7000 osób, plasuje się w czołówce najgęściej zaludnio nych dzielnic Warszawy. Na każ dego z nas wypada średnio 12 x 12 m, a trzeba jeszcze do tego do dać miejsce zajmowane przez na szych czworonożnych pupili. Sta tystyka pokazuje jak ważne jest w tej sytuacji odpowiedzialne ko rzystanie ze środowiska i dostęp nej nam przestrzeni publicznej. Zarządu spółki Tramwaje Warszaw skie oraz przedstawiciel spółki ME TROPROJEKT, odpowiedzialnej za plan centralnego odcinka II linii metra. Przy zmianie decyzji miasto wzięło pod uwagę protesty przed stawicieli spółki Tramwaje War szawskie, obawiających się zamk nięcia na czas budowy zajezdni przy ul. Młynarskiej. P R Z Y J A Z N Y U R Z Ą D internetowej Urzędu Miasta udo stępnione zostaną formularze, któ re po wypełnieniu on line i złoże niu swojego elektronicznego pod pisu, będzie można przesłać do właściwej jednostki samorządowej. Warto pamiętać, że dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym są tak samo ważne, jak te podpisane własnoręcznie. Do korzystania z podpisu ko nieczne jest posiadanie zestawu, który składa się z certyfikatu kwali fikowanego, karty kryptograficznej, czytnika kart oraz oprogramowa nia. Takie pakiety będzie można zakupić w firmach świadczących usługi certyfikacyjne. Przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej można składać podania z zakresu: działalności gospodarczej: wniosek o wydanie zaświadczenia Na zmodyfikowanie koncepcji wpłynęły też względy techniczne i finansowe. Projektanci chcą omi nąć głęboko osadzone fundamenty biurowców i apartamentowców przy ul. Kasprzaka i ul. Giełdowej. Centralny odcinek drugiej linii metra powinien być gotowy przed Euro Już w maju będzie można załatwić wiele formalności, nie wychodząc z domu! Wydana przez Zarząd Oczysz czania Miasta broszura pt.: Czyste Zasady zawiera, obowiązujący nas wszystkich, regulamin utrzy mania czystości i porządku na te renie m.st. Warszawy. Znajdziemy tam m.in. zasady segregowania odpadów oraz informacje na temat rodzajów pojemników na śmieci, znajdujących się na naszych osied lach. Broszury dostępne są w dziel nicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców oraz w miejskim Biurze Ochrony Środowiska. potwierdzającego dane objęte ewi dencją działalności gospodarczej, zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich: wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A (dla obywateli polskich), wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B (dla obywateli UE), wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utra conych dowodów osobistych, udostępniania informacji publicz nej: wniosek o udostępnienie infor macji publicznej, działalności USC: wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia. Wszystkim, którzy mają pytania dotyczące czystości na terenie Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta podaje bezpłatny, całodo bowy nr telefonu oraz mail: Zachęcamy także do odwiedzenia stron: a także na któ rych możemy pogłębić swoją wiedzę na temat recyklingu, biorąc udział w zabawnych grach kom puterowych.

3 I N W E S T Y C Y J N A 3 Nowe szkolne boisko W Dzielnicy Wola otwarto kolejny wielofunkcyjny obiekt sportowy. Tym razem z wygód nowoczesnego boiska szkolnego skorzystają uczniowie Zespołu Szkół nr 65 przy ul. Elekcyjnej. Na oddanym do użytku pełnowy miarowym boisku szkolnym można rozgrywać mecze piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Młodzieży udostępniono też bież nię, skocznię, stoły do ping ponga, a najmłodszym plac zabaw. Co ważne, cały obiekt wykonany jest z bezpiecznej, rekreacyjno sporto wej nawierzchni, chroniącej ucz niów przed ewentualnymi stłucze niami. W uroczystości otwarcia, która odbyła się 26 kwietnia br., uczest niczyli m.in. przedstawiciele Zarzą du Dzielnicy Wola, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz licznie zgroma dzeni uczniowie i rodzice. Uroczyste otwarcie to nie tylko przecinanie wstęgi i przemówienia. Zainaugurowała je barwna defilada uczniów i nauczycieli. Największe wrażenie na zgromadzonej publicz ności wywołały zaprezentowane przez najmłodszych sportowe po Z-ca Burmistrza W. Lesiuk rozbija drewnianą płytę podczas pokazów teakwondo. kazy taekwondo i tańca synchro nicznego. Modernizacja boisk szkolnych na Woli to część szerszej, kilkuletniej strategii rozwoju infrastruktury sportowej Dzielnicy. W latach zmodernizowane zostały boiska przy siedmiu wolskich szkołach. Jeszcze w tym roku za planowano rozpoczęcie moderni zacji boisk przy Sz.P. nr 148 i Sz.P. nr 166. Natomiast na lata przewidziano unowocześnienie obiektów sportowych przy kolej nych kilku placówkach oświato wych. Wszystkie informacje, dotyczące planowanych na Woli inwestycji, można znaleźć w Załączniku Dzielnicowym do Uchwały Budże towej m.st. Warszawy na rok 2008, udostępnionym w Biuletynie Infor macji Publicznej m.st. Warszawy: M Ł O D A Mój sen o Warszawie Niech śpiewają ptaki Rozstrzygnięto szóstą edycja konkursu przygotowywanego przez Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola. W tegorocznej edycji wzięło udział około 60 uczniów. Przysłane prace cechowała duża wrażliwość na detale i kolorystykę. Pierwsze miej sce zdobył Dawid Wyczółkowski z Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskie go w Warszawie. Drugie miejsce jury przyznało Katarzynie Lasko wickiej z Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka w Sulejówku, natomi ast trzecie przypadło Anecie Pietra szak, uczennicy Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie. Ponadto wyróżniono Łukasza Zwierzchowskiego z Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie oraz zbiorowo Gimnazjum nr 81 w Warszawie. Dawid Wyczółkowski I miejsce ARCHIWUM ZSF Zwycięzcy otrzymali cenne nag rody, które pomogą im rozwijać talent fotograficzny, m.in.: skaner płaski z przystawką do skanowania negatywów, statywy fotograficzne, torby, albumy i literaturę branżo wą. Kilkoro spośród laureatów po przednich edycji zdecydowało się kontynuować naukę w Zespole Szkół Fototechnicznych. Tegorocz ni uczestnicy również mogą liczyć na dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym. Dawid Wyczółkowski I miejsce ARCHIWUM ZSF Katarzyna Laskowiecka II miejsce Aneta Pietraszak III miejsce Aneta Pietraszak III miejsce ARCHIWUM ZSF ARCHIWUM ZSF ARCHIWUM ZSF Zakończył się konkurs plastycz ny dla dzieci i młodzieży Niech śpiewają ptaki zorganizowany przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej. Spotkanie finalistów zaszczycił swoją obecnością dr Andrzej Kru szewicz ornitolog, podróżnik, założyciel oraz szef Azylu dla Ptaków w warszawskim ZOO. Andrzej Kruszewicz w barwny sposób przybliżył życie i zwycza je zamieszkujących tereny miejs kie ptaków. Jego słowa i wyświ etlona prezentacja multimedialna uświadomiły zebranym jak wiele ich żyje wokół nas oraz jak wraz z postępem cywilizacyjnym uleg ła zróżnicowaniu ilość gatunków ptaków zamieszkujących miasta. Na konkurs wpłynęło 135 prac przestrzennych i malarskich z 8 placówek. Główne nagrody otrzymali: Marta Drzewińska, Gimnazjum w Koczargach Starych; Patrycja Pyrc, ZWPEK; Paweł Konik, SP 225; Anna Durczak, ZWPEK; Stanisław Michalski, ZWPEK; Marta Żwawa, SP 225; Wystawę nagrodzonych prac można oglądać do 9 maja w Ze spole Wolskich Placówek Eduka cji Kulturalnej, ul. J. Brożka 1a.

4 4 S P O Ł E C Z N A Od roku działa Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Problem czterech ścian W ubiegłym roku policja rejonowa przeprowadziła 159 interwencji domowych. Sprawy związane z przemocą w rodzinie uważane są za jedne z najtrudniejszych, gdyż jej ofiary z powodu lęku przed agresorem lub fałszywego wstydu ukrywają istniejący problem. Pokrzywdzonymi są najczęściej kobiety, dzieci oraz coraz więcej osób w podeszłym wieku. Charak terystyczne dla przemocy domowej jest zjawisko obarczania winą za toksyczną sytuację strony słabszej. Niska samoocena osób, pozostają cych w tego typu relacjach, unie możliwia wszelkie działania obron ne. W ten sposób wytwarza się niezwykle silna i negatywna więź między sprawcą przemocy a osobą krzywdzoną. Z racji wykonywanych zawodów pierwszy kontakt z ofiarami mają najczęściej policjanci i pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecz nej. Czasami interweniują księża, lekarze, czy po prostu sąsiedzi. W kwietniu 2007 r. w Dzielnicy Wola powstała inicjatywa zrzeszają ca przedstawicieli kilku instytucji, które w ramach swoich działań sty kają się z problemem agresji domo wej. W skład Wolskiej Koalicji Prze ciwdziałania Przemocy w Rodzinie weszli pracownicy: OPS, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola, Ośrodka Interwen cji Kryzysowej, policji, straży miej skiej, a także lekarze i kuratorzy. Koalicja organizuje m.in. szkolenia dla pracowników socjalnych i poli cji, przygotowuje akcje informujące o sposobie uzyskania pomocy oraz usprawnia komunikację między poszczególnymi instytucjami. Bardzo ważne jest nawiązanie oso bistych kontaktów, wymiana tele fonów i godzin pracy. To ułatwia współpracę. mówi Elżbieta Le siak, Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej w OPS. W tym roku zorganizowaliśmy w trzech grupach szkolenie dla policjantów Spotkanie Wolskiej Koalicji i pracowników OPS z praktycznego stosowania Niebieskich Kart. Niebieskie Karty to procedura, która powinna być podjęta w sytu acji przemocy domowej. Towarzy szą jej charakterystyczne niebieskie Szansa na samodzielność Organizatorem projektu współfinan sowanego przez Unię Europejską był Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Projektem zostało objętych 30. młodych ludzi w wieku lata, mających z różnych przyczyn ut rudniony start w dorosłe życie. Or ganizatorzy Szansy na samodziel ność zajęli się przygotowaniem grupy do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub po wrotu do czynnego życia zawodo wego. Diagnoza potencjału uczest ników objętych tym programem oraz zorganizowane poradnictwo zawodowe były pierwszymi kroka mi do realizacji tego pomysłu. Każda z osób otrzymała stworzoną MATERIAŁY OPS formularze, zawierające informacje o okolicznościach zdarzenia, do którego wezwany został policjant. Opisane jest w nich to, co się stało, kto był świadkiem, czy były zniszczone meble, czy na miejscu były dzieci i w jakim wieku opo wiada asp. sztab. Krzysztof Nowak z Komendy Rejonowej Policji w Dzielnicy Wola. Jeśli osoba pokrzywdzona zdecy duje się zgłosić popełnienie prze stępstwa, Niebieskie Karty zostają dołączone do materiału dowodo wego. Jak twierdzi Krzysztof No wak, mimo dobrego przygotowania policjantów do stosowania wyma ganych procedur, niezbędne są warsztaty na temat sposobu prze prowadzania rozmów z osobą doz nającą przemocy, postępowania ze sprawcą oraz mechanizmów działa nia agresji domowej. Kolejna inicjatywa koalicji to szkolenie dla księży. Pierwszy kon takt z parafiami zaistniał w ramach programu, dotyczącego przemocy wobec osób w podeszłym wieku, zatytułowanego Starszy pan, star sza pani. Ośrodek Pomocy Spo łecznej opracował ulotki, rozdawa ne w niedzielę przed kościołami. Spotkaliśmy się z bardzo pozy tywnym odzewem wspomina Elżbieta Lesiak Później, podczas szkolenia, księża zapoznali się z różnymi formami pomocy, jaką Asp. sztab. Krzysztof Nowak mogą uzyskać ofiary oraz z proce durami policyjnymi stosowanymi w sytuacji przemocy domowej. Ośrodek Pomocy Społecznej ofe ruje, dotkniętym tym problemem osobom, pomoc indywidualną, roz mowę z psychologiem, peda gogiem lub grupą wsparcia. Istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnika, któ ry podpowie jak formalnie pokiero wać swoją sprawą, jak napisać po zew o alimenty. Dalsze działania zależą od tego, czy osoba poszko dowana posiada pracę i wsparcie ze strony rodziny. Potrzebny jest ktoś, kto powie: Dobrze robisz dodaje Elżbieta Lesiak Czasami wystarczy kilka spotkań oraz kon sultacje z prawnikiem. Jeśli kobieta ma możliwość, chociaż czasowego zamieszkania w bezpiecznych wa runkach, najczęściej dość szybko oswaja się z nową sytuacją. Jeśli nie ma możliwości radykalnego odcię cia się od patologicznego środo wiska, to istotna staje się wiedza o tym jak się obronić. Praca z ofia rami przemocy domowej, to przede wszystkim nauczenie wiary w sie bie. Zakończył się trwający rok projekt Szansa na samodzielność. specjalnie dla niej indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego. Młodzież w ramach zajęć uczyła się pisania CV, redagowania listu mo tywacyjnego, przechodziła szkole nia dotyczące zasad funkcjonowa nia oraz poruszania się na rynku pracy, a także kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Wyjątko wym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane kursy językowe, prawa jazdy, oraz kurs barmański, a także kosmetyki i fryzjerstwa. Podczas zajęć młodzi uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu komu nikacji werbalnej i mowy ciała, poznawali zasady budowania tak istotnego w procesie poszukiwania pracy pozytywnego wizerunku. MJ D U C H O W A Czarna Madonna witała przyjeżdżających W ostatnią niedzielę Parafia św. Wawrzyńca wspominała 50. rocznicę uroczystego wprowadzenia do kościoła obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Był to czas pierwszej peregrynacji kopii obrazu jasnogórskiego po wszystkich parafiach w Polsce. Do kościoła na Forcie Wola przybyła ona 13 października 1957 r. Wtedy to narodziła się idea zawieszenia tu na stałe ikony Czarnej Madonny, która witałaby podróżnych, wjeżdżających do Warszawy od strony Poznania opowiada proboszcz parafii św. Wawrzyńca ks. Marek Mętrak. Projekt został zrealizowany osiem miesięcy później. Replikę namalował sam prof. Leonard Torwirt, który wcześniej stworzył kopię wędrującą po Polsce a po błogosławił ją i intronizował do parafii 8 maja 1958 r. Kardynał Stefan Wyszyński. Niedawno obraz został poddany renowacji i opra wiony w nową ramę. Rocznicowym uroczystościom przewodniczył Prymas Polski Kard. Józef Glemp. Poświęcił on kolejny, mniejszych rozmiarów wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który będzie odwiedzał mieszkania para fian.

5 H I S T O R Y C Z N A 5 Przypadająca w tym roku 65 rocznica powstania w getcie uczczona została na Woli bardzo uroczyście. Tu było getto Już 15 kwietnia br. w charakterys tycznych punktach granicznych by łego getta pojawiły się plansze in formacyjne i pamiątkowe tablice z brązu. Dwie z nich umieszczono na murze cmentarza żydowskiego, trzecia została wmurowana w zew nętrzną ścianę Urzędu Dzielnicy Wola. W naszej dzielnicy zlokalizo wanych zostanie dziesięć z dwu dziestu jeden podobnych punktów informacyjnych. Nie zawiedli również mieszkańcy Woli. Jak co roku, w rocznicę tych tragicznych wydarzeń zareagowali spontanicznie. Pod fragmentami ocalałych murów pojawiły się kwiaty i świece. Wielu warszawia ków przyszło na ulicę Sienną 55, gdzie murem niosącym ślady walk od trzydziestu lat opiekuje się społecznie Pan Mieczysław Jęd ruszczak. W 1975 r. postanowił on nie dopuścić do rozbiórki muru, zebrał dokumentację i założył kro nikę Enklawy getta, do której wpisują się przyjeżdżający tu z ca łego świata ludzie. Fragment muru stanowi również część dziedzińca XII LO im. H.Sien kiewicza. Dla nas to jest miejsce święte opowiada Tomasz Du biel, jeden z licealistów W tym roku przez cały tydzień uczestni czyliśmy w spotkaniach i wyciecz kach, podczas których poznawaliś my historię getta. Katarzyna Meloch podczas wernisażu PROJEKT GETTO narodził się podczas spotkań Stowarzyszenia Sienna 53, skupiającego nauczy cieli, absolwentów i rodziców XII LO. W ramach tej inicjatywy licea liści zwiedzili synagogę Nożyków, gdzie mogli zadać wszystkie nurtu jące ich pytania przedstawicielowi gminy żydowskiej. Ogromne wra żenie na uczniach wywarła rów nież wieczorna wycieczka śladami getta. Szliśmy za aktorami, grają cymi rolę dwóch Żydów, prowa dzonych na miejsce egzekucji przez niemieckiego żołnierza wspomina Tomasz Dubiel Naj bardziej poruszyła mnie scena, w której Niemiec zabierał kobiecie MAŁGORZATA BROKMAN biżuterię, zegarek i inne kosztow ności, spisywał na kartce i w mis kach wrzucał na wozy. Młodzież zorganizowała w szkole dwa spotkania, pierwsze poświę cone współczesnemu Izraelowi, drugie nawiązujące do klimatu przedwojennej kawiarni literackiej Ziemiańska. W programie znalaz ły się wiersze Brunona Schulza i Bolesława Leśmiana, recytowane przez Wojciecha Malajkata oraz Artura Barcisia, natomiast z koncer tem pieśni żydowskich wystąpiła Margita Ślizowska. Częścią projektu były też przygotowane przez liceal istów prezentacje multimedialne, dotyczące inteligencji polskiej po chodzenia żydowskiego oraz twór czości Marca Chagalla i Brunona Schulza. Z inną inicjatywą uczczenia rocz nicy powstania w getcie wyszedł Ośrodek Kultury im. S. Żeromskie go. Od 25 kwietnia można w nim oglądać wystawę Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, opraco waną przez Oddział Instytutu Pa mięci Narodowej w Rzeszowie. Zaprezentowane zdjęcia pokazują warunki, w jakich żyli ukrywający się podczas okupacji Żydzi. Przygo towane plansze oprócz zdjęć zawierają unikalne dokumenty i re lacje świadków. Wyczytać z nich można historie ludzi, którzy z nara żeniem życia ratowali swoich żydowskich sąsiadów. Wielu z nich zostało po wojnie uhonorowanych przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Obecna na otwarciu wysta wy pisarka Katarzyna Meloch po dzieliła się swoimi wspomnieniami z czasów, kiedy jako dziesięciolet nia dziewczynka była ukrywana na Woli: W sierpniu 1942 r. wypro wadzono mnie z getta i trafiłam do domu Jadwigi Deneki, przyjaciółki moich rodziców. Mieszkała ona przy ul. Obozowej 8. Katarzyna Meloch wspomina Wolę jako miejsce stosunkowo bezpieczne: Pamiętam, że czasa mi wychodziłyśmy z babcią do pobliskiego lasku lub na działkę. Skoro Pani Jadwiga odważyła się nas wypuścić z domu, znaczy, że musiało nie być w okolicy szmal cowników. Wystawę do 8 maja będzie moż na oglądać w Ośrodku Kultury im. S. Żeromskiego, a następnie od wiedzi ona wolskie gimnazja. Od 9 maja będzie gościć w Gimnazjum nr 45 im. Powstania Warszawskie go, przy ul. Żelaznej 71. Kwiaty pod tablicą pamiątkową składają (od lewej): Z-ca Burmistrza Urszula Kierzkowska, Z-ca Burmistrza Marek Lipiński, Z-ca Burmistrza Wojciech Lesiuk, Przewodniczący Rady Dzielnicy Dariusz Puścian, Z-ca Burmistrza Paweł Pawlak. Historia Woli nierozerwalnie wiąże się z tragicznymi losami warszaw skiego getta, w dużej części zloka lizowanego na jej terenie. Już w kwietniu 1940 r., pod pretekstem walki z epidemią tyfusu, hitlerow skie władze okupacyjne przystąpiły do odizolowania wyznaczonego terenu. W miejscach, gdzie począt kowo granicę stanowiły drewniane parkany i płoty, stopniowo wzno szono mur o wysokości 3 m. Wzdłuż granicy zamurowano wszystkie drzwi, okna i bramy. Getto, do którego prowadziło 15 Mieczysław Jędruszczak przy historycznym murze. Artur Barciś i Wojciech Malajkat w XII LO im. H. Sienkiewicza. wejść, ostatecznie odcięto od resz ty miasta 16 listopada 1940 r. Stło czono w nim 450 tys. ludzi. W lipcu 1942 r. rozpoczęły się systematyczne wywózki ludności żydowskiej do obozu w Treblince. W momencie podjęcia decyzji o całkowitej likwidacji getta, 19 kwietnia 1943 r. w dzielnicy żydowskiej wybuchło powstanie, które trwało do 16 maja. Ostatnich ocalałych powstańców hitlerowcy wywieźli do obozów zagłady, nato miast północna część getta została w całości zburzona. DARIUSZ PIĄTKOWSKI

6 6 S P O R T O W A 10 lat z Delfinem Ciąg dalszy ze str. 6 Uroczystość 10 lecia pływalni urozmaiciły pokazy ratownictwa wodnego WOPR, a także pływa nia synchronicznego w wykona niu zawodniczek z Pałacu Mło dzieży oraz występy cheerleade rek z Gimnazjum nr 46. Odbyły się również eliminacje do War szawskiej Olimpiady Młodzieży W uroczystości wzięli udział przedstawiciele zarządu Dzielnicy Wola, pracownicy OSiR Wola i licznie zgromadzona publiczność. Po 10 latach Delfin nadal cie szy się ogromnym zainteresowa niem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dziś OSiR Wola po siada już 6 obiektów, tj. 4 pły walnie i 2 hale sportowe, czym zasłużył sobie na miano najwięk szego Ośrodka Sportu w Warsza wie. Wolski ośrodek gościł już takie sławy światowego sportu, jak Otylia Jędrzejczak, czy druży ny narodowe polskich siatkarek i siatkarzy. DARIUSZ PIĄTKOWSKI Turniej Piłkarski o Puchar 70 lecia Parafii św. Józefa W ramach obchodów 70 lecia istnienia Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole 1 maja rozegrano Turniej Piłkar ski, w którym wzięli udział zarówno uczniowie wolskich szkół, jak i przed stawiciele parafii oraz instytucji naszej dzielnicy. Swoje drużyny wystawili księża, policjanci, nauczyciele i dyrek torzy szkół, a także pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola. Najlepsza spośród Czy sport wróci na Olimpię? Powraca sprawa budowy osiedla mieszkaniowego na terenie klubu sportowego Olimpia. Wykonawca inwestycji, spółka Ins bud Olimpia, która otrzymała decyzję o warunkach zabudowy terenu 21 grudnia 2005 r., musi wstrzymać roz poczęcie prac budowlanych. Ze wzglę du na uchybienia formalne Biuro Architektury i Planowania Przestrzen nego odmówiło inwestorowi zatwier dzenia projektu i pozwolenia na bu dowę. Od samego początku społeczność wolska, przy poparciu radnych Dziel nicy Wola i przedstawicieli Rady m.st. Warszawy, protestowała wobec pla nów rozbudowy spornego terenu, bro niąc jego sportowego charakteru. Radni wolscy wystąpili przeciwko tej decyzji do Samorządowego Kole gium Odwoławczego i Wojewódzkie go Sądu Administracyjnego. Natomiast przedstawiciele Rady Miasta wezwali do przywrócenia terenowi wyłącznie jego funkcji sportowych. drużyn młodzieżowych okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 148. Drugie miejsce zajęła Szkoła Pod stawowa nr 225, a trzecie zespół z pa rafii św. Józefa. Wśród dorosłych laur zwycięstwa zdobyli policjanci. Zaraz za nimi uplasowała się drużyna księży, natomiast urzędnicy zajęli miejsce trze cie. Mistrzostwa Szachowe W Hali Sportowej Reduta odbyła się 5. edycja Święta Szachowego. W tym największym warszawskim turnieju wzięło udział 258 uczestników w wieku od 4 do 19 lat. Młodzi gracze rywalizowali m.in. o puchar Burmistrza Dzielnicy Wola. Ciekawostką były roz grywki o tytuł szachowego mistrza przedszkolaków, którego zwycięzcą został Michał Szulejko. Najlepszy pod czas Otwartego Turnieju Szachowego dla dzieci i młodzieży do lat 19 okazał się Michał Matuszewski z MKS Polonia Warszawa. W ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w szachach szybkich do lat 12 zwyciężyli: Ewa Harazińska i Bar tosz Rytel, natomiast w grupie wieko wej lat wygrali: Agata Kowalew ska i Sebastian Malec. Festiwal Brydżowy W Domu Kultury Działdowska odbył się 18 już Festiwal Brydżowy na Woli, organizowany przez Warszawski Zwią zek Brydża Sportowego. Uczestnicy rywalizowali o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola. Ta impreza brydżowa o najdłuższych tradycjach w Warsza wie od lat przyciąga pasjonatów bry dża z całego Mazowsza. W tym roku w zawodach wzięło udział ok. 80 za wodników w wieku od 20 do 80 lat. Festiwal wciąż utrzymuje wysoki po ziom sportowy. Wyniki: Turniej Par MAX 1 1 Miejsce: Wiesław Niedziela, Andrzej Ziomek Turniej Par MAX 2 1 Miejsce: Anna Sarniak, Sławomir Kolarz Turniej Par CAVENDISH Andrzej Berezecki, Włodzimierz Ilnicki PARAFIA ŚW. JÓZEFA PARAFIA ŚW. JÓZEFA Wolskie cmentarze (1) Wola to jedyna warszawska dzielni ca, na terenie której położonych jest aż 11 cmentarzy. Zaskakujące, iż miejsce wiecznego spoczynku znaleźli tu wyznawcy tak wielu religii: luteranie, kalwini, karaimi, mariawici, muzułmanie, katolicy, prawosławni i żydzi. Dawniej istniał w Polsce zwyczaj grzebania zmarłych na terenach okalających kościoły, klasztory i szpitale. Dopiero 13 lutego 1795 r. magistrat Warszawy wydał zarzą dzenie, nakazujące lokowanie cmentarzy poza obrębem wałów miejskich, w tzw. polu. Dotyczyło ono wyłącznie pochówków katolic kich, bowiem inne wyznania chrześcijańskie i niechrześcijańskie miały od początku swoje nekropo lie poza miastem. Zarówno powyższe zarządzenie, jak i wyczerpywanie wolnych H I S T O R Y C Z N A miejsc pochówku w Warszawie skłoniło władze kościelne (admini strujące wówczas cmentarzami), do szukania nowych lokalizacji. Wy bór padł na Wolę leżącą tuż poza wałami obronnymi. Wola wydawa ła się niezwykle korzystnym tere nem, ze względu na krzyżujące się tu szlaki komunikacyjne oraz ro dzaj gruntów, mało atrakcyjnych dla celów budowlanych. I tak oto, katolickie parafie: św. Jana Chrz ciciela i Najświętszej Marii Panny ze Starego i Nowego Miasta, a także św. Andrzeja z Placu Teatralnego, korzystając z wyjątkowego patro natu króla Stanisława Augusta, za łożyły cmentarz we wsi Powązki. Następnie, w ciągu niecałego ćwierćwiecza na gruntach wolskich powstały dwa nowe cmentarze chrześcijańskie: ewangelicko augs burski i ewangelicko reformowany (1792 r.) oraz żydowski (1806 r.). W XIX i XX wieku na trenie dziel nicy powstało jeszcze siedem cmentarzy. W kolejnych numerach Kuriera Wolskiego chcemy zaproponować naszym Czytelnikom spacer po wolskich nekropoliach, gdzie od ległe dzieje splatają się z teraźniej szością, skłaniając do zadumy i re fleksji nie tylko nad historycznym biegiem wydarzeń, lecz również nad zagadką ludzkich losów. W co dziennym ferworze i zabieganiu nie mamy zbyt wiele czasu by za stanawiać się nad miejscem cmen tarza w naszej świadomości. Zapo minamy, że cmentarze są ważnym nośnikiem zjawisk kulturowych i cennym źródłem wiedzy o przesz łości. Wolskie nekropolie, oprócz wartości zabytkowych i poznaw czych, stanowią świadectwo trady cji i kultury narodowej, bez których nasza tożsamość byłaby mocno zubożona. Doskonale obrazują to słowa Prymasa Tysiąclecia kardy nała Stefana Wyszyńskiego: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. DS DOROTA SZOST

7 K U L T U R A L N A 7 Dzień Europejski w Almamer FEEL, In-Grid i Stachurski na Woli W sobotę 10 maja warto zajrzeć na dziedziniec Wyższej Szkoły Ekono micznej Almamer przy ulicy Wolskiej. Odbędzie się tam III Dzień Europejski w Almamer otwarta impreza plenero wa. Wystąpi zespół FEEL, a także lubia na w Polsce In GRID oraz Stachurski. Specjalną atrakcją będzie koncert na ścianie nowego budynku Uczelni połą czony z pokazem świateł. Artyści z ze społu DRUMS NRG zawisną z instru mentami na wysokościach i zagrają koncert. W programie również występ Egurrola Dance Studio, pokaz świateł, pokaz mody, a także spotkanie z piłka rzami Legii. Imprezę poprowadzi Ma rek Sierocki. Zebrane muzealia ukazują Witolda Pileckiego jako ucznia oraz ochotnika walk o wskrzeszenie Polski. Dalsza droga bohatera to praca w kółkach rol niczych, zdobywanie kolejnych stopni wojskowych, a także działalność oby watelska we własnym majątku Sukur cze. W ten obraz wplata się wątek bar dziej osobisty: małżeństwo i dom ro dzinny. Z zachowanych pamiątek wy łania się osoba Witolda Pileckiego człowieka wymagającego, a jednocześ nie pełnego ciepła i serdeczności. Swo je artystyczne zdolności wykorzystywał on, malując obrazy do kościoła w Kru pie, tworząc we własnym dworku fres ki o tematyce religijnej oraz rysując scenki rodzajowe dla dzieci. W drugiej części wystawy poznajemy Witolda Pileckiego żołnierza polskie Podróż do źródeł teatru japońskiego Miłośnicy pantomimy będą mogli po czuć przedsmak organizowanego po raz ósmy Międzynarodowego Festiwa lu Sztuki Mimu. Już 10 i 11 maja na scenie Teatru na Woli zobaczymy spe ktakl AOI przygotowany przez Studio Tańca Butoh IWONI MU. AOI opar ty jest na czternastowiecznej opowieś ci japońskiej Zeamiego, wywodzącej się z tradycji teatru NO. Autorzy pro jektu, poszukując współczesnego kodu znaczeniowego historii o Aoi, odnoszą się do buddyjskich praktyk medyta cyjnych oraz do technik nowoczesne go tańca japońskiego butoh. Spektakl jest wydarzeniem międzykulturowym, łączącym współczesną muzykę instru mentalną, i estetykę z emocjonalnością oraz zmysłowością japońską. III Dzień Europejski w Almamer od będzie się pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz oraz Burmistrza Dzielnicy Wola Marka Andruka. Wstęp wolny. Więcej na: Wystawa poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Wilno Auschwitz Rakowiecka go ruchu oporu i odważnego Polaka, który dobrowolnie poszedł do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, aby zorganizować tam siatkę konspiracyjną oraz pokazać światu zbrodnie niemiec kie popełniane na więźniach, jak rów nież pomysłowego uciekiniera i żołnie rza walczącego w Powstaniu Warszaw skim. Końcowe dokumenty przedsta wiają najtragiczniejsze wydarzenia z ży cia Witolda Pileckiego: aresztowanie, przesłuchania i proces oraz uznanie go za wroga ludu zaprzedanego obcym mocarstwom. Drogę Pileckiego kończy wyrok śmierci wykonany 25 maja 1948 roku w więzieniu rakowieckim. Eksponowane materiały pochodzą ze zbiorów rodzinnych, archiwów In stytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Kolejowy świat Krajobraz, w którym pojawia się dy miący parowóz, odchodzi już w prze szłość. Jerzy Zgorzałek, znany artysta malarz, postanowił utrwalić zapamię tane z młodości obrazy i przelać je na płótno. Tematowi temu poświęcił dwa lata swojego życia. Jeździł po kraju, wyszukując ocalałe parowozy, studiu jąc ikonografię i publikacje interneto we. Efektem tych poszukiwań jest cykl olejnych prac, namalowanych według zasad realizmu impresjonistycznego. Malarz, operując stonowanym kolo Koncert zespołu FEEL Konkurs Melodie Europy po prowadzi Marek Sierocki Spotkanie z piłkarzami LEGII Konkurs Euro Koncert In Grid & Stachursky Koncert na Ścianie Polskiemu oraz innych muzeów i ko lekcjonerów. Wystawę można oglądać do 31 sier pnia 2008 r. Muzeum Woli, Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, ul. Srebrna 12. rem, starał się oddać ruch parowozów i składów kolejowych, będących integ ralną częścią pejzażu. Jego talent i pra cę doceniło angielskie prestiżowe The Guild of Railway Artist, do którego zo stał przyjęty w kwietniu tego roku. Wystawę: Kolejowy świat w malarst wie Jerzego Zgorzałka możemy oglą dać do końca maja w Muzeum Kolej nictwa. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, ul. Towarowa 1. MUZEUM WOLI ARCHIWUM MUZEUM W Parku Sowińskiego podczas rodzinnego pikniku będzie można zadbać o swoje zdrowie. Na Wolę po zdrowie Już po raz ósmy zapraszamy na szych mieszkańców do wzięcia udziału w Wielkiej Wolskiej Ma jówce. 18 maja w Parku Sowiń skiego bawić nas będą laureaci II Festiwalu Szkół Śpiewających Karaoke, a na scenie Amfiteatru jako gwiazda wystąpi zespół KOMBII. Rodzinny piknik stanie się również doskonałą okazją do za interesowania się stanem swo jego zdrowia. Popołudniowy festyn poprzedzi plenerowa impreza Na Wolę po zdrowie. Już o godz panie, które ukończyły 40 rok życia, będą miały możliwość poddania się bezpłatnemu badaniu mam mograficznemu. Po godzinie będzie można honorowo oddać krew, a od godziny w specjalistycznym ambulansie wykonać badania densytomet ryczne w kierunku osteoporozy. Na terenie miasteczka namio towego porad udzielą liczni specjaliści: diabetolog, dietetyk, internista, kardiolog, logopeda, psycholog, psychoonkolog, pe dagog i psychiatra. Możliwe sta nie się również zbadanie: czyn ności płuc, cholesterolu, ciśnie nia, cukru we krwi, tkanki tłusz czowej, wskaźnika masy ciała, zawartości tlenku węgla w wydy chanym powietrzu. W imprezie weźmie udział około 30 instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną i promocją zdrowia. Aby połączyć przyjemne z po żytecznym, zaprosimy przybyłe całe rodziny wraz z dziećmi do wzięcia udziału w zabawach, konkursach oraz aktywnych for mach rekreacji, które będą się odbywać wokół specjalnie roz stawionych stoisk.

8 8 KULTURALNA WOLA Noc Muzeów nie tylko w muzeach Już po raz piąty Warszawa zaprasza na Noc Muzeów, która odbędzie się tradycyjnie 17 maja w Święto Światowego Muzealnictwa. W przed sięwzięciu aktywny udział wezmą również wolskie placówki muzeal ne i kulturalne. Większość z nich przygotowała z tej okazji specjalne atrakcje. Muzeum Woli (ul. Srebrna 12) zaprasza od godz do na Festiwal Słowiański. Dziedzi niec przed budynkiem zamieniony zostanie w średniowieczną wioskę, w której będzie można spotkać sło wiańskich wojów, rzemieślników i kupców. Towarzyszyć temu będą pokazy walk, rękodzieła oraz gry i konkursy dla widzów. Ponadto na dziedzińcu Muzeum zostanie wy świetlona prezentacja multimedial na: Moda z przełomu XIX i XX wieku na starej fotografii, przygo towana przez prywatną kolekcjo nerkę Aleksandrę Jasiczek. Podczas tej szczególnej nocy zwiedzający obejrzą również makietę Reduty Wolskiej, film Szturm Woli 1831 r., a także wystawę poświęconą Rot mistrzowi Witoldowi Pileckiemu oraz ekspozycje stałe. Biblioteka Publiczna w Dzielni cy Wola (al. Solidarności 90) przy gotowała na Noc Muzeów spe cjalny program trwający od godz do Przybyli goście wez mą udział w przygodzie historycz nej, podczas której zobaczą, jak mogłaby wyglądać Polska, gdyby niektóre wydarzenia potoczyły się inaczej. Wieczór poprowadzą zapro szeni historycy: Marcin Ciszewski i Romuald Romański, którzy wpro wadzą uczestników w świat wiel kich bitew, a o północy rozegrany zostanie turniej bitewnej gry kom puterowej. Przez całą noc będzie można brać udział w historycznych grach planszowych oraz poznawać nowoczesny system dokumentowa nia obiektów muzealnych. Korzysta jąc z niego, każdy zwiedzający bę dzie mógł stworzyć trójwymiarowy model własnej twarzy. Korczakianum Ośrodek Do kumentacji i Badań (ul. Jaktorow ska 6) zaprasza na prezentację mul timedialną Kim był Janusz Kor czak? oraz do wspólnej zabawy z dziećmi, polegającej na przygoto waniu gazetki inspirowanej pis mem Mały Przegląd (redagowa nej przez Janusza Korczaka). Oś rodek, mieszczący się w Domu Dziecka nr 2 im. J. Korczaka, bę dzie tego wieczoru czynny do godz Muzeum Nurkowania (ul. Grzy bowska 88) zorganizuje tej nocy specjalne pokazy filmów, poświę conych amerykańskim i włoskim nurkom bojowym. Gabinet Numizmatyczny, Men nica Państwowa (ul. Waliców 11) wyświetli film o historii Mennicy i pieniądza. Zwiedzający będą mogli również obserwować mincerza, biją cego pamiątkowe żetony. Muzeum Gazownictwa przy Gazowni Warszawskiej (ul. Kas przaka 25) zachęca do wzięcia udziału w nocnym spacerze po zabytkowym otoczeniu oraz do uczestnictwa w konkursie fotogra ficznym Muzeum Gazownictwa Nocą. Uwaga! Wejścia na teren Zakładu i Muzeum o godz.: 19.00; 20.30; i Muzeum Drukarstwa (ul. Łucka 1/3/5) proponuje na tę noc wysta wę Czar czcionki oraz możliwość wydrukowania na historycznej pra sie okolicznościowego druku. Muzeum Powstania Warszaw skiego (ul. Grzybowska 78) po raz kolejny przygotowało tego wieczo ru (od godz ) rowerową grę miejską śladami przewodnika po Warszawie z 1938 r. Natomiast w godzinach na mu zealnym dziedzińcu odbędzie się pokaz przedwojennych filmów. W Nocy Muzeów wezmą rów nież udział Muzeum Kolejnictwa (ul. Towarowa 1) oraz Muzeum Przemysłu (ul. Żelazna 51), które pokażą wystawy stałe. Kurier Wolski Bezpłatny Dwutygodnik Lokalny Dzielnicy Wola Adres redakcji: al. Solidarności 90, Warszawa; tel.: , 33 Redaktor prowadzący: Anna Kołodziejska Redaktor: Joanna Rutkowska Redakcja Wydział Organizacyjny, Referat ds. Promocji i Kontaktów z Mediami: Anna Fiszer Nowacka, Marta Jerin, Sylwia Tomasini, Dorota Szostak Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Wydawca: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, Warszawa Skład i łamanie: Bronowski Studio Druk: Żak Sp. z o.o. Korekta: Violetta Ciak KALENDARIUM WYDARZEŃ godz III Dzień Europejski w Almamer, m.in. kon cert zespołu Feel, In Grid i Stachursky, występ Egurrola Dance Studio, ul. Wolska ,11.05 godz Spektakl: AOI Studio Tańca Butoh Iwo naki Mu. Teatr na Woli godz Warsaw Challenge 2008 Międzyna rodowe Mistrzostwa Warszawy w Breakdance. Wystąpią zespoły: Dilated Peoples z USA i IAM z Francji. Amfiteatr godz koncert zespołu: Gothika. CDQ ul. Burakow ska 12. Wstęp: 20 zł godz Śladami Herbertowskiej palety barw wer nisaż Wolskiej Pracowni Malarskiej. OK im. Żeromskiego. Wstęp wolny godz Spotkanie z Z. Beszczyńską, autorką książek dla dzieci. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 32, ul. Twarda godz Spektakl Lovv. Po spektaklu dyskusja z udziałem seksuologa, młodzieży, pedagogów i twórców przed stawienia. Teatr na Woli godz Przeboje Muzyki Klasycznej na Skrzypce i For tepian, wystąpią: Iwona Nikoniuk i Zuzanna Marczak skrzypce, Ewa Ossowska fortepian. DK Działdowska. Wstęp wolny godz Wernisaż wystawy Słowiańszczyzna. Muzeum Woli. 13, 18, 19, godz Spektakl Siostry Fundacja Artystyczna Młyn w ramach WOLI W OFFSECIE. Stara Drukarnia, Ogrodowa 31/ godz Spotkanie z Mają Kotarską, autorką książek Dracena przerywa milczenie, Gdzie ja miałam oczy. Wypoży czalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 80, ul. Redutowa godz Szelmostwa Lisa Witalisa spektakl teatralny dla dzieci, DK Działdowska. Wstęp: 5 zł godz Mazowiecka Scena Muzyczna, wystąpią: Nerwica, Na Pohybel. CDQ, Wstęp wolny godz Wykład poświęcony działaniu samorządu lokalnego dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprowadzi Burmistrz Dzielnicy Wola Marek Andruk. Sala Konferencyjna Urzędu Dzielnicy Wola V Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości i Inwesty cji CEPIF Warszawskie Centrum EXPO XXI godz Spotkanie z J. Wasilewską pt. Porcelana białe złoto Chin. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 46, ul. Chłodna godz Pokaz zespołu tańca ludowego Folk Dance Ensemble z USA oraz Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI im. Z. Solarzowej. Amfiteatr godz Spotkanie z podróżniczką z M. Strzelec. Wy pożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 14, ul. Młynarska 35a godz Azory wyspy na Oceanie Atlantyckim na opowieść o podróżach i pokaz slajdów zapraszają Iwona i Jerzy Maronowscy. DK Działdowska. Wstęp wolny godz Koncert Stacey Kent. Amfiteatr. Bilety: zł godz Dzień Czeski. Amfiteatr XI Przegląd Swobodnych Inicjatyw pt. Różnorod ność kultur wokół nas pokonkursowa wystawa prac plastycz nych, fotograficznych, literackich i innych, DK Działdowska godz Noc Muzeów Wielka Wolska Majówka, występ laureatów II Festiwalu Szkół Śpiewających Karaoke. Piknik Promocji Zdrowia. Koncert: Kombii. Amfiteatr godz Wolny Tybet, CDQ, ul. Burakowska godz Obchody 100 lecia szkoły. Uroczystość nada nia im. gen. W. Sikorskiego. Gimnazjum nr 50, ul. Bema godz Koncert Rykardy Parasol, CDQ godz Spotkanie z Krzysztofem Dworczykiem Z wi zytą u Władcy Pierścieni Nowa Zelandia. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 106, ul. Twarda godz Czytanie dramatu Burmistrz Małgorzaty Sikorskiej Miszczuk. Teatr na Woli. Wstęp wolny.

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Bełchatowscy policjanci oraz uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie włączyli się w

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów LO, Technikum i ZS rok szkolny 2013

Osiągnięcia uczniów LO, Technikum i ZS rok szkolny 2013 Osiągnięcia uczniów LO, Technikum i ZS rok szkolny 2013 II miejsce w zawodach sprawnościowych sporty obronne, II miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Szkół o Profilu Mundurowym, II miejsce

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Edukacyjnym programie ekologicznym dla uczniów klas IV VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ Lp. Nazwa Opis Miejsce Organizator Termin 1. Koncert w ramach Wiosennych Wariacji Muzycznych- Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Hołdzie Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r.

Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r. Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r. Działania Osoba odpowiedzialna Termin Akademia Zaruskiego dla klas I-VI

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Program imprez 1 maja

Program imprez 1 maja KRAPKOWICE Program imprez 1 maja XXXII Krapkowicki Bieg Uliczny 9:00 bieg dzieci i młodzieży 10:00 nordic walking 9:00 14:00 11:00 START biegu głównego na 10 km 11.10 wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/342/12 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 9 lipca 2012. 1 Ustala się zadania priorytetowe i przeznaczone na nie środki:

UCHWAŁA Nr XXI/342/12 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 9 lipca 2012. 1 Ustala się zadania priorytetowe i przeznaczone na nie środki: UCHWAŁA Nr XXI/342/12 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 9 lipca 2012 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2013 roku. Na podstawie 5 ust. 5 Statutu

Bardziej szczegółowo

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO.

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem POKÓJ i DOBRO Organizator: Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny ul. Lubelska 32 21-100 Lubartów alwernia.lubartow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

DREPTAK KULTURY r.

DREPTAK KULTURY r. POZNAŃSKI DREPTAK KULTURY 18 21.06.2010 r. LOGO DREPTAKA ORGANIZATORZY Koalicja Starego Miasta ODDZ. ETNOGRAFICZNY pomoc wolontariat: CELE Prezentacja artystyczna Od amatora do mistrza Wsparcie działań

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego

REGULAMIN. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego I ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY MELITSER JIDN JOM KIPPUR PAMIĘC O ŻYDACH Z MIELCA. Realizowany w. Zespole Szkół Technicznych. w Mielcu

PROJEKT EDUKACYJNY MELITSER JIDN JOM KIPPUR PAMIĘC O ŻYDACH Z MIELCA. Realizowany w. Zespole Szkół Technicznych. w Mielcu PROJEKT EDUKACYJNY MELITSER JIDN JOM KIPPUR PAMIĘC O ŻYDACH Z MIELCA Realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu MIELEC, 2014 NASZE DZIAŁANIA W RAMACH PROEJKTU MELITSER JIDN JOM KIPPUR (PAMIĘĆ O

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat kultury żydowskiej Przekazanie wiedzy na temat Holocaustu

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat kultury żydowskiej Przekazanie wiedzy na temat Holocaustu Dostarczenie uczniom wiedzy na temat kultury żydowskiej Przekazanie wiedzy na temat Holocaustu Uczestniczyliśmy w dodatkowych zajęciach na temat historii i kultury Żydów. Wzięliśmy udział w obchodach Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Data Organizator Miejsce Wydarzenie. Broniewskiego 7. Szkoła Podstawowa nr 7. Szkoła Podstawowa nr 1. Broniewskiego 7

Data Organizator Miejsce Wydarzenie. Broniewskiego 7. Szkoła Podstawowa nr 7. Szkoła Podstawowa nr 1. Broniewskiego 7 Data Organizator Miejsce Wydarzenie 18 kwietnia Wernisaż autorskiej wystawy Joanny Bronickiej - malarstwo, rysunki, grafiki, fotografie dnia 18 kwietnia (piątek) 2008 r godz. 19.15 Wystawa książek z zakresu

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WOLSKIE MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE. Gimnazjum nr 46. im. Szarych Szeregów. ul. Kasprzaka 1/3.

KALENDARIUM WOLSKIE MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE. Gimnazjum nr 46. im. Szarych Szeregów. ul. Kasprzaka 1/3. Strona 1 z 6 KALENDARIUM WOLSKIE 13-29 MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE 1. 06.05.2016 r. godz. 12.00 14.00 2. 10.05.2016 r. godz. 7.30 14.30 3. 10.05.2016 r. godz. 9.15 4. 10.05.2016 r. godz. 9.30 10.30

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013 PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013 Nie wolno zostawić świata takim jakim jest Janusz Korczak - nasi uczniowie chętnie poznają swoją najbliższą okolicę,

Bardziej szczegółowo

Na krawędzi pamięci rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów

Na krawędzi pamięci rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów Patronat Honorowy: Na krawędzi pamięci rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zaprasza na obchody, upamiętniające 75. rocznicę utworzenia przez Niemców w Kutnie, getta

Bardziej szczegółowo

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie Małopolskie Centrum Edukacji MEC Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Gminne Centrum Kultury w Żabnie Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Konkurs Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

19 V 2012 XXVIII RAJD PIESZY BLISKIE SERCU

19 V 2012 XXVIII RAJD PIESZY BLISKIE SERCU 19 V 2012 XXVIII RAJD PIESZY BLISKIE SERCU Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Ewy Karasek i pani Reginy Suwały uczestniczyli w rajdzie Śladami Janusza Korczaka po Warszawie, który został zorganizowany

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Poznaj nas bliżej Oferta edukacyjna Szczególne osiągnięcia Zaplecze techniczne i sale szkolne Sport w naszej

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO POWIATÓW. Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel

PARTNERSTWO POWIATÓW. Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel PARTNERSTWO POWIATÓW Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel POCZĄTKI WSPÓŁPRACY Współpraca trwa oficjalnie od 2001 roku, kiedy podpisano umowę o partnerstwie między powiatami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #RegionŚwiat 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

ELITARNY KLUB BATOROWCA

ELITARNY KLUB BATOROWCA ELITARNY KLUB BATOROWCA Marta Nowak Nr 314 Reżyseria nagradzanych na Szkolnym Festiwalu Teatralnym spektakli: Odgłosy walk zwierzęcych (2009r.) oraz W/Na/S/Od/pięcie (2011r,). Pierwszy z nich został wystawiony

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 14 czerwca

Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 14 czerwca Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 14 czerwca Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach 40-870 Katowice, al. B. Krzywoustego 13 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Kierunki kształcenia: Klasa humanistyczno - dziennikarska Przedmioty o rozszerzonym wymiarze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st.

REGULAMIN KONKURSU. Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st. REGULAMIN KONKURSU Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Cel i tematyka konkursu 1 Urząd Dzielnicy Wola m.st.

Bardziej szczegółowo

Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej

Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej Program DRZWI OTWARTYCH w LO Nr XVII im. A. Osieckiej SOBOTA - 16 KWIECIEŃ 2011 r. w godzinach 9:00 14:00 SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY dla KANDYDATÓW do LO Nr XVII im. A. Osieckiej sekretariat uczniowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Konkurs polega na opracowaniu tematu: POLSKA/POLAND/POLEN/ПОЛЬША LIKE IT!!! Temat powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA technika zasady siatkarze 4 ENCYKLOPEDIA SIATKÓWKI Spis treści Krótka historia siatkówki 6 Zasady i technika gry 16 Organizacje siatkarskie 64 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

piątek, 15 maja program targów na scenie

piątek, 15 maja program targów na scenie piątek, 15 maja 9.00 11.30 > program targów edukacyjnych, swoje oferty zaprezentują, m.in. opolskie szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, firmy doradczo-szkoleniowe 11.45 13.35 > program z okazji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa)

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa) PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r.

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r. Stan: 11 kwietnia 2014 r. Obchody 10 lat w UE wydarzenia w w dniach: 5 11 maja 2014 r. L.p. Termin i godzina Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Organizator Miejsce Wstęp/ bilety cena 1. 5 9 maja godz. 8:00

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Dom Kultury Rembertów.

Dom Kultury Rembertów. Dom Kultury Rembertów. 2 maja - 31 maja 2016 r. w godz. 13:00 20:00 Drogi do Niepodległości - wystawa historyczna z zasobów Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Galeria REM. 11 maja 2016 r. w godz. 18:00 Od

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie Wydanie specjalne

Czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie Wydanie specjalne Czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie Wydanie specjalne Spotkanie z archeologiem Pracownik Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera Bartłomiej Banasiak w interesujący sposób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA CZWARTKOWA

INFORMACJA CZWARTKOWA INFORMACJA CZWARTKOWA BIULETYN - NEWSLETTER Nr 31/31.10.13 BIEŻĄCE WYDARZENIA Koncert Diamond Duo Wczasowicz Zespół "Diamond Duo" to duet muzyczny który tworzy małżeństwo Iwona i Marek Rajchel. Wystąpią

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Trasa podstawowa to 2-3 godzinny spacer po Starówce i obejmuje najważniejsze zabytki toruńskiej

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 oraz zmiany obwodów niektórych

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2014 ROKU URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 6 stycznia 2014 Orszak Trzech Króli STYCZEŃ 12 stycznia 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt ASTRONOM 2015 dofinansowany ze środków Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów

Projekt ASTRONOM 2015 dofinansowany ze środków Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i objęty honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów Organizator: Sponsor: Patronat honorowy: Trzy nauczycielki : pp.krystyna Brodzik, Magdalena Rozborska i Justyna Walendzik od wielu lat prowadziły w naszej szkole Konkurs Wiedzy Astronomicznej. Na spotkaniu

Bardziej szczegółowo