INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005

2 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPO ECZNEJ Warszawa, grudzieƒ 2005 r.

3 Informator przygotowano i wydano z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej w ramach projektu Unii Europejskiej PHARE - PL2002/IB/JH-02 Twinning for Asylum Administration w zakresie integracji uchodêców Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Warszawa 2005 Wydanie I ISBN

4 Wst p Niniejsza publikacja ma charakter informatora o polskich przepisach prawnych regulujàcych sytuacj osób posiadajàcych status uchodêcy w Polsce. Publikacja zawiera informacje dotyczàce: udzielanie pomocy majàcej na celu wspieranie procesu integracji uchodêcy w ramach indywidualnych programów integracji, rodzaje i zasady udzielanych Êwiadczeƒ z pomocy spo ecznej, kwestie zwiàzane z otrzymaniem numeru PESEL, porady o poszukiwaniu mieszkania, kwestie zwiàzane z dost pem do edukacji, regulacje w zakresie dost pu do rynku pracy i podejmowania dzia alno- Êci gospodarczej, kwestie dotyczàce opieki zdrowotnej, prawa i obowiàzki zwiàzane z podró owaniem i pozostawaniem poza granicami Polski, wskazówki na temat powrotu do kraju pochodzenia. JednoczeÊnie w niniejszej publikacji zosta y umieszczone podstawowe informacje o Polsce, polskim spo eczeƒstwie i kulturze oraz adresy instytucji i organizacji pomagajàcych uchodêcom funkcjonowaniu w spo eczeƒstwie polskim. 3

5

6 Podzi kowania Niniejszy informator zosta przygotowany w ramach umowy twinningowej z partnerem niemieckim w zakresie integracji uchodêców. Za powstanie w ostatecznym kszta cie informatora sk adamy serdecznie podzi kowania przedstawicielom: Biura Organizacji OÊrodków dla Cudzoziemców Ubiegajàcych si o Nadanie Statusu Uchodêcy, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Zdrowia, Urz du ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie, Wydzia owi Polityki Spo ecznej Mazowieckiego Urz du Wojewódzkiego, Biura Pomocy Migrantom i Uchodêcom Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Centrum Pomocy Uchodêcom Polskiej Akcji Humanitarnej, Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców w Polsce, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, którzy wzi li udzia w tworzeniu informatora zarówno poprzez wk ad tekstowy, jak i zg aszane uwagi w toku opracowywania informatora oraz wszystkim Tym Osobom, które nie zosta y wymienione, a przyczyni y si do powstania informatora. Mamy nadziej, e zebrane w ten sposób informacje o przepisach prawnych po àczone z praktycznymi poradami dotyczàcymi codziennego ycia b dà pomocne uchodêcom i ich rodzinom. Departament Pomocy i Integracji Spo ecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej 5

7

8 I. Integracja uchodêców JeÊli uzyskaliêmy status uchodêcy mo emy ubiegaç si o pomoc majàcà na celu wspieranie procesu integracji w ramach indywidualnego programu integracji. Indywidualny program integracji uzgodniony jest mi dzy powiatowym centrum pomocy rodzinie a nami. Indywidualny program integracji okreêla wysokoêç Êwiadczeƒ, zakres i formy pomocy, odpowiednio do sytuacji yciowej naszej i naszej rodziny, oraz opiera si na zobowiàzaniach powiatowego centrum pomocy rodzinie i nas samych. Co musimy zrobiç, aby wziàç udzia w programie integracyjnym dla uchodêców? Pomoc udzielana jest na wniosek z o ony w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez nas statusu uchodêcy. Wniosek powinien zawieraç: pisemnà deklaracj o zamiarze zamieszkania na terenie okreêlonego województwa; pisemne oêwiadczenie, e podobny wniosek nie zosta przez nas z o ony na terenie innego województwa; pisemne oêwiadczenie o przystàpieniu do uzgodnionego programu integracji. Do wniosku nale y do àczyç: kopi decyzji o nadaniu statusu uchodêcy; kopi dokumentu podró y wydanego przez Prezesa Urz du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców; kopi karty pobytu, którà otrzymaliêmy w zwiàzku z decyzjà o nadaniu statusu uchodêcy; kopie innych dokumentów, które sà w naszym posiadaniu i które mogà okazaç si przydatne w opracowaniu indywidualnego programu integracji. 7

9 Patrz: Wzór wniosku o udzielenie pomocy w ramach indywidualnego programu integracji przedstawia za àcznik nr 1 (stosowany na terenie województwa mazowieckiego wed ug stanu prawnego w 2004 r.) Wniosek obejmuje nasze ma oletnie dzieci oraz naszego ma onka, jeêli posiadajà status uchodêcy. Wniosek o udzielenie pomocy integracyjnej sporzàdzany jest w j zyku polskim. Mo emy go z o yç osobiêcie lub korespondencyjnie. Wniosek musimy z o yç w powiatowym centrum pomocy rodzinie w aêciwym ze wzgl du na nasze miejsce zamieszkania. O miejscu realizacji programu integracyjnego nie decydujemy sami, ale w aêciwy wojewoda we wspó pracy z powiatowym centrum pomocy rodzinie i gminà, uwzgl dniajàc w miar mo liwoêci wybór miejsca zamieszkania dokonany przez nas. Miejsce zamieszkania to miejsce, w którym przebywamy z zamiarem sta ego pobytu. Miejsce zamieszkania nie zawsze jest to same z miejscem zameldowania. Jaka pomoc przys uguje nam w ramach programu integracji? Pomoc udzielana jest na okres do 12 miesi cy. Obejmuje ona: Êwiadczenia pieni ne na utrzymanie i pokrycie wydatków zwiàzanych z naukà j zyka polskiego; op acanie sk adki na ubezpieczenie zdrowotne; specjalistyczne poradnictwo. Pomoc jest przyznawana w formie zasi ku pieni nego na utrzymanie, przeznaczonego na pokrycie wydatków na ywnoêç, odzie, obuwie, Êrodki higieny oraz op aty mieszkaniowe, a tak e w formie op aty z tytu u wydatków zwiàzanych z naukà j zyka polskiego. Zasi ek wyp acany jest do 15 dnia ka dego miesiàca. Pomoc obejmuje równie sk adk na ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. UWAGA! Mamy mo liwoêç zarejestrowania si jako bezrobotni w Urz dzie Pracy, po zakoƒczeniu indywidualnego programu integracji. Wówczas urzàd op aca za nas sk adk na ubezpieczenie zdrowotne. 8

10 Mamy tak e prawo do specjalistycznego poradnictwa. WysokoÊç pomocy zale y od iloêci osób w rodzinie i okresu jej pobierania. W pierwszym pó roczu udzia u w programie kwota udzielanej pomocy jest nieco wy sza ni w drugim pó roczu. Np. w 2004 r. Êwiadczenia pieni ne na utrzymanie i pokrycie wydatków zwiàzanych z naukà j zyka polskiego wynosi y: 1) w okresie pierwszych 6 miesi cy: a) do 1149 z miesi cznie dla osoby samotnie gospodarujàcej; b) do 804 z miesi cznie na osob w rodzinie 2-osobowej; c) do 689 z miesi cznie na osob w rodzinie 3-osobowej; d) do 574 z miesi cznie na osob w rodzinie liczàcej 4 i wi cej osób; 2) w okresie od 7 do 12 miesiàca: a) do 1033 z miesi cznie dla osoby samotnie gospodarujàcej; b) do 723 z miesi cznie na osob w rodzinie 2-osobowej; c) do 620 z miesi cznie na osob w rodzinie 3-osobowej; d) do 517 z miesi cznie na osob w rodzinie liczàcej 4 i wi cej osób. W ramach indywidualnego programu integracji powiatowe centrum pomocy rodzinie jest zobowiàzane do: udzielania informacji odnoênie pomocy okreêlonej w programie; udzielania informacji o warunkach odmowy lub wstrzymania pomocy; wspó dzia ania z nami i wspierania nas w kontaktach ze Êrodowiskiem lokalnym, w tym tak e do nawiàzania kontaktu z oêrodkiem pomocy spo ecznej, w aêciwym dla naszego miejsca zamieszkania; pomocy w znalezieniu mieszkania, w tym w miar mo liwoêci w mieszkaniu chronionym; prowadzenia z nami pracy socjalnej w celu poprawy naszego funkcjonowania w Êrodowisku spo ecznym; prowadzenia dzia aƒ uzgodnionych z nami wynikajàcych z naszej indywidualnej sytuacji yciowej; wskazania pracownika realizatora programu, który uzgadnia z nami program i wspiera nas w okresie realizacji programu. Bioràc udzia w indywidualnym programie integracji, mamy obowiàzek: zameldowaç si w miejscu zamieszkania; zarejestrowaç si w urz dzie pracy w terminie ustalonym w programie i aktywnie poszukiwaç pracy; uczestniczyç w kursach j zyka polskiego (jeêli nie znamy j zyka); 9

11 wspó dzia aç oraz kontaktowaç si z pracownikiem realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej ni 2 razy w miesiàcu; wspó pracowaç z pracownikiem realizatorem programu w podejmowaniu uzgodnionych dzia aƒ wynikajàcych z naszej sytuacji yciowej; przestrzegaç zobowiàzaƒ przyj tych w programie. Patrz: Wzór Indywidualnego Programu Integracji przedstawia za àcznik nr 2 (stosowany na terenie województwa mazowieckiego wed ug stanu prawnego w 2004 r.) W sprawie pomocy nam w uzyskaniu mo liwoêci zamieszkania powiatowe centrum pomocy rodzinie wspó dzia a z w aêciwym wojewodà i gminà, bioràc pod uwag, w miar mo liwoêci wybór miejsca zamieszkania dokonany przez nas. Podczas trwania indywidualnego programu integracji zostaje nam wskazane miejsce zamieszkania w granicach danego województwa. Wskazanie miejsca zamieszkania oznacza, e mamy obowiàzek zamieszkania w danym miejscu, je eli wyra amy zamiar przystàpienia do indywidualnego programu integracji. Gdy w okresie 12 miesi cy trwania indywidualnego programu integracji zrezygnujemy ze wskazanego miejsca zamieszkania oznacza to naszà rezygnacj z realizacji programu. Zmiana miejsca zamieszkania podczas trwania programu integracji jest mo liwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. Wówczas program jest nadal realizowany. Zmiana miejsca zamieszkania w okresie realizacji programu jest mo liwa ze wzgl du na: podj cie pracy z mo liwoêcià zamieszkania na terenie innego powiatu; uzyskanie mieszkania na terenie innego powiatu; W obydwu przypadkach sk adamy w powiatowym centrum pomocy rodzinie realizujàcym program oêwiadczenie potwierdzajàce te okolicznoêci oraz przedk adamy dokumenty potwierdzajàce zaistnia à sytuacj. àczenie rodzin, je eli istnieje mo liwoêç wspólnego zamieszkania; W tym przypadku my i cz onkowie naszej rodziny sk adamy w powiatowym centrum pomocy rodzinie realizujàcym program oêwiadczenie o gotowoêci wspólnego zamieszkania. koniecznoêç zapewnienia specjalistycznego leczenia, wymagajàcego zmiany miejsca zamieszkania naszego lub cz onka naszej rodziny; W tym przypadku przedk adamy zaêwiadczenie lekarza placówki lecznictwa specjalistycznego o koniecznoêci leczenia w placówce specjalistycznej oraz braku mo liwoêci takiego leczenia w miejscu zamieszkania. 10

12 W przypadku gdy nie realizujemy zobowiàzaƒ uzgodnionych w indywidualnym programie integracji pomoc mo e byç wstrzymana w nast pujàcych przypadkach: jeêli w sposób zawiniony i uporczywy nie wywiàzujemy si z na o onych na nas zobowiàzaƒ wynikajàcych z programu, nie uczestniczymy w kursach j zyka polskiego wówczas pomoc zostaje wstrzymana przez okres do 30 dni; jeêli wykorzystujemy pomoc niezgodnie z celem, w jakim zosta a udzielona -wówczas pomoc zostaje wstrzymana przez okres do 30 dni; jeêli podajemy nieprawdziwe informacje dotyczàce naszej sytuacji yciowej wówczas pomoc zostaje wstrzymana do czasu wyjaênienia okolicznoêci udzielenia takich informacji; up ywu 30 dni pobytu w szpitalu wówczas pomoc zostaje wstrzymana do czasu opuszczenia szpitala; jeêli toczy si przeciwko nam post powanie karne wówczas pomoc zostaje wstrzymana do czasu prawomocnego zakoƒczenia post powania; jeêli zostaniemy skazani prawomocnym wyrokiem sàdu udzielanie pomocy nie zostanie wznowione. Realizator programu wyst puje do kierownika centrum pomocy o przywrócenie wstrzymanej nam pomocy niezw ocznie, po powzi ciu informacji o ustaniu przes anek wstrzymujàcych pomoc. JeÊli opisane powy ej sytuacje powtórzà si, nie b dziemy mogli dalej korzystaç z pomocy udzielanej w ramach programu integracji. Podstawa prawna: Rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 29 wrzeênia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodêcom (Dz. U. Nr 201, poz. 1669). Co zrobiç, jeêli nie mamy osiemnastu lat i nie mamy rodziców ani opiekuna prawnego? JeÊli jesteêmy niepe noletnià osobà nie pozostajàcà pod pieczà rodziców lub opiekuna prawnego i posiadamy status uchodêcy, pomoc zapewnia nam placówka opiekuƒczo-wychowawcza, w której przebywamy. Dyrektor placówki opiekuƒczo-wychowawczej zawiadamia w aêciwy sàd opiekuƒczy o udzielaniu nam pomocy. 11

13 JeÊli jesteêmy ma onkiem obywatela polskiego, nie mo emy ubiegaç si o pomoc w ramach indywidualnego programu integracji. Po z o eniu wniosku i wszystkich wymaganych kopii dokumentów musimy odbyç rozmow tzw. wywiad Êrodowiskowy z pracownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie. Podczas rozmowy pracownik powiatowego centrum pomocy rodzinie zbiera informacje o naszej sytuacji i naszej rodziny, które dotyczà potrzeb, warunków mieszkaniowych, sytuacji materialnej, naszego stanu zdrowia i cz onków rodziny, a nast pnie opracowuje z nami indywidualny program integracji. Po zgromadzeniu kompletu dokumentów przyznanie lub odmowa przyznania pomocy nast puje na podstawie decyzji administracyjnej. W ciàgu 14 dni od dnia dor czenia decyzji przys uguje nam odwo anie do Samorzàdowego Kolegium Odwo awczego, za poêrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przyst pujàc do indywidualnego programu integracji zostaniemy poinformowani o zasadach i warunkach pomocy udzielanej nam przez powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz o naszych zobowiàzaniach zawartych w programie integracji. 12

14 II. Pomoc spo eczna O nadaniu statusu uchodêcy lub jeêli okolicznoêci nie zezwalajà na jego nadanie o wydaniu zgody na pobyt tolerowany, decyduje Prezes Urz du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. JeÊli posiadamy status uchodêcy, mamy prawo do ubiegania si o pomoc majàcà na celu wspieranie procesu integracji poprzez udzia w indywidualnym programie integracji. Posiadajàc status uchodêcy mamy równie prawo do Êwiadczeƒ z pomocy spo ecznej na zasadach jakie obowiàzujà obywateli polskich (po zakoƒczeniu indywidualnego programu integracji). Prawo do Êwiadczeƒ z pomocy spo ecznej na zasadach jakie obowiàzujà obywateli polskich przys uguje nam tak e, jeêli posiadamy zgod na pobyt tolerowany. Jakie Êwiadczenia przys ugujà nam po zakoƒczeniu programu integracji? W Polsce udziela si pomocy spo ecznej obywatelom polskim z powodu m. in.: ubóstwa; sieroctwa; bezdomnoêci; bezrobocia; niepe nosprawnoêci; d ugotrwa ej lub ci kiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyƒstwa lub wielodzietnoêci; bezradnoêci w sprawach opiekuƒczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw aszcza w rodzinach niepe nych lub wielodzietnych; trudnoêci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zak adu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; 13

15 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; kl ski ywio owej lub ekologicznej. Zasady i zakres przyznawanej nam pomocy okreêla Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z póên. zm.). JeÊli po zakoƒczeniu Indywidualnego Programu Integracji znajdujemy si w sytuacji bytowej, wymienionej w Ustawie o pomocy spo ecznej i nie posiadamy wystarczajàcych dochodów, mamy prawo do Êwiadczeƒ z pomocy spo- ecznej na zasadach obowiàzujàcych obywateli polskich. Âwiadczenia z pomocy spo ecznej majà charakter pieni ny i niepieni ny. O przyznanie takich Êwiadczeƒ nale y zg osiç si do oêrodka pomocy spo- ecznej w aêciwego ze wzgl du na nasze miejsce zamieszkania. W przypadkach szczególnie uzasadnionych naszà sytuacjà osobistà, gdy ubiegamy si o Êwiadczenie oraz w sprawach niecierpiàcych zw oki, w aêciwà miejscowo jest gmina naszego miejsca pobytu. Przed przyznaniem nam pomocy, o którà ubiegamy si pracownik socjalny oêrodka pomocy spo ecznej w miejscu naszego zamieszkania poznaje sytuacj naszà i naszej rodziny poprzez przeprowadzenie rozmowy, tzw. wywiadu Êrodowiskowego. Prawo do Êwiadczeƒ pieni nych przys uguje: osobie samotnie gospodarujàcej, której dochód nie przekracza kwoty 461 z ; osobie w rodzinie, w której dochód na osob nie przekracza kwoty 316 z ; rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob w rodzinie. Âwiadczenia z pomocy spo ecznej obejmujà m. in. : zasi ek sta y przyznawany nam i osobom w rodzinie ca kowicie nie mogàcym pracowaç z powodu wieku lub niepe nosprawnoêci; zasi ek okresowy przyznawany nam lub rodzinom ze wzgl du na m. in. d ugotrwa à chorob, niepe nosprawnoêç, bezrobocie; OÊrodek pomocy spo ecznej ustala okres przyznawania zasi ku okresowego na podstawie okolicznoêci danej sprawy. 14

16 zasi ek celowy przyznawany w celu zaspokojenia niezb dnej potrzeby bytowej, w szczególnoêci mo e byç przyznany na pokrycie cz Êci lub ca oêci kosztów zakupu ywnoêci, leków i leczenia, odzie y, opa u, niezb dnych przedmiotów u ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a tak e kosztów pogrzebu; Zasi ek celowy mo e byç przyznany nam albo rodzinie w zwiàzku ze stratami w wyniku zdarzenia losowego np. Êmierci lub wypadku, a tak e w wyniku kl ski ywio owej lub ekologicznej. w szczególnie uzasadnionych przypadkach nam lub rodzinie o dochodach przekraczajàcych kryterium dochodowe mo e byç przyznany specjalny zasi ek celowy, zasi ek okresowy, zasi ek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu cz Êci lub ca oêci kwoty zasi ku na pomoc rzeczowà. Gmina mo e przyznaç nam lub rodzinie pomoc w formie rzeczowej lub pieni nej w celu ekonomicznego usamodzielnienia si. Pomoc w formie pieni nej mo e byç przyznana jako: jednorazowy zasi ek celowy; nieoprocentowana po yczka. Pomoc w formie rzeczowej polega na udost pnieniu nam maszyn i narz dzi pracy umo liwiajàcych zorganizowanie w asnego warsztatu pracy oraz urzàdzeƒ u atwiajàcych prac niepe nosprawnym. Âwiadczenia niepieni ne z pomocy spo ecznej obejmujà m. in. : prac socjalnà, majàcej pomóc funkcjonowaç nam i cz onkom naszej rodziny w Êrodowisku spo ecznym; poradnictwo specjalistyczne, w szczególnoêci obejmujàce poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne i rodzinne; pomoc doraênà albo okresowà w formie goràcego posi ku przyznawanego raz dziennie, jeêli nie mo emy go sobie zapewniç w asnym staraniem; pomoc ta dla dzieci i m odzie y w okresie nauki w szkole mo e byç realizowana w formie zakupu posi ków; udzielenie schronienia poprzez przyznanie nam tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych, przyznanie niezb dnego ubrania; mieszkanie chronione, jeêli jesteêmy osobà, która ze wzgl du na trudnà sytuacj yciowà, wiek, niepe nosprawnoêç lub chorob potrzebuje 15

17 wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym yciu, ale nie wymaga us ug w zakresie Êwiadczonym przez jednostk ca odobowej opieki; pomoc w formie us ug opiekuƒczych lub specjalistycznych us ug opiekuƒczych, jeêli jesteêmy osobà samotnà, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a tak e pomoc ta mo e byç przyznana jeêli jesteêmy osobà, która wymaga pomocy innych osób a rodzina nie mo e jej takiej pomocy zapewniç; sprawienie pogrzebu. Âwiadczenia z pomocy spo ecznej przyznawane sà i wyp acane za okres miesiàca kalendarzowego, od tego miesiàca, w którym zosta z o ony wniosek wraz z wymaganà dokumentacjà. JeÊli nastàpi a zmiana w sytuacji osobistej, dochodowej i majàtkowej naszej lub naszej rodziny, która wià e si z warunkami na jakiej pobieramy Êwiadczenie, musimy niezw ocznie poinformowaç o tym ten organ, który przyzna nam Êwiadczenie. Podstawa prawna: art. 5, 7, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 91, 101,106,109 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póên. zm.); Rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 29 wrzeênia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodêcom (Dz. U. Nr 201, poz. 1669). W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoêci w zakresie przys ugujàcych Êwiadczeƒ z pomocy spo ecznej lub trudnoêci w za atwieniu spraw urz dowych mo na zwróciç si do pracownika socjalnego oêrodka pomocy spo- ecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie o udzielenie pomocy lub informacji. 16

18 III. Co to jest numer PESEL i jak mo emy go otrzymaç? Numer PESEL jest to 11-cyfrowy numer, który jednoznacznie identyfikuje okreêlonà osob. Numer ten jest niezwykle istotny, poniewa cz sto przy za atwianiu ró nych spraw urz dowych b dziemy proszeni o jego podanie. Jest to wi c jedna z pierwszych formalnoêci, których powinniêmy dope niç po przybyciu do Polski i po zameldowaniu si. Poszczególne cyfry w numerze PESEL majà swoje znaczenie: na pozycji 1 2 umieszczone sà dwie ostatnie cyfry roku urodzenia; na pozycji 3 4 umieszczone sà dwie cyfry miesiàca urodzenia; na pozycji 5 6 umieszczone sà dwie cyfry dnia urodzenia; na pozycji 7 10 umieszczona jest liczba porzàdkowa z oznaczeniem p ci; na pozycji 11 umieszczona jest liczba kontrolna. Przyk ad: Nr PESEL oznacza osob urodzonà 8 marca 1975 roku, p ci eƒskiej (o tym Êwiadczy parzysta koƒcówka numeru 0366). Numer PESEL nadaje si osobom, które: przebywajà stale na terytorium RP; sà zameldowane na pobyt sta y lub czasowy trwajàcy ponad 2 miesiàce; ubiegajà si o wydanie dowodu osobistego. Numer PESEL nadawany jest nam, je eli: jesteêmy zameldowani w Polsce na pobyt sta y lub czasowy trwajàcy ponad 2 miesiàce; podlegamy na terytorium Polski ubezpieczeniom spo ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Numer PESEL nadaje minister w aêciwy do spraw administracji publicznej, w Polsce jest to minister spraw wewn trznych i administracji. 17

19 Aby uzyskaç numer PESEL musimy zg osiç si do urz du gminy lub miasta w aêciwego ze wzgl du na nasze miejsce sta ego pobytu i wype niç odpowiedni formularz wniosek o nadanie numeru PESEL. Formularz powinien byç dost pny w urz dzie, mo na go tak e pobraç ze strony internetowej: mswia.gov.pl/crp_pesel. html We wniosku podajemy dane personalne nasze i naszych rodziców oraz adres sta ego pobytu. Na wniosek nale y nakleiç znaczek skarbowy za 5 z. Urzàd gminy lub miasta wyst puje z wnioskiem o nadanie nam numeru PESEL do ministra spraw wewn trznych. Gdy numer zostanie nam ju nadany, musimy zg osiç si z dokumentem to samoêci w odpowiednim biurze meldunkowym w urz dzie gminy lub miasta i przed o yç jeden z nast pujàcych dokumentów: odpis aktu ma eƒstwa; odpis aktu urodzenia dziecka; lub ksià eczk zdrowia dziecka. Pracownik biura wpisze na jednym z tych dokumentów numer PESEL. Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludnoêci i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U r., nr 87, poz. 960 z póên. zmianami) ; Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludnoêci i dowodach osobistych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 887). 18

20 IV. Jak uzyskaç prawo jazdy? JeÊli mamy prawo jazdy wydane w naszym kraju powinniêmy sprawdziç, czy jest ono uznawane w Polsce. W Polsce, na mocy umów mi dzynarodowych, uznawane sà prawa jazdy krajów UE i by ego bloku socjalistycznego. JeÊli si oka e, e nasze prawo jazdy nie jest uznawane, musimy uzyskaç dokument polski. Potrzebne sà do tego: karta pobytu; przet umaczony dotychczasowy dokument prawa jazdy; zdj cie. Aby dostaç nowe prawo jazdy, trzeba tak e zdaç egzamin z teorii jazdy. Musimy równie wnieêç stosownà op at. JeÊli nie mamy prawa jazdy, a chcemy taki dokument uzyskaç musimy: posiadaç kart pobytu; uczestniczyç w kursie prawa jazdy; przystàpiç do egzaminów z teorii i jazdy na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Koszty kursu, a tak e dodatkowe op aty zwiàzane z wydaniem dokumentu, pokrywamy sami. 19

21 UWAGA! Wszelkie informacje dotyczàce prawa jazdy mo emy uzyskaç w wydzia ach komunikacji w starostwach powiatowych w aêciwych dla naszego miejsca pobytu. Wydzia y komunikacji sà zobowiàzane przes aç prawo jazdy cudzoziemca do paƒstwa, które je wyda o z informacjà o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Podstawa prawna: Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury dotyczàce wydawania uprawnieƒ do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze stycznia 2004 r.); Nowela do rozporzàdzenia (Dz. U. 286 poz z grudnia 2004 r.). 20

22 V. Szukamy mieszkania Decyzja o przyznaniu statusu uchodêcy lub zgody na pobyt tolerowany oznacza koniecznoêç opuszczenia w szybkim czasie oêrodka dla uchodêców. Zazwyczaj jesteêmy na to nieprzygotowani i stajemy przed dylematem: dokàd si wyprowadziç?. Nie unikniemy powa nego potraktowania problemu mieszkania. Szczególnie, jeêli mamy rodzin, której trzeba zapewniç utrzymanie. Warto odk adaç pieniàdze na mieszkanie. Nawet drobne sumy z kieszonkowego mogà okazaç si istotne. UWAGA! W oêrodku dla uchodêców mo na mieszkaç tylko do czasu otrzymania ostatecznej decyzji w sprawie swojego statusu. Aby uniknàç frustracji, dobrze jest jak najlepiej przygotowaç si na ten moment. Nie zapominajmy, e adne organizacje ani instytucje, zajmujàce si pomocà dla cudzoziemców nie zastàpià znajomych i przyjació. Dla tych, którzy majà przyjació lub bliskich poêród Polaków wszystko staje si atwiejsze: nauka j zyka polskiego ma wtedy inny sens, atwiej zrozumieç zwyczaje panujàce w polskich domach, mo na te liczyç (chocia oczywiêcie nie zawsze) na pomoc przyjació w momentach trudnych. Zdarza si czasami, e ktoê z polskich znajomych szuka zaufanej osoby, która podczas nieobecnoêci w aêciciela zaopiekuje si mieszkaniem lub domem, b dzie o nie dba a i p aci a rachunki. Mieszkanie w Polsce jest zbyt cennym dobrem, eby zostawiç je osobie ca kiem obcej! Normà jest jednak wynajmowanie mieszkania na tzw. wolnym rynku. Aby to zrobiç mo na: daç og oszenie do gazety; rozwiesiç informacje w okolicy, w której chcemy zamieszkaç i czekaç na oferty. 21

23 Wiele osób korzysta z og oszeƒ o lokalach do wynaj cia, publikowanych w lokalnych dodatkach codziennych gazet. Og oszenia takie trzeba jednak umieç czytaç, by nie staç si ofiarà nieuczciwych poêredników. Zaczynamy od ustalenia realnej ceny wynajmu. Zaznaczamy w gazecie kilkanaêcie og oszeƒ o ró nej treêci. Najlepiej, eby og oszenia dotyczy y podobnych mieszkaƒ po o onych w ró nych dzielnicach miasta. Gdy si dodzwonimy, t umaczymy, jakiego mieszkania szukamy (dobrze jest przygotowaç sobie ten tekst wczeêniej) i pytamy o wysokoêç czynszu. Od razu te pytamy, kto b dzie p aci koszty administracyjne, remontowe i jak kszta tujà si op aty za zu ycie wody, pràdu, gazu, wyrzucanie Êmieci, u ywanie wind, etc. Po wykonaniu kilkunastu takich telefonów, mamy ju wiedz o aktualnych cenach na rynku wynajmu, która pozwoli nam racjonalnie oceniç konkretne propozycje. Dobrze jest tak e zapytaç o opini zaufanà osob, najlepiej Polaka. Trzeba liczyç si z tym, e spora cz Êç og oszeƒ publikowanych w gazetach, kieruje nas do poêredników, np. agencji (chyba, e przy og oszeniu znajduje si adnotacja bezpoêrednio ). Gdy dodzwonimy si do agencji, wyjaêniamy jakiego mieszkania szukamy i ile jesteêmy gotowi za nie p aciç (wa ne, eby zawsze podawaç kwoty minimalne, nie maksymalne). UWAGA! Je eli pracownik agencji zaproponuje, aby wp aciç pieniàdze na poczàtku, nie dajmy si nabraç! Zdarza si, e poêrednik nieêle zarabia na pobieranych w ten sposób op atach i nie robi ju nic wi cej. W uczciwej agencji za us ug poêrednictwa p aci si dopiero w momencie podpisywania umowy najmu mieszkania. Umowa najmu okreêla zobowiàzania stron i ma status umowy cywilnoprawnej. Ceny za wynaj cie mieszkania sà bardzo ró ne: zale à od po o enia mieszania, jego wielkoêci, wyposa enia, standardu, ale tak e od potrzeb w aêciciela. Warto negocjowaç cen z w aêcicielami i przekonywaç ich do siebie. Czasem w aêciciel woli wynajàç mieszkanie taniej ludziom rzetelnym i odpowiedzialnym, ni ryzykowaç zniszczenie lokalu czy nieterminowe wp aty. 22

24 Nale y jednak pami taç, e mieszkanie jest w asnoêcià prywatnà i to w a- Êciciel decyduje, komu i na jakich warunkach je wynajmie! Gminy zwykle dysponujà niewielkà iloêcià mieszkaƒ socjalnych, które posiadajà gorszy standard, przeznaczonych dla najubo szych mieszkaƒców. O zasadach przydzia u tych mieszkaƒ decydujà w adze gminy. Wynaj cie takiego mieszkania jest dla nas znacznie taƒsze, ni wynajmowanie od osób prywatnych. Kolejka do mieszkaƒ socjalnych jest jednak zwykle doêç d uga, a na przydzia czeka si nawet latami. Tym niemniej warto zainteresowaç si takà mo liwoêcià i postaraç si o przydzia takiego mieszkania. Nale y pami taç, e zamieszkanie socjalne równie p acimy czynsz. 23

25

26 VI. Edukacja Jak wyglàda system edukacji w Polsce? Nowy system edukacji Studia doktoranckie Uzupe niajàce studia magisterskie Wy sze studia zawodowe Studia magisterskie Lata nauki Wiek MATURA Szko a policealna Szko a policealna Liceum ogólnokszta càce Szko a policealna Liceum profilowane Gimnazjum Szko a policealna Technikum Technikum Uzupe niajàce uzupe niajàce liceum ogólnoksza càce Zasadnicza Szko a Zawodowa od 2 do 3 lat Szko a podstawowa Przygotowanie do szko y

27 W Polsce sà nast pujàce typy szkó : szeêcioletnia szko a podstawowa, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza si sprawdzian; trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza si egzamin gimnazjalny; szko y ponadgimnazjalne: 1. zasadnicze szko y zawodowe o okresie nauczania nie krótszym ni 2 lata i nie d u szym ni 3 lata, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a tak e dalsze kszta cenie w dwuletnich uzupe niajàcych liceach ogólnokszta càcych lub w trzyletnich technikach uzupe niajàcych; 2. trzyletnie licea ogólnokszta càce, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza oêci po zdaniu egzaminu maturalnego; 3. trzyletnie licea profilowane kszta càce w profilach kszta cenia ogólnozawodowego, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza- oêci po zdaniu egzaminu maturalnego; 4. czteroletnie technika, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a tak e umo liwiajàce uzyskanie Êwiadectwa dojrza oêci po zdaniu egzaminu maturalnego; 5. dwuletnie uzupe niajàce licea ogólnokszta càce dla absolwentów zasadniczych szkó zawodowych, których ukoƒczenie umo liwia zdobycie Êwiadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego; 6. trzyletnie technika uzupe niajàce dla absolwentów zasadniczych szkó zawodowych, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a tak e umo liwiajàce uzyskania Êwiadectwa dojrza oêci po zdaniu egzaminu maturalnego; 7. szko y policealne o okresie nauczania nie d u szym ni 2,5 roku, których ukoƒczenie umo liwia osobom posiadajàcym wykszta cenie Êrednie uzyskanie dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu; 8. trzyletnie szko y specjalne przysposabiajàce do pracy dla uczniów z upoêledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe nosprawnoêciami sprz onymi, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa potwierdzajàcego przysposobienie do pracy. Podstawa prawna: art. 9 Ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) 26

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo