INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005

2 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPO ECZNEJ Warszawa, grudzieƒ 2005 r.

3 Informator przygotowano i wydano z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej w ramach projektu Unii Europejskiej PHARE - PL2002/IB/JH-02 Twinning for Asylum Administration w zakresie integracji uchodêców Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Warszawa 2005 Wydanie I ISBN

4 Wst p Niniejsza publikacja ma charakter informatora o polskich przepisach prawnych regulujàcych sytuacj osób posiadajàcych status uchodêcy w Polsce. Publikacja zawiera informacje dotyczàce: udzielanie pomocy majàcej na celu wspieranie procesu integracji uchodêcy w ramach indywidualnych programów integracji, rodzaje i zasady udzielanych Êwiadczeƒ z pomocy spo ecznej, kwestie zwiàzane z otrzymaniem numeru PESEL, porady o poszukiwaniu mieszkania, kwestie zwiàzane z dost pem do edukacji, regulacje w zakresie dost pu do rynku pracy i podejmowania dzia alno- Êci gospodarczej, kwestie dotyczàce opieki zdrowotnej, prawa i obowiàzki zwiàzane z podró owaniem i pozostawaniem poza granicami Polski, wskazówki na temat powrotu do kraju pochodzenia. JednoczeÊnie w niniejszej publikacji zosta y umieszczone podstawowe informacje o Polsce, polskim spo eczeƒstwie i kulturze oraz adresy instytucji i organizacji pomagajàcych uchodêcom funkcjonowaniu w spo eczeƒstwie polskim. 3

5

6 Podzi kowania Niniejszy informator zosta przygotowany w ramach umowy twinningowej z partnerem niemieckim w zakresie integracji uchodêców. Za powstanie w ostatecznym kszta cie informatora sk adamy serdecznie podzi kowania przedstawicielom: Biura Organizacji OÊrodków dla Cudzoziemców Ubiegajàcych si o Nadanie Statusu Uchodêcy, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Zdrowia, Urz du ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie, Wydzia owi Polityki Spo ecznej Mazowieckiego Urz du Wojewódzkiego, Biura Pomocy Migrantom i Uchodêcom Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Centrum Pomocy Uchodêcom Polskiej Akcji Humanitarnej, Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców w Polsce, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, którzy wzi li udzia w tworzeniu informatora zarówno poprzez wk ad tekstowy, jak i zg aszane uwagi w toku opracowywania informatora oraz wszystkim Tym Osobom, które nie zosta y wymienione, a przyczyni y si do powstania informatora. Mamy nadziej, e zebrane w ten sposób informacje o przepisach prawnych po àczone z praktycznymi poradami dotyczàcymi codziennego ycia b dà pomocne uchodêcom i ich rodzinom. Departament Pomocy i Integracji Spo ecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej 5

7

8 I. Integracja uchodêców JeÊli uzyskaliêmy status uchodêcy mo emy ubiegaç si o pomoc majàcà na celu wspieranie procesu integracji w ramach indywidualnego programu integracji. Indywidualny program integracji uzgodniony jest mi dzy powiatowym centrum pomocy rodzinie a nami. Indywidualny program integracji okreêla wysokoêç Êwiadczeƒ, zakres i formy pomocy, odpowiednio do sytuacji yciowej naszej i naszej rodziny, oraz opiera si na zobowiàzaniach powiatowego centrum pomocy rodzinie i nas samych. Co musimy zrobiç, aby wziàç udzia w programie integracyjnym dla uchodêców? Pomoc udzielana jest na wniosek z o ony w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez nas statusu uchodêcy. Wniosek powinien zawieraç: pisemnà deklaracj o zamiarze zamieszkania na terenie okreêlonego województwa; pisemne oêwiadczenie, e podobny wniosek nie zosta przez nas z o ony na terenie innego województwa; pisemne oêwiadczenie o przystàpieniu do uzgodnionego programu integracji. Do wniosku nale y do àczyç: kopi decyzji o nadaniu statusu uchodêcy; kopi dokumentu podró y wydanego przez Prezesa Urz du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców; kopi karty pobytu, którà otrzymaliêmy w zwiàzku z decyzjà o nadaniu statusu uchodêcy; kopie innych dokumentów, które sà w naszym posiadaniu i które mogà okazaç si przydatne w opracowaniu indywidualnego programu integracji. 7

9 Patrz: Wzór wniosku o udzielenie pomocy w ramach indywidualnego programu integracji przedstawia za àcznik nr 1 (stosowany na terenie województwa mazowieckiego wed ug stanu prawnego w 2004 r.) Wniosek obejmuje nasze ma oletnie dzieci oraz naszego ma onka, jeêli posiadajà status uchodêcy. Wniosek o udzielenie pomocy integracyjnej sporzàdzany jest w j zyku polskim. Mo emy go z o yç osobiêcie lub korespondencyjnie. Wniosek musimy z o yç w powiatowym centrum pomocy rodzinie w aêciwym ze wzgl du na nasze miejsce zamieszkania. O miejscu realizacji programu integracyjnego nie decydujemy sami, ale w aêciwy wojewoda we wspó pracy z powiatowym centrum pomocy rodzinie i gminà, uwzgl dniajàc w miar mo liwoêci wybór miejsca zamieszkania dokonany przez nas. Miejsce zamieszkania to miejsce, w którym przebywamy z zamiarem sta ego pobytu. Miejsce zamieszkania nie zawsze jest to same z miejscem zameldowania. Jaka pomoc przys uguje nam w ramach programu integracji? Pomoc udzielana jest na okres do 12 miesi cy. Obejmuje ona: Êwiadczenia pieni ne na utrzymanie i pokrycie wydatków zwiàzanych z naukà j zyka polskiego; op acanie sk adki na ubezpieczenie zdrowotne; specjalistyczne poradnictwo. Pomoc jest przyznawana w formie zasi ku pieni nego na utrzymanie, przeznaczonego na pokrycie wydatków na ywnoêç, odzie, obuwie, Êrodki higieny oraz op aty mieszkaniowe, a tak e w formie op aty z tytu u wydatków zwiàzanych z naukà j zyka polskiego. Zasi ek wyp acany jest do 15 dnia ka dego miesiàca. Pomoc obejmuje równie sk adk na ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. UWAGA! Mamy mo liwoêç zarejestrowania si jako bezrobotni w Urz dzie Pracy, po zakoƒczeniu indywidualnego programu integracji. Wówczas urzàd op aca za nas sk adk na ubezpieczenie zdrowotne. 8

10 Mamy tak e prawo do specjalistycznego poradnictwa. WysokoÊç pomocy zale y od iloêci osób w rodzinie i okresu jej pobierania. W pierwszym pó roczu udzia u w programie kwota udzielanej pomocy jest nieco wy sza ni w drugim pó roczu. Np. w 2004 r. Êwiadczenia pieni ne na utrzymanie i pokrycie wydatków zwiàzanych z naukà j zyka polskiego wynosi y: 1) w okresie pierwszych 6 miesi cy: a) do 1149 z miesi cznie dla osoby samotnie gospodarujàcej; b) do 804 z miesi cznie na osob w rodzinie 2-osobowej; c) do 689 z miesi cznie na osob w rodzinie 3-osobowej; d) do 574 z miesi cznie na osob w rodzinie liczàcej 4 i wi cej osób; 2) w okresie od 7 do 12 miesiàca: a) do 1033 z miesi cznie dla osoby samotnie gospodarujàcej; b) do 723 z miesi cznie na osob w rodzinie 2-osobowej; c) do 620 z miesi cznie na osob w rodzinie 3-osobowej; d) do 517 z miesi cznie na osob w rodzinie liczàcej 4 i wi cej osób. W ramach indywidualnego programu integracji powiatowe centrum pomocy rodzinie jest zobowiàzane do: udzielania informacji odnoênie pomocy okreêlonej w programie; udzielania informacji o warunkach odmowy lub wstrzymania pomocy; wspó dzia ania z nami i wspierania nas w kontaktach ze Êrodowiskiem lokalnym, w tym tak e do nawiàzania kontaktu z oêrodkiem pomocy spo ecznej, w aêciwym dla naszego miejsca zamieszkania; pomocy w znalezieniu mieszkania, w tym w miar mo liwoêci w mieszkaniu chronionym; prowadzenia z nami pracy socjalnej w celu poprawy naszego funkcjonowania w Êrodowisku spo ecznym; prowadzenia dzia aƒ uzgodnionych z nami wynikajàcych z naszej indywidualnej sytuacji yciowej; wskazania pracownika realizatora programu, który uzgadnia z nami program i wspiera nas w okresie realizacji programu. Bioràc udzia w indywidualnym programie integracji, mamy obowiàzek: zameldowaç si w miejscu zamieszkania; zarejestrowaç si w urz dzie pracy w terminie ustalonym w programie i aktywnie poszukiwaç pracy; uczestniczyç w kursach j zyka polskiego (jeêli nie znamy j zyka); 9

11 wspó dzia aç oraz kontaktowaç si z pracownikiem realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej ni 2 razy w miesiàcu; wspó pracowaç z pracownikiem realizatorem programu w podejmowaniu uzgodnionych dzia aƒ wynikajàcych z naszej sytuacji yciowej; przestrzegaç zobowiàzaƒ przyj tych w programie. Patrz: Wzór Indywidualnego Programu Integracji przedstawia za àcznik nr 2 (stosowany na terenie województwa mazowieckiego wed ug stanu prawnego w 2004 r.) W sprawie pomocy nam w uzyskaniu mo liwoêci zamieszkania powiatowe centrum pomocy rodzinie wspó dzia a z w aêciwym wojewodà i gminà, bioràc pod uwag, w miar mo liwoêci wybór miejsca zamieszkania dokonany przez nas. Podczas trwania indywidualnego programu integracji zostaje nam wskazane miejsce zamieszkania w granicach danego województwa. Wskazanie miejsca zamieszkania oznacza, e mamy obowiàzek zamieszkania w danym miejscu, je eli wyra amy zamiar przystàpienia do indywidualnego programu integracji. Gdy w okresie 12 miesi cy trwania indywidualnego programu integracji zrezygnujemy ze wskazanego miejsca zamieszkania oznacza to naszà rezygnacj z realizacji programu. Zmiana miejsca zamieszkania podczas trwania programu integracji jest mo liwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. Wówczas program jest nadal realizowany. Zmiana miejsca zamieszkania w okresie realizacji programu jest mo liwa ze wzgl du na: podj cie pracy z mo liwoêcià zamieszkania na terenie innego powiatu; uzyskanie mieszkania na terenie innego powiatu; W obydwu przypadkach sk adamy w powiatowym centrum pomocy rodzinie realizujàcym program oêwiadczenie potwierdzajàce te okolicznoêci oraz przedk adamy dokumenty potwierdzajàce zaistnia à sytuacj. àczenie rodzin, je eli istnieje mo liwoêç wspólnego zamieszkania; W tym przypadku my i cz onkowie naszej rodziny sk adamy w powiatowym centrum pomocy rodzinie realizujàcym program oêwiadczenie o gotowoêci wspólnego zamieszkania. koniecznoêç zapewnienia specjalistycznego leczenia, wymagajàcego zmiany miejsca zamieszkania naszego lub cz onka naszej rodziny; W tym przypadku przedk adamy zaêwiadczenie lekarza placówki lecznictwa specjalistycznego o koniecznoêci leczenia w placówce specjalistycznej oraz braku mo liwoêci takiego leczenia w miejscu zamieszkania. 10

12 W przypadku gdy nie realizujemy zobowiàzaƒ uzgodnionych w indywidualnym programie integracji pomoc mo e byç wstrzymana w nast pujàcych przypadkach: jeêli w sposób zawiniony i uporczywy nie wywiàzujemy si z na o onych na nas zobowiàzaƒ wynikajàcych z programu, nie uczestniczymy w kursach j zyka polskiego wówczas pomoc zostaje wstrzymana przez okres do 30 dni; jeêli wykorzystujemy pomoc niezgodnie z celem, w jakim zosta a udzielona -wówczas pomoc zostaje wstrzymana przez okres do 30 dni; jeêli podajemy nieprawdziwe informacje dotyczàce naszej sytuacji yciowej wówczas pomoc zostaje wstrzymana do czasu wyjaênienia okolicznoêci udzielenia takich informacji; up ywu 30 dni pobytu w szpitalu wówczas pomoc zostaje wstrzymana do czasu opuszczenia szpitala; jeêli toczy si przeciwko nam post powanie karne wówczas pomoc zostaje wstrzymana do czasu prawomocnego zakoƒczenia post powania; jeêli zostaniemy skazani prawomocnym wyrokiem sàdu udzielanie pomocy nie zostanie wznowione. Realizator programu wyst puje do kierownika centrum pomocy o przywrócenie wstrzymanej nam pomocy niezw ocznie, po powzi ciu informacji o ustaniu przes anek wstrzymujàcych pomoc. JeÊli opisane powy ej sytuacje powtórzà si, nie b dziemy mogli dalej korzystaç z pomocy udzielanej w ramach programu integracji. Podstawa prawna: Rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 29 wrzeênia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodêcom (Dz. U. Nr 201, poz. 1669). Co zrobiç, jeêli nie mamy osiemnastu lat i nie mamy rodziców ani opiekuna prawnego? JeÊli jesteêmy niepe noletnià osobà nie pozostajàcà pod pieczà rodziców lub opiekuna prawnego i posiadamy status uchodêcy, pomoc zapewnia nam placówka opiekuƒczo-wychowawcza, w której przebywamy. Dyrektor placówki opiekuƒczo-wychowawczej zawiadamia w aêciwy sàd opiekuƒczy o udzielaniu nam pomocy. 11

13 JeÊli jesteêmy ma onkiem obywatela polskiego, nie mo emy ubiegaç si o pomoc w ramach indywidualnego programu integracji. Po z o eniu wniosku i wszystkich wymaganych kopii dokumentów musimy odbyç rozmow tzw. wywiad Êrodowiskowy z pracownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie. Podczas rozmowy pracownik powiatowego centrum pomocy rodzinie zbiera informacje o naszej sytuacji i naszej rodziny, które dotyczà potrzeb, warunków mieszkaniowych, sytuacji materialnej, naszego stanu zdrowia i cz onków rodziny, a nast pnie opracowuje z nami indywidualny program integracji. Po zgromadzeniu kompletu dokumentów przyznanie lub odmowa przyznania pomocy nast puje na podstawie decyzji administracyjnej. W ciàgu 14 dni od dnia dor czenia decyzji przys uguje nam odwo anie do Samorzàdowego Kolegium Odwo awczego, za poêrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przyst pujàc do indywidualnego programu integracji zostaniemy poinformowani o zasadach i warunkach pomocy udzielanej nam przez powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz o naszych zobowiàzaniach zawartych w programie integracji. 12

14 II. Pomoc spo eczna O nadaniu statusu uchodêcy lub jeêli okolicznoêci nie zezwalajà na jego nadanie o wydaniu zgody na pobyt tolerowany, decyduje Prezes Urz du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. JeÊli posiadamy status uchodêcy, mamy prawo do ubiegania si o pomoc majàcà na celu wspieranie procesu integracji poprzez udzia w indywidualnym programie integracji. Posiadajàc status uchodêcy mamy równie prawo do Êwiadczeƒ z pomocy spo ecznej na zasadach jakie obowiàzujà obywateli polskich (po zakoƒczeniu indywidualnego programu integracji). Prawo do Êwiadczeƒ z pomocy spo ecznej na zasadach jakie obowiàzujà obywateli polskich przys uguje nam tak e, jeêli posiadamy zgod na pobyt tolerowany. Jakie Êwiadczenia przys ugujà nam po zakoƒczeniu programu integracji? W Polsce udziela si pomocy spo ecznej obywatelom polskim z powodu m. in.: ubóstwa; sieroctwa; bezdomnoêci; bezrobocia; niepe nosprawnoêci; d ugotrwa ej lub ci kiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyƒstwa lub wielodzietnoêci; bezradnoêci w sprawach opiekuƒczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw aszcza w rodzinach niepe nych lub wielodzietnych; trudnoêci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zak adu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; 13

15 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; kl ski ywio owej lub ekologicznej. Zasady i zakres przyznawanej nam pomocy okreêla Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z póên. zm.). JeÊli po zakoƒczeniu Indywidualnego Programu Integracji znajdujemy si w sytuacji bytowej, wymienionej w Ustawie o pomocy spo ecznej i nie posiadamy wystarczajàcych dochodów, mamy prawo do Êwiadczeƒ z pomocy spo- ecznej na zasadach obowiàzujàcych obywateli polskich. Âwiadczenia z pomocy spo ecznej majà charakter pieni ny i niepieni ny. O przyznanie takich Êwiadczeƒ nale y zg osiç si do oêrodka pomocy spo- ecznej w aêciwego ze wzgl du na nasze miejsce zamieszkania. W przypadkach szczególnie uzasadnionych naszà sytuacjà osobistà, gdy ubiegamy si o Êwiadczenie oraz w sprawach niecierpiàcych zw oki, w aêciwà miejscowo jest gmina naszego miejsca pobytu. Przed przyznaniem nam pomocy, o którà ubiegamy si pracownik socjalny oêrodka pomocy spo ecznej w miejscu naszego zamieszkania poznaje sytuacj naszà i naszej rodziny poprzez przeprowadzenie rozmowy, tzw. wywiadu Êrodowiskowego. Prawo do Êwiadczeƒ pieni nych przys uguje: osobie samotnie gospodarujàcej, której dochód nie przekracza kwoty 461 z ; osobie w rodzinie, w której dochód na osob nie przekracza kwoty 316 z ; rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob w rodzinie. Âwiadczenia z pomocy spo ecznej obejmujà m. in. : zasi ek sta y przyznawany nam i osobom w rodzinie ca kowicie nie mogàcym pracowaç z powodu wieku lub niepe nosprawnoêci; zasi ek okresowy przyznawany nam lub rodzinom ze wzgl du na m. in. d ugotrwa à chorob, niepe nosprawnoêç, bezrobocie; OÊrodek pomocy spo ecznej ustala okres przyznawania zasi ku okresowego na podstawie okolicznoêci danej sprawy. 14

16 zasi ek celowy przyznawany w celu zaspokojenia niezb dnej potrzeby bytowej, w szczególnoêci mo e byç przyznany na pokrycie cz Êci lub ca oêci kosztów zakupu ywnoêci, leków i leczenia, odzie y, opa u, niezb dnych przedmiotów u ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a tak e kosztów pogrzebu; Zasi ek celowy mo e byç przyznany nam albo rodzinie w zwiàzku ze stratami w wyniku zdarzenia losowego np. Êmierci lub wypadku, a tak e w wyniku kl ski ywio owej lub ekologicznej. w szczególnie uzasadnionych przypadkach nam lub rodzinie o dochodach przekraczajàcych kryterium dochodowe mo e byç przyznany specjalny zasi ek celowy, zasi ek okresowy, zasi ek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu cz Êci lub ca oêci kwoty zasi ku na pomoc rzeczowà. Gmina mo e przyznaç nam lub rodzinie pomoc w formie rzeczowej lub pieni nej w celu ekonomicznego usamodzielnienia si. Pomoc w formie pieni nej mo e byç przyznana jako: jednorazowy zasi ek celowy; nieoprocentowana po yczka. Pomoc w formie rzeczowej polega na udost pnieniu nam maszyn i narz dzi pracy umo liwiajàcych zorganizowanie w asnego warsztatu pracy oraz urzàdzeƒ u atwiajàcych prac niepe nosprawnym. Âwiadczenia niepieni ne z pomocy spo ecznej obejmujà m. in. : prac socjalnà, majàcej pomóc funkcjonowaç nam i cz onkom naszej rodziny w Êrodowisku spo ecznym; poradnictwo specjalistyczne, w szczególnoêci obejmujàce poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne i rodzinne; pomoc doraênà albo okresowà w formie goràcego posi ku przyznawanego raz dziennie, jeêli nie mo emy go sobie zapewniç w asnym staraniem; pomoc ta dla dzieci i m odzie y w okresie nauki w szkole mo e byç realizowana w formie zakupu posi ków; udzielenie schronienia poprzez przyznanie nam tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych, przyznanie niezb dnego ubrania; mieszkanie chronione, jeêli jesteêmy osobà, która ze wzgl du na trudnà sytuacj yciowà, wiek, niepe nosprawnoêç lub chorob potrzebuje 15

17 wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym yciu, ale nie wymaga us ug w zakresie Êwiadczonym przez jednostk ca odobowej opieki; pomoc w formie us ug opiekuƒczych lub specjalistycznych us ug opiekuƒczych, jeêli jesteêmy osobà samotnà, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a tak e pomoc ta mo e byç przyznana jeêli jesteêmy osobà, która wymaga pomocy innych osób a rodzina nie mo e jej takiej pomocy zapewniç; sprawienie pogrzebu. Âwiadczenia z pomocy spo ecznej przyznawane sà i wyp acane za okres miesiàca kalendarzowego, od tego miesiàca, w którym zosta z o ony wniosek wraz z wymaganà dokumentacjà. JeÊli nastàpi a zmiana w sytuacji osobistej, dochodowej i majàtkowej naszej lub naszej rodziny, która wià e si z warunkami na jakiej pobieramy Êwiadczenie, musimy niezw ocznie poinformowaç o tym ten organ, który przyzna nam Êwiadczenie. Podstawa prawna: art. 5, 7, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 91, 101,106,109 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póên. zm.); Rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 29 wrzeênia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodêcom (Dz. U. Nr 201, poz. 1669). W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoêci w zakresie przys ugujàcych Êwiadczeƒ z pomocy spo ecznej lub trudnoêci w za atwieniu spraw urz dowych mo na zwróciç si do pracownika socjalnego oêrodka pomocy spo- ecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie o udzielenie pomocy lub informacji. 16

18 III. Co to jest numer PESEL i jak mo emy go otrzymaç? Numer PESEL jest to 11-cyfrowy numer, który jednoznacznie identyfikuje okreêlonà osob. Numer ten jest niezwykle istotny, poniewa cz sto przy za atwianiu ró nych spraw urz dowych b dziemy proszeni o jego podanie. Jest to wi c jedna z pierwszych formalnoêci, których powinniêmy dope niç po przybyciu do Polski i po zameldowaniu si. Poszczególne cyfry w numerze PESEL majà swoje znaczenie: na pozycji 1 2 umieszczone sà dwie ostatnie cyfry roku urodzenia; na pozycji 3 4 umieszczone sà dwie cyfry miesiàca urodzenia; na pozycji 5 6 umieszczone sà dwie cyfry dnia urodzenia; na pozycji 7 10 umieszczona jest liczba porzàdkowa z oznaczeniem p ci; na pozycji 11 umieszczona jest liczba kontrolna. Przyk ad: Nr PESEL oznacza osob urodzonà 8 marca 1975 roku, p ci eƒskiej (o tym Êwiadczy parzysta koƒcówka numeru 0366). Numer PESEL nadaje si osobom, które: przebywajà stale na terytorium RP; sà zameldowane na pobyt sta y lub czasowy trwajàcy ponad 2 miesiàce; ubiegajà si o wydanie dowodu osobistego. Numer PESEL nadawany jest nam, je eli: jesteêmy zameldowani w Polsce na pobyt sta y lub czasowy trwajàcy ponad 2 miesiàce; podlegamy na terytorium Polski ubezpieczeniom spo ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Numer PESEL nadaje minister w aêciwy do spraw administracji publicznej, w Polsce jest to minister spraw wewn trznych i administracji. 17

19 Aby uzyskaç numer PESEL musimy zg osiç si do urz du gminy lub miasta w aêciwego ze wzgl du na nasze miejsce sta ego pobytu i wype niç odpowiedni formularz wniosek o nadanie numeru PESEL. Formularz powinien byç dost pny w urz dzie, mo na go tak e pobraç ze strony internetowej: mswia.gov.pl/crp_pesel. html We wniosku podajemy dane personalne nasze i naszych rodziców oraz adres sta ego pobytu. Na wniosek nale y nakleiç znaczek skarbowy za 5 z. Urzàd gminy lub miasta wyst puje z wnioskiem o nadanie nam numeru PESEL do ministra spraw wewn trznych. Gdy numer zostanie nam ju nadany, musimy zg osiç si z dokumentem to samoêci w odpowiednim biurze meldunkowym w urz dzie gminy lub miasta i przed o yç jeden z nast pujàcych dokumentów: odpis aktu ma eƒstwa; odpis aktu urodzenia dziecka; lub ksià eczk zdrowia dziecka. Pracownik biura wpisze na jednym z tych dokumentów numer PESEL. Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludnoêci i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U r., nr 87, poz. 960 z póên. zmianami) ; Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludnoêci i dowodach osobistych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 887). 18

20 IV. Jak uzyskaç prawo jazdy? JeÊli mamy prawo jazdy wydane w naszym kraju powinniêmy sprawdziç, czy jest ono uznawane w Polsce. W Polsce, na mocy umów mi dzynarodowych, uznawane sà prawa jazdy krajów UE i by ego bloku socjalistycznego. JeÊli si oka e, e nasze prawo jazdy nie jest uznawane, musimy uzyskaç dokument polski. Potrzebne sà do tego: karta pobytu; przet umaczony dotychczasowy dokument prawa jazdy; zdj cie. Aby dostaç nowe prawo jazdy, trzeba tak e zdaç egzamin z teorii jazdy. Musimy równie wnieêç stosownà op at. JeÊli nie mamy prawa jazdy, a chcemy taki dokument uzyskaç musimy: posiadaç kart pobytu; uczestniczyç w kursie prawa jazdy; przystàpiç do egzaminów z teorii i jazdy na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Koszty kursu, a tak e dodatkowe op aty zwiàzane z wydaniem dokumentu, pokrywamy sami. 19

21 UWAGA! Wszelkie informacje dotyczàce prawa jazdy mo emy uzyskaç w wydzia ach komunikacji w starostwach powiatowych w aêciwych dla naszego miejsca pobytu. Wydzia y komunikacji sà zobowiàzane przes aç prawo jazdy cudzoziemca do paƒstwa, które je wyda o z informacjà o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Podstawa prawna: Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury dotyczàce wydawania uprawnieƒ do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze stycznia 2004 r.); Nowela do rozporzàdzenia (Dz. U. 286 poz z grudnia 2004 r.). 20

22 V. Szukamy mieszkania Decyzja o przyznaniu statusu uchodêcy lub zgody na pobyt tolerowany oznacza koniecznoêç opuszczenia w szybkim czasie oêrodka dla uchodêców. Zazwyczaj jesteêmy na to nieprzygotowani i stajemy przed dylematem: dokàd si wyprowadziç?. Nie unikniemy powa nego potraktowania problemu mieszkania. Szczególnie, jeêli mamy rodzin, której trzeba zapewniç utrzymanie. Warto odk adaç pieniàdze na mieszkanie. Nawet drobne sumy z kieszonkowego mogà okazaç si istotne. UWAGA! W oêrodku dla uchodêców mo na mieszkaç tylko do czasu otrzymania ostatecznej decyzji w sprawie swojego statusu. Aby uniknàç frustracji, dobrze jest jak najlepiej przygotowaç si na ten moment. Nie zapominajmy, e adne organizacje ani instytucje, zajmujàce si pomocà dla cudzoziemców nie zastàpià znajomych i przyjació. Dla tych, którzy majà przyjació lub bliskich poêród Polaków wszystko staje si atwiejsze: nauka j zyka polskiego ma wtedy inny sens, atwiej zrozumieç zwyczaje panujàce w polskich domach, mo na te liczyç (chocia oczywiêcie nie zawsze) na pomoc przyjació w momentach trudnych. Zdarza si czasami, e ktoê z polskich znajomych szuka zaufanej osoby, która podczas nieobecnoêci w aêciciela zaopiekuje si mieszkaniem lub domem, b dzie o nie dba a i p aci a rachunki. Mieszkanie w Polsce jest zbyt cennym dobrem, eby zostawiç je osobie ca kiem obcej! Normà jest jednak wynajmowanie mieszkania na tzw. wolnym rynku. Aby to zrobiç mo na: daç og oszenie do gazety; rozwiesiç informacje w okolicy, w której chcemy zamieszkaç i czekaç na oferty. 21

23 Wiele osób korzysta z og oszeƒ o lokalach do wynaj cia, publikowanych w lokalnych dodatkach codziennych gazet. Og oszenia takie trzeba jednak umieç czytaç, by nie staç si ofiarà nieuczciwych poêredników. Zaczynamy od ustalenia realnej ceny wynajmu. Zaznaczamy w gazecie kilkanaêcie og oszeƒ o ró nej treêci. Najlepiej, eby og oszenia dotyczy y podobnych mieszkaƒ po o onych w ró nych dzielnicach miasta. Gdy si dodzwonimy, t umaczymy, jakiego mieszkania szukamy (dobrze jest przygotowaç sobie ten tekst wczeêniej) i pytamy o wysokoêç czynszu. Od razu te pytamy, kto b dzie p aci koszty administracyjne, remontowe i jak kszta tujà si op aty za zu ycie wody, pràdu, gazu, wyrzucanie Êmieci, u ywanie wind, etc. Po wykonaniu kilkunastu takich telefonów, mamy ju wiedz o aktualnych cenach na rynku wynajmu, która pozwoli nam racjonalnie oceniç konkretne propozycje. Dobrze jest tak e zapytaç o opini zaufanà osob, najlepiej Polaka. Trzeba liczyç si z tym, e spora cz Êç og oszeƒ publikowanych w gazetach, kieruje nas do poêredników, np. agencji (chyba, e przy og oszeniu znajduje si adnotacja bezpoêrednio ). Gdy dodzwonimy si do agencji, wyjaêniamy jakiego mieszkania szukamy i ile jesteêmy gotowi za nie p aciç (wa ne, eby zawsze podawaç kwoty minimalne, nie maksymalne). UWAGA! Je eli pracownik agencji zaproponuje, aby wp aciç pieniàdze na poczàtku, nie dajmy si nabraç! Zdarza si, e poêrednik nieêle zarabia na pobieranych w ten sposób op atach i nie robi ju nic wi cej. W uczciwej agencji za us ug poêrednictwa p aci si dopiero w momencie podpisywania umowy najmu mieszkania. Umowa najmu okreêla zobowiàzania stron i ma status umowy cywilnoprawnej. Ceny za wynaj cie mieszkania sà bardzo ró ne: zale à od po o enia mieszania, jego wielkoêci, wyposa enia, standardu, ale tak e od potrzeb w aêciciela. Warto negocjowaç cen z w aêcicielami i przekonywaç ich do siebie. Czasem w aêciciel woli wynajàç mieszkanie taniej ludziom rzetelnym i odpowiedzialnym, ni ryzykowaç zniszczenie lokalu czy nieterminowe wp aty. 22

24 Nale y jednak pami taç, e mieszkanie jest w asnoêcià prywatnà i to w a- Êciciel decyduje, komu i na jakich warunkach je wynajmie! Gminy zwykle dysponujà niewielkà iloêcià mieszkaƒ socjalnych, które posiadajà gorszy standard, przeznaczonych dla najubo szych mieszkaƒców. O zasadach przydzia u tych mieszkaƒ decydujà w adze gminy. Wynaj cie takiego mieszkania jest dla nas znacznie taƒsze, ni wynajmowanie od osób prywatnych. Kolejka do mieszkaƒ socjalnych jest jednak zwykle doêç d uga, a na przydzia czeka si nawet latami. Tym niemniej warto zainteresowaç si takà mo liwoêcià i postaraç si o przydzia takiego mieszkania. Nale y pami taç, e zamieszkanie socjalne równie p acimy czynsz. 23

25

26 VI. Edukacja Jak wyglàda system edukacji w Polsce? Nowy system edukacji Studia doktoranckie Uzupe niajàce studia magisterskie Wy sze studia zawodowe Studia magisterskie Lata nauki Wiek MATURA Szko a policealna Szko a policealna Liceum ogólnokszta càce Szko a policealna Liceum profilowane Gimnazjum Szko a policealna Technikum Technikum Uzupe niajàce uzupe niajàce liceum ogólnoksza càce Zasadnicza Szko a Zawodowa od 2 do 3 lat Szko a podstawowa Przygotowanie do szko y

27 W Polsce sà nast pujàce typy szkó : szeêcioletnia szko a podstawowa, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza si sprawdzian; trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza si egzamin gimnazjalny; szko y ponadgimnazjalne: 1. zasadnicze szko y zawodowe o okresie nauczania nie krótszym ni 2 lata i nie d u szym ni 3 lata, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a tak e dalsze kszta cenie w dwuletnich uzupe niajàcych liceach ogólnokszta càcych lub w trzyletnich technikach uzupe niajàcych; 2. trzyletnie licea ogólnokszta càce, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza oêci po zdaniu egzaminu maturalnego; 3. trzyletnie licea profilowane kszta càce w profilach kszta cenia ogólnozawodowego, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza- oêci po zdaniu egzaminu maturalnego; 4. czteroletnie technika, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a tak e umo liwiajàce uzyskanie Êwiadectwa dojrza oêci po zdaniu egzaminu maturalnego; 5. dwuletnie uzupe niajàce licea ogólnokszta càce dla absolwentów zasadniczych szkó zawodowych, których ukoƒczenie umo liwia zdobycie Êwiadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego; 6. trzyletnie technika uzupe niajàce dla absolwentów zasadniczych szkó zawodowych, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a tak e umo liwiajàce uzyskania Êwiadectwa dojrza oêci po zdaniu egzaminu maturalnego; 7. szko y policealne o okresie nauczania nie d u szym ni 2,5 roku, których ukoƒczenie umo liwia osobom posiadajàcym wykszta cenie Êrednie uzyskanie dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu; 8. trzyletnie szko y specjalne przysposabiajàce do pracy dla uczniów z upoêledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe nosprawnoêciami sprz onymi, których ukoƒczenie umo liwia uzyskanie Êwiadectwa potwierdzajàcego przysposobienie do pracy. Podstawa prawna: art. 9 Ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) 26

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 4 198 Poz. 17 17 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor. (nazwa szkoły) Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna.

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. Gmina Łapy Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Łapy będzie udzielana uczniom: 1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3.

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy:

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy: Prawo jazdy I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w Starostwie Powiatowym w Oławie (pokój 208) wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA Data wpływu, pieczęć instytucji i podpis osoby przyjmującej wniosek Radom, dnia...r. PREZYDENT MIASTA RADOMIA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - na okres od września 04 r. do 30 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE 22.10.2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672j.t) Wymagane

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej:

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca ma do wyboru zawieszenie działalności gospodarczej lub zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD).

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). 2027 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Koniecpol, dnia...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji dzia alnoêci gospodarczej

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji dzia alnoêci gospodarczej Dziennik Ustaw Nr 50 4579 Poz. 399 399 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji dzia alnoêci gospodarczej Na podstawie art. 7b ust. 10 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ....., dn....... Pieczątka wnioskodawcy STAROSTA GRODZISKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Daleka 11A 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... pieczęć firmowa organizatora Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób.

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Projekt Akcja - Praca Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. 134696586, 134698435, fax. 134616030 e-mail: puplesko@puplesko.pl.. /Pieczęć pracodawcy/ Lesko, dnia.. WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo