Instytut Wydawniczy. Pax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Wydawniczy. Pax"

Transkrypt

1 Instytut Wydawniczy Pax Katalog 2015

2 Od Od wydawcy wydawcy Religia Życie Religia Życie W tym roku obchodzimy setn¹ rocznicê urodzin Jana Twardowskiego ksiêdza, który pisa³ wiersze. Wiele s³ów wypowiedziano na temat znaczenia jego poezji dla naszej narodowej literatury i wielokrotnie opisywano styl jego duszpasterstwa, który owocowa³ zdumiewaj¹c¹ skutecznoœci¹ w przybli aniu ludziom ewangelicznej prawdy i wp³ywa³ na przemianê ludzkich serc. Tu wystarczy tylko przypomnieæ, e najg³êbsz¹ inspiracj¹ dla tak wspania³ego wype³nienia obu powo³añ ksiêdza i poety by³a zawsze Ewangelia, która jest nadziej¹ przeciw rozpaczy. Ksi¹dz Twardowski chcia³ bowiem pisaæ w³aœnie takie wiersze, które przeciwstawia³yby siê rozpaczy, bo one s¹ potrzebne w dzisiejszym œwiecie. Ksi¹ k¹, która najlepiej wyra a tê zadziwiaj¹c¹ dwoistoœæ powo³ania kap³añskiego i poetyckiego jest w³aœnie oddawane do r¹k czytelników drugie zmienione wydanie ABC ksiêdza Twardowskiego. Sejm RP og³osi³ rok 2015 Rokiem œw. Jana Paw³a II, podkreœlaj¹c jego zas³ugi zarówno w procesie odradzania siê polskiej niepodleg³oœci, jak i w propagowaniu uniwersalnego przes³ania o godnoœci i prawach cz³owieka. Nasze wydawnictwo od samego pocz¹tku pontyfikatu papie a-polaka wiernie towarzyszy³o jego pos³udze, przybli aj¹c szerokim rzeszom czytelników papieskie nauczanie. Tym razem chcielibyœmy zwróciæ uwagê na towarzysz¹ce temu nauczaniu modlitwy, których treœæ jest wyrazem niezg³êbionego bogactwa duchowego ich autora. Chcieliœmy te poleciæ uwadze naszych czytelników dwie nowe pozycje. Pierwsza otwiera seriê wydawnicz¹ pod nazw¹ Konferencje biblijne i poœwiêcona jest przybli aniu, zw³aszcza m³odszemu pokoleniu czytelników, najwa niejszych tematów Pisma Œwiêtego. Autorem tej serii jest wybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski. Druga to wyj¹tkowa pozycja wydawnicza pt. Atlas Soboru Watykañskiego II bêd¹ca polsk¹ wersj¹ przygotowanej przez Fundacjê Studiów Religijnych z Bolonii obszernej publikacji poœwiêcon¹ Soborowi w 50. rocznice zamkniêcia jego obrad. Atlas pomyœlany jest jako kompendium wiedzy o Soborze od prac zwi¹zanych z jego przygotowaniem po ostateczne konkluzje. yczymy mi³ej lektury! Spis treści Religia życie...3 Filozofia teologia nauki społeczne...13 Historia Kościoła historia Polski...16 Beletrystyka poezja eseje...18 Wychowanie poradniki...26 Książki dostępne w sprzedaży...32 Tomasz Terlikowski Edmund Bojanowski święty na nasze czasy wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm ISBN Znany publicysta katolicki kreśli sylwetkę bł. Edmunda Bojanowskiego, ukazując jego fascynującą drogę życia, która prowadziła od zaangażowania patriotycznego, poprzez charytatywne do religijnego. W swojej wiernej służbie Bogu i ludziom wspinał się na wyżyny mistyki, ale i zachowywał postawę zwyczajnego człowieka, któremu nie są obce uczucia i rozterki towarzyszące naszej codzienności. wkrótce wkrótce Ks. Jan Twardowski ABC księdza Twardowskiego Kazania najkrótsze wiersze i prozę wybrała opracowała i wstępem opatrzyła Aleksandra Iwanowska wyd. II zmienione, oprawa twarda 135 x 225 mm, str. 460, cena 42,00 ISBN Ks. Jan Twardowski ( ), którego set - ną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, często mówił o swoich dwóch powołaniach księdza i poety. W obu poszukiwał prostych i zwięzłych środków wyrazu. Oddawany właśnie do rąk czytelników tom łączy słowa kaznodziei i słowa poety. Krótkie komentarze ewangeliczne oraz kojarzący się z konkretną Ewangelią wiersz ułożone są w cyklu niedziel i świąt trzech lat liturgicznych A, B, C, od pierwszej niedzieli Adwentu do niedzieli Chrystusa Króla. nowość nowość Cała oferta na 3

3 Religia Życie Religia Życie Religia Życie Religia Życie Modlimy się ze świętym Janem Pawłem II Wybór modlitw wybrał Adam Wieczorek, wstęp Arkadiusz Urban wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 332 ISBN Śledząc posługę Piotrową św. Jana Pawła II, całą uwagę skupiamy na jego nauczaniu wygłaszanym przy rozmaitych okazjach, a zwłaszcza podczas podróży apostolskich. Rzadziej nasza uwaga kieruje się w stronę towarzyszących temu nauczaniu modlitw ułożonych przez papieża. Tymczasem to właśnie w nich odnaleźć można niezgłębione bogactwo duchowe, będące świadectwem wielkości papieża-polaka. nowość nowość Jerzy Kluger Papież i ja O tym jak długoletnia przyjaźń między polskim Żydem i papieżem Janem Pawłem II wpłynęła na poprawę stosunków żydowsko-chrześcijańskich przełożył Paweł Borkowski, wyd. I, oprawa twarda, 145 x 205 mm str. 304, cena 42,00, ISBN Przyjaciel Karola Wojtyły z lat szkolnych opowiada o swoim życiu, które w tak przedziwny sposób splotło się z losami wielkiego Polaka. Jerzy Kluger, którego rodzina zginęła w Auschwitz, uciekł z okupowanej Polski i walczył po stronie aliantów. Po wojnie zamieszkał w Rzymie i pracował jako inżynier. S. Jana Płaska USJK Uwierzyć sercem Podstawy naszej wiary wyd. III, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 308, cena 26,25 ISBN Uwierzyć sercem to znaczy przyjąć wewnętrznie Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, uznać Go za najwyższą Prawdę i świadczyć o Nim całym swoim życiem. Adresujemy to opracowanie podstawowych prawd wiary zwłaszcza do rodzin, aby było ono obecne w każdym domu obok Pisma Świętego. Autorką tego opracowania jest s. Jana Płaska USJK, która przez 40 lat była pracownikiem Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Michele Dolz Moja matka Kościół Życie świętego Josemarii Escrivy założyciela Opus Dei przełożyła Katarzyna Piekarz, wyd. I, oprawa miękka 145 x 205 mm str. 240, cena 28,00, ISBN W najnowszej historii Kościoła niewiele było inicjatyw apostolskich, które wywołały tak wielkie zainteresowanie światowej opinii publicznej, jak Opus Dei. Książka ta w bardzo przystępny sposób opowiada o życiu i twórczości założyciela tej organizacji, który w 2002 roku został wyniesiony na ołtarze. Antonio Spadaro SJ Od Benedykta XVI do Franciszka wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 152, cena 26,25 ISBN To zapis wydarzeń i towarzyszących im refleksji, jakie miały miejsce w Watykanie w związku z ustąpieniem papieża Benedykta XVI i wyborem nowego papieża, Franciszka. Autorem jest o. Antonio Spadaro SJ, jezuita, redaktor naczelny wpływowego miesięcznika La Civilta Cattolica, a zarazem konsultant Papieskiej Rady Kultury, który znany jest szerszej publiczności jako autor pierwszego wywiadu z papieżem Franciszkiem. Benedykt XVI/Joseph Ratzinger Miłości można się nauczyć Małżeństwo i rodzina na drodze życia przełożył Paweł Borkowski, wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm str. 200, cena 28,35, ISBN Rodzina we współczesnym świecie stała się obiektem ataków ze strony lewicowych środowisk i ideologii, które uderzają w jej tożsamość. Ten zbiór tekstów papieża/kardynała pozwoli nam lepiej zrozumieć rolę i powołanie rodziny w życiu człowieka, a także w wiekuistym planie Bożej miłości. Ks. Zygmunt Zieliński Benedykt XVI nauczyciel i pielgrzym wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 240, cena 28,35 ISBN Książka ta otwiera przed nami papieskie drogi, papieską myśl i sposób dzielenia się z nią. Jest to sposób inny, aniżeli ten, jaki przez ponad ćwierć wieku prezentował światu jego Poprzednik, do którego z takim pietyzmem Benedykt XVI się odwołuje. Mario Mauro, Vittoria Venezia, Matteo Forte Wojna z chrześcijaństwem Dyskryminacja i prześladowania chrześcijan na świecie wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm str. 160&32 str. wkładki ilustracyjnej, cena 27,30 ISBN Dyskryminacja i prześladowania chrześcijan na świecie przybierają coraz większe rozmiary. Przedstawiciel OBWE ds. walki z rasizmem, ksenofobią i różnymi formami dyskryminacji Mario Mauro wraz ze współpracownikami opisuje przykłady dyskryminacji i prześladowań chrześcijan nie tylko w krajach islamskich, komunistycznych, na Cyprze, w Turcji i w Indiach, ale także w zachodniej Europie. 4 5

4 Religia Życie Religia Życie Religia Życie Religia Życie Ks. Jan Kuźniar Kolęda Między kopertą a otwartą Księgą wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. ok. 200 ISBN Nasz autor, nie szczędząc anegdot i opowieści zaczerpniętych z własnej praktyki duszpasterskiej, stara się pokazać, czym powinna być kolęda, aby nie stała się tylko okazją do zbierania pieniędzy i podtrzymywania kontaktu z parafianami, aby skłonić ich do chodzenia do ( naszego ) kościoła. Z tego poradnika z powodzeniem skorzystać mogą zarówno kapłani, jak i wierni. wkrótce wkrótce Ks. Jan Kuźniar Książka o siedmiu sakramentach Poradnik praktyczny i duchowy wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 300, cena 33,60 ISBN Oto w jednym tomie! niezwykłe kompendium wiedzy o sakramentach Kościoła, a zarazem w najszerszym tego słowa znaczeniu przewodnik dla wiernych świeckich i kapłanów. Znalazły się tu nie tylko opisy obrzędów i związana z nimi teologia, ale także uwagi praktyczne, a nawet anegdoty. Ks. Jan Kuźniar Anatomia Drzewa Życia Poradnik życia duchowego wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 384, cena 31,50 ISBN Książka ta w fascynujący sposób łączy teologię i psychologię z podręcznikiem życia wewnętrznego. To książka pogranicza, w której analizy tekstu biblijnego wychodzą naprzeciw symbolicznej interpretacji, aby zabłysnąć niespodziewaną puentą, mającą odniesienie do życia wiary. Ks. Jan Kuźniar Między niebem a konfesjonałem Poradnik nie tylko dla tych, którzy boją się spowiedzi wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 380, cena 31,50 ISBN Jeśli miałeś lub masz jakiekolwiek problemy ze spowiedzią, zajrzyj do tej książki. Pomoże ci ona odkryć właściwy sens sakramentu pokuty, a także przełamać większość dzielących cię od niej psychologicznych barier i oporów. Seria Konferencje Seria Konferencje biblijne" biblijne" Ks. Waldemar Chrostowski Bohaterowie wiary Starego Testamentu wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. ok. 200 ISBN Książka jest poświęcona najważniejszym postaciom Starego Testamentu i otwiera serię wydawniczą pod nazwą Konferencje biblijne. Seria ta ma na celu przybliżanie, zwłaszcza młodszemu pokoleniu czytelników, najważniejszych tematów Pisma Świętego. Autorem jej jest wybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski. wkrótce wkrótce Ks. Waldemar Chrostowski Bohaterowie wiary Starego Testamentu okładka w przygotowaniu Philippe Sellier Biblia w kulturze Zachodu przełożyła Ewa Burska wyd. I, oprawa twarda, 145 x 205 mm, cena 42,00 ISBN Wilfrid J. Harrington Klucz do Bibli przełożył Józef Marzęcki wyd. VI, oprawa twarda, 165 x 236 mm, str. 584, cena 49,00 ISBN Klucz do Biblii jest jednym z najlepszych i najchętniej czytanych przewodników po kartach Starego i Nowego Testamentu. Swą popularność zawdzięcza tyleż prostocie formy i przystępności języka, co kompetencji i trafności wykładu. Zapewne dlatego sięgają po niego chętnie zarówno adepci biblistyki, jak i laicy poszukujący głębszego zrozumienia Pisma Świętego. Emerytowany profesor Sorbony Philippe Sellier ukazuje nam bogactwo i różnorodność ksiąg tworzących Biblię, a także przypomina postacie i epizody, które wpłynęły na kształt kultury Zachodu, inspirując twórców we wszystkich bez mała dziedzinach: od poezji i malarstwa po produkcję filmową i telewizyjną. 6 7

5 Religia Życie Religia Życie Religia Życie Religia Życie Blaise Pascal Myśli przełożył Tadeusz Żeleński-Boy wyd. XV, oprawa twarda uszlachetniona, 123 x 195 mm, str. 424 cena 42,00, ISBN Myœli Pascala w układzie Jacquesa Chevaliera to jedno z najbardziej znanych dzieł literatury światowej. Francuski myśliciel, matematyk i filozof, pragnął w nim wykazać prawdziwość religii j. To właśnie tu znajdujemy sławny Zakład Pascala, który jest swoistym dowodem na istnienie Boga, sugestywnie przemawiającym do mentalności człowieka czasów nowożytnych. Feniks Feniks Baltazar Gracjan Brewiarz dyplomatyczny przełożył Bohdan Gajewicz wyd. VII, oprawa twarda uszlachetniona, 123 x 195 mm str. 376, cena 47,25, ISBN To prawdziwa perła literatury aforystycznej, stawiana w jednym rzędzie z Maksymami La Rochefoucauld i Charakterami Le Bruyere a. Książka ta uważana jest za chrześcijańską wersję Ksiêcia Machiavellego, bo jakkolwiek opiewa skuteczność działania, pozbawiona jest skrajności zalecanych przez florenckiego filozofa. Jon M. Sweeney Święty Franciszek jakiego nie znacie przełożył Paweł Borkowski wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 200 ISBN Autor proponuje nam całkiem nowe spojrzenie na św. Franciszka z Asyżu, wolne od przesłodzonego obrazu świętego spędzającego czas w ogrodzie pośród kwiatów, koników polnych i rozśpiewanego ptactwa. Nie na tym polegała wielkość tego bezkompromisowego świadka Ewangelii i nie z tego wziął się jego wpływ, jaki odczuwamy do dziś, zwłaszcza w perspektywie nowego pontyfikatu. nowość nowość Gilbert Keith Chesterton Święty Franciszek z Asyżu przełożył Artur Chojecki wyd. VI, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 208, cena 25,20 ISBN Znany katolicki myśliciel ukazuje św. Franciszka jako wiernego wykonawcę misji, której istotą była odnowa Kościoła. Tomasz a Kempis O naśladowaniu Chrystusa przełożyła Anna Kamieńska, przedmową opatrzył ks. Jan Twardowski wyd. XXI, oprawa twarda, 120 x 165 mm, str. 264, cena 17,85 ISBN Kolejne wznowienie pięknego, uwspółcześnionego przekładu klasycznego i najbardziej chyba znanego dzieła literatury ascetyczno-mistycznej. Tomasz a Kempis De imitatione Christi O naśladowaniu Chrystusa Wydanie dwujęzyczne przełożyła Anna Kamieńska przedmową opatrzył ks. Jan Twardowski wyd. XXII, oprawa twarda, 123 x 195 mm, str. 360, cena 44,10 ISBN Jest to łacińsko-polska wersja książki, której poczytność na przestrzeni wieków ustępuje tylko Biblii. Czytelnik ma tym razem możność skonfrontowania wspaniałego przekłady Anny Kamieńskiej z łacińskim oryginałem. nowość nowość Louis Bouyer Wprowadzenie do życia duchowego Zarys teologii ascetycznej i mistycznej wyd. II, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 392, cena 37,80 ISBN Książka ta to klasyczne już wprowadzenie do podstawowych zagadnień życia duchowego. Autor świadomie unika preferencji dla którejkolwiek ze szkół duchowości, wychodząc z założenia, że jedna jest tylko godna tego miana duchowość katolicka, mająca swoje ugruntowanie w Ewangelii. Joe Wheeler Święty Mikołaj przełożył Andrzej Czarnocki wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 224, cena 26,25 ISBN Bardzo przystępnie napisana biografia jednej z najbardziej fascynujących postaci w historii chrześcijaństwa, nazywanej apostołem anonimowego daru. 8 9

6 Religia Życie Religia Życie Religia Życie Religia Życie Paul Meier, David L. Henderson Odnaleźć sens cierpienia Jak sobie radzić w trudnych chwilach życia przełożył Grzegorz Grygiel wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, cena 34,00 ISBN Dwaj amerykańscy psychiatrzy legitymujący się doktoratami z teologii przekonują nas, że ból zarówno fizyczny, jak i psychiczny nie musi być naszym wrogiem, jeśli pozwolimy mu, aby chronił nas przed niebezpieczeństwem i doprowadził do uzdrawiającej mocy Chrystusa. Książka pokazuje, jak radzić sobie z przeciwnościami losu poczuciem krzywdy, samotnością, zdradą, śmiercią bliskiego traktując je jako dar Boży, służący do osiągnięcia wyższego celu. Bogusław Widła Jezus mojej wiary wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 200 ISBN Autor, znany biblista i nauczyciel akademicki, przedstawia tym razem czytelnikowi w niewielkiej książeczce Jezusa swojej wiary. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z jakimś subiektywizmem czy też lekceważeniem naukowej refleksji. Jest to raczej próba bardzo osobistego potraktowania wiary, która często wymyka się napuszonym teologicznym rozważaniom. wkrótce wkrótce Bernard Jakoby Drogi nieśmiertelności Nowa wiedza o stanach z pogranicza życia i śmierci przełożył Tomasz Agaton Czarnawski wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, cena 31,50 ISBN Doświadczenia bliskie śmierci są czymś realnym i ukazują, co rzeczywiście dzieje się podczas umierania. Znany badacz tych zjawisk ukazuje w swojej książce najnowsze wyniki naukowych badań prowadzonych w Holandii i USA. W ten sposób wyjaśniony zostaje proces umierania jako przejście do innej realności. Doświadczenia bliskie śmierci zasadniczo zmieniają egzystencjalną postawę człowieka. Naukowe dociekania dowodzą, że życie po śmierci jest faktem. Paul Johnson Jezus Najwierniejsza biografia przełożył Paweł Borkowski wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 224, cena 27,09 ISBN To nie jest kolejna obiektywna opowieść o Jezusie. To jest uważne i szerokie spojrzenie na Jego narodziny, życie i śmierć oczami jednego z Jego wyznawców, znanego i uznanego autora książek historycznych. To naprawdę jest najwierniejsza biografia Jezusa! Kazimierz Pytko W co wierzą sławni ludzie wyd. I, 145 x 205 mm, oprawa twarda, cena 39,90 ISBN Znamy ich z ekranu filmowego i telewizyjnego, z okładek czasopism i gazet. Każdy z nas wie, kto to Chuck Norris i Tom Cruise, Barack Obama i Margaret Tatcher, John Lennon i Madonna, Stanisław Lem i Woody Allen. Obserwując ich błyskotliwe kariery, zastanawiamy się czasem nad ich życiem duchowym. Znany polski dziennikarz śledzi biografie sławnych ludzi, wydobywając z nich to, co jest wyrazem najgłębszych przekonań i postaw wobec kwestii ostatecznych. Żółty zeszyt Ostatnie rozmowy św. Teresy od Dzieciątka Jezus zebrane przez matkę Agnieszkę od Jezusa przełożyli Ewa Szwarcenberg Czerny i Jan Dobraczyński wyd. VIII, oprawa twarda, 123 x 195 mm, str. 256 cena 26,25, ISBN Żółty zeszyt to wstrząsający dokument, zawierający wypowiedzi św. Teresy od Dzieciątka Jezus z ostatnich czterech miesięcy jej życia, spisane przez matkę Agnieszkę od Jezusa. Zmieniają one dotychczasowy, przesłodzony wizerunek, znany z fotografii z różyczkami, i pokazują prawdziwe oblicze człowieka cierpiącego, ale pełnego wiary, pogody, a czasem nawet humoru

7 Religia Życie Religia Życie Filozofia Teologia Nauki Filozofia Teologia Nauki społeczne społeczne Daniel-Rops Kościół pierwszych wieków przełożyła Kinga Ostrowska wyd. III, oprawa twarda, 165 x 236 mm, str. 568, cena 57,75 ISBN Książka ukazuje historię Kościoła od pierwszych lat działalności Apostołów do roku 180, kiedy to cesarz Teodozjusz nakazuje swoim podwładnym przyjęcie wiary j. Znajdziemy tu bogaty opis dzieła i misji św. Pawła, charakterystykę okresu pierwszych prześladowań za czasów Nerona i Domicjana, opis życia chrześcijan w epoce katakumb, ale także historię ekspansji chrześcijaństwa, rozwoju kościelnych instytucji, monachizmu, piśmiennictwa i myśli. Daniel-Rops Dzieje Chrystusa Daniel-Rops Kościół wczesnego średniowiecza przekład zbiorowy, wyd. II, oprawa twarda 165 x 236 mm, str. 568, cena 57,75 ISBN Kolejny tom historii Kościoła autorstwa jednego z najsłynniejszych i najchętniej do dziś czytanych pisarzy zaczyna się opisem życia i dzieła biskupa Hippony, którego myśl będzie przyświecać wiekom, a świętość pozostanie na zawsze wzorem. Kończy refleksją nad przełomowym okresem w połowie XI stulecia, kiedy to po sześciu wiekach wojen i podbojów zaczyna się kształtować w Europie wspólnota chrześcijańska (christianitas). Daniel-Rops Od Abrahama do Chrystusa przełożyła Zofia Starowieyska-Morstinowa wyd. VI, oprawa twarda, 165 x 236 mm, str. 320, cena 44,10 ISBN Autor z niezwykłą rzetelnością badacza i wielką dozą talentu literackiego opisuje dwa tysiące lat historii Izraela od czasu powołania Abrahama, który położył kamień węgielny monoteizmu, aż po czasy, gdy potężne przeczucie narodu wybranego wypełniło się nadzieją Zbawiciela. przełoża Zofia Starowieyska-Morstinowa wyd. VI, oprawa twarda, 165 x 236 mm, str. 484, cena 45,00 ISBN Chociaż książka ta powstała blisko siedemdziesiąt lat temu, w dalszym ciągu uchodzi za jedną z najlepszych monografii Jezusa Chrystusa. Nie jest bowiem jedynie opisem faktów, których dostarczają nam wyniki badań historycznych i biblijnych, ale podejmuje głębszą refleksje, która pozwala lepiej zrozumieć sens przekazu ewangelicznego. Tom 1 Grecja i Rzym przełożył Henryk Bednarek wyd. II, oprawa twarda str. 500, cena 57,00 ISBN Tom 2 Od Augustyna do Szkota przełożył Sylwester Zalewski wyd. III, oprawa twarda str. 600, cena 59,85 ISBN Tom 3 Od Ockhama do Suareza przełożyli Sylwester Zalewski i Henryk Bednarek wyd. II, oprawa twarda str. 448, cena 57,00 ISBN Tom 4 Od Kartezjusza do Leibniza przełożył Józef Marzęcki wyd. II, oprawa twarda str. 340, cena 57,00 ISBN Frederick Copleston Historia filozofii Tom I XI Obecna edycja Historii filozofii Fredericka Coplestona uzupełniona została wzorem brytyjsko-amerykańskiego wydawnictwa Continuum dwoma dodatkowymi tomami poświęconymi filozofii rosyjskiej oraz pozytywizmowi logicznemu i egzystencjalizmowi. Historia filozofii angielskiego jezuity uważana jest za najlepsze i najwszechstronniejsze opracowanie dziejów europejskiej myśli filozoficznej od starożytności po czasy współczesne, jakie zostało kiedykolwiek napisane przez jednego autora. Cechuje ją zarówno obiektywizm ujęcia tematu, jak i klarowność i przystępność języka. Pełni funkcję zarówno podręcznika akademickiego, jak i gruntownego wprowadzenia w dzieje filozofii dla każdego, kto jest zainteresowany historią kultury europejskiej. Tom 5 Od Hobbesa do Hume a przełożyli Jarosław Pasek Joanna Pasek, Paweł Józefowicz wyd. II, oprawa twarda str. 400, cena 57,00 ISBN Tom 6 Od Wolffa do Kanta przełożył Jerzy Łoziński wyd. II, oprawa twarda str. 484, cena 57,00 ISBN Tom 7 Od Fichtego do Nietzschego przełożył Jerzy Łoziński wyd. II, oprawa twarda str. 464, cena 63,00 ISBN Tom 8 Od Benthama do Russella przełożył Bohdan Chwedeńczuk wyd. II, oprawa twarda str. 532, cena 63,00 ISBN Tom 9 Od Maine de Birana do Sartre a przełożył Bohdan Chwedeńczuk wyd. II, oprawa twarda str. 452, cena 57,00 ISBN Tom 10 Filozofia rosyjska przełożył Bohdan Chwedeńczuk wyd. I, oprawa twarda str. 420, cena 57,00 ISBN Tom 11 Pozytywizm logiczny i egzystencjalizm przełożył Bohdan Chwedeńczuk wyd. II, oprawa twarda str. 356, cena 49,00 ISBN

8 Filozofia Teologia Nauki Filozofia Teologia Nauki społeczne społeczne Filozofia Teologia Nauki Filozofia Teologia Nauki społeczne społeczne Julian Baggini, Peter S. Fosl Przybornik filozofa Kompendium metod i pojęć filozoficznych przełożyła Dorota Chabrajska wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 328 cena 35,00, ISBN Alasdair MacIntyre Bóg Filozofia Uniwersytet Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej przełożyła Anna Łagodzka wyd. I, oprawa twarda, 145 x 205 mm, str. 258, cena 47,25 ISBN Jeden z najwybitniejszych żyjących filozofów amerykańskich stara się przekonać nas o niezbędności refleksji filozoficznej, która ma olbrzymie znaczenie dla toczonych dziś, niejednokrotnie z wielkim zapałem, sporów czy też wojen kulturowych. Adresuje ją zwłaszcza do młodych i wykształconych ludzi wierzących, którzy powinni coś wiedzieć o tradycji filozofii katolickiej, jeśli chcą świadomie przeżywać swoją wiarę. Tradycję tę można pojąć tylko w jej rozwoju, dlatego tak ważne jest, aby stawiając dziś pytania filozoficzne, przyswoić sobie myśl poprzedników. Ważne są też instytucjonalne ramy, w jakich toczy się dialog filozoficzny. Autor wskazuje na bardzo poważne konsekwencje usunięcia idei Boga z obszaru badań współczesnych dyscyplin akademickich. Julian Baggini, Peter S. Fosl Przybornik etyka Kompendium metod i pojęć etycznych przełożył Paweł Borkowski wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 360 cena 35,00, ISBN Leon Dyczewski OFM Conv Kultura w całościowym planie rozwoju wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 264, cena 35,70 ISBN Wielką zaletą tej książki jest refleksja nad specyfiką kultury polskiej oraz rolą tradycji w zachowaniu i rozwoju polskiej tożsamości. Równie cenne są uwagi na temat znaczenia Kościoła katolickiego i inteligencji (dzisiaj powiedzielibyśmy elit) dla pielęgnowania polskości. Bezcenne jest natomiast w niej wszystko to, co odnosi się do sfery praktycznego działania i wiąże się z instytucjami (centrami) kultury, w których dokonuje się jej rozwój. Książka ta to prawdziwy podręcznik dla współczesnego animatora kultury i kolekcjonera jej wytworów. Merio Scattola Teologia polityczna przełożył Paweł Borkowski, wyd. I, oprawa miękka 145 x 205 mm, str. 256, cena 36,75, ISBN Autor zastanawia się, czym właściwie jest teologia polityczna, i bada jak ta dziedzina wiedzy rozwijała się w historii myśli zachodniej od starożytności po dzień dzisiejszy, zwracając szczególną uwagę na jej związek z filozofią polityczną. Paul Valadier Nędza polityki i moc religii przełożył Tadeusz Żeleźnik, wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm str. 232, cena 29,00, ISBN Jaka jest relacja miedzy religią a polityką we współczesnej demokracji? Czy obie te sfery mogą zgodnie współistnieć, czy też są skazane na wieczną konfrontację? Wybitny francuski myśliciel katolicki swoje rozważania snuje wokół problematyki zła w życiu publicznym i obnaża słabości współczesnego sekularyzmu. Hannah Arendt, Martin Heidegger Korespondencja z lat przełożyła Sława Lisiecka wyd. I, oprawa twarda, 165 x 236 mm, str. 372, cena 55,00 ISBN Judith A. Merkle Z serca Kościoła Katolicka tradycja społeczna przełożyła Agnieszka Bielecka, wyd. I, oprawa twarda 145 x 205 mm, str. 316, cena 39,00, ISBN Autorka, profesor nowojorskiego Niagara University, w swej refleksji nad nauczaniem społecznym Kościoła wykracza poza redukcyjne sposoby jego pojmowania w kierunku pojęcia katolickiej tradycji społecznej, oddającego pełnię jego eklezjalnej tożsamości. Nauczanie społeczne odnajduje swą prawdziwą tożsamość tylko w związku z Kościołem

9 Historia Kościoła Historia Historia Kościoła Historia Polski Polski Historia Kościoła Historia Historia Kościoła Historia Polski Polski Peter Eisner Krucjata Piusa XI przeciw Hitlerowi przełożył Marek Chojnacki wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm str. 296, cena 39,90 ISBN Niezwykle żywo i sugestywnie opisana historia ks. Johna La Farge, który w czerwcu 1938 roku na prywatnej audiencji u Piusa XI został poproszony o przygotowanie projektu nowej encykliki potępiającej nazizm i antysemityzm. Książka jest efektem kilkuletnich badań prowadzonych przez autora w archiwach watykańskich, które zostały otwarte przez papieża Benedykta XVI w 2007 roku. Gérard Bardy Charles de Gaulle Biografia katolika i męża stanu przełożyła Ewa Burska wyd. I, oprawa twarda, 165 x 236 mm str. 368, cena 58,80 ISBN Prezydent Francji pochodził z głęboko wierzącej rodziny. Przez całe życie łączył swój patriotyzm z wiarą. Prowadził politykę inspirowaną nauką społeczną Kościoła i choć respektował zasady laickości państwa, zadbał, aby Francja pozostała krajem katolickim. Książka napisana żywym i sugestywnym językiem przez znanego francuskiego dziennikarza. nowość nowość Jean Delumeau Tajemnica Campanelli przełożyła Ewa Burska 165 x 236 mm, str. 336, cena 47,25 ISBN Tomasz Campanella ( ) to jedna z najbardziej zagadkowych postaci epoki nowożytnej. Za swe poglądy trzydzieści lat spędził w więzieniu. Uchodził za znawcę gwiazd i pełnił funkcję osobistego astrologa papieża Urbana VIII. Był przeciwnikiem Arystotelesa i nie znosił ateusza Machiavellego. Jego biografia to gotowy scenariusz filmowy. Wiesław Jan Wysocki Polonia Christiana Szkice z dziejów Polski Chrześcijańskiej przedmowa bp Józef Zawitkowski wyd. I, oprawa twarda, 165 x 236 mm str. 368, cena 52,50 ISBN Jest to napisana z pasją i zarazem głęboką erudycją historia Polski, której losy tak silnie splotły się z chrześcijaństwem. Na niespełna czterystu stronnicach autor udowadnia, że polskość stanowiła na przestrzeni dziejów na tyle atrakcyjną propozycję polityczną i kulturową, że pozwoliła jej przetrwać nawet czas państwowego niebytu. Si³a Polski wywodzi siê z wiary, z jej zakotwiczenia przy barce Piotrowej, i jest obowi¹zkiem naszego pokolenia, by nie dopuœciæ do skarlenia i spodlenia tego zwi¹zku pisze autor, a bp Józef Zawitkowski we wstępie wyraża nadzieję, że po tę książkę sięgnie zwłaszcza młodzież, która na zawsze już zapamięta, że Polska to nie kraj a³obników, nad którym litowaæ siê trzeba. Zosimos Nowa historia przełożyła Helena Cichocka, wstępem opatrzyła Ewa Wipszycka wyd. II, oprawa twarda, 145 x 205 mm str. 372, cena 42,00 ISBN Oddajemy do rąk Czytelników drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie Nowej historii Zosimosa. Dzieło to, którego znaczenie jako źródła do dziejów późno antycznych trudno przecenić. W sześciu księgach w ciągłej i dość szczegółowej narracji opisuje czasy od kryzysu cesarstwa rzymskiego w połowie III wieku po walki o Rzym z Wizygotami na początku V wieku. Autor wiele uwagi poświęca stosunkom cesarstwa z ludami barbarzyńskimi i stąd pośrednio jego książka staje się źródłem do dziejów Europy Wschodniej i Środkowej. Zosimos ocenia przyczyny upadku cesarstwa z perspektywy odmiennej niż większość ówczesnych pisarzy. Nowa historia jest jedyną zachowaną w całości grecką historią świecką powstałą w V wieku. Feniks Feniks 16 17

10 Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje wkrótce wkrótce Jérôme Ferrari Kazanie o upadku Rzymu przełożyła Catherine Walewicz-Bekka wyd. I, oprawa miękka, 125 x 195 mm, str. 192, cena 28,35 ISBN Dwaj młodzi przyjaciele z dzieciństwa, rozczarowani studiami filozoficznymi na Sorbonie i przekonani, że są w stanie sami stworzyć sobie mały azyl w obrębie żałosnej ziemskiej egzystencji, porzucają życie akademickie w Paryżu i wracają do rodzinnego miasteczka na Korsyce, aby przejąć w dzierżawę mały podupadający bar. Ich dzieło okazuje się jednak budowlą na piasku. Mark Twain Joanna d Arc przełożyła Katarzyna Ciarcińska wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. ok. 500 ISBN Sławny amerykański pisarz uważał tę powieść za swoje największe dzieło. Pracował nad nią 14 lat, penetrując francuskie i brytyjskie archiwa. Powieść pierwotnie była drukowana w czasopiśmie Harper s Magazin w 1896 r. i to do tego anonimowo, gdyż Twain, świadom swojej reputacji satyryka i prześmiewcy, nie chciał ryzykować zlekceważenia jej przez czytelników. W postaci książkowej ukazała się w Stanach dopiero w 1986 r. Książka jest efektem fascynacji pisarza losem świętej Joanny, która jest uznawana za jedną z kluczowych postaci w dziejach świata. Giovannino Guareschi Rodzinka przełożyła Barbara Sieroszewska, wyd. III, oprawa miękka 125 x 195 mm, str. 280, cena 29,40, ISBN Jest to wybór cotygodniowych felietonów autora publikowanych w Domenica corriere, a poświęconych życiu rodzinnemu. Inspiracją dla tych błyskotliwych opowiastek były własne perypetie rodzinne autora. Jak dalece odzwierciedlają one prawdę o jego życiu rodzinnym? trwa spór wśród znawców jego twórczości. Rodzinka uchodzi za najbardziej popularną książkę Guareschi ego. Seria Mały Seria Mały światek" światek" Giovannino Guareschi Ciao, don Camillo Mały światek przełożyły Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk i Anna Litwiniuk wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 496, cena 34,65 ISBN To nie tłumaczony dotychczas na język polski dalszy ciąg przygód księdza Camillo i wójta Peppone. Tom zawiera 37 opowiadań, które były publikowane w tygodniku Candido w latach Chociaż w zbiorku tym Camillo i Peppone nie zawsze są głównymi bohaterami, a czasami nawet pojawiają się jedynie w tle, to obecny jest tam duch autora, który dysponuje zadziwiającą zdolnością łączenia humoru z mądrością życiową. Giovannino Guareschi LUDZISKA Mały światek przełożyła Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 248, cena 25,00 ISBN Giovannino Guareschi BLADY WYMOCZEK Mały światek przełożyła Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 208, cena 22,00 ISBN Nikos Kazantzakis Biedaczyna z Asyżu przełożył Leszek Kossobudzki wyd. II, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 392, cena 31,50 ISBN Giovannino Guareschi TOWARZYSZ DON CAMILLO Mały światek przełożył Adam Szymanowski wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm str. 232, cena 20,00 ISBN Giovannino Guareschi DON CAMILLO I DON CHICHI Mały światek przełożył Adam Szymanowski wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 216, cena 19,00 ISBN Biedaczyna z Asy u to zbeletryzowana biografia św. Franciszka, której narratorem jest brat Leon, towarzysz drogi Giovannino Guareschi życia świętego. Historia ta pierwotnie spisana była na skórach zwierząt, strzępkach papieru i kawałkach kory. Mały światek ROK DON CAMILLO Codziennie przy świetle lampy brat Leon w wielkim trudzie i z obawą notował wszystkie słowa i czyny Franciszka. Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk przełożyła Nikos Kazantzakis, autor powieści Grek Zorba, to najczęściej tłumaczony na języki obce pisarz współczesnej Grecji. 123 x 195 mm, str. 496, cena 30,00 wyd. I, oprawa miękka ISBN

11 Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Zofia Kossak Krzyżowcy tom 1 4 Zofia Kossak Błogosławiona wina wyd. XIV, oprawa miękka, 145 x 205 mm str. 224, cena 21,00 ISBN wyd. XIV, oprawa miękka, 145 x 205 mm tom 1 2, str. 452, cena 28,35, ISBN tom 3 4, str. 512, cena 28,35, ISBN Pierwsza część trylogii o wyprawach krzyżowych, w których brali udział także rycerze polscy. Akcja powieści zaczyna się w Polsce w 1095 roku, a kończy wyzwoleniem Jerozolimy i odzyskaniem Grobu świętego. Przebywający w Rzymie Mikołaj Sapieha doznaje cudownego uzdrowienia przed obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej. Jego prośba o podarowanie obrazu spotyka się z odmową. Książę porywa obraz i wywozi do Polski. Zofia Kossak Król trędowaty wyd. XIII, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 260 cena 21,00 ISBN Druga część trylogii poświęconej wyprawom krzyżowym przedstawia dramatyczne próby utrzymania Jerozolimy, zakończone utratą Królestwa Jerozolimskiego w 1291 roku. Zofia Kossak Pożoga Wspomnienia z Wołynia przedmowa Stanisław Estreicher posłowie Amelia Szafrańska wyd. III, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 356 cena 29,40, ISBN Jest to oparta na własnych doświadczeniach i przeżyciach powieść, w której autorka opisująca wydarzenia na Kresach od wybuchu rewolucji bolszewickiej do wkroczenia pierwszych oddziałów regularnych wojsk polskich. Z uwagi na wierność faktom i szczegółowość opisu książka ta posiada niezaprzeczalny walor źródła historycznego pozwalającego nam lepiej zrozumieć nie tylko tamtą epokę, ale i naszą teraźniejszość. nowość nowość Zofia Kossak Dziedzictwo Część I i II wyd. V, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 800 cena 39,90, ISBN Zofia Kossak Zygmunt Szatkowski Dziedzictwo Część III wyd. III, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 800 cena 39,90, ISBN Zofia Kossak Bez oręża wyd. XIII, oprawa miękka, 145 x 205 mm str. 440, cena 28,35 ISBN Trzecia część trylogii o wyprawach krzyżowych poświęcona jednej z ostatnich prób odzyskania Grobu świętego, a także tragicznej krucjacie dziecięcej w XIII wieku i postaci św. Franciszka z Asyżu. W części I sagi rodzinnej Kossaków autorka przedstawia dom dziadków w Siąszycach oraz pobyt młodych Kossaków, Zofii i Juliusza, w Paryżu, gdzie urodzili się bliźniacy: przyszły malarz Wojciech i ojciec autorki, Tadeusz. W części II Kossakowie z dziećmi wracają do Warszawy, gdzie poznajemy środowisko artystyczne miasta oraz klimat społeczny i polityczny przed wybuchem powstania styczniowego. W części III opisanych jest pięć miesięcy przygotowań powstania, jego wybuch i przebieg w różnych rejonach kraju

12 Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Seria Z Seria Z Feniksem" Feniksem" Lloyd C. Douglas Szata przełożyła Maria Skibniewska wyd. IV, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 672, cena 28,35 ISBN Ciesząca się niesłabnącym powodzeniem powieść opisująca dzieje młodego żołnierza rzymskiego, który wygrał w kości szatę skazańca. Seria Z Seria Z Feniksem" Feniksem" Catherine Rihoit Niezwykła historia św. Bernadetty z Lourdes przełożyła Ewa Burska, wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm str. 368, cena 35,70, ISBN Powieść opowiada o życiu św. Bernadetty z Lourdes. Przedstawia historię objawień Matki Bożej, która ukazała się małej, wątłej i astmatycznej dziewczynce. Lloyd C. Douglas Wielki Rybak przełożyła Zofia Kierszys wyd. XXI, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 576, cena 28,35 ISBN Wznowienie niezwykle poczytnej powieści o św. Piotrze ukazującej dojrzewanie jego powołania. Jan Dobraczyński Cień Ojca wyd. XV, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 308, cena 21,00 ISBN Jedna z najbardziej poczytnych książek tego autora, ukazująca postać św. Józefa jako świadka prawdziwej miłości rodzinnej. Jan Dobraczyński Listy Nikodema wyd. XXVII, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 480 cena 26,25, ISBN Książka, którą przetłumaczono na 20 języków, napisana jest w formie listów do przyjaciela i przedstawia ewolucję duchową ewangelicznego Nikodema. Francine Rivers Ogród Leoty Maria Rosseels Ja, chrześcijanin, zabiłem przełożyła Małgorzata Pawlikowska, wyd. IV, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 628, cena 33,60, ISBN Kolejna powieść autorki wielu bestsellerów to rozgrywająca się współcześnie typowa historia rodzinna o losach kilku pokoleń kobiet. Rachel Billington Kłamstwa i zobowiązania wyd. III, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 480, cena 30,00 ISBN Akcja powieści toczy się w czasach cesarza Juliana Apostaty, który zginął w niejasnych okolicznościach, zabity prawdopodobnie przez żołnierza chrześcijanina. Eugeniusz Werstin Herold Opowieść o Janie Chrzcicielu wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 240, cena 25,00 ISBN Autor z wielkim wyczuciem realiów epoki opisuje historię Jana Chrzciciela, herolda i zwiastuna Syna Człowieczego, któremu miał przygotować drogę w sercach ludzkich. przełożył Andrzej Czarnocki, wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, cena 30,00, ISBN Współczesna powieść obyczajowa przybierająca na pierwszy rzut oka postać thrillera. To tylko tło, na którym znana naszym czytelnikom pisarka osadza swoje krytyczne spojrzenie na współczesne brytyjskie społeczeństwo

13 Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje nowość nowość Daniel Holbe Moneta św. Piotra Thriller Piers Paul Read Śmierć papieża Thriller eklezjalny przełożyła Katarzyna Ciarcińska wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 336, cena 33,60 ISBN Po śmierci Jana Pawła II zbiera się Kolegium Kardynalskie, które ma wybrać nowego papieża. Czy można z zewnątrz wpłynąć na decyzję kardynałów? Zawiązuje się spisek, który grozi katastrofą nie tylko dla Kościoła, ale i całego świata. Niespodziewane zakończenie tego eklezjalnego thrillera pozostawia czytelnika w niepewności, czy aby ta historia nie wydarzyła się naprawdę. Piers Paul Read to brytyjski pisarz katolicki, członek Royal Society of Literature, wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Pisarzy Anglii i Walii. przełożyła Monika Łesyszak, wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 372, cena 34,00, ISBN Marlena Schönberg, młoda absolwentka historii z Freiburga, otrzy muje informację skłaniającą ją do zajęcia się sprawą tajemniczej relikwii. Krok po kroku odkrywa dramatyczne losy niezwykłej monety z wizerunkiem ryby, będącej pamiątką po św. Piotrze i przekazywanej kolejnym głowom Kościoła. Dynamiczna akcja i wierność historycznym realiom sprawiają, że książkę tę czyta się z prawdziwą przyjemnością. Seria Powieść z Seria Powieść z kapturem" kapturem" Cay Rademacher In nomine mortis wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 372, cena 30,00 ISBN W roku 1348 młody dominikanin przybywa z Kolonii do Paryża, by studiować teologię na Sorbonie. Spotyka go jednak wątpliwy zaszczyt prowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa. Przeor klasztoru wyznacza mu rolę pomocnika mistrza Philippe a, najstraszniejszego inkwizytora w mieście. Christoph Born Piekło Gutenberga wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 352, cena 34,90 ISBN Moguncja, rok Syn bogatego kupca, Jan Gutenberg, udoskonala swój wynalazek. W tym samym czasie w mieście dochodzi do dwóch zabójstw. Jaki związek mają one z wynalazkiem Gutenberga? Ewa Skarżyńska Biblijna Księga Psalmów dla dzieci ilustracje Renata Grzybek, wyd. I, oprawa twarda 165 x 205 mm, str. 80, cena 31,50, ISBN Książka zawiera wierszowaną parafrazę 50 wybranych psalmów Dawida. Autorka posłużyła się prostym i zrozumiałym dla dziecka językiem, przejawiając przy tym wielką troskę o wierność wobec biblijnego przekazu. Bogato ilustrowana książka mogłaby stać się wspaniałym prezentem, np. pierwszokomunijnym. Mariola Jarocka Mikołajowe gawędy nowość nowość Maria Kożuchowska Anielka i wyjazd rodziców ilustracje Renata Grzybek, wyd. I, oprawa twarda, 165 x 205 mm str. 48, cena 26,25, ISBN Anielka chodzi do zerówki i jest bardzo rezolutną dziewczynką, ale nie zawsze potrafi sobie poradzić z nowymi sytuacjami, w jakich ma się znaleźć. Tak właśnie było z wyjazdem rodziców, którzy postanowili spędzić tydzień wakacji bez dzieci. ilustracje Janusz Tycner, wyd. I, oprawa twarda, 165 x 236 mm str. 68, cena 19,00, ISBN Bohaterami tych gawęd bywają dzieci, skrzaty, zwierzęta i sam Mikołaj, a więc ci wszyscy, którym przesłanie dobra, pomocy i radości jest szczególnie bliskie. Usiądźcie więc wygodnie i posłuchajcie Mikołajowej gawędy... Gudule Legendy o elfach przełożyła Elżbieta Wilanowska, ilustracje Beata Kulesza-Damaziak wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 140, cena 15,00 ISBN Książka ta zabierze nas w świat elfów, krasnoludków, chochlików, gnomów i troli. Opowie nam o tajemniczych stworach zamieszkujących pola, lasy, rzeki i ludzkie domostwa. Walter Schmidkuntz Dzieciątko Jezus w legendach przełożyła Teresa Sotowska, ilustracje Beata Kulesza-Damaziak wyd. I, oprawa twarda, 123 x 195 mm, str. 208, cena 29,00 ISBN Zbiór bajek poetyckich poświęconych dzieciństwu Jezusa. Źródłem 24 patronat medialny: ich są ludowe baśnie, podania i legendy z różnych zakątków Europy. 25

14 Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki seria edukacyjna dla seria edukacyjna dla najmłodszych najmłodszych Mojib Latif Klimat bez tajemnic czyli dlaczego niedźwiedź polarny potrzebuje lodówki Thomas Bürke Kosmos bez tajemnic czyli dlaczego planety nie są kanciaste przełożył Roman Benedykciuk wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 186, cena 26,25 ISBN Kolejna pozycja w serii edukacyjnej dla młodzieży gimnazjalnej opowiada o przemianach klimatu w dziejach Ziemi, między innymi o kwestii globalnego ocieplenia. Autor jest znanym niemieckim klimatologiem. przełożył Tomasz Agaton Czarnawski, wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. ok. 192, cena 26,25, ISBN Ta książka w sposób przystępny opowiada o wszystkich tajemnicach kosmosu, które chcielibyśmy poznać: o początku i końcu wszechświata, o powstaniu Słońca i planet, o czarnych dziurach, o ramionach naszej galaktyki. Maria Luise Raters Filozof bez brody czyli jak polubić myślenie przełożyła Ewa Drzazgowska wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 160 cena 20,00, ISBN Albrecht Beutelspacher, Marcus Wagner Pitagoras bez cyrkla czyli jak przejść przez pocztówkę przełożył Krzysztof Gębura wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 192 cena 22,00, ISBN Gisela Lück Chemia bez stresu czyli co ma wspólnego ser szwajcarski z metalami Seria Wychowanie bez Seria Wychowanie bez porażek" porażek" Thomas Gordon Wychowanie bez porażek w praktyce Jak rozwiązywać konflikty z dziećmi Thomas Gordon Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica przełożyła Marta Szafrańska Brandt wyd. XX (poprawione i uzupełnione), oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 316, cena 26,25 ISBN Nowy przekład cieszącej się niesłabnącym powodzeniem książki Thomasa Gordona, która inspiruje coraz to nowe pokolenia rodziców i wychowawców. Krytykuje model rozwiązywania konfliktów oparty na błędnym schemacie: zwycięzca-pokonany. Dąży do wprowadzenia takich zasad komunikacji, które w sytuacji konfliktowej pozwolą znaleźć rozwiązanie kompromisowe zadowalające obie strony. przełożyła Elżbieta Sujak, wyd. XIII, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 328, cena 17,85, ISBN Druga część Wychowania bez pora ek, w której autor konfrontuje swoją teorię z przykładami zaczerpniętymi z życia. Thomas Gordon Wychowanie bez porażek w szkole przełożyła Dorota Szafrańska-Poniewierska wyd. XI, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 396, cena 20,00 ISBN W tej książce Gordon zwraca się przede wszystkim do nauczycieli. Wskazuje, jak uczynić stosunki w szkole bardziej partnerskimi. Monika Szpecht-Tomann Gdy dziecko się boi przełożył Jakub Cieśla, wyd. I oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 200, cena 20,00 ISBN Śmierć w rodzinie, rozwód, pójście do przedszkola czy szkoły to najczęstsze przyczyny lęków u dzieci. Autorka hołduje zasadzie, że lęki te należy łagodzić, a nie tłumić czy odsuwać. przełożył Krzysztof Gębura wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str cena 22,00, ISBN

15 Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki Walter-Jörg Langbein Chleb i wino Jadać zdrowo z Biblią przełożyła Barbara Tarnas wyd. I, oprawa twarda, 165 x 220 mm str. 160, cena 35,00 ISBN Biblia wraz ze współczesną wiedzą biomedyczną może być źródłem dla stworzenia diety, która pozwoli nam zdrowo się odżywiać. Czytelnik tej książki dowie się wiele o korzyściach, jakie płyną ze spożywania pokarmów biblijnych, i znajdzie wiele przepisów kulinarnych, dla których inspiracją był przekaz biblijny. Armin Grunewald Dieta olejowo-białkowa według dr Johanny Budwig Omega-3 najsilniejsza broń przeciw rakowi i innym chorobom cywilizacyjnym przełożył Tomasz Czarnawski wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm str. 204, cena 33,60 ISBN O dr Budwig i tłuszczach omega-3 słyszał chyba każdy. Badania niemieckiej biochemik nad kwasami tłuszczowymi i olejem lnianym znalazły zastosowanie w leczeniu takich chorób, jak nowotwory, choroba Alzheimera, miażdżyca, alergia, dermatozy, depresja. Dieta dr Budwig polega na dostarczeniu organizmowi pokarmów bogatych w tłuszcze omega-3, węglowodany złożone, błonnik i antyoksydanty. W książce, której autorem jest jej synowiec znany niemiecki lekarz specjalizujący się w terapii holistycznej, czytelnicy znajdą wiele praktycznych przepisów i porad służących przyrządzaniu w własnym zakresie potraw zgodnych z wytycznymi tej diety. Ellen Heidböhmer Zdrowa cera według św. Hildegardy Jak zadbać o piękną i zdrową skórę przełożył Andrzej Czarnocki wyd. I, oprawa twarda, 165 x 220 mm ISBN W świetle koncepcji świata wyznawanej przez św. Hildegardę, człowiek może zachować zdrowie jedynie przez zachowywanie we wszystkim zdrowej miary, przy jednoczesnym otwarciu się na wyższy wymiar egzystencji. Choroby skóry interpretuje ona jako oznakę utraty owej równowagi, jak również skutek nagromadzenia w organizmie zbyt dużej ilości złych soków, których należy się pozbyć. wkrótce wkrótce Petra Hirscher Leczymy się i gotujemy ze św. Hildegardą Receptury i recepty ze średniowiecznego klasztoru przełożył Andrzej Czarnocki wyd. IV, oprawa twarda, 165 x 220 mm, str. 140 cena 33,60, ISBN Hildegarda z Bingen w swych poradach zdrowotnych zawsze podkreślała szczególny związek między duszą i ciałem, opierając się przede wszystkim na leczniczym działaniu przyrody roślin, kamieni szlachetnych i metali. Książka zawiera przepisy kulinarne św. Hildegardy oraz plan pożytecznego dla zdrowia postu. Pochodząca sprzed ośmiuset lat propozycja sposobu życia w zgodzie z naturą zaskakuje dziś swoją aktualnością. Josef Imbach O żarłokach wyrafinowanych i pospolitych Opowieści kuchenno-kościelne opatrzone grzesznie smakowitymi przepisami przełożył Andrzej Czarnocki wyd. I, oprawa twarda, 165 x 220 mm, str. 212, cena 39,00 ISBN Kolejna porcja grzesznie smakowitych przepisów znanego szwajcarskiego teologa to pogodna lektura dla każdego, ale także obowiązkowa pozycja w księgozbiorze smakosza ceniącego dobrą, nie tylko śródziemnomorską kuchnię

16 Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. Mc Daniel Harvardzki podręcznik skutecznego uczenia się przełożyła Dorota Chabrajska wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm ISBN Książka, wydana w ubiegłym roku przez Harvard University Press, jest jedną z niewielu publikacji tego stricte akademickiego wydawnictwa, adresowaną do szerokiego odbiorcy. Autorzy, bazując na najnowszych odkryciach m.in. z zakresu psychologii poznawczej, oferują czytelnikowi proste choć wcale nie intuicyjne sposoby, które pomogą mu skuteczniej się uczyć, szybciej zapamiętywać i łatwiej przypominać nabytą wcześniej wiedzę. wkrótce wkrótce Candance Simpson-Giles Być damą Savoir vivre nowoczesnej kobiety przełożyła Katarzyna Ciarcińska wyd. I, oprawa twarda 115 x 205 mm, str. 160, cena 26,25 ISBN Rebecca St. James O czym myślą mężczyźni Poradnik dla singielek przełożyła Małgorzata Pawlikowska wyd. I, oprawa twarda, 115 x 205 mm str. 204, cena 31,50 ISBN Wychowałam się z pięcioma młodszymi braćmi, mam więc pewną przewagę, jeśli idzie o znajomość mężczyzn i ich sposobu myślenia. A mimo to zdarza się, że gdy próbuję zrozumieć męską psychikę w romantycznej sferze życia, całkiem się gubię. Czy miewacie podobne odczucia? Jeśli wierzycie w Chrystusa i umawiałyście się już z chłopakami, to czy kiedykolwiek odniosłyście wrażenie, że randki są istnym polem minowym? Autorka na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród znajomych mężczyzn stara się podpowiedzieć młodym, pragnącym odnaleźć swoją wielką miłość kobietom, o czym tak naprawdę myślą mężczyźni, co sądzą o randkach i jak się odnoszą do spotykanych w życiu kobiet. Co ciekawe, jej respondentami byli nie tylko kawalerowie, ale i mężczyźni żonaci. Czy są gdzieś jeszcze dobrzy mężczyźni do wzięcia? Jeśli są, to dlaczego nie wykazują inicjatywy w kontaktach z kobietami? John Bridges Być dżentelmenem Savoir vivre nowoczesnego mężczyzny przełożyła Katarzyna Ciarcińska wyd. I, oprawa twarda 115 x 205 mm str. 240, cena 33,60 ISBN Książki zawierają zbiór zasad dobrego wychowania obowiązujących bez względu na wiek, zawód, narodowość, wyznanie. Podstawowym ich walorem jest uwzględnienie nowych warunków cywilizacyjnych, o których nie ma mowy w tradycyjnych podręcznikach savoir vivre u. Mężczyzna dowie się na przykład, czy wypada napisać list z podziękowaniami w formie a albo jak korzystać we właściwy sposób z internetowych komunikatorów. Kobieta natomiast może się dowiedzieć, czy damie wypada jadać za kierownicą samochodu i jak się ubrać na prywatną audiencję u papieża. Tonino Cantelmi, Cristina Cacace, Elisabetta Pittino Przerwane macierzyństwo Psychiczne skutki aborcji wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, cena 33,60 ISBN Grono włoskich specjalistów w przystępnej formie omawia zasadnicze problemy natury psychologicznej, które są związane z ciążą, a następnie zjawisko, które od lat nazywane jest syndromem poaborcyjnym. Książka nie jest napisana z pozycji ideologicznych, ale raczej terapeutycznych. Chodzi o pomoc kobietom dotkniętym tym syndromem

17 Książki dostępne w Książki dostępne w sprzedaży sprzedaży Książki dostępne w Książki dostępne w sprzedaży sprzedaży 32 RELIGIA ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE Ball Michael, Bóg ryzykant, cena 20,00 Benedykt XVI, Pielgrzymki apostolskie Ojca Świętego Benedykta XVI , cena 57,00 Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski, cena 68,00 Brockington John L., Święta nić hinduizmu, cena 29,00 Caritati in iustitia, Kalendarium posługi prymasowskiej kard. Józefa Glempa, cena 61,00 Cunningham Mary, Wiara w świecie bizantyńskim, cena 40,00 Cunningham S. Lawrence, Krótka historia świętych, cena 27,00 Dolz Michele, Moja matka Kościół, cena 28,00 Dziuba Andrzej Franciszek, Jezus nam przebacza, cena 27,00 Goddard Hugh, Historia stosunków chrześcijańsko- -muzułmańskich, cena 29,00 Goecke-Seischab, Margarete Luize, Harz Frieder, Chodź pokażę ci kościół, cena 19,00 Hamberger Christian, Wildenauer M. Katharina, Chodź pokażę ci klasztor, cena 15,00 Hundley Raymond C., 2012 Koniec świata?, cena 27,09 Jacyniak Aleksander SJ, Antykryzysowy poradnik biblijny, cena 15,00 Jan Paweł II, Bóg bogaty w miłosierdzie. Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny sierpnia 2002, cena 45,00 Jan Paweł II, Eucharystia sercem Kościoła, cena 25,00 Jan Paweł II, Młodzież nadzieją Kościoła, cena 25,00 Jan Paweł II, Młodzież solą ziemi i światłem świata, cena 28,00 Seria Jan Paweł II do Narodu Jan Paweł II, Jasnogórska Matka i Królowa, cena 25,00 Jan Paweł II, Polacy na drogach świata, cena 20,00 Jan Paweł II, Program dla Kościoła w Polsce, cena 23,00 Jan Paweł II, Wypłyń na głębię, cena 25,00 Mazzoni Cristina, Kobiety w Bożej kuchni, cena 33,00 Margron Véronique, Niewysłowiona dobroć, cena 25,00 Michel Pierre-Yves ks., Przewodnik dla rodziców i chrzestnych, cena 20,00 Nussbaumer Heinz, Odkryć w sobie mnicha, cena 28,00 Pater Dariusz ks., Rachunek sumienia dla katolickich lekarzy i pielęgniarek, cena 10,50 Rosmini Antonio, Reguły doskonałości j, cena 10,00 Spiess Jürgen, Jezus dla sceptyków, cena 12,50 Szubowa Ada, Nasza wiara, nasze życie, cena 20,00 Tarnowski Krzysztof, Całun Turyński, cena 26,25 Tomkins Stephen, Paweł Apostoł i jego świat, cena 34,00 Turowski Gabriel, Janusz Tadeusz, Biskup Karol Wojtyła, cena 34,00 Walter Philippe, Mitologia chrześcijańska, cena 25,00 Wulczyńska Agnieszka, Modlimy się Biblią, cena 19,00 Chrystus w Internecie, cena 12,50 Seria Powrót do źródeł Boros Ladislaus, Odkrywanie myśli, cena 15,00 FILOZOFIA TEOLOGIA NAUKI SPOŁECZNE Aleksander Denis, White Robert, Nauka blisko wiary, cena 25,00 Bogacki Paweł, Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, cena 28,00 Berger Peter, Pytania o wiarę, cena 40,00 Comte-Sponville André, Filozofia, cena 23,00 Comte-Sponville André, Najpiękniejsza historia szczęścia, cena 25,00 Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych t. II, cena 59,00 i t. III, cena 59,00 Globalopolis, cena 20,00 Kaczyński Edward OP, Prawda-dobro-sumienie, cena 30,00 Kaczyński Edward OP, Moje spotkania z Janem Pawłem II, cena 29,00 Lewicki Roman, Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski, cena 47,50 Makowski Marek ks., Nominacje biskupów w Kościele katolickim, cena 29,00 Mazurkiewicz Piotr ks., Kościół i demokracja, cena 25,00 Possenti Vittorio, Religia i życie publiczne, cena 15,00 Raina Peter, Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego , cena 35,00 Ratzinger Joseph, Wykłady bawarskie z lat , cena 29,00 Ring-Eifel Ludwig, Światowa potęga Watykanu, cena 40,00 Rusecki Marian ks., Pan zmartwychwstał i żyje, cena 27,00 Thielicke Helmut, Życie ze śmiercią, cena 25,00 Szymonik Marian ks., W kierunku demokracji personalistycznej, cena 25,00 Zdaniewicz Witold, Religijność Polaków , cena 20,00 Seria Z busolą Aumonier Nicolas, Beignier Bernard, Letellier Philippe, Eutanazja, cena 10,00 Bertrand Claude-Jean, Deontologia mediów, cena 20,00 Haarscher, Laickość, cena 12,50 Minnerath Roland, Sobory, cena 14,00 Russ Jacqueline, Współczesna myśl etyczna, cena 7,00 HISTORIA KOŚCIOŁA HISTORIA POLSKI Audiso G. i Chiara A., Twórcy zjednoczonej Europy, cena 29,00 Casaroli Agostino kard., Pamiętniki, cena 30,00 Czernecki Roman, Z Krzemieńca, Borysławia..., cena 30,00 Dzwonkowski Tadeusz, Biegalski Bogdan, Wydarzenia zielonogórskie, cena 20,00 Hugrede Norbert, Savonarola i Florentyńczycy, cena 20,00 Kościół w stanie wojennym Wybór dokumentów, cena 45,00 Orti Vicente Cárcel, Mrok nad ołtarzem, cena 20,00 Romaniuk Marian, Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia tom I: , cena 150,00 tom II: , cena 75,00 tom III: , cena 125,00 tom IV: , cena 150,00 Zieliński Zygmunt, Papieże epoki soborowej, cena 35,00 Seria historyczna Białe plamy Raina Peter, Arcybiskup Dąbrowski rozmowy watykańskie, cena 32,50 Raina Peter, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu, cena 27,50 Russell Sharman A., Głód, cena 29,40 Walka o krzyże, cena 30,00 BELETRYSTYKA POEZJA ESEJE Było wczoraj, jest jutro Listy tych, którzy kiedyś byli młodzi..., cena 25,00 Dumas Aleksander, Madame Lafarge, cena 27,00 Górska Gabriela, Gra o stołki, tom 1 i 2, cena 28,00 i 25,00 Flem Lidia, Jak likwidowałam dom moich rodziców, cena 13,00 Hrehorowicz Wojciech, Wyznania zabójcy Ojca Świętego, cena 20,00 Le Clézio J.M.G., Pustynia, cena 25,00 Malewska Hanna, Sir Tomasz More odmawia, cena 20,00 Małkowski Tomasz, Kręgi piekła, kręgi nieba, cena 23,00 Mazan-Mazurkiewicz Alicja, Jestem Twoją Zuzią, cena 12,60 Michalak Urszula, Pod garbatą tęcza codzienności, cena 10,50 Phillips Michael, Na krawędzi czasu, cena 30,00 Piechowski Jerzy, Białe błota, cena 15,00 Pietrkiewicz Jerzy, Sznur z węzłami, cena 23,00 Pilarski Bogdan, Szkice o muzyce, cena 30,00 Valandrey Charlotte, Moje nieznane serce, cena 33,60 Wiazemsky Anne, Garstka ludzi, cena 20,00 Zander Hans Conrad, Komputer św. Dominika, cena 15,00 Zander Hans Conrad, Król Dawid w kawiarni, cena 19,00 Seria Z Feniksem Barrett William, Czarnoksiężnik, cena 15,00 Billerbeck Kristin, Moje życie jak tornado, cena 29,00 Billington Rachel, Imperium kobiet, cena 30,00 Billington Rachel, Okazja do grzechu, cena 30,00 Haefs Gilbert, Kochanka Piłata, cena 29,00 Kayat Claude, Trzynasty uczeń, cena 15,00 Nowakowski Lucjan, Mummi, cena 28,00 Obermeier Siegfried, Salomon i królowa Saby, cena 29,00 Paris Gilles, To ja matołek, cena 29,00 Rosendorfer Herbert, Listy w chińską przeszłość, cena 28,00 Schacht Andrea, Szpieg w konfesjonale, cena 29,00 Seria poetycka Z listkiem Wojtyła Karol, Poezje wybrane, cena 10,00 Seria Rozrachunek Polaków z przeszłością Królikowski Bohdan, Grzechy pamięci, cena 30,00 Kuberska Maria, To było życie, cena 28,00 Rodowiczowa Krystyna, Sztormy i burzany, cena 30,00 Seria Legendy Schmidkuntz Walter, Dzieciątko Jezus w legendach, cena 29,00 WYCHOWANIE PORADNIKI Cungi Charley, Stawić czoło uzależnieniom, cena 33,00 Drews Gerald, Jak okiełznać małego zbója, cena 23,00 Feibel Thomas, Zabójca w dziecinnym pokoju, cena 23,00 Harnisch Günter, Podróże w wyobraźni, cena 12,50 Loos Louise, Jak ujarzmić małą czarownicę, cena 23,00 Tisseron Serge, Dziecko w świecie obrazów, cena 18,00 Seria Wychowanie bez porażek Capodieci Salvadore, Rodzeństwo Jaś i Małgosia czy Kain i Abel, cena 25,00 Cattabeni Guido, Dziecko przybyłe z daleka, cena 18,00 Gesterkamp Thomas, Ojcowie a kariera, cena 19,00 Krenz Armin, Zobaczcie, co potrafię, cena 12,50 Seria Nic, co ludzkie Herzowa Łucja, Sztafeta miłości, cena 12,50 Ledogar Denis, Rozdawać miłość być kapelanem chorych, cena 20,00 33

18 Społeczeństwo dokumenty studia prace badawcze IW Pax wydaje dwumiesięcznik Społeczeństwo, który jest ukazującą się od 1995 r. polską wersją międzynarodowego periodyku La Societá, założonego w 1991 r. w Weronie. Celem czasopisma jest rozwijanie i popularyzacja myśli społecznej Kościoła w szeroko rozumianym kontekście spraw europejskich i światowych. Czytelnik za jego pośrednictwem otrzymuje przegląd i analizę problematyki skoncentrowanej wokół takich zagadnień jak: demokracja i uczestnictwo, rodzina, praca i bezrobocie, bogactwo i ubóstwo, globalizacja, migracje, kwestia demograficzna, integracja europejska, polityka społeczna, mass media, zrównoważony rozwój itd. Wśród autorów pojawiają się nazwiska najwybitniejszych przedstawicieli katolickiej nauki społecznej z różnych rejonów Europy i świata. Instytut Wydawniczy Pax poleca: ATLAS SOBORU WATYKAŃSKIEGO II Praca zbiorowa przygotowana przez Fundację Studiów Religijnych z Bolonii Wprowadzenie: Alberto Melloni 280 kolorowych stron, 300 ilustracji, zdjęć, grafik i map Czasopismo jest dostępne w prenumeracie, którą można zamówić w Dziale Handlowym, oraz w sprzedaży egzemplarzowej. Roczna prenumerata (pięć numerów) 84,00 zł (w tym 5% VAT) Cena 1 egzemplarza 21,00 zł Dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II oddajemy do rąk czytelników niezwykłą pozycję wydawniczą ilustrowany atlas historyczny, który w pełnym świetle ukazuje to niezwykłe wydarzenie dla Kościoła i świata, od prac przygotowawczych po ostateczne konkluzje i rozstrzygnięcia. wkrótce wkrótce Instytut Wydawniczy Pax Biuro Sprzedaży: tel/fax (22)

19 DYSTRYBUTORZY KSIĄŻEK IW PAX OSDW Azymut Sp. z o.o. Warszawa ul. Gottliba Daimlera 2, tel , Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. Ożarów Maz. ul. Poznańska 91, tel /11, Platon Sp. z o.o., Warszawa, ul. Sławęcińska 16-Macierzysz, tel /101, Matras S.A. Katowice, ul. Ściegiennego 41 Warszawa, ul. Łopuszańska 38 B, tel , Firma Handlowa Notus Kielce, ul. Legnicka 28 Rhema Adam Karkowski Kraków ul. Lubicz 10, tel , , Dystrybucja Książek Andrzej Mardyła Kraków pl. Na Groblach 4, tel Bibliofil Łódź, ul. Jędrowizna 9 A, tel , Exodus Andrzej Boguszewski Lublin, ul. Prymasa Tysiąclecia 9, tel Booksystem Piotr i Józef Wojcieszek Sp. Jawna Radom Prosta 7 Szaron Grzegorz Przelorz Dzięgielów Targoniny 43, tel , ABC Władysław Kondej, Poznań Marcelińska 18 tel , GRUPA INCO S.A. Instytut Wydawniczy PAX Warszawa ul. Wspólna 25 tel./fax centrala Dyrektor: Redaktor Naczelny: Dział Handlowy Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 21 tel./fax Sklep internetowy: Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową doliczając koszty wysyłki i zaliczenia pocztowego: zakupy do 150 zł koszt 16 zł zakupy powyżej 150 na koszt Wydawnictwa Konto bankowe: GRUPA INCO S.A. Bank Pekao SA O/W-wa opracowanie graficzne: studio KARANDASZ

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli Nowe metody doskonalenia zawodowego katechetów i duszpasterzy z dziedziny biblistyki na podstawie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995 Postera NR 1(29) sierpień 2013 MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM ISSN 2081-6995 Od Redakcji Szanowne Panie, Szanowni Państwo, Europejskie Forum Właścicielek Firm działa już 10 lat. Niedawno

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 19, Grudzień 2011. Nauka, to pokarm dla rozumu Lew Tołstoj

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 19, Grudzień 2011. Nauka, to pokarm dla rozumu Lew Tołstoj GAZETKA Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 19, Grudzień 2011 Nauka, to pokarm dla rozumu Lew Tołstoj OD REDAKTORA Kończący się rok zwykle skłania do refleksji, podsumowań, nie może ich więc zabraknąć

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007)

ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007) ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007) Joanna Koładziejczak - Gostyń ORATORYJNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W dniach 27-29 kwietnia 2007r. po raz kolejny na Świętej Górze odbyło się Oratoryjne Spotkanie Młodych. Hasło

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny wrocławski PRZEGLĄD teologiczny ISSN 1231-1731 Rok XVII 2009 Nr 1 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 17/2009/nr 1 OD REDAKCJI Doskonale pamiętamy, że założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym

Bardziej szczegółowo

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education Patronat: Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych European Association for the Education of Adults RADA PROGRAMOWA Programme

Bardziej szczegółowo

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org.

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org. MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) JESIEŃ MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 01 (11) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 02(12) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (13) LISTOPAD 2012 12 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

Kto jest ważny? str. 14

Kto jest ważny? str. 14 Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 31 MAJA 2015 nr 5 (934) Kto jest ważny? str. 14 SŁOWO DLA ŻYCIA Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20) WIERSZ SPIS TREŚCI Jedenastu uczniów udało

Bardziej szczegółowo

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium 1 Ks. Andrzej Muszala Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium Adhortacja to szczególny rodzaj wypowiedzi papieskiej. Nie posiada ona rangi encykliki, podającej ważne

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

jeden ŚWIAT WIele kultur

jeden ŚWIAT WIele kultur jeden ŚWIAT wiele kultur jeden ŚWIAT wiele kultur Refleksje nad kulturowymi aspektami globalizacji pod redakcją Marka Bednarza Wojciecha Jurkiewicza Bydgoszcz 2010 RADA WYDAWNICZA Helena Czakowska, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

Nowości 2014 LUTY. Literatura piękna. 1. A case of need / Michael Crichton writing as Jeffery Hudson [pseud.].- London : Arrow Books, 1993.

Nowości 2014 LUTY. Literatura piękna. 1. A case of need / Michael Crichton writing as Jeffery Hudson [pseud.].- London : Arrow Books, 1993. Nowości 2014 LUTY Literatura piękna 1. A case of need / Michael Crichton writing as Jeffery Hudson [pseud.].- London : Arrow Books, 1993. Hasła przedmiotowe: Powieść amerykańska - 20 w, Powieść sensacyjna

Bardziej szczegółowo

MARZENA MARCZEWSKA. jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE

MARZENA MARCZEWSKA. jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE MARZENA MARCZEWSKA jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE J a c i ę z a m a w ia m, j a c i ę w y p ę d z a m... C h o r o b a. s t u d i u m j ę z y k o w o - k u l t u r o w e M arzena

Bardziej szczegółowo

Słowo Boże na marzec

Słowo Boże na marzec Słowo Boże na marzec 7 marca - TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Łk 13,1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie Żyjemy w Bożej rzeczywistości. Szczególnie dotykamy Boga w sakramentach świętych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Katarzyna Czarnecka

Drodzy Czytelnicy! Katarzyna Czarnecka Drodzy Czytelnicy! Na jubileusz 25-lecia naszego kwartalnika przygotowaliśmy numer specjalny, taki jubileuszowy. Zamieściliśmy tu trochę kronikarskich faktów o tym, jak Nadzieja powstała, jak się zmieniała,

Bardziej szczegółowo

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008 Ryszard Tyśnicki Wrocław 2008 2 1 Przedmowa Prawie całe moje świadome chrześcijaństwo jest związane z małymi grupami. Od 1975 roku prowadzę tego rodzaju grupy. Przez te grupy przewinęło się wielu wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny?

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Olimpiada WOS 2008/2009 Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Emilia Bąk, klasa III w Gimnazjum Przymierza Rodzin na Ursynowie Praca wykonana pod kierownictwem Pani Anny Winnickiej [Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo