Instytut Wydawniczy. Pax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Wydawniczy. Pax"

Transkrypt

1 Instytut Wydawniczy Pax Katalog 2015

2 Od Od wydawcy wydawcy Religia Życie Religia Życie W tym roku obchodzimy setn¹ rocznicê urodzin Jana Twardowskiego ksiêdza, który pisa³ wiersze. Wiele s³ów wypowiedziano na temat znaczenia jego poezji dla naszej narodowej literatury i wielokrotnie opisywano styl jego duszpasterstwa, który owocowa³ zdumiewaj¹c¹ skutecznoœci¹ w przybli aniu ludziom ewangelicznej prawdy i wp³ywa³ na przemianê ludzkich serc. Tu wystarczy tylko przypomnieæ, e najg³êbsz¹ inspiracj¹ dla tak wspania³ego wype³nienia obu powo³añ ksiêdza i poety by³a zawsze Ewangelia, która jest nadziej¹ przeciw rozpaczy. Ksi¹dz Twardowski chcia³ bowiem pisaæ w³aœnie takie wiersze, które przeciwstawia³yby siê rozpaczy, bo one s¹ potrzebne w dzisiejszym œwiecie. Ksi¹ k¹, która najlepiej wyra a tê zadziwiaj¹c¹ dwoistoœæ powo³ania kap³añskiego i poetyckiego jest w³aœnie oddawane do r¹k czytelników drugie zmienione wydanie ABC ksiêdza Twardowskiego. Sejm RP og³osi³ rok 2015 Rokiem œw. Jana Paw³a II, podkreœlaj¹c jego zas³ugi zarówno w procesie odradzania siê polskiej niepodleg³oœci, jak i w propagowaniu uniwersalnego przes³ania o godnoœci i prawach cz³owieka. Nasze wydawnictwo od samego pocz¹tku pontyfikatu papie a-polaka wiernie towarzyszy³o jego pos³udze, przybli aj¹c szerokim rzeszom czytelników papieskie nauczanie. Tym razem chcielibyœmy zwróciæ uwagê na towarzysz¹ce temu nauczaniu modlitwy, których treœæ jest wyrazem niezg³êbionego bogactwa duchowego ich autora. Chcieliœmy te poleciæ uwadze naszych czytelników dwie nowe pozycje. Pierwsza otwiera seriê wydawnicz¹ pod nazw¹ Konferencje biblijne i poœwiêcona jest przybli aniu, zw³aszcza m³odszemu pokoleniu czytelników, najwa niejszych tematów Pisma Œwiêtego. Autorem tej serii jest wybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski. Druga to wyj¹tkowa pozycja wydawnicza pt. Atlas Soboru Watykañskiego II bêd¹ca polsk¹ wersj¹ przygotowanej przez Fundacjê Studiów Religijnych z Bolonii obszernej publikacji poœwiêcon¹ Soborowi w 50. rocznice zamkniêcia jego obrad. Atlas pomyœlany jest jako kompendium wiedzy o Soborze od prac zwi¹zanych z jego przygotowaniem po ostateczne konkluzje. yczymy mi³ej lektury! Spis treści Religia życie...3 Filozofia teologia nauki społeczne...13 Historia Kościoła historia Polski...16 Beletrystyka poezja eseje...18 Wychowanie poradniki...26 Książki dostępne w sprzedaży...32 Tomasz Terlikowski Edmund Bojanowski święty na nasze czasy wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm ISBN Znany publicysta katolicki kreśli sylwetkę bł. Edmunda Bojanowskiego, ukazując jego fascynującą drogę życia, która prowadziła od zaangażowania patriotycznego, poprzez charytatywne do religijnego. W swojej wiernej służbie Bogu i ludziom wspinał się na wyżyny mistyki, ale i zachowywał postawę zwyczajnego człowieka, któremu nie są obce uczucia i rozterki towarzyszące naszej codzienności. wkrótce wkrótce Ks. Jan Twardowski ABC księdza Twardowskiego Kazania najkrótsze wiersze i prozę wybrała opracowała i wstępem opatrzyła Aleksandra Iwanowska wyd. II zmienione, oprawa twarda 135 x 225 mm, str. 460, cena 42,00 ISBN Ks. Jan Twardowski ( ), którego set - ną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, często mówił o swoich dwóch powołaniach księdza i poety. W obu poszukiwał prostych i zwięzłych środków wyrazu. Oddawany właśnie do rąk czytelników tom łączy słowa kaznodziei i słowa poety. Krótkie komentarze ewangeliczne oraz kojarzący się z konkretną Ewangelią wiersz ułożone są w cyklu niedziel i świąt trzech lat liturgicznych A, B, C, od pierwszej niedzieli Adwentu do niedzieli Chrystusa Króla. nowość nowość Cała oferta na 3

3 Religia Życie Religia Życie Religia Życie Religia Życie Modlimy się ze świętym Janem Pawłem II Wybór modlitw wybrał Adam Wieczorek, wstęp Arkadiusz Urban wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 332 ISBN Śledząc posługę Piotrową św. Jana Pawła II, całą uwagę skupiamy na jego nauczaniu wygłaszanym przy rozmaitych okazjach, a zwłaszcza podczas podróży apostolskich. Rzadziej nasza uwaga kieruje się w stronę towarzyszących temu nauczaniu modlitw ułożonych przez papieża. Tymczasem to właśnie w nich odnaleźć można niezgłębione bogactwo duchowe, będące świadectwem wielkości papieża-polaka. nowość nowość Jerzy Kluger Papież i ja O tym jak długoletnia przyjaźń między polskim Żydem i papieżem Janem Pawłem II wpłynęła na poprawę stosunków żydowsko-chrześcijańskich przełożył Paweł Borkowski, wyd. I, oprawa twarda, 145 x 205 mm str. 304, cena 42,00, ISBN Przyjaciel Karola Wojtyły z lat szkolnych opowiada o swoim życiu, które w tak przedziwny sposób splotło się z losami wielkiego Polaka. Jerzy Kluger, którego rodzina zginęła w Auschwitz, uciekł z okupowanej Polski i walczył po stronie aliantów. Po wojnie zamieszkał w Rzymie i pracował jako inżynier. S. Jana Płaska USJK Uwierzyć sercem Podstawy naszej wiary wyd. III, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 308, cena 26,25 ISBN Uwierzyć sercem to znaczy przyjąć wewnętrznie Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, uznać Go za najwyższą Prawdę i świadczyć o Nim całym swoim życiem. Adresujemy to opracowanie podstawowych prawd wiary zwłaszcza do rodzin, aby było ono obecne w każdym domu obok Pisma Świętego. Autorką tego opracowania jest s. Jana Płaska USJK, która przez 40 lat była pracownikiem Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Michele Dolz Moja matka Kościół Życie świętego Josemarii Escrivy założyciela Opus Dei przełożyła Katarzyna Piekarz, wyd. I, oprawa miękka 145 x 205 mm str. 240, cena 28,00, ISBN W najnowszej historii Kościoła niewiele było inicjatyw apostolskich, które wywołały tak wielkie zainteresowanie światowej opinii publicznej, jak Opus Dei. Książka ta w bardzo przystępny sposób opowiada o życiu i twórczości założyciela tej organizacji, który w 2002 roku został wyniesiony na ołtarze. Antonio Spadaro SJ Od Benedykta XVI do Franciszka wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 152, cena 26,25 ISBN To zapis wydarzeń i towarzyszących im refleksji, jakie miały miejsce w Watykanie w związku z ustąpieniem papieża Benedykta XVI i wyborem nowego papieża, Franciszka. Autorem jest o. Antonio Spadaro SJ, jezuita, redaktor naczelny wpływowego miesięcznika La Civilta Cattolica, a zarazem konsultant Papieskiej Rady Kultury, który znany jest szerszej publiczności jako autor pierwszego wywiadu z papieżem Franciszkiem. Benedykt XVI/Joseph Ratzinger Miłości można się nauczyć Małżeństwo i rodzina na drodze życia przełożył Paweł Borkowski, wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm str. 200, cena 28,35, ISBN Rodzina we współczesnym świecie stała się obiektem ataków ze strony lewicowych środowisk i ideologii, które uderzają w jej tożsamość. Ten zbiór tekstów papieża/kardynała pozwoli nam lepiej zrozumieć rolę i powołanie rodziny w życiu człowieka, a także w wiekuistym planie Bożej miłości. Ks. Zygmunt Zieliński Benedykt XVI nauczyciel i pielgrzym wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 240, cena 28,35 ISBN Książka ta otwiera przed nami papieskie drogi, papieską myśl i sposób dzielenia się z nią. Jest to sposób inny, aniżeli ten, jaki przez ponad ćwierć wieku prezentował światu jego Poprzednik, do którego z takim pietyzmem Benedykt XVI się odwołuje. Mario Mauro, Vittoria Venezia, Matteo Forte Wojna z chrześcijaństwem Dyskryminacja i prześladowania chrześcijan na świecie wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm str. 160&32 str. wkładki ilustracyjnej, cena 27,30 ISBN Dyskryminacja i prześladowania chrześcijan na świecie przybierają coraz większe rozmiary. Przedstawiciel OBWE ds. walki z rasizmem, ksenofobią i różnymi formami dyskryminacji Mario Mauro wraz ze współpracownikami opisuje przykłady dyskryminacji i prześladowań chrześcijan nie tylko w krajach islamskich, komunistycznych, na Cyprze, w Turcji i w Indiach, ale także w zachodniej Europie. 4 5

4 Religia Życie Religia Życie Religia Życie Religia Życie Ks. Jan Kuźniar Kolęda Między kopertą a otwartą Księgą wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. ok. 200 ISBN Nasz autor, nie szczędząc anegdot i opowieści zaczerpniętych z własnej praktyki duszpasterskiej, stara się pokazać, czym powinna być kolęda, aby nie stała się tylko okazją do zbierania pieniędzy i podtrzymywania kontaktu z parafianami, aby skłonić ich do chodzenia do ( naszego ) kościoła. Z tego poradnika z powodzeniem skorzystać mogą zarówno kapłani, jak i wierni. wkrótce wkrótce Ks. Jan Kuźniar Książka o siedmiu sakramentach Poradnik praktyczny i duchowy wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 300, cena 33,60 ISBN Oto w jednym tomie! niezwykłe kompendium wiedzy o sakramentach Kościoła, a zarazem w najszerszym tego słowa znaczeniu przewodnik dla wiernych świeckich i kapłanów. Znalazły się tu nie tylko opisy obrzędów i związana z nimi teologia, ale także uwagi praktyczne, a nawet anegdoty. Ks. Jan Kuźniar Anatomia Drzewa Życia Poradnik życia duchowego wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 384, cena 31,50 ISBN Książka ta w fascynujący sposób łączy teologię i psychologię z podręcznikiem życia wewnętrznego. To książka pogranicza, w której analizy tekstu biblijnego wychodzą naprzeciw symbolicznej interpretacji, aby zabłysnąć niespodziewaną puentą, mającą odniesienie do życia wiary. Ks. Jan Kuźniar Między niebem a konfesjonałem Poradnik nie tylko dla tych, którzy boją się spowiedzi wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 380, cena 31,50 ISBN Jeśli miałeś lub masz jakiekolwiek problemy ze spowiedzią, zajrzyj do tej książki. Pomoże ci ona odkryć właściwy sens sakramentu pokuty, a także przełamać większość dzielących cię od niej psychologicznych barier i oporów. Seria Konferencje Seria Konferencje biblijne" biblijne" Ks. Waldemar Chrostowski Bohaterowie wiary Starego Testamentu wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. ok. 200 ISBN Książka jest poświęcona najważniejszym postaciom Starego Testamentu i otwiera serię wydawniczą pod nazwą Konferencje biblijne. Seria ta ma na celu przybliżanie, zwłaszcza młodszemu pokoleniu czytelników, najważniejszych tematów Pisma Świętego. Autorem jej jest wybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski. wkrótce wkrótce Ks. Waldemar Chrostowski Bohaterowie wiary Starego Testamentu okładka w przygotowaniu Philippe Sellier Biblia w kulturze Zachodu przełożyła Ewa Burska wyd. I, oprawa twarda, 145 x 205 mm, cena 42,00 ISBN Wilfrid J. Harrington Klucz do Bibli przełożył Józef Marzęcki wyd. VI, oprawa twarda, 165 x 236 mm, str. 584, cena 49,00 ISBN Klucz do Biblii jest jednym z najlepszych i najchętniej czytanych przewodników po kartach Starego i Nowego Testamentu. Swą popularność zawdzięcza tyleż prostocie formy i przystępności języka, co kompetencji i trafności wykładu. Zapewne dlatego sięgają po niego chętnie zarówno adepci biblistyki, jak i laicy poszukujący głębszego zrozumienia Pisma Świętego. Emerytowany profesor Sorbony Philippe Sellier ukazuje nam bogactwo i różnorodność ksiąg tworzących Biblię, a także przypomina postacie i epizody, które wpłynęły na kształt kultury Zachodu, inspirując twórców we wszystkich bez mała dziedzinach: od poezji i malarstwa po produkcję filmową i telewizyjną. 6 7

5 Religia Życie Religia Życie Religia Życie Religia Życie Blaise Pascal Myśli przełożył Tadeusz Żeleński-Boy wyd. XV, oprawa twarda uszlachetniona, 123 x 195 mm, str. 424 cena 42,00, ISBN Myœli Pascala w układzie Jacquesa Chevaliera to jedno z najbardziej znanych dzieł literatury światowej. Francuski myśliciel, matematyk i filozof, pragnął w nim wykazać prawdziwość religii j. To właśnie tu znajdujemy sławny Zakład Pascala, który jest swoistym dowodem na istnienie Boga, sugestywnie przemawiającym do mentalności człowieka czasów nowożytnych. Feniks Feniks Baltazar Gracjan Brewiarz dyplomatyczny przełożył Bohdan Gajewicz wyd. VII, oprawa twarda uszlachetniona, 123 x 195 mm str. 376, cena 47,25, ISBN To prawdziwa perła literatury aforystycznej, stawiana w jednym rzędzie z Maksymami La Rochefoucauld i Charakterami Le Bruyere a. Książka ta uważana jest za chrześcijańską wersję Ksiêcia Machiavellego, bo jakkolwiek opiewa skuteczność działania, pozbawiona jest skrajności zalecanych przez florenckiego filozofa. Jon M. Sweeney Święty Franciszek jakiego nie znacie przełożył Paweł Borkowski wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 200 ISBN Autor proponuje nam całkiem nowe spojrzenie na św. Franciszka z Asyżu, wolne od przesłodzonego obrazu świętego spędzającego czas w ogrodzie pośród kwiatów, koników polnych i rozśpiewanego ptactwa. Nie na tym polegała wielkość tego bezkompromisowego świadka Ewangelii i nie z tego wziął się jego wpływ, jaki odczuwamy do dziś, zwłaszcza w perspektywie nowego pontyfikatu. nowość nowość Gilbert Keith Chesterton Święty Franciszek z Asyżu przełożył Artur Chojecki wyd. VI, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 208, cena 25,20 ISBN Znany katolicki myśliciel ukazuje św. Franciszka jako wiernego wykonawcę misji, której istotą była odnowa Kościoła. Tomasz a Kempis O naśladowaniu Chrystusa przełożyła Anna Kamieńska, przedmową opatrzył ks. Jan Twardowski wyd. XXI, oprawa twarda, 120 x 165 mm, str. 264, cena 17,85 ISBN Kolejne wznowienie pięknego, uwspółcześnionego przekładu klasycznego i najbardziej chyba znanego dzieła literatury ascetyczno-mistycznej. Tomasz a Kempis De imitatione Christi O naśladowaniu Chrystusa Wydanie dwujęzyczne przełożyła Anna Kamieńska przedmową opatrzył ks. Jan Twardowski wyd. XXII, oprawa twarda, 123 x 195 mm, str. 360, cena 44,10 ISBN Jest to łacińsko-polska wersja książki, której poczytność na przestrzeni wieków ustępuje tylko Biblii. Czytelnik ma tym razem możność skonfrontowania wspaniałego przekłady Anny Kamieńskiej z łacińskim oryginałem. nowość nowość Louis Bouyer Wprowadzenie do życia duchowego Zarys teologii ascetycznej i mistycznej wyd. II, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 392, cena 37,80 ISBN Książka ta to klasyczne już wprowadzenie do podstawowych zagadnień życia duchowego. Autor świadomie unika preferencji dla którejkolwiek ze szkół duchowości, wychodząc z założenia, że jedna jest tylko godna tego miana duchowość katolicka, mająca swoje ugruntowanie w Ewangelii. Joe Wheeler Święty Mikołaj przełożył Andrzej Czarnocki wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 224, cena 26,25 ISBN Bardzo przystępnie napisana biografia jednej z najbardziej fascynujących postaci w historii chrześcijaństwa, nazywanej apostołem anonimowego daru. 8 9

6 Religia Życie Religia Życie Religia Życie Religia Życie Paul Meier, David L. Henderson Odnaleźć sens cierpienia Jak sobie radzić w trudnych chwilach życia przełożył Grzegorz Grygiel wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, cena 34,00 ISBN Dwaj amerykańscy psychiatrzy legitymujący się doktoratami z teologii przekonują nas, że ból zarówno fizyczny, jak i psychiczny nie musi być naszym wrogiem, jeśli pozwolimy mu, aby chronił nas przed niebezpieczeństwem i doprowadził do uzdrawiającej mocy Chrystusa. Książka pokazuje, jak radzić sobie z przeciwnościami losu poczuciem krzywdy, samotnością, zdradą, śmiercią bliskiego traktując je jako dar Boży, służący do osiągnięcia wyższego celu. Bogusław Widła Jezus mojej wiary wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 200 ISBN Autor, znany biblista i nauczyciel akademicki, przedstawia tym razem czytelnikowi w niewielkiej książeczce Jezusa swojej wiary. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z jakimś subiektywizmem czy też lekceważeniem naukowej refleksji. Jest to raczej próba bardzo osobistego potraktowania wiary, która często wymyka się napuszonym teologicznym rozważaniom. wkrótce wkrótce Bernard Jakoby Drogi nieśmiertelności Nowa wiedza o stanach z pogranicza życia i śmierci przełożył Tomasz Agaton Czarnawski wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, cena 31,50 ISBN Doświadczenia bliskie śmierci są czymś realnym i ukazują, co rzeczywiście dzieje się podczas umierania. Znany badacz tych zjawisk ukazuje w swojej książce najnowsze wyniki naukowych badań prowadzonych w Holandii i USA. W ten sposób wyjaśniony zostaje proces umierania jako przejście do innej realności. Doświadczenia bliskie śmierci zasadniczo zmieniają egzystencjalną postawę człowieka. Naukowe dociekania dowodzą, że życie po śmierci jest faktem. Paul Johnson Jezus Najwierniejsza biografia przełożył Paweł Borkowski wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 224, cena 27,09 ISBN To nie jest kolejna obiektywna opowieść o Jezusie. To jest uważne i szerokie spojrzenie na Jego narodziny, życie i śmierć oczami jednego z Jego wyznawców, znanego i uznanego autora książek historycznych. To naprawdę jest najwierniejsza biografia Jezusa! Kazimierz Pytko W co wierzą sławni ludzie wyd. I, 145 x 205 mm, oprawa twarda, cena 39,90 ISBN Znamy ich z ekranu filmowego i telewizyjnego, z okładek czasopism i gazet. Każdy z nas wie, kto to Chuck Norris i Tom Cruise, Barack Obama i Margaret Tatcher, John Lennon i Madonna, Stanisław Lem i Woody Allen. Obserwując ich błyskotliwe kariery, zastanawiamy się czasem nad ich życiem duchowym. Znany polski dziennikarz śledzi biografie sławnych ludzi, wydobywając z nich to, co jest wyrazem najgłębszych przekonań i postaw wobec kwestii ostatecznych. Żółty zeszyt Ostatnie rozmowy św. Teresy od Dzieciątka Jezus zebrane przez matkę Agnieszkę od Jezusa przełożyli Ewa Szwarcenberg Czerny i Jan Dobraczyński wyd. VIII, oprawa twarda, 123 x 195 mm, str. 256 cena 26,25, ISBN Żółty zeszyt to wstrząsający dokument, zawierający wypowiedzi św. Teresy od Dzieciątka Jezus z ostatnich czterech miesięcy jej życia, spisane przez matkę Agnieszkę od Jezusa. Zmieniają one dotychczasowy, przesłodzony wizerunek, znany z fotografii z różyczkami, i pokazują prawdziwe oblicze człowieka cierpiącego, ale pełnego wiary, pogody, a czasem nawet humoru

7 Religia Życie Religia Życie Filozofia Teologia Nauki Filozofia Teologia Nauki społeczne społeczne Daniel-Rops Kościół pierwszych wieków przełożyła Kinga Ostrowska wyd. III, oprawa twarda, 165 x 236 mm, str. 568, cena 57,75 ISBN Książka ukazuje historię Kościoła od pierwszych lat działalności Apostołów do roku 180, kiedy to cesarz Teodozjusz nakazuje swoim podwładnym przyjęcie wiary j. Znajdziemy tu bogaty opis dzieła i misji św. Pawła, charakterystykę okresu pierwszych prześladowań za czasów Nerona i Domicjana, opis życia chrześcijan w epoce katakumb, ale także historię ekspansji chrześcijaństwa, rozwoju kościelnych instytucji, monachizmu, piśmiennictwa i myśli. Daniel-Rops Dzieje Chrystusa Daniel-Rops Kościół wczesnego średniowiecza przekład zbiorowy, wyd. II, oprawa twarda 165 x 236 mm, str. 568, cena 57,75 ISBN Kolejny tom historii Kościoła autorstwa jednego z najsłynniejszych i najchętniej do dziś czytanych pisarzy zaczyna się opisem życia i dzieła biskupa Hippony, którego myśl będzie przyświecać wiekom, a świętość pozostanie na zawsze wzorem. Kończy refleksją nad przełomowym okresem w połowie XI stulecia, kiedy to po sześciu wiekach wojen i podbojów zaczyna się kształtować w Europie wspólnota chrześcijańska (christianitas). Daniel-Rops Od Abrahama do Chrystusa przełożyła Zofia Starowieyska-Morstinowa wyd. VI, oprawa twarda, 165 x 236 mm, str. 320, cena 44,10 ISBN Autor z niezwykłą rzetelnością badacza i wielką dozą talentu literackiego opisuje dwa tysiące lat historii Izraela od czasu powołania Abrahama, który położył kamień węgielny monoteizmu, aż po czasy, gdy potężne przeczucie narodu wybranego wypełniło się nadzieją Zbawiciela. przełoża Zofia Starowieyska-Morstinowa wyd. VI, oprawa twarda, 165 x 236 mm, str. 484, cena 45,00 ISBN Chociaż książka ta powstała blisko siedemdziesiąt lat temu, w dalszym ciągu uchodzi za jedną z najlepszych monografii Jezusa Chrystusa. Nie jest bowiem jedynie opisem faktów, których dostarczają nam wyniki badań historycznych i biblijnych, ale podejmuje głębszą refleksje, która pozwala lepiej zrozumieć sens przekazu ewangelicznego. Tom 1 Grecja i Rzym przełożył Henryk Bednarek wyd. II, oprawa twarda str. 500, cena 57,00 ISBN Tom 2 Od Augustyna do Szkota przełożył Sylwester Zalewski wyd. III, oprawa twarda str. 600, cena 59,85 ISBN Tom 3 Od Ockhama do Suareza przełożyli Sylwester Zalewski i Henryk Bednarek wyd. II, oprawa twarda str. 448, cena 57,00 ISBN Tom 4 Od Kartezjusza do Leibniza przełożył Józef Marzęcki wyd. II, oprawa twarda str. 340, cena 57,00 ISBN Frederick Copleston Historia filozofii Tom I XI Obecna edycja Historii filozofii Fredericka Coplestona uzupełniona została wzorem brytyjsko-amerykańskiego wydawnictwa Continuum dwoma dodatkowymi tomami poświęconymi filozofii rosyjskiej oraz pozytywizmowi logicznemu i egzystencjalizmowi. Historia filozofii angielskiego jezuity uważana jest za najlepsze i najwszechstronniejsze opracowanie dziejów europejskiej myśli filozoficznej od starożytności po czasy współczesne, jakie zostało kiedykolwiek napisane przez jednego autora. Cechuje ją zarówno obiektywizm ujęcia tematu, jak i klarowność i przystępność języka. Pełni funkcję zarówno podręcznika akademickiego, jak i gruntownego wprowadzenia w dzieje filozofii dla każdego, kto jest zainteresowany historią kultury europejskiej. Tom 5 Od Hobbesa do Hume a przełożyli Jarosław Pasek Joanna Pasek, Paweł Józefowicz wyd. II, oprawa twarda str. 400, cena 57,00 ISBN Tom 6 Od Wolffa do Kanta przełożył Jerzy Łoziński wyd. II, oprawa twarda str. 484, cena 57,00 ISBN Tom 7 Od Fichtego do Nietzschego przełożył Jerzy Łoziński wyd. II, oprawa twarda str. 464, cena 63,00 ISBN Tom 8 Od Benthama do Russella przełożył Bohdan Chwedeńczuk wyd. II, oprawa twarda str. 532, cena 63,00 ISBN Tom 9 Od Maine de Birana do Sartre a przełożył Bohdan Chwedeńczuk wyd. II, oprawa twarda str. 452, cena 57,00 ISBN Tom 10 Filozofia rosyjska przełożył Bohdan Chwedeńczuk wyd. I, oprawa twarda str. 420, cena 57,00 ISBN Tom 11 Pozytywizm logiczny i egzystencjalizm przełożył Bohdan Chwedeńczuk wyd. II, oprawa twarda str. 356, cena 49,00 ISBN

8 Filozofia Teologia Nauki Filozofia Teologia Nauki społeczne społeczne Filozofia Teologia Nauki Filozofia Teologia Nauki społeczne społeczne Julian Baggini, Peter S. Fosl Przybornik filozofa Kompendium metod i pojęć filozoficznych przełożyła Dorota Chabrajska wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 328 cena 35,00, ISBN Alasdair MacIntyre Bóg Filozofia Uniwersytet Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej przełożyła Anna Łagodzka wyd. I, oprawa twarda, 145 x 205 mm, str. 258, cena 47,25 ISBN Jeden z najwybitniejszych żyjących filozofów amerykańskich stara się przekonać nas o niezbędności refleksji filozoficznej, która ma olbrzymie znaczenie dla toczonych dziś, niejednokrotnie z wielkim zapałem, sporów czy też wojen kulturowych. Adresuje ją zwłaszcza do młodych i wykształconych ludzi wierzących, którzy powinni coś wiedzieć o tradycji filozofii katolickiej, jeśli chcą świadomie przeżywać swoją wiarę. Tradycję tę można pojąć tylko w jej rozwoju, dlatego tak ważne jest, aby stawiając dziś pytania filozoficzne, przyswoić sobie myśl poprzedników. Ważne są też instytucjonalne ramy, w jakich toczy się dialog filozoficzny. Autor wskazuje na bardzo poważne konsekwencje usunięcia idei Boga z obszaru badań współczesnych dyscyplin akademickich. Julian Baggini, Peter S. Fosl Przybornik etyka Kompendium metod i pojęć etycznych przełożył Paweł Borkowski wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 360 cena 35,00, ISBN Leon Dyczewski OFM Conv Kultura w całościowym planie rozwoju wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 264, cena 35,70 ISBN Wielką zaletą tej książki jest refleksja nad specyfiką kultury polskiej oraz rolą tradycji w zachowaniu i rozwoju polskiej tożsamości. Równie cenne są uwagi na temat znaczenia Kościoła katolickiego i inteligencji (dzisiaj powiedzielibyśmy elit) dla pielęgnowania polskości. Bezcenne jest natomiast w niej wszystko to, co odnosi się do sfery praktycznego działania i wiąże się z instytucjami (centrami) kultury, w których dokonuje się jej rozwój. Książka ta to prawdziwy podręcznik dla współczesnego animatora kultury i kolekcjonera jej wytworów. Merio Scattola Teologia polityczna przełożył Paweł Borkowski, wyd. I, oprawa miękka 145 x 205 mm, str. 256, cena 36,75, ISBN Autor zastanawia się, czym właściwie jest teologia polityczna, i bada jak ta dziedzina wiedzy rozwijała się w historii myśli zachodniej od starożytności po dzień dzisiejszy, zwracając szczególną uwagę na jej związek z filozofią polityczną. Paul Valadier Nędza polityki i moc religii przełożył Tadeusz Żeleźnik, wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm str. 232, cena 29,00, ISBN Jaka jest relacja miedzy religią a polityką we współczesnej demokracji? Czy obie te sfery mogą zgodnie współistnieć, czy też są skazane na wieczną konfrontację? Wybitny francuski myśliciel katolicki swoje rozważania snuje wokół problematyki zła w życiu publicznym i obnaża słabości współczesnego sekularyzmu. Hannah Arendt, Martin Heidegger Korespondencja z lat przełożyła Sława Lisiecka wyd. I, oprawa twarda, 165 x 236 mm, str. 372, cena 55,00 ISBN Judith A. Merkle Z serca Kościoła Katolicka tradycja społeczna przełożyła Agnieszka Bielecka, wyd. I, oprawa twarda 145 x 205 mm, str. 316, cena 39,00, ISBN Autorka, profesor nowojorskiego Niagara University, w swej refleksji nad nauczaniem społecznym Kościoła wykracza poza redukcyjne sposoby jego pojmowania w kierunku pojęcia katolickiej tradycji społecznej, oddającego pełnię jego eklezjalnej tożsamości. Nauczanie społeczne odnajduje swą prawdziwą tożsamość tylko w związku z Kościołem

9 Historia Kościoła Historia Historia Kościoła Historia Polski Polski Historia Kościoła Historia Historia Kościoła Historia Polski Polski Peter Eisner Krucjata Piusa XI przeciw Hitlerowi przełożył Marek Chojnacki wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm str. 296, cena 39,90 ISBN Niezwykle żywo i sugestywnie opisana historia ks. Johna La Farge, który w czerwcu 1938 roku na prywatnej audiencji u Piusa XI został poproszony o przygotowanie projektu nowej encykliki potępiającej nazizm i antysemityzm. Książka jest efektem kilkuletnich badań prowadzonych przez autora w archiwach watykańskich, które zostały otwarte przez papieża Benedykta XVI w 2007 roku. Gérard Bardy Charles de Gaulle Biografia katolika i męża stanu przełożyła Ewa Burska wyd. I, oprawa twarda, 165 x 236 mm str. 368, cena 58,80 ISBN Prezydent Francji pochodził z głęboko wierzącej rodziny. Przez całe życie łączył swój patriotyzm z wiarą. Prowadził politykę inspirowaną nauką społeczną Kościoła i choć respektował zasady laickości państwa, zadbał, aby Francja pozostała krajem katolickim. Książka napisana żywym i sugestywnym językiem przez znanego francuskiego dziennikarza. nowość nowość Jean Delumeau Tajemnica Campanelli przełożyła Ewa Burska 165 x 236 mm, str. 336, cena 47,25 ISBN Tomasz Campanella ( ) to jedna z najbardziej zagadkowych postaci epoki nowożytnej. Za swe poglądy trzydzieści lat spędził w więzieniu. Uchodził za znawcę gwiazd i pełnił funkcję osobistego astrologa papieża Urbana VIII. Był przeciwnikiem Arystotelesa i nie znosił ateusza Machiavellego. Jego biografia to gotowy scenariusz filmowy. Wiesław Jan Wysocki Polonia Christiana Szkice z dziejów Polski Chrześcijańskiej przedmowa bp Józef Zawitkowski wyd. I, oprawa twarda, 165 x 236 mm str. 368, cena 52,50 ISBN Jest to napisana z pasją i zarazem głęboką erudycją historia Polski, której losy tak silnie splotły się z chrześcijaństwem. Na niespełna czterystu stronnicach autor udowadnia, że polskość stanowiła na przestrzeni dziejów na tyle atrakcyjną propozycję polityczną i kulturową, że pozwoliła jej przetrwać nawet czas państwowego niebytu. Si³a Polski wywodzi siê z wiary, z jej zakotwiczenia przy barce Piotrowej, i jest obowi¹zkiem naszego pokolenia, by nie dopuœciæ do skarlenia i spodlenia tego zwi¹zku pisze autor, a bp Józef Zawitkowski we wstępie wyraża nadzieję, że po tę książkę sięgnie zwłaszcza młodzież, która na zawsze już zapamięta, że Polska to nie kraj a³obników, nad którym litowaæ siê trzeba. Zosimos Nowa historia przełożyła Helena Cichocka, wstępem opatrzyła Ewa Wipszycka wyd. II, oprawa twarda, 145 x 205 mm str. 372, cena 42,00 ISBN Oddajemy do rąk Czytelników drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie Nowej historii Zosimosa. Dzieło to, którego znaczenie jako źródła do dziejów późno antycznych trudno przecenić. W sześciu księgach w ciągłej i dość szczegółowej narracji opisuje czasy od kryzysu cesarstwa rzymskiego w połowie III wieku po walki o Rzym z Wizygotami na początku V wieku. Autor wiele uwagi poświęca stosunkom cesarstwa z ludami barbarzyńskimi i stąd pośrednio jego książka staje się źródłem do dziejów Europy Wschodniej i Środkowej. Zosimos ocenia przyczyny upadku cesarstwa z perspektywy odmiennej niż większość ówczesnych pisarzy. Nowa historia jest jedyną zachowaną w całości grecką historią świecką powstałą w V wieku. Feniks Feniks 16 17

10 Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje wkrótce wkrótce Jérôme Ferrari Kazanie o upadku Rzymu przełożyła Catherine Walewicz-Bekka wyd. I, oprawa miękka, 125 x 195 mm, str. 192, cena 28,35 ISBN Dwaj młodzi przyjaciele z dzieciństwa, rozczarowani studiami filozoficznymi na Sorbonie i przekonani, że są w stanie sami stworzyć sobie mały azyl w obrębie żałosnej ziemskiej egzystencji, porzucają życie akademickie w Paryżu i wracają do rodzinnego miasteczka na Korsyce, aby przejąć w dzierżawę mały podupadający bar. Ich dzieło okazuje się jednak budowlą na piasku. Mark Twain Joanna d Arc przełożyła Katarzyna Ciarcińska wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. ok. 500 ISBN Sławny amerykański pisarz uważał tę powieść za swoje największe dzieło. Pracował nad nią 14 lat, penetrując francuskie i brytyjskie archiwa. Powieść pierwotnie była drukowana w czasopiśmie Harper s Magazin w 1896 r. i to do tego anonimowo, gdyż Twain, świadom swojej reputacji satyryka i prześmiewcy, nie chciał ryzykować zlekceważenia jej przez czytelników. W postaci książkowej ukazała się w Stanach dopiero w 1986 r. Książka jest efektem fascynacji pisarza losem świętej Joanny, która jest uznawana za jedną z kluczowych postaci w dziejach świata. Giovannino Guareschi Rodzinka przełożyła Barbara Sieroszewska, wyd. III, oprawa miękka 125 x 195 mm, str. 280, cena 29,40, ISBN Jest to wybór cotygodniowych felietonów autora publikowanych w Domenica corriere, a poświęconych życiu rodzinnemu. Inspiracją dla tych błyskotliwych opowiastek były własne perypetie rodzinne autora. Jak dalece odzwierciedlają one prawdę o jego życiu rodzinnym? trwa spór wśród znawców jego twórczości. Rodzinka uchodzi za najbardziej popularną książkę Guareschi ego. Seria Mały Seria Mały światek" światek" Giovannino Guareschi Ciao, don Camillo Mały światek przełożyły Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk i Anna Litwiniuk wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 496, cena 34,65 ISBN To nie tłumaczony dotychczas na język polski dalszy ciąg przygód księdza Camillo i wójta Peppone. Tom zawiera 37 opowiadań, które były publikowane w tygodniku Candido w latach Chociaż w zbiorku tym Camillo i Peppone nie zawsze są głównymi bohaterami, a czasami nawet pojawiają się jedynie w tle, to obecny jest tam duch autora, który dysponuje zadziwiającą zdolnością łączenia humoru z mądrością życiową. Giovannino Guareschi LUDZISKA Mały światek przełożyła Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 248, cena 25,00 ISBN Giovannino Guareschi BLADY WYMOCZEK Mały światek przełożyła Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 208, cena 22,00 ISBN Nikos Kazantzakis Biedaczyna z Asyżu przełożył Leszek Kossobudzki wyd. II, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 392, cena 31,50 ISBN Giovannino Guareschi TOWARZYSZ DON CAMILLO Mały światek przełożył Adam Szymanowski wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm str. 232, cena 20,00 ISBN Giovannino Guareschi DON CAMILLO I DON CHICHI Mały światek przełożył Adam Szymanowski wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 216, cena 19,00 ISBN Biedaczyna z Asy u to zbeletryzowana biografia św. Franciszka, której narratorem jest brat Leon, towarzysz drogi Giovannino Guareschi życia świętego. Historia ta pierwotnie spisana była na skórach zwierząt, strzępkach papieru i kawałkach kory. Mały światek ROK DON CAMILLO Codziennie przy świetle lampy brat Leon w wielkim trudzie i z obawą notował wszystkie słowa i czyny Franciszka. Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk przełożyła Nikos Kazantzakis, autor powieści Grek Zorba, to najczęściej tłumaczony na języki obce pisarz współczesnej Grecji. 123 x 195 mm, str. 496, cena 30,00 wyd. I, oprawa miękka ISBN

11 Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Zofia Kossak Krzyżowcy tom 1 4 Zofia Kossak Błogosławiona wina wyd. XIV, oprawa miękka, 145 x 205 mm str. 224, cena 21,00 ISBN wyd. XIV, oprawa miękka, 145 x 205 mm tom 1 2, str. 452, cena 28,35, ISBN tom 3 4, str. 512, cena 28,35, ISBN Pierwsza część trylogii o wyprawach krzyżowych, w których brali udział także rycerze polscy. Akcja powieści zaczyna się w Polsce w 1095 roku, a kończy wyzwoleniem Jerozolimy i odzyskaniem Grobu świętego. Przebywający w Rzymie Mikołaj Sapieha doznaje cudownego uzdrowienia przed obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej. Jego prośba o podarowanie obrazu spotyka się z odmową. Książę porywa obraz i wywozi do Polski. Zofia Kossak Król trędowaty wyd. XIII, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 260 cena 21,00 ISBN Druga część trylogii poświęconej wyprawom krzyżowym przedstawia dramatyczne próby utrzymania Jerozolimy, zakończone utratą Królestwa Jerozolimskiego w 1291 roku. Zofia Kossak Pożoga Wspomnienia z Wołynia przedmowa Stanisław Estreicher posłowie Amelia Szafrańska wyd. III, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 356 cena 29,40, ISBN Jest to oparta na własnych doświadczeniach i przeżyciach powieść, w której autorka opisująca wydarzenia na Kresach od wybuchu rewolucji bolszewickiej do wkroczenia pierwszych oddziałów regularnych wojsk polskich. Z uwagi na wierność faktom i szczegółowość opisu książka ta posiada niezaprzeczalny walor źródła historycznego pozwalającego nam lepiej zrozumieć nie tylko tamtą epokę, ale i naszą teraźniejszość. nowość nowość Zofia Kossak Dziedzictwo Część I i II wyd. V, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 800 cena 39,90, ISBN Zofia Kossak Zygmunt Szatkowski Dziedzictwo Część III wyd. III, oprawa miękka, 145 x 205 mm, str. 800 cena 39,90, ISBN Zofia Kossak Bez oręża wyd. XIII, oprawa miękka, 145 x 205 mm str. 440, cena 28,35 ISBN Trzecia część trylogii o wyprawach krzyżowych poświęcona jednej z ostatnich prób odzyskania Grobu świętego, a także tragicznej krucjacie dziecięcej w XIII wieku i postaci św. Franciszka z Asyżu. W części I sagi rodzinnej Kossaków autorka przedstawia dom dziadków w Siąszycach oraz pobyt młodych Kossaków, Zofii i Juliusza, w Paryżu, gdzie urodzili się bliźniacy: przyszły malarz Wojciech i ojciec autorki, Tadeusz. W części II Kossakowie z dziećmi wracają do Warszawy, gdzie poznajemy środowisko artystyczne miasta oraz klimat społeczny i polityczny przed wybuchem powstania styczniowego. W części III opisanych jest pięć miesięcy przygotowań powstania, jego wybuch i przebieg w różnych rejonach kraju

12 Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Seria Z Seria Z Feniksem" Feniksem" Lloyd C. Douglas Szata przełożyła Maria Skibniewska wyd. IV, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 672, cena 28,35 ISBN Ciesząca się niesłabnącym powodzeniem powieść opisująca dzieje młodego żołnierza rzymskiego, który wygrał w kości szatę skazańca. Seria Z Seria Z Feniksem" Feniksem" Catherine Rihoit Niezwykła historia św. Bernadetty z Lourdes przełożyła Ewa Burska, wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm str. 368, cena 35,70, ISBN Powieść opowiada o życiu św. Bernadetty z Lourdes. Przedstawia historię objawień Matki Bożej, która ukazała się małej, wątłej i astmatycznej dziewczynce. Lloyd C. Douglas Wielki Rybak przełożyła Zofia Kierszys wyd. XXI, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 576, cena 28,35 ISBN Wznowienie niezwykle poczytnej powieści o św. Piotrze ukazującej dojrzewanie jego powołania. Jan Dobraczyński Cień Ojca wyd. XV, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 308, cena 21,00 ISBN Jedna z najbardziej poczytnych książek tego autora, ukazująca postać św. Józefa jako świadka prawdziwej miłości rodzinnej. Jan Dobraczyński Listy Nikodema wyd. XXVII, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 480 cena 26,25, ISBN Książka, którą przetłumaczono na 20 języków, napisana jest w formie listów do przyjaciela i przedstawia ewolucję duchową ewangelicznego Nikodema. Francine Rivers Ogród Leoty Maria Rosseels Ja, chrześcijanin, zabiłem przełożyła Małgorzata Pawlikowska, wyd. IV, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 628, cena 33,60, ISBN Kolejna powieść autorki wielu bestsellerów to rozgrywająca się współcześnie typowa historia rodzinna o losach kilku pokoleń kobiet. Rachel Billington Kłamstwa i zobowiązania wyd. III, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 480, cena 30,00 ISBN Akcja powieści toczy się w czasach cesarza Juliana Apostaty, który zginął w niejasnych okolicznościach, zabity prawdopodobnie przez żołnierza chrześcijanina. Eugeniusz Werstin Herold Opowieść o Janie Chrzcicielu wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 240, cena 25,00 ISBN Autor z wielkim wyczuciem realiów epoki opisuje historię Jana Chrzciciela, herolda i zwiastuna Syna Człowieczego, któremu miał przygotować drogę w sercach ludzkich. przełożył Andrzej Czarnocki, wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, cena 30,00, ISBN Współczesna powieść obyczajowa przybierająca na pierwszy rzut oka postać thrillera. To tylko tło, na którym znana naszym czytelnikom pisarka osadza swoje krytyczne spojrzenie na współczesne brytyjskie społeczeństwo

13 Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje Beletrystyka Poezja Beletrystyka Poezja Eseje Eseje nowość nowość Daniel Holbe Moneta św. Piotra Thriller Piers Paul Read Śmierć papieża Thriller eklezjalny przełożyła Katarzyna Ciarcińska wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 336, cena 33,60 ISBN Po śmierci Jana Pawła II zbiera się Kolegium Kardynalskie, które ma wybrać nowego papieża. Czy można z zewnątrz wpłynąć na decyzję kardynałów? Zawiązuje się spisek, który grozi katastrofą nie tylko dla Kościoła, ale i całego świata. Niespodziewane zakończenie tego eklezjalnego thrillera pozostawia czytelnika w niepewności, czy aby ta historia nie wydarzyła się naprawdę. Piers Paul Read to brytyjski pisarz katolicki, członek Royal Society of Literature, wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Pisarzy Anglii i Walii. przełożyła Monika Łesyszak, wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 372, cena 34,00, ISBN Marlena Schönberg, młoda absolwentka historii z Freiburga, otrzy muje informację skłaniającą ją do zajęcia się sprawą tajemniczej relikwii. Krok po kroku odkrywa dramatyczne losy niezwykłej monety z wizerunkiem ryby, będącej pamiątką po św. Piotrze i przekazywanej kolejnym głowom Kościoła. Dynamiczna akcja i wierność historycznym realiom sprawiają, że książkę tę czyta się z prawdziwą przyjemnością. Seria Powieść z Seria Powieść z kapturem" kapturem" Cay Rademacher In nomine mortis wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 372, cena 30,00 ISBN W roku 1348 młody dominikanin przybywa z Kolonii do Paryża, by studiować teologię na Sorbonie. Spotyka go jednak wątpliwy zaszczyt prowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa. Przeor klasztoru wyznacza mu rolę pomocnika mistrza Philippe a, najstraszniejszego inkwizytora w mieście. Christoph Born Piekło Gutenberga wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 352, cena 34,90 ISBN Moguncja, rok Syn bogatego kupca, Jan Gutenberg, udoskonala swój wynalazek. W tym samym czasie w mieście dochodzi do dwóch zabójstw. Jaki związek mają one z wynalazkiem Gutenberga? Ewa Skarżyńska Biblijna Księga Psalmów dla dzieci ilustracje Renata Grzybek, wyd. I, oprawa twarda 165 x 205 mm, str. 80, cena 31,50, ISBN Książka zawiera wierszowaną parafrazę 50 wybranych psalmów Dawida. Autorka posłużyła się prostym i zrozumiałym dla dziecka językiem, przejawiając przy tym wielką troskę o wierność wobec biblijnego przekazu. Bogato ilustrowana książka mogłaby stać się wspaniałym prezentem, np. pierwszokomunijnym. Mariola Jarocka Mikołajowe gawędy nowość nowość Maria Kożuchowska Anielka i wyjazd rodziców ilustracje Renata Grzybek, wyd. I, oprawa twarda, 165 x 205 mm str. 48, cena 26,25, ISBN Anielka chodzi do zerówki i jest bardzo rezolutną dziewczynką, ale nie zawsze potrafi sobie poradzić z nowymi sytuacjami, w jakich ma się znaleźć. Tak właśnie było z wyjazdem rodziców, którzy postanowili spędzić tydzień wakacji bez dzieci. ilustracje Janusz Tycner, wyd. I, oprawa twarda, 165 x 236 mm str. 68, cena 19,00, ISBN Bohaterami tych gawęd bywają dzieci, skrzaty, zwierzęta i sam Mikołaj, a więc ci wszyscy, którym przesłanie dobra, pomocy i radości jest szczególnie bliskie. Usiądźcie więc wygodnie i posłuchajcie Mikołajowej gawędy... Gudule Legendy o elfach przełożyła Elżbieta Wilanowska, ilustracje Beata Kulesza-Damaziak wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 140, cena 15,00 ISBN Książka ta zabierze nas w świat elfów, krasnoludków, chochlików, gnomów i troli. Opowie nam o tajemniczych stworach zamieszkujących pola, lasy, rzeki i ludzkie domostwa. Walter Schmidkuntz Dzieciątko Jezus w legendach przełożyła Teresa Sotowska, ilustracje Beata Kulesza-Damaziak wyd. I, oprawa twarda, 123 x 195 mm, str. 208, cena 29,00 ISBN Zbiór bajek poetyckich poświęconych dzieciństwu Jezusa. Źródłem 24 patronat medialny: ich są ludowe baśnie, podania i legendy z różnych zakątków Europy. 25

14 Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki seria edukacyjna dla seria edukacyjna dla najmłodszych najmłodszych Mojib Latif Klimat bez tajemnic czyli dlaczego niedźwiedź polarny potrzebuje lodówki Thomas Bürke Kosmos bez tajemnic czyli dlaczego planety nie są kanciaste przełożył Roman Benedykciuk wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 186, cena 26,25 ISBN Kolejna pozycja w serii edukacyjnej dla młodzieży gimnazjalnej opowiada o przemianach klimatu w dziejach Ziemi, między innymi o kwestii globalnego ocieplenia. Autor jest znanym niemieckim klimatologiem. przełożył Tomasz Agaton Czarnawski, wyd. I, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. ok. 192, cena 26,25, ISBN Ta książka w sposób przystępny opowiada o wszystkich tajemnicach kosmosu, które chcielibyśmy poznać: o początku i końcu wszechświata, o powstaniu Słońca i planet, o czarnych dziurach, o ramionach naszej galaktyki. Maria Luise Raters Filozof bez brody czyli jak polubić myślenie przełożyła Ewa Drzazgowska wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 160 cena 20,00, ISBN Albrecht Beutelspacher, Marcus Wagner Pitagoras bez cyrkla czyli jak przejść przez pocztówkę przełożył Krzysztof Gębura wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 192 cena 22,00, ISBN Gisela Lück Chemia bez stresu czyli co ma wspólnego ser szwajcarski z metalami Seria Wychowanie bez Seria Wychowanie bez porażek" porażek" Thomas Gordon Wychowanie bez porażek w praktyce Jak rozwiązywać konflikty z dziećmi Thomas Gordon Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica przełożyła Marta Szafrańska Brandt wyd. XX (poprawione i uzupełnione), oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 316, cena 26,25 ISBN Nowy przekład cieszącej się niesłabnącym powodzeniem książki Thomasa Gordona, która inspiruje coraz to nowe pokolenia rodziców i wychowawców. Krytykuje model rozwiązywania konfliktów oparty na błędnym schemacie: zwycięzca-pokonany. Dąży do wprowadzenia takich zasad komunikacji, które w sytuacji konfliktowej pozwolą znaleźć rozwiązanie kompromisowe zadowalające obie strony. przełożyła Elżbieta Sujak, wyd. XIII, oprawa miękka 123 x 195 mm, str. 328, cena 17,85, ISBN Druga część Wychowania bez pora ek, w której autor konfrontuje swoją teorię z przykładami zaczerpniętymi z życia. Thomas Gordon Wychowanie bez porażek w szkole przełożyła Dorota Szafrańska-Poniewierska wyd. XI, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 396, cena 20,00 ISBN W tej książce Gordon zwraca się przede wszystkim do nauczycieli. Wskazuje, jak uczynić stosunki w szkole bardziej partnerskimi. Monika Szpecht-Tomann Gdy dziecko się boi przełożył Jakub Cieśla, wyd. I oprawa miękka, 123 x 195 mm, str. 200, cena 20,00 ISBN Śmierć w rodzinie, rozwód, pójście do przedszkola czy szkoły to najczęstsze przyczyny lęków u dzieci. Autorka hołduje zasadzie, że lęki te należy łagodzić, a nie tłumić czy odsuwać. przełożył Krzysztof Gębura wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm, str cena 22,00, ISBN

15 Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki Walter-Jörg Langbein Chleb i wino Jadać zdrowo z Biblią przełożyła Barbara Tarnas wyd. I, oprawa twarda, 165 x 220 mm str. 160, cena 35,00 ISBN Biblia wraz ze współczesną wiedzą biomedyczną może być źródłem dla stworzenia diety, która pozwoli nam zdrowo się odżywiać. Czytelnik tej książki dowie się wiele o korzyściach, jakie płyną ze spożywania pokarmów biblijnych, i znajdzie wiele przepisów kulinarnych, dla których inspiracją był przekaz biblijny. Armin Grunewald Dieta olejowo-białkowa według dr Johanny Budwig Omega-3 najsilniejsza broń przeciw rakowi i innym chorobom cywilizacyjnym przełożył Tomasz Czarnawski wyd. I, oprawa miękka, 123 x 195 mm str. 204, cena 33,60 ISBN O dr Budwig i tłuszczach omega-3 słyszał chyba każdy. Badania niemieckiej biochemik nad kwasami tłuszczowymi i olejem lnianym znalazły zastosowanie w leczeniu takich chorób, jak nowotwory, choroba Alzheimera, miażdżyca, alergia, dermatozy, depresja. Dieta dr Budwig polega na dostarczeniu organizmowi pokarmów bogatych w tłuszcze omega-3, węglowodany złożone, błonnik i antyoksydanty. W książce, której autorem jest jej synowiec znany niemiecki lekarz specjalizujący się w terapii holistycznej, czytelnicy znajdą wiele praktycznych przepisów i porad służących przyrządzaniu w własnym zakresie potraw zgodnych z wytycznymi tej diety. Ellen Heidböhmer Zdrowa cera według św. Hildegardy Jak zadbać o piękną i zdrową skórę przełożył Andrzej Czarnocki wyd. I, oprawa twarda, 165 x 220 mm ISBN W świetle koncepcji świata wyznawanej przez św. Hildegardę, człowiek może zachować zdrowie jedynie przez zachowywanie we wszystkim zdrowej miary, przy jednoczesnym otwarciu się na wyższy wymiar egzystencji. Choroby skóry interpretuje ona jako oznakę utraty owej równowagi, jak również skutek nagromadzenia w organizmie zbyt dużej ilości złych soków, których należy się pozbyć. wkrótce wkrótce Petra Hirscher Leczymy się i gotujemy ze św. Hildegardą Receptury i recepty ze średniowiecznego klasztoru przełożył Andrzej Czarnocki wyd. IV, oprawa twarda, 165 x 220 mm, str. 140 cena 33,60, ISBN Hildegarda z Bingen w swych poradach zdrowotnych zawsze podkreślała szczególny związek między duszą i ciałem, opierając się przede wszystkim na leczniczym działaniu przyrody roślin, kamieni szlachetnych i metali. Książka zawiera przepisy kulinarne św. Hildegardy oraz plan pożytecznego dla zdrowia postu. Pochodząca sprzed ośmiuset lat propozycja sposobu życia w zgodzie z naturą zaskakuje dziś swoją aktualnością. Josef Imbach O żarłokach wyrafinowanych i pospolitych Opowieści kuchenno-kościelne opatrzone grzesznie smakowitymi przepisami przełożył Andrzej Czarnocki wyd. I, oprawa twarda, 165 x 220 mm, str. 212, cena 39,00 ISBN Kolejna porcja grzesznie smakowitych przepisów znanego szwajcarskiego teologa to pogodna lektura dla każdego, ale także obowiązkowa pozycja w księgozbiorze smakosza ceniącego dobrą, nie tylko śródziemnomorską kuchnię

16 Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki Wychowanie Wychowanie Poradniki Poradniki Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. Mc Daniel Harvardzki podręcznik skutecznego uczenia się przełożyła Dorota Chabrajska wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm ISBN Książka, wydana w ubiegłym roku przez Harvard University Press, jest jedną z niewielu publikacji tego stricte akademickiego wydawnictwa, adresowaną do szerokiego odbiorcy. Autorzy, bazując na najnowszych odkryciach m.in. z zakresu psychologii poznawczej, oferują czytelnikowi proste choć wcale nie intuicyjne sposoby, które pomogą mu skuteczniej się uczyć, szybciej zapamiętywać i łatwiej przypominać nabytą wcześniej wiedzę. wkrótce wkrótce Candance Simpson-Giles Być damą Savoir vivre nowoczesnej kobiety przełożyła Katarzyna Ciarcińska wyd. I, oprawa twarda 115 x 205 mm, str. 160, cena 26,25 ISBN Rebecca St. James O czym myślą mężczyźni Poradnik dla singielek przełożyła Małgorzata Pawlikowska wyd. I, oprawa twarda, 115 x 205 mm str. 204, cena 31,50 ISBN Wychowałam się z pięcioma młodszymi braćmi, mam więc pewną przewagę, jeśli idzie o znajomość mężczyzn i ich sposobu myślenia. A mimo to zdarza się, że gdy próbuję zrozumieć męską psychikę w romantycznej sferze życia, całkiem się gubię. Czy miewacie podobne odczucia? Jeśli wierzycie w Chrystusa i umawiałyście się już z chłopakami, to czy kiedykolwiek odniosłyście wrażenie, że randki są istnym polem minowym? Autorka na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród znajomych mężczyzn stara się podpowiedzieć młodym, pragnącym odnaleźć swoją wielką miłość kobietom, o czym tak naprawdę myślą mężczyźni, co sądzą o randkach i jak się odnoszą do spotykanych w życiu kobiet. Co ciekawe, jej respondentami byli nie tylko kawalerowie, ale i mężczyźni żonaci. Czy są gdzieś jeszcze dobrzy mężczyźni do wzięcia? Jeśli są, to dlaczego nie wykazują inicjatywy w kontaktach z kobietami? John Bridges Być dżentelmenem Savoir vivre nowoczesnego mężczyzny przełożyła Katarzyna Ciarcińska wyd. I, oprawa twarda 115 x 205 mm str. 240, cena 33,60 ISBN Książki zawierają zbiór zasad dobrego wychowania obowiązujących bez względu na wiek, zawód, narodowość, wyznanie. Podstawowym ich walorem jest uwzględnienie nowych warunków cywilizacyjnych, o których nie ma mowy w tradycyjnych podręcznikach savoir vivre u. Mężczyzna dowie się na przykład, czy wypada napisać list z podziękowaniami w formie a albo jak korzystać we właściwy sposób z internetowych komunikatorów. Kobieta natomiast może się dowiedzieć, czy damie wypada jadać za kierownicą samochodu i jak się ubrać na prywatną audiencję u papieża. Tonino Cantelmi, Cristina Cacace, Elisabetta Pittino Przerwane macierzyństwo Psychiczne skutki aborcji wyd. I, oprawa miękka, 145 x 205 mm, cena 33,60 ISBN Grono włoskich specjalistów w przystępnej formie omawia zasadnicze problemy natury psychologicznej, które są związane z ciążą, a następnie zjawisko, które od lat nazywane jest syndromem poaborcyjnym. Książka nie jest napisana z pozycji ideologicznych, ale raczej terapeutycznych. Chodzi o pomoc kobietom dotkniętym tym syndromem

17 Książki dostępne w Książki dostępne w sprzedaży sprzedaży Książki dostępne w Książki dostępne w sprzedaży sprzedaży 32 RELIGIA ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE Ball Michael, Bóg ryzykant, cena 20,00 Benedykt XVI, Pielgrzymki apostolskie Ojca Świętego Benedykta XVI , cena 57,00 Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski, cena 68,00 Brockington John L., Święta nić hinduizmu, cena 29,00 Caritati in iustitia, Kalendarium posługi prymasowskiej kard. Józefa Glempa, cena 61,00 Cunningham Mary, Wiara w świecie bizantyńskim, cena 40,00 Cunningham S. Lawrence, Krótka historia świętych, cena 27,00 Dolz Michele, Moja matka Kościół, cena 28,00 Dziuba Andrzej Franciszek, Jezus nam przebacza, cena 27,00 Goddard Hugh, Historia stosunków chrześcijańsko- -muzułmańskich, cena 29,00 Goecke-Seischab, Margarete Luize, Harz Frieder, Chodź pokażę ci kościół, cena 19,00 Hamberger Christian, Wildenauer M. Katharina, Chodź pokażę ci klasztor, cena 15,00 Hundley Raymond C., 2012 Koniec świata?, cena 27,09 Jacyniak Aleksander SJ, Antykryzysowy poradnik biblijny, cena 15,00 Jan Paweł II, Bóg bogaty w miłosierdzie. Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny sierpnia 2002, cena 45,00 Jan Paweł II, Eucharystia sercem Kościoła, cena 25,00 Jan Paweł II, Młodzież nadzieją Kościoła, cena 25,00 Jan Paweł II, Młodzież solą ziemi i światłem świata, cena 28,00 Seria Jan Paweł II do Narodu Jan Paweł II, Jasnogórska Matka i Królowa, cena 25,00 Jan Paweł II, Polacy na drogach świata, cena 20,00 Jan Paweł II, Program dla Kościoła w Polsce, cena 23,00 Jan Paweł II, Wypłyń na głębię, cena 25,00 Mazzoni Cristina, Kobiety w Bożej kuchni, cena 33,00 Margron Véronique, Niewysłowiona dobroć, cena 25,00 Michel Pierre-Yves ks., Przewodnik dla rodziców i chrzestnych, cena 20,00 Nussbaumer Heinz, Odkryć w sobie mnicha, cena 28,00 Pater Dariusz ks., Rachunek sumienia dla katolickich lekarzy i pielęgniarek, cena 10,50 Rosmini Antonio, Reguły doskonałości j, cena 10,00 Spiess Jürgen, Jezus dla sceptyków, cena 12,50 Szubowa Ada, Nasza wiara, nasze życie, cena 20,00 Tarnowski Krzysztof, Całun Turyński, cena 26,25 Tomkins Stephen, Paweł Apostoł i jego świat, cena 34,00 Turowski Gabriel, Janusz Tadeusz, Biskup Karol Wojtyła, cena 34,00 Walter Philippe, Mitologia chrześcijańska, cena 25,00 Wulczyńska Agnieszka, Modlimy się Biblią, cena 19,00 Chrystus w Internecie, cena 12,50 Seria Powrót do źródeł Boros Ladislaus, Odkrywanie myśli, cena 15,00 FILOZOFIA TEOLOGIA NAUKI SPOŁECZNE Aleksander Denis, White Robert, Nauka blisko wiary, cena 25,00 Bogacki Paweł, Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, cena 28,00 Berger Peter, Pytania o wiarę, cena 40,00 Comte-Sponville André, Filozofia, cena 23,00 Comte-Sponville André, Najpiękniejsza historia szczęścia, cena 25,00 Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych t. II, cena 59,00 i t. III, cena 59,00 Globalopolis, cena 20,00 Kaczyński Edward OP, Prawda-dobro-sumienie, cena 30,00 Kaczyński Edward OP, Moje spotkania z Janem Pawłem II, cena 29,00 Lewicki Roman, Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski, cena 47,50 Makowski Marek ks., Nominacje biskupów w Kościele katolickim, cena 29,00 Mazurkiewicz Piotr ks., Kościół i demokracja, cena 25,00 Possenti Vittorio, Religia i życie publiczne, cena 15,00 Raina Peter, Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego , cena 35,00 Ratzinger Joseph, Wykłady bawarskie z lat , cena 29,00 Ring-Eifel Ludwig, Światowa potęga Watykanu, cena 40,00 Rusecki Marian ks., Pan zmartwychwstał i żyje, cena 27,00 Thielicke Helmut, Życie ze śmiercią, cena 25,00 Szymonik Marian ks., W kierunku demokracji personalistycznej, cena 25,00 Zdaniewicz Witold, Religijność Polaków , cena 20,00 Seria Z busolą Aumonier Nicolas, Beignier Bernard, Letellier Philippe, Eutanazja, cena 10,00 Bertrand Claude-Jean, Deontologia mediów, cena 20,00 Haarscher, Laickość, cena 12,50 Minnerath Roland, Sobory, cena 14,00 Russ Jacqueline, Współczesna myśl etyczna, cena 7,00 HISTORIA KOŚCIOŁA HISTORIA POLSKI Audiso G. i Chiara A., Twórcy zjednoczonej Europy, cena 29,00 Casaroli Agostino kard., Pamiętniki, cena 30,00 Czernecki Roman, Z Krzemieńca, Borysławia..., cena 30,00 Dzwonkowski Tadeusz, Biegalski Bogdan, Wydarzenia zielonogórskie, cena 20,00 Hugrede Norbert, Savonarola i Florentyńczycy, cena 20,00 Kościół w stanie wojennym Wybór dokumentów, cena 45,00 Orti Vicente Cárcel, Mrok nad ołtarzem, cena 20,00 Romaniuk Marian, Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia tom I: , cena 150,00 tom II: , cena 75,00 tom III: , cena 125,00 tom IV: , cena 150,00 Zieliński Zygmunt, Papieże epoki soborowej, cena 35,00 Seria historyczna Białe plamy Raina Peter, Arcybiskup Dąbrowski rozmowy watykańskie, cena 32,50 Raina Peter, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu, cena 27,50 Russell Sharman A., Głód, cena 29,40 Walka o krzyże, cena 30,00 BELETRYSTYKA POEZJA ESEJE Było wczoraj, jest jutro Listy tych, którzy kiedyś byli młodzi..., cena 25,00 Dumas Aleksander, Madame Lafarge, cena 27,00 Górska Gabriela, Gra o stołki, tom 1 i 2, cena 28,00 i 25,00 Flem Lidia, Jak likwidowałam dom moich rodziców, cena 13,00 Hrehorowicz Wojciech, Wyznania zabójcy Ojca Świętego, cena 20,00 Le Clézio J.M.G., Pustynia, cena 25,00 Malewska Hanna, Sir Tomasz More odmawia, cena 20,00 Małkowski Tomasz, Kręgi piekła, kręgi nieba, cena 23,00 Mazan-Mazurkiewicz Alicja, Jestem Twoją Zuzią, cena 12,60 Michalak Urszula, Pod garbatą tęcza codzienności, cena 10,50 Phillips Michael, Na krawędzi czasu, cena 30,00 Piechowski Jerzy, Białe błota, cena 15,00 Pietrkiewicz Jerzy, Sznur z węzłami, cena 23,00 Pilarski Bogdan, Szkice o muzyce, cena 30,00 Valandrey Charlotte, Moje nieznane serce, cena 33,60 Wiazemsky Anne, Garstka ludzi, cena 20,00 Zander Hans Conrad, Komputer św. Dominika, cena 15,00 Zander Hans Conrad, Król Dawid w kawiarni, cena 19,00 Seria Z Feniksem Barrett William, Czarnoksiężnik, cena 15,00 Billerbeck Kristin, Moje życie jak tornado, cena 29,00 Billington Rachel, Imperium kobiet, cena 30,00 Billington Rachel, Okazja do grzechu, cena 30,00 Haefs Gilbert, Kochanka Piłata, cena 29,00 Kayat Claude, Trzynasty uczeń, cena 15,00 Nowakowski Lucjan, Mummi, cena 28,00 Obermeier Siegfried, Salomon i królowa Saby, cena 29,00 Paris Gilles, To ja matołek, cena 29,00 Rosendorfer Herbert, Listy w chińską przeszłość, cena 28,00 Schacht Andrea, Szpieg w konfesjonale, cena 29,00 Seria poetycka Z listkiem Wojtyła Karol, Poezje wybrane, cena 10,00 Seria Rozrachunek Polaków z przeszłością Królikowski Bohdan, Grzechy pamięci, cena 30,00 Kuberska Maria, To było życie, cena 28,00 Rodowiczowa Krystyna, Sztormy i burzany, cena 30,00 Seria Legendy Schmidkuntz Walter, Dzieciątko Jezus w legendach, cena 29,00 WYCHOWANIE PORADNIKI Cungi Charley, Stawić czoło uzależnieniom, cena 33,00 Drews Gerald, Jak okiełznać małego zbója, cena 23,00 Feibel Thomas, Zabójca w dziecinnym pokoju, cena 23,00 Harnisch Günter, Podróże w wyobraźni, cena 12,50 Loos Louise, Jak ujarzmić małą czarownicę, cena 23,00 Tisseron Serge, Dziecko w świecie obrazów, cena 18,00 Seria Wychowanie bez porażek Capodieci Salvadore, Rodzeństwo Jaś i Małgosia czy Kain i Abel, cena 25,00 Cattabeni Guido, Dziecko przybyłe z daleka, cena 18,00 Gesterkamp Thomas, Ojcowie a kariera, cena 19,00 Krenz Armin, Zobaczcie, co potrafię, cena 12,50 Seria Nic, co ludzkie Herzowa Łucja, Sztafeta miłości, cena 12,50 Ledogar Denis, Rozdawać miłość być kapelanem chorych, cena 20,00 33

18 Społeczeństwo dokumenty studia prace badawcze IW Pax wydaje dwumiesięcznik Społeczeństwo, który jest ukazującą się od 1995 r. polską wersją międzynarodowego periodyku La Societá, założonego w 1991 r. w Weronie. Celem czasopisma jest rozwijanie i popularyzacja myśli społecznej Kościoła w szeroko rozumianym kontekście spraw europejskich i światowych. Czytelnik za jego pośrednictwem otrzymuje przegląd i analizę problematyki skoncentrowanej wokół takich zagadnień jak: demokracja i uczestnictwo, rodzina, praca i bezrobocie, bogactwo i ubóstwo, globalizacja, migracje, kwestia demograficzna, integracja europejska, polityka społeczna, mass media, zrównoważony rozwój itd. Wśród autorów pojawiają się nazwiska najwybitniejszych przedstawicieli katolickiej nauki społecznej z różnych rejonów Europy i świata. Instytut Wydawniczy Pax poleca: ATLAS SOBORU WATYKAŃSKIEGO II Praca zbiorowa przygotowana przez Fundację Studiów Religijnych z Bolonii Wprowadzenie: Alberto Melloni 280 kolorowych stron, 300 ilustracji, zdjęć, grafik i map Czasopismo jest dostępne w prenumeracie, którą można zamówić w Dziale Handlowym, oraz w sprzedaży egzemplarzowej. Roczna prenumerata (pięć numerów) 84,00 zł (w tym 5% VAT) Cena 1 egzemplarza 21,00 zł Dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II oddajemy do rąk czytelników niezwykłą pozycję wydawniczą ilustrowany atlas historyczny, który w pełnym świetle ukazuje to niezwykłe wydarzenie dla Kościoła i świata, od prac przygotowawczych po ostateczne konkluzje i rozstrzygnięcia. wkrótce wkrótce Instytut Wydawniczy Pax Biuro Sprzedaży: tel/fax (22)

19 DYSTRYBUTORZY KSIĄŻEK IW PAX OSDW Azymut Sp. z o.o. Warszawa ul. Gottliba Daimlera 2, tel , Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. Ożarów Maz. ul. Poznańska 91, tel /11, Platon Sp. z o.o., Warszawa, ul. Sławęcińska 16-Macierzysz, tel /101, Matras S.A. Katowice, ul. Ściegiennego 41 Warszawa, ul. Łopuszańska 38 B, tel , Firma Handlowa Notus Kielce, ul. Legnicka 28 Rhema Adam Karkowski Kraków ul. Lubicz 10, tel , , Dystrybucja Książek Andrzej Mardyła Kraków pl. Na Groblach 4, tel Bibliofil Łódź, ul. Jędrowizna 9 A, tel , Exodus Andrzej Boguszewski Lublin, ul. Prymasa Tysiąclecia 9, tel Booksystem Piotr i Józef Wojcieszek Sp. Jawna Radom Prosta 7 Szaron Grzegorz Przelorz Dzięgielów Targoniny 43, tel , ABC Władysław Kondej, Poznań Marcelińska 18 tel , GRUPA INCO S.A. Instytut Wydawniczy PAX Warszawa ul. Wspólna 25 tel./fax centrala Dyrektor: Redaktor Naczelny: Dział Handlowy Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 21 tel./fax Sklep internetowy: Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową doliczając koszty wysyłki i zaliczenia pocztowego: zakupy do 150 zł koszt 16 zł zakupy powyżej 150 na koszt Wydawnictwa Konto bankowe: GRUPA INCO S.A. Bank Pekao SA O/W-wa opracowanie graficzne: studio KARANDASZ

Instytut Wydawniczy. Pax

Instytut Wydawniczy. Pax Instytut Wydawniczy Pax Katalog 2014 Od Od wydawcy wydawcy Religia Życie Religia Życie chrześcijańskie chrześcijańskie Miniony rok up³yn¹³ w Koœciele pod znakiem bezprecedensowych wydarzeñ. Niespodziewane

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

ks. Bogusław Zeman SSP, Małgorzata Wilk Nakarmieni Chlebem życia Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej

ks. Bogusław Zeman SSP, Małgorzata Wilk Nakarmieni Chlebem życia Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej Edycja Świętego Pawła Oferta komunijna 2013 ALBUMY ISBN 978-83-7797-152-9 ks. Bogusław Zeman SSP, Małgorzata Wilk Nakarmieni Chlebem życia format: 11,5 x 16,5 cm; strony: 32; oprawa: twarda z gąbką; cena

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Podobno lepiej jest rozmawiać z piękną kobietą i myśleć przy tym o Panu Bogu, niż modlić się do Boga i myśleć o pięknej kobiecie (K. Wójtowicz).

Podobno lepiej jest rozmawiać z piękną kobietą i myśleć przy tym o Panu Bogu, niż modlić się do Boga i myśleć o pięknej kobiecie (K. Wójtowicz). wstęp Podobno lepiej jest rozmawiać z piękną kobietą i myśleć przy tym o Panu Bogu, niż modlić się do Boga i myśleć o pięknej kobiecie (K. Wójtowicz). W pierwszym wypadku, widząc piękno kobiety, można

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 5

SPIS TREŚCI. Wstęp... 5 SPIS TREŚCI Wstęp....................................... 5 MĘKA I KRZYŻ JEZUSA Stanisław Biel SJ Kontemplacje tajemnic męki i śmierci Jezusa....... 11 Męka i krzyż Jezusa w Ćwiczeniach duchownych..............................

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Będziesz miłował Pana Boga swego Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg

Bardziej szczegółowo

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle JAN PAWEŁ II Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować

Bardziej szczegółowo

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wiesław M. Macek Teologia nauki według księdza Michała Hellera Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Na początku było Słowo (J 1, 1). Książka ta przedstawia podstawy współczesnej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Instytut Wydawniczy. Pax

Instytut Wydawniczy. Pax Instytut Wydawniczy Pax katalog_pax2009.indd 1 06.02.09 13:34:48 Od Wydawcy W tym roku mija 60 lat od powstania naszego Wydawnictwa. Wiele siê w tym czasie w yciu narodu i Koœcio³a wydarzy³o. Niezale nie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Boże spojrzenie na człowieka 1

Boże spojrzenie na człowieka 1 Boże spojrzenie na człowieka 1 opracował: Artur Trzęsiok Knurów, 24 marca 2006 1 wersja beta 1 Wprowadzenie dla Animatora Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie w Chrystusie Nowe życie w Chrystusie ISSN 0239-801X Imprimatur 883/15/A Kuria Metropolitalna Białostocka Spis 32 Roczników Studiów Teologicznych dostępny pod adresami: 1) www.studiateologiczne.pl; 2) www.archibial.pl

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Borys Kotowski OSB. Redakcja: Jakub Biel OSB

Projekt okładki: Borys Kotowski OSB. Redakcja: Jakub Biel OSB Projekt okładki: Borys Kotowski OSB Redakcja: Jakub Biel OSB Imprimi potest: Opactwo Benedyktynów L.dz. 17/2015, Tyniec, dnia 29.01.2015 o. Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki Wydanie pierwsze: Kraków 2015

Bardziej szczegółowo

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE 4 by Wydawnictw o BIBLOS, Tarnów 1997 ISBN 83-86889-36-5 SPIS TREŚCI Wstęp.................................. 9 :2 6.,H. 1998 Nihil obs tat Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA KAŻDEGO SZKOŁA EMOCJI. Ewa Danuta Bia ek

WYZWANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA KAŻDEGO SZKOŁA EMOCJI. Ewa Danuta Bia ek WYZWANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA KAŻDEGO SZTUKA ŻYCIA W ŚWIECIE SZKOŁA EMOCJI Ewa Danuta Bia ek 2 Ewa Danuta Białek Szkoła emocji CYKL WYZWANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA KAŻDEGO: SZTUKA ŻYCIA W ŚWIECIE 3

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW Initium Nr 41-42 (2010/2011) CZASOPISMO TEOLOGICZNYCH POSZUKIWAŃ PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH KATOWICE 2011 Spis treści Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

się do woli Bożej może być nieraz tak samo trudne jak samo jej pełnienie. Czasami bywa nawet trudniejsze.

się do woli Bożej może być nieraz tak samo trudne jak samo jej pełnienie. Czasami bywa nawet trudniejsze. WSTęP Pytanie zadane przez Autora w tytule może brzmieć jak obiecujące hasło reklamowe: przeczytaj książkę, a przekonasz się, że wszystkie trudności i problemy twojego życia duchowego i wspólnotowego zostaną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Skamandryci Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Adam Mickiewicz. "Pan Tadeusz"

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Ład zmartwychwstania 3

Ład zmartwychwstania 3 Ład zmartwychwstania 3 NASZA WIARA, NASZ KOŚCIÓŁ Nie smućcie się, On zmartwychwstał! Mówić różaniec życiem Święta Agnieszka Czeska Światowy Dzień Modlitwy 2008 Kościół dziękuje za wszystkie kobiety Konferencja

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

Marek Saj "Rozwiedzeni są w Kościele", Wojciech Zagrodzki, Kraków 2010 : [recenzja] Ius Matrimoniale 16 (22), 279-282

Marek Saj Rozwiedzeni są w Kościele, Wojciech Zagrodzki, Kraków 2010 : [recenzja] Ius Matrimoniale 16 (22), 279-282 Marek Saj "Rozwiedzeni są w Kościele", Wojciech Zagrodzki, Kraków 2010 : [recenzja] Ius Matrimoniale 16 (22), 279-282 2011 Ius Matrimoniale 16 (22) 2011 WOJCIECH ZAGRODZKI CSSR, ROZWIEDZENI SĄ W KOŚCIELE,

Bardziej szczegółowo

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Środowisko rodzinne Ks. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866r. we wsi Ciążeń w powiecie słupeckim w ziemi kaliskiej. Był synem Bernarda i Marii z domu

Bardziej szczegółowo

Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki

Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki Załącznik nr 2C do Programu Wychowawczego Zespołu Szkół w Księżpolu Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią a nie złorzeczą i błogosławieństwem

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Kurs Modlitwy

Praktyczny Kurs Modlitwy ks. Zbigniew Paweł Maciejewski Praktyczny Kurs Modlitwy Czy chcesz wreszcie poznać prosty sposób modlitwy, który zmieni Twoje życie? Wydawnictwo NATAN Copyright by Wydawnictwo NATAN Copyright by ks. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich K O C H A M Y D O B R E G O B O G A Nasza Boża Rodzina Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Wprowadzenie do książki Nasza Boża Rodzina Religia

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku na rok szkolny 2015-2016 Uwaga! Klasy I, II, IV otrzymują podręczniki w szkole; muszą zakupić religię, i w klasie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ JAN PAWEŁ II Spis treści Życie przed wyborem na papieża Pontyfikat Zwyczaje Jana Pawła II Nagrody i wyróżnienia Ostatnie Dni Podsumowanie Dlaczego powinien być patronem naszej szkoły? Życie przed wyborem

Bardziej szczegółowo

Nieznane oblicze pontyfikatu

Nieznane oblicze pontyfikatu Nieznane oblicze pontyfikatu Jana Pawła II Grzegorz Polak Nieznane oblicze pontyfikatu Jana Pawła II Okruchy z papieskiego stołu Kraków 2011 Współpraca: Aleksandra Bajka Opracowanie graficzne: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostolstwa

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo