Metadon w uzaleznieniu od opiatów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metadon w uzaleznieniu od opiatów"

Transkrypt

1 Metadon w uzaleznieniu od opiatów W Polsce liczba narkomanów opiatowych, zarejestrowanych w lecznictwie stacjonarnym, wynosi ok. 4000, jednakże ogólną liczbę uzależnionych od opiatów szacuje się na osób... Arykuł ukazał się w: Wiadomosci Psychiatryczne, nr 1, 2002 Urban & Partner Wrocław Metadon w uzaleznieniu od opiatów Methadone in opioid defendence Grzegorz Grzegorzak Poradnia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP ZOZ w Zgorzelcu Słowa kluczowe: uzależnienie od opiatów, leczenie substytucyjne, leczenie podtrzymujące metadonem, redukcja szkód Summary The paper presents outline of use of methadone in substitution therapy of opioid addicts focusing on practical issues. Principles of methadone substitution therapy reported in the current bibliography are supplement with personel experience of the author who has been working as a chief of methadone maintenance program in Zgorzelec for over two years. The conclusion is that methadone substitution therapy is not a solution of opioid dependence problem but as far as efficacy of drug free approach seems to be rather poor, methadone treatment is a safe and effective method to improve state of health, psychosocial situation, and quality of life of opioid addicts. Key words: opioid dependence, substitution therapy, methadone maintenance treatment, harm reduction Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 1/16

2 Występ W Polsce liczba narkomanów opiatowych, zarejestrowanych w lecznictwie stacjonarnym, wynosi ok. 4000, jednakże ogólną liczbę uzależnionych od opiatów szacuje się na osób, gdyż do leczenia stacjonarnego trafia ich zaledwie 10-20% [39]. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, gdzie uzależnieni przyjmują narkotyki opiatowe w postaci czystej lub zafałszowanej obojętnymi substancjami, specyfika polskiej narkomanii opiatowej polega na przyjmowaniu,,makiwary" i,,kompotu", produktów domowej, prymitywnej przeróbki słomy makowej. Produkty te zawierają narkotyki opiatowe w zmiennych i nieznanych proporcjach. Do produkcji używane są toksyczne związki, pochodzące z kradzieży w magazynach chemicznych, a sam proces wytwarzania odbywa się bez zachowania elementarnych warunków sanitarnych, co sprawia, że,,użytkownicy kompotu" narażeni są na zakażenia wirusowe i bakteryjne. Stosowanie wspólnych igieł i strzykawek do iniekcji,,kompotu" zwiększa zagrożenie zakażeniem wirusem HIV, a zmienna ilość substancji biologicznie aktywnych sprawia, że przyjmowana dawka może być za każdym razem inna, a efekt jej działania - nieoczekiwany, często zagrażający życiu [45]. Dotychczas stosowane leczenie osób uzależnionych od opiatów polega na odtruwaniu na oddziałach detoksykacyjnych oraz rehabilitacji w ośrodkach dla narkomanów [37]. Skuteczność tego postępowania jest jednak niewielka. Około 50% pacjentów nie jest w stanie ukończyć detoksykacji, w długoterminowych programach rehabilitacyjnych po roku pozostaje nieco ponad 70%, a po dwóch latach zaledwie 1,2% [17]. Zdecydowana większość uzależnionych trwa zatem w nałogowym odurzaniu się opiatami. Środki na zakup narkotyków pochodzą przede wszystkim z kradzieży i innej nielegalnej działalności [11]. Rytm życia wyznaczają na jednym biegunie stany odurzenia, na drugim zaś przeżywane niejednokrotnie bardzo dramatycznie odczucie głodu opiatowego. Odrzucenie przez rodzinę, brak oparcia w kimkolwiek, bezdomność, brak stałych środków utrzymania, a także zły stan zdrowia, stanowią podstawowe wyznaczniki położenia życiowego uzależnionych [40]. W kontekście zarysowanej tu sytuacji pojawia się pytanie o perspektywy rozwoju innych form pomocy uzależnionym. Istotna jest modyfikacja dotychczasowego podejścia do problemu narkomanii opiatowej. Próbą takiej modyfikacji jest tzw. redukcja szkód (harm reduction). W Polsce znane są dwa rodzaje działań wywodzące się z tego podejścia: wymiana igieł i strzykawek oraz leczenie substytucyjne metadonem. Obydwa uważane są za kontrowersyjne, gdyż w odróżnieniu od działań zmierzających do zachowania całkowitej trzeźwości (drug free approach), za cel obierają rozwiązywanie problemów zwią- zanych z nałogowym przyjmowaniem opiatów, nie upierając się przy ich odstawieniu za wszelką cenę. Punktem wyjścia tego rozumowania jest spostrzeżenie, że wiele groźnych powikłań związanych z przyjmowaniem opiatów nie jest skutkiem farmakologicznego działania samego opiatu, lecz takich czynników jak droga podania (szczególnie parenteralna), rytuał zażywania (korzystanie z jednej igły i strzykawki przez wiele osób), nielegalność pochodzenia (kryminalizacja), postać (produkowane bez zastosowania jakichkolwiek norm, zanieczyszczone oraz zakażone przetwory słomy makowej). Lista powikłań jest długa. Najpoważniejsze z nich to ryzyko zakażeń HIV, HBV, HCV, krętkiem bladym, prątkiem gruźlicy, toksoplasma Gondii, toksyczne działanie nieopiatowych substancji zawartych w,,kompocie" (związki amonowe, rozpuszczalniki organiczne), zakrzepowo-zatorowe zapalenie żył, powikłania zatorowe w układzie tętniczym, zakażenia w miejscu podania narkotyku, śmiertelne przedawkowanie, ogólne wyniszczenie skrajnie niehigienicznym trybem życia [2]. Problemy te dotyczą zdecydowanej większości osób z rozpoznaniem narkomanii opiatowej, które nie są w stanie ukończyć całego programu rehabilitacyjnego typu drug free, oraz tych osób, które, nawet pomimo ukończenia takiego programu, wcześniej czy później wracają do nałogowego zażywania narkotyków. Podawanie metadonu doustnie pod kontrolą lekarską stanowi zatem próbę wyjścia naprzeciw potrzebom tej właśnie grupy pacjentów. Nie jest to jednak metoda pozbawiona Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 2/16

3 kontrowersji. Powszechne stosowanie w piśmiennictwie terminu,,leczenie substytucyjne" (substitution therapy) w odniesieniu do podawania metadonu uzależnionym od opiatów budzi wątpliwości. Nie chodzi tu przecież o wyrównywanie niedoboru substancji obecnej fizjologicznie w organizmie człowieka. Zastępowanie jednego narkotyku innym nie leczy uzależnienia jako takiego. Jednak rozpowszechnienie tego terminu w literaturze oraz jego obecność w obowiązujących aktach prawnych dotyczących narkomanii, usprawiedliwia używanie go także w tej pracy. Rys historyczny Pierwszy program substytucyjnego leczenia osób uzależnionych od opiatów metadonem podawanym doustnie, był prowadzony na początku lat sześćdziesiątych w USA przez parę psychiatrów: dr Matie Nyswander i dr. Vincenta Dole'a [10], którzy poszukiwali opiatu wywołującego wolniejszy wzrost tolerancji niż przy stosowaniu heroiny i morfiny [12]. Ich wybór padł na metadon - syntetyczny opiat, opatentowany w 1941 r. przez Bockmula i Ehrharta [4], pracujących w Niemczech dla koncernu IG Farbenindustrie. Za użyciem metadonu przemawiały: dobre wchłanianie się z przewodu pokarmowego, znacznie dłuższy od heroiny i morfiny okres półtrwania oraz zdecydowanie wolniejszy rozwój tolerancji [12]. Opracowany przez Nyswander i Dole tzw. program podtrzymującego leczenia metadonem (methadone maintenance treatment - MMT) prowadzony był na oddziale zamkniętym, z zastosowaniem złożonych procedur mających na celu względy bezpieczeństwa. Chodziło przede wszystkim o niedopuszczenie do przeniknięcia na czarny rynek metadonu używanego do leczenia oraz uniknięcie manipulacji pacjentów w celu przyjmowania wyższych dawek niż zalecano. Wkrótce okazało się jednak, że tak wysoki poziom zabezpieczeń nie był konieczny, regulamin programu ulegał stopniowemu złagodzeniu, zmieniono formułę z oddziału zamkniętego na oddział otwarty, z czasem przekształcając go w oddział nocny, ponieważ większość pacjentów udawała się w ciągu dnia do pracy. Leczenie podtrzymujące metadonem oferowano jedynie osobom o bardzo długiej historii nałogowego przyjmowania heroiny, u których tradycyjne leczenie okazało się nieskuteczne [10]. Nyswander i Dole od początku łączyli podawanie metadonu z intensywną rehabilitacją psychospołeczną [10, 12]. Wyniki uzyskane w programie były na tyle zachęcające, że ta nowa forma leczenia szybko rozpowszechniła się w całych Stanach Zjednoczonych. W roku 1992 liczba programów metadonowych w USA wynosiła ok. 800, obejmując ponad osób; całkowitą liczbę uzależnionych uczestniczących w programach metadonowych w USA na przestrzeni ostatnich 35 lat ocenia się na ok [24]. Obecnie różne rodzaje programów leczenia substytucyjnego prowadzone są w większości krajów europejskich. Powiększyła się także lista środków opiatowych stosowanych w tych programach. Wymienić tu można obok metadonu buprenorfinę - szczególnie chętnie stosowaną we Francji i Belgii, LAAM - charakteryzującą się ok. 72-godzinnym okresem działania, co umożliwia podawanie go 2-3 razy w tygodniu, czy nawet diacetylomorfinę (heroinę) - stosowaną w kilku programach w Austrii. W niektórych krajach (Wielka Brytania, Belgia) leczeniem substytucyjnym zajmują się prywatnie praktykujący psychiatrzy lub lekarze rodzinni [33]. W Polsce, podawanie metadonu uzależnionym od opiatów, w ramach programu metadonowego, rozpoczął Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w roku Organizatorem tego programu była dr Godwood-Sikorska. Obecnie poza Warszawą działa także kilka innych programów metadonowych (Chorzów, Starachowice, Szczecin, Zgorzelec). Farmakologia metadonu Właściwości fizykochemiczne Metadon (6-dimetyloamino-4,4 difenylo-3-hepaton) ma postać białej, krystalicznej substancji o temperaturze topnienia 233 C, rozpuszczalnej w wodzie, etanolu i chloroformie. Wodny roztwór Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 3/16

4 metadonu jest bezbarwny o bardzo gorzkim smaku [13]. Działanie Metadon, podobnie jak morfina i diacetylomorfina (heroina), działa agonistycznie w stosunku do receptorów opiatowych m oraz k. Analgetycznie działa przede wszystkim lewoskrętny izomer metadonu. Izomer prawoskrętny wpływa depresyjnie na ośrodek oddechowy oraz na działanie agonistyczno-antagonistyczne w stosunku do receptorów opiatowych. Metadon działa depresyjnie na ośrodek kaszlowy i może być stosowany jako lek łagodzący suchy kaszel u osób z nowotworem płuc. Głównym jednak wskazaniem klinicznym metadonu, poza łagodzeniem objawów odstawienia opiatów, jest leczenie bólu [13, 28, 47]. Farmakokinetyka Droga podania wyraźnie wpływa na siłę działania analgetycznego. Dawka parenteralna odpowiada mniej więcej podwójnej dawce doustnej. Działanie analgetyczne pojawia się po minutach od podania parenteralnego dawki 5-10 mg oraz po minutach od podania doustnego dawki 5-15 mg. Pomimo znacznie dłuższego od morfiny czasu półtrwania, czas przeciwbólowego działania metadonu jest porównywalny z morfiną. Wpływ sedatywny metadonu jest słabszy od morfiny. Metadon łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Przenika przez łożysko oraz do mleka. Podawanie metadonu w iniekcji domięśniowej powoduje miejscową bolesność, a także podrażnienie tkanek w miejscu wkłucia oraz powstawanie zrostów w tkance podskórnej. Mierzalne wartości stężenia metadonu we krwi pojawiają się po 10 minutach od podania podskórnego, a po 30 minutach od podania doustnego. Maksymalne stężenie we krwi pojawia się po 4 godzinach od podania doustnego. Czas półtrwania metadonu w osoczu wynosi ok. 22 godzin (czas półtrwania heroiny - 3 min, morfiny - 2 do 5 godzin). Metadon w 88% wiąże się z białkami osocza, w 44% z albuminami, w 17% z g-globulinami, 5% z a- i b-globulinami. Znaczna część przyjętego metadonu ulega zdeponowaniu w tkankach w niezmienionej postaci, skąd uwalniana jest stopniowo do krwiobiegu. Maksymalne stężenie metadonu w mózgu obserwuje się po godzinach od podania podskórnego lub domięśniowego. Głównym szlakiem metabolicznym jest N-demetylacja. Nieczynne farmakologicznie metabolity metadonu są wydalane z żółcią i z moczem. Jedynie 10% przyjętej dawki wydala się w postaci niezmienionej. Klirens nerkowy metadonu zależy od ph moczu i zwiększa się wraz ze wzrostem jego kwaśności [13, 14, 28]. Zespół odstawienny Zespół odstawienia metadonu może trwać nawet kilka tygodni, objawiając się (podobnie jak zespół odstawienia morfiny) dolegliwościami bólowymi ze strony mięśni i stawów, wysiękiem z nosa, piloerekcją, uczuciem zimna, biegunką, nudnościami i wymiotami, a także obniżeniem nastroju i drażliwością. Bezsenność może utrzymywać się przez kilka miesięcy [13, 16]. Interakcje Opisano liczne interakcje metadonu. Ryfampicyna zmniejsza stężenie metadonu w surowicy krwi i może wywoływać zespół odstawienia. Fenytoina zmniejsza biodostępność metadonu przez zwiększanie klirensu wątrobowego. Klonitydyna nasila działanie przeciwbólowe metadonu. Podawanie pentazocyny może spowodować zespół odstawienia u osób uzależnionych od heroiny, leczonych metadonem. Inhibitory MAO mogą spowodować niekorzystne reakcje. Przyjęcie metadonu jednocześnie z alkoholem powoduje trudne do przewidzenia skutki ze względu na jednoczesny metabolizm wątrobowy obydwu substancji. Metadon nasila działanie depresyjne na o.u.n. innych opioidów, etanolu, wziewnych anastetyków, fenotiazyn, trójpierścieniowych leków Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 4/16

5 przeciwdepresyjnych oraz innych leków o działaniu uspokajającym i nasennym [6, 13]. Działania niepożądane Większość działań niepożądanych metadonu jest niezbyt nasilona i przemija wraz z rozwojem tolerancji. Obserwowano euforię, senność, zawroty głowy, bradykardię i hipotonię, nudności, wymioty, trudności w oddawaniu moczu oraz obrzęki podudzi, przyrost masy ciała, uporczywe zaparcia, wzrost napięcia mięśni gładkich przewodu pokarmowego (skurcz dróg żółciowych, zahamowanie perystaltyki jelit), nadmierne pocenie się, ślinotok, obniżenie poziomu testosteronu i libido, opóźnioną ejakulację, zmniejszenie wydzielania gruczołu krokowego, zaburzenia miesiączkowania, wzrost stężenia ADH i związany z tym wzrost retencji wody, osłabione lub wzmożone łaknienie, depresję ośrodka naczynioruchowego, omdlenia, depresję ośrodka oddechowego, limfocytozę, wzrost stężenia albumin i globulin osoczowych, rumień skóry i pokrzywkę, trudności w oddawaniu moczu [8, 13]. Przedawkowanie W następstwie przedawkowania metadonu występuje głęboka senność i niewydolność oddechowa, która może przejść w osłupienie lub śpiączkę z towarzyszącym oddechem Cheyne'a-Stokesa, znaczna mioza, zanik napięcia mięśni szkieletowych, zimna i wilgotna skóra, bradykardia, niedociśnienie, zatrzymanie akcji serca. Jako antidotum stosuje się dożylnie nalokson w dawce 0,4 mg, powtarzając wstrzyknięcia aż do usunięcia zagrożenia. Metadon ma znacznie dłuższy od naloksonu okres półtrwania, co powoduje, że podawanie antidotum należy powtarzać każdorazowo, gdy po zakończeniu jego działania pojawią się ponownie objawy niewydolności oddechowej. U pacjentów fizycznie uzależnionych od opiatów podanie wskazanej powyżej dawki naloksonu może wywołać ostre objawy abstynencyjne, których nasilenie związane jest ze stopniem uzależnienia fizycznego. W takim przypadku antidotum należy podawać ostrożnie w obniżonych dawkach [13, 23]. Przeciwwskazania Metadon jest przeciwwskazany w przypadku nietolerancji leku. Ostrożnie stosuje się u osób w starszym wieku i osłabionych, u pacjentów cierpiących na poważne zaburzenia czynności nerek i wątroby, kardiomiopatie, niedoczynność tarczycy, chorobę Addisona, powiększenie gruczołu krokowego, zwężenie cewki moczowej, uporczywe zaparcia. Przeciwwskazaniami do stosowania metadonu są także poważne schorzenia układu oddechowego (astma oskrzelowa, przewlekłe choroby zaporowe płuc, serce płucne, hipoksja, hiperkapnia), porfiria, niewyrównana cukrzyca, wzmożone ciśnienie śródczaszkowe. Matki przyjmujące metadon nie powinny karmić piersią, ponieważ lek przenika do mleka [5, 13]. Metadon w leczeniu substytucyjnym Metadon ma wiele zalet predysponujących go do stosowania w terapii substytucyjnej osób uzależnionych od opiatów [45]: 1. Działa wystarczająco silnie, by nie dopuścić do wystąpienia objawów odstawiennych (abstynencyjnych) wywołanych przerwaniem przyjmowania heroiny lub morfiny. 2. Jest skuteczny przy podawaniu doustnym, nie ma zatem potrzeby stosowania iniekcji grożących przeniesieniem HIV Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 5/16

6 3. Podawanie doustne przerywa związek przyczynowy między stanem euforycznym wywołanym przyjęciem narkotyku i złożonym rytuałem, jaki stanowi iniekcja dożylna. 4. Działanie metadonu trwa od 12 do 24 godzin, co pozwala na dawkowanie raz na dobę. 5. Długotrwałe stosowanie metadonu nie wywołuje niekorzystnych ubocznych skutków poza chronicznym zaparciem oraz, niestety, uzależnieniem - co stanowi jego poważną wadę. Podkreśla się wartość terapii metadonowej u ciężarnych narkomanek opiatowych. Stosowanie metadonu u tych pacjentek zmniejsza liczbę powikłań położniczych i zaburzeń u płodu, a także zmniejsza śmiertelność noworodków. Podawanie metadonu w ramach programów pomocy uzależnionym zmniejsza też u ciężarnych narkomanek ryzyko zakażenia się HIV. Należy chronić te pacjentki przed wystąpieniem objawów zespołu odstawiennego opiatów przede wszystkim w pierwszym trymestrze ciąży (ryzyko samoistnego poronienia) oraz w ostatnim trymestrze (ryzyko przedwczesnego porodu) [5, 19, 20]. Dawkowanie Podawanie metadonu rozpoczyna się z chwilą pojawienia się objawów odstawiennych, zwykle od dawki 20 lub 30 mg. Po podaniu tej dawki zaleca się obserwację chorego przez trzy do sześciu godzin. Jeśli w ciągu tego czasu objawy odstawienne nie ustąpią - podaje się kolejne dawki (5-10 mg), aż do całkowitego zniesienia cech zespołu odstawienia opiatów. Zwraca się także uwagę na objawy nietolerancji metadonu, sedację, ewentualne zaburzenia świadomości i zachowania. Postępowanie to prowadzi do ustalenia dawki metadonu znoszącej obiektywne objawy odstawienia opiatów. Jest ona zwykle niższa od dawek koniecznych do eliminacji pragnienia przyjmowania heroiny oraz osiągnięcia blokady efektu gratyfikacyjnego, który ona wywołuje. Na przestrzeni kolejnych dni zwiększa się dawkę o 5-10 mg co 3-4 dni, aż do uzyskania istotnego poziomu redukcji pragnienia przyjmowania heroiny. Dawki mg/dobę u większości pacjentów okazują się wystarczające. Niektórzy autorzy jednak podają, że największą skuteczność, gdy chodzi o redukcję pragnienia przyjmowania opiatów, wykazują dawki wyższe mg/dobę. Rozpiętość pomiędzy indywidualnymi dawkami metadonu może być znaczna. Niektórzy pacjenci uzyskują zadowalające wyniki leczenia przyjmując dawki mg. Opisywano także przypadki pacjentów potrzebujących 180 i więcej mg metadonu do osiągnięcia dobrych wyników leczenia. Prawdopodobieństwo rezygnacji uzależnionych z uczestnictwa w programie znacznie wzrasta, gdy dawki metadonu są niższe niż 60 mg, a jest z kolei stosunkowo niewielkie, gdy dawki metadonu są większe niż 80 mg. U niewielkiego odsetka pacjentów wskazane jest podawanie metadonu w dwóch dawkach w ciągu doby. Związane jest to z genetycznie uwarunkowanym szybkim metabolizmem metadonu u tych osób (rapid metabolisers) [5, 7, 13, 20, 36, 41, 44]. Podawanie metadonu ciężarnym uzależnionym od opiatów Dawka metadonu u kobiet ciężarnych powinna być dobierana szczególnie starannie oraz modyfikowana tak, by zapewnić utrzymywanie w surowicy stężeń zabezpieczających przed wystąpieniem zespołu odstawienia opiatów. Autorzy sugerują dawkę początkową, mieszczącą się w granicach mg/dobę, którą w razie pojawienia się objawów odstawiennych należy zwiększać o 5 mg co 4-6 godzin. Dla większości kobiet dawką wystarczającą jest mg/dobę. U kobiet ciężarnych należy stosować możliwie najniższe dawki metadonu. Nie ma w literaturze wiarygodnych dowodów wskazujących na teratogenne działanie metadonu, należy się natomiast liczyć z pojawieniem się takich powikłań, jak przedterminowy poród, zmniejszenie urodzeniowej masy ciała, obniżenie punktacji w skali Apgar oraz wystąpieniem zespołu abstynencyjnego u noworodka [1, 5, 19, 20, 25, 32} Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 6/16

7 Zasady podawania metadonu w ramach programu pomocy osobom uzależnionym Cele podawania metadonu w ramach programów pomocy osobom uzależnionym Wyodrębnia się tu zwykle cele krótkoterminowe oraz długoterminowe [41]. Za cele krótkoterminowe podawania metadonu uznaje się: 1. Spowodowanie, by jak największa liczba uzależnionych nawiązała kontakt z placówkami opieki zdrowotnej [41]. 2. Zamianę drogi podawania narkotyków z parenteralnej na doustną [29, 31]. 3. Jak najszybsze odsunięcie od osób uzależnionych zagrożeń związanych z przyjmowaniem,,nielegalnych" opiatów [11]. 4. Podtrzymywanie kontaktu uzależnionych z placówką opieki zdrowotnej tak długo, jak to tylko możliwe [17, 29, 41]. 5. Umożliwienie podjęcia procedur diagnostycznych i leczniczych u osób, które tego wymagają, zwłaszcza u nosicieli HIV (poradnictwo przed testem, poradnictwo po teście, badania populacji limfocytów CD4-CD8, badania liczby kopii wirusa w surowicy, antywirusowa terapia wielolekowa) [2, 29, 42]. 6. Ułatwienie badań epidemiologicznych problemów związanych z nałogowym przyjmowaniem opiatów [2, 29]. 7. Umożliwienie przeprowadzenia elementarnej oświaty profilaktycznej i zdrowotnej [43]. Do celów długoterminowych podawania metadonu należą: 1. Podejmowanie prób całkowitego uwolnienia chorych od konieczności przyjmowania opiatów poprzez włączanie ich w programy psychoterapii grupowej i/lub indywidualnej [21, 43, 48]. 2. Rehabilitację i resocjalizację uzależnionych poprzez: - podejmowanie starań o utrzymanie aktywności zawodowej lub powrót do niej [27]; - rozwijanie zdolności adaptacyjnych [27]; - poprawę relacji rodzinnych [21]; - pomoc w podejmowaniu ról społecznych (matki, ojca, pracownika, ucznia) [27]; - rozwijanie więzi interpersonalnych [27, 43]; - pomoc w uwolnieniu się od wpływu grup przestępczych, wykorzystujących uzależnienie do manipulowania osobami nim dotkniętych (zmuszanie do kradzieży, prostytuowania się) [11]; - tworzenie grup samopomocowych [27]. Wskazania do podjęcia leczenia w programie metadonowym Zwolennicy liberalnego podejścia do leczenia substytucyjnego podkreślają, że każda osoba z potwierdzonym rozpoznaniem uzależnienia od opiatów może wynieść korzyści z uczestnictwa w programie metadonowym [32]. Jednak większość publikacji prezentuje następującą listę kryteriów włączania osób uzależnionych do leczenia [3, 9, 22, 41, 42, 49]: 1. Stan przewlekłej zależności od heroiny, trwający rok lub dłużej. 2. Infekcja HIV, a także wysokie ryzyko zakażenia. 3. Współistnienie innych problemów zdrowotnych (choroby somatyczne nie stanowiące bezwzględnych przeciwwskazań dla podawania metadonu), zaburzenia psychiczne, częste epizody przedawkowania. 4. Niepodatność na leczenie tradycyjnymi metodami. 5. Zaburzenia osobowości utrudniające przerwanie przyjmowania heroiny i utrzymywania abstynencji. 6. Wysoki poziom zagrożenia społecznego (prostytuowanie się, aktywność przestępcza, brak pracy, brak wsparcia rodziny, ubóstwo więzi społecznych, bezdomność). 7. Brak dostępności innych rodzajów leczenia i wsparcia psychospołecznego w miejscu Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 7/16

8 zamieszkania pacjenta. Podkreśla się w literaturze, że wiek pacjentów przyjmowanych do leczenia substytucyjnego powinien być powyżej 18 lat (w Polsce powyżej 21 lat) [38]. Rozważa się jednak leczenie pacjentów młodszych letnich, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. Pacjent przyjmowany do programu powinien być w stanie wyrazić świadomą zgodę na poddanie się leczeniu, a co za tym idzie - powinien rozumieć zasady i cele podawania metadonu. Również ciążę kobiety uzależnionej uważa się za istotne wskazanie do rozpoczęcia terapii substytucyjnej metadonem. Przeciwwskazania do uczestnictwa w programie metadonowym [3, 9, 22, 35, 41, 49] 1. Wiek poniżej 16 roku życia (w Polsce poniżej 21 roku życia) [38]. 2. Nietolerancja leku. 3. Schorzenia wątroby, trzustki, nerek lub układu oddechowego. 4. Możliwość rozpoczęcia innego leczenia, rokującego całkowite zaprzestanie przyjmowania heroiny. 5. Uzależnienie od substancji innych niż opiaty. 6. Brak prób podejmowania leczenia w celu całkowitego zaprzestania przyjmowania heroiny w przeszłości. Etapy leczenia w programie metadonowym Serpelloni i wsp. [41] proponują wyróżnienie w długotrwałym leczeniu substytucyjnym metadonem pięciu istotnych praktycznie faz: okresu przygotowawczego, indukcji, stabilizacji oraz odstawiania. Faza wstępna W fazie wstępnej dokonuje się oceny sytuacji zdrowotnej, psychologicznej i społecznej pacjenta. Rozważa się potencjalne korzyści i zagrożenia związane z podawaniem metadonu, analizuje się wskazania i przeciwwskazania do jego podawania oraz określa indywidualne cele uczestnictwa w programie. Bardzo ważnym aspektem jest możliwie najdokładniejsze przedstawienie pacjentowi i jego rodzinie zasad, sensu oraz ryzyka podawania metadonu w ramach programu pomocy uzależnionym. Umożliwia to pacjentowi swobodne i świadome wyrażenie zgody na leczenie, oraz pozwala na uniknięcie nieporozumień i rozczarowań. Sytuacja, w której osoba uzależniona zgłasza się do placówki opieki zdrowotnej, powinna być zawsze wykorzystana do zainicjowania więzi terapeutycznej pomiędzy pacjentem a zespołem poradni. Nie wolno zapominać o przedstawieniu pacjentowi możliwości leczenia w sposób konwencjonalny w ośrodku dla uzależnionych oraz zapoznania go z innymi ofertami pomocy, dostępnymi w danej poradni (wymiana igieł i strzykawek, pomoc w ustaleniu grupy inwalidzkiej, pomoc w uzyskaniu zasiłku z ośrodka pomocy społecznej, uczestnictwo w grupach samopomocowych, podawanie antagonistów receptorów opiatowych (naltrexon). Faza indukcji W fazie indukcji zadaniem lekarza jest dobranie odpowiedniej dawki metadonu, tj. takiej, która zapewnia zarówno eliminację objawów odstawienia heroiny, jak i redukcję pragnienia jej przyjmowania. Istotnymi problemami często pojawiającymi się na tym etapie są:,,dobieranie" przez pacjentów heroiny, unikanie przyjmowania zaleconych dawek metadonu w celu zachowania wrażliwości na działanie heroiny, przyjmowanie innych substancji chemicznych w celu przeżywania Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 8/16

9 zmian świadomości (alkohol, kokaina, amfetamina), próby wynoszenia metadonu poza siedzibę ośrodka realizującego program - w celach handlowych lub po to, by przyjmować jednorazowo większe dawki niż zalecono. Faza stabilizacji Na tym etapie głównym zadaniem zespołu prowadzącego program jest pomoc pacjentom w odnalezieniu się w nowej sytuacji, stworzonej przez uczestnictwo w programie, oraz jej wykorzystanie w celu uwolnienia się od przyjmowania,,nielegalnych" narkotyków oraz do zmiany dotychczasowych wzorców zachowań. Dokonuje się to poprzez rozwijanie więzi terapeutycznej pomiędzy pacjentem a zespołem, włączanie pacjentów w programy psychoterapii grupowej i indywidualnej [48], wspieranie powstawania grup samopomocowych, opracowywanie indywidualnych planów terapii. Nie mniej istotna jest pomoc socjalna, psychoedukacja i psychoterapia rodzin osób uzależnionych, objętych opieką programu [43]. Ważna jest dostępność pomocy lekarskiej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób przyjmujących nielegalne środki odurzające od wielu lat. Od intensywności i skuteczności tych działań zależy w dużej mierze powodzenie programu. Czas trwania tego etapu jest bardzo zróżnicowany. Trwa zwykle kilka miesięcy - do momentu, gdy uzależniony ostatecznie zrezygnuje z prób,,dobierania" heroiny, w związku z ustąpieniem kompulsywnego pragnienia jej zażywania oraz utrwaleniem się blokady efektu gratyfikacyjnego heroiny, a objawy uboczne przyjmowania metadonu - w związku z rozwojem tolerancji - zanikną lub ulegną redukcji do minimum. Faza podtrzymująca Na tym etapie leczenia zadaniami programu są: pomoc pacjentowi w utrzymywaniu abstynencji od innych niż metadon substancji psychoaktywnych, zahamowanie pogarszania się jego stanu zdrowia, pomoc w podjęciu i utrzymaniu pracy, podniesienie zdolności przystosowawczych do środowiska, utrzymanie i rozwój stabilnych więzi rodzinnych i innych relacji interpersonalnych, rozszerzanie środowiska społecznego (nawiązywanie i utrzymywanie relacji z ludźmi nieuzależnionymi). Ponadto pomoc w rozwoju nowych aktywności i zainteresowań, zaniechaniu działalności przestępczej i prostytuowaniu się, a także w podniesieniu ogólnej jakości życia. Trudno z góry założyć czas trwania tego okresu. Dla jednych pacjentów będzie to kilka miesięcy, dla innych nawet kilkanaście lat. Nie ma uzasadnionych badaniami podstaw do przerywania podawania metadonu po z góry określonym okresie u osób, które zaprzestały przyjmowania heroiny, podjęły aktywność zawodową czy osiągnęły inne, wymienione wyżej, cele. W literaturze ocenia się przeciętny czas trwania tej fazy na 2-3 lata [41]. Większość autorów podaje, że substytucja metadonem w tym okresie powinna trwać tak długo, jak sobie tego pacjent życzy - jeżeli tylko prowadzi do utrzymania pozytywnych efektów [7, 31, 41, 49]. Obowiązkiem zespołu prowadzącego program powinna być systematyczna ocena sytuacji socjalnej i zdrowotnej pacjenta. Odstawianie metadonu [7, 31, 41] Istnieją następujące wskazania do zaniechania podawania metadonu: 1. Wycofanie zgody pacjenta na uczestnictwo w programie. 2. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad regulaminu programu. 3. Niezadowalające wyniki leczenia, a w szczególności przyjmowanie,,nielegalnych" opiatów oraz innych, nie zaordynowanych przez lekarza substancji psychoaktywnych. 4. Pojawienie się chorób stanowiących przeciwwskazania do podawania metadonu Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 9/16

10 5. Pojawienie się możliwości podjęcia innych metod leczenia, rokujących uzyskanie całkowitej abstynencji. 6. Osiągnięcie ustabilizowanej poprawy stanu pacjenta, której wyznaczniki stanowią: całkowita abstynencja od heroiny, alkoholu oraz innych substancji odurzających, a także leków psychotropowych przyjmowanych bez zalecenia lekarza, powrót do aktywności zawodowej, poprawne funkcjonowanie w rolach rodzinnych i społecznych. Ważne jest by pacjent akceptował wówczas próbę odstawienia metadonu. Podstawy prawne leczenia substytucyjnego w Polsce [38, 46] Aktualnie obowiązujące zasady prawne dotyczące stosowania leczenia substytucyjnego określa Ustawa z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego. Obydwa akty prawne stwarzają sprzyjające warunki do rozwoju terapii substytucyjnej nie tylko z użyciem metadonu ( 3 pkt 2 rozporządzenia), porządkują kwestie proceduralne, szczegółowo określają warunki administracyjne, kadrowe i lokalowe dla instytucji prowadzących leczenie substytucyjne, pozostawiając jednocześnie dość szerokie kompetencje modyfikowania zasad programu, w tym kryteriów włączania i wyłączania pacjentów, jego kierownikowi. Wykładnia przytaczanych aktów prawnych jest zasadniczo zgodna z opisywanymi tu zasadami zalecanymi przez licznych autorów zajmujących się problematyką terapii substytucyjnej. W art. 6 pkt 10 cytowanej ustawy ustawodawca definiuje leczenie substytucyjne jako:,,stosowanie w ramach leczenia uzależnienia, środka odurzającego lub substancji psychotropowej". Art. 15 tej ustawy określa ogólne zasady prowadzenia programów leczenia substytucyjnego. Zasady szczegółowe zawarte są w przytoczonym tutaj rozporządzeniu. W 1 wskazuje się trzy cele leczenia substytucyjnego: 1. Poprawę stanu psychicznego i somatycznego. 2. Readaptację osób uzależnionych. 3. Ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń HIV i innych. W 2.1 określono kryteria, które powinni spełniać pacjenci przyjmowani do programu: 1. Uzależnienie trwające co najmniej od trzech lat. 2. Ukończone 21 lat. 3. Nieskuteczność podejmowanych prób leczenia metodami tradycyjnymi. 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym rozporządzeniem. Zaznaczono jednak ( 2.2), że,,kierownik programu może zakwalifikować do leczenia substytucyjnego pacjentów nie spełniających warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jeśli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne". W rozporządzeniu wymienia się następujące kryteria wyłączania pacjentów z programu: 1. Gdy trzy kolejne badania moczu na obecność innych, niż zaordynowane przez lekarza, substancji psychoaktywnych wypadną dodatnio. 2. Gdy powyżej opisane badania wypadną dodatnio przez pięć razy w ciągu 6 miesięcy. 3. Kierownik programu może wyłączyć również pacjentów, którzy nie przestrzegają innych ważnych wymogów określonych programem. Rozporządzenie nakłada na kierownika programu powinność niezwłocznego zgłaszania każdego przyjętego bądź wypisanego z programu pacjenta do Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, celem umieszczenia w centralnym rejestrze osób pozostających w leczeniu substytucyjnym. Uczestników programu zobowiązuje natomiast do poddawania się badaniu moczu na obecność substancji psychoaktywnych co najmniej raz w miesiącu. Pewną lukę prawną stanowi kwestia ponownego przyjęcia pacjenta do programu, o czym ani ustawa ani rozporządzenie nie Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 10/16

11 wspominają. Autorzy rozporządzenia zauważyli konieczność łączenia terapii substytucyjnej z oddziaływaniami psycho- i socjoterapeutycznymi, a także włączania w terapię rodzin osób uzależnionych ( 6). Doświadczenia własne - ocena skuteczności Charakterystyka populacji uzależnionych od opiatów w Zgorzelcu Poradnia Uzależnień, należąca do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, od wielu lat obejmuje opieką osoby uzależnione od opiatów i innych substancji psychoaktywnych, zamieszkujących na terenie miasta. W kartotece poradni zarejestrowanych jest ponad 330 uzależnionych. Stały kontakt z poradnią (wizyta przynajmniej raz w miesiącu) utrzymuje ok. 120 osób, z czego większość stanowią pacjenci uzależnieni od opiatów w postaci,,kompotu" przyjmowanego dożylnie lub domięśniowo. Jedynie kilka osób zgłosiło się z prośbą o leczenie z powodu nałogowego przyjmowania heroiny w postaci brown sugar. Niemal 80% narkomanów opiatowych w Zgorzelcu jest zakażonych wirusem HIV. Prawie wszyscy uzależnieni od opiatów w postaci,,kompotu" rozpoczęli przyjmowanie narkotyków w latach osiemdziesiątych. Mają za sobą liczne hospitalizacje na oddziałach detoksykacyjnych oraz przynajmniej kilkakrotne pobyty w ośrodkach rehabilitacyjnych. Żadnemu z narkomanów pozostających pod opieką poradni nie udało się przerwać przyjmowania narkotyków na dłużej niż kilka miesięcy. Podobnie jak w innych miastach Polski [40] tak i w Zgorzelcu, uzależnieni znajdują się w trudnej sytuacji. Wielu z nich nie ma stałego miejsca zamieszkania oraz środków na utrzymanie. Powszechne są trudności w utrzymaniu higieny oraz pogarszający się stan zdrowia. Uzależnieni w większości pozbawieni są wsparcia ze strony swych rodzin czy kogokolwiek innego. Częste są konflikty z prawem, szczególnie kradzieże i chałupnicza produkcja narkotyków. Uzależnione kobiety często usiłują zdobywać środki na utrzymanie prostytuując się. Sytuacja ta skłoniła personel Poradni do poszukiwania alternatywnych metod pomocy uzależnionym. Program metadonowy w Zgorzelcu Program metadonowy w Zgorzelcu prowadzony jest zgodnie z dyspozycjami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. Nr 77 Poz. 873). Podawanie metadonu w ramach programu pomocy uzależnionym od opiatów rozpoczęto w kwietniu 1998 roku. Zakłada się bezterminowe podawanie metadonu, pozostawiając pacjentom możliwość zmniejszania dawek na życzenie, aż do całkowitego odstawienia. Osobom, które wyrażają wolę natychmiastowego przerwania przyjmowania metadonu oferuje się możliwość odtrucia na oddziale detoksykacyjnym w Sieniawce. Do programu kwalifikuje się pacjentów pełnoletnich, zdolnych do świadomego i swobodnego wyrażenia woli, przyjmujących opiaty od wielu lat i po przynajmniej jednej nieudanej próbie leczenia w ośrodku. Przed przyjęciem do programu szczegółowo analizuje się sytuację zdrowotną i społeczną pacjentów. Przeprowadza się rozmowę wyjaśniającą zasady oraz sens podawania metadonu. Proponuje się także podjęcie leczenia tradycyjnego, wskazując, iż daje ono szansę całkowitego uwolnienia się od nałogu. Personel W zgorzeleckim programie metadonowym zatrudnionych jest siedem osób: lekarz kierujący programem, pedagog, dwie pielęgniarki, dwóch instruktorów terapii oraz pracownik socjalny. Przed rozpoczęciem programu personel odbywał szkolenia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 11/16

12 Warszawie, w Centrum Jellinka w Amsterdamie oraz w Kaleidoscope Project w Londynie. Sposób podawania metadonu Dawki metadonu ustalane są indywidualnie pod kontrolą lekarską. Metadon podawany jest w postaci wodnego roztworu o stężeniu 5 mg/1 ml, przygotowywanego w aptece szpitalnej. Do sporządzenia roztworu używany jest metadon pochodzący z holenderskiej firmy farmaceutycznej BUFA oraz woda do iniekcji. Dawki dobowe przygotowywane są przez aptekę indywidualnie dla każdego pacjenta. Pacjenci zgłaszają się po metadon do poradni raz na dobę, także w soboty, niedziele i święta. Otrzymują roztwór metadonu, który wypijają w obecności pielęgniarki. Wydawanie metadonu do domu możliwe jest tylko w wyjątkowych wypadkach. Monitorowanie abstynencji Abstynencję monitoruje się poprzez badanie przedmiotowe, wywiad, badanie moczu na obecność substancji psychoaktywnych oraz badanie powietrza wydychanego na obecność alkoholu. Do badania moczu stosuje się testy firmy ONTRAK, umożliwiające wykrywanie morfiny, heroiny, kanabinoli, amfetaminy, benzodwuazepin i barbituranów. Stężenie alkoholu w powietrzu wydychanym mierzone jest aparatem typu ALKOTEST. Zasadą jest wykonywanie badania moczu na obecność substancji psychoaktywnych przynajmniej raz w miesiącu. Wsparcie psychologiczne i socjalne Podawaniu metadonu towarzyszą zajęcia psychoterapeutyczne oraz pomoc w prowadzeniu spraw socjalno-bytowych. Terapia grupowa prowadzona jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Ma ona charakter edukacyjny, motywacyjny i podtrzymujący. Prowadzone są także indywidualne porady dla pacjentów i ich rodzin. Rezultaty Od kwietnia 1998 roku do programu metadonowego zakwalifikowano 105 osób. W chwili obecnej metadon stale przyjmuje 70 osób. Średnie dawki dobowe wahają się od 40 do 60 mg. Najniższe podawane dawki wynoszą 5 mg, najwyższe 120 mg. U 5 osób uzyskano całkowitą abstynencję od innych niż metadon substancji psychoaktywnych oraz powrót do normalnego trybu życia (podjęcie pracy, uporządkowanie sytuacji rodzinnej, stabilizacja stanu zdrowia, większa dbałość o higienę). U 31 osób uzyskano znaczną poprawę ogólnej sytuacji życiowej, zwłaszcza stanu zdrowia, higieny, a także unormowanie sytuacji rodzinnej. Nie udało się jednak tym osobom podjąć stałego zatrudnienia. W grupie tej obserwuje się sporadyczne używanie substancji psychoaktywnych, zwłaszcza alkoholu i amfetaminy. U 34 osób obserwujemy niewielką poprawę sytuacji życiowej, chociaż,,dobieranie" innych substancji psychoaktywnych jest w tej grupie częste. Nie osiąga jednak poziomu sprzed podawania metadonu. 25 osób zrezygnowało z przyjmowania metadonu, powracając do zażywania heroiny. 3 osoby trafiły do więzienia, 2 osoby podjęły tradycyjne leczenie w ośrodkach dla narkomanów, 5 osób zmarło. U wszystkich przyczyną zgonu był AIDS. Jedna z pozostających w programie narkomanek urodziła dziecko. Poczęcie nastąpiło w kilka miesięcy po zakwalifikowaniu pacjentki do programu. W czasie całej ciąży pacjentka przyjmowała 50 mg metadonu na dobę. Była to jej trzecia ciąża. Przebiegała bez powikłań. Dziecko - dziewczynka, urodziła się o czasie z masą urodzeniową 3100 g oraz 8 pkt w skali Apgar. Zespół odstawienia opiatów u noworodka był miernie nasilony i nie stanowił poważniejszego problemu klinicznego dla Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 12/16

13 pediatrów ze Szpitala Rejonowego w Lubaniu Śląskim, gdzie odbywał się poród. Matka wraz ze zdrowym noworodkiem wypisana została ze szpitala w piątym dniu po porodzie. Ogólnie - w społeczności uzależnionych od opiatów zaobserwowano następujące zmiany: 1) zmniejszyła się umieralność osób uzależnionych od opiatów (w ostatnich 5 latach poprzedzających wprowadzenie programu, liczba zgonów wahała się od 17 do 21). Od 2 kwietnia 1998 r. do 2 kwietnia 1999 r. (pierwszy rok działania programu) miały miejsce 2 zgony, od 2 kwietnia zgony; 2) od 2 kwietnia 1998 r. nie zanotowano ani jednego nowego zakażenia HIV (w ostatnich pięciu latach przed wprowadzeniem programu dochodziło do kilkunastu zakażeń rocznie); 3) zmniejszyła się o 1/3 liczba przestępstw popełnianych przez uzależnionych od opiatów (dane Policji); 4) w Zgorzelcu o około 70% zmniejszyła się liczba interwencji pogotowia ratunkowego u osób używających opiaty. Podsumowanie W okresie ponad trzydziestu lat od wprowadzenia pierwszego programu metadonowego, zebrano bogate doświadczenia dotyczące podawania metadonu osobom uzależnionym, w nadziei na polepszenie ich sytuacji życiowej. Od tego też czasu leczenie substytucyjne wywołuje burzliwe dyskusje. Niekwestionowaną przewagą metod tradycyjnych, zmierzających do radykalnego uwolnienia uzależnionych od potrzeby przyjmowania narkotyków, jest to, że dają nadzieję na wyleczenie w znaczeniu restitutionis ad intergrum. Ich poważną wadą, a zarazem przesłanką do poszukiwania metod alternatywnych (m.in. podawania metadonu), jest niewielki odsetek osób, u których okazują się skuteczne. Obawy przeciwników podawania metadonu, że uczestnictwo w programie metadonowym znacząco zmniejsza motywację do podejmowania prób tradycyjnego leczenia - nie znajdują dostatecznie udokumentowanych podstaw [31]. Gdyby tak jednak było, stanowiłoby to poważny problem etyczny, związany z podawaniem metadonu. Zarówno dane dostępne w piśmiennictwie, jak i doświadczenia własne z dwóch lat prowadzenia programu metadonowego, wskazują wyraźnie na to, że podawanie metadonu w ramach programu leczenia substytucyjnego zdecydowanie poprawia sytuację życiową (zwłaszcza zdrowotną) uzależnionych, prowadzi do przedłużenia ich życia oraz zmniejsza towarzyszące uzależnieniu cierpienie. Wnioski 1. Uzależnienie od opiatów jest istotnym problemem zdrowotnym i społecznym. 2. Konwencjonalne leczenie uzależnienia od opiatów pozwala na utrzymywanie trwałej abstynencji oraz powrót do normalnego życia jedynie nielicznym uzależnionym. 3. Podawanie metadonu w ramach programów pomocy uzależnionym nie stanowi przełomu w leczeniu uzależnienia od opiatów, jednak na obecnym etapie rozwoju metod leczenia narkomanii opiatowej stanowi bezpieczny i skuteczny sposób na poprawę stanu zdrowia oraz sytuacji życiowej uzależnionych, a także jest istotnym elementem profilaktyki zakażeń HIV. PIŚMIENNICTWO 01. Alroomi L.G., Davidson J., Evants T.J.: Maternal narcotic abuse and the newborn. Archives of Diseases in Childhood 1988, 63, 02. Ball J.C., Lange W.R., Miers C.P., Friedman S.R.: Reducing the risk of AIDS through methadone maintenance treatment. Journal of Health Social Behavior 1988, 29, Bell A.O., O'Connor D.: Methadone prescribe's manual. Australian Medical and Professional Society on Alkohol and Other Drugs and NSW Drug and Alkohol Directorate. Comperdown, Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 13/16

14 04. Bockmhl M., Ehrhart G.: Uber eine neue Klasse von spasmolytisch und analgetissch wirkenden Verindungen. Justus Liebigs Ann. Chem. 1949, 561, Brigs G.G., Freeman R.K., Yaffe S.J.: Drugs in pregnancy and lactation: a reference guide to foetal and neonatal risk. 3rd edition. 06. British Medical Association and The Royal Pharmaceutical Society, Appendix 1: Interactions. British National Formulary, 29 March, Caplehorn J.R.M., Bell J.: Methadone dosage and retention of patients in maintenance treatment. Medical Journal of Australia 1991, 154, Cicero i in.: Function of the male sex organs in heroine and methadone users. New England Journal of Medicine 1975, 292, Cooper R.C.: Methadone treatment and AIDS. JAMA 1989, 262, Courtwright D., Joseph H., Des Jarlais D.: An interview with Vincent Dole. Addicts who survived. The University of Tenesee Press/Knoxville 1989, Dally A.: Stabilise, not criminalise, Druglink, 1987, Sept./Oct Dole V.P.: Implications of methadone maintenance for theories of narcotic addiction. JAMA 1988, 260, Dollorey C.: Therapeutic drugs. Methadone hydrochlorid, M92. Churchill Livingstone, Edinburgh Dollorey C.: Therapeutic drugs. Diamorphine hydrochlorid, D74, Churchill Livingstone, Edinburgh Gossop M., Bradley M., Philips G.: An investigation of withdrawal symptoms shown by opiate addicts during and subsequent to 21-day inpatient methadone detoxification procedure. Addictive Behaviors 1987, 12, Gunne L.M., Grobladh L.: The Swedish Methadone Maintenance Program: a controlled study. Drug and Alkohol Dependence 1981, 24, Habrat B.: Leczenie zaburzeń psychicznych, [w:] M. Rzewuska (red.), PZWL, Warszawa 2000, s Hart G.J., Sonnex C., Petheric A.: Risc behaviour amongst injecting drug users attending a drug dependency clinic. British Medical Journal 1989, 298, Kaltenbach K.A., Finnegan L.P.: Prenatal narcotic exposure: perinatal and developmental effects. Neurotoxicology 1989, 10, Kaltenbach K. I in.: Methadone maintenance during pregnancy. State Methadone Treatment Guidelines. U.S. Department of Health and Human Services 1993, Kleber H.S.: Is there a need for,,professional Psychotherapy" in methadone programs? Journal of Substance Abuse Treatment 1984, 1, Langrod J.: Admission policies and procedures. State Methadone Treatment Guidelines. U.S. Department of Health and Human Services 1993, Laurence D.R., Bennet P.N.: Poising drug overdose, antidotes. Clinical Pharmacology 1991, 9, Lundine S., Axelrod D., Martinez J., Poklemba J.J., Saunders M.T., Sobol T.: Anti-drug abuse strategy report. The Governor's Statewide Anti-drug Abuse Council. Albany, New York Maas U., Kattner E., Weingart J.B., Schafer A., Obladen M.: Infrequent neonatal opiate withdrawal following maternal methadone detoxification during pregnancy. Journal Perinatal Medicine 1990, 18, May E.L., Jacobson A.E.: The Comommittee on Problems of Drug Dependence: a legacy of the National Academy of Sciences, a historical account. Drug and Alkohol Dependence 23, McLellan A.T., Luborsky L., Woody G., Goebl L.: Counselor differences in methadone treatment. Problems on Drug Dependence 1987, 28. Moore R.A. i in.: Opiate metabolism and excretion. Bailleers Clinical Anaesthesiology 1987, Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 14/16

15 Nall J.C., Lange W.R., Myers C.P., Friedman S.R.: Reducing the risk of AIDS through methadone maintenance treatment. Journal of Health Social Behavior 1988, 29, Naeye K.L., Blanc W., Khatammee M.A.: Fetal complications of maternal heroine addiction; abnormal growth, infections, and episodes of stress. Journal of Pediatrics 83, Newman R.G.: Methadone treatment: defining and evaluating success. New England Journal of Medicine 1987, 317, Newman R.G., Bashkov S., Calko D.: Results of 313 consecutive live births delivered to patients in the New York City Methadone Maintenance Programme. American Journal of Obstetrics and Gynaecology 1975, 121, Novick D.M., Pascarelli E.F., Joseph H., Salsitz E.A., Richman B.L., Des Jarlais D.C., Anderson M., Dole V.P., Nyswander M.E.: Methadone maintenance patients in general medical practice. JAMA 1988, 259, 2, O'Connor P.G., Selwyn P.A., Schottenfeld R.S.: Medical care for injection-drug users with HIV infection. New England Journal of Medicine 1994, 7, Paxton R., Mullin P., Beattie J.: The effects of methadone maintenance with opioid takers: a review of findings in one British city. British Journal of Psychiatry 132, Payte J.T., Khuri E.T.: Principles of methadone dose determination. State Methadone Treatment Guidelines. U.S. Department of Health and Human Services 1993, Piotrowski A.: Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych. [w:] A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria dla studentów medycyny, PZWL, 1998, s Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. Nr 77 Poz. 873). 39. Sierosławski J.: Rozmiary zjawiska narkomanii w Polsce. Serwis Informacyjny Narkomanii, 1995, 2, Sierosławski J.: Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy narkomanom w Poznaniu. Alkoholizm i Narkomania 1999, 2, Serpelloni G., Gomma M., Bosso O.: Guidelines about methadone substitution therapy in chronic dependence from heroine - documents of the Heroin Addiction in Europe Conference, Lubljana Sorensen J.L., Batki S.L., Good P., Wilkinson K.: Methadone maintenance program for AIDS affected opiat addicts. Journal of Substance Abuse Treatment 1989, 6, Stark M.J.: A psychoeducational approach to methadone maintenance treatment. Journal of Substance Abuse Treatment 1989, 6, Strain E.C., Stitzer M.L., Liebson I.A., Bigelow G.E.: Methadone dose and treatment outcome. Drug and Alcohol Dependence 1993, 33, Szukalski B.: Opiaty naturalne i syntetyczne. Alkoholizm i Narkomania 1997, 4, Ustawa z dnia 15 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468) oraz Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715). 47. Wolff K., Sanderson M., Hay A.M.W., Raistick D.: Methadone concentrations in plasma and their relationship to drug dosage. Clinical Pharmacology 1991, 37, 2, Woody G.E., Luborsky L., McLellan A.T., O'Brien C.P.: Psychotherapy as an adjunct to methadone treatment. Psychopathology and addictive disorders. The Guilford Press, Zweben J.E., Payte J.T.: Methadone maintenance in the treatment of opioid dependence: current perspective. Addiction Medicine (Special issue). West J. Med. 1990, 152, Adres do korespondencji: lek. med. Grzegorz Grzegorzak Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 15/16

16 ul. Rolnika 25/1a Sieniawka Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 16/16

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 12 (71) Grudzień 2013 Cena: 6,70 zł Nauka Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie Zaplanuj

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Opieka. przyszłości. praktyczna. Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta do kontaktu z lekarzem

Farmacja. Opieka. przyszłości. praktyczna. Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta do kontaktu z lekarzem PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 1-2 (72) Styczeń-Luty 2014 Cena: 6,70 zł psychologia Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta

Bardziej szczegółowo

Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią. - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja.

Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią. - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja. Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja. Praca specjalizacyjna : FARMACJA APTECZNA Mgr farm. Kinga Chyra Kierownik specjalizacji:

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viramune 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego b e z p i e c z e ń s t w o fa r m a ko t e r a p i i Niepożądane działania leków rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej,

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem [169]. Prof. Kamiński przeprowadził interesujące badania doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających norgestimat (NGS) i dezogestrel (DSG). 57 zdrowych kobiet stosowało przez 36 tygodni Cilest, Marvelon

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo