Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem dra Janusza Jabªonowskiego Instytut Informatyki Czerwiec 2010

2 O±wiadczenie kieruj cego prac Potwierdzam,»e niniejsza praca zostaªa przygotowana pod moim kierunkiem i kwalikuje si do przedstawienia jej w post powaniu o nadanie tytuªu zawodowego. Data Podpis kieruj cego prac O±wiadczenie autora (autorów) pracy wiadom odpowiedzialno±ci prawnej o±wiadczam,»e niniejsza praca dyplomowa zostaªa napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera tre±ci uzyskanych w sposób niezgodny z obowi zuj cymi przepisami. O±wiadczam równie»,»e przedstawiona praca nie byªa wcze±niej przedmiotem procedur zwi zanych z uzyskaniem tytuªu zawodowego w wy»szej uczelni. O±wiadczam ponadto,»e niniejsza wersja pracy jest identyczna z zaª czon wersj elektroniczn. Data Podpis autora (autorów) pracy

3 Streszczenie Praca przedstawia gªówne zagadnienia zwi zane z powstawaniem systemu wspierania komunikacji w technologii Voice-over-Internet Protocol (VoIP) AmpersandCC. Opisane zostaªy u»yte technologie, rozwi zania architektoniczne, jak równie» udziaª poszczególnych czªonków zespoªu w tworzeniu projektu. Sªowa kluczowe Java Enterprise Edition, Web Services, Google Web Toolkit, Hibernate, VoIP, Asterisk, call center, Vaadin 11.3 Informatyka Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus) H. Information Systems H.4.3 Communications Applications Klasykacja tematyczna Tytuª pracy w j zyku angielskim Ampersand Call Center a system for supporting and managing comunication in VoIP technology

4

5 Spis tre±ci 1. Wst p Kontekst Denicje Opis projektu Funkcjonalno± i przypadki u»ycia Architektura Technologie Moduª AmpersandCore Moduª AmpersandFrontend Moduª AmpersandDto Serwer aplikacji Asterisk Adapter komunikacji z serwerem Asterisk Technologie uªatwiaj ce prac Logika Grafy IVR Poª czenie SIP z systemem Mechanizm kolejkowania Frontend Przykªad u»ycia Wkªad zespoªu Przebieg prac Zadania czªonków zespoªu Krzysztof Baªa»yk Piotr Iwaniuk Jakub Kobak Mateusz Michaªowski Maciej Szwaja Napotkane problemy Asterisk Zarz dzanie poª czeniem z AMI Model danych grafów IVR Zawarto± doª czonego no±nika Podsumowanie

6 Bibliograa

7 Rozdziaª 1 Wst p Niniejsza praca opisuje system AmpersandCC, który powstaª w ramach seminarium licencjackiego przedmiotu Zespoªowy Projekt Programistyczny. Przedstawione zostaªy funkcjonalno±ci systemu, wykorzystane technologie oraz opis pracy czªonków zespoªu nad projektem. Do dokumentu doª czona jest pªyta CD, której zawarto± opisana jest w rozdziale 5. W skªad zespoªu wchodziªy nast puj ce osoby: Krzysztof Baªa»yk Piotr Iwaniuk Jakub Kobak Mateusz Michaªowski Maciej Szwaja Opiekunem pracy licencjackiej byª dr Janusz Jabªonowski i prowadz cy przedmiot Zespo- ªowy Projekt Programistyczny mgr Michaª Mo»d»onek. Podstawowym zaªo»eniem projektu byªo z jednej strony stworzenie centrum zarz dzania obsªug klienta w technologii VoIP, a z drugiej zrealizowanie wymaga«formalnych zwi zanych z przedmiotem Kontekst Tradycyjne rozwi zania call center, bazuj ce na sprz towych centralach i aparatach telefonicznych maj wiele wad. Zajmuj du» powierzchni, wymagaj specjalistycznego sprz tu oraz wykwalikowanych pracowników. AmpersandCC pozwala na utworzenie rozwi zania programowego bazuj cego na oprogramowaniu komputerowym. Konguracja realizowana jest za pomoc przegl darki internetowej, a do komunikacji wykorzystane zostaªo gotowe oprogramowanie Asterisk, które zajmuje si przesyªaniem strumienia d¹wi kowego przez Internet za pomoc protokoªu TCP/IP i UDP. Dzi ki temu unikni to wielu wad znanych z tradycyjnych rozwi za«. System bazuje na rozproszonym protokole VoIP, dzi ki czemu konsultanci nie musz przebywa w siedzibie rmy rozmowy mog prowadzi z dowolnego komputera, a nawet z aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym. Cech AmpersandCC jest tak»e elastyczno± w dostosowywaniu liczby konsultantów i ich zada«w zale»no±ci od bie» cej liczby poª cze«. Nie ma potrzeby wynajmowania dodatkowych pomieszcze«oraz kupowania drogiego sprz tu, zatem prezentowane rozwi zanie jest o wiele prostsze w utrzymaniu. 5

8 AmpersandCC nie wymusza ograniczenia si wyª cznie do technologii internetowych. Nadal istnieje mo»liwo± doª czenia urz dzenia sprz towego, które pozwoli poª czy si z call center za pomoc tradycyjnego telefonu Denicje VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) technologia cyfrowa umo»liwiaj ca przesy- ªanie mowy za pomoc ª czy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystuj cych protokóª IP, popularnie nazywana telefoni internetow. Dane przesyªane s przy u»yciu protokoªu IP. Enterprise JavaBeans (EJB) technologia "po stronie serwera" b d ca jednym z elementów specykacji Javy JEE / J2EE. Na EJB mo»na spojrze jak na podzbiór mo»liwo±ci Javy w kontek±cie zarz dzania ziarnami EJB udost pniaj cych im usªugi jak transakcyjno±, trwaªo±, rozproszenie, bezpiecze«stwo, wielodost p, itp. Jedyne, co wymaga si od programisty korzystaj cego ze specykacji EJB, to dostosowanie do pewnego kontraktu EJB (wymogów implementacyjnych), którego zastosowanie zwalnia u»ytkownika EJB (dostawcy ziarna lub caªego moduªu ziaren EJB) z konieczno±ci opracowywania wªasnych metod obsªugi komponentów. Usªuga sieciowa (ang. web service) komponent programowy, mo»liwie jak najmniej zale»ny od platformy i implementacji, dostarczaj cy okre±lonej funkcjonalno±ci. Framework (rama projektowa, szkielet) to w programowaniu struktura wspomagaj ca tworzenie, rozwój i testowanie powstaj cej aplikacji. Z reguªy na framework skªadaj si programy wspomagaj ce, biblioteki kodu ¹ródªowego i inne podobne narz dzia. SIP (ang. Session Initiation Protocol) protokóª inicjowania sesji, zaproponowany przez IETF standard dla zestawiania sesji pomi dzy jednym lub wieloma klientami. Jest obecnie dominuj cym protokoªem sygnalizacyjnym dla Voice over IP i stopniowo zast puje H

9 Rozdziaª 2 Opis projektu 2.1. Funkcjonalno± i przypadki u»ycia AmpersandCC to system udost pniaj cy nast puj ce funkcjonalno±ci telefonicznego biura obsªugi klienta: interaktywna obsªuga osoby dzwoni cej przy pomocy wybierania tonowego, zarz dzanie struktur grup konsultantów, automatyczne kierowanie rozmówcy do wªa±ciwej grupy konsultantów, zarz dzanie grafami przebiegu rozmowy Interactive Voice Response (IVR), kolejkowanie rozmów, nagrywanie i odsªuch nagranych rozmów. U»ytkownicy sytemu mog wykonywa czynno±ci, które zostaªy zilustrowane na rysunku 2.1. Aby speªni oczekiwania u»ytkowników ko«cowych, w projekcie szczególny nacisk poªo»ony zostaª na ªatwo± konguracji, tak by byªa ona mo»liwa do wykonania przez u»ytkownika bez technicznej wiedzy. Wszystkie czynno±ci zwi zane z zarz dzaniem systemem mo»na wykona za pomoc gracznego interfejsu u»ytkownika dost pnego przez przegl dark internetow Architektura System AmpersandCC skªada si z 4 gªównych moduªów: AmpersandCore moduª stanowi cy centraln cz ± aplikacji. Zarz dza komunikacj wymienian z systemem Asterisk, u»ytkownikami, generuje pliki konguracyjne dla Asteriska, jak równie» obsªuguje dost p do bazy danych. AmpersandFrontend moduª udost pniaj cy interfejs u»ytkownika, za pomoc którego realizowana jest zdalna obsªuga funkcji dostarczanych przez AmpersandCore. AmpersandDto moduª stanowi cy poª czenie mi dzy interfejsem u»ytkownika a logik systemu. Wyodr bnia interfejs usªug sieciowych oraz klasy realizuj ce transport danych. 7

10 Rysunek 2.1: Diagram przypadków u»ycia asterisk-server-interface moduª nakªadaj cy warstw abstrakcji na system Asterisk. Utrzymuje poª czenie oraz zajmuje si niskopoziomow komunikacj z serwerem VoIP. Jako platform obsªuguj c poª czenia VoIP zostaª wybrany system Asterisk. Dostarcza on podstawowej infrastruktury zwi zanej z poª czeniami VoIP, wysyªa komunikaty o przychodz cych poª czeniach, jak równie» umo»liwia wysyªanie» da«steruj cych prac systemu Technologie Moduª AmpersandCore Mapowanie obiektowo-relacyjne Zespóª zdecydowaª si u»y mechanizmu mapowania obiektowo-relacyjnego, które znacz co upraszcza operowanie na danych w wy»szych warstwach aplikacji. Implementacj Java Persistence API (JPA), na któr zdecydowaª si zespóª jest Hibernate, wspóªpracuj cy z baz danych PostgreSQL. Wybór tych konkretnych rozwi za«wynikaª z ich popularno±ci, jak równie» wcze±niejszych do±wiadcze«czªonków zespoªu. Enterprise Java Beans (EJB) Komponenty systemu AmpersandCC zostaªy zaimplementowane w architekturze EJB. Umo»- liwiªo to wykorzysta mo»liwo±ci serwera aplikacji w zarz dzaniu czasem»ycia oraz zale»no- ±ciami pomi dzy moduªami. Wi kszo± funkcjonalno±ci zostaªa zamkni ta w komponentach Stateless Session Bean. Dzi ki temu wszystkie globalne i wspóªdzielone dane byªy zarz dzane przy pomocy JPA. Do obsªugi zdarze«serwera Asterisk zostaªy u»yte komponenty Message- Driven Bean. 8

11 Rysunek 2.2: Diagram zale»no±ci mi dzy moduªami. Zespóª stworzyª komponenty uruchamiane na serwerze aplikacji JBoss i zadbaª o kumunikacj z pozostaªymi moduªami Moduª AmpersandFrontend Vaadin W pocz tkowej fazie projektu podj to decyzj napisania interfejsu u»ytkownika w technologii Google Web Toolkit (GWT). Pozwala ona pisa w j zyku Java, zarówno kod uruchamiany na serwerze aplikacji jak i po stronie klienta (po wcze±niejszym skompilowaniu do JavaScript). GWT wymusza na programi±cie jawne zdeniowanie zdalnych metod GWT Remote Procedure Call (GWT-RPC). Oznacza to,»e programista musi kontrolowa bardzo du» cz ± ruchu mi dzy przegl dark a serwerem. W trakcie trwania projektu, okazaªo si,»e nakªad pracy zwi zany z kontrol GWT- RPC jest zbyt du»y w stosunku do korzy±ci wydajno±ciowych, które ten mechanizm oferowaª. Istotnym ograniczeniem GWT byªa równie» niedostateczna ilo± gotowych komponentów gra- cznych. Niedogodno±ci spowodowaªy zmian technologii z GWT na Vaadin. Vaadin jest frameworkiem opartym na GWT, który zwalnia programist z konieczno±ci kontrolowania wymiany informacji mi dzy serwerem aplikacji, a cz ±ci klienck uruchamian w przegl darce. Oferuje równie» wiele wbudowanych komponentów gracznych. Decycja o przej±ciu na Vaadina, byªa tym ªatwiejsza,»e nadal istniaªa mo»liwo± wspóªpracy z komponentami napisanymi w GWT, z czego zespóª niejednokrotnie skorzystaª Moduª AmpersandDto Usªugi sieciowe Decyzja o wykorzystaniu mechanizmu webservice'ów zostaªa podj ta by zapewni jak najwi ksz niezale»no± logiki aplikacji od interfejsu u»ytkownika. Dzi ki temu mo»liwe jest dalsze rozszerzanie aplikacji o biurkowe aplikacje klienckie czy te» interfejs u»ytkownika dziaªaj cy 9

12 na urz dzeniach przeno±nych. Poprawiono te» skalowalno±, gdy» mo»liwe jest tak»e uruchomienie kodu logiki i interfejsu u»ytkownika na osobnych maszynach Serwer aplikacji Kieruj c si obowi zuj cymi standardami przemysªowymi, zespóª zdecydowaª si na uruchamianie wszystkich podprojektów systemu na serwerze aplikacji JBoss GA. O wyborze tego konkretnego rozwi zania zadecydowaªa jego popularno± oraz kontakty czªonków zespoªu z osobami maj cymi do±wiadczenie z tym produktem Asterisk Jest to oprogramowanie centrali telefonicznej serwera VoIP. Do jego gªównych zalet nale»y: prosta obsªuga, mo»liwo± stworzenia poczty gªosowej, agentów, kolejek, automatycznego kolejkowania klientów do agentów, nagrywania rozmów, przypisywania czynno±ci pojedynczym cyfrom naciskanym przez u»ytkownika jak i te» tworzenia caªych wyra»e«regularnych Adapter komunikacji z serwerem Asterisk AMI Asterisk Management Interface Jednym ze sposobów zdalnego zarz dzania serwerem Asterisk jest Asterisk Management Interface (AMI). Interfejs ten wykorzystuje do komunikacji protokóª telnet. Dane przesyªane s w maªych pakietach skªadaj cych si z listy par klucz warto±. Wykorzystanie prostego protokoªu powoduje niewielkie zu»ycie zasobów. Po uwierzytelnieniu mo»liwe jest zarówno wydawanie polece«jak i otrzymywanie informacji o zdarzeniach. Asterisk-Java Biblioteka napisana w Javie, która udost pnia funkcje oferowane przez AMI. Dzi ki niej mo»- liwe jest tworzenie i zamykanie poª cze«z interfejsem zarz dzaj cym, wysyªanie komend oraz nasªuchiwanie na zdarzenia. JCA Java Connector Architecture Interfejs sªu» cy do komunikacji z Asteriskiem jest zaimplementowany wg rozwi zania Java Connector Architecture w wersji 1.5. Dost p do zasobów funkcji zwi zanych z serwerem Asterisk jest realizowany przy pomocy wstrzykiwania zale»no±ci. Tworzenie i zamykanie po- ª cze«jest zarz dzane przez kontener aplikacji. Interfejs realizuje dwustronn komunikacj z serwerem Asterisk. Do wydawania polece«u»yty jest mechanizm poª cze«podobny do Java Database Connectivity (JDBC). Natomiast zdarzenia obsªugiwane s przy pomocy wªasnego rodzaju Message Driven Bean, podobnie do Java Message Service (JMS). Implementacja komunikacji z serwerem Asterisk wykorzystuje bibliotek Asterisk-Java Technologie uªatwiaj ce prac Apache Maven 2 Ju» na pocz tku wspóªpracy pojawiª si problem z kompilacj i uruchamianiem kodu, czego przyczyn byªa du»a ilo± zale»no±ci od zewn trznych, jak i wewn trznych bibliotek. Rozwi - zaniem problemu okazaª si Maven, który zostaª doceniony za ªatwo± obsªugi i du» liczb 10

13 dost pnych repozytoriów z przydatnymi bibliotekami. Istotna dla czªonków zespoªu byªa tak»e caªkowita niezale»no± narz dzia od u»ywanego ±rodowiska pracy. Systemy kontroli wersji Pocz tkowo kod wersjonowany byª za pomoc Subversion. Wraz z rozwojem aplikacji zespóª zacz ª dostrzega ograniczenia wynikaj ce centralnej architektury tego systemu kontroli wersji, dlatego w ko«cowej fazie projektu, kod wersjonowany byª na repozytoriach Git. Narz dzia Google We wspóªpracy pomocna okazaªa si grupa dyskusyjna (stworzona na portalu Google), na której na bie» co publikowane byªy informacje o post pie prac. Podczas prac nad dokumentami i prezentacjami zespóª wspomagaª si narz dziami do wspóªdzielenia dokumentów (Google Docs). Wirtualne maszyny Wa»ne byªo, aby ka»dy z czªonków zespoªu posiadaª takie same ±rodowisko systemowe wraz z tymi samymi wersjami aplikacji i bibliotek, z których korzysta projekt. Dlatego wszyscy korzystali z tego samego obrazu maszyny wirtualnej Logika Grafy IVR Przebieg wszystkich mo»liwych scenariuszy poª czenia z systemem call center dobrze jest reprezentowa w postaci grafu z etykietami na kraw dziach i wyró»nionym jednym z wierzchoªków. Wierzchoªki grafu odpowiadaj stanom, w których mo»e znajdowa si dzwoni cy, natomiast kraw dzie e 1,..., e n z etykietami w 1,..., w n prowadz ce od wierzchoªka a 0 do wierzchoªków a 1,..., a n odpowiadaj przej±ciom do stanów a 1,..., a n po wybraniu przez u»ytkownika z klawiatury odpowiednio jednej z cyfr w 1,..., w n b d c w stanie a 0. Natomiast wyró»niony wierzchoªek jest to stan startowy, w którym znajdzie si osoba tu» po poª czeniu si z systemem. W naszym systemie wyró»niamy 3 rodzaje wierzchoªków: automat z ka»dym z takich wierzchoªków zwi zany jest pewien plik d¹wi kowy, który jest odtwarzany u»ytkownikowi w momencie znalezienia sie w tym stanie. Tylko z tego rodzaju wierzchoªków mog wychodzi kraw dzie, które reprezentuj przej±cia do innych wierzchoªków. Je»eli takie wyst puj, aplikacja czeka na wybór odpowiedniej cyfry z klawiatury przez u»ytkownika. Je»eli wierzchoªek nie ma kraw dzi wychodz cych, po odtworzeniu pliku d¹wi kowego nast puje rozª czenie poª czenia klienta. logowanie u»ytkownik po wej±ciu do takiego wierzchoªka ma mo»liwo± zalogowania si jako agent, podaj c swój identykator, zako«czony znakiem krzy»yka, a nast pnie hasªo, równie» zako«czone znakiem krzy»yka. Je»eli logowanie powiedzie si agent staje si aktywny. kolejka z ka»d z kolejek zwi zany jest pewien zbiór agentów. U»ytkownik po wej±ciu do takiego w zªa ma mo»liwo± nawi zania rozmowy gªosowej z agentem. 11

14 Poª czenie SIP z systemem Do prowadzenia rozmów gªosowych wymagany jest dowolny program do wykonywania poª - cze«sip (np. Twinkle, Ekiga, X-Lite). Aby poª czy si z systemem, u»ytkownik nawi zuje poª czenie z adresem gdzie X jest nazw grafu zdeniowan podczas jego tworzenia, a ampersandcc.pl adresem domeny, pod któr uruchomiony jest serwer Mechanizm kolejkowania Z ka»d z kolejek, zapisanych jako w zªy w grae zwi zane s dwie wirtualne kolejki jedna zawiera klientów, chc cych nawi za poª czenie z agentem, a druga agentów gotowych do odebrania poª czenia, przy czym ci drudzy mog wyst powa w wielu kolejkach jednocze±nie. U»ytkownik po wej±ciu do odpowiedniego w zªa-kolejki ustawia si na ko«cu kolejki u»ytkowników chc cych nawi za poª czenie z agentem. Natomiast agent po zalogowaniu si, ustawia si na ko«cu wszystkich kolejek, do których jest przypisany. Je»eli w kolejce czekaj ju» u»ytkownicy, albo»aden z agentów przypisanych do niej nie jest zalogowany lub wolny, u»ytkownikowi odtwarzana jest muzyka. Muzyka odtwarzana jest tak»e agentom, którzy nie prowadz aktualnie»adnej rozmowy, a s przypisani do kolejek, w których nie oczekuj»aden u»ytkownik. W przypadku, gdy u»ytkownik staje si pierwszy w kolejce i istniej w kolejce wolny agent, u»ytkownik usuwany jest z kolejki, agent usuwany jest ze wszystkich kolejek do których zostaª przypisany, po czym nast puje zestawienie poª czenia. W momencie, gdy poª - czenie si zako«czy (u»ytkownik si rozª czy, agent rozª czy u»ytkownika), agent doª cza na koniec do wszystkich kolejek do których zostaª przypisany. Jest to tzw. mechanizm karuzelowy (ang. round-robin). W przypadku, gdy agent rozª czy si z systemem, zostaj on usuni ty ze wszystkich kolejek do których zostaª przypisany i staje si nieaktywny a» do momentu ponownego zalogowania si Frontend Dost p uzytkownika ko«cowego do naszego serwisu realizowany jest przez moduª AmpersandFrontend. Poniewa» jest to jedyna cz ± naszego oprogramowania, z któr u»ytkownik ma bezpo±redni kontakt, dlatego wªo»yli±my du»o pracy w to, aby byª czytelny i intuicyjny, a jego obsªuga nie przynosiªa problemów osobie bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Dost p do niego odbywa si z poziomu przegl darki internetowej. Zawarto± podzielona jest na kilka podstron, z której ka»da odpowiada za pewn funkcjonalno±. W obr bie niektórych podstron zostaª jeszcze dokonany podziaª na zakªadki. Jego schemat wraz z opisem akcji, które mo»na na nich zrealizowa przebiega nast puj co: Home przegl danie statystyk serwisu w postaci wykresów Users przegl danie i zarz dzanie konsultantami i administratorami Groups of users tworzenie i modykacja grup konsultantów IVR Sounds zarz dzanie d¹wi kami Uploaded sounds przegl d i zarz dzanie wprowadzonymi do serwisu plikami d¹wi kowymi Add new sounds wysyªanie do serwisu nowych plików d¹wi kowych 12

15 Assign soundss to events przypisywanie do staªych akcji (pro±ba o hasªo agenta podczas logowania, nieprawidªowy wybór numeru przez klienta, komunikaty diagnostyczne) plików d¹wi kowych IVR Graphs tworzenie i zarz dzanie grafami IVR System settings zmiana nast puj cych ustawie«timeouts reakcja systemu podczas zbyt dªugiej nieaktywno±ci klienta w grae IVR Wrong key choice reakcja systemu w przypadku naciskania przez klienta nieprawidªowych klawiszy w grae IVR Terminating calls by agents opcje ko«czenia poª czenia z klientem przez agenta Recordings ustawienia opcji nagrywania rozmów konsultantów, przegl danie listy zarejestrowanych poª cze«agents' Statistics szczegóªowy przegl d statystyk dotycz cych agentów Clients' Statistics szczegóªowy przegl d statystyk dotycz cych klientów 13

16 Rysunek 2.3: Tworzenie grafu IVR Rysunek 2.4: Przypisywanie d¹wi ków do staªych akcji 14

17 Rysunek 2.5: Przegl danie statystyk Przykªad u»ycia Zostanie tu opisana przykªadowa ±cie»ka, jak osoba chc ca zaªo»y wªasne call-center powinna pod»y. Na potrzeby tego podrozdziaªu przyjmijmy,»e oprogramowanie zostaªo ju» zainstalowane i jest dost pne pod domen ampersandcc.pl. Uruchamiamy stron startow serwisu przechodzimy w przegl darce internetowej do strony Logujemy si jako administrator klikamy w prawym górnym rogu przycisk Login, a nast pnie w otwartym oknie podajemy nazw u»ytkownika (login) i hasªo (password) administratora. Standardowo jest to login: admin, password: admin. Dodajemy konta konsultantów klikamy w lewej cz ±ci strony na pole Users, a nast pnie w otwartym formularzu wypeªniamy dane konsultanta pami taj c, aby hasªo byªo zªo»one wyª cznie z cyfr. Po zako«czeniu klikamy przycisk Add. Krok ten powtarzamy w przypadku, gdy chcemy stworzy wi cej ni» jedno konto konsultanta. Dodajemy do serwisu d¹wi ki klikamy w lewej cz ±ci strony na pole IVR Sounds i przechodzimy do zakªadki Add new sound. W polu Sound name wprowadzamy nazw wgrywanego d¹wi ku, która b dzie widoczna w bazie i na li±cie, w polu Sound description opcjonalnie opis. Nast pnie klikamy przycisk Upload, wybieramy na dysku interesuj cy nas plik z d¹wi kiem, zatwierdzamy i klikamy przycisk Add to database. W przypadku, gdy chcemy wgra wi cej ni» jeden plik z d¹wi kiem, powtarzamy ten krok. Je±li chcemy podejrze dodane przez nas pliki, przechodzimy do zakªadki Uploaded sounds. Rysunek 2.6: Przykªadowy graf 15

18 Tworzenie grafu IVR klikamy w lewej cz ±ci strony na pole IVR Graphs a nast pnie w otwartej stronie na przycisk New graph. Teraz nale»y zaprojektowa graf. W tym przykªadzie posªu»ymy si prostym grafem, zawieraj cym 3 w zªy jak na rysunku 2.6. Klikamy, lub przeci gamy na pusty obszar ka»dy z trzech przycisków, widocznych w górnym rz dzie z prawej strony ekranu. Przyciski te pojawi si w lewym górnym rogu pustego obszaru. Mo»na je przeci gn w inne miejsce tak, aby nie nachodziªy na siebie. Nadanie nazwy w zªom klikamy na ka»dym z nich, a w polu w prawej cz ±ci ekranu, na dole wpisujemy nazw w zªa, a nast pnie klikamy przycisk Set. Ustawienie w zªów wychodzacych nast pnie klikamy na przycisk z ikon nuty. Pojawi si dookoªa niego przyciski z cyframi. Przeci gamy przycisk z cyfr 1 na przycisk z ikon grupy konsultantów, a przycisk z cyfr 2 na przycisk z ikon symbolizuj c w zeª logowania agenta. Przypisanie d¹wi ków nast pnie w prawej cz ±ci ekranu wybieramy przycisk Recordings assignment. W otwartym oknie wybieramy z listy uprzednio wysªany przez nas plik z d¹wi kiem i akceptujemy wybór, naciskaj c przycisk This one. Przypisanie agentów do kolejki nast pnie klikamy na przycisk z ikon grupy ludzi, i w prawej cz ±ci ekranu na dole naciskamy przycisk Groups assignment. W otwartym oknie z lewej cz ±ci tabeli przeci gamy identykator dodanego agenta na praw cz ±. Wybór ko«czymy klikaj c przycisk Ok. Ustawienie w zªa startowego w tym celu przeci gamy przycisk z zielona strzaªk po prawej stronie ekranu na przycisk z ikon nuty. Nadanie nazwy dla grafu i zapisanie go nazw wpisujemy w polu Name w prawej cz ±ci ekranu, na górze. Aby zapisa gotowy graf, naciskamy przycisk Save graph. Logowanie agentów graf i system jest ju» gotowy do dziaªania. Teraz wystarczy,»e osoba która zechce by konsultantem, zadzwoni w swoim programie SIP na numer gdzie nazwagrafu to nazwa nadana naszemu grafowi. Zostanie jej odtworzony plik d¹wi kowy dodany przez nas do bazy. Gdy agent naci±nie klawisz 2, zostanie poproszony o podanie swojego identykatora, zako«czonego znakiem #. Po wprowadzeniu, b dzie jeszcze musiaª poda swoje hasªo, równie» zako«czone znakiem #. Dane te s identyczne z tymi wprowadzonymi w formularzu podczas dodawania agenta. Gdy agent wykona oba kroki, zostanie zalogowany do serwisu i b dzie oczekiwaª w kolejce. W przypadku, gdy»aden z klientów nie b dzie z nim podª czony, b dzie mu odtwarzana muzyka. W momencie gdy klient zechce si poª czy z agentami, zostanie nawi zane poª czenie. Š czenie u»ytkowników aby u»ytkownik poª czyª si z systemem, wybiera w swoim programie SIP numer Zostanie mu odtworzony plik d¹wi kowy dodany przez nas do bazy. Gdy klient naci±nie 1, zostanie poª czony z agentem. Przegl danie statystyk system ju» dziaªa. Administrator mo»e ogl da np. liczb zalogowanych do systemu agentów. W tym celu w lewej cz ±ci ekranu wybiera opcj Home display, Agents' statistics albo Clients' statistics. 16

19 Rozdziaª 3 Wkªad zespoªu 3.1. Przebieg prac W toku prac nad projektem, niejednokrotnie powstawaªa konieczno± uzgodnienia lub dyskusji bie» cych problemów. Grupa, oprócz spotka«nominalnych (na zaj ciach ZPP), cz sto porozumiewaªa si za pomoc elektronicznych form kontaktu ( , komunikatory), a tak-»e organizowaªa dodatkowe spotkania na»ywo, w ró»nym skªadzie, w zale»no±ci od potrzeb danego podzespoªu. Po pewnym czasie zostaªa wypracowana swoista praktyka, inspirowana manifestem zwinnego oprogramowania, której gªówne zaªo»enia przedstawione s poni»ej: brak autorytatywnego lidera, narzucaj cego swoje zdanie nawet je±li nie istniaª konsens w okre±lonej sprawie, decyzje w grupie zapadaªy po otwartej dyskusji, w której najwi ksz wag stanowiªy argumenty podawane za i przeciw danemu rozwi zaniu dawaªo to pewno±,»e obrana droga jest sªuszna oraz sprzyjaªo budowaniu zespoªu, a tak»e dawaªo ka»demu uczestnikowi poczucie,»e jest jego wa»n cz ±ci spotkania na»ywo chocia» nie tak owocne, je±li chodzi o powstaªy w czasie ich trwania kod, to nieocenione, ze wzgl du na wytyczanie dalszej drogi i kierunku rozwoju tworzonego systemu w naszym wykonaniu przypominaªy one nieco spotkania scrum'owe miaªy ten sam cel oraz przebieg, natomiast byªy mniej formalne, a bardziej naturalne Zadania czªonków zespoªu Zastosowana metodyka i zasady wspóªpracy powoduj,»e trudno jest wskaza wyra¹ny podziaª pracy. Zespóª po±wi ciª szczególnie du»o wspólnego wysiªku na poznawanie nowych technologii. Mimo,»e wykonanie tej pracy byªo jednym z najwa»niejszych czynników nap dzaj cych post p projektu, w wielu przypadkach nie da si jej przypisa do konkretnej osoby. Poni»ej, do ka»dego czªonka zespoªu przypisane s elementy systemu, w których rozwój miaª szczególnie du»y wkªad. 17

20 Krzysztof Baªa»yk Asterisk Conguration Napisaª zbiór klas, wchodz cy w pakiet Asterisk Conguration, którego zadaniem jest zapisywanie informacji o stanie trwaªym naszego systemu (grafy, kolejki, agenci, u»ytkownicy) z bazy danych do plików konguracyjnych Asteriska. Asterisk File Parser Stworzyª grup klas zajmuj c si parsowaniem plików konguracyjnych Asteriska, aby w przypadku drobnej modykacji ustawie«unikn odczytywania wszystkich danych z bazy i zapisywania ich ponownie do pliku konguracyjnego. Recording Management, IVR Sound Management Zbudowal cz ±ci frontendu odpowiedzialne za zarz dzanie i odsªuchiwanie zarejestrowanych rozmów konsultantów, a tak»e wprowadzanie do systemu wªasnych plików d¹wi kowych, które b d odtwarzane w w zªach grafu IVR Piotr Iwaniuk Asterisk Resource Adapter Stworzyª konektor pomi dzy serwerem Asterisk, a kontenerem aplikacji. Konektor udost pnia logice metody przydatne w zarz dzaniu serwerem Asterisk oraz pozwala na napisanie Message Driven Bean (MDB) nasªuchuj cych na zdarzenia agentów i klientów. Raporty stanu serwera Asterisk Utworzyª usªugi sieciowe udost pniaj ce raporty stanu serwera Asterisk. Wykonaª tak»e cz ± interfejsu u»ytkownika wy±wietlaj c raporty Jakub Kobak Logic Uczestniczyª w tworzeniu moduªu ª cz cego wszystkie warstwy (Asterisk Resource Adapter, Baza danych, Asterisk Conguration, Ampersand Frontend) w jedn funkcjonuj c caªo± udost pniaj c metody pozwalaj ce na zarz dzanie systemem AmpersandCC Mateusz Michaªowski Baza danych 18

21 W pocz tkowej fazie projektu zajmowaª si zagadnieniami zwi zanymi z mapowaniem obiektowo-relacyjnym. Zadbaª o wspóªdziaªanie serwera aplikacji z Hibernate oraz PostgreSQL. Stworzyª zauwa»aln cz ± klas odpowiadaj cych encjom bazodanowym. Webservice'y Przeprowadziª wst pn analiz technologii webservice'ów, stworzyª cz ± metod webservice'ów i klas Data Transfer Object (DTO). Grafy IVR Wykonaª du» cz ± interfejsu u»ytkownika zwi zanego z grafami, stworzyª metody webservice'ów, klasy odpowiadaj ce encjom bazodanowym, klasy DTO, funkcje zajmuj ce si mapowaniem mi dzy obiektami transportowymi, a encjami Maciej Szwaja AmpersandFrontend Wspóªautor tego moduªu zajmowaª si mi dzy innymi pierwsz, zarzucon implementacj Frontendu w technologii GWT, a nast pnie wspóªpracowaª z Mateuszem Michaªowskim w rozwijaniu wersji z u»yciem Vaadina. Zarz dzanie ±rodowiskiem rozwoju systemu Pomysªodawca i gªówny wdro»eniowiec podczas zmiany systemu kontroli wersji na Git, pomagaª w integracji dodatkowych komponentów Vaadina do projektu Frontendu, a tak»e wspieraª zespóª w pomy±le u»ywania Mavena. 19

22

23 Rozdziaª 4 Napotkane problemy Poniewa» w projekcie u»yto wielu, nieznanych nam wcze±niej technologii, zespóª zmuszony byª jednocze±nie si ich uczy oraz stosowa. W wyniku ich wdra»ania zdarzaªy si ciekawe problemy, przez co konieczne byªo szukanie odpowiedzi w Internecie i literaturze. W przypadku, gdy udaªo si je rozwi za, pozostawano przy danej technologii, a gdy problemy okazywaªy si zbyt zªo»one, zespóª szukaª alternatywnych rozwi za« Asterisk Serwer Asterisk poza doª czonymi przykªadowymi plikami konguracyjnymi z du» ilo±ci komentarzy, nie ma wbudowanej dokumentacji. Istniej co prawda nie zawsze aktualne strony po±wi cone komunikacji VoIP z których mo»na dowiedzie si o wielu ciekawych funkcjach [patrz: VI, AG], to jednak nie ma jednego miejsca gdzie mo»na zapozna si z caª dokumentacj. Zatem znaczenie poszczególnych opcji i próby poprawnej konguracji wykonywane byªy z pocz tku metod prób i bª dów Zarz dzanie poª czeniem z AMI W systemie AmpersandCC istniej tylko jeden lokalny serwer Asterisk i staªa liczba komponentów komunikuj cych si z nim. My±l c o rozbudowie systemu w przyszªo±ci, przy tworzeniu konektora JCA do serwera Asterisk przyj to ogólniejsze zaªo»enia. Mo»e istnie wiele serwerów Asterisk, niekoniecznie lokalnych. Dla ka»dego serwera mo»liwe s ró»ne rodzaje komponentów potrzebuj cych poª czenia z nim. Gdyby ka»dy komponent tworzyª wªasne poª czenie z AMI zu»ycie zasobów byªoby wi ksze. Przy wi kszym obci»eniu pr dko± transferu mogªaby nie wystarczy do przesªania zdarze«. Jako rozwi zanie konektor JCA ka»demu obiektowi potrzebuj cemu poª czenia przypisuje klucz skªadaj cy si z adresu serwera. Dla ka»dego klucza tworzone jest dokªadnie jedno po- ª czenie, którym nadzoruje obiekt ManagedConnectionSupervisor. W przypadku napotkania drugi raz tych samych danych poª czenia, obiekt» daj cy poª czenia otrzymuje istniej ce ju» poª czenie. Je±li komponent nie potrzebuje ju» poª czenia, zgªasza to konektorowi. Poª czenia nie u»ywane przez»aden komponent s zamykane Model danych grafów IVR Jedn z funkcjonalno±ci, na któr poªo»ony zostaª du»y nacisk jest mo»liwo± zarz dzania kolejkami poª cze«i automatami odbieraj cymi rozmowy i ich organizacji w formie grafów 21

Enterprise Test Manager Architektura systemu. Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009

Enterprise Test Manager Architektura systemu. Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009 Enterprise Test Manager Architektura systemu Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009 1 Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel........................................

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz Lekcja 8 - ANIMACJA 1 Polecenia Za pomoc Baltiego mo»emy tworzy animacj, tzn. sprawia by obraz na ekranie wygl daª jakby si poruszaª. Do animowania przedmiotów i tworzenia animacji posªu» nam polecenia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE I STAŠE 1 Liczby losowe Czasami spotkamy si z tak sytuacj,»e b dziemy potrzebowa by program za nas wylosowaª jak ± liczb. U»yjemy do tego polecenia: - liczba losowa Sprawd¹my

Bardziej szczegółowo

Software Architecture Document wersja 2.0-nal

Software Architecture Document wersja 2.0-nal Software Architecture Document wersja 2.0-nal Marcin Miete«Maciej Szarli«ski studenci IV roku infromatyki Wydziaªu Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Projektowanie Obiektowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usªugi VPS

Regulamin Usªugi VPS Regulamin Usªugi VPS 1 (Poj cia) Poj cia u»ywane w niniejszym Regulaminie maj znaczenia jak okre±lone w Ÿ1 Regulaminu Ogólnego Usªug Auth.pl Sp. z o.o. oraz dodatkowo jak ni»ej: Wirtualny Serwer Prywatny

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Lekcja 12 - POMOCNICY

Lekcja 12 - POMOCNICY Lekcja 12 - POMOCNICY 1 Pomocnicy Pomocnicy, jak sama nazwa wskazuje, pomagaj Baltiemu w programach wykonuj c cz ± czynno±ci. S oni szczególnie pomocni, gdy chcemy ci g polece«wykona kilka razy w programie.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

ANALIZA NUMERYCZNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15 ANALIZA NUMERYCZNA Grzegorz Szkibiel Wiosna 2014/15 Spis tre±ci 1 Metoda Eulera 3 1.1 zagadnienia brzegowe....................... 3 1.2 Zastosowanie ró»niczki...................... 4 1.3 Output do pliku

Bardziej szczegółowo

PLD Linux Day. Maciej Kalkowski. 11 marca 2006. Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM

PLD Linux Day. Maciej Kalkowski. 11 marca 2006. Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM 11 marca 2006 Nasz nagªówek Wprowadzenie Co to jest klaster? Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Wprowadzenie Co to jest klaster?

Bardziej szczegółowo

Edyta Juszczyk. Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie. Lekcja 1Wst p

Edyta Juszczyk. Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie. Lekcja 1Wst p Lekcja 1 Wst p Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Baltie Baltie Baltie jest narz dziem, które sªu»y do nauki programowania dla dzieci od najmªodszych lat. Zostaª stworzony przez Bohumira Soukupa

Bardziej szczegółowo

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn do Wykorzystanie do na moc elektryczn Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Slide 1 of 20 do Coraz bardziej popularne staj si zagadnienia zwi zane z prac ¹ródªa energii elektrycznej (i cieplnej)

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Analiza wydajno±ci serwera openldap

Analiza wydajno±ci serwera openldap Analiza wydajno±ci serwera openldap Autor: Tomasz Kowal 13 listopada 2003 Wst p Jako narz dzie testowe do pomiarów wydajno±ci i oceny konguracji serwera openldap wykorzystano pakiet DirectoryMark w wersji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nr 1 Projekt Podstawy In»ynierii Oprogramowania, Wydziaª Elektryczny

Sprawozdanie nr 1 Projekt Podstawy In»ynierii Oprogramowania, Wydziaª Elektryczny Sprawozdanie nr 1 Projekt Podstawy In»ynierii Oprogramowania, Wydziaª Elektryczny Artur Skonecki Mikoªaj Kowalski Marcin Wartecz-Wartecki Prowadz cy: mgr in». Adam Srebro Wygenerowano: 23 marca 2010 Spis

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Android. Podstawy tworzenia aplikacji. Piotr Fulma«ski. March 4, 2015

Android. Podstawy tworzenia aplikacji. Piotr Fulma«ski. March 4, 2015 Android Podstawy tworzenia aplikacji Piotr Fulma«ski Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Zawodowa w Pªocku, Polska March 4, 2015 Table of contents Framework Jednym z najwarto±ciowszych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Testowanie i wdrażanie oprogramowania Emulator systemu bankowego

Testowanie i wdrażanie oprogramowania Emulator systemu bankowego Kamil Bednarz, Rafał Bukała, Rafał Liwerski, Maciej Maciejko, Marcin Pacułt, Krzysztof Pado 20 czerwca 2011 Plan prezentacji 1 Cel projektu 2 3 Narzędzia i technologie wykorzystane w projekcie 4 Cel projektu

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania - Roman Grundkiewicz - 013Z Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, )

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: JEE/JSP Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do programistów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 103 4-06-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komunikacji sieciowej programu Microsoft Excel z serwerem Wonderware Historian Program Microsoft Excel jest bardo często

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Ukªady Kombinacyjne - cz ± I

Ukªady Kombinacyjne - cz ± I Ukªady Kombinacyjne - cz ± I Sebastian Kurczyk sebastian.kurczyk@polsl.pl Piotr Krauze piotr.krauze@polsl.pl 13 kwietnia 2013 Streszczenie Celem niniejszego laboratorium jest zapoznanie studentów z metodami

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

Baza danych - Access. 2 Budowa bazy danych

Baza danych - Access. 2 Budowa bazy danych Baza danych - Access 1 Baza danych Jest to zbiór danych zapisanych zgodnie z okre±lonymi reguªami. W w»szym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyj tymi dla danego programu

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wiczenia Administracja usªugami domenowymi Konguracja NFS z Kerberosem

Instrukcja do wiczenia Administracja usªugami domenowymi Konguracja NFS z Kerberosem Instrukcja do wiczenia Administracja usªugami domenowymi Konguracja NFS z Kerberosem Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki 1 czerwca 2010 Data wykonania Skªad Grupy Ocena Podczas wykonywania wiczenia odznaczaj

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera FTP w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012

Instalacja i konfiguracja serwera FTP w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 Źródło: http://www.ipv6migrationguide.net/pl/?mode=browse&ident=1357332926&page=2&step =14 Instalacja i konfiguracja serwera FTP w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 Instalacja serwera FTP Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Hotel Hilberta. Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci. Marcin Kysiak. Festiwal Nauki, 20.09.2011. Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego

Hotel Hilberta. Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci. Marcin Kysiak. Festiwal Nauki, 20.09.2011. Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego Festiwal Nauki, 20.09.2011 Nasze do±wiadczenia hotelowe Fakt oczywisty Hotel nie przyjmie nowych go±ci, je»eli wszystkie

Bardziej szczegółowo

Projekt ATENA - system wspomagaj cy zarz dzanie szkoª lub zespoªem szkóª przedlicealnych

Projekt ATENA - system wspomagaj cy zarz dzanie szkoª lub zespoªem szkóª przedlicealnych Projekt ATENA - system wspomagaj cy zarz dzanie szkoª lub zespoªem szkóª przedlicealnych Robert Boczek Dawid Ciepli«ski Paweª Bara 19 marca 2009 Outline Technologia w trzech etapach JAVA Oracle Java Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/10_04/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (PD2) Zadanie 6 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi na

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo