Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem dra Janusza Jabªonowskiego Instytut Informatyki Czerwiec 2010

2 O±wiadczenie kieruj cego prac Potwierdzam,»e niniejsza praca zostaªa przygotowana pod moim kierunkiem i kwalikuje si do przedstawienia jej w post powaniu o nadanie tytuªu zawodowego. Data Podpis kieruj cego prac O±wiadczenie autora (autorów) pracy wiadom odpowiedzialno±ci prawnej o±wiadczam,»e niniejsza praca dyplomowa zostaªa napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera tre±ci uzyskanych w sposób niezgodny z obowi zuj cymi przepisami. O±wiadczam równie»,»e przedstawiona praca nie byªa wcze±niej przedmiotem procedur zwi zanych z uzyskaniem tytuªu zawodowego w wy»szej uczelni. O±wiadczam ponadto,»e niniejsza wersja pracy jest identyczna z zaª czon wersj elektroniczn. Data Podpis autora (autorów) pracy

3 Streszczenie Praca przedstawia gªówne zagadnienia zwi zane z powstawaniem systemu wspierania komunikacji w technologii Voice-over-Internet Protocol (VoIP) AmpersandCC. Opisane zostaªy u»yte technologie, rozwi zania architektoniczne, jak równie» udziaª poszczególnych czªonków zespoªu w tworzeniu projektu. Sªowa kluczowe Java Enterprise Edition, Web Services, Google Web Toolkit, Hibernate, VoIP, Asterisk, call center, Vaadin 11.3 Informatyka Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus) H. Information Systems H.4.3 Communications Applications Klasykacja tematyczna Tytuª pracy w j zyku angielskim Ampersand Call Center a system for supporting and managing comunication in VoIP technology

4

5 Spis tre±ci 1. Wst p Kontekst Denicje Opis projektu Funkcjonalno± i przypadki u»ycia Architektura Technologie Moduª AmpersandCore Moduª AmpersandFrontend Moduª AmpersandDto Serwer aplikacji Asterisk Adapter komunikacji z serwerem Asterisk Technologie uªatwiaj ce prac Logika Grafy IVR Poª czenie SIP z systemem Mechanizm kolejkowania Frontend Przykªad u»ycia Wkªad zespoªu Przebieg prac Zadania czªonków zespoªu Krzysztof Baªa»yk Piotr Iwaniuk Jakub Kobak Mateusz Michaªowski Maciej Szwaja Napotkane problemy Asterisk Zarz dzanie poª czeniem z AMI Model danych grafów IVR Zawarto± doª czonego no±nika Podsumowanie

6 Bibliograa

7 Rozdziaª 1 Wst p Niniejsza praca opisuje system AmpersandCC, który powstaª w ramach seminarium licencjackiego przedmiotu Zespoªowy Projekt Programistyczny. Przedstawione zostaªy funkcjonalno±ci systemu, wykorzystane technologie oraz opis pracy czªonków zespoªu nad projektem. Do dokumentu doª czona jest pªyta CD, której zawarto± opisana jest w rozdziale 5. W skªad zespoªu wchodziªy nast puj ce osoby: Krzysztof Baªa»yk Piotr Iwaniuk Jakub Kobak Mateusz Michaªowski Maciej Szwaja Opiekunem pracy licencjackiej byª dr Janusz Jabªonowski i prowadz cy przedmiot Zespo- ªowy Projekt Programistyczny mgr Michaª Mo»d»onek. Podstawowym zaªo»eniem projektu byªo z jednej strony stworzenie centrum zarz dzania obsªug klienta w technologii VoIP, a z drugiej zrealizowanie wymaga«formalnych zwi zanych z przedmiotem Kontekst Tradycyjne rozwi zania call center, bazuj ce na sprz towych centralach i aparatach telefonicznych maj wiele wad. Zajmuj du» powierzchni, wymagaj specjalistycznego sprz tu oraz wykwalikowanych pracowników. AmpersandCC pozwala na utworzenie rozwi zania programowego bazuj cego na oprogramowaniu komputerowym. Konguracja realizowana jest za pomoc przegl darki internetowej, a do komunikacji wykorzystane zostaªo gotowe oprogramowanie Asterisk, które zajmuje si przesyªaniem strumienia d¹wi kowego przez Internet za pomoc protokoªu TCP/IP i UDP. Dzi ki temu unikni to wielu wad znanych z tradycyjnych rozwi za«. System bazuje na rozproszonym protokole VoIP, dzi ki czemu konsultanci nie musz przebywa w siedzibie rmy rozmowy mog prowadzi z dowolnego komputera, a nawet z aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym. Cech AmpersandCC jest tak»e elastyczno± w dostosowywaniu liczby konsultantów i ich zada«w zale»no±ci od bie» cej liczby poª cze«. Nie ma potrzeby wynajmowania dodatkowych pomieszcze«oraz kupowania drogiego sprz tu, zatem prezentowane rozwi zanie jest o wiele prostsze w utrzymaniu. 5

8 AmpersandCC nie wymusza ograniczenia si wyª cznie do technologii internetowych. Nadal istnieje mo»liwo± doª czenia urz dzenia sprz towego, które pozwoli poª czy si z call center za pomoc tradycyjnego telefonu Denicje VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) technologia cyfrowa umo»liwiaj ca przesy- ªanie mowy za pomoc ª czy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystuj cych protokóª IP, popularnie nazywana telefoni internetow. Dane przesyªane s przy u»yciu protokoªu IP. Enterprise JavaBeans (EJB) technologia "po stronie serwera" b d ca jednym z elementów specykacji Javy JEE / J2EE. Na EJB mo»na spojrze jak na podzbiór mo»liwo±ci Javy w kontek±cie zarz dzania ziarnami EJB udost pniaj cych im usªugi jak transakcyjno±, trwaªo±, rozproszenie, bezpiecze«stwo, wielodost p, itp. Jedyne, co wymaga si od programisty korzystaj cego ze specykacji EJB, to dostosowanie do pewnego kontraktu EJB (wymogów implementacyjnych), którego zastosowanie zwalnia u»ytkownika EJB (dostawcy ziarna lub caªego moduªu ziaren EJB) z konieczno±ci opracowywania wªasnych metod obsªugi komponentów. Usªuga sieciowa (ang. web service) komponent programowy, mo»liwie jak najmniej zale»ny od platformy i implementacji, dostarczaj cy okre±lonej funkcjonalno±ci. Framework (rama projektowa, szkielet) to w programowaniu struktura wspomagaj ca tworzenie, rozwój i testowanie powstaj cej aplikacji. Z reguªy na framework skªadaj si programy wspomagaj ce, biblioteki kodu ¹ródªowego i inne podobne narz dzia. SIP (ang. Session Initiation Protocol) protokóª inicjowania sesji, zaproponowany przez IETF standard dla zestawiania sesji pomi dzy jednym lub wieloma klientami. Jest obecnie dominuj cym protokoªem sygnalizacyjnym dla Voice over IP i stopniowo zast puje H

9 Rozdziaª 2 Opis projektu 2.1. Funkcjonalno± i przypadki u»ycia AmpersandCC to system udost pniaj cy nast puj ce funkcjonalno±ci telefonicznego biura obsªugi klienta: interaktywna obsªuga osoby dzwoni cej przy pomocy wybierania tonowego, zarz dzanie struktur grup konsultantów, automatyczne kierowanie rozmówcy do wªa±ciwej grupy konsultantów, zarz dzanie grafami przebiegu rozmowy Interactive Voice Response (IVR), kolejkowanie rozmów, nagrywanie i odsªuch nagranych rozmów. U»ytkownicy sytemu mog wykonywa czynno±ci, które zostaªy zilustrowane na rysunku 2.1. Aby speªni oczekiwania u»ytkowników ko«cowych, w projekcie szczególny nacisk poªo»ony zostaª na ªatwo± konguracji, tak by byªa ona mo»liwa do wykonania przez u»ytkownika bez technicznej wiedzy. Wszystkie czynno±ci zwi zane z zarz dzaniem systemem mo»na wykona za pomoc gracznego interfejsu u»ytkownika dost pnego przez przegl dark internetow Architektura System AmpersandCC skªada si z 4 gªównych moduªów: AmpersandCore moduª stanowi cy centraln cz ± aplikacji. Zarz dza komunikacj wymienian z systemem Asterisk, u»ytkownikami, generuje pliki konguracyjne dla Asteriska, jak równie» obsªuguje dost p do bazy danych. AmpersandFrontend moduª udost pniaj cy interfejs u»ytkownika, za pomoc którego realizowana jest zdalna obsªuga funkcji dostarczanych przez AmpersandCore. AmpersandDto moduª stanowi cy poª czenie mi dzy interfejsem u»ytkownika a logik systemu. Wyodr bnia interfejs usªug sieciowych oraz klasy realizuj ce transport danych. 7

10 Rysunek 2.1: Diagram przypadków u»ycia asterisk-server-interface moduª nakªadaj cy warstw abstrakcji na system Asterisk. Utrzymuje poª czenie oraz zajmuje si niskopoziomow komunikacj z serwerem VoIP. Jako platform obsªuguj c poª czenia VoIP zostaª wybrany system Asterisk. Dostarcza on podstawowej infrastruktury zwi zanej z poª czeniami VoIP, wysyªa komunikaty o przychodz cych poª czeniach, jak równie» umo»liwia wysyªanie» da«steruj cych prac systemu Technologie Moduª AmpersandCore Mapowanie obiektowo-relacyjne Zespóª zdecydowaª si u»y mechanizmu mapowania obiektowo-relacyjnego, które znacz co upraszcza operowanie na danych w wy»szych warstwach aplikacji. Implementacj Java Persistence API (JPA), na któr zdecydowaª si zespóª jest Hibernate, wspóªpracuj cy z baz danych PostgreSQL. Wybór tych konkretnych rozwi za«wynikaª z ich popularno±ci, jak równie» wcze±niejszych do±wiadcze«czªonków zespoªu. Enterprise Java Beans (EJB) Komponenty systemu AmpersandCC zostaªy zaimplementowane w architekturze EJB. Umo»- liwiªo to wykorzysta mo»liwo±ci serwera aplikacji w zarz dzaniu czasem»ycia oraz zale»no- ±ciami pomi dzy moduªami. Wi kszo± funkcjonalno±ci zostaªa zamkni ta w komponentach Stateless Session Bean. Dzi ki temu wszystkie globalne i wspóªdzielone dane byªy zarz dzane przy pomocy JPA. Do obsªugi zdarze«serwera Asterisk zostaªy u»yte komponenty Message- Driven Bean. 8

11 Rysunek 2.2: Diagram zale»no±ci mi dzy moduªami. Zespóª stworzyª komponenty uruchamiane na serwerze aplikacji JBoss i zadbaª o kumunikacj z pozostaªymi moduªami Moduª AmpersandFrontend Vaadin W pocz tkowej fazie projektu podj to decyzj napisania interfejsu u»ytkownika w technologii Google Web Toolkit (GWT). Pozwala ona pisa w j zyku Java, zarówno kod uruchamiany na serwerze aplikacji jak i po stronie klienta (po wcze±niejszym skompilowaniu do JavaScript). GWT wymusza na programi±cie jawne zdeniowanie zdalnych metod GWT Remote Procedure Call (GWT-RPC). Oznacza to,»e programista musi kontrolowa bardzo du» cz ± ruchu mi dzy przegl dark a serwerem. W trakcie trwania projektu, okazaªo si,»e nakªad pracy zwi zany z kontrol GWT- RPC jest zbyt du»y w stosunku do korzy±ci wydajno±ciowych, które ten mechanizm oferowaª. Istotnym ograniczeniem GWT byªa równie» niedostateczna ilo± gotowych komponentów gra- cznych. Niedogodno±ci spowodowaªy zmian technologii z GWT na Vaadin. Vaadin jest frameworkiem opartym na GWT, który zwalnia programist z konieczno±ci kontrolowania wymiany informacji mi dzy serwerem aplikacji, a cz ±ci klienck uruchamian w przegl darce. Oferuje równie» wiele wbudowanych komponentów gracznych. Decycja o przej±ciu na Vaadina, byªa tym ªatwiejsza,»e nadal istniaªa mo»liwo± wspóªpracy z komponentami napisanymi w GWT, z czego zespóª niejednokrotnie skorzystaª Moduª AmpersandDto Usªugi sieciowe Decyzja o wykorzystaniu mechanizmu webservice'ów zostaªa podj ta by zapewni jak najwi ksz niezale»no± logiki aplikacji od interfejsu u»ytkownika. Dzi ki temu mo»liwe jest dalsze rozszerzanie aplikacji o biurkowe aplikacje klienckie czy te» interfejs u»ytkownika dziaªaj cy 9

12 na urz dzeniach przeno±nych. Poprawiono te» skalowalno±, gdy» mo»liwe jest tak»e uruchomienie kodu logiki i interfejsu u»ytkownika na osobnych maszynach Serwer aplikacji Kieruj c si obowi zuj cymi standardami przemysªowymi, zespóª zdecydowaª si na uruchamianie wszystkich podprojektów systemu na serwerze aplikacji JBoss GA. O wyborze tego konkretnego rozwi zania zadecydowaªa jego popularno± oraz kontakty czªonków zespoªu z osobami maj cymi do±wiadczenie z tym produktem Asterisk Jest to oprogramowanie centrali telefonicznej serwera VoIP. Do jego gªównych zalet nale»y: prosta obsªuga, mo»liwo± stworzenia poczty gªosowej, agentów, kolejek, automatycznego kolejkowania klientów do agentów, nagrywania rozmów, przypisywania czynno±ci pojedynczym cyfrom naciskanym przez u»ytkownika jak i te» tworzenia caªych wyra»e«regularnych Adapter komunikacji z serwerem Asterisk AMI Asterisk Management Interface Jednym ze sposobów zdalnego zarz dzania serwerem Asterisk jest Asterisk Management Interface (AMI). Interfejs ten wykorzystuje do komunikacji protokóª telnet. Dane przesyªane s w maªych pakietach skªadaj cych si z listy par klucz warto±. Wykorzystanie prostego protokoªu powoduje niewielkie zu»ycie zasobów. Po uwierzytelnieniu mo»liwe jest zarówno wydawanie polece«jak i otrzymywanie informacji o zdarzeniach. Asterisk-Java Biblioteka napisana w Javie, która udost pnia funkcje oferowane przez AMI. Dzi ki niej mo»- liwe jest tworzenie i zamykanie poª cze«z interfejsem zarz dzaj cym, wysyªanie komend oraz nasªuchiwanie na zdarzenia. JCA Java Connector Architecture Interfejs sªu» cy do komunikacji z Asteriskiem jest zaimplementowany wg rozwi zania Java Connector Architecture w wersji 1.5. Dost p do zasobów funkcji zwi zanych z serwerem Asterisk jest realizowany przy pomocy wstrzykiwania zale»no±ci. Tworzenie i zamykanie po- ª cze«jest zarz dzane przez kontener aplikacji. Interfejs realizuje dwustronn komunikacj z serwerem Asterisk. Do wydawania polece«u»yty jest mechanizm poª cze«podobny do Java Database Connectivity (JDBC). Natomiast zdarzenia obsªugiwane s przy pomocy wªasnego rodzaju Message Driven Bean, podobnie do Java Message Service (JMS). Implementacja komunikacji z serwerem Asterisk wykorzystuje bibliotek Asterisk-Java Technologie uªatwiaj ce prac Apache Maven 2 Ju» na pocz tku wspóªpracy pojawiª si problem z kompilacj i uruchamianiem kodu, czego przyczyn byªa du»a ilo± zale»no±ci od zewn trznych, jak i wewn trznych bibliotek. Rozwi - zaniem problemu okazaª si Maven, który zostaª doceniony za ªatwo± obsªugi i du» liczb 10

13 dost pnych repozytoriów z przydatnymi bibliotekami. Istotna dla czªonków zespoªu byªa tak»e caªkowita niezale»no± narz dzia od u»ywanego ±rodowiska pracy. Systemy kontroli wersji Pocz tkowo kod wersjonowany byª za pomoc Subversion. Wraz z rozwojem aplikacji zespóª zacz ª dostrzega ograniczenia wynikaj ce centralnej architektury tego systemu kontroli wersji, dlatego w ko«cowej fazie projektu, kod wersjonowany byª na repozytoriach Git. Narz dzia Google We wspóªpracy pomocna okazaªa si grupa dyskusyjna (stworzona na portalu Google), na której na bie» co publikowane byªy informacje o post pie prac. Podczas prac nad dokumentami i prezentacjami zespóª wspomagaª si narz dziami do wspóªdzielenia dokumentów (Google Docs). Wirtualne maszyny Wa»ne byªo, aby ka»dy z czªonków zespoªu posiadaª takie same ±rodowisko systemowe wraz z tymi samymi wersjami aplikacji i bibliotek, z których korzysta projekt. Dlatego wszyscy korzystali z tego samego obrazu maszyny wirtualnej Logika Grafy IVR Przebieg wszystkich mo»liwych scenariuszy poª czenia z systemem call center dobrze jest reprezentowa w postaci grafu z etykietami na kraw dziach i wyró»nionym jednym z wierzchoªków. Wierzchoªki grafu odpowiadaj stanom, w których mo»e znajdowa si dzwoni cy, natomiast kraw dzie e 1,..., e n z etykietami w 1,..., w n prowadz ce od wierzchoªka a 0 do wierzchoªków a 1,..., a n odpowiadaj przej±ciom do stanów a 1,..., a n po wybraniu przez u»ytkownika z klawiatury odpowiednio jednej z cyfr w 1,..., w n b d c w stanie a 0. Natomiast wyró»niony wierzchoªek jest to stan startowy, w którym znajdzie si osoba tu» po poª czeniu si z systemem. W naszym systemie wyró»niamy 3 rodzaje wierzchoªków: automat z ka»dym z takich wierzchoªków zwi zany jest pewien plik d¹wi kowy, który jest odtwarzany u»ytkownikowi w momencie znalezienia sie w tym stanie. Tylko z tego rodzaju wierzchoªków mog wychodzi kraw dzie, które reprezentuj przej±cia do innych wierzchoªków. Je»eli takie wyst puj, aplikacja czeka na wybór odpowiedniej cyfry z klawiatury przez u»ytkownika. Je»eli wierzchoªek nie ma kraw dzi wychodz cych, po odtworzeniu pliku d¹wi kowego nast puje rozª czenie poª czenia klienta. logowanie u»ytkownik po wej±ciu do takiego wierzchoªka ma mo»liwo± zalogowania si jako agent, podaj c swój identykator, zako«czony znakiem krzy»yka, a nast pnie hasªo, równie» zako«czone znakiem krzy»yka. Je»eli logowanie powiedzie si agent staje si aktywny. kolejka z ka»d z kolejek zwi zany jest pewien zbiór agentów. U»ytkownik po wej±ciu do takiego w zªa ma mo»liwo± nawi zania rozmowy gªosowej z agentem. 11

14 Poª czenie SIP z systemem Do prowadzenia rozmów gªosowych wymagany jest dowolny program do wykonywania poª - cze«sip (np. Twinkle, Ekiga, X-Lite). Aby poª czy si z systemem, u»ytkownik nawi zuje poª czenie z adresem gdzie X jest nazw grafu zdeniowan podczas jego tworzenia, a ampersandcc.pl adresem domeny, pod któr uruchomiony jest serwer Mechanizm kolejkowania Z ka»d z kolejek, zapisanych jako w zªy w grae zwi zane s dwie wirtualne kolejki jedna zawiera klientów, chc cych nawi za poª czenie z agentem, a druga agentów gotowych do odebrania poª czenia, przy czym ci drudzy mog wyst powa w wielu kolejkach jednocze±nie. U»ytkownik po wej±ciu do odpowiedniego w zªa-kolejki ustawia si na ko«cu kolejki u»ytkowników chc cych nawi za poª czenie z agentem. Natomiast agent po zalogowaniu si, ustawia si na ko«cu wszystkich kolejek, do których jest przypisany. Je»eli w kolejce czekaj ju» u»ytkownicy, albo»aden z agentów przypisanych do niej nie jest zalogowany lub wolny, u»ytkownikowi odtwarzana jest muzyka. Muzyka odtwarzana jest tak»e agentom, którzy nie prowadz aktualnie»adnej rozmowy, a s przypisani do kolejek, w których nie oczekuj»aden u»ytkownik. W przypadku, gdy u»ytkownik staje si pierwszy w kolejce i istniej w kolejce wolny agent, u»ytkownik usuwany jest z kolejki, agent usuwany jest ze wszystkich kolejek do których zostaª przypisany, po czym nast puje zestawienie poª czenia. W momencie, gdy poª - czenie si zako«czy (u»ytkownik si rozª czy, agent rozª czy u»ytkownika), agent doª cza na koniec do wszystkich kolejek do których zostaª przypisany. Jest to tzw. mechanizm karuzelowy (ang. round-robin). W przypadku, gdy agent rozª czy si z systemem, zostaj on usuni ty ze wszystkich kolejek do których zostaª przypisany i staje si nieaktywny a» do momentu ponownego zalogowania si Frontend Dost p uzytkownika ko«cowego do naszego serwisu realizowany jest przez moduª AmpersandFrontend. Poniewa» jest to jedyna cz ± naszego oprogramowania, z któr u»ytkownik ma bezpo±redni kontakt, dlatego wªo»yli±my du»o pracy w to, aby byª czytelny i intuicyjny, a jego obsªuga nie przynosiªa problemów osobie bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Dost p do niego odbywa si z poziomu przegl darki internetowej. Zawarto± podzielona jest na kilka podstron, z której ka»da odpowiada za pewn funkcjonalno±. W obr bie niektórych podstron zostaª jeszcze dokonany podziaª na zakªadki. Jego schemat wraz z opisem akcji, które mo»na na nich zrealizowa przebiega nast puj co: Home przegl danie statystyk serwisu w postaci wykresów Users przegl danie i zarz dzanie konsultantami i administratorami Groups of users tworzenie i modykacja grup konsultantów IVR Sounds zarz dzanie d¹wi kami Uploaded sounds przegl d i zarz dzanie wprowadzonymi do serwisu plikami d¹wi kowymi Add new sounds wysyªanie do serwisu nowych plików d¹wi kowych 12

15 Assign soundss to events przypisywanie do staªych akcji (pro±ba o hasªo agenta podczas logowania, nieprawidªowy wybór numeru przez klienta, komunikaty diagnostyczne) plików d¹wi kowych IVR Graphs tworzenie i zarz dzanie grafami IVR System settings zmiana nast puj cych ustawie«timeouts reakcja systemu podczas zbyt dªugiej nieaktywno±ci klienta w grae IVR Wrong key choice reakcja systemu w przypadku naciskania przez klienta nieprawidªowych klawiszy w grae IVR Terminating calls by agents opcje ko«czenia poª czenia z klientem przez agenta Recordings ustawienia opcji nagrywania rozmów konsultantów, przegl danie listy zarejestrowanych poª cze«agents' Statistics szczegóªowy przegl d statystyk dotycz cych agentów Clients' Statistics szczegóªowy przegl d statystyk dotycz cych klientów 13

16 Rysunek 2.3: Tworzenie grafu IVR Rysunek 2.4: Przypisywanie d¹wi ków do staªych akcji 14

17 Rysunek 2.5: Przegl danie statystyk Przykªad u»ycia Zostanie tu opisana przykªadowa ±cie»ka, jak osoba chc ca zaªo»y wªasne call-center powinna pod»y. Na potrzeby tego podrozdziaªu przyjmijmy,»e oprogramowanie zostaªo ju» zainstalowane i jest dost pne pod domen ampersandcc.pl. Uruchamiamy stron startow serwisu przechodzimy w przegl darce internetowej do strony Logujemy si jako administrator klikamy w prawym górnym rogu przycisk Login, a nast pnie w otwartym oknie podajemy nazw u»ytkownika (login) i hasªo (password) administratora. Standardowo jest to login: admin, password: admin. Dodajemy konta konsultantów klikamy w lewej cz ±ci strony na pole Users, a nast pnie w otwartym formularzu wypeªniamy dane konsultanta pami taj c, aby hasªo byªo zªo»one wyª cznie z cyfr. Po zako«czeniu klikamy przycisk Add. Krok ten powtarzamy w przypadku, gdy chcemy stworzy wi cej ni» jedno konto konsultanta. Dodajemy do serwisu d¹wi ki klikamy w lewej cz ±ci strony na pole IVR Sounds i przechodzimy do zakªadki Add new sound. W polu Sound name wprowadzamy nazw wgrywanego d¹wi ku, która b dzie widoczna w bazie i na li±cie, w polu Sound description opcjonalnie opis. Nast pnie klikamy przycisk Upload, wybieramy na dysku interesuj cy nas plik z d¹wi kiem, zatwierdzamy i klikamy przycisk Add to database. W przypadku, gdy chcemy wgra wi cej ni» jeden plik z d¹wi kiem, powtarzamy ten krok. Je±li chcemy podejrze dodane przez nas pliki, przechodzimy do zakªadki Uploaded sounds. Rysunek 2.6: Przykªadowy graf 15

18 Tworzenie grafu IVR klikamy w lewej cz ±ci strony na pole IVR Graphs a nast pnie w otwartej stronie na przycisk New graph. Teraz nale»y zaprojektowa graf. W tym przykªadzie posªu»ymy si prostym grafem, zawieraj cym 3 w zªy jak na rysunku 2.6. Klikamy, lub przeci gamy na pusty obszar ka»dy z trzech przycisków, widocznych w górnym rz dzie z prawej strony ekranu. Przyciski te pojawi si w lewym górnym rogu pustego obszaru. Mo»na je przeci gn w inne miejsce tak, aby nie nachodziªy na siebie. Nadanie nazwy w zªom klikamy na ka»dym z nich, a w polu w prawej cz ±ci ekranu, na dole wpisujemy nazw w zªa, a nast pnie klikamy przycisk Set. Ustawienie w zªów wychodzacych nast pnie klikamy na przycisk z ikon nuty. Pojawi si dookoªa niego przyciski z cyframi. Przeci gamy przycisk z cyfr 1 na przycisk z ikon grupy konsultantów, a przycisk z cyfr 2 na przycisk z ikon symbolizuj c w zeª logowania agenta. Przypisanie d¹wi ków nast pnie w prawej cz ±ci ekranu wybieramy przycisk Recordings assignment. W otwartym oknie wybieramy z listy uprzednio wysªany przez nas plik z d¹wi kiem i akceptujemy wybór, naciskaj c przycisk This one. Przypisanie agentów do kolejki nast pnie klikamy na przycisk z ikon grupy ludzi, i w prawej cz ±ci ekranu na dole naciskamy przycisk Groups assignment. W otwartym oknie z lewej cz ±ci tabeli przeci gamy identykator dodanego agenta na praw cz ±. Wybór ko«czymy klikaj c przycisk Ok. Ustawienie w zªa startowego w tym celu przeci gamy przycisk z zielona strzaªk po prawej stronie ekranu na przycisk z ikon nuty. Nadanie nazwy dla grafu i zapisanie go nazw wpisujemy w polu Name w prawej cz ±ci ekranu, na górze. Aby zapisa gotowy graf, naciskamy przycisk Save graph. Logowanie agentów graf i system jest ju» gotowy do dziaªania. Teraz wystarczy,»e osoba która zechce by konsultantem, zadzwoni w swoim programie SIP na numer gdzie nazwagrafu to nazwa nadana naszemu grafowi. Zostanie jej odtworzony plik d¹wi kowy dodany przez nas do bazy. Gdy agent naci±nie klawisz 2, zostanie poproszony o podanie swojego identykatora, zako«czonego znakiem #. Po wprowadzeniu, b dzie jeszcze musiaª poda swoje hasªo, równie» zako«czone znakiem #. Dane te s identyczne z tymi wprowadzonymi w formularzu podczas dodawania agenta. Gdy agent wykona oba kroki, zostanie zalogowany do serwisu i b dzie oczekiwaª w kolejce. W przypadku, gdy»aden z klientów nie b dzie z nim podª czony, b dzie mu odtwarzana muzyka. W momencie gdy klient zechce si poª czy z agentami, zostanie nawi zane poª czenie. Š czenie u»ytkowników aby u»ytkownik poª czyª si z systemem, wybiera w swoim programie SIP numer Zostanie mu odtworzony plik d¹wi kowy dodany przez nas do bazy. Gdy klient naci±nie 1, zostanie poª czony z agentem. Przegl danie statystyk system ju» dziaªa. Administrator mo»e ogl da np. liczb zalogowanych do systemu agentów. W tym celu w lewej cz ±ci ekranu wybiera opcj Home display, Agents' statistics albo Clients' statistics. 16

19 Rozdziaª 3 Wkªad zespoªu 3.1. Przebieg prac W toku prac nad projektem, niejednokrotnie powstawaªa konieczno± uzgodnienia lub dyskusji bie» cych problemów. Grupa, oprócz spotka«nominalnych (na zaj ciach ZPP), cz sto porozumiewaªa si za pomoc elektronicznych form kontaktu ( , komunikatory), a tak-»e organizowaªa dodatkowe spotkania na»ywo, w ró»nym skªadzie, w zale»no±ci od potrzeb danego podzespoªu. Po pewnym czasie zostaªa wypracowana swoista praktyka, inspirowana manifestem zwinnego oprogramowania, której gªówne zaªo»enia przedstawione s poni»ej: brak autorytatywnego lidera, narzucaj cego swoje zdanie nawet je±li nie istniaª konsens w okre±lonej sprawie, decyzje w grupie zapadaªy po otwartej dyskusji, w której najwi ksz wag stanowiªy argumenty podawane za i przeciw danemu rozwi zaniu dawaªo to pewno±,»e obrana droga jest sªuszna oraz sprzyjaªo budowaniu zespoªu, a tak»e dawaªo ka»demu uczestnikowi poczucie,»e jest jego wa»n cz ±ci spotkania na»ywo chocia» nie tak owocne, je±li chodzi o powstaªy w czasie ich trwania kod, to nieocenione, ze wzgl du na wytyczanie dalszej drogi i kierunku rozwoju tworzonego systemu w naszym wykonaniu przypominaªy one nieco spotkania scrum'owe miaªy ten sam cel oraz przebieg, natomiast byªy mniej formalne, a bardziej naturalne Zadania czªonków zespoªu Zastosowana metodyka i zasady wspóªpracy powoduj,»e trudno jest wskaza wyra¹ny podziaª pracy. Zespóª po±wi ciª szczególnie du»o wspólnego wysiªku na poznawanie nowych technologii. Mimo,»e wykonanie tej pracy byªo jednym z najwa»niejszych czynników nap dzaj cych post p projektu, w wielu przypadkach nie da si jej przypisa do konkretnej osoby. Poni»ej, do ka»dego czªonka zespoªu przypisane s elementy systemu, w których rozwój miaª szczególnie du»y wkªad. 17

20 Krzysztof Baªa»yk Asterisk Conguration Napisaª zbiór klas, wchodz cy w pakiet Asterisk Conguration, którego zadaniem jest zapisywanie informacji o stanie trwaªym naszego systemu (grafy, kolejki, agenci, u»ytkownicy) z bazy danych do plików konguracyjnych Asteriska. Asterisk File Parser Stworzyª grup klas zajmuj c si parsowaniem plików konguracyjnych Asteriska, aby w przypadku drobnej modykacji ustawie«unikn odczytywania wszystkich danych z bazy i zapisywania ich ponownie do pliku konguracyjnego. Recording Management, IVR Sound Management Zbudowal cz ±ci frontendu odpowiedzialne za zarz dzanie i odsªuchiwanie zarejestrowanych rozmów konsultantów, a tak»e wprowadzanie do systemu wªasnych plików d¹wi kowych, które b d odtwarzane w w zªach grafu IVR Piotr Iwaniuk Asterisk Resource Adapter Stworzyª konektor pomi dzy serwerem Asterisk, a kontenerem aplikacji. Konektor udost pnia logice metody przydatne w zarz dzaniu serwerem Asterisk oraz pozwala na napisanie Message Driven Bean (MDB) nasªuchuj cych na zdarzenia agentów i klientów. Raporty stanu serwera Asterisk Utworzyª usªugi sieciowe udost pniaj ce raporty stanu serwera Asterisk. Wykonaª tak»e cz ± interfejsu u»ytkownika wy±wietlaj c raporty Jakub Kobak Logic Uczestniczyª w tworzeniu moduªu ª cz cego wszystkie warstwy (Asterisk Resource Adapter, Baza danych, Asterisk Conguration, Ampersand Frontend) w jedn funkcjonuj c caªo± udost pniaj c metody pozwalaj ce na zarz dzanie systemem AmpersandCC Mateusz Michaªowski Baza danych 18

21 W pocz tkowej fazie projektu zajmowaª si zagadnieniami zwi zanymi z mapowaniem obiektowo-relacyjnym. Zadbaª o wspóªdziaªanie serwera aplikacji z Hibernate oraz PostgreSQL. Stworzyª zauwa»aln cz ± klas odpowiadaj cych encjom bazodanowym. Webservice'y Przeprowadziª wst pn analiz technologii webservice'ów, stworzyª cz ± metod webservice'ów i klas Data Transfer Object (DTO). Grafy IVR Wykonaª du» cz ± interfejsu u»ytkownika zwi zanego z grafami, stworzyª metody webservice'ów, klasy odpowiadaj ce encjom bazodanowym, klasy DTO, funkcje zajmuj ce si mapowaniem mi dzy obiektami transportowymi, a encjami Maciej Szwaja AmpersandFrontend Wspóªautor tego moduªu zajmowaª si mi dzy innymi pierwsz, zarzucon implementacj Frontendu w technologii GWT, a nast pnie wspóªpracowaª z Mateuszem Michaªowskim w rozwijaniu wersji z u»yciem Vaadina. Zarz dzanie ±rodowiskiem rozwoju systemu Pomysªodawca i gªówny wdro»eniowiec podczas zmiany systemu kontroli wersji na Git, pomagaª w integracji dodatkowych komponentów Vaadina do projektu Frontendu, a tak»e wspieraª zespóª w pomy±le u»ywania Mavena. 19

22

23 Rozdziaª 4 Napotkane problemy Poniewa» w projekcie u»yto wielu, nieznanych nam wcze±niej technologii, zespóª zmuszony byª jednocze±nie si ich uczy oraz stosowa. W wyniku ich wdra»ania zdarzaªy si ciekawe problemy, przez co konieczne byªo szukanie odpowiedzi w Internecie i literaturze. W przypadku, gdy udaªo si je rozwi za, pozostawano przy danej technologii, a gdy problemy okazywaªy si zbyt zªo»one, zespóª szukaª alternatywnych rozwi za« Asterisk Serwer Asterisk poza doª czonymi przykªadowymi plikami konguracyjnymi z du» ilo±ci komentarzy, nie ma wbudowanej dokumentacji. Istniej co prawda nie zawsze aktualne strony po±wi cone komunikacji VoIP z których mo»na dowiedzie si o wielu ciekawych funkcjach [patrz: VI, AG], to jednak nie ma jednego miejsca gdzie mo»na zapozna si z caª dokumentacj. Zatem znaczenie poszczególnych opcji i próby poprawnej konguracji wykonywane byªy z pocz tku metod prób i bª dów Zarz dzanie poª czeniem z AMI W systemie AmpersandCC istniej tylko jeden lokalny serwer Asterisk i staªa liczba komponentów komunikuj cych si z nim. My±l c o rozbudowie systemu w przyszªo±ci, przy tworzeniu konektora JCA do serwera Asterisk przyj to ogólniejsze zaªo»enia. Mo»e istnie wiele serwerów Asterisk, niekoniecznie lokalnych. Dla ka»dego serwera mo»liwe s ró»ne rodzaje komponentów potrzebuj cych poª czenia z nim. Gdyby ka»dy komponent tworzyª wªasne poª czenie z AMI zu»ycie zasobów byªoby wi ksze. Przy wi kszym obci»eniu pr dko± transferu mogªaby nie wystarczy do przesªania zdarze«. Jako rozwi zanie konektor JCA ka»demu obiektowi potrzebuj cemu poª czenia przypisuje klucz skªadaj cy si z adresu serwera. Dla ka»dego klucza tworzone jest dokªadnie jedno po- ª czenie, którym nadzoruje obiekt ManagedConnectionSupervisor. W przypadku napotkania drugi raz tych samych danych poª czenia, obiekt» daj cy poª czenia otrzymuje istniej ce ju» poª czenie. Je±li komponent nie potrzebuje ju» poª czenia, zgªasza to konektorowi. Poª czenia nie u»ywane przez»aden komponent s zamykane Model danych grafów IVR Jedn z funkcjonalno±ci, na któr poªo»ony zostaª du»y nacisk jest mo»liwo± zarz dzania kolejkami poª cze«i automatami odbieraj cymi rozmowy i ich organizacji w formie grafów 21

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 WYKORZYSTANIE PRZEGL DARKI VGLFL DO POZYSKIWANIA I OPRACOWANIA DANYCH ZE RÓDE HETEROGENICZNYCH VGLFL VIEWER FOR

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bitcoin - analiza kryptowaluty

Bitcoin - analiza kryptowaluty Universytet Wrocªawski Matematyka na UWr - studia peªne mo»liwo±ci Bitcoin - analiza kryptowaluty Ziemowit Rzeszotnik Wrocªaw 2014 1 Wst p Co to jest bitcoin? Idea bitcoina opiera si na procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM dr in. Marian Wrzesie, Piotr Ryszawa, Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM Zaprezentowano implementacj systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo