Ostrzejsze kary za. Trzy miesiące temu weszła w życie. nielegalnych pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostrzejsze kary za. Trzy miesiące temu weszła w życie. nielegalnych pracowników"

Transkrypt

1 E D Y C J A P O L S K A ISSN Zwiększ swoje szanse na rynku pracy, s. 3 Ton Van Anh bohaterka Refugee.pl, s. 4 Sintar, czyli kawałek Czeczenii w Warszawie, s. 5 Ostrzejsze kary za nielegalnych pracowników Polska wprowadziła surowsze kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnych imigrantów. W ocenie ekspertów nowe przepisy mogą sprawić, że pracodawcy będą ostrożniejsi przy zatrudnianiu cudzoziemców, ale też przestaną zaniżać im stawki. Joanna Chrzanowska Trzy miesiące temu weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób Polska dostosowała się do zaleceń unijnych, ponieważ ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującą minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Nowe przepisy odnoszą się do cudzoziemców zatrudnianych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia). Należy zaznaczyć, że ustawa dotyczy specyficznej grupy cudzoziemców, a mianowicie tych, którzy nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Konfederacji Szwajcarskiej i przebywają w Polsce w potocznym rozumieniu nielegalnie. na s. 2 Unia Europejska chce organiczyć liczbę nielegalnych imigrantów zatrudnianych na czarno

2 Aktualności W autobusach i tramwajach pojawiły się plakaty informujące o tym, kim są uchodźcy i jakie mają problemy. Od 1 października w Warszawie, Lublinie, Białymstoku i Zgierzu trwa kampania społeczna Uchodźcy moi sąsiedzi. Wszelkie działania zaplanowane w ramach kampanii będą skierowane na edukację oraz budowanie życzliwości i postaw tolerancji wobec osób ubiegających się o objęcie ochroną na terytorium RP mówi Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Projekt Uchodźcy moi sąsiedzi to jednak znacznie więcej niż tylko reklama w środkach komunikacji miejskiej. Do końca roku zostanie zorganizowanych 30 spotkań w miejscowościach, w których działają ośrodki dla cudzoziemców. Inicjatywa organizowana jest przez Polskie Forum Migracyjne i Urząd do Spraw Cudzoziemców, a finansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa. (mg) Polska Akcja Humanitarna wydała nową publikację skierowaną do nauczycieli pracujących z dziećmi uchodźców. Książka powstała w wyniku współpracy z Zespołem Szkół w Podkowie Leśnej, do którego od wielu lat uczęszczają dzieci cudzoziemskie głównie te, które mieszkają w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku. Nosi ona tytuł Wielokulturowość na co dzień dobre praktyki z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej. Część I książki zawiera opis działań, których celem jest integracja całej społeczności szkolnej w wielokulturowym zespole. Część II to zbiór scenariuszy lekcji przeprowadzonych w klasach międzykulturowych. Ich autorami są nauczyciele z Podkowy Leśnej. Książkę można pobrać z naszej strony (br, mg) Ruszyły kolejne wielokulturowe warsztaty teatralne w Warszawie. Zajęcia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek, pochodzenie, płeć, profesję, doświadczenie teatralne oraz stopień znajomości języka polskiego. Ich rezultatem będzie spektakl, którego premiera planowana jest na marzec 2013 roku. Organizatorem warsztatów jest Strefa Wolnosłowa, która zrealizowała już dwa spektakle z udziałem cudzoziemców: Tu jest lepiej. Przyjeżdżajcie! i Przywiozę tu swoje podwórko. Zaje?cia odbywają sie? w niedzielne popołudnia (w godz ) w siedzibie Fundacji Rozwoju Oprócz Granic przy ul. Górskiego 3/17. Więcej informacji można uzyskać pod adresem owym: i pod numerem telefonu (mg) Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC Globalny Rozwój w Kinie. W dniach października w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki będzie można zobaczyć prawdziwe perełki filmów dokumentalnych z całego świata. Wydarzenie jest pierwszą imprezą w Europie Środkowo-Wschodniej, która łączy w sobie kino na najwyższym poziomie z refleksją na tematy globalne. Festiwal to świat w zbliżeniu: życie za mniej niż jednego dolara dziennie, walka z wykluczeniem społecznym, skutki zmian klimatycznych, pomoc międzynarodowa, konflikty informuje organizator wydarzenia, Fundacja HumanDoc. Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć w internecie na stronie (mg) 2 ze s. 1 Ostrzejsze kary za nielegalnych pracowników Zawarte w ustawie regulacje odnoszą się więc do osób, które często zatrudniane są z pogwałceniem przepisów o wynagrodzeniu minimalnym i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Resort pracy podkreśla, że wprowadzana do polskiego porządku prawnego dyrektywa ma na celu ograniczenie nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie atrakcyjności zatrudniania na czarno obywateli państw spoza Unii. Surowe konsekwencje dla pracodawców Ustawa wprowadza dość obszerny katalog nowych obowiązków po stronie pracodawców oraz określa sankcje, na jakie mogą się oni narazić w związku z zatrudnianiem nielegalnych imigrantów. Poniżej wymienione zostaną tylko niektóre ze zmian. Po pierwsze, każdy pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca, ma odtąd obowiązek uprzedniego sprawdzenia, czy dana osoba posiada ważny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski, a następnie przechowywania kopii takiego dokumentu przez cały okres zatrudniania obcokrajowca. Dla pracodawcy, który już zatrudnia u siebie cudzoziemca, ustawodawca wyznaczył termin 45 dni na uzupełnienie dokumentacji kadrowej o kopię dokumentu świadczącego o legalności pobytu takiej osoby. Po drugie, ustawa chroni też cudzoziemca, który z jakichś przyczyn wrócił do swojego kraju, a nie dostał jeszcze pensji. Nowe prawo przewiduje, że pracodawca, obok oczywistego obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę, jest również zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z przesłaniem cudzoziemcowi zaległych należności do kraju, do którego cudzoziemiec ten powrócił lub został wydalony. Same koszty ewentualnego wydalenia cudzoziemca który został zatrudniony pomimo, że przebywa w Polsce wbrew przepisom prawa również poniesie pracodawca. Ponadto ustawa określa nowe typy przestępstw związanych z zatrudnianiem nielegalnych imigrantów (m.in. równoczesne zatrudnianie wielu nielegalnych imigrantów, zatrudnianie małoletnich cudzoziemców czy też zatrudnianie w warunkach szczególnego wykorzystania). Za dopuszczenie się wymienionych w ustawie przestępstw grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. Inną dotkliwą sankcją może okazać się wykluczenie na rok z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Wydając wyrok, skazujący sąd będzie mógł także orzec dodatkowe środki karne, jak chociażby zakaz dostępu przez pracodawcę do środków europejskich pochodzących z funduszy strukturalnych. Nowa ustawa przyczyni się do większej ostrożności przy zatrudnianiu cudzoziemców i ukróci proceder zatrudniania ich po zaniżonych stawkach, co jeśli nastąpi będzie niewątpliwie pozytywnym skutkiem obowiązywania ustawy uważa ekspert z dziedziny prawa pracy, adwokat Magdalena Zwolińska z kancelarii DLA Piper Wiater. Dodatkowa ochrona dla cudzoziemców Z punktu widzenia cudzoziemców bardzo ważne jest wprowadzenie do polskiego prawa nowych środków ochrony roszczeń cudzoziemców-pracowników. Dzięki zawartym w ustawie przepisom cudzoziemcy przebywający nielegalnie na terytorium Polski uzyskali możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń (np. odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne). Lipcowy akt wprowadza domniemanie istnienia co najmniej 3-miesięcznego stosunku pracy oraz domniemanie istnienia uzgodnionego między pracodawcą a cudzoziemcem wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy (umowy cywilnoprawne). Wprowadzenie takiego prawnego domniemania ułatwi cudzoziemcom dochodzenie przed sądem należnego od pracodawcy wynagrodzenia. Należy zauważyć, że ochrona przewidziana w ustawie z 6 lipca 2012 r. stanowi uzupełnienie ochrony cudzoziemców przewidzianej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Akt z 2004 r. zawiera przepisy chroniące osoby wykonujące w Polsce pracę bez zezwolenia na pracę. W najnowszej ustawie wprowadzone są natomiast środki ochrony cudzoziemców zatrudnionych w naszym kraju pomimo braku zezwolenia na pobyt. Kto zyska na nowych przepisach? Uchwalając omawianą dyrektywę Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej podkreśliły, że jednym z kluczowych czynników zachęcających do nielegalnej imigracji do Unii jest możliwość podjęcia pracy bez posiadania wymaganego statusu prawnego. W związku z tym działania przeciwko nielegalnej imigracji i nielegalnemu pobytowi powinny ich zdaniem przeciwdziałać temu czynnikowi zachęcającemu. Jeśli ustawa rzeczywiście wpłynie na decyzje pracodawców o ograniczeniu zatrudniania na czarno, czyli w warunkach gorszych niż zatrudnia się np. obywateli UE, to będzie to dla cudzoziemców korzystne mówi mecenas Zwolińska. Oczywiście możliwy jest też efekt odwrotny, tzn. pracodawcy przestaną w ogóle zatrudniać cudzoziemców, bo stanie się to dla nich nieopłacalne przyznaje. Podsumowując, trudno przewidzieć, czy nowe przepisy w znaczący sposób przyczynią się do ograniczenia zatrudniania w Polsce obcokrajowców, a jeśli nawet, to czy przełoży się to również na istotny spadek liczby nielegalnych imigrantów przybywających do naszego kraju przede wszystkim zza wschodniej granicy. Z całą pewnością natomiast zapisy dotyczące przepływu informacji pomiędzy Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jakie znalazły się w lipcowej ustawie, mogą przyczynić się do wzmocnienia i uszczelnienia systemu kontroli zatrudniania cudzoziemców, a przez to zapobieganiu zatrudniania tych, którzy przebywają w państwie polskim niezgodnie z obowiązującym prawem. Obrazem tego, jak nowe przepisy naprawdę wpływają na sytuację zatrudniania cudzoziemców w Polsce będą dane, które do końca kwietnia przyszłego roku Główny Inspektor Pracy przekaże właściwym ministrom. Dane te będą dotyczyć m.in. liczby nielegalnych imigrantów zatrudnianych w Polsce w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej. Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw, 6 lipca 2012 r. Art. 2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przechowywania przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopii dokumentu, o którym mowa w art. 2.

3 Dorośli także mogą chodzić do szkoły, fot. Barcelona GSE Doskonalenie zawodowe po wakacjach W dzisiejszych czasach człowiek bez wykształcenia i znajomości języka kraju, w którym mieszka, nie ma szans na zdobycie dobrej pracy i satysfakcjonujących zarobków, a co za tym idzie zapewnienie bytu sobie i swojej rodzinie. I nie ma w takiej sytuacji znaczenia, czy mieszka w Polsce, czy w innym europejskim kraju. Trudno jest sobie wyobrazić zawód lub pracę, którą można wykonywać bez umiejętności pisania, czytania czy liczenia. Nawet jeśli samo zajęcie jest proste i nie wymaga szczególnych kwalifikacji, pracownik musi być w stanie porozumieć się z przełożonym lub przeczytać i podpisać swoją umowę o pracę. Bez tych podstawowych umiejętności jest się narażonym na gorsze traktowanie lub po prostu brak zatrudnienia. Natomiast zdobycie lepszej pracy zależy od posiadanego wykształcenia, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz znajomości języka. Jest to szczególnie ważne dla cudzoziemców, którzy w nowym kraju budują swoje życie od początku. Potrzebują oni dobrego wykształcenia, aby zapewnić bezpieczeństwo rodzinie i dać dobry przykład i szanse dzieciom. Kształcenie dzieci Bardzo trudno jest znaleźć legalną pracę, załatwić sprawę w urzędzie czy wynająć mieszkanie bez przynajmniej komunikatywnej znajomości języka polskiego. Dzieci, które od małego Jesień to czas powrotu do szkoły. W tym okresie warto przypilnować, by dzieci regularnie chodziły na zajęcia i codziennie odrabiały lekcje, bo nauka to kapitał na przyszłość. A my do doszkalania się zachęcamy nie tylko najmłodszych, ale także dorosłych, którzy poszukują pracy. Po wakacyjnej przerwie ruszają kolejne kursy, warsztaty i szkolenia. uczą się języka swojego nowego kraju, mają większe szanse na lepszy start niż ich rodzice. Ponadto zgodnie z polską Konstytucją i międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, każde dziecko niezależnie od narodowości, wyznania, czy sytuacji prawnej ma prawo do edukacji. Natomiast według polskiego prawa dzieci do 18 roku życia są objęte obowiązkiem nauki. Oznacza to, że dziecko w roku, w którym kończy 7 lat, musi obowiązkowo pójść do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Po skończeniu podstawówki (6 klas), uczeń musi kontynuować naukę w trzyletnim gimnazjum. Jeśli edukacja przebiegała bez opóźnień, dziecko skończy gimnazjum w wieku 16 lat i jeszcze przez dwa lata (do uzyskania pełnoletniości) obowiązkowo kontynuuje naukę w jednej ze Magdalena Netter szkół ponadgimnazjalnych. Po skończeniu 18 lat młody człowiek może, a dla własnego dobra wręcz powinien, dalej uczyć się w liceum ogólnokształcącym, technikum (czteroletnia szkoła o profilu technicznym) lub zasadniczej szkole zawodowej. Niespełnienie obowiązku szkolnego może skutkować nałożeniem na rodziców bądź opiekunów dziecka grzywny pieniężnej, a w skrajnych przypadkach sąd opiekuńczy może ich pozbawić władzy rodzicielskiej. Dorośli w szkole Osoby dorosłe mogą się uczyć w gimnazjach, liceach i technikach dla dorosłych. W tych szkołach zajęcia odbywają się popołudniami i w weekendy, aby można było połączyć naukę z pracą. Dodatkowe umiejętności zawodowe można zdobywać w Zakładach Doskonalenia Zawodowego i Centrach Kształcenia Ustawicznego. Są to placówki, nakierowane na kształcenie osób dorosłych. Można tam szukać kursów zawodowych i szkoleń, bądź uzupełniać edukację na różnych poziomach. Wiele zajęć w tych instytucjach jest prowadzonych zupełnie bezpłatnie. Na rynku pojawia się również coraz więcej firm, które na komercyjnych zasadach (odpłatnie) oferują kursy i szkolenia zawodowe. O kursy i naukę języka polskiego można się natomiast dowiadywać w organizacjach pozarządowych pomagających cudzoziemcom (m.in. w warszawskim Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej) oraz Powiatowych Urzędach Pracy. Idea kształcenia osób dorosłych zakłada umożliwienie osobom po 18 roku życia zdobycie i rozwój umiejętności zawodowych, aby zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ma to na celu podnoszenie kwalifikacji beneficjentów oraz dostosowywanie umiejętności do ciągle zmieniającego się rynku pracy. Dokształcanie się, nawet w dojrzałym wieku, nie jest wstydem i, wbrew stereotypom, nie jest zarezerwowane wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Warto się uczyć przez całe życie, gdyż jest to zawsze niezawodna inwestycja w siebie. Nawet jeśli jakaś umiejętność nie zostanie wykorzystana od razu, kiedyś na pewno zaowocuje. 3

4 bohater Refugee.pl Ton Van Anh wietnamska opozycjonistka z polskim obywatelstwem Ton Van Anh pochodzi z Wietnamu, w Polsce mieszka od 20 lat. Jest korespondentką Radia Wolna Azja, współtworzy polsko-wietnamski portal wolnościowy, a także działa w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa. W latach publikowała w pierwszej niezależnej wietnamskiej gazecie w Polsce Phuong Dong, potem została redaktor naczelną Cau Vong, bezpłatnej gazety dla Wietnamczyków. Jej telefon ciągle dzwoni, a ona robi wszystko, aby nikt nie pozostał bez pomocy. Ton Van Anh lubi dwa kółka, w Wietnamie jeździła rowerem do szkoły, fot. archiwum prywatne Magdalena Żarnawska 4 Do Polski przyjechała pani jako mała dziewczynka wraz z rodziną. Jak to się stało, że trafili Państwo właśnie do Polski? Kuzyn, który już mieszkał w Polsce bardzo namawiał rodziców, aby tu przyjechali. Mówił, że nigdzie w Europie nie ma takich fajnych ludzi. To był początek lat 90, a Polska w Wietnamie kojarzona była jako kraj Solidarności i papieża. Rodzice byli już starszymi ludźmi i wcale nie było im łatwo podjąć decyzję o przeprowadzce, ale myśleli o kształceniu i lepszej przyszłości dla swoich dzieci. Tata przyjechał wcześniej i już po tygodniu wiedział, że to jest kraj w którym powinniśmy zamieszkać. Wtedy Wietnamczycy mogli jeszcze przyjeżdżać do Polski legalnie. Jak wspomina Pani te pierwsze dni po przeprowadzce? Co było naprawdę dużym zaskoczeniem? Jako dziecko nie zastanawiałam się nad tym, że język może być barierą, że ludzie mogą mówić w innym języku, to było trudne. Natomiast zaskoczyła mnie serdeczność ludzi, to że mimo że byliśmy innymi ludźmi, że nie orientowaliśmy się w różnych sprawach, to wszyscy byli bardzo serdeczni. Bardzo spodobała mi się polska kuchnia. Jako dziecko często byłam zapraszana do sąsiadów, a obiady którymi mnie częstowano zawsze były przepyszne. Natomiast bardzo trudno było mi się przyzwyczaić do tego, aby zawsze zamykać drzwi. U nas drzwi zamyka się tylko wtedy, gdy nikogo nie ma w domu. Jeśli jesteśmy w domu drzwi muszą być otwarte... Otwarte na oścież? Tak. Żeby sąsiad który potrzebuje pomocy, albo spragniony przechodzień, który chce wstąpić na herbatę wiedział, że gospodarz jest w domu. W Wietnamie nie ma wyraźnego rozgraniczenia sfery prywatnej i publicznej i do tego zamykania drzwi musiałam się przyzwyczaić. Jak to się stało że zaczęła Pani działać w opozycji? Wszystko zaczęło się w liceum, dzięki temu że trafiłam na dobrych nauczycieli, którzy zachęcali mnie do działania. Na początku nie myślałam o polityce, bardziej o tym żeby dzielić się tym, co jest wietnamskie. Następnie zaczęłam pisać takie niewinne, krajoznawcze artykuły o Polsce. Dzięki temu że nie zapomniałam wietnamskiego, byłam proszona o pomoc jako tłumaczka. W ten sposób poznawałam ludzkie problemy i bardzo chciałam pomagać. Moimi działaniami bardzo szybko zainteresowała się ambasada Wietnamu, uważali mnie za osobę podejrzaną, właściwie to ambasada upolityczniła moją aktywność. Kiedyś, gdy zaprosiłam mnicha z Francji, aby odprawił nabożeństwo dla wietnamskich buddystów, ambasada ostrzegała ludzi żeby nie przychodzili, bo to agent CSI. Te przykłady można mnożyć. Dwa lata temu Socjalistyczna Republika Wietnamu, w związku z Pani działalnością odmówiła Pani przedłużenia ważności paszportu. Wszystko zakończyło się pomyślnie, dostała Pani polskie obywatelstwo, ale sprawa była poważna. Co pani groziło? Zostałabym w Polsce nielegalnie, a przy pierwszej kontroli zostałabym aresztowana i deportowana do Wietnamu. Nie wiem co by się ze mną stało. Zależy za jak niebezpieczną osobę mnie uważają. Ale pewnie zostałabym zabita. Jeżeli nie w procesie, to zaaranżowano by wypadek samochodowy. Albo wsadzono by mnie do więzienia wietnamskie prawo zezwala na zamknięcie kogoś w więzieniu bez procesu na pięć lat. Jak na co dzień wygląda Pani praca? Koordynuję pracę Biura Pomocy imigrantom. Udzielam porad prawnych, osobom, które dopiero co przyjechały, podpowiadam co powinny zrobić. Zda- rza się, że muszę jechać do szpitala bo jakaś kobieta rodzi nielegalne dziecko, innym razem jestem proszona aby coś przetłumaczyć. Ostatnio zdarza się że dzwonią do mnie także Wietnamczycy przebywający w innych krajach. I może im Pani pomóc? Tak, szukam dla nich organizacji, które są tam, na miejscu. Ludzie często jeszcze nim wyjadą z Wietnamu czytają o mnie, wiedzą, że mogą się do mnie zwrócić. Ponadto piszę artykuły, prowadzę audycje. Ale też spotykam się z polskimi politykami, jestem jednym z ekspertów w biurze migracji rzecznika praw obywatelskich. Organizujemy też pokazy filmów, dyskusje. Mieszka Pani w Polsce od 20 lat. Proszę powiedzieć czy widzi Pani zmiany w społeczeństwie polskim. Czy staje się ono coraz bardziej przyjazne obcokrajowcom? Pod względem gościnności i życzliwości Polska nie zmieniła się. Zawsze taka była. Mnie nigdy nie spotkała tu żadna przykrość wynikająca z mojego pochodzenia. Jedyne co powinno się zmienić to ustawy i podejście urzędników. Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu.

5 Przyjazne miejsce: Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR Uchodźcy uchodźcom Działający od czterech lat na warszawskim Powiślu Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR to centrum kultury prowadzone przez uchodźców dla uchodźców. Oprócz oferty zajęć dla dzieci i dorosłych, które ułatwiają usamodzielnienie się w Polsce, SINTAR jest miejscem spotkań i integracji dla przedstawicieli diaspory czeczeńskiej i innych narodów Kaukazu. Ośrodek Sintar (po czeczeńsku: rozwój) powstał z inicjatywy Issy Adajewa i od początku tworzony był na zasadzie samopomocy, w myśl idei, że najlepiej potrzeby uchodźców znają sami uchodźcy. Dla uchodźców po przyjeździe do Polski najważniejsze jest mieszkanie i praca, potem nauka języka. Dla dzieci szkoła mówi Narmina Hebanowska, Wspólne zajęcia to wiele radości, fot. SINTAR Magdalena Dobrzyńska koordynatorka administracyjna projektu w ośrodku. Bez zapewnienia mieszkania, bez pracy i bez znajomości języka nie może być mowy ani o godnym życiu, ani tym bardziej o integracji z lokalną społecznością dodaje. Dlatego działania prowadzone w ośrodku Sintar koncentrują się na tych obszarach życia uchodźców. Szkoła, praca, język Dzieci przychodzące do ośrodka po zajęciach w szkole wspólnie uczestniczą w lekcjach języka polskiego i angielskiego, warsztatach komputerowych, plastycznych i muzycznych oraz w zajęciach sportowych. Odrabiają prace domowe, a w razie potrzeby pracują z korepetytorem-wolontariuszem. Dzięki temu nie tylko zdają z klasy do klasy, ale mają co- raz lepsze wyniki w nauce i biorą udział w licznych konkursach, z których dyplomy dumnie prezentowane są na ścianach ośrodka. W Sintarze spotykają się także dorośli. Oprócz organizowania zajęć z języka polskiego, komputerowych czy hafciarskich, ośrodek rozpoczął w tym roku program podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jak mówi Narmina Hebanowska, program ma szanse odnieść sukces dzięki małym grupom uczestników, realizacji indywidualnych planów podnoszenia kwalifikacji i realistycznemu spojrzeniu na warszawski rynek pracy. Pobyć razem Ośrodek, stworzony jako miejsce spotkań, gromadzi całe rodziny. Wraz z matkami i babciami przychodzą dzieci, zespół taneczny przyciąga mężczyzn, wszyscy uczestniczą w spotkaniach organizowanych z okazji świąt, urodzin i uroczystości. Dzięki temu Sintar jest miejscem, gdzie uchodźcy mogą po prostu pobyć razem. Jako centrum kulturalne, ośrodek organizuje także zajęcia i wydarzenia podtrzymujące tradycję i obyczaje czeczeńskie. Dzieci mogą uczestniczyć w lekcjach języka czeczeńskiego i historii. Organizowane są kursy tradycyjnego haftu, warsztaty taneczne, wyjazdy z zespołem na pokazy oraz spotkania okolicznościowe. Najtrudniejsze w działalności ośrodka jest aktywizowanie uchodźców i zachęcenie ich do przyjścia i skorzystania z zajęć po raz pierwszy. Dlatego Sintar stawia na indywidualne podejście, zachęca obecnych uczestników do przyprowadzania rodziny i znajomych, oferuje wsparcie w zorganizowaniu dojazdu dla osób mieszkających w odległych częściach miasta. Poszerza także wybór zajęć zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Aby skorzystać z oferty Sintaru wystarczy przyjść i porozmawiać. Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR ul. Kruczkowskiego Warszawa tel: Ośrodek Sintar to miejsce, w którym kultywowane są czeczeńskie tradycje, fot. SINTAR 1. Organizacje międzynarodowe Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców Al. Szucha 13/15 lok Warszawa tel. (22) Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) ul. Mariensztat Warszawa tel. (22) Pomoc socjalna, poradnictwo, informacje Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom Ul. Szpitalna 5/ Warszawa tel. (22) Fundacja Polskie Forum Migracyjne Fundacja Ocalenie ul. Ordynacka 9/ Warszawa tel. (22) Ośrodek Migranta Fu Shenfu ul. Ostrobramska Warszawa tel. (22) Fundacja Edukacji i Twórczości ul. ks. Abramowicza Białystok tel. (85) Caritas Polska Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Lubelskiej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Lublin; tel./fax (81) (tel. wew. 310) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Wojska Polskiego Słubice tel. (95) ; fax (95) Caritas Diecezji Legnickiej ul. Domańskiego Zgorzelec tel./fax (75) Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska Białystok tel./fax (85) Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas ul. Warszawska Biała Podlaska tel./faks (83) Fundacja dla Somalii ul. Chmielna 26/ Warszawa tel.: (22) Pomoc prawna Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ul. Krowoderska 11/ Kraków tel. (12) Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego Al. Zygmunta Krasińskiego Kraków tel. (12) Instytut na rzecz Państwa Prawa ul. Chopina 14/ Lublin tel./fax (81) , Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) ul. Al. 3 Maja 12 lok Warszawa tel. (22) Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda Warszawa tel. (22) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Klinika Prawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/ Warszawa tel./fax (22) ; tel. (22) Organizacje P O M A G A J Ą C E U C H O D Ź C O M

6 Uchodźca u lekarza Jedną z narodowych tradycji Polaków jest narzekanie na system opieki zdrowotnej w naszym nadwiślańskim kraju. Bo za długo czeka się do lekarza. Bo za dużo biurokracji, a za mało zorganizowania. Jednak opieka zdrowotna, choć nieidealna, to przynajmniej jest i jakoś funkcjonuje. W razie potrzeby warto więc udać się z wizytą do lekarza. Zwłaszcza, że można to zrobić bezpłatnie. W przychodni warto zapytać o lekarza, z którym będziemy mogli się porozumieć w swoim języku 6 Daniel Wykrętowicz Osoby posiadające status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zgodę na pobyt tolerowany mają możliwość otrzymania bezpłatnej pomocy lekarskiej. Jednak by nieodpłatnie skorzystać z pomocy lekarza, potrzebne jest również ubezpieczenie zdrowotne. W Polsce takie ubezpieczenie jest obowiązkowe, więc przynajmniej w teorii każdy powinien je posiadać. Jesteśmy ubezpieczeni jeśli: pracujemy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, uczestniczymy w programie integracyjnym, jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni, uczymy się, pobieramy zasiłek stały z ośrodka pomocy społecznej lub prowadzimy własną działalność gospodarczą. Ponadto wystarczy, że jedna osoba w domu posiada ubezpieczenie zdrowotne, by najbliższa rodzina także została objęta świadczeniem. Współubezpieczonymi mogą być: małżonek, dzieci uczące się do lat 26 oraz rodzice osoby ubezpieczonej mieszkające pod tym samym dachem. Bez zaświadczenia ani rusz Każda osoba, czy to Polak z dziada pradziada, czy uchodźca, by skorzystać z nieodpłatnych usług medycznych musi podczas wizyty u lekarza przedstawić aktualne zaświadczenie o opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Takie zaświadczenie wydawane jest przez instytucje zgłaszające nas do ubezpieczenia i opłacające za nas składki zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli pracujemy (legalnie), będzie to pracodawca, jeśli jesteśmy zarejestrowani jako bezrobotni urząd pracy, jeśli studiujemy uczelnia, itd. Analogicznie, jeśli prowadzimy własną działalność gospodarczą musimy samodzielnie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli chcemy by naszym ubezpieczeniem byli również objęci członkowie naszej rodziny, musimy powiadomić o tym osobę zgłaszającą nas do ubezpieczenia. Należy pamiętać, że jeśli nie posiadamy ubezpieczenia, za wszystkie zabiegi lekarskie będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni, czasami bardzo duże pieniądze. Dlatego w takiej sytuacji najlepiej zgłosić się do organizacji takiej jak Lekarze Nadziei, która bezpłatnie udziela pomocy medycznej. Lekarz pierwszego kontaktu Masz ci los! Dopadła nas choroba. Ale nie ma tragedii. Mamy już zaświadczenie o ubezpieczeniu. Możemy pójść na wizytę do lekarza, który sprawdzi co nam dolega, przepisze odpowiednie leki, a może nawet da zwolnienie lekarskie. Tylko do którego lekarza i do której przychodni? W Polsce nie ma rejonizacji służby zdrowia, więc sami możemy o tym zadecydować. Wybierając jednak przychodnię, warto zwrócić uwagę, czy przy wejściu znajduje się niebieskie logo NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Oznacza to, że dana przychodnia świadczy bezpłatne usługi lekarskie w ramach Funduszu. Przy pierwszej wizycie w ośrodku zdrowia musimy się zarejestrować i wybrać swojego lekarza pierwszego kontaktu (czyli lekarza rodzinnego) oraz pielęgniarkę. Potrzebny będzie nam do tego numer PESEL i oczywiście dokument potwierdzający opłacenie składki na ubezpieczenie. Tych rzeczy będziemy zresztą potrzebować przy każdej wizycie u lekarza. Pomocy przy wypełnieniu druków powinni nam udzielić pracownicy przychodni. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze trafimy na poliglotów i dana osoba może mówić jedynie po polsku. To się tyczy także lekarzy, więc przy wyborze lekarza warto dowiedzieć się, z którym będziemy w stanie się porozumieć. Jeśli obawiamy się problemów z komunikacją, warto przyjść z pracownikiem społecznym albo inną osobą znającą język polski. Po udanym sprostaniu formalnościom, możemy w końcu umówić się na wizytę do wybranego przez nas wcześniej lekarza pierwszego kontaktu. Od tej pory to do tego lekarza powinniśmy się zgłaszać w pierwszej kolejności. To on (lub ona) w razie potrzeby będzie nas kierować do odpowiednich lekarzy specjalistów lub na zabiegi. Jeśli z jakiejś przyczyny lekarz lub przychodnia nie przypadnie nam do gustu, to możemy je zmienić. Należy jednak pamiętać, że takiej zmiany możemy dokonać nieodpłatnie tylko 2 razy w roku. Najtrudniej ze specjalistami A co jeśli zachorujemy na coś poważniejszego niż grypa i potrzebujemy konsultacji ze specjalistą? Tu zaczynają się schody. Do lekarza pierwszego kontaktu łatwo się dostać. Z reguły jeśli rano umówimy się na wizytę, to lekarz przyjmie nas tego samego dnia. W przypadku zapisów do lekarzy specjalistów i specjalistycznych badań takich jak np. rezonans magnetyczny, termin oczekiwania na wizytę może wynosić nawet do kilku miesięcy. Trzeba ze smutkiem przyznać, że jest to pięta achillesowa polskiej służby zdrowia. Wielu pacjentów mimo bólów i potrzeby szybkiej pomocy musi czekać zdecydowanie za długo na wizytę. Inni, zniecierpliwieni, wolą zapłacić z własnej kieszeni za prywatną wizytę u specjalisty lub za badanie. Zdrowie nie może czekać. Niezwykle ważną kwestią przy wizytach u lekarzy specjalistów jest dyscyplina wśród pacjentów. Niestawienie się na umówioną wizytę w terminie oznacza utratę możliwości konsultacji z lekarzem lub odbycia badania. Należy zatem pamiętać o dacie i godzinie wizyty na, którą jesteśmy umówieni. W przeciwnym wypadku wizyta przepada i musimy czekać ponownie na kolejny termin wizyty. Do niektórych specjalistów możemy zapisać się bezpłatnie bez skierowania. Są to: ginekolog, dentysta, dermatolog, onkolog, okulista i psychiatra. Do pozostałych potrzebujemy skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Bez niego za wizytę będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Należy także pamiętać, że nie wszystkie zabiegi wykonywane przez lekarzy są całkowicie bezpłatne. Na przykład u dentysty za białą plombę trzeba dopłacić. Refundowane z kasy NFZ jest tylko mało estetyczne, czarne wypełnienie. Nagłe sytuacje A co jeśli potrzebujemy natychmiastowej pomocy i nie możemy czekać na wizytę? W sytuacjach, gdy nasze życie nie jest zagrożone, powinniśmy zgłosić się na tzw. ostry dyżur. W ciągu dnia możemy udać się do przychodni, gdzie przyjmie nas lekarz pierwszego kontaktu i ewentualnie skieruje na dalsze badania. Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska oraz pielęgniarska świadczona jest natomiast po godzinie 18. i pełnią ją wyznaczone placówki w każdym mieście. O adres, pod którym udzielana jest tego rodzaju pomoc, można zapytać w rejestracji przychodni, w której mamy swojego lekarza pierwszego kontaktu. W sytuacjach zagrożenia życia, takich jak np. zawał serca, nie można tracić czasu. Należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112 (z telefonów komórkowych) lub 999 i wezwać karetkę pogotowia. Jest to usługa bezpłatna i najpewniejszy sposób dostania się do szpitala. Dlatego jeśli odczuwamy poważne bóle wewnętrzne, a nawet mamy złamaną nogę i nie możemy sami dostać się do szpitala, wezwijmy karetkę. To może nam uratować życie.

7 kultura Baśnie bez granic Żyła sobie kiedyś mama trzech wspaniałych córek. Bardzo chciała pokazać dziewczynkom, jak kolorowy i różnorodny jest świat. Zadzwoniła więc do ludzi, którzy pochodzili z różnych krajów i każdego z nich poprosiła o bajkę Dorota Skomra T ak mogłaby się zaczynać historia o tym, jak powstała książka Bajkowa mozaika zbiór baśni z różnych stron świata, opowiedzianych (a czasem wymyślonych) przez cudzoziemców mieszkających w Polsce. Mama trzech dziewczynek to Anna Kaszubska, pedagog, specjalistka ds. kreowania wizerunku firm i osób publicznych, autorka wielu bajek dla dzieci. Mozaika jest jedną z jej ulubionych form plastycznych, stąd też pomysł na książkę-mozaikę, złożoną z wielobarwnych, wielokulturowych opowieści. Ponieważ pani Anna współpracuje z wieloma osobami znanymi z polskiego show-biznesu, z łatwością dotarła do gwiazd, które mają cudzoziemskie korzenie (m.in. Haliny Mlynkovej, Weroniki Marczuk i Conrado Moreno). Dzięki współpracy z Fundacją Polskie Forum Migracyjne skontaktowała się też z uchodźcami, którzy zechcieli opo- wiedzieć polskim dzieciom bajki ze swoich krajów, m.in. z Iraku, Turcji i Wietnamu. Pomysł stworzenia Bajkowej mozaiki powstał w listopadzie ubiegłego roku. Dzięki entuzjazmowi wielu ludzi, którzy zaangażowali się w ten projekt, już w maju książka trafiła do księgarń. Nie widać po niej jednak wcale tego pośpiechu, w jakim została stworzona: zbiór jest pięknie wydany, ilustrowany w starym stylu przez rosyjską malarkę Katię Sokolową-Zyzak. Wszystkim baśniom towarzyszą informacje o ich autorach, które świetnie dopełniają treść Mozaiki. Każdy twórca (lub odtwórca ) odpowiada na kilka pytań dotyczących dzieciństwa: tego, co budziło w nim lęk, ulubionych zabaw, potraw, miejsc. Te parę osobistych wypowiedzi nie tylko przybliża czytelnikom ciekawe osoby, ale daje szansę na zauważenie podobieństw między ludźmi pochodzącymi z odległych krajów i różnych kultur. Jak mówi notka na okładce Bajkowej mozaiki, książka zabiera dzieci i dorosłych do świata bajek, pokazując przy tym, jak ciekawa może być różnorodność. Uczy rozmawiania o wielokulturowym społeczeństwie, pomaga je docenić, poczuć się w nim dobrze i z sympatią spojrzeć na ludzi, którzy je współtworzą. Można się o tym przekonać również podczas spotkań promujących książkę, jak to, które 6. września odbyło się w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Baśnie prezentowała na nim z charyzmą jedna z autorek: Marina Hulia z Białorusi działaczka społeczna, pisarka, nauczycielka pracująca z dziećmi polskimi i czeczeńskimi. Spotkanie ubarwiły swoim występem tanecznym właśnie dzieci czeczeńskie; pojawił się również uczeń pani Mariny, Tamerlan, czeczeński chłopiec, któremu zadedykowała swoją baśń. Rodzinna, radosna atmosfera podczas promocji Bajkowej mozaiki naprawdę zachęcała do kupienia książki, a także do nawiązywania wielokulturowych znajomości. Warto dodać, że złotówka z każdego sprzedanego egzemplarza ma zostać przekazana na wsparcie działalności Polskiego Forum Migracyjnego. Bajkowa mozaika, autorzy: Anna Kaszubska, Halina Mlynkova, Weronika Marczuk, Conrado Moreno, Evgen Malinovskiy, Dziani, Michał Piróg; ilustracje: Katia Sokołowa-Zyzak; wydawca: G+J RBA Wydawnictwo; oprawa: twarda; cena: ok. 25 zł Anna Kaszubska, pomysłodawczyni Bajkowej mozaiki, sama jest autorką książek dla dzieci, fot. Dorota Skomra

8 Mali miłośnicy baśni zatańczyli lezginkę. Tradycyjny taniec czeczeński w wykonaniu dzieci uświetnił spotkanie promujące nową książkę pt. Bajkowa mozaika. Książka jest zbiorem baśni z różnych stron świata opowiedzianych przez cudzoziemców mieszkających w Polsce. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 6 października. (fot. D. Skomra) Czeczeńską legendę o trzech perłach pokazała grupa młodzieżowa Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Spektakl został zrealizowany w technice teatru cieni połączonej z animacją komputerową. W programie wieczoru nie zabrakło także tradycyjnych kaukaskich tańców. Pokaz był efektem warsztatów teatralnych zrealizowanych w ramach projektu PODAJ DALEJ. Teatr Scena Lubelska w Warszawie, 4 października. (fot. organizatorzy) fotokronika Przywiozę tu swoje podwórko to tytuł spektaklu, jaki powstał w ramach wielokulturowych warsztatów teatralnych prowadzonych przez fundację Strefa Wolnosłowa. Premiera wędrownego przedstawienia odbyła się na warszawskim Bródnie 18 sierpnia. Uwaga ruszyła kolejna edycja warsztatów, szczegóły na s. 2. (fot. Ł. Kupka) Adres redakcji: ul. Szpitalna 5/3, Warszawa Wydawca: Polska Akcja Humanitarna Redaktor naczelna: Marta Grzymkowska Redakcja: Natalia Tlałka, Joanna Chrzanowska, Dorota Skomra, Sylwia Modzelewska, Barbara Olejnik, Leszek Pędzisz, Piotr Gozdowski, Paweł Stępniak, Aleksandra Górecka, Adam Kaczmarek, Aleksandra Brzozowska, Magdalena Żarnawska, Daniel Wykrętowicz, Magdalena Dobrzyńska, Agnieszka Wielgosz, Agnieszka Ożóg, Elabek Davletbaev Projekt graficzny: Teresa Oleszczuk Tłumaczenie rosyjskie: Małgorzata Dybcio (koordynator tłumaczy) Tłumaczenie angielskie: Weronika Michalska (koordynator tłumaczy) Jeśli nie zaznaczono inaczej, fotografie pochodzą z wikicommons. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność za wszelkie wzmianki lub publikacje zamieszczone w gazecie spoczywa na ich autorach. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Zapraszamy też na prowadzony przez nas portal poświęcony uchodźcom i migrantom

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

D Z I E Ń U C H O D Ź C Y 2 0 0 6

D Z I E Ń U C H O D Ź C Y 2 0 0 6 2006 EDYCJA POLSKA ISNN 1896-2734 D Z I E Ń U C H O D Ź C Y 2 0 0 6 W tym roku Dzień Uchodźcy świętować będziemy w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gorlicach, Poznaniu, Białej Podlaskiej, Grójcu. Na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII Nr 2 (10) LIPIEC-WRZESIEŃ 2014 10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no Spis treści Jak to się zaczęło? Firmowa podróż,

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI Zasady i praktyka Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM wyznaje zasadę, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści zarówno osobom

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SIECI MPD NR 11

BIULETYN SIECI MPD NR 11 NR 11 1 Drodzy Czytelnicy! Tematyka podejmowana w naszym kolejnym biuletynie będzie i tym razem krążyć wokół zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnością. Praw płynących z Konwencji ONZ, której

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI Obywatel Danii Informator dla nowych obywateli Obywatel Danii dostępny jest w 18 językach: Duńskim Angielskim Polskim Rosyjskim Chińskim Franucskim Arabskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim.

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. POLSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 Białostocka Akademia Samorządowa - konferencja podsumowująca 20.01.2012 r. Seminarium Poradnictwo prawne na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Wielokulturowe

Warszawskie Centrum Wielokulturowe Warszawskie Centrum Wielokulturowe Przewodnik dla aktywistów i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na rzecz imigrantów oraz w obszarze wielokulturowości Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo