SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE Agnieszka Deja DEFINICJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme of Action for Disabled Persons) oraz Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities) określają, iŝ niepełnosprawność jest problemem społecznym i nie ogranicza się do konkretnej osoby (tzw. środowiskowa koncepcja utrudnień). Mówiąc o niepełnosprawności naleŝałoby mieć na uwadze relację między zdrowiem człowieka (z uwzględnieniem jego wieku, płci, wykształcenia), a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza. Konsekwencją takiego ujęcia niepełnosprawności jest podejście określające, Ŝe to nie człowieka trzeba dostosowywać, aby przystawał do społeczeństwa, ale to właśnie społeczeństwo trzeba tak zaplanować, aby w jego ramach wszyscy obywatele mieli takie same, równe szanse. Społeczny kontekst tematyki niepełnosprawności został omówiony takŝe w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF), przyjętej podczas Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia (World Health Assembly) w 2001 roku. Niepełnosprawność rozumiana jest tu jako wielowymiarowe zjawisko wynikające ze wzajemnych oddziaływań między ludźmi, a ich fizycznym i społecznym otoczeniem. Według ICF niepełnosprawność to szeroki termin, obejmujący takŝe uszkodzenia, ograniczenia aktywności i ograniczenia uczestnictwa. Podejście to uwzględniono takŝe w Zaleceniu nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich - Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości Ŝycia osób niepełnosprawnych w Europie Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ określa, Ŝe do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby, które mają długotrwałe fizyczne, umysłowe, intelektualne lub dotyczące zmysłów uszkodzenia mogące, w oddziaływaniu z róŝnymi barierami, utrudniać im pełne i skuteczne uczestnictwo w społeczeństwie, na zasadach równości z innymi osobami. W Unii Europejskiej nie ma jednej definicji niepełnosprawności, kaŝdy kraj stosuje własną kwalifikację. W Polsce nadal nie zawsze jest konsekwentnie realizowane podejście do społecznego ujęcia niepełnosprawności. Według Karty Praw Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu RP z dn. 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, M.P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475) osoby niepełnosprawne to osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemoŝliwia Ŝycie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi. Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r, Nr 123, poz. 776 z pózn. zm.) określa, Ŝe niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. 1

2 PRAWNE I BIOLOGICZNE UJĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Niepełnosprawność w sensie prawnym jest potwierdzana stosownym orzeczeniem, zgodnie z zapisami ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). W przypadku osób do 16 roku Ŝycia jest to orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób pow. 16 roku Ŝycia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym). Orzeczenia wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (w Warszawie jest to Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w określeniach stopni niepełnosprawności definiuje takŝe m.in. niezdolność do samodzielnej egzystencji jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemoŝliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb Ŝyciowych (m.in. samoobsługi, poruszania sie, komunikacji). Natomiast ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998, Nr 162, poz z późn. zm.) określa pojęcie niezdolności do pracy. Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Określono tu takŝe pojęcie niezdolności do samodzielnej egzystencji. Niezdolną do samodzielnej egzystencji jest osoba w przypadku, której stwierdza się naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb Ŝyciowych. O niezdolności do pracy, jak i niezdolności do samodzielnej egzystencji orzekają lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku ubiegania się m.in. o rentę socjalną bądź o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z pózn. zm.) nie określa definicji niepełnosprawności. Znalazło się tu pojęcie: całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oznacza to, Ŝe w myśl ustawy o pomocy społecznej niepełnosprawną jest osoba, która posiada waŝne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, lub dawniej orzekanej I bądź II grupy. SZACUNKOWE OKREŚLENIE LICZBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE W 2002 r. w Polsce Ŝyło 5 mln 475 tys. osób niepełnosprawnych, w tym około 4 mln 450 tys. osób niepełnosprawnych prawnie, tj. posiadających ówcześnie aktualne orzeczenie wydane przez uprawniony do tego organ 1. Natomiast badania stanu zdrowia ludności z 2004 r. wskazują, Ŝe w porównaniu do NSP z 2002 r. nastąpił wzrost liczby osób niepełnosprawnych w Polsce o ponad 630 tys. osób. Pod koniec 2004 r. Ŝyło w Polsce ponad 6 mln 200 tys. osób niepełnosprawnych, z tego ponad 4 mln 800 tys. osób niepełnosprawnych prawnie 2. Liczba osób niepełnosprawnych tylko biologicznie, w porównaniu z danymi z 2002 r. była wyŝsza o prawie 360 tys., a wzrost dotyczył głównie osób dojrzałych i w podeszłym 1 Za: Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe Część I Osoby niepełnosprawne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, październik Za: Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

3 wieku. Wzrosła takŝe liczba osób niepełnosprawnych prawnie o prawie 273 tys., prawie połowa przyrostu dotyczyła osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Według danych uzyskanych podczas ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Warszawę zamieszkiwało tys. 400 osób, w tym 181 tys. 120 osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie (177 tys. stanowiły osoby w wieku 15 lat i więcej). Oznacza to, Ŝe w 2002 r. blisko 11% mieszkańców Warszawy stanowiły osoby niepełnosprawne. Dane te naleŝy traktować jedynie szacunkowo, uwzględniając dodatkowo to fakt, Ŝe pochodzą z 2002 r., brak jest nowszych danych określających liczbę osób niepełnosprawnych w Warszawie. NaleŜy wziąć pod uwagę to, Ŝe Główny Urząd Statystyczny w swych badaniach nawiązuje do definicji niepełnosprawności biologicznej i prawnej. W Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 r. za niepełnosprawną uznawano osobę która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (niepełnosprawność prawna) lub osobę, która takiego orzeczenie nie posiada, lecz odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku (niepełnosprawność biologiczna). Tab. 1. Osoby niepełnosprawne pow. 15 roku Ŝycia w Warszawie Źródło: Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata Niepełnosprawność w istotny sposób wiąŝe się z procesem starzenia się społeczeństwa, a zaawansowany wiek jest cechą demograficzną charakteryzującą w duŝym stopniu populację osób niepełnosprawnych. 3

4 Dzielnice wyróŝniające się znaczącą liczebnie populacją osób niepełnosprawnych pow. 15 roku Ŝycia to: Mokotów, Praga Południe, Śródmieście, Wola, Bielany. Są to jednocześnie dzielnice o największej liczbie mieszkańców. Jednocześnie zamieszkuje je najwięcej seniorów pow. 70 roku Ŝycia. Specyfika Warszawy, wynikająca z jej potencjału jako stolicy, w której jest najmniejsze bezrobocie w kraju, gdzie znajdują się m.in. wysokospecjalistyczne placówki ochrony zdrowia, jednostki badawczo-rozwojowe wpływa na migracje wewnętrzne i napływ znaczącej liczby ludności. Wśród osób przybywających do Warszawy są takŝe osoby liczące na lepszą opiekę medyczną i rehabilitacyjną, w tym osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Według ostroŝnych szacunków ratusza, w stolicy mieszka bez meldunku jest około tys. osób 3, nie wiadomo ilu z nich to osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Nie jest moŝliwe określenie liczby osób z orzeczoną niepełnosprawnością mieszkających w Warszawie. Od stycznia 2008 r. wdraŝany jest w Polsce Elektroniczny System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, co oznacza, Ŝe dopiero z kilka lat będzie moŝliwe trafniejsze określenie liczby osób niepełnosprawnych w Polsce, w tym w Warszawie. Obecnie moŝna na bieŝąco zbierać i monitorować dane dot. wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W Warszawie danymi tymi dysponują: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pierwsza instancja) oraz Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (druga instancja). NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe liczba orzeczeń wydanych w systemie pozarentowym 4 nie jest równoznaczna z liczbą osób niepełnosprawnych. Większość orzeczeń wydawana jest na czas określony. Po upływie daty waŝności osoba zainteresowana moŝe wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Niepełnosprawne dzieci i młodzieŝ, które mają wydane orzeczenie o niepełnosprawności znajdują się w systemie orzecznictwa pozarentowego ponownie po uzyskaniu 16 roku Ŝycia i otrzymaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ma prawo wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. W latach wydano w Warszawie 67 tys. 068 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z czego 49 tys. 483 orzeczeń było wydanych po raz pierwszy (ponad 73% ogólnej liczby wydanych orzeczeń). MoŜna szacować, Ŝe rocznie wydawanych jest około 5-6 tys. pierwszorazowych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Wśród osób powyŝej 16 roku Ŝycia, które otrzymują orzeczenie o stopniu niepełnosprawności większość stanowią osoby starające się o ten dokument po raz pierwszy. Orzeczenia wydawane są na czas określony zazwyczaj 2-3 lata lub na czas nieokreślony (bezterminowo). W 2007 r. blisko 70% wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w Warszawie stanowiły orzeczenia pierwszorazowe. 3 za: Warszawiacy bez meldunku, gazeta.pl, 22 września 2007 r. 4 System pozarentowy - system orzecznictwa o niepełnosprawności ustalający prawny status niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień oraz korzystania z form rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 4

5 Wśród osób powyŝej 16 roku Ŝycia, które otrzymywały w latach pierwszorazowe orzeczenie największą grupę stanowiły osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (21 tys. 208 wydanych orzeczeń). W odniesieniu do przyczyn niepełnosprawności w przypadku osób pow. 16 roku Ŝycia w latach wydano najwięcej orzeczeń dla osób z upośledzeniem narządu ruchu (10 tys. 835 orzeczeń), kolejną grupą, pod względem liczebności były osoby z chorobami układu oddechowego i krąŝenia (8 tys. 002 orzeczeń), następnie osoby z problemami neurologicznymi (5 tys. 867 orzeczeń). Tab. 2. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób pow. 16 roku Ŝycia w Warszawie w latach , w podziale na symbole przyczyny niepełnosprawności symbol / rok 01-U 02-P 03-L 04-O 05-R 06-E 07-S 08-T 09-M 10-N 11-I razem razem Symbole przyczyny niepełnosprawności: 01-U upośledzenie umysłowe, 02-P choroby psychiczne, 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 04-O choroby narządu wzroku, 05-R upośledzenie narządu ruchu, 06-E epilepsja, 07-S choroby układu oddechowego i krąŝenia, 08-T choroby układu pokarmowego, 09-M choroby układu moczowo-płciowego, 10-N choroby neurologiczne, 11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego Źródło: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie W przypadku osób do 16 roku Ŝycia w latach wydano w Warszawie 8 tys. 196 orzeczeń o niepełnosprawności (ponad 70% stanowiły orzeczenia pierwszorazowe). Liczba wydawanych orzeczeń utrzymuje się na stałym poziomie, około 1 tys. 300 rocznie. W latach najwięcej orzeczeń, dla osób do 16 roku Ŝycia, wydano w związku z: innymi schorzeniami, w tym m.in. endokrynologicznymi, metabolicznymi, zaburzeniami enzymatycznymi (1 tys. 347 orzeczeń), chorobami neurologicznymi (1 tys. 328 orzeczeń), upośledzeniem narządu ruchu (770 orzeczeń). Tab. 3. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku Ŝycia w Warszawie w latach , w podziale na symbole przyczyny niepełnosprawności symbol / rok 01-U 02-P 03-L 04-O 05-R 06-E 07-S 08-T 09-M 10-N 11-I razem 5

6 razem Symbole przyczyny niepełnosprawności: 01-U upośledzenie umysłowe, 02-P choroby psychiczne, 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 04-O choroby narządu wzroku, 05-R upośledzenie narządu ruchu, 06-E epilepsja, 07-S choroby układu oddechowego i krąŝenia, 08-T choroby układu pokarmowego, 09-M choroby układu moczowo-płciowego, 10-N choroby neurologiczne, 11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego Źródło: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie Według danych udostępnionych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wynika, Ŝe w latach najczęstszymi przyczynami orzeczonej niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności były: - upośledzenie narządów ruchu, - choroby układu oddechowego i krąŝenia, - choroby neurologiczne, - choroby psychiczne, - inne choroby, w tym m.in. związane z narządami wydzielania wewnętrznego, choroby zakaźne, odzwierzęce, choroby układu krwiotwórczego, zeszpecenia. NaleŜy mieć na uwadze fakt, Ŝe zakresy naruszenia sprawności organizmu dotyczące przyczyn niepełnosprawności są w niektórych przypadkach dosyć rozległe, jak np. upośledzenie narządów ruchu czy choroby neurologiczne. Obecnie w Warszawie nie istnieje Ŝaden system zbierania danych dot. liczby i potrzeb osób niepełnosprawnych (choćby tylko niepełnosprawnych prawnie). Stosowne orzeczenia dot. zaliczenia do osób niepełnosprawnych wydaje Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w drugiej instancji Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dodatkowo o niezdolności do pracy wydają lekarze orzecznicy i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA. Ponadto część dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych i chorych wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy otrzymuje wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (orzecznictwo funkcjonujące w ramach systemu oświaty). 6

7 W Europie powstaje coraz więcej lokalnych baz danych dot. osób niepełnosprawnych, zwł. w Wielkiej Brytanii. Bazy danych dot. osób niepełnosprawnych mogą słuŝyć m.in. do: monitorowania oferty usług dla osób niepełnosprawnych, korzystania z nich, określania przyszłych potrzeb w sferze usługowej i planowania tej pomocy, priorytetyzowania potrzeb w zakresie tychŝe usług, przeprowadzania badań, konsultacji społecznych. Samorząd województwa mazowieckiego jako jeden z celów priorytetowych Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata wskazał, Ŝe niezbędne jest usprawnienie systemu monitorowania i diagnozowania sytuacji osób niepełnosprawnych na Mazowszu. Planowano przygotowanie koncepcji utworzenia bazy danych o osobach niepełnosprawnych zamieszkujących w woj. mazowieckim oraz koncepcji organizowania systemowych badan ankietowych na Mazowszu o sytuacji osób niepełnosprawnych oraz ich potrzebach. W planach było załoŝenie mazowieckiej bazy danych o osobach niepełnosprawnych, warunkach Ŝycia, potrzebach i sytuacji formalno-prawnej. Jak dotąd baza ta nie powstała. Próbując określać liczbę osób niepełnosprawnych naleŝy brać takŝe pod uwagę dostępność do specjalistycznej diagnostyki medycznej (rozpoznania choroby) i dalszego leczenia. System słuŝby zdrowia w Polsce działa nieefektywnie, co skutkuje brakiem dostępu do specjalistycznej diagnostyki i rehabilitacji. Wielotygodniowe, a nawet wielomiesięczne kolejki do publicznych placówek słuŝby zdrowia w celu m.in. zdiagnozowania choroby czy podjęcia leczenia, rehabilitacji leczniczej skutkują niejednokrotnie powstawaniem i pogłębianiem niepełnosprawności. Problemy związane z długim okresem oczekiwania na wizyty do specjalistów dotyczą takŝe mieszkańców Warszawy, zwłaszcza Ŝe funkcjonują się tu specjalistyczne placówki słuŝby zdrowia, z których korzystają osoby z terenu całej Polski. W przypadku wystąpienia symptomów chorobowych wcześnie podjęte leczenie i rehabilitacja w wielu wypadkach mogą zapobiegać powstawaniu niepełnosprawności lub wydłuŝać okres samodzielności tej osoby i powodować, Ŝe będzie ona w mniejszym stopniu zaleŝna od otoczenia. ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W styczniu 2007 r. ponad 65 tys. osób niepełnosprawnych otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny. Jest to jedno ze świadczeń rodzinnych przysługujące osobom do 16 roku Ŝycia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobom pow. 16 roku Ŝycia z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem, o ile niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem Ŝycia. Świadczenie to przyznawane jest niezaleŝnie od dochodów. Tab.4 Liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych za okres r. (narastająco) Dzielnica pierwszy miesiąc kwartału dwa miesiące kwartału trzy miesiące kwartału Bemowo Białołęka Bielany Mokotów

8 Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz razem Źródło: Sprawozdanie MPIPS za okres r., Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy Największa liczba zasiłków pielęgnacyjnych była wypłacana w dzielnicach: Mokotów, Praga Południe, Wola, Bielany, Targówek i Śródmieście. Są to równocześnie dzielnice wyróŝniające się największą liczebnością mieszkańców oraz osób niepełnosprawnych w Warszawie. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I DŁUGOTRWALE CHORE JAKO KLIENCI POMOCY SPOŁECZNEJ Pomoc społeczna (organizowana na podst. ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) umoŝliwia przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych tym, którzy nie są w stanie ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŝliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŝliwia Ŝycie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest takŝe zapobieganie trudnym sytuacjom Ŝyciowym (w tym wynikających z niepełnosprawności lub długotrwałej i cięŝkiej choroby) poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Prawo do świadczeń pienięŝnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają kryteriów ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej (od r. 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 351 zł dla osoby w rodzinie; w 2009 r. nastąpi weryfikacja kryteriów dochodowych). Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 8

9 Ustawa o pomocy społecznej określa katalog świadczeń pienięŝnych, które przysługują osobom niepełnosprawnym lub chorym spełniającym kryterium dochodowe oraz świadczeń niepienięŝnych. Są to: zasiłek stały (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe), zasiłek okresowy (dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niŝszych niŝ kryterium ustawowe oraz zasobach pienięŝnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych, m.in. względu na długotrwałą chorobę czy niepełnosprawność), zasiłek celowy (przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby Ŝyciowej, m.in. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŝy, niezbędnych przedmiotów uŝytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu), pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie (jako jednorazowy zasiłek celowy lub nieoprocentowana poŝyczka bądź w formie uŝyczenia maszyn, narzędzi pracy stwarzających moŝliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę). Świadczenia niepienięŝne przysługujące m.in. osobom niepełnosprawnym i chorym to: poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne, pedagogiczne), praca socjalna, usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skierowanie do domu pomocy społecznej (w razie niemoŝności zapewnienia osobie wymagającej całodobowej opieki usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę), korzystanie z placówek zapewniających środowiskową opiekę półstacjonarną (ośrodki wsparcia, w tym środowiskowe domy samopomocy). Ryzyko zagroŝenia ubóstwem znacząco wzrasta w przypadku gdy w rodzinie, gospodarstwie domowym jest osoba niepełnosprawna. Wyraźnie wyŝszy od przeciętnego jest wskaźnik zagroŝenia ubóstwem w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi. W 2005 r. wskaźnik ustawowej granicy ubóstwa rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym do 16 roku Ŝycia wynosił około 21%, a wskaźnik zagroŝenia ubóstwem w tych rodzinach wynosił ok. 18% 5. W 2007 r. ze wszystkich świadczeń pomocy społecznej w Warszawie skorzystało 51 tys. 993 osoby, w tym 38 tys. 892 osoby niepełnosprawne i chore (17 tys. 781 osób niepełnosprawnych i 21 tys. 111 osób długotrwale i cięŝko chorych). Oznacza to, Ŝe prawie 75% osób korzystających z pomocy społecznej w Warszawie stanowiły osoby niepełnosprawne i chore. Zestawiając dane uzyskane podczas Spisu Powszechnego w 2002 r. dot. liczby osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie z danymi dot. tej grupy osób jako odbiorców świadczeń oferowanych przez OPS w 2007 r. wynika, Ŝe 21% osób niepełnosprawnych i chorych w Warszawie korzysta ze wsparcia pomocy społecznej. Są to dane szacunkowe, określające minimalne dane dot. wsparcia pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i chorych oraz ich rodzin. Pośrednio pomocą tą objęto w całej Warszawie 66 tys. 612 osób w rodzinach niepełnosprawnych i chorych odbiorców pomocy. W 2007 r. zasiłki okresowe przyznane z powodu niepełnosprawności otrzymały w Warszawie 742 osoby, a z powodu długotrwałej choroby 973 osoby. Wydano na ten cel ,00 zł. 5 Za: Warunki Ŝycia ludności Polski w latach , Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

10 ZauwaŜalny jest istotny związek liczby osób niepełnosprawnych w poszczególnych dzielnicach (NSP 2002), a liczbą rodzin korzystających ze świadczeń z tytułu samej tylko niepełnosprawności. W dzielnicach, w których jest najwięcej osób niepełnosprawnych (tj. Praga Południe, Mokotów, Śródmieście, Wola, Bielany, Targówek) przyznano najwięcej świadczeń dla tej grupy osób. Tab. 5 Liczba rodzin i osób w rodzinach, a wybrane powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w 2007 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Niepełnosprawność Liczba rodzin liczba osób w rodzinach Długotrwała lub cięŝka choroba Liczba rodzin liczba osób w rodzinach Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz razem Źródło: Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, MPiPS-03 - Sprawozdanie I-XII.2007 W sprawozdaniach z realizacji zadań pomocy społecznej w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej niepełnosprawność oraz długotrwała lub cięŝka choroba są obok ubóstwa i bezrobocia jedną z najczęstszych przyczyn udzielania świadczeń. Obecnie nie jest moŝliwe ustalenie stopnia zaspokojenia potrzeb na usługi społeczne związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych. Nie wiadomo ilu mieszkańców Warszawy jest niepełnosprawnych oraz długotrwale i cięŝko chorych, ile osób zgłasza się do ośrodków pomocy społecznej z pytaniem o świadczenia, które mogłyby przysługiwać z tytułu niepełnosprawności. Nie wiadomo takŝe ile osób potrzebujących pomocy nie zgłasza się po nią z powodu obaw przed stygmatyzacją związaną z byciem klientem pomocy społecznej, czy z przekonania, Ŝe pomoc społeczna jest kierowana w pierwszym rzędzie do osób, które ją marnotrawią, a nie do osób, które jej naprawdę potrzebują. 10

11 Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne W 2007 r. z pracy socjalnej skorzystało w Warszawie 52 tys. 861 rodzin. Dane dot. pracy socjalnej prowadzonej w poszczególnych ośrodkach pomocy społecznej nie obejmują informacji o środowiskach osób niepełnosprawnych korzystających z tej formy wsparcia. Nie wiadomo więc ile osób korzystało z pomocy w postaci pracy socjalnej prowadzonej z powodu problemów związanych z niepełnosprawnością danej osoby czy w związku z niepełnosprawnością występującą w rodzinie. Wśród powodów korzystania przez klientów ze wsparcia w postaci pracy socjalnej w sprawozdaniach poszczególnych OPS wymieniane są najczęściej: przemoc domowa, uzaleŝnienia, problemy wychowawczo-opiekuńcze. Według danych statystycznych Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy w 2007 r. z poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, rodzinnego) oferowanego przez ośrodki pomocy społecznej skorzystało 14 tys. 792 rodziny 6. Nie wiadomo ile z tych osób korzystało z poradnictwa z powodu problemów wiąŝących się z niepełnosprawnością. Z opisowych sprawozdań rocznych ośrodków pomocy społecznej za 2006 r. wynika, Ŝe niektóre z nich prowadzą poradnictwo specjalistyczne ukierunkowane na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. Ursus, Praga Północ), w tym z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin (np. Bielany, Wawer) 7. Porad i wsparcia udzielał w nich takŝe lekarz psychiatra (np. Bielany, Śródmieście, Mokotów) bądź psycholog specjalizujący się w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (np. Ursus, Praga Północ, Ochota). Zakres udzielanego poradnictwa na rzecz osób niepełnosprawnych jest w poszczególnych ośrodkach bardzo róŝny od informacji teleadresowych, nt. uprawnień i świadczeń, przez pomoc w wypełnianiu wniosków, kierowanie do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, czy szpitali psychiatrycznych, po pomoc środowiskową udzielaną przez psychologa lub lekarza psychiatrę. W takim wypadku trudno określić gdzie kończy się poradnictwo, a gdzie zaczyna praca socjalna z osobą czy rodziną, w której występują zaburzenia psychiczne lub choroba psychiczna. Jak się okazuje lekarz psychiatra dyŝurujący w OPS, konsultujący sprawy klientów z zaburzeniami psychicznymi (często klientów kierowanych do środowiskowego domu samopomocy) wielokrotnie zastępuje lekarzy specjalistycznej opieki psychiatrycznej. Na taki stan rzeczy mogą wpływać trudności w uzyskaniu dostępu do lekarza psychiatry - długi okres oczekiwania na wizytę, brak odpowiedniej dostępności zespołów pracy środowiskowej. Istotnym wsparciem prowadzonego w OPS poradnictwa specjalistycznego (w zakresie informacji dot. oferty organizacji pozarządowych i placówek specjalistycznych) byłby ogólnodostępny i stale aktualizowany miejski system zawierający dane teleadresowe urzędów i instytucji zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych oraz ich oferta i dostępność, a takŝe informacje na temat świadczeń i uprawnień dla tej grupy osób. Obecnie informacje te znajdują się m.in. na kilku stronach internetowych miejskich urzędów i instytucji: Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. System informacyjny powinien być takŝe współtworzony przez organizacje pozarządowe pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Informacje te powinny 6 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pienięŝnych, w naturze i usługach - MPiPS-03, 2007, Biuro Polityki Społecznej U. m. st. Warszawy 7 Deja A., Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych organizowane i świadczone przez warszawskie ośrodki pomocy społecznej w 2006 r. 11

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31)

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) III. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) Poniżej przedstawiono najważniejsze uwagi w zakresie realizacji przez Polskę ogólnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata 2007-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo