SEMINARIA SZKOLENIOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALIZY JUNGOWSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEMINARIA SZKOLENIOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALIZY JUNGOWSKIEJ"

Transkrypt

1 SEMINARIA SZKOLENIOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALIZY JUNGOWSKIEJ Seminaria szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej wsparte są na dwóch filarach. Nasza zaawansowana grupa seminaryjna posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jako taka może zostać zaliczona jako część specjalizacyjna całościowego szkolenia do certyfikatu PTP. Obecnie jest to jedyne w Polsce szkolenie w psychologii jungowskiej posiadające taką akredytację. Jednocześnie nasze seminaria strukturalnie zakorzenione są w przeszło stuletniej tradycji kształtowania się standardów szkoleniowych w psychologii analitycznej, dziś wyznaczanych przez afiliację z Międzynarodowym Towarzystwem Psychologii Analitycznej (International Association for Analytical Psychology IAAP Programy szkoleniowe w analizie jungowskiej różnią się wagą przywiązywaną do poszczególnych elementów składowych tej ścieżki rozwoju. Nasze rozumienie oparte jest na szukaniu równowagi pomiędzy znaczeniem profesjonalnego wykształcenia kandydata a jego indywidualnymi cechami osobowościowymi wyznaczającymi głęboką wewnętrzną integralność osoby analityka, takimi jak umiejętność pielęgnowania głębokiej i dynamicznej relacji z procesami nieświadomymi, świadomość swoich silnych i słabych stron, zdolność symbolicznego odnoszenia się do nieświadomości. Dlatego też ważną zasadą kultywowaną w PTPJ jest fakt, że relacja analityczna to postulat etyczny, stwarzający szczególny wymóg odpowiedzialności za dobro własne i dobro pacjenta. Ścieżka szkoleniowa każdego z kandydatów jest unikalna i poza podstawowymi ramami formalnymi nie da się z góry zdefiniować, choć zawsze obejmuje stałe elementy: analizę własną, superwizję oraz szkolenie teoretyczne. Szkolenie teoretyczne ma charakter wykładowotreningowy. Seminaria szkoleniowe prowadzone przez PTPJ mogą być elementem kształcenia w zakresie psychologii analitycznej dla osób praktykujących wglądową psychoterapię, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w tym podejściu. Przede wszystkim stanowią one jednak teoretyczny aspekt całościowego szkolenia psychoanalitycznego zmierzającego do uzyskania certyfikatu psychoanalityka jungowskiego, a tym samym statusu członka indywidualnego IAAP. 1

2 Organizatorem szkolenia jest Komisja Szkoleniowa PTPJ w składzie: dr hab. med. Krzysztof Rutkowski kierownik szkolenia, przewodniczący komisji szkoleniowej, specjalista psychiatrii, psychoterapeuta i superwizor PTP, psychoanalityk i superwizor jungowski, członek indywidualny IAAP mgr Tomasz J. Jasiński psycholog i filozof, psychoanalityk jungowski, członek indywidualny IAAP mgr Małgorzata Kalinowska - psycholog, psychoanalityk jungowski, członek indywidualny IAAP lek. med. Łukasz Müldner-Nieckowski - specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta PTP Koordynatorami szkolenia na poziomie I i II stopnia są Tomasz J. Jasiński i Małgorzata Kalinowska. Nasz program szkoleniowy składa się z dwóch części: 1. SZKOLENIE I STOPNIA Obejmuje półtoraroczny kurs wprowadzający w teoretyczne i praktyczne podstawy psychologii analitycznej i psychoanalizy jungowskiej, odbywający się w zamkniętej grupie osobowej. Prowadzącymi są psychoanalitycy jungowscy, członkowie PTPJ. Ukończenie szkolenia I stopnia umożliwia przejście na zaawansowany poziom szkolenia - uczestnictwo w seminariach tematycznych prowadzonych przez analityków jungowskich certyfikowanych przez IAAP oraz w grupach superwizyjnych. Możliwość zgłoszenia aplikacji bezpośrednio na szkolenie zaawansowane mają osoby, które odbyły uprzednio szkolenie w podejściu jungowskim obejmujące zakres teoretyczny szkolenia I stopnia. Decyzja o przyjęciu na poziom zaawansowany jest podejmowana przez komitet szkoleniowy po przedstawieniu dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem. 2

3 2. SZKOLENIE II STOPNIA Składają się na nią seminaria szkoleniowe prezentujące szczegółowe zagadnienia psychoanalizy jungowskiej z perspektywy historycznej, filozoficznej i klinicznej w zakresie pojęciowym i praktycznym, odbywające się w grupie półotwartej. Zajęcia prowadzą analitycy jungowscy (członkowie towarzystw krajowych i członkowie indywidualni IAAP). Ta część zaadresowana jest do osób, które ukończywszy szkolenie podstawowe chcą kontynuować pogłębianie teoretycznej i praktycznej wiedzy w kierunku uzyskania certyfikatu psychoanalityka jungowskiego. Uczestnicy zaawansowanej części szkolenia zobowiązani są do rozpoczęcia własnej analizy jungowskiej. Po spełnieniu minimum wymagań 25 godzin analizy u rozpoznawanego przez IAAP analityka jungowskiego mogą składać aplikacje o przyjęcie na indywidualną ścieżkę szkoleniową przez IAAP (Individual Route). Osoby podejmujące szkolenie na poziomie zaawansowanym uzyskują jednocześnie status członka-kandydata PTPJ. INFORMACJA O CERTYFIKACJI LOKALNEJ W POLSCE Kurs stanowi bezpośrednią kontynuację kursu organizowanego przez IAAP w Polsce od 1998r., atestowanego nieprzerwanie przez PTP od 2001r. W latach kurs był organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, zaś od 2010 r. przez Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej. Kierownikiem kursu jest Krzysztof Rutkowski. Szkolenie podjęte w PTPJ do uzyskania członkostwa indywidualnego w IAAP umożliwia włączenie doświadczenia własnego (psychoanalizy szkoleniowej) i superwizji prowadzonych przez analityków jungowskich do wymaganych przez lokalny certyfikat PTP 1200 godzin szkolenia. Szkolenie teoretyczne (w seminariach II stopnia PTPJ) może być rozpoznane jako część specjalistyczna szkolenia całościowego PTP w połączeniu z atestowanym kursem teoretycznym organizowanym przez Fundację Psychomed w Krakowie. 3

4 PODSTAWY TEORII ORAZ KLINICZNYCH ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ C.G. JUNGA SZKOLENIE I STOPNIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALIZY JUNGOWSKIEJ I. INFORMACJE OGÓLNE Program szkolenia obejmuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii analitycznej w perspektywie teoretycznej i praktycznej. Stanowi również otwarcie drogi do dalszego kształcenia, w kierunku uzyskania tytułu analityka jungowskiego w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (International Association for Analytical Psychology). SZKOLENIE I STOPNIA Spotkania w ramach kursu I stopnia odbywają się w grupie około 12-osobowej, raz w miesiącu. Plan obejmuje 15 zjazdów weekendowych (sobota niedziela, 10 godzin szkoleniowych) odbywających się z częstotliwością raz w miesiącu w ciągu roku szkolnego. Cena zjazdu w nowej edycji szkolenia wynosi 450 zł. Szkolenie I stopnia prowadzone jest przez mgr Tomasza Jasińskiego i mgr Małgorzatę Kalinowską, analityków jungowskich, członków PTPJ i Indywidualnych Członków IAAP. SZKOLENIE II STOPNIA Ukończenie szkolenia I stopnia umożliwia przejście na zaawansowany poziom szkolenia, polegający na uczestnictwie w seminariach tematycznych stopnia II prowadzonych przez analityków jungowskich certyfikowanych przez IAAP z różnych krajów, oraz w grupach superwizyjnych (patrz powyżej Szkolenie zaawansowane ). Do ukończenia szkolenia I stopnia wymagane będzie złożenie pracy pisemnej dotyczącej wybranego przez uczestnika pojęcia z zakresu psychologii analitycznej oraz jego zastosowania w pracy klinicznej. Nie będzie ona oceniana, będzie natomiast przedmiotem rozmowy indywidualnej kończącej szkolenie. 4

5 II. KRYTERIA NABORU, ZGŁOSZENIA. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych, i uzyskanie stopnia lekarza lub magistra. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, lub przynajmniej zaliczenie stażu klinicznego w zakresie psychoterapii. Zalecane jest posiadanie wiedzy z zakresu podstaw psychoterapii, a także znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej biernym, umożliwiającym przyswojenie podstawowych lektur. Dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe i własne w zakresie prowadzenia psychoterapii jest rozpatrywane indywidualnie. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest dojrzałość własna kandydatów i gotowość do podjęcia szkolenia. Ponadto od kandydatów oczekiwana jest gotowość i umiejętność do pracy w grupie, otwartość na pracę z materiałem psychologicznym i obowiązkowość. Osoby zainteresowane szkoleniem mogą składać aplikacje pocztą elektroniczną na adres Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń planowane jest na grudzień Rozmowy kwalifikacyjne będę prowadzone w ostatnich miesiącach roku. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie. Do aplikacji wymagane jest złożenie kompletu dokumentów: 1. CV ze zdjęciem 2. Krótkiej biografii psychologicznej. 3. Listu motywacyjnego. 5

6 III. ZARYS PROGRAMOWY SEMINARIÓW. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Szkolenie analityczne jest formą doskonalenia zawodowego opartą na rozwoju wewnętrznym, procesie dojrzewania osobowości i pogłębiania integralności wewnątrzpsychicznej. W psychologii analitycznej ten proces widziany jest z perspektywy teleologicznej. Wynika z uznania faktu, że rzeczywistość psychiczna jest rzeczywistością obiektywną i jako taka dąży do określonego celu, a jest nim pełnia indywidualnego rozwoju. Wcielenie i realizacja tej zasady stanowi trzon procesu szkolenia analitycznego. Poprzez rozpoznawanie jej funkcji i znaczenia w procesie samopoznania kandydat doskonali tym samym umiejętność jej rozpoznawania w procesie psychicznym pacjenta. W pracy analitycznej kluczowa jest identyfikacja i podążanie za indywidualnym procesem pacjenta. Z tej szerszej perspektywy zaś pomieszczanie w relacji terapeutycznej wszelkich aspektów życia psychicznego, w tym znaczenia objawów i psychopatologii indywidualnej. Szkolenie w psychologii analitycznej prowadzi do spotkania aspektu osobistego i zawodowego na różnych płaszczyznach: indywidualnej, zbiorowej oraz etycznej. Rozwój myślenia analitycznego stawia wymóg etycznej odpowiedzialności nie tylko za proces terapeutyczny pacjentów, lecz przede wszystkim za własny proces indywiduacji, rozumiany jako pogłębianie dynamicznej relacji z nieświadomym i budowanie odpowiedzialnych relacji ze zbiorowością. CELE OGÓLNE Opanowanie zakresu wiedzy teoretycznej i rozwój ogólnego wyobrażenia o tym jak realizuje się ona w pracy klinicznej. Kształtowanie postawy analitycznej: poszukiwanie własnej relacji z teorią i jej praktycznym zastosowaniem, rozwijanie postawy zaciekawienia, otwartości i kreatywności. Na poziomie grupowym: budowanie relacji ze społecznością jungowską, budowanie szacunku dla różnorodności. 6

7 SYLABUS SZKOLENIA I STOPNIA 1. WPROWADZENIE. Prezentacja planu, zasad i struktury seminariów. Dyskusja na temat wyjściowego poziomu wiedzy uczestników i jej źródeł a także oczekiwań i wyobrażeń dotyczących kursu. Wprowadzenie w strukturę szkolenia analitycznego i zasady ścieżki szkoleniowej dostępnej w Polsce, podstawowe informacje na temat PTPJ oraz IAAP. Omówienie celów ogólnych kursu i jego założeń w kontekście teorii analitycznej i specyfiki pracy analityka jungowskiego Historia rozwoju teorii analitycznej i psychoanalizy jungowskiej. Zakorzenienie myśli Junga w psychologii, filozofii i doświadczeniu osobistym. Źródła inspiracji i jej dalszy rozwój w życiu Junga i w relacji do zmieniającego się świata. Różnorodność podejść, różne wymiary rozumienia pojęć, jako dynamiczne zasady rozwoju. Podstawowy paradoks tożsamości jungowskiej i jego przejawianie się w procesie szkoleniowym. 2. INDYWIDUACJA. Nieświadomość indywidualna i zbiorowa. Pojęcie libido. Rozwój psychiczny zorientowany na cel. Funkcja teleologiczna i hermeneutyczna. Proces transformacji psychicznej. 3. ARCHETYP. Definicje i rozwój rozumienia u Junga. Podstawowe archetypy. Rozumienie koncepcji w świetle teorii klasycznej i rozwojowej (z nawiązaniem do neuropsychologii) Psychologia kompleksu. Jaźń jako jedność przeciwieństw. 7

8 4. SYMBOL. Symbol i symboliczna funkcja psychiki. Funkcja transcendentna. Aktywna imaginacja. Mity i baśnie. 5. TYPY PSYCHOLOGICZNE. Koncepcja typów psychologicznych i jej rozwój. Współczesne zastosowania (z uwzględnieniem testów psychologicznych). Post-jungowskie koncepcje typów psychologicznych. 6. TEORIA I INTERPRETACJA SNÓW. Źródła: Jung a Freud. Podstawowe zasady interpretacji. Interpretacja snów w procesie analitycznym. Interpretacja w perspektywie klasycznej i rozwojowej. Perspektywy post-jungowskie 7. RELIGIA I ALCHEMIA. Metafora alchemiczna Junga przemiany psychiczne. Wprowadzenie do zastosowań klinicznych perspektywa subiektywna i intersubiektywna. Psychologia i religia religijna funkcja psyche. 8. WYMIAR KULTUROWY. Pojęcie postawy kulturowej, kulturowy wymiar psychiki. Kompleksy kulturowe. Rozumienie zjawisk historycznych i kulturowych z perspektywy jungowskiej. 8

9 9. RELACJA ANALITYCZNA. Koncepcja ramy psychoanalitycznej. Funkcja refleksyjna. Koncepcja pomieszczania i funkcja pomieszczająca w analizie. Naczynie analityczne rozumienie klasyczne z odniesieniem do alchemii. Perspektywa rozwojowa relacje z innymi ujęciami psychoanalitycznymi (teoria relacji z obiektem, teoria więzi), punkty zbieżne i różnice. 10. PACJENT I ANALITYK. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie. Koncepcja zranionego uzdrowiciela. Rozumienie oporu. Pole interakcyjne w analizie. 11. KWALIFIKACJA DO TERAPII (ASSESSMENT) Różnice między psychoterapią a psychoanalizą. Assessment w przebiegu terapii i analizy. Wywiad wstępny. Formuła psychodynamiczna. 12. PSYCHOPATOLOGIA. Analityczne rozumienie psychopatologii. Rozumienie jungowskie perspektywa prospektywna i teleologiczna. Obrony ego i obrony Jaźni. Trauma i konsekwencje doświadczeń traumatycznych z perspektywy analitycznej. 13. MODALNOŚCI PRACY. Analiza indywidualna i analiza grupowa. Analiza dzieci i adolescentów. Terapia w piaskownicy. Praca z ciałem. Superwizja. 9

10 14. ETYKA. Postawa etyczna. Podstawowe dylematy etyczne: zagadnienie władzy i nadużycia. Rozumienie granic i znaczenie ich przekraczania z perspektywy analitycznej. 15. REFLEKSJE KOŃCOWE. Podsumowanie cyklu seminariów. Refleksje nad doświadczeniem szkolenia. 10

11 INFORMACJA O ANALITYKACH PROWADZĄCYCH SZKOLENIE Tomasz J. Jasiński Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej, zorganizowane przy współpracy z IAAP ( ) oraz szkolenie analityczne w Instytucie C.G. Junga w San Francisco w Kalifornii ( ). Studiował psychologię kliniczną w California Institute of Integral Studies w San Francisco oraz w Institute of Transpersonal Psychology w Palo Alto. Z psychologią analityczną związany praktycznie od początku jej klinicznego zaistnienia w Polsce wcześniej jako członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, obecnie jako członek-założyciel i prezes drugiej kadencji Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP. W przeszłości współpracował z różnymi ośrodkami terapeutycznymi, m. in.: Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu, Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Dobra 4 w Warszawie, Centrum Terapii Dialog w Warszawie. Obecnie w prywatnej praktyce, w pracy indywidualnej z dziećmi i osobami dorosłymi. W swoim rozwoju zawodowym interesuje się między innymi funkcją ciszy oraz pozawerbalnymi wymiarami procesu leczenia, obejmującymi jungowskie i post-jungowskie rozumienie głębokich, nieświadomych aspektów relacji terapeutycznej. Publikował w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Jung Journal: Culture & Psyche. Strona internetowa: 11

12 Małgorzata Kalinowska Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Psychologią analityczną zajmuje się od początku swojej zawodowej drogi. Ukończyła akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej organizowane przy współpracy z IAAP ( ). W przeszłości była członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, obecnie jest członkiem założycielem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP. Pracuje w prywatnej praktyce z osobami dorosłymi jako terapeuta indywidualny i grupowy od 1999 roku. W przeszłości szkoliła się w podejściu systemowym i pracowała w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie jako terapeuta dziecięcy i rodzinny oraz jako terapeuta grupowy z osobami dorosłymi na Oddziale Depresji i Zaburzeń Lękowych Centrum Psychiatrii w Katowicach. Obecnie w prywatnej praktyce klinicznej. W swoim zawodowym rozwoju zajmuje się jungowskim rozumieniem traumy i jej kulturowego wymiaru, w 2012 r. opublikowała artykuł w Journal of Analytical Psychology dotyczący traumy kulturowej w kontekście polskiej tożsamości i pamięci zbiorowej. Strona internetowa: 12

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA LECZENIA - PRÓBA SYNTEZY

INTEGRACJA LECZENIA - PRÓBA SYNTEZY Jacek Bomba INTEGRACJA LECZENIA - PRÓBA SYNTEZY Wstęp Imponujący rozwój nauk medycznych, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, oraz znaczące upowszechnienie opieki medycznej, wyrażające się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Konteksty psychiatrii

Konteksty psychiatrii Konteksty psychiatrii pod redakcją Bogdana de Barbaro Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Konteksty psychiatrii Konteksty psychiatrii pod redakcją Bogdana de Barbaro Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Jacek Santorski_SZKOŁA MENTORÓW. autorski program dla Top Managerów, oferta jesień 2014

Jacek Santorski_SZKOŁA MENTORÓW. autorski program dla Top Managerów, oferta jesień 2014 Jacek Santorski_SZKOŁA MENTORÓW autorski program dla Top Managerów, oferta jesień 2014 WPROWADZENIE Autorski Studium Eksperckiego opracowany jest przez Jacka Santorskiego we współpracy z zespołem Values_

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka

Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka 1 Paulina Chocholska Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie - teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Rozdział 20 Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików 20.1. Wprowadzenie Wspólnota Anonimowych Alkoholików AA stanowi najbardziej znaną na świecie i powszechnie dostępną formę wsparcia

Bardziej szczegółowo

Skład i łamanie: anatta.pl

Skład i łamanie: anatta.pl 2012 SKiTZ MATRIK. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK and individual authors, Kraków 2012. SKiTZ MATRIK ul. Pawlikowskiego 6/7, 31-127 Kraków

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo