Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Wsparcie osób z autyzmem I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Wsparcie osób z autyzmem I"

Transkrypt

1 Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz - działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem". Kwiecień 2015 r., aktualizacja częściowa Aktualizacja informatora w ramach projektu Autyzm poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Marzec 2015 r., aktualizacja częściowa Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo mazowieckie edycja druga, grudzień 2009 r./ styczeń 2010 r. Aktualizacja informatora w ramach projektu Od wykluczenia do integracji - w obronie podstawowych praw osób z autyzmem realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. kwiecień 2013 r., aktualizacja częściowa czerwiec 2013 r., aktualizacja częściowa 1

2 PRZED DIAGNOZĄ...3 PO DIAGNOZIE...4 I. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I REHABILITACYJNE...5 POMOC W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO...5 PORADNIE DLA OSÓB Z AUTYZMEM...7 PODMIOTY LECZNICZE...14 PLACÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH...16 PRYWATNE PLACÓWKI DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE...22 TERAPIE WSPOMAGAJĄCE...36 II. POMOC OFEROWANA W RAMACH SYSTEMU EDUKACJI...37 ŚWIADCZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH...37 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU...45 PLACÓWKI PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM...55 III. WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - ZASIŁEK CELOWY PRACA SOCJALNA I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE IV. ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY V. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TRYB ORZEKANIA LEGITYMACJE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ULGOWE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ LOKALNĄ VI. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON TURNUS REHABILITACYJNY DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH ORAZ KOMUNIKACYJNYCH VII. WSPARCIE DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ VIII. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPIS ORGANIZACJI NA MAZOWSZU

3 PRZED DIAGNOZĄ podejrzenie autyzmu lub innych całościowych zaburzeń rozwojowych Z badań wynika, że w większości przypadków pierwszy niepokój i podejrzenie, że rozwój dziecka nie jest prawidłowy, sygnalizują rodzice. Jest to oczywiste ze względu na charakter zaburzeń autystycznych są to zaburzenia relacji i porozumiewania się z innymi osobami oraz tendencja do nietypowych, dziwnych, stereotypowych zachowań i zainteresowań, ograniczenie różnorodności zabawy. Wczesne oznaki takich nieprawidłowości rozwojowych są najbardziej zauważalne w naturalnych relacjach i sytuacjach domowych, rodzinnych. Dlatego pierwsi spostrzegać je mogą rodzice. Niekiedy sygnał wypływa od członków dalszej rodziny, opiekunek, lekarzy, wychowawców przedszkolnych, psychologów lub innych osób mających kontakt z dzieckiem. W przypadku takich podejrzeń, warto szybko zgłosić się na wizytę do specjalistycznego ośrodka (Poradni dla Dzieci z Autyzmem) z prośbą o ocenę rozwoju dziecka (szybko z tego względu, że oczekiwanie na termin wizyty może być długie). W większości tego rodzaju placówek, również finansowanych przez NFZ, nie jest wymagane skierowanie. Jeżeli jego przedstawienie jest wymagane, poproś o nie lekarza rodzinnego lub pediatrę w Twojej Poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Informacje o placówkach, w których możesz uzyskać pomoc diagnostyczną, znajdziesz w rozdziale ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I REHABILITACYJNE WAŻNE INFORMACJE Twoje dziecko i Ty potrzebujecie konkretnej oceny prawidłowości rozwoju dziecka wykluczenia lub potwierdzenia zaburzeń przez postawienie rozpoznania zgodnego z kryteriami diagnostycznymi obowiązującej w Polsce klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10 (patrz ramka z wykazem rozpoznań CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH). CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE Wykaz rozpoznań według obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 F 84 Całościowe zaburzenia rozwojowe F 84.0 Autyzm dziecięcy F 84.1 Autyzm atypowy F 84.2 Zespół Retta F 84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne F 84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi F 84.5 Zespół Aspergera F 84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe F 84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone 3

4 W przypadkach trudnych diagnostycznie może to być początkowo rozpoznanie wstępne, do dalszej obserwacji i weryfikacji diagnozy w ciągu kilku miesięcy. Placówka, stawiająca rozpoznanie wstępne, powinna wskazać jak i gdzie kontynuować postępowanie diagnostyczne. W przypadku występowania nieprawidłowości w rozwoju, przedłużenie procesu stawiania ostatecznej diagnozy nie powinno odraczać podjęcia oddziaływań terapeutycznych. Ze względu na ewentualną potrzebę zapewnienia dziecku odpowiednich świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i pomocy społecznej, konieczne jest uzyskanie potwierdzenia rozpoznania w formie pisemnego zaświadczenia. UWAGA Opisany wyżej proces diagnostyczny dotyczy ustalenia rozpoznania rozumianego w sensie medycznym, to znaczy czy w przypadku Twojego dziecka występuje lub nie występuje autyzm dziecięcy bądź inne całościowe zaburzenie rozwojowe (ze spektrum autyzmu). Taka diagnoza w terminologii medycznej określana jest jako diagnoza nozologiczna (oznacza rozpoznanie konkretnej jednostki chorobowej lub zespołu zaburzeń zgodnie z kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji ICD-10). Oprócz diagnozy nozologicznej niezbędne jest również dokonanie diagnozy funkcjonalnej Twojego dziecka. Diagnoza funkcjonalna określa poziom rozwojowy dziecka we wszystkich istotnych funkcjach, m.in. ruchowych, percepcyjnych, poznawczych, porozumiewania się z otoczeniem, w odniesieniu do inwentarzy prawidłowego rozwoju. Dokonywana jest przy pomocy odpowiednich skal i testów. Najczęściej stosowanym narzędziem diagnostycznym dla dzieci z autyzmem jest PEP-R (Profil Psychoedukacyjny wg E. Shoplera), a dla młodzieży i dorosłych z autyzmem jego odpowiednia do wieku wersja AAPEP (lub nowsza TTAP). Diagnoza funkcjonalna jest podstawą do tworzenia indywidualnych planów i programów terapeutycznych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Powinna być cyklicznie ponawiana w miarę rozwoju dziecka. Jest podstawą kompleksowego postępowania terapeutycznego. Dlatego jest niezbędna w następnych etapach po diagnozie nozologicznej. PO DIAGNOZIE Jeżeli w wyniku postępowania diagnostycznego podejrzenie zaburzeń rozwoju u Twojego dziecka zostało potwierdzone, jeżeli rozpoznano u niego autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera lub inne całościowe zaburzenie rozwojowe to: twoje dziecko powinno zostać jak najszybciej objęte pomocą terapeutyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną. Składają się na nią świadczenia zdrowotne, edukacyjne (dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz pomocy społecznej, które przedstawiamy w kolejnych rozdziałach Informatora. 4

5 UWAGA Z interwencją terapeutyczną nie można czekać również w przypadku przedłużania się procesu diagnostycznego. Może mieć miejsce sytuacja, w której ze względu na trudności diagnostyczne po pierwszych wizytach nie zostało jeszcze postawione ostateczne, jednoznaczne rozpoznanie. Niezbędna jest wówczas dłuższa obserwacja, kontynuacja postępowania diagnostycznego. Jednak jeżeli diagnoza wstępna potwierdza podejrzenie całościowych zaburzeń rozwojowych, konieczne jest podjęcie oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych bezzwłocznie, na podstawie wstępnego rozpoznania, nie czekając na potwierdzenie ostatecznej diagnozy. I. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I REHABILITACYJNE POMOC W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO System opieki zdrowotnej w Polsce powinien obejmować pomocą specjalistyczną osoby z autyzmem. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zawiera umowy na świadczenie usług zdrowotnych dla osób z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Usługi te są kontraktowane w ramach Poradni dla Osób z Autyzmem. Także Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży mogą zakontraktować świadczenia zdrowotne dla osób z autyzmem, jeżeli prowadzą odpowiednie programy terapeutyczne dla tych osób. Niektóre ważne publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w naszym regionie Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Instytut Centrum Zdrowia Dziecka zawarły z NFZ kontrakty na prowadzenie świadczeń Poradni dla Dzieci z Autyzmem, jednak w relatywnie niewielkim zakresie ilościowym. NFZ zawiera kontrakty na świadczenia Poradni dla Osób z Autyzmem również z niepublicznymi poradniami (niepu-blicznymi zakładami opieki zdrowotnej NZOZ), prowadzonymi przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz podmioty prywatne. UWAGA Twoje dziecko może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jeżeli odprowadzane są składki zdrowotne za dziecko (powinno być ono zgłoszone do ubezpieczenia). Korzystając ze służby zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, należy przedstawić dowód ubezpieczenia. Jeżeli masz problemy z uzyskaniem dostępu do świadczeń zdrowotnych (odległy termin wizyty, brak miejsc, brak specjalistycznych placówek zdrowotnych dla osób z autyzmem) skargi możesz kierować do: Działu Skarg i Wniosków Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, tel. (022) Działu Skarg i Wniosków przy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, Warszawa, tel. (022) ,

6 Biura Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, Warszawa, sekretariat: tel. (022) , fax (022) ogólnopolska bezpłatna infolinia: Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ul. Nowogrodzka 62a lok. 315, Warszawa, tel. (022) , fax (022) Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być: - dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką (wpis ten ważny jest tylko miesiąc), - dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, - dla osoby ubezpieczonej w KRUS legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne, - dla emerytów i rencistów legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty, - dla osoby bezrobotnej aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy, - dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki, - dla członka rodziny osoby ubezpieczonej dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty; w przypadku członków rodziny dzieci, które ukończyły 18 r.ż., dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 r.ż.) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności. Gdzie szukać informacji? Informacje o tym, które poradnie zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie osób z autyzmem można uzyskać: - dzwoniąc na prowadzoną w oddziale wojewódzkim NFZ infolinię dotyczącą kontraktów zawartych na świadczenia zdrowotne: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ: (022) , na stronie internetowej: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/listaswiadczeniodawcow.aspx?rok=2015&ow=07&rw=0 4&PROD=%25%c5%9aWIADCZENIA+DLA+OS%c3%93B+Z+AUTYZMEM%25&ZO=False &UG=False 6

7 PORADNIE DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIAŁAJĄCE W RAMACH PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA KTÓRE MAJĄ W 2015 R. ZAWARTY KONTRAKT Z NFZ Radom Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, Radom, tel. Centrala (048) , fax (048) Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym ul. Reja 30, Radom, tel. (048) Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek: , wtorek: , środa: , czwartek: , piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około 1 roku kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - układanie indywidualnych programów terapeutycznych - terapia logopedyczna - terapia pedagogiczna - psychoedukacja - terapia autyzmu (m.in.. rozwój umiejętności poznawczych, praca nad komunikacją) - zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera - konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży - wsparcie psychologa dla dorosłych osób z Zespołem Aspergera - wsparcie psychologa dla rodzin osób z autyzmem i Zespołem Aspergera orientacyjny czas oczekiwania: w miarę wolnych miejsc kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli 7

8 Warszawa Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 1/9, Warszawa, tel. (022) Przychodnia dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin tel. (022) Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około roku kryteria zapisów: dzieci i młodzież do 18 roku życia Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek-piątek: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym ul. Koszykowa 79A, Warszawa tel. (022) , fax (022) Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek i piątek w godz , wtorek, środa, czwartek w godz Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około 7 miesięcy kryteria zapisów: dzieci od 3 roku życia i młodzież do 18 roku życia Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - konsultacje psychiatryczne - konsultacje psychologiczne - terapia indywidualna i grupowa w orientacji poznawczo-behawioralnej - zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - elementy treningu umiejętności społecznych - elementy integracji sensorycznej - terapia przez zabawę - Metoda Dobrego Startu - techniki relaksacyjne 8

9 - muzykoterapia - arteterapia orientacyjny czas oczekiwania: w miarę dostępnych miejsc; informacja telefoniczna kryteria zapisów: dzieci od 3 roku życia i młodzież do 18 roku życia Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży ul. Koszykowa 79A, Warszawa, rejestracja: tel. (022) Dni i godziny pracy oddziału: poniedziałek-piątek Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia rozwoju emocjonalnego - konsultacje psychologa terapeuty - terapia indywidualna dzieci w nurcie pscyhodynamicznym i poznawczobehawioralnym - terapia grupowa: - zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - muzykoterapia - bajkoterapia - arteterapia - terapia relacji społecznych - terapia pedagogiczna - specjalistyczne zajęcia o charakterze edukacyjnym - terapia w formie zabawy - techniki relaksacyjne - Metoda Dobrego Startu - elementy choreoterapii - terapia indywidualna rodziców - grupowe spotkania warsztatowo-psychoedukacyjne dla rodziców - terapia SI (odpłatnie) - biofeedback (odpłatnie) kryteria zapisów: dzieci od 2 do 7 roku życia orientacyjny czas oczekiwania: około 3 miesięcy po konsultacji u psychologa terapeuty 9

10 powiat otwocki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym ul. 3 Maja 127, Józefów, tel Dni i godziny pracy poradni: poniedziałek - piątek: Zapisy w godzinach Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około 6 miesięcy kryteria zapisów: dzieci od 3 roku życia i młodzież do 18 roku życia Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - konsultacje psychologa terapeuty - terapia indywidualna - terapia grupowa - terapia zajęciowa - psychoedukacja dla rodzin orientacyjny czas oczekiwania: około 6 miesięcy kryteria zapisów: dzieci i młodzież od 2 do 18 roku życia Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. 3 Maja 127, Józefów, tel. (22) Dni i godziny pracy oddziału: poniedziałek - wtorek: , środa: 10, , czwartek: , piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza psychiatryczna i psychologiczna orientacyjny czas oczekiwania: około 8 miesięcy kryteria zapisów: dzieci od 3 roku życia i młodzież do 18 roku życia 10

11 Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - konsultacje psychologa terapeuty - terapia indywidualna - terapia grupowa - terapia rodzinna - psychoedukacja dla rodzin kryteria zapisów: dzieci i młodzież od 2 do 18 roku życia orientacyjny czas oczekiwania: w miarę wolnych miejsc NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ: PORADNIE DLA OSÓB Z AUTYZMEM, KTÓRE MAJĄ W 2015 R. ZAWARTY KONTRAKT Z NFZ Ciechanów Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym - Być Jak Inni ul. Niechodzka 14A, Ciechanów, tel. (023) NZOZ Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Dla Dzieci Poradnia dla Osób z Autyzmem Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około 1 miesiąca kryteria zapisów: dzieci, młodzież Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek czwartek: piątek: Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - tworzenie indywidualnych programów pracy edukacyjno-terapeutycznej - terapia indywidualna i grupowa - terapia logopedyczna - zajęcia edukacyjne - integracja sensoryczna - rehabilitacja - profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób z autyzmem i ich rodzin orientacyjny czas oczekiwania: brak miejsc kryteria zapisów: dzieci, młodzież, osoby dorosłe 11

12 Płock NZOZ Mini-Med Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego Joanna Onichymiuk-Czerwińska ul. Medyczna 8 (II piętro), Płock, tel. (024) , Poradnia Autyzmu Dziecięcego Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa: nozologiczna i funkcjonalna orientacyjny czas oczekiwania: 7-8 miesięcy kryteria wiekowe: dzieci od 2 roku życia i młodzież do 18 roku życia Uwaga: w placówce możliwa jest diagnoza prywatna (odpłatna) Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - układanie indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych - terapia logopedyczna - terapia psychologiczna - terapia pedagogiczna - instruktaż i psychoedukacja dla rodzin - terapia zajęciowa - integracja sensoryczna orientacyjny czas oczekiwania: w miarę wolnych miejsc kryteria wiekowe: dzieci od 2 roku życia i młodzież do 18 roku życia Warszawa Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Pilicka 21, Warszawa, tel. (022) , , fax (022) NZOZ Poradnia Autyzmu Dzieci Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około 1 roku kryteria zapisów: dzieci do 7 roku życia Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek piątek:

13 Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - układanie i modyfikowanie, w miarę zmieniających się potrzeb dziecka, indywidualnych programów pracy edukacyjno-terapeutycznej - indywidualna terapia psychologiczna - indywidualna terapia logopedyczna - indywidualna terapia pedagogiczna - fizjoterapia - terapia grupowa w małych grupach m.in. stymulacja wielozmysłowa, logopedyczna, trening umiejętności społecznych, logopedyczna, pedagogiczna - wielospecjalistyczna opieka konsultacyjna rodzin - poradnictwo wychowawcze - edukacja i psychologiczne wsparcie rodziców orientacyjny czas oczekiwania: około 1 roku kryteria zapisów do diagnozy: 0-4 lat Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL ul. Pancera 10, Warszawa, tel. (022) NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci KRASNAL: Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym ul. Śreniawitów 12, Warszawa, tel. (022) , Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek-piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: 8 miesięcy kryteria zapisów: dzieci do 7 roku życia Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - układanie indywidualnych programów pracy terapeutycznej - terapia indywidualna i grupowa - terapia logopedyczna - terapia psychologiczna - terapia pedagogiczna - integracja sensoryczna - terapia psychomotoryczna - terapia zajęciowa - terapia bilateralna - muzykoterapia - zajęcia Metodą Weroniki Sherborne - zajęcia w sali poznawania świata - trening umiejętności społecznych - warsztaty terapeutyczne dla dzieci 13

14 - świadczenia zdrowotne dla osób z autyzmem orientacyjny czas oczekiwania: około 2 lat kryteria zapisów: dzieci i młodzież do 12 roku życia Oferowana pomoc: POMOC DLA RODZICÓW - warsztaty terapeutyczne dla rodziców - psychoterapia i psychoedukacja dla rodziców - grupa wsparcia dla rodziców PODMIOTY LECZNICZE, KTÓRE MAJĄ W 2015 R. ZAWARTY KONTRAKT Z NFZ Warszawa Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, Warszawa, tel. (022) , Fundacja SYNAPSIS Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem Oraz Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi. Podmiot leczniczy. Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa: nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: dzieci: 7-8 miesięcy kryteria zapisów do diagnozy: dzieci z terenu województwa mazowieckiego w wieku do 24 miesiąca życia w dniu zapisu oraz dzieci z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną z podejrzeniem autyzmu, a także dzieci do diagnozy różnicowej, które pomimo konsultacji w innych ośrodkach uzyskują sprzeczne rozpoznanie. Na diagnozy zapisywane są również dzieci z całej Polski do 18 miesiąca życia. Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - konsultacje terapeutyczne dla dzieci i rodzin - długoterminowa opieka interdyscyplinarna (tzw. case management) - tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych i edukacyjnych - superwizje terapii prowadzonej na terenie domu/ośrodka, - konsultacje psychiatryczne - badania psychologiczne i pedagogiczne - zajęcia indywidualne - zajęcia grupowe (dla dzieci, rodziców) - profesjonalna pomoc psychologiczna dla rodzin osób z autyzmem 14

15 - konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników OPS i innych profesjonalistów pracujących z pacjentami Ośrodka. - Ośrodek prowadzi także szkolenia z zakresu autyzmu dla rodziców, profesjonalistów stażystów i wolontariuszy kryteria przyjęcia do terapii: w miarę wolnych miejsc przyjmowane są dzieci z autyzmem dziecięcym, Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z terenu Warszawy, zdiagnozowane w Fundacji SYNAPSIS oraz dzieci z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną z autyzmem, rodziny wychowujące co najmniej dwójkę dzieci z autyzmem, rodziny adopcyjne dzieci z autyzmem z terenu całej Polski. Fundacja SYNAPSIS Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem Oraz Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi. Podmiot leczniczy- Filia w Wilczej Górze ul. Jasna 36a, Wilcza Góra, Lesznowola, tel. (022) , (zapisy na diagnozy) Dni i godziny działania Filii: poniedziałek - piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA DOROSŁYCH: - autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe kryteria zapisów: młodzież od 16 roku życia i dorośli orientacyjny czas oczekiwania: w miarę wolnych miejsc Oferowana pomoc: INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SYNAPSIS: - bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, pedagogiczno-terapeutyczne dla osób z autyzmem i ich rodzin, świadczone w ramach działalności Ośrodka Informacyjno-Prawnego Fundacji SYNAPSIS tel. (022)

16 INNE PLACÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Radom Stowarzyszenie,,Karuzela ul. Toruńska 12, Radom, tel Adres do korespondencji: ul. Cicha 8/10 lok. 161, Radom Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna,,Centrum Edukacji, Terapii i Rehabilitacji ul. Gen. Fieldorfa 5, Radom, tel Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocjonalne, wady wymowy, zaburzenia komunikacji - diagnoza psychologiczna - diagnoza pedagogiczna - diagnoza logopedyczna orientacyjny czas oczekiwania: około 2 miesięcy kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespól Aspergera, autyzm atypowy, całościowe zaburzenia rozwoju - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - terapia logopedyczna - terapia psychologiczna - terapia pedagogiczna - grupowe zajęcia terapeutyczne - wakacyjne turnusy terapeutyczne - poradnictwo dietetyczne - spotkania i wyjazdy integracyjne - szkolenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli orientacyjny czas oczekiwania: na bieżąco kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli 16

17 Siedlce Fundacja ''Żółty Latawiec" ul. Warszawska 133, Siedlce, tel. kom , Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: ok. 1 miesiąca kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - układanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych - zalecenia do pracy z dzieckiem w domu - terapia indywidualna - terapia z pedagogiem specjalnym - terapia psychologiczna - terapia logopedyczna - fizjoterapia - integracja sensoryczna - psychomotoryka - trening umiejętności społecznych - stosowana analiza zachowań - system komunikacji PECS - terapia ręki - metoda ruchu rozwijającego - terapia taktylna - terapia czaszkowo-krzyżowa - kinesiology taping - dogoterapia - grupa wsparcia dla rodzin orientacyjny czas oczekiwania: na bieżąco kryteria wiekowe: dzieci, młodzież, osoby dorosłe Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek sobota: Fundacja prowadzi też Punkt Konsultacyjny, tel punkt udziela bezpłatnych porad prawnych, socjalnych i informacji z zakresu pedagogiki terapeutycznej 17

18 Warszawa Fundacja,,Kokonovo ul. Św. Bonifacego 92/25, Warszawa, tel Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza w zakresie integracji sensorycznej orientacyjny czas oczekiwania: zapisy w miarę wolnych miejsc kryteria zapisów: dzieci do okresu wczesnoszkolnego Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: , sobota: Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespól Aspergera, autyzm atypowy, całościowe zaburzenia rozwoju - trening umiejętności społecznych - terapia logopedyczna - integracja sensoryczna - terapia ręki - trening jedzenia - Biofeedback - dogoterapia - dietetyka - szycie koców i kamizelek obciążeniowych orientacyjny czas oczekiwania: zapisy w miarę wolnych miejsc kryteria zapisów: dzieci do okresu wczesnoszkolnego Fundacja Krok po Kroku ul. Zaściankowa 92 lok. 4, Warszawa tel Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych - terapia wykorzystująca metody stosowanej analizy zachowania (ABA) - zajęcia indywidualne - zajęcia grupowe - terapia środowiskowa w domu - zajęcia logopedyczne - wspomaganie dziecka w przedszkolu/ szkole - profesjonalna pomoc psychologiczna dla rodzin osób z autyzmem - długoterminowa opieka interdyscyplinarna (tzw. case management) 18

19 - konsultacje - intensywna interwencja - interwencja o zmniejszonej intensywności - superwizje profesjonalistów - superwizje programów domowych - grupa wsparcia dla rodzeństwa - szkolenia dla rodziców - szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum za kryteria wiekowe: dzieci, młodzież do 16 roku orientacyjny czas oczekiwania: na bieżąco Fundacja Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SCOLAR ul. Kubickiego 9/2, Warszawa, tel. (022) , Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: , sobota: po wcześniejszym umówieniu się. Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa: nozologiczna i funkcjonalna orientacyjny czas oczekiwania: od 1 do 2 miesięcy kryteria zapisów: dzieci, młodzież i młode dorosłe osoby do 21 roku życia Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - tworzenie indywidualnych programów terapeutyczno-edukacyjnych - wskazówki do pracy z dzieckiem w domu - terapia indywidualna - terapia grupowa - terapia metodą ABA (zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą) - superwizje programów domowych - profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób - trening umiejętności społecznych - integracja sensoryczna - terapia edukacyjna (reedukacja) - program aktywizacji zawodowej młodych dorosłych osób ze spektrum autyzmu - pomoc psychologiczna dla rodzin osób z autyzmem - terapia konsultacyjna - konsultacje wyjazdowe na terenie przedszkoli - szkolenia dla rodziców, nauczycieli i opiekunów - warsztaty dla rodziców i specjalistów kryteria przyjęcia do terapii: dzieci, młodzież i młode dorosłe osoby do 25 roku życia orientacyjny czas oczekiwania: zapisy na terapię w miarę wolnych miejsc INNE FORMY POMOCY: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ośrodek Szkolenia SCOLAR 19

20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera NIE-GRZECZNE DZIECI ul. Dembego 20 lok. 2, Warszawa, tel. kom , Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - Zespół Aspergera - konsultacje diagnostyczne w kierunku Zespołu Aspergera orientacyjny czas oczekiwania: około 2 tygodni kryteria zapisów: dzieci i młodzież do 18 roku życia Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - Zespół Aspergera - trening umiejętności społecznych - trening umiejętności praktycznych - zajęcia sportowo-rekreacyjne - obozy w wakacje oraz ferie orientacyjny czas oczekiwania: w zależności od realizowanych projektów, informacja telefoniczna o dostępnych miejscach kryteria zapisów: dzieci i młodzież (czasami także młodzi dorośli) INNE FORMY POMOCY: - konsultacje indywidualne dla rodziców, rodzeństwa dzieci z Zespołem Aspergera, dziadków oraz opiekunów prawnych - szkolenia dla rodziców, wolontariuszy i specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu - szkolenia dla psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitantów oraz Rad Pedagogicznych (UWAGA: możliwe są sesje wyjazdowe na terenie całej Polski) - warsztaty dla rodzin - pomoc w przygotowaniu zaleceń do Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego 20

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością MISJA Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo