Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Wsparcie osób z autyzmem I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Wsparcie osób z autyzmem I"

Transkrypt

1 Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz - działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem". Kwiecień 2015 r., aktualizacja częściowa Aktualizacja informatora w ramach projektu Autyzm poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Marzec 2015 r., aktualizacja częściowa Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo mazowieckie edycja druga, grudzień 2009 r./ styczeń 2010 r. Aktualizacja informatora w ramach projektu Od wykluczenia do integracji - w obronie podstawowych praw osób z autyzmem realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. kwiecień 2013 r., aktualizacja częściowa czerwiec 2013 r., aktualizacja częściowa 1

2 PRZED DIAGNOZĄ...3 PO DIAGNOZIE...4 I. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I REHABILITACYJNE...5 POMOC W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO...5 PORADNIE DLA OSÓB Z AUTYZMEM...7 PODMIOTY LECZNICZE...14 PLACÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH...16 PRYWATNE PLACÓWKI DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE...22 TERAPIE WSPOMAGAJĄCE...36 II. POMOC OFEROWANA W RAMACH SYSTEMU EDUKACJI...37 ŚWIADCZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH...37 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU...45 PLACÓWKI PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM...55 III. WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - ZASIŁEK CELOWY PRACA SOCJALNA I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE IV. ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY V. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TRYB ORZEKANIA LEGITYMACJE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ULGOWE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ LOKALNĄ VI. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON TURNUS REHABILITACYJNY DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH ORAZ KOMUNIKACYJNYCH VII. WSPARCIE DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ VIII. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPIS ORGANIZACJI NA MAZOWSZU

3 PRZED DIAGNOZĄ podejrzenie autyzmu lub innych całościowych zaburzeń rozwojowych Z badań wynika, że w większości przypadków pierwszy niepokój i podejrzenie, że rozwój dziecka nie jest prawidłowy, sygnalizują rodzice. Jest to oczywiste ze względu na charakter zaburzeń autystycznych są to zaburzenia relacji i porozumiewania się z innymi osobami oraz tendencja do nietypowych, dziwnych, stereotypowych zachowań i zainteresowań, ograniczenie różnorodności zabawy. Wczesne oznaki takich nieprawidłowości rozwojowych są najbardziej zauważalne w naturalnych relacjach i sytuacjach domowych, rodzinnych. Dlatego pierwsi spostrzegać je mogą rodzice. Niekiedy sygnał wypływa od członków dalszej rodziny, opiekunek, lekarzy, wychowawców przedszkolnych, psychologów lub innych osób mających kontakt z dzieckiem. W przypadku takich podejrzeń, warto szybko zgłosić się na wizytę do specjalistycznego ośrodka (Poradni dla Dzieci z Autyzmem) z prośbą o ocenę rozwoju dziecka (szybko z tego względu, że oczekiwanie na termin wizyty może być długie). W większości tego rodzaju placówek, również finansowanych przez NFZ, nie jest wymagane skierowanie. Jeżeli jego przedstawienie jest wymagane, poproś o nie lekarza rodzinnego lub pediatrę w Twojej Poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Informacje o placówkach, w których możesz uzyskać pomoc diagnostyczną, znajdziesz w rozdziale ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I REHABILITACYJNE WAŻNE INFORMACJE Twoje dziecko i Ty potrzebujecie konkretnej oceny prawidłowości rozwoju dziecka wykluczenia lub potwierdzenia zaburzeń przez postawienie rozpoznania zgodnego z kryteriami diagnostycznymi obowiązującej w Polsce klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10 (patrz ramka z wykazem rozpoznań CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH). CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE Wykaz rozpoznań według obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 F 84 Całościowe zaburzenia rozwojowe F 84.0 Autyzm dziecięcy F 84.1 Autyzm atypowy F 84.2 Zespół Retta F 84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne F 84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi F 84.5 Zespół Aspergera F 84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe F 84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone 3

4 W przypadkach trudnych diagnostycznie może to być początkowo rozpoznanie wstępne, do dalszej obserwacji i weryfikacji diagnozy w ciągu kilku miesięcy. Placówka, stawiająca rozpoznanie wstępne, powinna wskazać jak i gdzie kontynuować postępowanie diagnostyczne. W przypadku występowania nieprawidłowości w rozwoju, przedłużenie procesu stawiania ostatecznej diagnozy nie powinno odraczać podjęcia oddziaływań terapeutycznych. Ze względu na ewentualną potrzebę zapewnienia dziecku odpowiednich świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i pomocy społecznej, konieczne jest uzyskanie potwierdzenia rozpoznania w formie pisemnego zaświadczenia. UWAGA Opisany wyżej proces diagnostyczny dotyczy ustalenia rozpoznania rozumianego w sensie medycznym, to znaczy czy w przypadku Twojego dziecka występuje lub nie występuje autyzm dziecięcy bądź inne całościowe zaburzenie rozwojowe (ze spektrum autyzmu). Taka diagnoza w terminologii medycznej określana jest jako diagnoza nozologiczna (oznacza rozpoznanie konkretnej jednostki chorobowej lub zespołu zaburzeń zgodnie z kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji ICD-10). Oprócz diagnozy nozologicznej niezbędne jest również dokonanie diagnozy funkcjonalnej Twojego dziecka. Diagnoza funkcjonalna określa poziom rozwojowy dziecka we wszystkich istotnych funkcjach, m.in. ruchowych, percepcyjnych, poznawczych, porozumiewania się z otoczeniem, w odniesieniu do inwentarzy prawidłowego rozwoju. Dokonywana jest przy pomocy odpowiednich skal i testów. Najczęściej stosowanym narzędziem diagnostycznym dla dzieci z autyzmem jest PEP-R (Profil Psychoedukacyjny wg E. Shoplera), a dla młodzieży i dorosłych z autyzmem jego odpowiednia do wieku wersja AAPEP (lub nowsza TTAP). Diagnoza funkcjonalna jest podstawą do tworzenia indywidualnych planów i programów terapeutycznych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Powinna być cyklicznie ponawiana w miarę rozwoju dziecka. Jest podstawą kompleksowego postępowania terapeutycznego. Dlatego jest niezbędna w następnych etapach po diagnozie nozologicznej. PO DIAGNOZIE Jeżeli w wyniku postępowania diagnostycznego podejrzenie zaburzeń rozwoju u Twojego dziecka zostało potwierdzone, jeżeli rozpoznano u niego autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera lub inne całościowe zaburzenie rozwojowe to: twoje dziecko powinno zostać jak najszybciej objęte pomocą terapeutyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną. Składają się na nią świadczenia zdrowotne, edukacyjne (dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz pomocy społecznej, które przedstawiamy w kolejnych rozdziałach Informatora. 4

5 UWAGA Z interwencją terapeutyczną nie można czekać również w przypadku przedłużania się procesu diagnostycznego. Może mieć miejsce sytuacja, w której ze względu na trudności diagnostyczne po pierwszych wizytach nie zostało jeszcze postawione ostateczne, jednoznaczne rozpoznanie. Niezbędna jest wówczas dłuższa obserwacja, kontynuacja postępowania diagnostycznego. Jednak jeżeli diagnoza wstępna potwierdza podejrzenie całościowych zaburzeń rozwojowych, konieczne jest podjęcie oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych bezzwłocznie, na podstawie wstępnego rozpoznania, nie czekając na potwierdzenie ostatecznej diagnozy. I. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I REHABILITACYJNE POMOC W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO System opieki zdrowotnej w Polsce powinien obejmować pomocą specjalistyczną osoby z autyzmem. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zawiera umowy na świadczenie usług zdrowotnych dla osób z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Usługi te są kontraktowane w ramach Poradni dla Osób z Autyzmem. Także Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży mogą zakontraktować świadczenia zdrowotne dla osób z autyzmem, jeżeli prowadzą odpowiednie programy terapeutyczne dla tych osób. Niektóre ważne publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w naszym regionie Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Instytut Centrum Zdrowia Dziecka zawarły z NFZ kontrakty na prowadzenie świadczeń Poradni dla Dzieci z Autyzmem, jednak w relatywnie niewielkim zakresie ilościowym. NFZ zawiera kontrakty na świadczenia Poradni dla Osób z Autyzmem również z niepublicznymi poradniami (niepu-blicznymi zakładami opieki zdrowotnej NZOZ), prowadzonymi przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz podmioty prywatne. UWAGA Twoje dziecko może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jeżeli odprowadzane są składki zdrowotne za dziecko (powinno być ono zgłoszone do ubezpieczenia). Korzystając ze służby zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, należy przedstawić dowód ubezpieczenia. Jeżeli masz problemy z uzyskaniem dostępu do świadczeń zdrowotnych (odległy termin wizyty, brak miejsc, brak specjalistycznych placówek zdrowotnych dla osób z autyzmem) skargi możesz kierować do: Działu Skarg i Wniosków Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, tel. (022) Działu Skarg i Wniosków przy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, Warszawa, tel. (022) ,

6 Biura Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, Warszawa, sekretariat: tel. (022) , fax (022) ogólnopolska bezpłatna infolinia: Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ul. Nowogrodzka 62a lok. 315, Warszawa, tel. (022) , fax (022) Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być: - dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką (wpis ten ważny jest tylko miesiąc), - dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, - dla osoby ubezpieczonej w KRUS legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne, - dla emerytów i rencistów legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty, - dla osoby bezrobotnej aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy, - dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki, - dla członka rodziny osoby ubezpieczonej dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty; w przypadku członków rodziny dzieci, które ukończyły 18 r.ż., dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 r.ż.) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności. Gdzie szukać informacji? Informacje o tym, które poradnie zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie osób z autyzmem można uzyskać: - dzwoniąc na prowadzoną w oddziale wojewódzkim NFZ infolinię dotyczącą kontraktów zawartych na świadczenia zdrowotne: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ: (022) , na stronie internetowej: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/listaswiadczeniodawcow.aspx?rok=2015&ow=07&rw=0 4&PROD=%25%c5%9aWIADCZENIA+DLA+OS%c3%93B+Z+AUTYZMEM%25&ZO=False &UG=False 6

7 PORADNIE DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIAŁAJĄCE W RAMACH PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA KTÓRE MAJĄ W 2015 R. ZAWARTY KONTRAKT Z NFZ Radom Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, Radom, tel. Centrala (048) , fax (048) Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym ul. Reja 30, Radom, tel. (048) Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek: , wtorek: , środa: , czwartek: , piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około 1 roku kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - układanie indywidualnych programów terapeutycznych - terapia logopedyczna - terapia pedagogiczna - psychoedukacja - terapia autyzmu (m.in.. rozwój umiejętności poznawczych, praca nad komunikacją) - zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera - konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży - wsparcie psychologa dla dorosłych osób z Zespołem Aspergera - wsparcie psychologa dla rodzin osób z autyzmem i Zespołem Aspergera orientacyjny czas oczekiwania: w miarę wolnych miejsc kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli 7

8 Warszawa Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 1/9, Warszawa, tel. (022) Przychodnia dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin tel. (022) Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około roku kryteria zapisów: dzieci i młodzież do 18 roku życia Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek-piątek: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym ul. Koszykowa 79A, Warszawa tel. (022) , fax (022) Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek i piątek w godz , wtorek, środa, czwartek w godz Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około 7 miesięcy kryteria zapisów: dzieci od 3 roku życia i młodzież do 18 roku życia Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - konsultacje psychiatryczne - konsultacje psychologiczne - terapia indywidualna i grupowa w orientacji poznawczo-behawioralnej - zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - elementy treningu umiejętności społecznych - elementy integracji sensorycznej - terapia przez zabawę - Metoda Dobrego Startu - techniki relaksacyjne 8

9 - muzykoterapia - arteterapia orientacyjny czas oczekiwania: w miarę dostępnych miejsc; informacja telefoniczna kryteria zapisów: dzieci od 3 roku życia i młodzież do 18 roku życia Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży ul. Koszykowa 79A, Warszawa, rejestracja: tel. (022) Dni i godziny pracy oddziału: poniedziałek-piątek Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia rozwoju emocjonalnego - konsultacje psychologa terapeuty - terapia indywidualna dzieci w nurcie pscyhodynamicznym i poznawczobehawioralnym - terapia grupowa: - zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - muzykoterapia - bajkoterapia - arteterapia - terapia relacji społecznych - terapia pedagogiczna - specjalistyczne zajęcia o charakterze edukacyjnym - terapia w formie zabawy - techniki relaksacyjne - Metoda Dobrego Startu - elementy choreoterapii - terapia indywidualna rodziców - grupowe spotkania warsztatowo-psychoedukacyjne dla rodziców - terapia SI (odpłatnie) - biofeedback (odpłatnie) kryteria zapisów: dzieci od 2 do 7 roku życia orientacyjny czas oczekiwania: około 3 miesięcy po konsultacji u psychologa terapeuty 9

10 powiat otwocki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym ul. 3 Maja 127, Józefów, tel Dni i godziny pracy poradni: poniedziałek - piątek: Zapisy w godzinach Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około 6 miesięcy kryteria zapisów: dzieci od 3 roku życia i młodzież do 18 roku życia Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - konsultacje psychologa terapeuty - terapia indywidualna - terapia grupowa - terapia zajęciowa - psychoedukacja dla rodzin orientacyjny czas oczekiwania: około 6 miesięcy kryteria zapisów: dzieci i młodzież od 2 do 18 roku życia Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. 3 Maja 127, Józefów, tel. (22) Dni i godziny pracy oddziału: poniedziałek - wtorek: , środa: 10, , czwartek: , piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza psychiatryczna i psychologiczna orientacyjny czas oczekiwania: około 8 miesięcy kryteria zapisów: dzieci od 3 roku życia i młodzież do 18 roku życia 10

11 Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - konsultacje psychologa terapeuty - terapia indywidualna - terapia grupowa - terapia rodzinna - psychoedukacja dla rodzin kryteria zapisów: dzieci i młodzież od 2 do 18 roku życia orientacyjny czas oczekiwania: w miarę wolnych miejsc NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ: PORADNIE DLA OSÓB Z AUTYZMEM, KTÓRE MAJĄ W 2015 R. ZAWARTY KONTRAKT Z NFZ Ciechanów Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym - Być Jak Inni ul. Niechodzka 14A, Ciechanów, tel. (023) NZOZ Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Dla Dzieci Poradnia dla Osób z Autyzmem Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około 1 miesiąca kryteria zapisów: dzieci, młodzież Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek czwartek: piątek: Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - tworzenie indywidualnych programów pracy edukacyjno-terapeutycznej - terapia indywidualna i grupowa - terapia logopedyczna - zajęcia edukacyjne - integracja sensoryczna - rehabilitacja - profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób z autyzmem i ich rodzin orientacyjny czas oczekiwania: brak miejsc kryteria zapisów: dzieci, młodzież, osoby dorosłe 11

12 Płock NZOZ Mini-Med Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego Joanna Onichymiuk-Czerwińska ul. Medyczna 8 (II piętro), Płock, tel. (024) , Poradnia Autyzmu Dziecięcego Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa: nozologiczna i funkcjonalna orientacyjny czas oczekiwania: 7-8 miesięcy kryteria wiekowe: dzieci od 2 roku życia i młodzież do 18 roku życia Uwaga: w placówce możliwa jest diagnoza prywatna (odpłatna) Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - układanie indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych - terapia logopedyczna - terapia psychologiczna - terapia pedagogiczna - instruktaż i psychoedukacja dla rodzin - terapia zajęciowa - integracja sensoryczna orientacyjny czas oczekiwania: w miarę wolnych miejsc kryteria wiekowe: dzieci od 2 roku życia i młodzież do 18 roku życia Warszawa Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Pilicka 21, Warszawa, tel. (022) , , fax (022) NZOZ Poradnia Autyzmu Dzieci Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: około 1 roku kryteria zapisów: dzieci do 7 roku życia Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek piątek:

13 Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - układanie i modyfikowanie, w miarę zmieniających się potrzeb dziecka, indywidualnych programów pracy edukacyjno-terapeutycznej - indywidualna terapia psychologiczna - indywidualna terapia logopedyczna - indywidualna terapia pedagogiczna - fizjoterapia - terapia grupowa w małych grupach m.in. stymulacja wielozmysłowa, logopedyczna, trening umiejętności społecznych, logopedyczna, pedagogiczna - wielospecjalistyczna opieka konsultacyjna rodzin - poradnictwo wychowawcze - edukacja i psychologiczne wsparcie rodziców orientacyjny czas oczekiwania: około 1 roku kryteria zapisów do diagnozy: 0-4 lat Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL ul. Pancera 10, Warszawa, tel. (022) NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci KRASNAL: Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym ul. Śreniawitów 12, Warszawa, tel. (022) , Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek-piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: 8 miesięcy kryteria zapisów: dzieci do 7 roku życia Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - układanie indywidualnych programów pracy terapeutycznej - terapia indywidualna i grupowa - terapia logopedyczna - terapia psychologiczna - terapia pedagogiczna - integracja sensoryczna - terapia psychomotoryczna - terapia zajęciowa - terapia bilateralna - muzykoterapia - zajęcia Metodą Weroniki Sherborne - zajęcia w sali poznawania świata - trening umiejętności społecznych - warsztaty terapeutyczne dla dzieci 13

14 - świadczenia zdrowotne dla osób z autyzmem orientacyjny czas oczekiwania: około 2 lat kryteria zapisów: dzieci i młodzież do 12 roku życia Oferowana pomoc: POMOC DLA RODZICÓW - warsztaty terapeutyczne dla rodziców - psychoterapia i psychoedukacja dla rodziców - grupa wsparcia dla rodziców PODMIOTY LECZNICZE, KTÓRE MAJĄ W 2015 R. ZAWARTY KONTRAKT Z NFZ Warszawa Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, Warszawa, tel. (022) , Fundacja SYNAPSIS Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem Oraz Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi. Podmiot leczniczy. Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa: nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: dzieci: 7-8 miesięcy kryteria zapisów do diagnozy: dzieci z terenu województwa mazowieckiego w wieku do 24 miesiąca życia w dniu zapisu oraz dzieci z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną z podejrzeniem autyzmu, a także dzieci do diagnozy różnicowej, które pomimo konsultacji w innych ośrodkach uzyskują sprzeczne rozpoznanie. Na diagnozy zapisywane są również dzieci z całej Polski do 18 miesiąca życia. Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - konsultacje terapeutyczne dla dzieci i rodzin - długoterminowa opieka interdyscyplinarna (tzw. case management) - tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych i edukacyjnych - superwizje terapii prowadzonej na terenie domu/ośrodka, - konsultacje psychiatryczne - badania psychologiczne i pedagogiczne - zajęcia indywidualne - zajęcia grupowe (dla dzieci, rodziców) - profesjonalna pomoc psychologiczna dla rodzin osób z autyzmem 14

15 - konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników OPS i innych profesjonalistów pracujących z pacjentami Ośrodka. - Ośrodek prowadzi także szkolenia z zakresu autyzmu dla rodziców, profesjonalistów stażystów i wolontariuszy kryteria przyjęcia do terapii: w miarę wolnych miejsc przyjmowane są dzieci z autyzmem dziecięcym, Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z terenu Warszawy, zdiagnozowane w Fundacji SYNAPSIS oraz dzieci z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną z autyzmem, rodziny wychowujące co najmniej dwójkę dzieci z autyzmem, rodziny adopcyjne dzieci z autyzmem z terenu całej Polski. Fundacja SYNAPSIS Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem Oraz Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi. Podmiot leczniczy- Filia w Wilczej Górze ul. Jasna 36a, Wilcza Góra, Lesznowola, tel. (022) , (zapisy na diagnozy) Dni i godziny działania Filii: poniedziałek - piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA DOROSŁYCH: - autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe kryteria zapisów: młodzież od 16 roku życia i dorośli orientacyjny czas oczekiwania: w miarę wolnych miejsc Oferowana pomoc: INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SYNAPSIS: - bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, pedagogiczno-terapeutyczne dla osób z autyzmem i ich rodzin, świadczone w ramach działalności Ośrodka Informacyjno-Prawnego Fundacji SYNAPSIS tel. (022)

16 INNE PLACÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Radom Stowarzyszenie,,Karuzela ul. Toruńska 12, Radom, tel Adres do korespondencji: ul. Cicha 8/10 lok. 161, Radom Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna,,Centrum Edukacji, Terapii i Rehabilitacji ul. Gen. Fieldorfa 5, Radom, tel Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocjonalne, wady wymowy, zaburzenia komunikacji - diagnoza psychologiczna - diagnoza pedagogiczna - diagnoza logopedyczna orientacyjny czas oczekiwania: około 2 miesięcy kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespól Aspergera, autyzm atypowy, całościowe zaburzenia rozwoju - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - terapia logopedyczna - terapia psychologiczna - terapia pedagogiczna - grupowe zajęcia terapeutyczne - wakacyjne turnusy terapeutyczne - poradnictwo dietetyczne - spotkania i wyjazdy integracyjne - szkolenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli orientacyjny czas oczekiwania: na bieżąco kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli 16

17 Siedlce Fundacja ''Żółty Latawiec" ul. Warszawska 133, Siedlce, tel. kom , Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa (nozologiczna i funkcjonalna) orientacyjny czas oczekiwania: ok. 1 miesiąca kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - układanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych - zalecenia do pracy z dzieckiem w domu - terapia indywidualna - terapia z pedagogiem specjalnym - terapia psychologiczna - terapia logopedyczna - fizjoterapia - integracja sensoryczna - psychomotoryka - trening umiejętności społecznych - stosowana analiza zachowań - system komunikacji PECS - terapia ręki - metoda ruchu rozwijającego - terapia taktylna - terapia czaszkowo-krzyżowa - kinesiology taping - dogoterapia - grupa wsparcia dla rodzin orientacyjny czas oczekiwania: na bieżąco kryteria wiekowe: dzieci, młodzież, osoby dorosłe Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek sobota: Fundacja prowadzi też Punkt Konsultacyjny, tel punkt udziela bezpłatnych porad prawnych, socjalnych i informacji z zakresu pedagogiki terapeutycznej 17

18 Warszawa Fundacja,,Kokonovo ul. Św. Bonifacego 92/25, Warszawa, tel Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza w zakresie integracji sensorycznej orientacyjny czas oczekiwania: zapisy w miarę wolnych miejsc kryteria zapisów: dzieci do okresu wczesnoszkolnego Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: , sobota: Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespól Aspergera, autyzm atypowy, całościowe zaburzenia rozwoju - trening umiejętności społecznych - terapia logopedyczna - integracja sensoryczna - terapia ręki - trening jedzenia - Biofeedback - dogoterapia - dietetyka - szycie koców i kamizelek obciążeniowych orientacyjny czas oczekiwania: zapisy w miarę wolnych miejsc kryteria zapisów: dzieci do okresu wczesnoszkolnego Fundacja Krok po Kroku ul. Zaściankowa 92 lok. 4, Warszawa tel Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych - terapia wykorzystująca metody stosowanej analizy zachowania (ABA) - zajęcia indywidualne - zajęcia grupowe - terapia środowiskowa w domu - zajęcia logopedyczne - wspomaganie dziecka w przedszkolu/ szkole - profesjonalna pomoc psychologiczna dla rodzin osób z autyzmem - długoterminowa opieka interdyscyplinarna (tzw. case management) 18

19 - konsultacje - intensywna interwencja - interwencja o zmniejszonej intensywności - superwizje profesjonalistów - superwizje programów domowych - grupa wsparcia dla rodzeństwa - szkolenia dla rodziców - szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum za kryteria wiekowe: dzieci, młodzież do 16 roku orientacyjny czas oczekiwania: na bieżąco Fundacja Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SCOLAR ul. Kubickiego 9/2, Warszawa, tel. (022) , Dni i godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek - piątek: , sobota: po wcześniejszym umówieniu się. Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza całościowa: nozologiczna i funkcjonalna orientacyjny czas oczekiwania: od 1 do 2 miesięcy kryteria zapisów: dzieci, młodzież i młode dorosłe osoby do 21 roku życia Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe - tworzenie indywidualnych programów terapeutyczno-edukacyjnych - wskazówki do pracy z dzieckiem w domu - terapia indywidualna - terapia grupowa - terapia metodą ABA (zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą) - superwizje programów domowych - profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób - trening umiejętności społecznych - integracja sensoryczna - terapia edukacyjna (reedukacja) - program aktywizacji zawodowej młodych dorosłych osób ze spektrum autyzmu - pomoc psychologiczna dla rodzin osób z autyzmem - terapia konsultacyjna - konsultacje wyjazdowe na terenie przedszkoli - szkolenia dla rodziców, nauczycieli i opiekunów - warsztaty dla rodziców i specjalistów kryteria przyjęcia do terapii: dzieci, młodzież i młode dorosłe osoby do 25 roku życia orientacyjny czas oczekiwania: zapisy na terapię w miarę wolnych miejsc INNE FORMY POMOCY: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ośrodek Szkolenia SCOLAR 19

20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera NIE-GRZECZNE DZIECI ul. Dembego 20 lok. 2, Warszawa, tel. kom , Oferowana pomoc: DIAGNOSTYKA: - Zespół Aspergera - konsultacje diagnostyczne w kierunku Zespołu Aspergera orientacyjny czas oczekiwania: około 2 tygodni kryteria zapisów: dzieci i młodzież do 18 roku życia Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - Zespół Aspergera - trening umiejętności społecznych - trening umiejętności praktycznych - zajęcia sportowo-rekreacyjne - obozy w wakacje oraz ferie orientacyjny czas oczekiwania: w zależności od realizowanych projektów, informacja telefoniczna o dostępnych miejscach kryteria zapisów: dzieci i młodzież (czasami także młodzi dorośli) INNE FORMY POMOCY: - konsultacje indywidualne dla rodziców, rodzeństwa dzieci z Zespołem Aspergera, dziadków oraz opiekunów prawnych - szkolenia dla rodziców, wolontariuszy i specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu - szkolenia dla psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitantów oraz Rad Pedagogicznych (UWAGA: możliwe są sesje wyjazdowe na terenie całej Polski) - warsztaty dla rodzin - pomoc w przygotowaniu zaleceń do Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego 20

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska

Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska Olecko 15 kwietnia 2015r. Rozwój. 1997 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku

Bardziej szczegółowo

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ:

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ: DIAGNOZA AUTYZMU - nozologiczna (ustalenie rozpoznania w sensie medycznym, występuje lub nie występuje autyzm lub całościowe zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu, rozpoznanie jednostki chorobowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców osób z autyzmem - województwo pomorskie 2009 r.

Informator dla rodziców osób z autyzmem - województwo pomorskie 2009 r. Aktualizacja informatora w ramach projektu Od wykluczenia do integracji - w obronie podstawowych praw osób z autyzmem realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania orzeczeo w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Procedura wydawania orzeczeo w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriaoski 1 Procedura wydawania orzeczeo w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ODIS ŚWIATA CIEKAWI. Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS oraz Fundacja Po-Mocni prowadzą do

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ODIS ŚWIATA CIEKAWI. Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS oraz Fundacja Po-Mocni prowadzą do NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ODIS ŚWIATA CIEKAWI Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS oraz Fundacja Po-Mocni prowadzą do końca Września 2013 roku zapisy do nowo powstających

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB Z AUTYZMEM W POWIECIE TUCHOLSKIM. ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia dla dzieci i młodzieży

SYTUACJA OSÓB Z AUTYZMEM W POWIECIE TUCHOLSKIM. ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia dla dzieci i młodzieży SYTUACJA OSÓB Z AUTYZMEM W POWIECIE TUCHOLSKIM ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia dla dzieci i młodzieży I. Źródła informacji: wyniki ankiet wysłanych do ośrodków pomocy społecznej, szkół, warsztatów

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo lubelskie 2009 r.

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo lubelskie 2009 r. Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz - działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem". Maj 2015 r., aktualizacja częściowa Aktualizacja informatora w ramach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja standardów pracy Ośrodek Wczesnej Interwencji w Zgierzu

Realizacja standardów pracy Ośrodek Wczesnej Interwencji w Zgierzu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zgierz ul. Długa 62 tel./fax 42 71 74 711 Realizacja standardów pracy Ośrodek Wczesnej Interwencji w Radosław Piotrowicz Ośrodek Wczesnej

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo łódzkie. edycja pierwsza, maj 2011 r.

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo łódzkie. edycja pierwsza, maj 2011 r. Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz - działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem". Czerwiec 2015 r., aktualizacja częściowa Aktualizacja informatora w

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej,

STATUT Poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej, STATUT Michałowice, dnia 24.02.2010 r. Poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej, zlokalizowanej w Zespole Szkół w Michałowicach - Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 15 działającej na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

luty 2014 r., aktualizacja cz ciowa.

luty 2014 r., aktualizacja cz ciowa. Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz - działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem". Lipiec 2015 r., aktualizacja częściowa Aktualizacja informatora w ramach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie naszej oferty zainteresowanym osobom.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie naszej oferty zainteresowanym osobom. FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYD Z POMOCĄ ul. Łomiaoska 5 01-685 Warszawa Szanowni Paostwo, HANDLE POINT Centrum Wspomagania Rozwoju powstało z myślą o dzieciach i młodzieży, u których rozwój przebiega nierównomiernie,

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI TĘCZOWA PRZYSTAŃ PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ" Poradnia wpisana jest do rejestru niepublicznych szkół i placówek prezydenta miasta Szczecin. Posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RODZICÓW

INFORMATOR DLA RODZICÓW INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 1 W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8

INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 str. 1 W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Nr 8 Wrzesień 2007 BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 tel/fax: (012) 266-19 - 50 e-mail: ppp3krakow@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo małopolskie

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo małopolskie Aktualizacja informatora w ramach projektu Autyzm poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Styczeń 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 1 PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

2003 r. uczestniczyła w szkoleniu dla wolontariuszy hospicyjnych.

2003 r. uczestniczyła w szkoleniu dla wolontariuszy hospicyjnych. Elżbieta Niklewska-Piotrowska 2002r. ukończyła kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Statut Promyk Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie 32-500, ul. 29 Listopada 37. 1. Postanowienia ogólne. 1. Placówka nosi nazwę: Promyk Niepubliczna Specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Specjalnych Nr 85 ELEKTORALNA 12/14

Zespół Szkół Specjalnych Nr 85 ELEKTORALNA 12/14 KONFERENCJA 12.12. 2011r. WARSZAWSKI SYSTEM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA I POMOCY RODZINIE W POSZUKIWANIU ZINTEGROWANEGO MODELU Zespół Szkół Specjalnych Nr 85 ELEKTORALNA 12/14 GENEZA lata 2006

Bardziej szczegółowo

Statut. Niepublicznej Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej,,Tęczowa Przystań

Statut. Niepublicznej Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej,,Tęczowa Przystań Statut Niepublicznej Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej,,Tęczowa Przystań Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo małopolskie

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo małopolskie Aktualizacja informatora w ramach projektu Od wykluczenia do integracji - w obronie podstawowych praw osób z autyzmem realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rozdział VI. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych Rozdział VI Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 51 Pomoc psychologiczno pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 52 Pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Diagnoza W zakresie diagnozy (icznej, icznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego Dzieciom i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami

Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PUŁAWACH

SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PUŁAWACH SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PUŁAWACH Wczesna interwencja (wczesne wspomaganie rozwoju) jest to zintegrowany system oddziaływań: profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19)

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19) ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach (Statut 19) Podstawy prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SŁUPCY PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SŁUPCY PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Problematyka poruszana w prezentacji Umocowania prawne związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLE NR 13 GNIAZDO ORLĄT W GNIEŹNIE SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo