OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski."

Transkrypt

1 Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami unijnymi str. 20 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Etyka w zarządzaniu Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności wszystkie specjalności 04.7 EWZ 111 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: I Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) 1

2 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: znajomość podstaw zarządzania Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej najważniejszych aspektów i przejawów etyki w zarządzaniu, etycznego wymiaru pracy w administracji i w stosunkach interpersonalnych w odniesieniu do problemów o wymiarze etycznym i moralnym. Zapoznanie z podstawowymi elementami etyki ogólnej i szczegółowymi etyki zawodowej, a także z naczelnymi wartościami etyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w sferze przedsiębiorczości prywatnej jak i w administracji publicznej różnego szczebla i rodzaju. Zapoznanie z rozwiązaniami stosowanymi w kodeksach etycznych różnych urzędów i firm. Wskazanie sposobów przeciwdziałania zachowaniom nieetycznym. Regulacje prawne i etyczne. Studenci powinni także wiedzieć jakie zasady etyczne są charakterystyczne dla danych zawodów (m.in. menedżerów, kierowników) i stanowisk. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności dostrzegania problemów etycznych związanych z pracą zawodową i kontaktach międzyludzkich, a także w zarządzaniu zasobami ludzkimi i przedsiębiorstwem. Wiedza: - zna rodzaje więzi społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych oraz pomiędzy tymi podmiotami a ich otoczeniem (K_W04) - posiada wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych i etycznych konstytuujących podmioty gospodarcze (K_W07) - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W10) - wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów (K_W11) 2

3 Pełny opis przedmiotu/treści programowe Umiejętności: - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze, społeczne, prawne i techniczne pojawiające się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U01) - potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U03) - prawidłowo posługuje się normami i regułami prawnymi, organizacyjnymi i etycznymi w celu rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U05) - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej (K_U06) - posiada umiejętność opisywania, interpretowania i analizowania zjawisk ekonomicznych i społecznych dotyczących systemów i podmiotów gospodarczych (K_U08) Kompetencje społeczne: - rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i samorozwoju opartego o własne doświadczenia (K_K01) - prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) - potrafi samodzielnie kształtować swoją postawę społeczną kierując się zasadami etyki (K_K05) - potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności profesjonalne (K_K07) Wykład: 1) Wprowadzenie - pojęcie etyki i wartości, - moralność a etyka, - rodzaje etyk, - pojęcie zarządzania ; definiowanie kierownika, menedżera i etyki zawodowej, - deontologia, etyka sytuacyjna, etyka biznesu, - etyka zawodowa a życie potoczne. 2) Rodzaje etyk zawodowych i różnice między nimi. 3) Moralność zawodowa o moralność ogólna. 4) Rola kodeksów etycznych. Etyka kodeksowa i niekodeksowa. 5) Komisje etyczne w przedsiębiorstwach (organizacjach, instytucjach) zasady, zakres działania. 6) Podstawowe zasady etyki w zarządzaniu i w biznesie: - etos i ideał kierownika i menedżera, - czynniki wpływające na zachowanie kierowników i menedżerów, -zasady nowoczesnego zarządzania, 7) Pojmowanie etyki w zarządzaniu pod względem kryterium oceny wartości czynu: przykłady łamania zasad etycznych 8) Etyka - podstawowe zasady etyki zawodowej policjanta. - odpowiedzialność za łamanie zasad etycznych - rola praw człowieka, - problem korupcji przypadki, przeciwdziałanie, etc. 9) Znaczenie wartości etycznych dla funkcjonowania firm i organizacji 10) Podstawowe relacje, na których ogniskuje się etyka w zarządzaniu: 3

4 - stosunek firmy organizacji, instytucji) do pracownika, - stosunek pracownika do firmy (organizacji, instytucji), - stosunek firmy do innych podmiotów (organizacji, stowarzyszeń, klientów; problem nieuczciwej konkurencji, tzw. czarnego marketingu, dumpingu) 11) Wartość czynu, zaufania, godności, odpowiedzialności: - konflikt interesów, - tajemnica zawodowa, - odpowiedzialność za firmę i ludzi. 12) Etyka a prawo: - postawy wobec prawa i etyki, - normy prawne a normy moralne. - etyka i moralność a sprawiedliwość - idea dobra wspólnego w firmie (organizacji, instytucji). 13) Rodzaje ról społecznych i dylematy etyczne z tym związane. 14) Naczelne zasady etycznego zarządzania. 15) Podstawowe akty prawne związane z etyką w zarządzaniu 16) Etyka w zarządzaniu a życie publiczne (m.in. odpowiedzial-ność społeczna). 17) Źródła i zakres władzy a konflikty etyczne. 18) Korupcja, lobbing, nepotyzm, protekcja. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS GODZINY KONTAKTOWE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM: I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (15) -ćwiczenia (0) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (1) - konsultacje owe (1) - konsultacje na forum e- learningowym (1) - egzaminy i zaliczenia (2) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (0) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (1) - konsultacje owe (1) - konsultacje na forum e- learningowym (1) - egzaminy i zaliczenia (2) Wykład: 1) wykład z prezentacją multimedialną wybranych tematów i analizą przypadków. 2) wykład e-learningowy Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Stacjonarne Niestacjonarne W AF/ W AF/ ćw Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 2 4

5 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład projekt Podstawowe kryteria: wykład studenci zobowiązani są do wykonania projektu np. w postaci prezentacji multimedialnej na podany temat korzystając z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej jak i z podanej literatury. Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 1) Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa ) Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa ) Wybrane zagadnienia etyki biznesu, (red.) J. Kubka, Gdańsk ) Vardy P., Etyka: poglądy i problemy, przeł. J. Łoziński, Poznań Literatura uzupełniająca: 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków Europejski Kodeks Dobrej Administracji, ne/europejski_kodeks_dobrej_administracji.pdf 3. Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe Warszawa Weremowicz E., Etyka zarządzania, [w:] /etyka-zarzadzania.html Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr I. Koepke OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU 5

6 Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności 04.7 IWZ 221 studiów/specjalizacji wszystkie specjalności studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Zakład Zarządzania praktyczny język polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: I o Rok: I Semestr: II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria Projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria Projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych PWSZ we Włocławku zajęcia on-line (w formie e-learningu) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: - posiadanie przez studenta wiedzy z zakresu szkoły średniej Cel kształcenia: Zapoznanie studentów ze współczesnymi systemami informatycznymi zarządzania. Wprowadzenie do współczesnych technologii informatycznych (różne klasy sprzętu komputerowego i ich możliwości, oprogramowania, technologie sieciowe). Przedstawienie różnych klasy oprogramowania wykorzystywanego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a następnie sposobów pozyskania oprogramowania (oprogramowanie dedykowane, powielarne, komercyjne). Cykl i problemy związane z wytwarzaniem oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na problemy 6

7 wdrożeniowe.. Efekty kształcenia: Wiedza: - zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_W06) Umiejętności: - potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U02); Kompetencje społeczne: - student rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy oraz samorozwoju (K_K01); - student potrafi pracować w zespole oraz pełnić w nim różne role (K_K02); - student potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności profesjonalne (K_K07). Pełny opis przedmiotu/treści programowe Część pierwsza: Technologiczne aspekty stosowania systemów informatycznych w zarządzaniu. 1. Pojęcia podstawowe: system informacja informatyka system gospodarczy zarządzanie. 2. Sprzęt komputerowy. 3. Oprogramowanie. 4. Sieci komputerowe. 5. Bazy danych. Część druga: Klasy systemów informatycznych (SI) zarządzania I. Rodzaje SI (wg. kryterium zasięgu przestrzennego) I.1. Systemy obiektowe I.2. Systemy ponadobiektowe II. Rodzaje SI (wg. kryterium wspomagania funkcji zarządzania) II.1. Systemy automatyzacji działalności podstawowej - wspomagające działania wytwórcze - sterowanie procesami technologicznymi II.2. Systemy transakcyjne II.3. Systemy wspomagające procesy podejmowania decyzji (SIK, SWPPD) II.3.1. Systemy Informowania Kierownictwa (SIK) MIS 7

8 II.3.2. Systemy wspierające proces podejmowania decyzji (SWPPD) II indywidualne (SWD) (DSS) II grupowe (GDSS) II naczelnego kierownictwa (ESS) III. Rodzaje SI (wg. kryterium przetwarzania wiedzy i danych) III.1. Zarządzanie wiedzą III.1.1. Systemy oparte o technologię sztucznej inteligencji III Systemy ekspertowe III Sieci neuronowe III Algorytmy genetyczne III Inteligentni agenci III.2.1. Systemy wspomagania projektowania obiektów fizycznych III systemy komputerowego wspierania projektowania CAD (Computer Aided Design) III systemy rzeczywistości wirtualnej VRS (Virtual Reality Systems) III.2. Zarządzanie danymi biurowe systemy informacyjne IV. Zintegrowane systemy informatyczne (MRP, MRP II, ERP, ERP II) Część trzecia: Problemy organizacyjne I. Strategie informatyzacji II. Zarządzanie informacją i informatyką w przedsiębiorstwie III. Pozyskiwanie i wytwarzanie systemów informatycznych zarządzania III.1. Systemy komercyjne rynek i najwięksi dostawcy III.2. Systemy powielarne (kastomizowane) 2- segmentowy model wdrożenia III.3. Systemy dedykowane. Etapy procesu wytwórczego. Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną (wybrane zagadnienia) ćwiczenia laboratoryjne wykonywanie ćwiczeć przy użyciu komputera Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne 8

9 GODZINY KONTAKTOWE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM: III. STUDIA STACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (15) - ćwiczenia (15) 4) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne W AF/ W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji 5 5 Suma Sumaryczna liczba 0,8 2,2 0,8 2,2 punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 3 Sposób zaliczenia: wykład - zaliczenie na ocenę ćwiczenia - zaliczenie na oceną Formy zaliczenia: - wykład zaliczenie na ocenę test jednokrotnego wyboru; - ćwiczenia zaliczenie na ocenę na podstawie wykonywanych na zajęciach ćwiczeń. Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: - wykład - zaliczenie polega na rozwiązaniu przez studenta testu Test składa się z 20 pytań, ułożonych na podstawie zagadnień zamieszczonych w pozycji wykład pkt 1-12 wyżej przedstawionego programu. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez studenta co najmniej 12 pkt (co oznacza zakreślenie co najmniej 12 prawidłowych odpowiedzi). Zaliczenie jest przeprowadzane w sesji zimowej. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest uprzednie zaliczenie przez studenta ćwiczeń. - ćwiczenia - przygotowanie wskazanych przez prowadzącego prac z zakresu problematyki, o której mowa w pozycji ćwiczenia w pkt 1-5 wyżej wskazanego programu oraz obecność na zajęciach. Literatura podstawowa: 1. Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, 9

10 red. S. Wrycza, PWE, Warszawa Kisielnicki J., MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wyd. 3, Mikom, Warszawa Komputerowe wspomaganie biznesu, red. A. Nowicki, Placet, Warszawa Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności 04.7 KIA 221 studiów/specjalizacji wszystkie specjalności studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Rok: I Semestr: II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria Projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria Projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa 10

11 Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawowe kompetencje komunikacyjne, wiedz z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z socjologii. Cel kształcenia: Poszerzenie kompetencji studentów w zakresie umiejętności budowania relacji interpersonalnych a także, poprzez prezentację dorobku nauki o komunikowaniu, przekazanie wiedzy o zasadach funkcjonowania masowych środków komunikowania. Celem kształcenia jest nauczenie zasad kompetentnej autoprezentacji, pobudzenie kreatywności i mobilności. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Student zna rodzaje więzi społecznych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych oraz pojawiających się pomiędzy tymi podmiotami a ich otoczeniem (K_W04) 2. Student wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów (K_W11) Umiejętności: 1. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U02) 2. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej (K_U06) 3. Student posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla podmiotów gospodarczych (K_U09) Pełny opis przedmiotu/treści programowe Kompetencje społeczne: 1. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i samorozwoju opartego o własne doświadczenia (K_K01) 2. Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_K02) 3. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08) Podstawowe pojęcia nauki o komunikowaniu, definicje komunikowania. Ewolucja mediów, modele i cechy procesu komunikowania. Poziomy komunikowania, typy komunikowania, sposoby komunikowania się ludzi. Formy komunikowania: komunikowanie werbalne i niewerbalne. Style ekspresji a różnice kulturowe; bariery zakłócające komunikację. Budowanie atrakcyjności partnerów interakcji; reguły wywierania wpływu na innych. Prezentacja i autoprezentacja metody, reguły zachowań. Asertywność jako warunek skutecznej komunikacji. Rola inteligencji emocjonalnej w skutecznym komunikowaniu. 11

12 Negocjacje jako szczególna forma komunikacji. Taktyki komunikacyjne testowanie alternatyw dla porozumienia. Komunikowanie a media. Komunikowanie międzykulturowe. Metody prowadzenia zajęć: Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją; gry symulacyjne; praca w grupach; analiza przypadków; dyskusja; rozwiązywanie zadań Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Strategia obliczania / szacowania punktów ECTS odbywa się w oparciu o następujące założenia: 1 punkt ECTS oznacza godzin pracy studenta w różnych formach. Szczegółowe zasady przyporządkowania punktów ECTS są zgodne z ustaleniami dokonanymi w ramach jednostki prowadzącej kierunek. Ogólne informacje co do przyporządkowania punktów ECTS przedstawione są w Przewodniku po sylabusie Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne W AF/.... W AF/. 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 2 2 prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 2 Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: oceny cząstkowe otrzymywane w trakcie semestru za aktywny udział w zajęciach oraz kolokwium na zakończenie zajęć. 12

13 Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: Student powinien się wykazać aktywnością na ćwiczeniach dowodzącą znajomości zalecanej literatury, umiejętnością rozwiązywania stawianych problemów i pracy w grupie. Istotny wpływ na ocenę końcową będzie mieć wynik kolokwium. Literatura podstawowa: Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 1999 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wyd. PWN, Warszawa 2007 Mosty zamiast murów, [red.] J. Stewart, Wyd. PWN, Warszawa 2000 Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Wyd. GWP, Gdańsk 1999 Literatura uzupełniająca: Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Wyd. GWP, Gdańsk 2003 Nęcki Z., Atrakcyjność wzajemna, Wyd. PSB, Kraków 1996 McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wyd. PWN, Warszawa 2007 Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. PWN, Warszawa 2005 Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, [red.] B. Dobek-Ostrowska, Wyd. Astrum, Wrocław 2001 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr M. Legiędź-Gałuszka OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: wszystkie specjalności 04.7 OWI

14 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład Zarządzania praktyczny polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Znajomość podstaw prawa Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Celem przedmiotu jest: przekazanie podstawowych zasad, pojęć, zapoznanie z regulacjami prawnymi w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, praw pokrewnych i własności przemysłowej w Polsce i na świecie; poznanie możliwości zastosowania przepisów w tym zakresie; pozyskanie wiedzy z zakresu działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej działających na terenie Unii Europejskiej. Wiedza: student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W10) Treści programowe Wykład 1. Geneza, pojęcie i źródła praw własności przemysłowej. 2. Patent, procedura uzyskania patentu, patent 14

15 Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS V. STUDIA STACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (15) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (1) - konsultacje owe (1) - konsultacje na forum e- learningowym (1) - egzaminy i zaliczenia (1) VI. STUDIA NIESTACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (10) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania europejski. 3. Znaczenie i ochrona patentów. 4. Wzór użytkowy, znak towarowy, znak przemysłowy procedura uzyskania ochrony prawnej i jej zakres 5. Geneza, pojęcie i źródła prawa autorskiego. 6. Przedmiot prawa autorskiego, wybrane przykłady - podmiot prawa autorskiego, prawa osobiste i majątkowe, czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych. 7. Umowy z zakresu prawa autorskiego. Stosunek pracy, a prawa autorskie. 8. Ochrona baz danych 9. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 10. Odpowiedzialność cywilna za naruszenia prawa własności intelektualnej, wybrane przykłady z orzecznictwa. 11. Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie prawa europejskiego i międzynarodowego. Wykład: 1. wykład z prezentacją multimedialną 2. wykład e-learningowy (wybranych tematów) Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/ ćw. Niestacjonarne W Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji 4 5 Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 1 1 prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 1 Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę AF/ ćw. Formy zaliczenia: wykład końcowy test pisemny (test jednokrotnego wyboru), esej na wybrany temat i prezentowany podczas zajęć 15

16 Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: wykład w trakcie zajęć studenci piszą esej na wybrany temat w zakresie prawa własności intelektualnej i prezentują na zajęciach; test końcowy z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej (jeśli została zaplanowana) Literatura podstawowa: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2011 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Woltrs Kluwer Polska 2011 E. Nowińska, U. Romińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis 2007 E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LexisNexis 2008 Zalecane: J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Woltrs Kluwer Polska 2011 R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H.Beck 2010 Literatura uzupełniająca: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wolter Kluwer 2005 P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Małgorzata Wiśniewska OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: wszystkie specjalności 04.7 PRZ

17 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład Zarządzania praktyczny polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: zajęcia realizowane są: poza pomieszczeniami dydaktycznymi PWSZ - w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, usługową lub inną, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia komórek, stanowisk lub innych służb specyficznych dla poszczególnych specjalności brak Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Celem kształcenia jest umożliwienie wykorzystania przez studentów nabytej wiedzy w praktyce u konkretnego pracodawcy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, usługową lub inną, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia komórek, stanowisk lub innych służb specyficznych dla poszczególnych specjalności). Celem jest wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych Umiejętności: student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej (K_U06) Kompetencje społeczne: student prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) 17

18 Pełny opis przedmiotu/treści programowe Treści programowe Realizacja zadań zleconych przez praktykodawcę Specjalność - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1. Struktura przedsiębiorstwa. 2. Zakres działania. 3. Systemy zarządzania. 4. Zakres czynności poszczególnych jednostek organizacyjnych. 5. Strategie marketingowe. 6. Wykorzystanie marketingu w systemie zarządzania firmą. 7. Wykorzystanie nowoczesnych źródeł i środków przekazu informacji. 8. Wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji interpersonalnych. 9. Współpraca przedsiębiorstwa z innymi jednostkami w kraju i zagranicą. 10. Spotkanie z dyrektorem/prezesem nt. źródeł sukcesów i trudności w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Co to jest dobra organizacja pracy? Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry pracownik? Specjalność - Zarządzanie finansami i inwestycjami 1. Struktura podmiotu. 2. Zakres działania. 3. Systemy zarządzania. 4. Zakres czynności poszczególnych jednostek organizacyjnych. 5. Strategie finansowe i inwestycyjne. 6. Wykorzystanie narzędzi finansowych w systemie zarządzania firmą. 7. Wykorzystanie nowoczesnych źródeł i środków informacji finansowej. 8. Zasady rozliczeń finansowych i rachunkowych. 9. Proces podejmowania decyzji finansowych. 10. Strategie inwestycyjne. 11. Planowanie i przygotowanie projektów inwestycyjnych. 12. Realizacja projektu inwestycyjnego. 13. Spotkanie z dyrektorem/prezesem nt. strategii inwestowania, determinanty realizacji projektów inwestycyjnych. sposobów gromadzenia i efektywnego wykorzystania środków finansowych w podmiocie. Specjalność - Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Struktura podmiotu. 2. Zakres działania. 3. Systemy zarządzania. 4. Zakres czynności poszczególnych jednostek organizacyjnych. 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 6. Systemy motywacyjne pracowników. 7. Rozliczenie pracy pracowników. 8. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia i umiejętności pracowników. 9. Plan szkoleń pracowniczych. 10. Spotkanie z dyrektorem/prezesem nt. sposobów zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalność Zarządzanie logistyczne 1. Struktura podmiotu. 18

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo