OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski."

Transkrypt

1 Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami unijnymi str. 20 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Etyka w zarządzaniu Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności wszystkie specjalności 04.7 EWZ 111 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: I Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) 1

2 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: znajomość podstaw zarządzania Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej najważniejszych aspektów i przejawów etyki w zarządzaniu, etycznego wymiaru pracy w administracji i w stosunkach interpersonalnych w odniesieniu do problemów o wymiarze etycznym i moralnym. Zapoznanie z podstawowymi elementami etyki ogólnej i szczegółowymi etyki zawodowej, a także z naczelnymi wartościami etyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w sferze przedsiębiorczości prywatnej jak i w administracji publicznej różnego szczebla i rodzaju. Zapoznanie z rozwiązaniami stosowanymi w kodeksach etycznych różnych urzędów i firm. Wskazanie sposobów przeciwdziałania zachowaniom nieetycznym. Regulacje prawne i etyczne. Studenci powinni także wiedzieć jakie zasady etyczne są charakterystyczne dla danych zawodów (m.in. menedżerów, kierowników) i stanowisk. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności dostrzegania problemów etycznych związanych z pracą zawodową i kontaktach międzyludzkich, a także w zarządzaniu zasobami ludzkimi i przedsiębiorstwem. Wiedza: - zna rodzaje więzi społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych oraz pomiędzy tymi podmiotami a ich otoczeniem (K_W04) - posiada wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych i etycznych konstytuujących podmioty gospodarcze (K_W07) - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W10) - wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów (K_W11) 2

3 Pełny opis przedmiotu/treści programowe Umiejętności: - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze, społeczne, prawne i techniczne pojawiające się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U01) - potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U03) - prawidłowo posługuje się normami i regułami prawnymi, organizacyjnymi i etycznymi w celu rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U05) - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej (K_U06) - posiada umiejętność opisywania, interpretowania i analizowania zjawisk ekonomicznych i społecznych dotyczących systemów i podmiotów gospodarczych (K_U08) Kompetencje społeczne: - rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i samorozwoju opartego o własne doświadczenia (K_K01) - prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) - potrafi samodzielnie kształtować swoją postawę społeczną kierując się zasadami etyki (K_K05) - potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności profesjonalne (K_K07) Wykład: 1) Wprowadzenie - pojęcie etyki i wartości, - moralność a etyka, - rodzaje etyk, - pojęcie zarządzania ; definiowanie kierownika, menedżera i etyki zawodowej, - deontologia, etyka sytuacyjna, etyka biznesu, - etyka zawodowa a życie potoczne. 2) Rodzaje etyk zawodowych i różnice między nimi. 3) Moralność zawodowa o moralność ogólna. 4) Rola kodeksów etycznych. Etyka kodeksowa i niekodeksowa. 5) Komisje etyczne w przedsiębiorstwach (organizacjach, instytucjach) zasady, zakres działania. 6) Podstawowe zasady etyki w zarządzaniu i w biznesie: - etos i ideał kierownika i menedżera, - czynniki wpływające na zachowanie kierowników i menedżerów, -zasady nowoczesnego zarządzania, 7) Pojmowanie etyki w zarządzaniu pod względem kryterium oceny wartości czynu: przykłady łamania zasad etycznych 8) Etyka - podstawowe zasady etyki zawodowej policjanta. - odpowiedzialność za łamanie zasad etycznych - rola praw człowieka, - problem korupcji przypadki, przeciwdziałanie, etc. 9) Znaczenie wartości etycznych dla funkcjonowania firm i organizacji 10) Podstawowe relacje, na których ogniskuje się etyka w zarządzaniu: 3

4 - stosunek firmy organizacji, instytucji) do pracownika, - stosunek pracownika do firmy (organizacji, instytucji), - stosunek firmy do innych podmiotów (organizacji, stowarzyszeń, klientów; problem nieuczciwej konkurencji, tzw. czarnego marketingu, dumpingu) 11) Wartość czynu, zaufania, godności, odpowiedzialności: - konflikt interesów, - tajemnica zawodowa, - odpowiedzialność za firmę i ludzi. 12) Etyka a prawo: - postawy wobec prawa i etyki, - normy prawne a normy moralne. - etyka i moralność a sprawiedliwość - idea dobra wspólnego w firmie (organizacji, instytucji). 13) Rodzaje ról społecznych i dylematy etyczne z tym związane. 14) Naczelne zasady etycznego zarządzania. 15) Podstawowe akty prawne związane z etyką w zarządzaniu 16) Etyka w zarządzaniu a życie publiczne (m.in. odpowiedzial-ność społeczna). 17) Źródła i zakres władzy a konflikty etyczne. 18) Korupcja, lobbing, nepotyzm, protekcja. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS GODZINY KONTAKTOWE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM: I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (15) -ćwiczenia (0) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (1) - konsultacje owe (1) - konsultacje na forum e- learningowym (1) - egzaminy i zaliczenia (2) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (0) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (1) - konsultacje owe (1) - konsultacje na forum e- learningowym (1) - egzaminy i zaliczenia (2) Wykład: 1) wykład z prezentacją multimedialną wybranych tematów i analizą przypadków. 2) wykład e-learningowy Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Stacjonarne Niestacjonarne W AF/ W AF/ ćw Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 2 4

5 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład projekt Podstawowe kryteria: wykład studenci zobowiązani są do wykonania projektu np. w postaci prezentacji multimedialnej na podany temat korzystając z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej jak i z podanej literatury. Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 1) Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa ) Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa ) Wybrane zagadnienia etyki biznesu, (red.) J. Kubka, Gdańsk ) Vardy P., Etyka: poglądy i problemy, przeł. J. Łoziński, Poznań Literatura uzupełniająca: 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków Europejski Kodeks Dobrej Administracji, ne/europejski_kodeks_dobrej_administracji.pdf 3. Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe Warszawa Weremowicz E., Etyka zarządzania, [w:] /etyka-zarzadzania.html Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr I. Koepke OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU 5

6 Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności 04.7 IWZ 221 studiów/specjalizacji wszystkie specjalności studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Zakład Zarządzania praktyczny język polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: I o Rok: I Semestr: II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria Projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria Projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych PWSZ we Włocławku zajęcia on-line (w formie e-learningu) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: - posiadanie przez studenta wiedzy z zakresu szkoły średniej Cel kształcenia: Zapoznanie studentów ze współczesnymi systemami informatycznymi zarządzania. Wprowadzenie do współczesnych technologii informatycznych (różne klasy sprzętu komputerowego i ich możliwości, oprogramowania, technologie sieciowe). Przedstawienie różnych klasy oprogramowania wykorzystywanego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a następnie sposobów pozyskania oprogramowania (oprogramowanie dedykowane, powielarne, komercyjne). Cykl i problemy związane z wytwarzaniem oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na problemy 6

7 wdrożeniowe.. Efekty kształcenia: Wiedza: - zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_W06) Umiejętności: - potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U02); Kompetencje społeczne: - student rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy oraz samorozwoju (K_K01); - student potrafi pracować w zespole oraz pełnić w nim różne role (K_K02); - student potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności profesjonalne (K_K07). Pełny opis przedmiotu/treści programowe Część pierwsza: Technologiczne aspekty stosowania systemów informatycznych w zarządzaniu. 1. Pojęcia podstawowe: system informacja informatyka system gospodarczy zarządzanie. 2. Sprzęt komputerowy. 3. Oprogramowanie. 4. Sieci komputerowe. 5. Bazy danych. Część druga: Klasy systemów informatycznych (SI) zarządzania I. Rodzaje SI (wg. kryterium zasięgu przestrzennego) I.1. Systemy obiektowe I.2. Systemy ponadobiektowe II. Rodzaje SI (wg. kryterium wspomagania funkcji zarządzania) II.1. Systemy automatyzacji działalności podstawowej - wspomagające działania wytwórcze - sterowanie procesami technologicznymi II.2. Systemy transakcyjne II.3. Systemy wspomagające procesy podejmowania decyzji (SIK, SWPPD) II.3.1. Systemy Informowania Kierownictwa (SIK) MIS 7

8 II.3.2. Systemy wspierające proces podejmowania decyzji (SWPPD) II indywidualne (SWD) (DSS) II grupowe (GDSS) II naczelnego kierownictwa (ESS) III. Rodzaje SI (wg. kryterium przetwarzania wiedzy i danych) III.1. Zarządzanie wiedzą III.1.1. Systemy oparte o technologię sztucznej inteligencji III Systemy ekspertowe III Sieci neuronowe III Algorytmy genetyczne III Inteligentni agenci III.2.1. Systemy wspomagania projektowania obiektów fizycznych III systemy komputerowego wspierania projektowania CAD (Computer Aided Design) III systemy rzeczywistości wirtualnej VRS (Virtual Reality Systems) III.2. Zarządzanie danymi biurowe systemy informacyjne IV. Zintegrowane systemy informatyczne (MRP, MRP II, ERP, ERP II) Część trzecia: Problemy organizacyjne I. Strategie informatyzacji II. Zarządzanie informacją i informatyką w przedsiębiorstwie III. Pozyskiwanie i wytwarzanie systemów informatycznych zarządzania III.1. Systemy komercyjne rynek i najwięksi dostawcy III.2. Systemy powielarne (kastomizowane) 2- segmentowy model wdrożenia III.3. Systemy dedykowane. Etapy procesu wytwórczego. Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną (wybrane zagadnienia) ćwiczenia laboratoryjne wykonywanie ćwiczeć przy użyciu komputera Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne 8

9 GODZINY KONTAKTOWE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM: III. STUDIA STACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (15) - ćwiczenia (15) 4) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne W AF/ W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji 5 5 Suma Sumaryczna liczba 0,8 2,2 0,8 2,2 punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 3 Sposób zaliczenia: wykład - zaliczenie na ocenę ćwiczenia - zaliczenie na oceną Formy zaliczenia: - wykład zaliczenie na ocenę test jednokrotnego wyboru; - ćwiczenia zaliczenie na ocenę na podstawie wykonywanych na zajęciach ćwiczeń. Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: - wykład - zaliczenie polega na rozwiązaniu przez studenta testu Test składa się z 20 pytań, ułożonych na podstawie zagadnień zamieszczonych w pozycji wykład pkt 1-12 wyżej przedstawionego programu. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez studenta co najmniej 12 pkt (co oznacza zakreślenie co najmniej 12 prawidłowych odpowiedzi). Zaliczenie jest przeprowadzane w sesji zimowej. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest uprzednie zaliczenie przez studenta ćwiczeń. - ćwiczenia - przygotowanie wskazanych przez prowadzącego prac z zakresu problematyki, o której mowa w pozycji ćwiczenia w pkt 1-5 wyżej wskazanego programu oraz obecność na zajęciach. Literatura podstawowa: 1. Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, 9

10 red. S. Wrycza, PWE, Warszawa Kisielnicki J., MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wyd. 3, Mikom, Warszawa Komputerowe wspomaganie biznesu, red. A. Nowicki, Placet, Warszawa Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności 04.7 KIA 221 studiów/specjalizacji wszystkie specjalności studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Rok: I Semestr: II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria Projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria Projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa 10

11 Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawowe kompetencje komunikacyjne, wiedz z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z socjologii. Cel kształcenia: Poszerzenie kompetencji studentów w zakresie umiejętności budowania relacji interpersonalnych a także, poprzez prezentację dorobku nauki o komunikowaniu, przekazanie wiedzy o zasadach funkcjonowania masowych środków komunikowania. Celem kształcenia jest nauczenie zasad kompetentnej autoprezentacji, pobudzenie kreatywności i mobilności. Efekty kształcenia: Wiedza: 1. Student zna rodzaje więzi społecznych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych oraz pojawiających się pomiędzy tymi podmiotami a ich otoczeniem (K_W04) 2. Student wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów (K_W11) Umiejętności: 1. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U02) 2. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej (K_U06) 3. Student posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla podmiotów gospodarczych (K_U09) Pełny opis przedmiotu/treści programowe Kompetencje społeczne: 1. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i samorozwoju opartego o własne doświadczenia (K_K01) 2. Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_K02) 3. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08) Podstawowe pojęcia nauki o komunikowaniu, definicje komunikowania. Ewolucja mediów, modele i cechy procesu komunikowania. Poziomy komunikowania, typy komunikowania, sposoby komunikowania się ludzi. Formy komunikowania: komunikowanie werbalne i niewerbalne. Style ekspresji a różnice kulturowe; bariery zakłócające komunikację. Budowanie atrakcyjności partnerów interakcji; reguły wywierania wpływu na innych. Prezentacja i autoprezentacja metody, reguły zachowań. Asertywność jako warunek skutecznej komunikacji. Rola inteligencji emocjonalnej w skutecznym komunikowaniu. 11

12 Negocjacje jako szczególna forma komunikacji. Taktyki komunikacyjne testowanie alternatyw dla porozumienia. Komunikowanie a media. Komunikowanie międzykulturowe. Metody prowadzenia zajęć: Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją; gry symulacyjne; praca w grupach; analiza przypadków; dyskusja; rozwiązywanie zadań Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Strategia obliczania / szacowania punktów ECTS odbywa się w oparciu o następujące założenia: 1 punkt ECTS oznacza godzin pracy studenta w różnych formach. Szczegółowe zasady przyporządkowania punktów ECTS są zgodne z ustaleniami dokonanymi w ramach jednostki prowadzącej kierunek. Ogólne informacje co do przyporządkowania punktów ECTS przedstawione są w Przewodniku po sylabusie Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne W AF/.... W AF/. 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 2 2 prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 2 Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: oceny cząstkowe otrzymywane w trakcie semestru za aktywny udział w zajęciach oraz kolokwium na zakończenie zajęć. 12

13 Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: Student powinien się wykazać aktywnością na ćwiczeniach dowodzącą znajomości zalecanej literatury, umiejętnością rozwiązywania stawianych problemów i pracy w grupie. Istotny wpływ na ocenę końcową będzie mieć wynik kolokwium. Literatura podstawowa: Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 1999 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wyd. PWN, Warszawa 2007 Mosty zamiast murów, [red.] J. Stewart, Wyd. PWN, Warszawa 2000 Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Wyd. GWP, Gdańsk 1999 Literatura uzupełniająca: Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Wyd. GWP, Gdańsk 2003 Nęcki Z., Atrakcyjność wzajemna, Wyd. PSB, Kraków 1996 McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wyd. PWN, Warszawa 2007 Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. PWN, Warszawa 2005 Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, [red.] B. Dobek-Ostrowska, Wyd. Astrum, Wrocław 2001 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr M. Legiędź-Gałuszka OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: wszystkie specjalności 04.7 OWI

14 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład Zarządzania praktyczny polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Znajomość podstaw prawa Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Celem przedmiotu jest: przekazanie podstawowych zasad, pojęć, zapoznanie z regulacjami prawnymi w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, praw pokrewnych i własności przemysłowej w Polsce i na świecie; poznanie możliwości zastosowania przepisów w tym zakresie; pozyskanie wiedzy z zakresu działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej działających na terenie Unii Europejskiej. Wiedza: student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W10) Treści programowe Wykład 1. Geneza, pojęcie i źródła praw własności przemysłowej. 2. Patent, procedura uzyskania patentu, patent 14

15 Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS V. STUDIA STACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (15) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (1) - konsultacje owe (1) - konsultacje na forum e- learningowym (1) - egzaminy i zaliczenia (1) VI. STUDIA NIESTACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (10) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania europejski. 3. Znaczenie i ochrona patentów. 4. Wzór użytkowy, znak towarowy, znak przemysłowy procedura uzyskania ochrony prawnej i jej zakres 5. Geneza, pojęcie i źródła prawa autorskiego. 6. Przedmiot prawa autorskiego, wybrane przykłady - podmiot prawa autorskiego, prawa osobiste i majątkowe, czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych. 7. Umowy z zakresu prawa autorskiego. Stosunek pracy, a prawa autorskie. 8. Ochrona baz danych 9. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 10. Odpowiedzialność cywilna za naruszenia prawa własności intelektualnej, wybrane przykłady z orzecznictwa. 11. Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie prawa europejskiego i międzynarodowego. Wykład: 1. wykład z prezentacją multimedialną 2. wykład e-learningowy (wybranych tematów) Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/ ćw. Niestacjonarne W Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji 4 5 Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 1 1 prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 1 Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę AF/ ćw. Formy zaliczenia: wykład końcowy test pisemny (test jednokrotnego wyboru), esej na wybrany temat i prezentowany podczas zajęć 15

16 Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: wykład w trakcie zajęć studenci piszą esej na wybrany temat w zakresie prawa własności intelektualnej i prezentują na zajęciach; test końcowy z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej (jeśli została zaplanowana) Literatura podstawowa: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2011 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Woltrs Kluwer Polska 2011 E. Nowińska, U. Romińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis 2007 E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LexisNexis 2008 Zalecane: J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Woltrs Kluwer Polska 2011 R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H.Beck 2010 Literatura uzupełniająca: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wolter Kluwer 2005 P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Małgorzata Wiśniewska OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: wszystkie specjalności 04.7 PRZ

17 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład Zarządzania praktyczny polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: zajęcia realizowane są: poza pomieszczeniami dydaktycznymi PWSZ - w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, usługową lub inną, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia komórek, stanowisk lub innych służb specyficznych dla poszczególnych specjalności brak Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Celem kształcenia jest umożliwienie wykorzystania przez studentów nabytej wiedzy w praktyce u konkretnego pracodawcy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, usługową lub inną, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia komórek, stanowisk lub innych służb specyficznych dla poszczególnych specjalności). Celem jest wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych Umiejętności: student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej (K_U06) Kompetencje społeczne: student prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) 17

18 Pełny opis przedmiotu/treści programowe Treści programowe Realizacja zadań zleconych przez praktykodawcę Specjalność - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1. Struktura przedsiębiorstwa. 2. Zakres działania. 3. Systemy zarządzania. 4. Zakres czynności poszczególnych jednostek organizacyjnych. 5. Strategie marketingowe. 6. Wykorzystanie marketingu w systemie zarządzania firmą. 7. Wykorzystanie nowoczesnych źródeł i środków przekazu informacji. 8. Wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji interpersonalnych. 9. Współpraca przedsiębiorstwa z innymi jednostkami w kraju i zagranicą. 10. Spotkanie z dyrektorem/prezesem nt. źródeł sukcesów i trudności w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Co to jest dobra organizacja pracy? Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry pracownik? Specjalność - Zarządzanie finansami i inwestycjami 1. Struktura podmiotu. 2. Zakres działania. 3. Systemy zarządzania. 4. Zakres czynności poszczególnych jednostek organizacyjnych. 5. Strategie finansowe i inwestycyjne. 6. Wykorzystanie narzędzi finansowych w systemie zarządzania firmą. 7. Wykorzystanie nowoczesnych źródeł i środków informacji finansowej. 8. Zasady rozliczeń finansowych i rachunkowych. 9. Proces podejmowania decyzji finansowych. 10. Strategie inwestycyjne. 11. Planowanie i przygotowanie projektów inwestycyjnych. 12. Realizacja projektu inwestycyjnego. 13. Spotkanie z dyrektorem/prezesem nt. strategii inwestowania, determinanty realizacji projektów inwestycyjnych. sposobów gromadzenia i efektywnego wykorzystania środków finansowych w podmiocie. Specjalność - Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Struktura podmiotu. 2. Zakres działania. 3. Systemy zarządzania. 4. Zakres czynności poszczególnych jednostek organizacyjnych. 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 6. Systemy motywacyjne pracowników. 7. Rozliczenie pracy pracowników. 8. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia i umiejętności pracowników. 9. Plan szkoleń pracowniczych. 10. Spotkanie z dyrektorem/prezesem nt. sposobów zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalność Zarządzanie logistyczne 1. Struktura podmiotu. 18

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny. Analiza finansowa str.1 Analiza marketingowa str. 4 Analiza strategiczna str. 7 Biznes plan str. 10 Ocena opłacalności inwestycji str. 14 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja interpersonalna Kod przedmiotu 15.9-WI-INFP-KI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy ochrony własności intelektualnej Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Fundusze strukturalne Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Marketing str. 1 Rachunkowość finansowa str. 5 Seminarium dyplomowe str. 9 Zachowania organizacyjne str. 12 Zarządzanie zasobami ludzkimi str. 16 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw str. 20 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/PIF/ ZKM Język polski Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa Język angielski Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 E-logistyka I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE E-LOGISTYKA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ZPR w języku polskim Zarządzanie projektami Nazwa przedmiotu w języku angielskim Project Managment USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Komunikowanie społeczne Nazwa przedmiotu Język angielski Social communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Komunikowanie społeczne Nazwa przedmiotu Język angielski Social communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/KSP Język polski Komunikowanie społeczne Nazwa przedmiotu Język angielski Social communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Zarządzanie Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Mediacje oraz alternatywne sposoby

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Etyka dla prawników polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

przedmiot obowiązkowy

przedmiot obowiązkowy KARTA PRZEDMIOTU E/O/OPB Kod przedmiotu Organizacja pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu biurowej w języku angielskim Office work organization USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Projekt zespołowy D1_10 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Team Project Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia VIII Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - Metody badań pedagogicznych Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIOT/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 1.1.1 Zarządzanie projektami I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P10 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2016 (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2016 (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Przygotowanie wniosków

Bardziej szczegółowo