STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca:"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO Wykonawca: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego

2 Kielce, ul. Szkolna 36 A tel do 74; fax STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ Część I 1. DIAGNOZA STANU PRZESTRZENNEGO, SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO 2. EKOFIZJOGRAFIA 3. STUDIUM UWARUNKOWAŃ KULTUROWYCH Część II 1. KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO Zespół autorski: Część I Tadeusz Byczkowski koordynator Joanna Dobrowolska sfera społeczna Anna Gajek uwarunkowania przyrodnicze, turystyka Cezary Błach infrastruktura techniczna Tadeusz Kozłowski gospodarka i rolnictwo Mariusz Głodek uwarunkowania kulturowe Część II Mariusz Głodek konsultacje społeczne, dokument finalny 2

3 SPIS TREŚCI I. ZałoŜenia strategiczne... 4 II. Wizja gminy III. Misja gminy IV. Cele i zadania strategiczne V. Mierniki oceny realizacji strategii VI. Podział celów i zadań strategicznych VII. Hierarchia realizacji zadań VIII. Programy operacyjne

4 I. ZAŁOśENIA STRATEGICZNE Charakterystyka obszaru gminy Pałecznica Gmina Pałecznica naleŝąca do 1 stycznia 2000 r. do województwa kieleckiego, w wyniku reformy administracyjnej została włączona w granice województwa małopolskiego. Obecnie naleŝy do powiatu Proszowice i graniczy z gminami: Racławice, Radziemice, miastem i gminą Proszowice w woj. małopolskim, oraz gminą Skalbmierz, miastem i gminą Kazimierza Wielka w woj. Świętokrzyskim. Obszar gminy, pod względem fizyczno - geograficznym, naleŝy do dwóch sąsiadujących ze sobą jednostek. Północno - wschodnia część gminy znajduje się w obrębie mezoregionu WyŜyna Miechowska. Charakterystyczny krajobraz to szerokie i płaskie garby ze skał węglanowych oraz głębokie doliny pochodzenia rzecznego, wydłuŝone obniŝenia, wąwozy i jary. Pozostała część gminy znajduje się w obrębie PłaskowyŜu Proszowickiego, na wschód od WyŜyny Miechowskiej. Obszar ten charakteryzują szerokie garby i wzgórza poprzecinane dolinami rzecznymi. PłaskowyŜ pokryty jest utworami lessowymi, na których wytworzyły się urodzajne czarnoziemy. W krajobrazie gminy dominują pola uprawne, na których wykształciły się agrofitocenozy z rzadkimi w naszym kraju gatunkami roślin, reprezentującymi południowy i południowo wschodni element geograficzny flory. Bardzo cennym elementem szaty roślinnej gminy są naturalne murawy kserotermiczne i wielogatunkowe zarośla krzewów. Murawy kserotermiczne wykształciły się na węglanowych glebach oraz ciepłych południowych zboczach, nie wykorzystywanych rolniczo i o znacznym nachyleniu. W zbiorowiskach tych rosną rzadkie i chronione gatunki roślin. Teren gminy naleŝy do obszarów o bardzo niskiej lesistości ( 0,2 % ). Pod względem siedliskowym są to najcenniejsze typy siedliskowe lasu mieszanego świeŝego, boru mieszanego świeŝego oraz boru mieszanego wilgotnego. JednakŜe ze względu na mały areał oraz znaczne rozproszenie kompleksów leśnych, wartość ekologiczna tych gruntów jest niewielka. Nie mogą być równieŝ wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe. UŜytki rolne występujące na terenie gminy charakteryzują się bardzo wysoką bonitacją i przydatnością rolniczą, ale ze względu na niską lesistość obszaru oraz znaczne nachylenie stoków (średnio 8-12%), są w znacznym stopniu naraŝone na powierzchniową erozję wodną. Jakość gleb kwalifikuje je do objęcia ochroną prawną przed zagospodarowaniem na cele nierolnicze. 4

5 Poziom rozwoju społeczno gospodarczego gminy Pałecznica Obecnie gmina Pałecznica zajmuje powierzchnię 48 km 2 i na koniec 1999 roku liczyła 3.670* mieszkańców. Liczba mieszkańców gminy systematycznie zmniejsza się. W 1995 gminę zamieszkiwało 3.952* mieszkańców. Powodem tego jest migracja ludności, zarówno młodzieŝy do większych ośrodków jak i ludzi starszych z powodu lepszych warunków emerytalnych w sąsiednich ośrodkach. Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest 156 bezrobotnych, w tym 140 osób bez prawa do zasiłku. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią ludzie w wieku 18 do 24 lat (113). WiąŜe się to bezpośrednio z brakiem miejsc pracy na terenie gminy i sąsiednich ośrodków. Na trenie gminy działa ok. 60 podmiotów gospodarczych, głównie usługowo - handlowych. Większość mieszkańców gminy uzyskuje dochody z dwóch źródeł. Jednym z nich jest praca w rolnictwie (ok. 751 gospodarstw rolnych). Dotychczas znaczna część mieszkańców zatrudniona była w hucie im. Tadeusza Sędzimira, jednakŝe w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa większość z nich utraciło pracę. Obecnie mieszkańcy gminy wyjeŝdŝają do prac sezonowych, najczęściej do Krakowa. W rolnictwie dominują drobne gospodarstwa o areale 7-10 ha słabo wyspecjalizowane. Główne gałęzie produkcji to: warzywa i trzoda chlewna. W gminie funkcjonuje jedna grupa producencka (trzoda chlewna). Obecnie grupa ta kumuluje niemal całą produkcję trzody chlewnej w gminie. W przypadku warzyw producenci nie są zorganizowani. Najczęściej sprzedają swoje produkty na własną rękę, głównie na placach targowych. W zakresie infrastruktury technicznej gmina Pałecznica jest zwodociągowana w 100% oraz stelefonizowana w ok. 95 %. Brakuje natomiast systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków który jest w trakcie rozbudowy, oraz zbiórki i składowania odpadów komunalnych. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową jednakŝe jej stan techniczny wymaga przeprowadzenia wielu inwestycji w tym zakresie. Gmina nie jest zgazyfikowana. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych oraz jedno gimnazjum. W szkołach podstawowych kształci się obecnie 379 uczniów, w gimnazjum 62. Średnia liczba uczniów na 1 oddział: 13,7; liczba uczniów na 1 nauczyciela: 7,6. Nakłady bieŝące na 1 ucznia w 2000 r. wyniosły: zł w tym: subwencja: zł. i budŝet gminy: 477 zł. Jak widać obecna sieć szkodnictwa podstawowego w gminie jest niewydolna i nieekonomiczna. * Dane Urzędu Gminy w Pałecznicy 5

6 Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na zbyt duŝa liczbę nauczycieli co znacznie podnosi koszty utrzymania szkół. W szkołach ponadpodstawowych kształci się ogółem 262 mieszkańców gminy, w tym 50 w szkołach wyŝszych,168 w szkołach średnich oraz 124 w Zasadniczych Szkołach Zawodowych. Poziom wykształcenia mieszkańców to: 34% podstawowe, 47% zawodowe, 17% średnie i 1,9 % wyŝsze. Jak widać poziom wykształcenia jest niski. Spowodowane jest to brakiem w najbliŝszym otoczeniu gminy ośrodków edukacyjnych i tradycyjnym przygotowaniem do pracy w rolnictwie. W gminie funkcjonuje Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej który świadczy usługi na rzecz mieszkańców gminy. Zarejestrowano w nim na koniec 1999 roku pacjentów. Mieszczą się w nim przychodnie: dziecięca, stomatologiczna i internistyczna. W ZOZ pracuje łącznie z obsługą techniczną 9 osób w tym 1 internista, 1 pediatra (1/2 etatu), 1 stomatolog i dwie pielęgniarki. Zakład przyjmuje dziennie ok. 40 pacjentów w tym ok. 13 stomatologia. Rocznie odbywa się ok. 250 wizyt domowych w tym ok. 50% u dzieci. Obecnie istnieje potrzeba modernizacji mediów w budynku ZOZ oraz wymiana wyposaŝenia. Na terenie gminy mieści się jedna publiczna biblioteka. Większość księgozbioru w bibliotece nie odpowiada obecnemu zapotrzebowaniu. Brakuje przede wszystkim literatury fachowej i edukacyjnej na którą wzrasta zapotrzebowanie oraz czasopism. Pozostała działalność kulturalna skupia się wokół Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i Kół Gospodyń Wiejskich. OSP załoŝyła orkiestrę dętą która osiąga znaczące sukcesy artystyczne na imprezach regionalnych. Podobnie zespoły folklorystyczne, w tym młodzieŝowy. Podstawowym problemem w tym przypadku jest brak odpowiedniej bazy lokalowej dla rozwoju kultury. Analiza uwarunkowań Z przedstawionej wyŝej krótkiej charakterystyki oraz poniŝej analizy SWOT wynika iŝ gmina Pałecznica jest gminą typowo rolniczą. Rolnictwo jest równieŝ głównym źródłem dochodów własnych budŝetu gminy. Nasycenie gminy w podmioty gospodarcze jest niewielkie, ponadto są to najczęściej małe rodzinne przedsiębiorstwa, które nie mogą być pracodawcami dla pozostałych mieszkańców gminy. Obecnie zarejestrowane podmioty gospodarcze pełnią głównie funkcje handlowo usługowe i ich powiązania gospodarcze często nie wykraczają poza teren gminy. Z uwagi na wysoką jakość gleb w gminie, dominuje tradycyjne rolnictwo, nieopłacalne w dzisiejszych warunkach rynkowych. Brak jest równieŝ na terenie gminy znaczących bo- 6

7 gactw naturalnych. Gmina posiada jednak moŝliwości rozwoju w oparciu o zrestrukturyzowane rolnictwo. Rolnictwo w obecnym stanie nie sprosta warunkom rynkowym. Małe gospodarstwa nie podołają wymaganiom odbiorców. Wzrasta równieŝ wielkość produkcji dzięki której rolnik będzie mógł utrzymać siebie i swoją rodziną. Dlatego teŝ naleŝy skierować działania w rolnictwie na łączenie się rolników grupy producencie które stanowić będą podmioty rynkowe konkurencyjne dla innych producentów i dostawców. Restrukturyzacja rolnictwa jest uwarunkowana równieŝ tworzeniem nowych miejsc pracy dla rolników którzy nie sprostają konkurencji i będą musieli znaleźć inne źródło utrzymania. W przypadku gminy Pałecznica największe szanse zatrudnienia poza rolnictwem daje tworzenie mikroprzedsiębiorstw nastawionych na świadczenie usług dla mieszkańców gminy. W przypadku procesu restrukturyzacji rolnictwa istnieje równieŝ realna szansa na tworzenie miejsc pracy przez grupy producenckie które stale będą podnosić jakość swoich produktów i stopień ich przetworzenia, co pozwoli na osiągnięcie większych zysków. W sferze infrastruktury technicznej rozwój gospodarczy gminy jest głównie uzaleŝniony od stanu sieci drogowej. Z uwagi na oddalenie od głównych szlaków drogowych naleŝałoby połoŝyć nacisk na zapewnienie dobrego połączenia z tymi szlakami. Od tego uzaleŝniony będzie rozwój szerszej działalności produkcyjnej i usługowej, która daje moŝliwość zatrudnienia większej liczbie mieszkańców gminy. Konieczna jest równieŝ rozbudowa sieci kanalizacyjnej i w przyszłości gazyfikacja gminy. Obecnie znaczna część młodych ludzi migruje z terenu gminy. Zatrzymanie ich będzie uzaleŝnione od moŝliwości znalezienia stałego źródła utrzymania w najbliŝszym otoczeniu gminy. Przyciągnięcie nowych mieszkańców wydaje się być prostsze. Zarówno pierwszy jak i drugi czynnik warunkuje dalszy rozwój gminy. W przypadku rozwijającego się osadnictwa rozwijają się równieŝ podstawowe usługi towarzyszące. Obecnie duŝym zainteresowanie cieszą się tereny wiejskie wśród emerytów, mieszkańców duŝych aglomeracji przemysłowych. Przyciągnięcie tych ludzi uzaleŝnione jednak będzie od poziomu świadczonych usług publicznych oraz dostępności komunikacyjnego gminy. Analizując moŝliwości finansowe gminy naleŝy zaznaczyć iŝ są one znacznie ograniczone. Dlatego teŝ gmina powinna wykorzystać wszystkie moŝliwości działania które nie wymagają nakładów finansowych i dadzą trwałe podstawy do przyszłego rozwoju gospodarczego i społecznego. Bowiem etap w który gmina obecnie wkracza to przede wszystkim przygoto- 7

8 wanie się do wstąpienia do Unii Europejskiej i korzystania z jej pomocy strukturalnej skierowanej zarówno do rolników jak i samorządów. 8

9 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROśENIA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Czyste środowisko Brak obszarów objętych ochroną powierzchniową ZrównowaŜony rozwój gminy (ekorozwój) Znaczna ilość terenów zagroŝonych erozją w stopniu silnym i bardzo silnym PołoŜenie gminy w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 409 Niska lesistość gminy i słaby poziom zadrzewień śródpolnych Rozwój produkcji rolniczej metodami ekologicznymi MoŜliwość zanieczyszczenia wód podziemnych Rozwinięty system ciągów ekologicznych Występowanie cennych zbiorowisk florystycznych Zanieczyszczenie wód powierzchniowych Brak większych zbiorników wodnych MoŜliwość dolesień i dodrzewień Działania w celu poprawy stanu czystości środowiska Degradacja środowiska w wyniku intensyfikacji działalności rolniczej i gospodarczej Niska świadomość ekologiczna mieszkańców ROLNICTWO Wysoka jakość gleb DuŜe zasoby siły roboczej Istnienie grupy producentów trzody chlewnej Istnienie niewykorzystanej bazy lokalowej i sprzętowej DuŜe rozdrobnienie gospodarstw przy niewielkim areale produkcyjnym Niezorganizowana produkcja i przywiązanie do tradycyjnych metod Niska aktywność rolników w zakresie tworzenia reprezentacji sektora Brak wykwalifikowanej kadry Ponoszenie świadomości społecznej i edukacja rolników w zakresie reformy sektora rolnego Tworzenie grupy pręŝnych gospodarstw zdolnych sprostać wymaganiom rynku Tworzenie grup producentów zdolnych do działań inwestycyjnych Spowolnienie procesu restrukturyzacji rolnictwa Degradacja gleb w związku z produkcją rolnicza Brak inicjatywy ze strony rolników Konkurencja ze strony innych ośrodków Istnienie zaplecza dla tworzenia grup producenckich Brak podmiotu wspierającego i niskie zasoby kapitałowe rolników Dostosowanie kierunków produkcji do potrzeb rynków zbytu Rozwój usług związanych z rolnictwem 9

10 POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Istnienie chłonnego rynku na usługi edukacyjne, szkoleniowe i doradcze Istnienie niewykorzystanych budynków i gruntów pod działalność gospodarczą Niska aktywność gospodarcza mieszkańców gminy Słabo rozwinięty system informacji i promocji gospodarczej Brak na terenie gminy surowców naturalnych o znaczeniu gospodarczym Brak podmiotu wspierającego rozwój przedsiębiorczości Brak wykwalifikowanej kadry Podnoszenie świadomości społecznej i edukacja ludności w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej Przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej gminy Generowanie i wspieranie rozwoju lokalnego sektora MSP Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości Degradacja środowiska naturalnego Migracja wykwalifikowanej kadry do większych ośrodków ObniŜenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Lokalizacja inicjatyw gospodarczych poza gminą Brak współpracy władz samorządowych z sektorem prywatnym Dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej EDUKACJA Dobrze zorganizowana sieć gimnazjalna DuŜy popyt na usługi edukacyjne związane z rolnictwem Zbyt duŝa liczba oraz niskie kwalifikacje nauczycieli Zbyt wysokie koszty bieŝącego utrzymania sieci szkół podstawowych Zły stan techniczny budynków szkolnych Utrzymywanie się niskiej liczby uczniów w ciągu najbliŝszych 10 lat Znaczny opór środowiska nauczycieli oraz brak poparcia społecznego dla reformy systemu edukacji Przeprowadzenie reformy szkolnictwa podstawowego ObniŜenie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Podnoszenie standardu i poziomu kształcenia oraz wzmocnienie kontroli jakości nauczania Stworzenie systemu zachęt do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli Rozwój pozaszkolnych form edukacji, Wzrost bezrobocia wśród nauczycieli Wprowadzanie rozwiązań doraźnych nie rozwiązujących problemu ObniŜenie kwoty subwencji oświatowej 10

11 głównie rolniczej KULTURA, SPORT I REKREACJA Istnienie na terenie gminy KGW, zespołów folklorystycznych i orkiestry dętej Istnienie Gminnej Biblioteki Publicznej Brak odpowiedniej bazy lokalowej dla prowadzenia działalności kulturalnej Brak oferty kulturalnej skierowanej do młodzieŝy Wykorzystanie działalności kulturalnej do promocji gminy Rozbudowa bazy i poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do młodzieŝy Pogłębianie się patologii społecznych, zwłaszcza wśród młodzieŝy Zanik aktywności kulturalnej związanej z folklorem i tradycjami gminy Istnienie jednostek Ochotniczych Stra- Ŝy PoŜarnych skupiających aktywną młodzieŝ Bogata historia gminy i istnienie zabytków kultury Brak środków budŝetowych na dotowanie działalności kulturalnej i sportowej Brak bazy dla rozwoju działalności sportowo rekreacyjnej Brak atrakcji turystycznych Wykorzystanie istniejących organizacji społecznych jako organizatorów Ŝycia kulturalnego i sportowego Zagospodarowanie wolnych budynków oraz zabytków architektury Degradacja dziedzictwa kulturowego gminy Pozyskanie środków na rozwój działalności kulturalniej sportowej 11

12 OCHRONA ZDROWIA Istnienie na terenie gminy Zakładu Opieki Zdrowotnej DuŜy popyt na usługi Zakładu opieki zdrowotnej Braki w zakresie sprzętu medycznego Zły stan mediów w budynku ZOZ Brak środków budŝetowych na inwestycje w ZOZ Podniesienie standardu usług podstawowej opieki zdrowotnej Poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych ObniŜenie standardu usług medycznych Poszerzanie się sfery ubóstwa Pogłębianie się patologii społecznych Zwiększająca się liczba osób korzystających z opieki społecznej DoposaŜenie ZOZ w sprzęt medyczny Remont mediów w budynku ZOZ Wzmocnienie kontroli wydatkowania środków opieki społecznej INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Zapobieganie patologiom społecznym i uboŝeniu ludności Pełne uzbrojenie gminy w sieć wodociągową Niedostateczna ochrona i brak zabezpieczeń ujęć wody w Pałecznicy i Winiarach Ochrona i zabezpieczenie ujęć wodnych przed zanieczyszczeniem Zanieczyszczenie ujęć wodnych i Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Pełne uzbrojenie gminy w sieć telefoniczną Zaopatrywanie w wodę sąsiednich gmin Dobry układ komunikacyjny dróg publicznych Istnienie Koncepcji Kanalizacji Gminy oraz rozpoczęta budowa sieci kanalizacyjnej Niedostateczny nadzór konserwatorski nad siecią wodociągową Zły stan większości dróg gminnych i powiatowych Brak zabezpieczeń przed zasypywaniem dróg w zimie Brak środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej Budowa sieci gazociągowej Modernizacja dróg powiatowych i gminnych Pozyskanie dodatkowych dochodów ze sprzedaŝy usług komunalnych Pozyskanie środków pozabudŝetowych na inwestycje infrastrukturalne Niszczenie dróg podczas powodzi Zwiększona emisja ścieków w związku z rozbudowaną siecią wodociągową 12

13 Istnienie projektów gazyfikacji gminy ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Istnienie terenów do zalesień Brak terenów pod budownictwo mieszkaniowe Wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i komunalne Niekorzystne dla środowiska naturalnego uŝytkowanie gruntów Zainteresowanie ludności zakupem działek budowlanych Ograniczona liczba terenów pod działalność gospodarczą i usługową Wyznaczenie terenów pod działalność gospodarczą i usługową Wykorzystanie gruntów niezgodne z ich przeznaczeniem Zainteresowanie mieszkańców zmianą przeznaczenia części gruntów Niska lesistość gminy oraz brak planu dolesień i dodrzewień Opracowanie planu zalesień Ograniczenia wynikające z przepisów prawa dotyczących gruntów rolniczych i ochrony środowiska Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 13

14 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Mała liczba cięŝkich przestępstw ZagroŜenie powodziowe niektórych miejscowości UdroŜnienie i regulacja koryt głównych cieków wodnych Niekontrolowane wypalanie traw Istnienie jednostek OSP pełniących szerokie funkcje ratownicze Brak na terenie gminy posterunku Policji lub straŝy gminnej Brak skutecznych metod walki z podpalaczami Niska świadomość społeczna mieszkańców gminy Budowa murów zaporowych w szczególnie zagroŝonych punktach Poszerzenie zakresu współpracy z Policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego i p.poŝ. Zapobieganie patologiom społecznym Wzrost przestępczości na terenie gminy Brak poparcia ze strony mieszkańców gminy dla inicjatyw zwiększających skuteczność działania słuŝb porządkowych ZARZĄDZANIE GMINĄ Silna identyfikacja władz gminy z lokalnymi problemami Brak w procesie zarządzania elementów zarządzania strategicznego Wprowadzenie metod i narzędzi zarządzania strategicznego Brak inicjatywy ze strony władz gminy Dobra znajomość specyfiki lokalnej społeczności Brak zaufania mieszkańców do władz samorządowych Zwiększenie udziału mieszkańców w procesie zarządzania gminą Brak poparcia pracowników UG dla wprowadzenia reformy administracji Mała przejrzystość dokumentów budŝetowych Niepełny przepływ informacji we władzach gminy i administracji Brak poparcia ludności dla działań reformatorskich Usprawnienie działania administracji samorządowej i kontroli wydatkowania środków budŝetowych Usprawnienie procesu zarządzania gruntami i usługami komunalnymi 14

15 II. WIZJA GMINY Gmina Pałecznica sprawnie zarządzana, zapewniająca wysoki poziom usług publicznych, rozwijająca się gospodarczo w oparciu o silne rolnictwo i poszanowanie środowiska naturalnego. III. MISJA GMINY Strategia Rozwoju Gminy Pałecznica, kreuje zrównowaŝony rozwój gminy poprzez sprawne i efektywne zarządzanie zasobami lokalnymi, stymulowanie rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości, ochronę środowiska naturalnego oraz stałe podnoszenie standardu usług publicznych i poziomu Ŝycia mieszkańców. Warunkiem rozwoju gminy jest stała współpraca władz gminy ze społeczeństwem, która da podstawę do podnoszenia standardu Ŝycia, wielofunkcyjnego rozwoju gminy oraz świadomego jej uczestnictwa w rozwoju całego regionu. IV. CELE I ZADANIA STRATEGICZNE W związku z uwarunkowaniami rozwojowymi oraz przedstawioną wyŝej wizja i misja gminy ustalono listę celów i zadań strategicznych przewidzianych do realizacji w perspektywie krótko i długookresowej. PoniŜej przedstawiono zestawienie celów i zadań strategicznych oraz uzasadnienie ich wyboru. CEL STRATEGICZNY I Kształtowanie warunków rozwoju zrównowaŝonego, ochrona i zachowanie walorów środowiska naturalnego, Zadanie 1 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Zadanie 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadanie 3. Ochrona gleb. Zadanie 4. Ochrona powietrza. Zadanie 5. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 15

16 CEL STRATEGICZNY II Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Zadanie 1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Zadanie 2. Modernizacja i rozbudowa sieci dróg publicznych. Zadanie 3. Modernizacja i utrzymanie sieci wodociągowej. Zadanie 4. Gazyfikacja gminy CEL STRATEGICZNY III Poprawa warunków pracy na wsi oraz restrukturyzacja rolnictwa. Zadanie 1. Wzmocnienie sektora produkcji rolnej. Zadanie 2. Specjalizacja produkcji i modernizacja gospodarstw. Zadanie 3. Zmiana sposobu uŝytkowania gruntów. Zadanie 4. Dywersyfikacja dochodów mieszkańców wsi. CEL STRATEGICZNY IV Podniesienie standardu usług publicznych świadczonych przez Gminę. Zadanie 1. Reforma administracji samorządowej - zarządzanie strategiczne. Zadanie 2. Reforma systemu szkolnictwa podstawowego w gminie. Zadanie 3. Podnoszenie standardu usług i bazy lokalowej Opieki Zdrowotnej. Zadanie 4. Efektywne zarządzanie gruntami 16

17 CEL STRATEGICZNY I Kształtowanie warunków rozwoju zrównowaŝonego, ochrona i zachowanie walorów środowiska naturalnego, Ochrona środowiska naturalnego odgrywa obecnie bardzo waŝną rolę w polityce rozwoju naszego kraju. Polityka ta ściśle związana jest ze staraniami Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, która szczególny nacisk kładzie na zachowanie walorów środowiska naturalnego przy wszelkiego rodzaju działaniach i inwestycjach. Ponadto ten cel strategiczny uznano za priorytetowy ze względu na poło- Ŝenie gminy Pałecznica na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Niecka Miechowska. W Pałecznicy zlokalizowano ujęcie wody które wykorzystuje zasoby zbiornika i zaopatruje w wodę gminę Pałecznica (13 sołectw) oraz 13 wsi w gminie Skalbmierz i 5 wsi w gminie Kazimierza Wielka. Zbiornik ten jest obecnie powaŝnie zagroŝony zanieczyszczeniem ściekami z gospodarstw domowych i rolniczych i ubojni oraz odciekami z dzikich wysypisk śmieci, stacji paliw i cmentarza. Ponadto na terenie gminy Pałecznica istnieje duŝe zagroŝenie powodziowe. Ze względu na ukształtowanie terenu gminy i róŝnicę poziomów dochodzącą do 95 m. Podczas intensywnych opadów deszczu woda opadowa spływa z wyŝej połoŝonych terenów zalewając m.in. miejscowość gminną Pałecznicę. Zalewanie miejscowości jest spowodowane brakiem lub niewielkim stopniem droŝności zarówno koryt cieków wodnych jak i systemu odwodnienia dróg (rowy i przeciski). W związku z powodziami dochodzi do niszczenia zarówno plonów jak i budynków prywatnych i publicznych połoŝonych w terenach objętych powodzią. Kolejnym istotnym problemem do rozwiązania na terenie gminy Pałecznica jest obecny stan zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyznaczenia lokalizacji grzebaliska zwierząt. Obecnie odpady i śmieci gromadzone są w większości na dzikich wysypiskach (Pałecznica), które zagraŝają czystości gleb oraz wód podziemnych i znacznie obniŝają estetykę gminy. W związku z dominującą obecnie funkcją rolniczą gminy i wysoką jakością gleb przy ich znikomym zanieczyszczeniu, naleŝy podjąć niezbędne kroki w celu ochrony zasobów glebowych, które stanowią naturalne bogactwo gminy. Właściwa ochrona gleb oraz ich wykorzystanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska stanowią dla gminy Pałecznica podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego, silnie związanego z rolnictwem. 17

18 W zakresie ochrony powietrza gmina Pałecznica naleŝy do terenów na których stęŝenie podstawowych zanieczyszczeń powietrza nie przekracza dopuszczalnych norm. NaleŜy zatem połoŝyć szczególny nacisk na zachowanie stanu istniejącego. Spowoduje to zwiększenie atrakcyjności zwłaszcza dla mieszkańców miast szukających moŝliwości zamieszkania na terenach wiejskich oraz agroturystów. Z przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynika, iŝ teren gminy Pałecznica naleŝy traktować szczególnie, jako enklawę ekologiczną, choć nie występują tam, poza jednostkowymi obiektami, prawne formy ochrony przyrody. Ale z uwagi na szczególne połoŝenie gminy, jej charakter oraz pełnioną w regionie funkcję, naleŝy dołoŝyć wszelkich starań, aby zlikwidować źródła zanieczyszczenia środowiska i zachować jego wysokie walory. 18

19 Zadanie 1 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z w/w uwarunkowaniami, w zakresie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Pałecznica obowiązują obostrzone przepisy, ograniczające moŝliwość lokalizacji niektórych inwestycji, oraz określające szczególne obowiązki gminy w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Dotyczą one szczególnie strefy ochrony ujęcia wód podziemnych w Pałecznicy, ustanowionej decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Niespełnienie przez samorząd obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym zakresie, wiąŝe się z powaŝnymi konsekwencjami w postaci kar nałoŝonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Przyrody. Wymienione wyŝej uwarunkowania związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych, duŝe znaczenie gospodarcze ujęcia wody w Pałecznicy oraz okresowe powodzie powodowane intensywnymi opadami deszczu, zadecydowały o podjęciu jako priorytetowych, działań związanych z likwidacją potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wgłębnych i podziemnych zabezpieczenia ujęcia wody w Pałecznicy przed zanieczyszczeniem oraz regulacji cieków wodnych i modernizacji drogowego korpusu odwadniającego. Działania przewidziane do realizacji w pierwszej kolejności to: dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej, wyeliminowanie zagroŝenia ujęcia zanieczyszczeniem ze strony stacji paliw, ubojni, cmentarza oraz dzikich wysypisk śmieci, regulacja i udroŝnienie koryt cieków wodnych oraz rowów odwadniających w celu zapobiegania i ograniczenia skutków powodzi. Zaznaczyć naleŝy fakt, iŝ w związku ze staraniami Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, naleŝałoby uwzględniać w planowanych inwestycjach związanych z oczyszczaniem ścieków, unijne normy. Pozwoli to po wstąpieniu do Unii Europejskiej uniknąć dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem systemu oczyszczania do norm unijnych. Działania 1. Likwidacja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. 2. Regulacja i udroŝnienie koryt cieków wodnych oraz rowów odwadniających na terenie gminy. 3. Zabezpieczenie ujęcia wody w Pałecznicy przed zanieczyszczeniem. 4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej. 19

20 Zadanie 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych. NajpowaŜniejsze problemy w tej dziedzinie stwarza brak systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Odpady gromadzone nieselektywnie, będące mieszaniną róŝnorodnych pozostałości, często zakaŝone mikroorganizmami chorobotwórczymi, stwarzają moŝliwość skaŝenia powietrza, wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych. ZagroŜenie to przybiera na sile w przypadku składowania odpadów komunalnych na nieurządzonych i niezabezpieczonych terenach oraz dzikich wysypiskach. Obecnie na terenie gminy istnieje kilka takich miejsc z których najpowaŝniejsze zagroŝenie stanowi wysypisko zlokalizowane w Pałecznicy, w strefie ochronnej ujęcia wód głębinowych. Tylko prawidłowo zorganizowana gospodarka odpadami moŝe ograniczyć ujemny ich wpływ na środowisko naturalne. Podstawowe jej elementy to: odpowiednio urządzone miejsca składowania odpadów, segregacja odpadów u źródła oraz szybka likwidacja tzw.,,dzikich wysypisk. W związku z powyŝszym naleŝy jak najszybciej opracować i wprowadzić w Ŝycie koncepcję zagospodarowania odpadów komunalnych. Działania te wynikają bezpośrednio z obowiązujących obecnie w Polsce unormowań prawnych w zakresie gospodarki śmieciami. Niebagatelne znaczenie ma równieŝ staranie Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. JuŜ teraz naleŝy bowiem uwzględnić przepisy unijne w zakresie gromadzenia i składowania odpadów komunalnych, po to aby uniknąć w przyszłości dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem infrastruktury w tym zakresie do norm unijnych. Działania 1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania odpadów komunalnych. 2. Likwidacja istniejących dzikich wysypisk śmieci. Zadanie 3. 20

21 Ochrona gleb. Gmina Pałecznica posiada gleby wysokiej klasy przydatne do uprawy większości wymagających roślin. W związku z powyŝszym celowym staje się zabezpieczenie tych gleb przed erozją wodną i wietrzną oraz zanieczyszczeniami chemicznymi. Szczególnie naraŝone na erozję są gleby połoŝone na stokach o znacznym nachyleniu po których w czasie opadów deszczu spływa woda zabierając ze sobą najbardziej wartościowe cząstki gleby w niŝej połoŝone doliny. W wyniku tego dochodzi do sytuacji powodziowych, kiedy woda nie mogąc się przedostać przez zanieczyszczone lub za małe przepusty zalewa tereny niŝej połoŝone, stwarzając bezpośrednie zagroŝenie zalania i zanieczyszczenia ujęcia wody dla gminy. Dochodzi równieŝ do nanoszenia namułów na lokalne drogi W związku z tym konieczne staje się zabezpieczenie gleb przed erozją. Sposobem zabezpieczenia będzie m.in. zalesienie najbardziej naraŝonych na erozję działek o duŝym nachyleniu oraz terenów wyłączonych z uprawy rolniczej. Program zalesiania gminy przyczyni do ochrony gleb, poprawy warunków wodnych i będzie miał znaczący wpływ na proces restrukturyzacji rolnictwa oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy. Innym ze sposobów ochrony gleb jest ochrona muraw kserotermicznych, gdzie występują rzadkie gatunki roślin objęte ochroną, połoŝonych na nara- Ŝonych na erozję stokach. Terenów tych nie moŝna zalesiać, naleŝy natomiast zachować ich walory niejednokrotnie stanowiące lepsze zabezpieczenie dla gleb niŝ las. NaleŜy równieŝ zmierzać w kierunku wyłączenia gruntów szczególnie naraŝonych na erozję spod intensywnej uprawy rolniczej. Ze względu na bardzo dobrą jakość gleb w gminie oraz niskie ich zanieczyszczenie korzystne byłoby wprowadzenie uprawy roślin metodami integrowanymi i ekologicznymi. Przyczyni się to do zachowania wysokiej jakości gleb oraz stopniowej restrukturyzacji rolnictwa z tradycyjnego na nowoczesne rolnictwo rynkowe. Działania 1. Opracowanie programu zabezpieczenia gleb przed erozją. 2. Opracowanie programu zalesień, zakrzewień i dodrzewień. 3. Propagowanie zintegrowanych i ekologicznych metod produkcji roślinnej. Zadanie 4. 21

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK Załącznik do uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 marca 2008r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK DALEKIE-TARTAK CZERWIEC 2006 r. MIEJSCOWOŚĆ: DALEKIE-TARTAK GMINA: BRAŃSZCZYK POWIAT:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków STRATEGIA EKOENERGETYCZNA GMINY BOGUCHWAŁA OPRACOWANIE INSTYTUT KARPACKI UL. SOBIESKIEGO 13 33 340 STARY SĄCZ

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo