STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca:"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO Wykonawca: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego

2 Kielce, ul. Szkolna 36 A tel do 74; fax STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ Część I 1. DIAGNOZA STANU PRZESTRZENNEGO, SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO 2. EKOFIZJOGRAFIA 3. STUDIUM UWARUNKOWAŃ KULTUROWYCH Część II 1. KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO Zespół autorski: Część I Tadeusz Byczkowski koordynator Joanna Dobrowolska sfera społeczna Anna Gajek uwarunkowania przyrodnicze, turystyka Cezary Błach infrastruktura techniczna Tadeusz Kozłowski gospodarka i rolnictwo Mariusz Głodek uwarunkowania kulturowe Część II Mariusz Głodek konsultacje społeczne, dokument finalny 2

3 SPIS TREŚCI I. ZałoŜenia strategiczne... 4 II. Wizja gminy III. Misja gminy IV. Cele i zadania strategiczne V. Mierniki oceny realizacji strategii VI. Podział celów i zadań strategicznych VII. Hierarchia realizacji zadań VIII. Programy operacyjne

4 I. ZAŁOśENIA STRATEGICZNE Charakterystyka obszaru gminy Pałecznica Gmina Pałecznica naleŝąca do 1 stycznia 2000 r. do województwa kieleckiego, w wyniku reformy administracyjnej została włączona w granice województwa małopolskiego. Obecnie naleŝy do powiatu Proszowice i graniczy z gminami: Racławice, Radziemice, miastem i gminą Proszowice w woj. małopolskim, oraz gminą Skalbmierz, miastem i gminą Kazimierza Wielka w woj. Świętokrzyskim. Obszar gminy, pod względem fizyczno - geograficznym, naleŝy do dwóch sąsiadujących ze sobą jednostek. Północno - wschodnia część gminy znajduje się w obrębie mezoregionu WyŜyna Miechowska. Charakterystyczny krajobraz to szerokie i płaskie garby ze skał węglanowych oraz głębokie doliny pochodzenia rzecznego, wydłuŝone obniŝenia, wąwozy i jary. Pozostała część gminy znajduje się w obrębie PłaskowyŜu Proszowickiego, na wschód od WyŜyny Miechowskiej. Obszar ten charakteryzują szerokie garby i wzgórza poprzecinane dolinami rzecznymi. PłaskowyŜ pokryty jest utworami lessowymi, na których wytworzyły się urodzajne czarnoziemy. W krajobrazie gminy dominują pola uprawne, na których wykształciły się agrofitocenozy z rzadkimi w naszym kraju gatunkami roślin, reprezentującymi południowy i południowo wschodni element geograficzny flory. Bardzo cennym elementem szaty roślinnej gminy są naturalne murawy kserotermiczne i wielogatunkowe zarośla krzewów. Murawy kserotermiczne wykształciły się na węglanowych glebach oraz ciepłych południowych zboczach, nie wykorzystywanych rolniczo i o znacznym nachyleniu. W zbiorowiskach tych rosną rzadkie i chronione gatunki roślin. Teren gminy naleŝy do obszarów o bardzo niskiej lesistości ( 0,2 % ). Pod względem siedliskowym są to najcenniejsze typy siedliskowe lasu mieszanego świeŝego, boru mieszanego świeŝego oraz boru mieszanego wilgotnego. JednakŜe ze względu na mały areał oraz znaczne rozproszenie kompleksów leśnych, wartość ekologiczna tych gruntów jest niewielka. Nie mogą być równieŝ wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe. UŜytki rolne występujące na terenie gminy charakteryzują się bardzo wysoką bonitacją i przydatnością rolniczą, ale ze względu na niską lesistość obszaru oraz znaczne nachylenie stoków (średnio 8-12%), są w znacznym stopniu naraŝone na powierzchniową erozję wodną. Jakość gleb kwalifikuje je do objęcia ochroną prawną przed zagospodarowaniem na cele nierolnicze. 4

5 Poziom rozwoju społeczno gospodarczego gminy Pałecznica Obecnie gmina Pałecznica zajmuje powierzchnię 48 km 2 i na koniec 1999 roku liczyła 3.670* mieszkańców. Liczba mieszkańców gminy systematycznie zmniejsza się. W 1995 gminę zamieszkiwało 3.952* mieszkańców. Powodem tego jest migracja ludności, zarówno młodzieŝy do większych ośrodków jak i ludzi starszych z powodu lepszych warunków emerytalnych w sąsiednich ośrodkach. Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest 156 bezrobotnych, w tym 140 osób bez prawa do zasiłku. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią ludzie w wieku 18 do 24 lat (113). WiąŜe się to bezpośrednio z brakiem miejsc pracy na terenie gminy i sąsiednich ośrodków. Na trenie gminy działa ok. 60 podmiotów gospodarczych, głównie usługowo - handlowych. Większość mieszkańców gminy uzyskuje dochody z dwóch źródeł. Jednym z nich jest praca w rolnictwie (ok. 751 gospodarstw rolnych). Dotychczas znaczna część mieszkańców zatrudniona była w hucie im. Tadeusza Sędzimira, jednakŝe w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa większość z nich utraciło pracę. Obecnie mieszkańcy gminy wyjeŝdŝają do prac sezonowych, najczęściej do Krakowa. W rolnictwie dominują drobne gospodarstwa o areale 7-10 ha słabo wyspecjalizowane. Główne gałęzie produkcji to: warzywa i trzoda chlewna. W gminie funkcjonuje jedna grupa producencka (trzoda chlewna). Obecnie grupa ta kumuluje niemal całą produkcję trzody chlewnej w gminie. W przypadku warzyw producenci nie są zorganizowani. Najczęściej sprzedają swoje produkty na własną rękę, głównie na placach targowych. W zakresie infrastruktury technicznej gmina Pałecznica jest zwodociągowana w 100% oraz stelefonizowana w ok. 95 %. Brakuje natomiast systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków który jest w trakcie rozbudowy, oraz zbiórki i składowania odpadów komunalnych. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową jednakŝe jej stan techniczny wymaga przeprowadzenia wielu inwestycji w tym zakresie. Gmina nie jest zgazyfikowana. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych oraz jedno gimnazjum. W szkołach podstawowych kształci się obecnie 379 uczniów, w gimnazjum 62. Średnia liczba uczniów na 1 oddział: 13,7; liczba uczniów na 1 nauczyciela: 7,6. Nakłady bieŝące na 1 ucznia w 2000 r. wyniosły: zł w tym: subwencja: zł. i budŝet gminy: 477 zł. Jak widać obecna sieć szkodnictwa podstawowego w gminie jest niewydolna i nieekonomiczna. * Dane Urzędu Gminy w Pałecznicy 5

6 Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na zbyt duŝa liczbę nauczycieli co znacznie podnosi koszty utrzymania szkół. W szkołach ponadpodstawowych kształci się ogółem 262 mieszkańców gminy, w tym 50 w szkołach wyŝszych,168 w szkołach średnich oraz 124 w Zasadniczych Szkołach Zawodowych. Poziom wykształcenia mieszkańców to: 34% podstawowe, 47% zawodowe, 17% średnie i 1,9 % wyŝsze. Jak widać poziom wykształcenia jest niski. Spowodowane jest to brakiem w najbliŝszym otoczeniu gminy ośrodków edukacyjnych i tradycyjnym przygotowaniem do pracy w rolnictwie. W gminie funkcjonuje Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej który świadczy usługi na rzecz mieszkańców gminy. Zarejestrowano w nim na koniec 1999 roku pacjentów. Mieszczą się w nim przychodnie: dziecięca, stomatologiczna i internistyczna. W ZOZ pracuje łącznie z obsługą techniczną 9 osób w tym 1 internista, 1 pediatra (1/2 etatu), 1 stomatolog i dwie pielęgniarki. Zakład przyjmuje dziennie ok. 40 pacjentów w tym ok. 13 stomatologia. Rocznie odbywa się ok. 250 wizyt domowych w tym ok. 50% u dzieci. Obecnie istnieje potrzeba modernizacji mediów w budynku ZOZ oraz wymiana wyposaŝenia. Na terenie gminy mieści się jedna publiczna biblioteka. Większość księgozbioru w bibliotece nie odpowiada obecnemu zapotrzebowaniu. Brakuje przede wszystkim literatury fachowej i edukacyjnej na którą wzrasta zapotrzebowanie oraz czasopism. Pozostała działalność kulturalna skupia się wokół Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i Kół Gospodyń Wiejskich. OSP załoŝyła orkiestrę dętą która osiąga znaczące sukcesy artystyczne na imprezach regionalnych. Podobnie zespoły folklorystyczne, w tym młodzieŝowy. Podstawowym problemem w tym przypadku jest brak odpowiedniej bazy lokalowej dla rozwoju kultury. Analiza uwarunkowań Z przedstawionej wyŝej krótkiej charakterystyki oraz poniŝej analizy SWOT wynika iŝ gmina Pałecznica jest gminą typowo rolniczą. Rolnictwo jest równieŝ głównym źródłem dochodów własnych budŝetu gminy. Nasycenie gminy w podmioty gospodarcze jest niewielkie, ponadto są to najczęściej małe rodzinne przedsiębiorstwa, które nie mogą być pracodawcami dla pozostałych mieszkańców gminy. Obecnie zarejestrowane podmioty gospodarcze pełnią głównie funkcje handlowo usługowe i ich powiązania gospodarcze często nie wykraczają poza teren gminy. Z uwagi na wysoką jakość gleb w gminie, dominuje tradycyjne rolnictwo, nieopłacalne w dzisiejszych warunkach rynkowych. Brak jest równieŝ na terenie gminy znaczących bo- 6

7 gactw naturalnych. Gmina posiada jednak moŝliwości rozwoju w oparciu o zrestrukturyzowane rolnictwo. Rolnictwo w obecnym stanie nie sprosta warunkom rynkowym. Małe gospodarstwa nie podołają wymaganiom odbiorców. Wzrasta równieŝ wielkość produkcji dzięki której rolnik będzie mógł utrzymać siebie i swoją rodziną. Dlatego teŝ naleŝy skierować działania w rolnictwie na łączenie się rolników grupy producencie które stanowić będą podmioty rynkowe konkurencyjne dla innych producentów i dostawców. Restrukturyzacja rolnictwa jest uwarunkowana równieŝ tworzeniem nowych miejsc pracy dla rolników którzy nie sprostają konkurencji i będą musieli znaleźć inne źródło utrzymania. W przypadku gminy Pałecznica największe szanse zatrudnienia poza rolnictwem daje tworzenie mikroprzedsiębiorstw nastawionych na świadczenie usług dla mieszkańców gminy. W przypadku procesu restrukturyzacji rolnictwa istnieje równieŝ realna szansa na tworzenie miejsc pracy przez grupy producenckie które stale będą podnosić jakość swoich produktów i stopień ich przetworzenia, co pozwoli na osiągnięcie większych zysków. W sferze infrastruktury technicznej rozwój gospodarczy gminy jest głównie uzaleŝniony od stanu sieci drogowej. Z uwagi na oddalenie od głównych szlaków drogowych naleŝałoby połoŝyć nacisk na zapewnienie dobrego połączenia z tymi szlakami. Od tego uzaleŝniony będzie rozwój szerszej działalności produkcyjnej i usługowej, która daje moŝliwość zatrudnienia większej liczbie mieszkańców gminy. Konieczna jest równieŝ rozbudowa sieci kanalizacyjnej i w przyszłości gazyfikacja gminy. Obecnie znaczna część młodych ludzi migruje z terenu gminy. Zatrzymanie ich będzie uzaleŝnione od moŝliwości znalezienia stałego źródła utrzymania w najbliŝszym otoczeniu gminy. Przyciągnięcie nowych mieszkańców wydaje się być prostsze. Zarówno pierwszy jak i drugi czynnik warunkuje dalszy rozwój gminy. W przypadku rozwijającego się osadnictwa rozwijają się równieŝ podstawowe usługi towarzyszące. Obecnie duŝym zainteresowanie cieszą się tereny wiejskie wśród emerytów, mieszkańców duŝych aglomeracji przemysłowych. Przyciągnięcie tych ludzi uzaleŝnione jednak będzie od poziomu świadczonych usług publicznych oraz dostępności komunikacyjnego gminy. Analizując moŝliwości finansowe gminy naleŝy zaznaczyć iŝ są one znacznie ograniczone. Dlatego teŝ gmina powinna wykorzystać wszystkie moŝliwości działania które nie wymagają nakładów finansowych i dadzą trwałe podstawy do przyszłego rozwoju gospodarczego i społecznego. Bowiem etap w który gmina obecnie wkracza to przede wszystkim przygoto- 7

8 wanie się do wstąpienia do Unii Europejskiej i korzystania z jej pomocy strukturalnej skierowanej zarówno do rolników jak i samorządów. 8

9 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROśENIA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Czyste środowisko Brak obszarów objętych ochroną powierzchniową ZrównowaŜony rozwój gminy (ekorozwój) Znaczna ilość terenów zagroŝonych erozją w stopniu silnym i bardzo silnym PołoŜenie gminy w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 409 Niska lesistość gminy i słaby poziom zadrzewień śródpolnych Rozwój produkcji rolniczej metodami ekologicznymi MoŜliwość zanieczyszczenia wód podziemnych Rozwinięty system ciągów ekologicznych Występowanie cennych zbiorowisk florystycznych Zanieczyszczenie wód powierzchniowych Brak większych zbiorników wodnych MoŜliwość dolesień i dodrzewień Działania w celu poprawy stanu czystości środowiska Degradacja środowiska w wyniku intensyfikacji działalności rolniczej i gospodarczej Niska świadomość ekologiczna mieszkańców ROLNICTWO Wysoka jakość gleb DuŜe zasoby siły roboczej Istnienie grupy producentów trzody chlewnej Istnienie niewykorzystanej bazy lokalowej i sprzętowej DuŜe rozdrobnienie gospodarstw przy niewielkim areale produkcyjnym Niezorganizowana produkcja i przywiązanie do tradycyjnych metod Niska aktywność rolników w zakresie tworzenia reprezentacji sektora Brak wykwalifikowanej kadry Ponoszenie świadomości społecznej i edukacja rolników w zakresie reformy sektora rolnego Tworzenie grupy pręŝnych gospodarstw zdolnych sprostać wymaganiom rynku Tworzenie grup producentów zdolnych do działań inwestycyjnych Spowolnienie procesu restrukturyzacji rolnictwa Degradacja gleb w związku z produkcją rolnicza Brak inicjatywy ze strony rolników Konkurencja ze strony innych ośrodków Istnienie zaplecza dla tworzenia grup producenckich Brak podmiotu wspierającego i niskie zasoby kapitałowe rolników Dostosowanie kierunków produkcji do potrzeb rynków zbytu Rozwój usług związanych z rolnictwem 9

10 POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Istnienie chłonnego rynku na usługi edukacyjne, szkoleniowe i doradcze Istnienie niewykorzystanych budynków i gruntów pod działalność gospodarczą Niska aktywność gospodarcza mieszkańców gminy Słabo rozwinięty system informacji i promocji gospodarczej Brak na terenie gminy surowców naturalnych o znaczeniu gospodarczym Brak podmiotu wspierającego rozwój przedsiębiorczości Brak wykwalifikowanej kadry Podnoszenie świadomości społecznej i edukacja ludności w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej Przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej gminy Generowanie i wspieranie rozwoju lokalnego sektora MSP Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości Degradacja środowiska naturalnego Migracja wykwalifikowanej kadry do większych ośrodków ObniŜenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Lokalizacja inicjatyw gospodarczych poza gminą Brak współpracy władz samorządowych z sektorem prywatnym Dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej EDUKACJA Dobrze zorganizowana sieć gimnazjalna DuŜy popyt na usługi edukacyjne związane z rolnictwem Zbyt duŝa liczba oraz niskie kwalifikacje nauczycieli Zbyt wysokie koszty bieŝącego utrzymania sieci szkół podstawowych Zły stan techniczny budynków szkolnych Utrzymywanie się niskiej liczby uczniów w ciągu najbliŝszych 10 lat Znaczny opór środowiska nauczycieli oraz brak poparcia społecznego dla reformy systemu edukacji Przeprowadzenie reformy szkolnictwa podstawowego ObniŜenie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Podnoszenie standardu i poziomu kształcenia oraz wzmocnienie kontroli jakości nauczania Stworzenie systemu zachęt do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli Rozwój pozaszkolnych form edukacji, Wzrost bezrobocia wśród nauczycieli Wprowadzanie rozwiązań doraźnych nie rozwiązujących problemu ObniŜenie kwoty subwencji oświatowej 10

11 głównie rolniczej KULTURA, SPORT I REKREACJA Istnienie na terenie gminy KGW, zespołów folklorystycznych i orkiestry dętej Istnienie Gminnej Biblioteki Publicznej Brak odpowiedniej bazy lokalowej dla prowadzenia działalności kulturalnej Brak oferty kulturalnej skierowanej do młodzieŝy Wykorzystanie działalności kulturalnej do promocji gminy Rozbudowa bazy i poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do młodzieŝy Pogłębianie się patologii społecznych, zwłaszcza wśród młodzieŝy Zanik aktywności kulturalnej związanej z folklorem i tradycjami gminy Istnienie jednostek Ochotniczych Stra- Ŝy PoŜarnych skupiających aktywną młodzieŝ Bogata historia gminy i istnienie zabytków kultury Brak środków budŝetowych na dotowanie działalności kulturalnej i sportowej Brak bazy dla rozwoju działalności sportowo rekreacyjnej Brak atrakcji turystycznych Wykorzystanie istniejących organizacji społecznych jako organizatorów Ŝycia kulturalnego i sportowego Zagospodarowanie wolnych budynków oraz zabytków architektury Degradacja dziedzictwa kulturowego gminy Pozyskanie środków na rozwój działalności kulturalniej sportowej 11

12 OCHRONA ZDROWIA Istnienie na terenie gminy Zakładu Opieki Zdrowotnej DuŜy popyt na usługi Zakładu opieki zdrowotnej Braki w zakresie sprzętu medycznego Zły stan mediów w budynku ZOZ Brak środków budŝetowych na inwestycje w ZOZ Podniesienie standardu usług podstawowej opieki zdrowotnej Poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych ObniŜenie standardu usług medycznych Poszerzanie się sfery ubóstwa Pogłębianie się patologii społecznych Zwiększająca się liczba osób korzystających z opieki społecznej DoposaŜenie ZOZ w sprzęt medyczny Remont mediów w budynku ZOZ Wzmocnienie kontroli wydatkowania środków opieki społecznej INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Zapobieganie patologiom społecznym i uboŝeniu ludności Pełne uzbrojenie gminy w sieć wodociągową Niedostateczna ochrona i brak zabezpieczeń ujęć wody w Pałecznicy i Winiarach Ochrona i zabezpieczenie ujęć wodnych przed zanieczyszczeniem Zanieczyszczenie ujęć wodnych i Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Pełne uzbrojenie gminy w sieć telefoniczną Zaopatrywanie w wodę sąsiednich gmin Dobry układ komunikacyjny dróg publicznych Istnienie Koncepcji Kanalizacji Gminy oraz rozpoczęta budowa sieci kanalizacyjnej Niedostateczny nadzór konserwatorski nad siecią wodociągową Zły stan większości dróg gminnych i powiatowych Brak zabezpieczeń przed zasypywaniem dróg w zimie Brak środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej Budowa sieci gazociągowej Modernizacja dróg powiatowych i gminnych Pozyskanie dodatkowych dochodów ze sprzedaŝy usług komunalnych Pozyskanie środków pozabudŝetowych na inwestycje infrastrukturalne Niszczenie dróg podczas powodzi Zwiększona emisja ścieków w związku z rozbudowaną siecią wodociągową 12

13 Istnienie projektów gazyfikacji gminy ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Istnienie terenów do zalesień Brak terenów pod budownictwo mieszkaniowe Wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i komunalne Niekorzystne dla środowiska naturalnego uŝytkowanie gruntów Zainteresowanie ludności zakupem działek budowlanych Ograniczona liczba terenów pod działalność gospodarczą i usługową Wyznaczenie terenów pod działalność gospodarczą i usługową Wykorzystanie gruntów niezgodne z ich przeznaczeniem Zainteresowanie mieszkańców zmianą przeznaczenia części gruntów Niska lesistość gminy oraz brak planu dolesień i dodrzewień Opracowanie planu zalesień Ograniczenia wynikające z przepisów prawa dotyczących gruntów rolniczych i ochrony środowiska Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 13

14 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Mała liczba cięŝkich przestępstw ZagroŜenie powodziowe niektórych miejscowości UdroŜnienie i regulacja koryt głównych cieków wodnych Niekontrolowane wypalanie traw Istnienie jednostek OSP pełniących szerokie funkcje ratownicze Brak na terenie gminy posterunku Policji lub straŝy gminnej Brak skutecznych metod walki z podpalaczami Niska świadomość społeczna mieszkańców gminy Budowa murów zaporowych w szczególnie zagroŝonych punktach Poszerzenie zakresu współpracy z Policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego i p.poŝ. Zapobieganie patologiom społecznym Wzrost przestępczości na terenie gminy Brak poparcia ze strony mieszkańców gminy dla inicjatyw zwiększających skuteczność działania słuŝb porządkowych ZARZĄDZANIE GMINĄ Silna identyfikacja władz gminy z lokalnymi problemami Brak w procesie zarządzania elementów zarządzania strategicznego Wprowadzenie metod i narzędzi zarządzania strategicznego Brak inicjatywy ze strony władz gminy Dobra znajomość specyfiki lokalnej społeczności Brak zaufania mieszkańców do władz samorządowych Zwiększenie udziału mieszkańców w procesie zarządzania gminą Brak poparcia pracowników UG dla wprowadzenia reformy administracji Mała przejrzystość dokumentów budŝetowych Niepełny przepływ informacji we władzach gminy i administracji Brak poparcia ludności dla działań reformatorskich Usprawnienie działania administracji samorządowej i kontroli wydatkowania środków budŝetowych Usprawnienie procesu zarządzania gruntami i usługami komunalnymi 14

15 II. WIZJA GMINY Gmina Pałecznica sprawnie zarządzana, zapewniająca wysoki poziom usług publicznych, rozwijająca się gospodarczo w oparciu o silne rolnictwo i poszanowanie środowiska naturalnego. III. MISJA GMINY Strategia Rozwoju Gminy Pałecznica, kreuje zrównowaŝony rozwój gminy poprzez sprawne i efektywne zarządzanie zasobami lokalnymi, stymulowanie rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości, ochronę środowiska naturalnego oraz stałe podnoszenie standardu usług publicznych i poziomu Ŝycia mieszkańców. Warunkiem rozwoju gminy jest stała współpraca władz gminy ze społeczeństwem, która da podstawę do podnoszenia standardu Ŝycia, wielofunkcyjnego rozwoju gminy oraz świadomego jej uczestnictwa w rozwoju całego regionu. IV. CELE I ZADANIA STRATEGICZNE W związku z uwarunkowaniami rozwojowymi oraz przedstawioną wyŝej wizja i misja gminy ustalono listę celów i zadań strategicznych przewidzianych do realizacji w perspektywie krótko i długookresowej. PoniŜej przedstawiono zestawienie celów i zadań strategicznych oraz uzasadnienie ich wyboru. CEL STRATEGICZNY I Kształtowanie warunków rozwoju zrównowaŝonego, ochrona i zachowanie walorów środowiska naturalnego, Zadanie 1 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Zadanie 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadanie 3. Ochrona gleb. Zadanie 4. Ochrona powietrza. Zadanie 5. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 15

16 CEL STRATEGICZNY II Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Zadanie 1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Zadanie 2. Modernizacja i rozbudowa sieci dróg publicznych. Zadanie 3. Modernizacja i utrzymanie sieci wodociągowej. Zadanie 4. Gazyfikacja gminy CEL STRATEGICZNY III Poprawa warunków pracy na wsi oraz restrukturyzacja rolnictwa. Zadanie 1. Wzmocnienie sektora produkcji rolnej. Zadanie 2. Specjalizacja produkcji i modernizacja gospodarstw. Zadanie 3. Zmiana sposobu uŝytkowania gruntów. Zadanie 4. Dywersyfikacja dochodów mieszkańców wsi. CEL STRATEGICZNY IV Podniesienie standardu usług publicznych świadczonych przez Gminę. Zadanie 1. Reforma administracji samorządowej - zarządzanie strategiczne. Zadanie 2. Reforma systemu szkolnictwa podstawowego w gminie. Zadanie 3. Podnoszenie standardu usług i bazy lokalowej Opieki Zdrowotnej. Zadanie 4. Efektywne zarządzanie gruntami 16

17 CEL STRATEGICZNY I Kształtowanie warunków rozwoju zrównowaŝonego, ochrona i zachowanie walorów środowiska naturalnego, Ochrona środowiska naturalnego odgrywa obecnie bardzo waŝną rolę w polityce rozwoju naszego kraju. Polityka ta ściśle związana jest ze staraniami Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, która szczególny nacisk kładzie na zachowanie walorów środowiska naturalnego przy wszelkiego rodzaju działaniach i inwestycjach. Ponadto ten cel strategiczny uznano za priorytetowy ze względu na poło- Ŝenie gminy Pałecznica na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Niecka Miechowska. W Pałecznicy zlokalizowano ujęcie wody które wykorzystuje zasoby zbiornika i zaopatruje w wodę gminę Pałecznica (13 sołectw) oraz 13 wsi w gminie Skalbmierz i 5 wsi w gminie Kazimierza Wielka. Zbiornik ten jest obecnie powaŝnie zagroŝony zanieczyszczeniem ściekami z gospodarstw domowych i rolniczych i ubojni oraz odciekami z dzikich wysypisk śmieci, stacji paliw i cmentarza. Ponadto na terenie gminy Pałecznica istnieje duŝe zagroŝenie powodziowe. Ze względu na ukształtowanie terenu gminy i róŝnicę poziomów dochodzącą do 95 m. Podczas intensywnych opadów deszczu woda opadowa spływa z wyŝej połoŝonych terenów zalewając m.in. miejscowość gminną Pałecznicę. Zalewanie miejscowości jest spowodowane brakiem lub niewielkim stopniem droŝności zarówno koryt cieków wodnych jak i systemu odwodnienia dróg (rowy i przeciski). W związku z powodziami dochodzi do niszczenia zarówno plonów jak i budynków prywatnych i publicznych połoŝonych w terenach objętych powodzią. Kolejnym istotnym problemem do rozwiązania na terenie gminy Pałecznica jest obecny stan zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyznaczenia lokalizacji grzebaliska zwierząt. Obecnie odpady i śmieci gromadzone są w większości na dzikich wysypiskach (Pałecznica), które zagraŝają czystości gleb oraz wód podziemnych i znacznie obniŝają estetykę gminy. W związku z dominującą obecnie funkcją rolniczą gminy i wysoką jakością gleb przy ich znikomym zanieczyszczeniu, naleŝy podjąć niezbędne kroki w celu ochrony zasobów glebowych, które stanowią naturalne bogactwo gminy. Właściwa ochrona gleb oraz ich wykorzystanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska stanowią dla gminy Pałecznica podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego, silnie związanego z rolnictwem. 17

18 W zakresie ochrony powietrza gmina Pałecznica naleŝy do terenów na których stęŝenie podstawowych zanieczyszczeń powietrza nie przekracza dopuszczalnych norm. NaleŜy zatem połoŝyć szczególny nacisk na zachowanie stanu istniejącego. Spowoduje to zwiększenie atrakcyjności zwłaszcza dla mieszkańców miast szukających moŝliwości zamieszkania na terenach wiejskich oraz agroturystów. Z przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynika, iŝ teren gminy Pałecznica naleŝy traktować szczególnie, jako enklawę ekologiczną, choć nie występują tam, poza jednostkowymi obiektami, prawne formy ochrony przyrody. Ale z uwagi na szczególne połoŝenie gminy, jej charakter oraz pełnioną w regionie funkcję, naleŝy dołoŝyć wszelkich starań, aby zlikwidować źródła zanieczyszczenia środowiska i zachować jego wysokie walory. 18

19 Zadanie 1 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z w/w uwarunkowaniami, w zakresie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Pałecznica obowiązują obostrzone przepisy, ograniczające moŝliwość lokalizacji niektórych inwestycji, oraz określające szczególne obowiązki gminy w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Dotyczą one szczególnie strefy ochrony ujęcia wód podziemnych w Pałecznicy, ustanowionej decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Niespełnienie przez samorząd obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym zakresie, wiąŝe się z powaŝnymi konsekwencjami w postaci kar nałoŝonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Przyrody. Wymienione wyŝej uwarunkowania związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych, duŝe znaczenie gospodarcze ujęcia wody w Pałecznicy oraz okresowe powodzie powodowane intensywnymi opadami deszczu, zadecydowały o podjęciu jako priorytetowych, działań związanych z likwidacją potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wgłębnych i podziemnych zabezpieczenia ujęcia wody w Pałecznicy przed zanieczyszczeniem oraz regulacji cieków wodnych i modernizacji drogowego korpusu odwadniającego. Działania przewidziane do realizacji w pierwszej kolejności to: dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej, wyeliminowanie zagroŝenia ujęcia zanieczyszczeniem ze strony stacji paliw, ubojni, cmentarza oraz dzikich wysypisk śmieci, regulacja i udroŝnienie koryt cieków wodnych oraz rowów odwadniających w celu zapobiegania i ograniczenia skutków powodzi. Zaznaczyć naleŝy fakt, iŝ w związku ze staraniami Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, naleŝałoby uwzględniać w planowanych inwestycjach związanych z oczyszczaniem ścieków, unijne normy. Pozwoli to po wstąpieniu do Unii Europejskiej uniknąć dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem systemu oczyszczania do norm unijnych. Działania 1. Likwidacja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. 2. Regulacja i udroŝnienie koryt cieków wodnych oraz rowów odwadniających na terenie gminy. 3. Zabezpieczenie ujęcia wody w Pałecznicy przed zanieczyszczeniem. 4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej. 19

20 Zadanie 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych. NajpowaŜniejsze problemy w tej dziedzinie stwarza brak systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Odpady gromadzone nieselektywnie, będące mieszaniną róŝnorodnych pozostałości, często zakaŝone mikroorganizmami chorobotwórczymi, stwarzają moŝliwość skaŝenia powietrza, wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych. ZagroŜenie to przybiera na sile w przypadku składowania odpadów komunalnych na nieurządzonych i niezabezpieczonych terenach oraz dzikich wysypiskach. Obecnie na terenie gminy istnieje kilka takich miejsc z których najpowaŝniejsze zagroŝenie stanowi wysypisko zlokalizowane w Pałecznicy, w strefie ochronnej ujęcia wód głębinowych. Tylko prawidłowo zorganizowana gospodarka odpadami moŝe ograniczyć ujemny ich wpływ na środowisko naturalne. Podstawowe jej elementy to: odpowiednio urządzone miejsca składowania odpadów, segregacja odpadów u źródła oraz szybka likwidacja tzw.,,dzikich wysypisk. W związku z powyŝszym naleŝy jak najszybciej opracować i wprowadzić w Ŝycie koncepcję zagospodarowania odpadów komunalnych. Działania te wynikają bezpośrednio z obowiązujących obecnie w Polsce unormowań prawnych w zakresie gospodarki śmieciami. Niebagatelne znaczenie ma równieŝ staranie Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. JuŜ teraz naleŝy bowiem uwzględnić przepisy unijne w zakresie gromadzenia i składowania odpadów komunalnych, po to aby uniknąć w przyszłości dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem infrastruktury w tym zakresie do norm unijnych. Działania 1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania odpadów komunalnych. 2. Likwidacja istniejących dzikich wysypisk śmieci. Zadanie 3. 20

21 Ochrona gleb. Gmina Pałecznica posiada gleby wysokiej klasy przydatne do uprawy większości wymagających roślin. W związku z powyŝszym celowym staje się zabezpieczenie tych gleb przed erozją wodną i wietrzną oraz zanieczyszczeniami chemicznymi. Szczególnie naraŝone na erozję są gleby połoŝone na stokach o znacznym nachyleniu po których w czasie opadów deszczu spływa woda zabierając ze sobą najbardziej wartościowe cząstki gleby w niŝej połoŝone doliny. W wyniku tego dochodzi do sytuacji powodziowych, kiedy woda nie mogąc się przedostać przez zanieczyszczone lub za małe przepusty zalewa tereny niŝej połoŝone, stwarzając bezpośrednie zagroŝenie zalania i zanieczyszczenia ujęcia wody dla gminy. Dochodzi równieŝ do nanoszenia namułów na lokalne drogi W związku z tym konieczne staje się zabezpieczenie gleb przed erozją. Sposobem zabezpieczenia będzie m.in. zalesienie najbardziej naraŝonych na erozję działek o duŝym nachyleniu oraz terenów wyłączonych z uprawy rolniczej. Program zalesiania gminy przyczyni do ochrony gleb, poprawy warunków wodnych i będzie miał znaczący wpływ na proces restrukturyzacji rolnictwa oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy. Innym ze sposobów ochrony gleb jest ochrona muraw kserotermicznych, gdzie występują rzadkie gatunki roślin objęte ochroną, połoŝonych na nara- Ŝonych na erozję stokach. Terenów tych nie moŝna zalesiać, naleŝy natomiast zachować ich walory niejednokrotnie stanowiące lepsze zabezpieczenie dla gleb niŝ las. NaleŜy równieŝ zmierzać w kierunku wyłączenia gruntów szczególnie naraŝonych na erozję spod intensywnej uprawy rolniczej. Ze względu na bardzo dobrą jakość gleb w gminie oraz niskie ich zanieczyszczenie korzystne byłoby wprowadzenie uprawy roślin metodami integrowanymi i ekologicznymi. Przyczyni się to do zachowania wysokiej jakości gleb oraz stopniowej restrukturyzacji rolnictwa z tradycyjnego na nowoczesne rolnictwo rynkowe. Działania 1. Opracowanie programu zabezpieczenia gleb przed erozją. 2. Opracowanie programu zalesień, zakrzewień i dodrzewień. 3. Propagowanie zintegrowanych i ekologicznych metod produkcji roślinnej. Zadanie 4. 21

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R.

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. zmieniająca: uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA 2016-2025 GIDLE 2016 CZYM TO JEST STRATEGIA? KLUCZOWYM ELEMENTEM PLANOWANIA ROZWOJU; MISJĄ; WIZJĄ; CELAMI; GWARANCJĄ DOBREGO RZĄDZENIA; ZAPEWNIENIEM DŁUGOTRWAŁEGO

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata 2014-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE SPOŁECZNOŚĆ ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach sprecyzowany

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Laskowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ Czyli od SAPARDU do Funduszy Norweskich Zbigniew Przychodzeń Wójt Gminy Męcinka GMINA MĘCINKA Gmina Męcinka połoŝona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Obejmuje powierzchnię 47,95 km2, ma 14 sołectw, które zamieszkuje łącznie mieszkańców.

Obejmuje powierzchnię 47,95 km2, ma 14 sołectw, które zamieszkuje łącznie mieszkańców. GMINA PAŁECZNICA Gmina Pałecznica jest najmniejszą w powiecie proszowickim gminą wiejską, położoną w północno wschodniej części województwa małopolskiego w odległości około 43 km na północ od Krakowa.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, nad rzeką San. Gmina liczy 4319 mieszkańców (2013). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH na przekształcenia obszarów wiejskich w Polsce. Dr Marek Wigier IERiGŻ-PIB Warszawa, październik 2007

WPŁYW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH na przekształcenia obszarów wiejskich w Polsce. Dr Marek Wigier IERiGŻ-PIB Warszawa, październik 2007 WPŁYW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH na przekształcenia obszarów wiejskich w Polsce Dr Marek Wigier IERiGŻ-PIB Warszawa, październik 2007 1 PROBLEMY Ekonomiczne struktury ekonomiczno-produkcyjne, dochody, zależno

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRZYSTAJŃ do roku 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRZYSTAJŃ do roku 2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRZYSTAJŃ do roku 2015 Dokument pod nazwą "Strategia rozwoju Gminy Przystajń" został przyjęty uchwałą nr XXVIII/17/2001 z dnia 30 marca 2001 roku. Uchwałą nr XXXI/189/05 z dnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata 2014-2020 Pawłowice, 20 lutego 2015 r. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku Powstała z myślą o optymalnym

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo