MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r.

2 WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby wodne i użytkowanie wód... str. 6 Jakość wód... str. 8 Zabudowa hydrotechniczna i wykorzystanie rzek... str. 10 Ochrona przed powodzią i suszą... str. 12 UWARUNKOWANIA GOSPODARKI WODNEJ Międzynarodowe... str. 14 Krajowe... str. 15 SYNTETYCZNA OCENA STANU GOSPODARKI WODNEJ... str. 17 OSIE PROBLEMOWE OŚ TECHNICZNA Utrzymanie majątku gospodarki wodnej... str. 20 Inwestycje... str. 22 Środowisko przyrodnicze... str. 24 OŚ FINANSOWA Rodzaj i wartość mienia Skarbu Państwa... str. 25 Wielkość i struktura nakładów... str. 25 Kierunki niezbędnych działań...str. 28 Harmonogram prac, koszty i źródła finansowania...str. 29 OŚ INSTYTUCJONALNA Struktura zarządzania gospodarką wodną i kierunki zmian... str. 30 CELE KIERUNKOWE GOSPODARKI WODNEJ ORAZ DZIAŁANIA REALIZACYJNE Cel I... str. 32 Cel II... str. 33 Cel III... str. 33 Instrumenty horyzontalne... str. 35 2

3 Działania służące realizacji celów kierunkowych... str. 35 OCENA REALIZACJI STRATEGII Metodyka ewaluacji... str. 38 Wskaźniki realizacji... str. 39 Zagrożenia realizacyjne... str. 39 Podsumowanie i wnioski... str. 40 TABLICE REALIZACYJNE... umieszczono po str. 42 ZAŁĄCZNIKI 1. Ważniejsze krajowe akty prawne istotne dla gospodarki wodnej 2. Wykaz dyrektyw Wspólnoty Europejskiej wdrożone do ustawy Prawo wodne 3. Ważniejsze Konwencje, umowy i porozumienia dwustronne istotne dla gospodarki wodnej 4. Schemat organizacyjny gospodarki wodnej stan obecny 5. Schemat organizacyjny gospodarki wodnej stan po utworzeniu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 3

4 WPROWADZENIE 1. Niniejsza strategia określa podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Cel ten ma być osiągnięty przez zbudowanie sprawnie działającego systemu, który wykorzystując mechanizmy prawne oraz instrumenty ekonomiczne, będzie zapewniał utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych, pozwalał na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych, zwiększał bezpieczeństwo powodziowe kraju i chronił go przed skutkami suszy. 2. Od roku 1956 powstało kilkanaście kompleksowych i perspektywicznych programów zawierających podstawowe elementy strategii, a w roku 1996 opracowano Strategię gospodarki wodnej i uzupełniono ją w roku żadne jednak z tych opracowań nie doczekało się pełnej realizacji. Przyczyny takiego stanu były wielorakie, a najważniejsze z nich to: brak spójności zamierzeń i możliwości finansowych Państwa, nie docenienie wpływu zmian strukturalnych w gospodarce i państwie na gospodarkę wodną, a w ostatnich latach zmiany w podejściu do gospodarki wodnej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiona ocena jest rezultatem statycznego podejścia do dokumentów planistycznych, które zwykle nie były analizowane i oceniane w trakcie realizacji, a następnie dostosowywane do zmieniających się warunków. 3. Zgodnie z ukształtowanym w Polsce podejściem Strategia ma wyraźne odniesienie do treści II Polityki Ekologicznej Państwa z roku 2001 oraz Polityki Ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata ). Przedkładany dokument koncentruje się na aspektach ilościowych gospodarki wodnej traktując problemy jakości wód w sposób ogólniejszy. Wynika to z istnienia i trwającej realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który reguluje szczegółowo działania inwestycyjne służące ochronie jakości wód do roku Ponadto poprzez resort rolnictwa podejmowane są działania związane z wdrażaniem kodeksu dobrej praktyki rolniczej służące eliminowaniu zanieczyszczeń obszarowych wód. 1) Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata " (M.P. Nr 33, poz.433 ) 4

5 4. W zakresie instytucjonalnym i realizacyjnym Strategia w sposób bardziej szczegółowy odnosi się do przedsięwzięć pozostających w gestii administracji rządowej i jej agend zajmujących się zarządzaniem zasobami wodami w regionach wodnych. Oznacza to, że Strategia w zakresie problemów gospodarki wodnej o charakterze regionalnym i lokalnym wytycza priorytetowe kierunki działań nie wnikając w zagadnienia realizacyjne. 5. Strategia Gospodarki Wodnej uszczegóławia zapisy Narodowego Planu Rozwoju na lata Ustalenia Strategii, przyjmowane w trybie roboczym, stały się podstawą konstruowania sektorowego programu operacyjnego Środowisko, będącego instrumentem realizacji NPR. Istotne elementy gospodarki wodnej zawierał będzie również SPO Rozwój Obszarów Wiejskich oraz SPO Konkurencyjność Transportu. Prawidłowe kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią, w kontekście obowiązków wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i prawa krajowego 2), wymaga zharmonizowania strategicznych celów gospodarki wodnej z celami rozwoju regionalnego. Dlatego też szczególnego znaczenia nabierają treści Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz regionalnych programów operacyjnych przygotowywanych przez samorządy województw. Ten szeroki kontekst nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza w programach operacyjnych, dla zdefiniowania ram określających możliwość finansowania poszczególnych przedsięwzięć, w tym również gospodarki wodnej, uwzględnionych w niniejszej Strategii, ze środków pochodzących z funduszy UE oraz ze środków publicznych. 6. Ogólnym celem Strategii jest określenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki wodnej do roku 2020 oraz sprecyzowanie działań umożliwiających realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Na tym tle można wyodrębnić następujące cele kierunkowe, odnoszące się do obszarów działań zawartych w Strategii: - zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód; - osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych; - podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy. 2) Ważniejsze krajowe akty prawne oraz dyrektywy Wspólnoty Europejskiej przedstawiono w załącznikach 1 i 2 5

6 Zapisane wyżej obszary działań mają charakter trwały i będą określać kierunki działań, także w dalekiej perspektywie. W ramach każdego z nich będą realizowane przedsięwzięcia umożliwiające wykonanie zapisów Strategii. 7. W treści Strategii wyróżnia się trzy osie problemowe: - Oś techniczna obejmująca zagadnienia utrzymania i odtworzenia majątku oraz nowe przedsięwzięcia inwestycyjne; - Oś finansowania odnosząca się do nakładów na gospodarkę wodną i kosztów utrzymania oraz potrzeb finansowych; - Oś instytucjonalna dotycząca zarządzania wodami i koordynacji gospodarki wodnej. Poszczególne osie problemowe zostały omówione na tle syntetycznie ujętych treści diagnostycznych prezentujących obecny stan gospodarki wodnej oraz uwarunkowań prawnoorganizacyjnych. DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby wodne i użytkowanie wód 8. Suma opadów na terenie Polski w roku średnim wynosi nieco powyżej 600 mm i waha się od w pasie nizin do około 1100 w rejonach górskich i podgórskich. Po odjęciu ilości wody spożytkowanej na wegetację i parowanie, średni odpływ roczny wynosi z terytorium Polski około 62 km 3 (lata ), przy czym waha się on w granicach 37,5 90 km 3. Wskaźnik dostępności wody dla ludności i gospodarki narodowej, wyrażony ilorazem średniego rocznego odpływu do ilości mieszkańców wynosi ok m 3 /mieszkańca/rok wobec około średnio w Europie. Mimo relatywnie małych zasobów, deficyt wody w naszym kraju wynika nie z braku wody w ogóle, a z braku wody w odpowiednim miejscu i o odpowiedniej jakości. Coraz częstsze susze staną się istotnym problemem dla gospodarki kraju. Zwiększeniu ulegnie w przyszłości zapotrzebowanie na wodę, zwłaszcza w obszarze rolnictwa dla sztucznych nawodnień. Zasoby eksploatacyjne wód powierzchniowych są trudne do oszacowania ze względu na możliwości wielokrotnego ich wykorzystywania. 9. Objętość zwykłych wód podziemnych (zasoby statyczne) na obszarze Polski wynosi 3000 km 3 jednak z uwagi na ich niską odnawialność zasoby eksploatacyjne wód 6

7 podziemnych wynoszą około 16 km 3 /rok i pochodzą w 62% z utworów czwartorzędowych, a pozostałe z utworów trzeciorzędowych, kredowych i starszych. Do wód podziemnych należą także zasoby wód leczniczych, termalnych i solanek. Wartość tych wód systematycznie wzrasta wraz z rosnącym naciskiem na poprawę jakości życia ludności i możliwością ich wykorzystania jako źródła odnawialnej, czystej ekologicznie energii. Ponad 70 % zasobów wód leczniczych wykazuje silną więź hydrauliczną z wodami podziemnymi, zwykłymi (słodkimi), a około 20% również z wodami powierzchniowymi. 10. Pobór wody na potrzeby ludności i gospodarki narodowej obrazuje poniższe zestawienie [na podstawie Rocznika GUS 2004]. Tabela 1 [w hm 3 ] wyszczególnienie lata Ogółem w tym z: wód powierzchniowych wód podziemnych odwodnień Na cele produkcyjne w tym z wód podziemnych nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie (tylko wody powierzchniowe) pobór z sieci wodociągowej w tym z: wód powierzchniowych wód podziemnych Ogółem w % cele produkcyjne 71,5 67,0 71,1 nawodnienia w rolnictwie 9,3 11,9 9,2 pobór z sieci wodociągowej 19,2 21,1 19,7 Podane w tabeli 1 wielkości poboru i wykorzystania wód według Rocznika GUS z 2004 r. nie uwzględniają wykorzystania wód podziemnych do nawodnień oraz poboru rozproszonego przez pojedyncze gospodarstwa rolne i indywidualnych użytkowników. Choć są obarczone 7

8 takim błędem, mają znaczącą wartość porównawczą. Trzeba zauważyć, że silnemu spadkowi poboru wód powierzchniowych do sieci wodociągowych w okresie towarzyszy stabilny pobór do sieci wód podziemnych, który w przyszłości może rosnąć. Jakość wód 11. Systematycznie zmniejsza się ilość ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi, a rośnie liczba oczyszczalni, co skutkuje poprawą jakości wód powierzchniowych. Ilości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi ilustruje poniższe zestawienie [na podstawie Rocznika GUS 2004]. Tabela 2 w hm 3 Wyszczególnienie: ogółem ścieki przemysłowe w tym: chłodnicze Ścieki komunalne Ścieki wymagające oczyszczenia ogółem Ścieki oczyszczone w tym: mechaniczne chemiczne biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów Ścieki nieoczyszczone W Polsce, w końcu roku 2003, było 1364 oczyszczalni przemysłowych, w tym 45 z podwyższonym usuwaniem biogenów. W okresie transformacji liczba oczyszczalni przemysłowych spadła o blisko połowę (w roku 1990 było 2453 obiektów), co świadczy o głębokiej restrukturyzacji branż wytwarzających ścieki. Obok zamykania zakładów następowały zmiany technologiczne i włączanie ścieków do komunalnych systemów odbioru i oczyszczania. Odwrotne procesy dotyczyły oczyszczalni komunalnych, których w końcu roku 2003 było 2761 w tym 637 z podwyższonym usuwaniem biogenów podczas, gdy w 1990 było tylko 585 oczyszczalni komunalnych. Wg szacunków GUS za rok % 8

9 ludności miast i 16,5% ludności wsi korzysta z oczyszczalni ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi km. 12. Stan czystości rzek objętych monitoringiem podstawowym (prowadzonym przez Inspekcje Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska), przedstawiono w poniższych zestawieniach (na podstawie Rocznika GUS 2004): Tabela 3 Dł. kontrolowanych Kryterium fizykochemiczne Lata odcinków [w km] Wody o klasie czystości* I II III poza klasą ,9 6,0 27,9 30,3 35, ,1 2,9 20,3 33,8 43, ,3 4,9 47,0 35,5 12,6 - w % długości kontrolowanych odcinków (klasyfikacja oparta na badaniach 23 cech fizykochemicznych wody) Tabela 4 Lata Dł. kontrolowanych odcinków [w m] Kryterium biologiczne Wody o klasie czystości* I II III poza klasą ,9 0 3,0 16,8 80, ,1 0 3,1 11,8 85, ,3 0 8,3 50,1 41,6 * - w % długości kontrolowanych odcinków (klasyfikacja oparta na wynikach badań miana Coli typu fekalnego) Tabela 5 Długość Według parametrów obligatoryjnych Lata kontrolowanych Wody o klasie czystości* odcinków w km I II III poza klasą ,1 11,6 40,6 24,2 23, ,1 22,3 41,0 24,0 14, ,3 39,0 35,5 16,6 8,9 *- w % długości kontrolowanych odcinków (klasyfikacja oparta na badaniach 8 wskaźników fizykochemicznych tzw. uniwersalnych) 9

10 13. Stan czystości jezior także ulega powolnej, ale systematycznej poprawie. Z ogólnej liczby 104 badanych jezior, do I klasy zakwalifikowano 5 jezior w latach , a 7 z badanych 120 w roku 2002; w II klasie było odpowiednio: 39 i 47, a w III klasie: 39 i 49 natomiast poza klasą było 21 i 17 jezior. 14. Ogólna ocena jakości wód podziemnych w Polsce, wynikająca z badań prowadzonych w latach w sieci krajowej monitoringu wód podziemnych (Monitoring Środowiska GIOŚ), przedstawiała się następująco : Tabela 6 lata stanowiska badawcze wody w % badanych prób o klasie jakości Ia i Ib II najwyższej i wysokiej średniej 54,9 56,2 52,5 52,2 59,9 60,9 62,1 52,0 66,1 W tym: 13,6 12,9 12,6 15,5 12,9 15,3 14,5 25,4 17,3 wody wgłębne III niskiej 31,5 30,9 34,9 32,3 27,2 23,8 23,4 22,6 16, ,4 21,6 10,0 wody gruntowe ,8 13,2 23,0 Najniższą jakością charakteryzują się płytkie wody gruntowe, które przyjmują znaczną część zanieczyszczeń, w tym powszechnie występujące zanieczyszczenia związane z rolnictwem, hodowlą i ogrodnictwem oraz gospodarką komunalną. Zabudowa hydrotechniczna i wykorzystanie rzek 15. Na rzekach Polski znajduje się kilkadziesiąt tysięcy różnych budowli hydrotechnicznych. W większości są to obiekty będące w administracji wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, służące produkcji rolnej, a część z nich jest wpisana do rejestru zabytków. Zalicza się do nich m.in.: 3 tys. przepustów i śluz wałowych, ponad 6 tys. stacji pomp i 138 zbiorników wodnych. W administracji regionalnych zarządów gospodarki wodnej (rzgw) znajduje się kilkaset obiektów, w tym 27 dużych zbiorników 10

11 retencyjnych, 12 suchych zbiorników przeciwpowodziowych, 137 jazów i 111 śluz żeglugowych. Niektóre rzeki są całkowicie lub prawie całkowicie skanalizowane tzn. zabudowane budowlami piętrzącymi: Bóbr, Nysa Łużycka, Nysa Kłodzka, Soła, Radunia, Gwda i inne. Na Wiśle zbudowano 7 stopni piętrzących, z czego 6 na Wiśle Górnej na odcinku od Oświęcimia do Krakowa i stopień Włocławek na Dolnej Wiśle. Odra jest skanalizowana od Koźla do Brzegu Dolnego na długości 187 km. Większość dużych rzek jest częściowo uregulowana; po roku 1990 praktycznie zaprzestano wykonywania nowych budowli regulacyjnych. 16. Stan techniczny budowli hydrotechnicznych jest zły. Według oceny dokonanej w 2004 r. przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, obiekty hydrotechniczne stale piętrzące wodę (zapory ziemne i betonowe, jazy stałe i ruchome, przelewy, śluzy żeglowne, stopnie wodne, wrota przeciwpowodziowe, elektrownie wodne itd.) zagrażające lub mogące zagrażać bezpieczeństwu stanowiły 3,7% ogólnej liczby 1776 badanych obiektów (w roku 2003 było to 3,3%). W grupie obiektów stale piętrzących wodę (administrowanych przez rzgw) zagrażających bezpieczeństwu, znalazły się: stopień wodny Włocławek (I klasa budowli), śluza Brdyujście (II klasa budowli), stopień wodny z jazem na Czarnej Koneckiej (IV klasa) w woj. świętokrzyskim oraz stopień wodny na rzece Dobra (poza klasą) w woj. opolskim. Według oceny GUNB, 44 obiekty mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, w tym: 1obiekt zaliczany do I klasy, 8 obiektów do II, 7 do III oraz 23 do klasy IV. Z ogólnej ilości km odcinków wałów badanych w 2004 r. (obiektów hydrotechnicznych okresowo piętrzących wodę), 27% znajduje się w niedostatecznym stanie i zagraża lub może zagrażać bezpieczeństwu (26,2% w roku 2003). W ocenie organów nadzoru budowlanego niedostatecznym stanem technicznym odznacza się ponad 2 tys. km obwałowań. 17. Z punktu widzenia gospodarowania zasobami wodnymi istotne są zbiorniki retencyjne tzn. budowle pozwalające na regulację odpływu. W Polsce jest około 100 zbiorników i stopni wodnych o pojemności powyżej 1 mln m 3 w tym połowę stanowią większe obiekty o pojemności powyżej 10 mln m 3 każdy. Łączna pojemność zbiorników wynosi ponad 4 mld m 3 co stanowi 6,5% odpływu rocznego. Obecnie realizowane są przez rzgw trzy inwestycje: zbiornik Wióry na Świślinie, który jest na ukończeniu, zbiornik Świnna Poręba na Skawie, zaawansowany w około 50% oraz stopień wodny Malczyce na Odrze, zaawansowany 11

12 w około 30%. Ponadto, samorządy terytorialne występują z licznymi inicjatywami dotyczącymi budowy nowych obiektów. 18. Zasoby hydroenergetyczne Polski są niewielkie. Szacuje się je na około 12 tys. GWh rocznie, a wykorzystywane są w około 20%. W kraju pracuje ok. 130 elektrowni wodnych w energetyce zawodowej i ponad 600 małych obiektów głównie prywatnych (poniżej 5 MW), których liczba szybko rośnie. Łączna moc instalowana elektrowni wodnych wynosi 2200 MW, w tej liczbie największy udział mają elektrownie szczytowo pompowe. 19. Długość dróg wodnych Polski obejmująca rzeki uznane za śródlądowe drogi wodne 3) i kanały wynosi ponad km. Drogi wodne eksploatowane przez żeglugę mają długość km. Do żeglugi towarowej wykorzystywane są: Kanał Gliwicki i Odra od Koźla do Szczecina, a w celach turystycznych: Kanał Notecki, Bydgoski, Żerański, Elbląski i Augustowski. Zarządzanie śródlądowymi drogami wodnymi (budowa, rozwój i utrzymanie) pozostaje w resorcie środowiska natomiast kreowanie polityki transportu wodnego w resorcie infrastruktury. Ochrona przed powodzią i suszą 20. Ochrona przeciwpowodziowa oraz zapobieganie skutkom suszy to obowiązki publiczne, które muszą być realizowane zarówno przez jednostki administracji rządowej, jak i samorządowej. Skuteczność ochrony przed powodzią jest ograniczona z powodu niedostatecznych nakładów na utrzymanie obiektów oraz inwestycje, a także w wyniku braku przykładania należytego znaczenia do działań prewencyjnych. Powodzie są zjawiskiem nieuchronnym, można je natomiast znacznie ograniczyć za pomocą urządzeń, którymi są: wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne i suche oraz poldery. Na poprawę bezpieczeństwa powodziowego wpływają także: właściwe przygotowanie koryt rzecznych, ograniczenia zabudowy na terenach zalewowych, dobre prognozowanie, odpowiednio wczesne ostrzeganie i skuteczne akcje ratunkowe. Istotne znaczenie mają działania prewencyjne, a wśród nich przywracanie naturalnych obszarów zalewowych rzek, podnoszenie lesistości oraz właściwa agrotechnika. 3 ) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (DZ.U. Nr 210, poz. 1786) 12

13 21. W Polsce jest blisko km wałów przeciwpowodziowych chroniących około 75% obszarów zagrożonych zalewami, co stanowi 4% obszaru kraju. 60% obwałowań jest eksploatowanych dłużej niż 50 lat (np. wybudowane na Odrze po powodzi w 1903 roku), zaś około 10% - powyżej 100 lat. Stała rezerwa przeciwpowodziowa w zbiornikach wynosi około 700 mln m 3 i jest daleko niewystarczająca. Zaplanowane zbiorniki przeciwpowodziowe powinny zostać zbudowanych możliwie szybko, a wśród nich przede wszystkim suchy zbiornik Racibórz na Odrze. 22. Należy także wskazać na znaczenie nowoczesnej hydrologiczno meteorologicznej osłony przeciwpowodziowej oraz powstanie centrów reagowania kryzysowego. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie było wprowadzenie systemu monitoringu i osłony kraju (SMOK) w ramach Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. W ramach systemu zrealizowano meteorologiczną sieć radarową pokrywającą swym zasięgiem cały obszar kraju, telemetryczną sieć obserwacyjno-pomiarową składającą się z blisko 1000 automatycznych punktów pomiarowych, które umożliwiają monitorowanie i rejestrowanie w sposób ciągły warunków hydrologicznych i meteorologicznych, automatyczny system detekcji wyładowań atmosferycznych. Został ponadto wdrożony nowoczesny systemu prognoz wraz z teleinformatycznym przesyłaniem prognoz, ostrzeżeń i danych. 23. Zwiększenie retencji w dolinach rzek, jest ważnym lecz niedocenianym elementem ochrony przed powodziami. Budowa polderów, obszarów przygotowanych do okresowych zalewów, napotyka na trudności wynikające przede wszystkim z istniejącego zainwestowania. W celu właściwego ukierunkowania działań prewencyjnych zostały opracowywane zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek, w pierwszej kolejności w odniesieniu do rzek i potoków górskich. Kładą one nacisk na wspieranie działań z zakresu retencji naturalnej oraz wskazują na sposoby harmonizowania prac hydrotechnicznych z ochroną ekosystemów wodnych i od wody zależnych. 24. W zakresie ochrony przed suszą meteorologiczną nie istnieje system zabezpieczeń. Możliwe jest natomiast łagodzenie jej skutków dla środowiska gruntowo-wodnego poprzez różnorodne formy retencji naturalnej, melioracje nawadniające oraz agrotechnikę ograniczającą parowanie wody. Znaczenie wspomagające ma mała retencja. Trzeba 13

14 stwierdzić, że we wszystkich wymienionych zakresach występuje niedostateczna aktywność, a melioracje wodne w większości ukierunkowane są jednostronnie na odwodnienie gruntów. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI WODNEJ Międzynarodowe 25. Przystąpienie do Unii Europejskiej nałożyło na Polskę szereg zobowiązań wynikających z przyjęcia dorobku prawnego UE. W zakresie gospodarki wodnej najważniejszą jest Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE, której przepisy zostały już wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Nowym podejściem wprowadzonym Ramową Dyrektywą Wodną jest uwzględnienie zasobów wodnych, nie tylko jako części systemu wodno-gospodarczego, lecz również jako czynnika tworzącego ekosystemy, których stan zależy od wypadkowej kierunków działań na terenie całej zlewni. W tym kontekście, ważne znaczenie dla sposobu rozwiązywania problemów gospodarki wodnej mają regulacje dotyczące Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA W zakresie oczyszczania ścieków komunalnych (Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych) Polska uzyskała w Traktacie Akcesyjnym okresy przejściowe sięgające roku W celu wypełnienia zobowiązań został przyjęty przez Rząd i jest realizowany Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Obejmuje on w obecnej wersji budowę ok km sieci kanalizacyjnej (koszt około 32 mld zł) oraz ok oczyszczalni ścieków (koszt około 10,6 mld zł). Został wdrożony odrębny system dla oceny postępów w realizacji tego bezprecedensowego programu. 27. W Białej Księdze Europejskiej Polityki Transportowej (White Paper European Transport Policy for 2010), żegluga śródlądowa została uznana za proekologiczną gałąź transportu, wymagającą szczególnej troski i wsparcia. W Europejskim Porozumieniu na temat wielkich dróg żeglownych o międzynarodowym znaczeniu (AGN), zaproponowano sieć międzynarodowych dróg wodnych, z których trzy przebiegają przez terytorium Polski: E-70 z Niemiec do Obwodu Kaliningradzkiego przez Wartę Noteć Wisłę - Zalew Wiślany; E-40 z Gdańska do Morza Czarnego przez Wisłę i Bug oraz E-30 z Ostrawy do Szczecina przez Odrę. Porozumienia tego Polska nie podpisała, co wiąże się ze stagnacją w dziedzinie rozwoju dróg wodnych. 14

15 28. Polska jest stroną wielu konwencji i umów międzynarodowych z dziedziny gospodarowania wodami i ochrony wód 4). Do najważniejszych dla naszego kraju należy Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 r., Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z 1992 r. Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem z 1996 r. Polska podpisała dwustronne umowy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z większością naszych sąsiadów. Umowa z Białorusią została wynegocjowana i jest w końcowej fazie uzgodnień wewnętrznych, brak tylko umowy z Federacją Rosyjską dotyczącej wód granicznych z Obwodem Kaliningradzkim. 29. Istnieją również umowy wykraczające poza problematykę gospodarki wodnej, które odnoszą się do szeroko rozumianej ochrony środowiska, co nie zmniejsza ich wagi i znaczenia także dla problematyki gospodarowania zasobami wodnymi. Najważniejsze obowiązki płynące z tych umów przewidują opracowywanie wspólnych programów działań wraz z harmonogramami ich realizacji, sporządzanie bilansów wodno-gospodarczych, ustalanie ogólnych uregulowań w sprawie rejestracji substancji szkodliwych, metod i punktów pomiarowych, jak też stosowanie najlepszych praktyk ekologicznych oraz najlepszych dostępnych technologii w celu zapobiegania powstawania zanieczyszczeń oraz zabezpieczenia przed przedostawaniem się ich do środowiska. Biorąc pod uwagę, że niektóre z umów międzynarodowych zostały ratyfikowane także przez państwa Wspólnoty Europejskiej, zobowiązania Polski uzyskują podwójny wymiar: zachodzi konieczność zastosowania środków przewidzianych w samej umowie międzynarodowej, jak i w prawie Wspólnoty. Krajowe 30. Zakres działu administracji rządowej gospodarka wodna, obejmuje następujące sprawy 5) : - kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, 4) Ważniejsze konwencje międzynarodowe, umowy i porozumienia dwustronne, istotne dla gospodarki wodnej, przedstawiono w załączniku 3. 5) Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.) 15

16 - utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, - budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, - ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa, - funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych, - współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu. 31. Obecnie dział administracji rządowej gospodarka wodna kierowany jest przez Ministra Środowiska. Specyfika gospodarki wodnej w stosunku do innych zakresów kompetencji resortu środowiska polega na: - istnieniu regionalnych zarządów gospodarki wodnej jako podstawowych ogniw zarządzania wodami obejmujących łącznie cały obszar kraju; - dysponowaniu ogromnym majątkiem, wypełniającym istotne funkcje społeczne i gospodarcze; - zaspokojeniu potrzeb ludności i gospodarki na wodę oraz zabezpieczeniu przed powodzią i suszą; - zatrudnianiu około osób w jednostkach należących do tego działu, co przewyższa o ok. 350 osób liczbę zatrudnionych w jednostkach działu środowisko; - znacznym rozproszeniu zakresu zarządzania wszystkimi wodami (w gestii innych resortów pozostają: żegluga - Ministerstwo Infrastruktury, melioracje wodne i obwałowania - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz samorząd województw, pozwolenia wodno-prawne starostowie i wojewodowie, zabytki budownictwa wodnego - Ministerstwo Kultury). 32. W wielu działach administracji rządowej gospodarowanie wodą i związana z nimi infrastruktura techniczna tworzą odrębne systemy, jak np.: wodociągi i kanalizacja, gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle, czy melioracje wodne i leśne. Minister kierujący działem administracji rządowej gospodarka wodna ma ograniczony wpływ na wyżej 16

17 wymienione sektorowe gospodarki wodne. Głównym instrumentem oddziaływania jest uczestniczenie w tworzeniu prawa oraz udział w jego realizacji, jako organ drugiej instancji w indywidualnych postępowaniach administracyjnych. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej nie jest natomiast dostatecznie wyposażony w instrumenty finansowe oraz koordynacyjne. 33. Zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej oznacza dążenie do takiego zaspokojenia potrzeb związanych z wykorzystywaniem zasobów wodnych, aby nie uszczuplać dostępu przyszłym pokoleniom do tych zasobów, a jednocześnie chronić ekosystemy wodne i od wody zależne w celu zachowania trwałości naturalnych procesów przyrodniczych. Obecnie trwa proces wdrażania tych zasad, poprzez zapisy znowelizowanej ustawy Prawo wodne, która uwzględnia nowatorskie regulacje Ramowej Dyrektywy Wodnej w tym zakresie. Podejmowane działania prowadzą do upowszechnienia zintegrowanego podejścia do gospodarki wodnej. 34. Dla sprawnego zarządzania zasobami wodnymi nieodzowna jest współpraca wszystkich odpowiedzialnych i zainteresowanych podmiotów oraz aktywny udział społeczeństwa. W resorcie środowiska został przygotowany Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce, co jest zgodne z zaleceniem tejże dyrektywy. Warunkiem rzeczywistego uspołecznienia zarządzania wodami jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji, co w coraz większym stopniu realizowane jest poprzez media elektroniczne. SYNTETYCZNA OCENA STANU GOSPODARKI WODNEJ 35. Polska, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, jest krajem o małych zasobach wody i dużych wahaniach rocznego odpływu. Powoduje to występowanie zagrożenia powodziowego oraz pojawianie się okresów suszy hydrologicznej jako wyniku głębokiego niedoboru wody gruntowej. Ocieplenie klimatu i prawdopodobnie związane z tym zjawiskiem częste występowanie anomalii pogodowych powoduje zwiększenie częstotliwości pojawiania się zjawisk ekstremalnych. Oznacza to, że susze mogą być bardziej rozległe i głębsze, a wezbrania rzek coraz gwałtowniejsze i grożące powodziami. Procesy te powinny być monitorowane i analizowane. Ograniczone zasoby wody powodują, że w Polsce 17

18 musi obowiązywać zasada racjonalnego użytkowania wody, a jej stosowanie na wszystkich poziomach organizacji społeczeństwa, powinno być egzekwowane i wspomagane bodźcami ekonomicznymi. 36. W zakresie poboru wód należy odnotować kilka tendencji pozytywnych polegających na zmniejszeniu ogólnego zużycia wody, zwłaszcza na cele produkcyjne, ograniczeniu poboru wód podziemnych przez przemysł oraz oszczędniejszym zużyciu wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców (wodomierze). Łączny pobór wody na potrzeby gospodarki oraz zaopatrzenia ludności wynosi, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, nieco ponad 300 m 3 /rok, co sytuuje Polskę w końcu listy krajów europejskich i wskazuje, że w przyszłości można spodziewać się zwiększonego zużycia wody. W relacji: zaopatrzenie a zużycie wody, ważnym czynnikiem stymulującym jej oszczędzanie będzie wprowadzanie wodooszczędnych technologii oraz zmniejszenie strat w systemach wodociągowych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera wykorzystywanie instrumentów ekonomicznych. 37. W okresie transformacji Polska zanotowała niewątpliwy postęp w gospodarce ściekowej. Mimo zmniejszenia liczby oczyszczalni przemysłowych wzrosła ilość ścieków oczyszczonych. Ograniczenie ilości ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do wód przełożyło się na odczuwalną poprawę czystości wody w rzekach i jeziorach. Ochrona wód jest sprawą zasadniczą dla poprawy jakości życia oraz dla osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju. W horyzoncie realizacyjnym Strategii powinny zostać w pełni opanowane oddziaływania na wody powierzchniowe. Oznacza to, że wszystkie ścieki powstające w zakładach przemysłowych i w jednostkach osadniczych muszą być kierowane do właściwego oczyszczania. Systemy kanalizacyjne, kierujące ścieki do lokalnych lub grupowych oczyszczalni, muszą powstać w każdej aglomeracji liczącej więcej niż 2000 RLM (równoważna liczba mieszkańców), a na pozostałych terenach powinno być zapewnione stosowanie indywidualnych i skutecznych metod oczyszczania ścieków bytowych. Działania te ujęte zostały w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, a ich konsekwentna realizacja pozwoli na wyraźną poprawę jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu do roku Problemem pozostają zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego. Poprawa w tym zakresie będzie zależała od postępów w agrotechnice oraz stopnia wdrożenia i upowszechnienia kodeksu dobrych praktyk rolniczych. 18

19 38. Nadal pozostaje do rozwiązania problem doprowadzenia do dobrego stanu wód podziemnych, w tym w obszarach jednolitych części wód podziemnych, które zostały zanieczyszczone substancjami stosowanymi w rolnictwie i przemyśle w minionych dziesięcioleciach. Istotnym problemem jest nieprzestrzeganie przepisów prawa i zła gospodarka odpadami. Pogarszanie jakości wód podziemnych występuje nadal w aglomeracjach miejskich, w tym zawłaszcza na terenach przemysłowych, w obrębie obszarów górniczych, w sąsiedztwie składowisk odpadów i linii komunikacyjnych, a także na obszarach użytkowanych rolniczo. Wprowadzanie celów środowiskowych w oparciu o standardy jakościowe odbywać się będzie w perspektywie 2015 roku i dalszej. Podstawę do tego działania będą stanowiły postanowienia projektowanej obecnie do Ramowej Dyrektywy Wodnej, dyrektywy córki w sprawie ochrony wód podziemnych. 39. Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych sprzyjać będzie realizacji programów retencjonowania wody. Działania w tej sferze muszą być ukierunkowane przede wszystkim na poprawę bilansu wodnego kraju i znaczne zwiększenie ilości zasobów wodnych przypadających na statystycznego mieszkańca. Podjęcie nowych inwestycji musi być poprzedzone wnikliwą analizą zakładanych funkcji jakie mają spełniać projektowane obiekty z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko, a także przygotowaniem montażu finansowego inwestycji tak, aby mogły być one sprawnie zrealizowane. 40. Pomimo znacznych nakładów na usuwanie skutków dwóch wielkich powodzi z roku 1997 i 2001, nie udało się naprawić wszystkich zniszczeń. Przyczyny takiego stanu rzeczy, jak i innych słabości, wynikają w równej mierze z ograniczenia środków publicznych, jak i z rozproszenia zadań i odpowiedzialności między samorządem terytorialnym a administracją rządową. Strategicznym zadaniem jest modernizacja i remonty obwałowań chroniących tereny o dużym zainwestowaniu oraz grunty o wysokiej produktywności, przy czym obszarem wymagającym kompleksowych przedsięwzięć ochronnych są Żuławy Gdańskie i Wielkie. Korzystnym rozwiązaniem mogłaby być komunalizacja wałów przeciwpowodziowych to jest przekazanie ich jednostkom samorządu lokalnego na wzór, silnych kiedyś, związków wałowych w myśl zasady, że za stan wałów przeciwpowodziowych odpowiada ten, kogo one chronią. Bez zbiorników retencyjnych nie można ograniczać wezbrań powodujących powodzie; zbiorniki są niezbędnym ogniwem systemu ochrony przed powodziami. 19

20 Wśród innych czynników wpływających na obniżenie strat powodziowych trzeba wymienić znaczenie planowania przestrzennego; w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy wprowadzać ograniczenia zabudowy na terenach zagrożonych. 41. Zaległości w utrzymywaniu i rozbudowie śródlądowych dróg wodnych, a także rozproszenie kompetencji sprawiają, że Polska nie posiada zwartego systemu transportu wodnego. Nie wykorzystujemy szansy dla rozwoju żeglugi towarowej, a także żeglugi turystycznej (pasażerskiej), pomimo istniejących dogodnych połączeń pomiędzy krajowymi, a także międzynarodowymi drogami wodnymi. Podpisanie przez Polskę europejskiego Porozumienia AGN stworzyłoby podstawę prawną dla projektowania i realizacji programu rozwoju dróg wodnych w oparciu o fundusze europejskie, a także kapitał prywatny. 42. Udział elektrowni wodnych w Krajowym Systemie Energetycznym z punktu widzenia mocy jest niewielki i w globalnej produkcji energii elektrycznej stanowi zaledwie około 3%. Znacząca rola elektrowni wodnych wynika jednak z możliwości natychmiastowego włączenia ich do systemu, zmniejszając chwilowe wahania mocy, i w związku z tym wykorzystania w szczycie energetycznym. Niebagatelną zaletą elektrowni wodnych jest to, że wykorzystują naturalny i odnawialny nośnik energii, jakim jest płynąca woda, czym zmniejszają konsumpcję kopalin, z którymi związana jest emisja zanieczyszczeń. Trwające zainteresowanie budową i odtwarzaniem małych elektrowni wodnych świadczy, że są to inwestycje gospodarczo opłacalne, które mogą się przyczynić do lokalnego polepszenia stosunków wodnych bez angażowania środków publicznych. OSIE PROBLEMOWE OŚ TECHNICZNA Utrzymanie majątku gospodarki wodnej 43. We władaniu Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej pozostaje znaczący majątek Skarbu Państwa. W jego skład wchodzą rzeki i potoki górskie, rzeki żeglowne, kanały, podpiętrzone jeziora, zbiorniki i stopnie wodne, śluzy żeglowne, jazy, boczne obwałowania, przepompownie, budowle regulacyjne. Majątek gospodarki wodnej służy spełnieniu społecznych i gospodarczych funkcji rzek zapewniając niezbędną ilość wody 20

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły)

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Ekorozwój

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo