Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata z perspektywą do 2020r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r."

Transkrypt

1 Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata z perspektywą do 2020r WFOŚiGW Poznań ul. Szczepanowskiego 15 A, Poznań tel , fax

2 Spis Treści 1. Wprowadzenie do Strategii WFOŚiGW na lata Cel strategiczny 3. Diagnoza stanu środowiska i sytuacji gospodarczej w województwie wielkopolskim: a. stan środowiska, b. sytuacja społeczno-gospodarcza, c. nadzwyczajne zagroŝenia występujące w województwie wielkopolskim, d. analiza SWOT stanu środowiska i jego finansowania w województwie wielkopolskim, e. stan wdroŝenia prawa wspólnotowego, f. dokumenty regionalne i krajowe. 4. Kierunki wsparcia: a. wsparcie w latach b. potrzeby finansowania działań ochrony środowiska: priorytet I: Ochrona i zrównowaŝone gospodarowania zasobami wodnymi priorytet II: Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi priorytet III: Ochrona atmosfery priorytet IV: Ochrona róŝnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów priorytet V: Edukacja ekologiczna priorytet VI: Monitoring i zarządzanie środowiskiem 5. Wskaźniki i efekty ekologiczne 6. Struktura organizacyjna i instrumenty finansowania 7. Finansowanie według Priorytetów 8. Współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej 9. Udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w programach i porozumieniach rozwoju regionalnego i ochrony środowiska 10. Ramy czasowe obowiązywania Strategii, aktualizacja i ocena funkcjonowania strategii 11. Źródła 12. Załączniki 2

3 1Wprowadzenie do Strategii WFOŚiGW w Poznaniu na lata Ochrona środowiska jest jednym z najwaŝniejszych wyzwań rozwojowych naszego kraju. Regulacje wynikające z polskiego i europejskiego prawodawstwa nakładają nowe obowiązki na wszystkich uŝytkowników, a w szczególności na samorządy i potencjalnie korzystających ze środowiska. Rozbudowany system prawny związany z problematyką środowiskową, implementowany z tytułu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w coraz większym stopniu oddziałuje na sferę publiczną. Problematyka środowiskowa jest elementem praktycznie wszystkich aspektów Ŝycia publicznego zagadnień rozwoju regionalnego, rozwoju gospodarczego, polityki przestrzennej, gospodarki komunalnej oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Zaostrzające się normy związane ze stanem środowiska zmuszają samorządy i przedsiębiorców do podejmowania działań w zakresie minimalizowania wpływu wszystkich i prowadzonych przez siebie przedsięwzięć na środowisko. Dotyczy to inwestycji, jak i eksploatacji zasobów oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promowania ekologii. Zwiększające się wymagania korzystania ze środowiska są związane ze wzrostem zapotrzebowaniem na środki finansowe. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w dalszej części zwany Funduszem lub WFOŚiGW), regionalna instytucja finansów publicznych, jest partnerem samorządów i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Rola Funduszu jako instytucji finansującej przedsięwzięcia proekologiczne systematycznie wzrasta. Dzięki zaangaŝowaniu finansowemu Funduszu są realizowane liczne przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Skala wsparcia obszarów ochrony środowiska wzrosła dzięki przyjęciu w obecnej perspektywie finansowej przez Fundusz roli instytucji pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecna Strategia Działania WFOŚiGW w Poznaniu na lata z perspektywą do 2020 r. ma sprecyzować kierunki, zakres, formy i skalę tej pomocy finansowej, wpisane w strategię rozwoju i potrzeby regionu, jak równieŝ określić kierunki i szanse na przejęcie nowych obowiązków w tym zakresie. Niniejsza Strategia jest uchwalana po przyjęciu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspólnej Strategii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata z perspektywą do 2020 roku. Uwzględnia więc zapisy Wspólnej Strategii w zakresie inicjatyw podejmowanych wspólnie przez Fundusze w ramach funkcjonowania systemu finansowania ochrony środowiska. Informacje dotyczące obszarów współpracy z NFOŚiGW, wynikające ze Wspólnej Strategii, są zawarte w Rozdziale VIII. Współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 3

4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z pozostałymi piętnastoma funduszami wojewódzkimi, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska SA stanowi system finansowania ochrony środowiska w Polsce. WFOŚiGW w Poznaniu od powstania w 1993r. obsługuje wpływy pochodzące z kar i opłat środowiskowych. Jest finansowym realizatorem Polityki Ekologicznej Państwa i polityk wojewódzkich w obszarze ochrony środowiska zapisanych w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami i w innych strategiach i programach, takich jak: Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i strategie branŝowe. Fundusz jest jedynym podmiotem finansującym przedsięwzięcia pro środowiskowe na taką skalę, z tak dogodnymi warunkami udzielanej pomocy (najniŝsze oprocentowanie, korzystny okres spłaty, brak prowizji, sposobność finansowania dotacyjnego duŝej części zadań). W 2007r. WFOŚiGW w Poznaniu został włączony w system wdraŝania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata W wyniku porozumienia z Ministrem Środowiska podpisanego w dniu 25 czerwca 2007r. stał się Instytucją Pośredniczącą II stopnia / Instytucją WdraŜającą dla realizacji priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami POIiŚ (dla projektów do 25 mln zł; projekty powyŝej 25 mln zł obsługuje NFOŚiGW). Na mocy porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 października 2007r. WFOŚiGW przyjął rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Strategia Działania WFOŚiGW w Poznaniu na lata obejmuje okres, kiedy kończy się obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, a zacznie nowa określona na lata WFOŚiGW bardzo aktywnie pracuje w zespołach przygotowujących zakres merytoryczny, kształt organizacyjny, instytucjonalny i finansowy nowej perspektywy. Wyzwaniem dla WFOŚiGW będzie uczestnictwo w systemie wdraŝającym program będący następcą POIiŚ, jak i kontynuacja współpracy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w zakresie wdraŝania priorytetu środowiskowego nowego regionalnego programu operacyjnego na lata Urzędy marszałkowskie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego przygotowują Strategię Rozwoju Polski Zachodniej, która będzie spełniała takŝe rolę ewentualnego programu operacyjnego. WFOŚiGW w Poznaniu podjął współpracę z Departamentem Polityki Regionalnej UMWW w zakresie przygotowania kart projektów związanych z ochroną środowiska. WFOŚiGW zadeklarował współpracę z zespołami roboczymi pracującymi nad następującymi zagadnieniami, zapisanymi w Kartach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: a. Nr 5. Korytarze ekologiczne Polski Zachodniej, b. Nr 13. Międzynarodowa Droga Wodna MDW E70, c. Nr 24. Promocja turystyczna Polski Zachodniej w zakresie związanym z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, oraz zagadnieniami zapisanymi w Kartach prowadzonych przez inne urzędy marszałkowskie: a. Nr 3. Bezpieczeństwo powodziowe Polski Zachodniej, b. Nr 4. Integracja nowoczesnych form gospodarowania odpadami. 4

5 Podstawy prawne Prawne i finansowe podstawy działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przede wszystkim sformułowane są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami), ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226 poz. 1479). Niniejsza strategia, określająca wieloletnie kierunki działania WFOŚiGW w Poznaniu jest opracowana zgodnie z art. 400h ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska i uchwalona przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 21 września 2012r. Okres obowiązywania Strategii Strategia WFOŚiGW w Poznaniu obejmuje czteroletni okres z perspektywą do 2020r. Niniejsza strategia uchwalana jest w okresie, kiedy to pierwszy rok jej obowiązywania jest jednocześnie ostatnim rokiem dotychczasowego okresu programowania Unii Europejskiej

6 2 Cel strategiczny, misja i wizja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest elementem systemu finansowania ochrony środowiska. W perspektywie strategicznej do 2020r. WFOŚiGW w Poznaniu, jak i cały system Funduszy współpracujących wzajemnie oraz z wszystkimi instytucjami, podmiotami i osobami zaangaŝowanymi w problematykę ochrony środowiska, ma nadal skutecznie i elastycznie wspierać swoich beneficjentów w realizacji przedsięwzięć słuŝących poprawie stanu środowiska i zrównowaŝonemu gospodarowaniu jego zasobami, mając na uwadze stałe podnoszenie efektywności Cel strategiczny Poprawa stanu środowiska i zrównowaŝone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw słuŝących środowisku w województwie wielkopolskim. Misja Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska w województwie wielkopolskim. Wizja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem, regionalną instytucją finansów publicznych zaangaŝowaną w politykę regionu, prowadzącą szeroką współpracę z zainteresowanymi podmiotami, współuczestniczącą w prowadzeniu działań na rzecz ochrony środowiska, racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi, działań w obszarze edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz ułatwiającą realizację zadań w zakresie monitorowania i zarządzania środowiskiem. 6

7 3Diagnoza stanu środowiska i sytuacji gospodarczej w województwie wielkopolskim. Województwo wielkopolskie, zwane dalej Wielkopolską lub regionem, połoŝone jest w zachodnio centralnej części Polski, w strefie klimatu umiarkowanego, z wzajemnie przenikającymi się wpływami morskimi i kontynentalnymi, zajmując powierzchnię km². Północna i zachodnia część województwa to kraina lasów i pojezierzy, sprzyjająca rozwojowi turystyki, część południowa związana jest z rolnictwem, w części wschodniej zaś dominuje energetyka, górnictwo i przemysł wydobywczy. a) stan środowiska Według Raportu o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010 (patrz źródła), emisja substancji gazowych, zanieczyszczeń w opadach oraz emisji pyłów w Wielkopolsce wykazuje tendencję malejącą. Głównym problemem jest jakość powietrza w miastach. Badania wykazały przekroczenie poziomu docelowego dla benzo(a)piranu, a przekroczenie pyłu PM 10 dotyczy w Wielkopolsce tylko stęŝeń 24 godzinnych i sezonu zimowego. W Wielkopolsce notuje się równieŝ przekroczenie stęŝeń ozonu, lecz jest to problem nie tylko naszego regionu, ale całego kraju. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata z perspektywą na lata (patrz źródła) zwraca uwagę na uciąŝliwość niskiej emisji (małe kotłownie i indywidualne paleniska domowe niskiej sprawności wykorzystujące węgiel). W Wielkopolsce wykazuje się znaczne straty energii cieplnej spowodowane niezadowalającym stanem technicznym budynków. Zwraca się równieŝ uwagę na duŝy udział indywidualnych systemów grzewczych na paliwa stałe w zaspokajaniu potrzeb grzewczych mieszkańców, a takŝe na zjawisko spalania odpadów w indywidualnych paleniskach domowych. W regionie wielkopolskim wraz ze wzrostem natęŝenia ruchu samochodowego rośnie emisja substancji ze źródeł komunikacyjnych, co spowodowane jest niedostateczną przepustowością układów drogowych. Tendencje wzrostowe w obszarze zanieczyszczeń powietrza będą wykazywane przy rozbudowie i poszerzaniu się obszarów zwartej zabudowy miejskiej dotyczy to zarówno niskiej emisji, jak i zanieczyszczeń odkomunikacyjnych. Znacznym problemem w Wielkopolsce jest eutrofizacja wód. Występuje ona w 92% badanych jednolitych części wód płynących, w blisko 90% ocenianych jezior i obydwóch zbiornikach sztucznych (Zalew Kowalski, Zbiornik Słupca). Niewielki jest odsetek wód, których stan ekologiczny moŝna uznać za dobry, większość posiada stan umiarkowany bądź słaby. Wody rzek i jezior nie spełniają wymagań dotyczących bytowania ryb w warunkach naturalnych (oprócz jednego jeziora Kaliszańskiego). Zwiększa się wartość średnioroczna azotanów w wodach rzek i jezior. Raport z Programu zwraca uwagę na niewystarczające inwestycje słuŝące gospodarce wodnej i brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i związane z tym zagroŝenie nie dotrzymania terminów realizacji zadań. W miastach wzrasta liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (w 2010 r. 63%), duŝy problem pozostaje na obszarach wiejskich (tylko 31,9%). Niekorzystny jest równieŝ stosunek długości sieci kanalizacyjnej do 7

8 wodociągowej. Dlatego niezwykle waŝne są inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach wiejskich i w małych miastach. Rozwój obszarów zurbanizowanych będzie powodował stały wzrost zapotrzebowania na inwestycje gospodarki wodno-ściekowej; konieczność modernizowania istniejących sieci i oczyszczalni ścieków zwiększy zainteresowanie nowymi inwestycjami w tym obszarze. Negatywnym zjawiskiem występującym w Wielkopolsce jest odprowadzanie do wód i do ziemi nieczyszczonych ścieków komunalnych w ilościach zagraŝających jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a takŝe ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (w tym równieŝ zanieczyszczenia pochodzące z działalności rolniczej). Brakuje równieŝ dostatecznej kontroli stanu funkcjonowania i obsługi bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe oraz oczyszczalni przydomowych. Na terenie Wielkopolski znajduje się największy powierzchniowo zwarty obszar zaliczony do OSN w zlewniach rzek: Rów Polski, Orka, Pogona i Dąbrówka. ZagroŜenie powodziowe w Wielkopolsce występuje głównie w wyniku wezbrań opadowych w okresach letnich. Niestety, jak na większości obszarów naszego kraju, ilość zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest niewystarczająca. W związku z powtarzającymi się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, zwiększającą się ich skalą, zagroŝenie powodziowe i potrzeby związane z jego minimalizacją będą czynnikami o stale rosnącej randze. W Wielkopolsce, we wszystkich badanych przez WIOŚ przypadkach, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów wartości dźwięku. Zwiększa się obszar poddany nadmiernemu oddziaływaniu hałasu, szczególnie komunikacyjnego. Istotnym problemem jest równieŝ niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku (dla lotnisk Poznań Krzesiny i Powidz istnieje konieczność utworzenia obszarów ograniczonego uŝytkowania). Rozwój sieci komunikacyjnej, zwiększający się ruch transportu lotniczego spowodują wzrost poziomu emisji hałasu w tych obszarach. Plan Gospodarki Odpadami na lata dla województwa wielkopolskiego ukazuje nam aktualny stan gospodarki odpadami w naszym regionie. I tak według danych zawartych w tym dokumencie w 2010 r. odebrano i zebrano ok. 951,92 tys. Mg odpadów komunalnych, przy czym największy procent stanowiły zmieszane odpady komunalne (ok. 93%). Odzyskano (ok. 343,4 tys. Mg) i unieszkodliwiono (ok. 611,4 tys. Mg) łącznie ok. 954,6 tys. Mg. Wśród procesów odzysku występował głównie proces R14 (Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części) oraz R15 (Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu). Składowanie zaś było główną metodą unieszkodliwiania odpadów. Dane z 2010 r. wskazują równieŝ na wytworzenie ok. 583,9 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji. Liczba ludności objęta zorganizowanym zbieraniem odpadów z roku na rok jest większa, a na 2010 r. objęła ok. 84 % mieszkańców. Według stanu na 2010 r. w Wielkopolsce funkcjonowały 29 sortownie odpadów komunalnych, 16 kompostowni odpadów, 1 instalacja do fermentacji odpadów i 1 zakład mechaniczno biologiczny. Zdolności przerobowe instalacji do odzysku i innego niŝ składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynosiła ,00 Mg. Poza tym na obszarze naszego województwa funkcjonuje 68 czynnych składowisk odpadów innych niŝ niebezpieczne (2 składowiska odpadów niebezpiecznych), a takŝe blisko 300 instalacji odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. Zlokalizowano równieŝ 38 składowisk, które nie spełniają wymagań ochrony środowiska. 8

9 Rozwój gospodarczy, rosnąca masa odpadów, bardziej rygorystyczne wymagania gospodarowania odpadami powodują wzrost znaczenia tego obszaru i potrzeb związanych z zagospodarowaniem odpadów. Wielkopolska to region o cennych obszarach przyrodniczych: 31,7 % powierzchni województwa objęte jest podstawowymi krajowymi formami ochrony przyrody. Na terenie województwa znajdują się 2 parki narodowe, 98 rezerwatów przyrody, 13 parków krajobrazowych, 35 obszarów chronionego krajobrazu. Ochrona obszarowa obejmuje równieŝ kilkaset uŝytków ekologicznych, 3 zespoły przyrodniczo krajobrazowe, przeszło pomników przyrody, a takŝe strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową. W Wielkopolsce występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin. W ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Obszarów Natura 2000 na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 77 obszarów (16,5 % powierzchni województwa), w tym 19 obszarów specjalnej ochrony ptaków (14,3 % powierzchni województwa) oraz 58 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (8,3% powierzchni województwa). Problemem Wielkopolski jest fakt, iŝ obszary chronione nie tworzą zwartej struktury obszarowej (występują tzw. wyspy ekologiczne ). Dlatego w Programie Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata z perspektywą na lata zwraca się uwagę na potrzebę stworzenia spójnego systemu obszarów chronionych, podporządkowanie tej zasadzie działań dotyczących wprowadzania sieci Natura 2000, ciągłą weryfikację systemu pozostałych form ochrony przyrody, a takŝe zapewnienie ciągłości i spójności przestrzennej korytarzy ekologicznych. WaŜne jest równieŝ tworzenie warunków planowania przestrzennego, który weźmie pod uwagę kwestię ochrony róŝnorodności biologicznej i krajobrazowej. Rosnąca presja urbanistyczna, niekontrolowany rozwój miast i wsi, w tym rozlewanie się miast, niekontrolowany ruch turystyczny oddziałujący często w sposób niekorzystny na obszary chronione, niekontrolowana presja rekreacyjna, a takŝe zmieniające się reŝimy hydrologiczne powiększą zagroŝenia związane z integralnością obszarów chronionych i innych obszarów cennych przyrodniczo. b) sytuacja społeczno gospodarcza W skład województwa wielkopolskiego wchodzi 35 powiatów oraz 226 gmin. Pod względem powierzchni region znajduje się na drugim miejscu w Polsce, zaś pod względem liczby ludności na trzecim. Według danych GUS w roku 2010 Wielkopolskę zamieszkiwało ponad 3,4 mln osób, co stanowiło ok. 8,7% całej ludności Polski (w tym w 109 wielkopolskich miastach mieszkało 1910,7 tys. ludzi). Według prognozy GUS do 2035 r. liczba ludności w Wielkopolsce ma wykazywać tylko niewielkie wahania - do 2025 r. nieznacznie ma wzrastać, by po 2025 r. odrobinę spaść. Cały czas jednak liczba ta ma oscylować wokół 3,4 mln osób. Przeciętna gęstość zaludnienia wynosi 114 os. na km². Dzieląc ludność Wielkopolski według płci, widzimy, podobnie jak w całej Polsce, Ŝe męŝczyzn jest stosunkowo mniej niŝ kobiet (1658,8 tys. męŝczyzn na 1760 tys. kobiet). Na przestrzeni kolejnych lat GUS nie przewiduje większych zmian. Saldo migracji wewnętrznej w naszym regionie jest dodatnie, natomiast bardzo wyraźnie widać tendencję do ucieczki ludności z duŝych miast na tereny miejsko wiejskie. Saldo migracji zagranicznej jest natomiast ujemne. W 2010r. analizy dotyczące migracji wykazywały, Ŝe w ciągu roku wyemigrowało 1094 osoby, 661 osób przybyło do Wielkopolski saldo: -433 os. Powierzchnia województwa wielkopolskiego wynosi km², co stanowi 9,5% powierzchni całego kraju. Największą jego część stanowią uŝytki rolne ( blisko 2 mln ha), 9

10 dalej grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (blisko 800 tys. ha), grunty zabudowane i zurbanizowane (ponad 150 ha), resztę zaś stanowią uŝytki ekologiczne, grunty pod wodą, nieuŝytki i tereny róŝne. Gleby na tym obszarze cechuje średnia i niska jakość i naleŝą do jednych z najsłabszych w kraju. Województwo wielkopolskie ma ogromną w skali całego kraju powierzchnię gruntów zdewastowanych (9,6 tys ha w 2010 r.), w większości w wyniku działalności górnictwa i kopalnictwa surowców. Wielkopolska to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, na czele z jej stolicą Poznaniem. Dobrze rozwinięty jest tu przemysł, rolnictwo i usługi. Niewątpliwie duŝy wpływ na sytuację ekonomiczną regionu ma połoŝenie w zachodniej części kraju i bliskość do silnie rozwiniętych europejskich stolic, jak np. Berlin. Infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza jest cały czas rozbudowywana. Przez Wielkopolskę przechodzą główne korytarze tranzytowe z Zachodu na Wschód oraz z Gdańska na południe Europy. Ogromne znaczenie ma port lotniczy Ławica w Poznaniu, który poprzez budowę drugiego terminala zwiększył swoją przepustowość do 3 mln pasaŝerów. W Wielkopolsce rozwija się równieŝ Ŝegluga jako, Ŝe Noteć i Warta stanowią część europejskiej drogi wodnej E31. Pozostałe miasta na prawach powiatu, jak Konin, Kalisz i Leszno równieŝ mają duŝy wpływ na silną pozycję gospodarczą w Wielkopolsce. Wschodnia część regionu obfituje w kopaliny energetyczne jak węgiel brunatny, gaz ziemny i ropa naftowa. Występują tu równieŝ liczne złoŝa surowców jak sól kamienna, sól potasowo magnezowa, torfy i inne. Na blisko 60% obszaru województwa istnieją warunki do zlokalizowania elektrowni wiatrowych. Obecnie znajduje się tu aŝ 18% wszystkich elektrowni tego typu. Region wielkopolski moŝna zaliczyć do perspektywicznych jeŝeli chodzi o energię geotermalną. Do podstawowych źródeł energii odnawialnej zaliczana jest biomasa, w Wielkopolsce pozyskiwana głównie z rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej. OZE stanowi niewielki procent w ogólnym bilansie energetycznym, czego jedną z przyczyn jest występowanie w znacznych ilościach węgla brunatnego. Na terenie województwa wielkopolskiego głównymi źródłami energii są trzy elektrownie wchodzące w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Według REGON w 2010 r. w Wielkopolsce zarejestrowanych było blisko 400 tys. podmiotów gospodarczych, w większości w sektorze prywatnym. Najwięcej prowadziło działalność o charakterze handlowym. Poznań oraz powiat poznański koncentrował blisko 40% podmiotów gospodarczych. W ciągu ostatnich lat Wielkopolska charakteryzowała się szybko rosnącą liczbą przedsiębiorstw, dobrą strukturą rodzajową firm, przewagą sektora prywatnego oraz wysoką jakością usług i kwalifikacji pracowników. Wielkopolska cechuje się równieŝ duŝym potencjałem badawczo rozwojowym oraz akademickim. Według danych z GUS pod względem liczby ludzi pracujących w wieku 15 lat i więcej, Wielkopolska w 2010 r. plasowała się na trzecim miejscu w kraju, zaraz po Mazowszu i Śląsku. Stopa bezrobocia w Wielkopolsce wynosiła 9,2 %, co było najniŝszym wynikiem wśród wszystkich 16 województw. Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2010 r. wynosiło ogółem 2947,27, najwyŝsze występowało w przemyśle (3029,26), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (2990,25), najniŝsze zaś w zakwaterowaniu i gastronomii (1838,93). Przeciętny miesięczny dochód w Wielkopolsce rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym wynosił w 2010 r. 1125,74 zł, przy przeciętnych miesięcznych wydatkach na poziomie 901,27. Ludność w Wielkopolsce najwięcej wydawała na Ŝywność i napoje, zaś najmniej na edukację, restauracje i hotele. Wielkopolska to równieŝ region niezwykle cenny przyrodniczo. Dlatego nie moŝna zapominać o pręŝnie rozwijającej się turystyce. Szczególny zainteresowaniem cieszy się północna i zachodnia część regionu, będąca krainą lasów i pojezierzy. Turystyka stanowi szybko rozwijający się, perspektywiczny sektor gospodarki. W 2010 r. województwo wielkopolskie odwiedziło 3,3 mln turystów krótko i długookresowych. 10

11 Rys. 1. Województwo wielkopolskie na tle kraju w 2012r. Źródło: Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej w województwie wielkopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

12 Rys. 2. PKB na 1 mieszkańca. Źródło: Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej w województwie wielkopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2011 c) nadzwyczajne zagroŝenia w województwie ZagroŜenia naturalne: 1. Susza i wynikające z niej poŝary Blisko 6% wszystkich poŝarów pojawiających się w Polsce jest notowanych w Wielkopolsce. W ciągu ostatnich lat ich liczba się zmniejsza, jednocześnie rośnie niestety ich powierzchnia. 2. Powodzie Wielkopolska jest regionem o małej średniej rocznej opadów. Powodzie występują tu lokalnie i zaleŝą od retencyjności wodnej gleb i od tego, w jakim stanie znajduje się infrastruktura przeciwpowodziowa, która, jak w całym kraju, nie jest wystarczająca. ZagroŜenie powodziowe występuje głównie w dolinach rzek: Warty, Noteci i Prosny. 3. Erozja gleb (wietrzna, wodna i wąwozowa) Erozją wietrzną zagroŝone jest aŝ 26,9% powierzchni ogólnej województwa, erozją wodną 16,8% powierzchni ogólnej, zaś wąwozową 5,8%. 4. Osuwiska i ruchy masowe Na terenie województwa wielkopolskiego w 2007 r. rozpoznano 68 osuwisk (najwięcej w powiecie pilskim i poznańskim), a takŝe 286 obszarów predestynowanych (tu równieŝ dominuje obszar pilski). Oprócz osuwisk związanych z dolinami rzecznymi, w Wielkopolsce występują osuwiska związane z eksploatacją węgla brunatnego. Wschodnia część województwa, właśnie ze względu na węgiel, naraŝona jest równieŝ na ruchy masowe (głównie okolice Konina i Turku). Na terenie powiatu międzychodzkiego potencjalnie mogą występować ruchy masowe związane z polodowcową rzeźbą terenu. 12

13 ZagroŜenia wynikające z działalności człowieka (antropogeniczne): 1.Transport drogowy Największe zagroŝenie stanowi moŝliwość awarii o róŝnorodnym charakterze występujących podczas transportu drogowego materiałów niebezpiecznych, jak równieŝ transportu kolejowego. 2.ZDR i ZZR Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują zakłady, których działalność moŝe spowodować awarie przemysłowe: 13 zakładów o duŝym ryzyku wystąpienia powaŝnych awarii przemysłowych (ZDR) 20 zakładów o zwiększonym ryzyku występowania powaŝnych awarii przemysłowych (ZZR) 90 zakładów sklasyfikowanych do grupy pozostałych zakładów mogących spowodować powaŝne awarie. Mapę z rozmieszczeniem podmiotów zaliczanych do ZDR i ZZR zawiera rysunek 3., a szczegółowy wykaz podmiotów zaliczanych do zakładów duŝego ryzyka i zwiększonego ryzyka wystąpienia powaŝnych awarii przemysłowych w województwie wielkopolskim stanowi załącznik nr 1. 13

14 Rys. 3. Mapa podmiotów zaliczonych do ZDR i ZZR. Źródło: Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata z perspektywą na lata

15 3.Erozja gleb Erozja wodna gleb w wyniku zbyt duŝej intensyfikacji produkcji rolnej oraz braku stosowania dobrych praktyk rolniczych. ZagroŜenie to występuje głównie w południowej i południowo wschodniej części województwa. 4. Szczególne obszary zagroŝeń Poznań i jego okolice są szczególnie zagroŝone przez wiele czynników, takich jak przekroczenie poziomu dopuszczalnego stęŝenia 24 godzinnego pyłu PM10, norm hałasu, duŝa koncentracja odpadów medycznych, intensywnie postępujący proces urbanizacji i suburbanizacji. Funkcjonowanie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, w wyniku działalności którego wprowadzana jest duŝa ilość substancji do powietrza, największa w województwie ilość wytwarzanych odpadów oraz przekształcanie stosunków wodnych. d) analiza SWOT stanu środowiska i jego finansowania Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) Stan środowiska DuŜa róŝnorodność środowiska przyrodniczego i bogactwo zasobów przyrodniczych w Wielkopolsce. Liczne formy ochrony obszarowej i gatunkowej występujące w Wielkopolsce. Stosunkowo zwarty system terenów leśnych. DuŜe zasoby dla energii odnawialnych (wiatr, biomasa, źródła termalne). Stan środowiska Niekorzystny bilans wodny regionu i przewaŝająca liczba jednolitych części wód z umiarkowanym i słabym stanem / potencjałem ekologicznym. Niewłaściwa jakość powietrza, skutkująca potrzebą objęcia aglomeracji wielkopolskich programami ochrony powietrza. Niewystarczający poziom realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Niewystarczający poziom działań w zakresie oszczędności energii. Występujące zjawisko nadmiernej suburbanizacji oraz dewastowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych w Wielkopolsce. Niekorzystny klimat akustyczny w miastach i w miejscach wzmoŝonej aktywności gospodarczej (lotniska, ruch komunikacyjny). System finansowania DuŜy potencjał finansowy gwarantujący stabilne źródło współfinansowania przedsięwzięć oraz kierowanie się interesem środowiskowym i publicznym, a nie wyłącznie opłacalnością przedsięwzięć (podejście niekomercyjne). System finansowania Wysoki stan wolnych środków na koniec roku (rezygnacja gmin z przydzielonej pomocy na koniec roku i brak moŝliwości ponownego uruchomienia środków w danym). Znajomość problematyki regionalnej, problemów ochrony środowiska w regionie i współpraca z regionalnymi instytucjami ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i gospodarki wodnej. Zobiektywizowany, bezstronny proces przyznawania dofinansowania (formalna procedura zamiast 15 Brak instrumentu mobilizującego samorządy do niewypowiadania umów na koniec roku. Niewystarczająca promocja działalności WFOŚiGW.

16 uznaniowości), róŝnorodność stosowanych zasad i form dofinansowania; moŝliwość ich dopasowania do specyfiki celów i potrzeb beneficjentów oraz skuteczna kontrola w zakresie wydatkowania środków na cele ochrony środowiska Doświadczenie instytucjonalne w zarządzaniu środkami europejskimi, zdobyte w poprzednich perspektywach finansowych. Wysoko wykwalifikowana kadra, kompetentna w zakresie aktualnie realizowanych zadań Szanse (czynniki zewnętrze) ZagroŜenia (czynniki zewnętrzne) Stan środowiska Stan środowiska Zwiększająca się świadomość ekologiczna samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców województwa powodująca większą staranność w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Zwiększający się poziom i zakres inwestycji i przedsięwzięć pozainwestycyjnych w obszarze ochrony środowiska, podejmowanych przez samorządy, przedsiębiorców, organizacje społeczne i inne podmioty publiczne i prywatne. Systematycznie zmniejszający się poziom zanieczyszczeń środowiska we wszystkich komponentach (woda, powietrze, powierzchnia ziemi). Zwiększający się popyt na usługi turystyczne, stwarzający szanse na zachowanie zasobów przyrodniczych w regionie. ObniŜenie zasobów wodnych Wielkopolski wpływające na róŝnorodność biologiczną i ograniczające szanse rozwojowe województwa. DrenaŜ zlewni, osuszanie i zanik biocenoz wilgotnych. Istniejące i powstające ośrodki przemysłowe będące miejscem potencjalnych awarii przemysłowych i powstawania nadzwyczajnych zagroŝeń środowiska. Ryzyko lokalizacji na terenie województwa i lub poprowadzenia przez jego obszar inwestycji niekorzystnie wpływającej na stan środowiska. Chaos w planowaniu przestrzennym mający wpływ na degradację obszarów przyrodniczo cennych. Fragmentacja przestrzeni przyrodniczej. Niestabilność prawodawstwa gospodarczego niekorzystnie wpływającego na sprawy ochrony środowiska. Największe w Polsce skupisko OSN z występującymi źródłami zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. System finansowania System finansowania Nowe wyzwania w obsłudze środków w Nowej Perspektywie (udział WFOŚiGW we wdraŝaniu programów krajowych i regionalnych w zakresie ochrony środowiska: m.in. programu operacyjnego na bazie Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, regionalnego programu operacyjnego , programu operacyjnego na bazie Strategii Rozwoju Polski Zachodniej). Nowe obszary rozwoju gospodarczego: innowacje, rozwój nowych technologii, kreatywność, inwestycje inteligentne. DuŜe zróŝnicowanie potrzeb inwestycyjnych i finansowych w ochronie środowiska w poszczególnych subregionach. Wpływ kryzysu gospodarczego na ograniczenie dochodów publicznych i zmniejszenie zdolności inwestycyjnej w sferze budŝetowej. 16

17 Uczestnictwo samorządu województwa wielkopolskiego w paneuropejskich organizacjach rozwoju regionalnego i ochrony środowiska jak np. ENCORE, ENEA itd. Prawodawstwo Unii Europejskiej procesowo dąŝące do szczególnej roli w ochronie środowiska i w konsekwencji wynikające z niego zwiększające się obowiązki samorządów i przedsiębiorców. Rosnące zadłuŝenie i przekraczanie przez niektóre samorządy dopuszczalnych pułapów zadłuŝania się oraz obniŝenie skłonności przedsiębiorców do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Centralizacja systemu finansowania ochrony środowiska. Realizacja Nowej Perspektywy bez udziału WF. Strumień nowych środków (krajowych, europejskich) poza systemem finansowania ochrony środowiska, a w konsekwencji brak udziału w nich Funduszy. e) stan wdroŝenia prawa wspólnotowego w Wielkopolsce Stan wdraŝania prawa wspólnotowego w Polsce w zaleŝności od obszarów, jest w róŝnym stopniu zaawansowania, co przekłada się takŝe na róŝny stopień realizacji wynikający z zobowiązań traktatu akcesyjnego. W dziedzinie gospodarki wodnej i gospodarki wodno-ściekowe najwaŝniejsze akty prawne wspólnotowe to Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Termin osiągnięcia pełnej zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG mija 31 grudnia 2015r. Zostało stwierdzone zagroŝenie zrealizowania celów tej dyrektywy w roku 2010 udało się osiągnąć cel zakładany na 2005r. dotyczących poziomu redukcji ładunku ścieków ulegających biodegradacji. W Wielkopolsce, w wyniku aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010, 197 aglomeracji zostało uznanych za priorytetowe dla realizacji wymogów Traktatu Akcesyjnego, 32 aglomeracje za nie będące priorytetowymi dla spełnienia wymogów Traktatu. 18 aglomeracjom zmieniono termin zakończenia inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące Wielkopolski zawarte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i jego aktualizacjach Dyrektywa 2000/60/WE, nakłada obowiązek osiągnięcia dobrego stanu wód do 2015r., w uzasadnionych przypadkach do 2021r. i do 2027r. Trwają obecnie prace dotyczące przeglądu i aktualizacji pierwszego programu wodno-środowiskowego kraju. W skali kraju Dyrektywa 2007/60/WE nie została implementowana jeszcze w całości brakuje dokumentów planistycznych, które są w przygotowaniu. Występują opóźnienia w realizacji kluczowych inwestycji związanych z Programem Odra w Wielkopolsce są to: zbiornik Wielowieś Klasztorna oraz modernizacje wałów w dolinie Warty. W zakresie gospodarki odpadami najwaŝniejszymi aktami prawa unijnego są: Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów. W zakresie Dyrektywy 1999/31/WE do końca 2013 i 2020r. istnieje obowiązek zmniejszenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach odpowiednio do poziomu 50% i 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Realizacja tych zadań wymaga ukierunkowania działań na wydzielenie odpadów 17

18 biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych, jak i zbudowania instalacji do biologicznego ich przetwarzania. W Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata z perspektywą na lata wykazano funkcjonowanie 68 składowisk odpadów komunalnych, 38 z nich nie spełniało wymagań w róŝnym zakresie (brak pozwolenia zintegrowanego, brak odgazowania). W latach wydano 28 decyzji na zamknięcie składowisk i 1 na zamknięcie kwatery. W trakcie rekultywacji znajdowały się 53 składowiska i 2 kwatery składowisk. Niekorzystnie kształtuje się udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych aŝ 91,9 proc. Stopień redukcji lub masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do wytworzonych w 1995r. wynosiła 86,5 proc. Natomiast udział przenośnych zuŝytych baterii i akumulatorów zbieranych selektywnie w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu wynosił 17.4 proc. W obszarze ochrony powietrza najwaŝniejszą jest Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powierza dla Europy. Ustanawia ona środki zmierzające do zdefiniowania i określenia celów dotyczących jakości powierza oraz rzetelnej oceny jakości powierza w państwach członkowskich w odniesieniu do SO2, NO2 i NOx, PM10, Pb, C6H6, CO, O3. Nakłada na państwa członkowskie obowiązek zarządzania jakością powietrza oraz określa kierunki działań jakie naleŝy podjąć w sytuacji, gdy przekroczone są określone poziomy emisji. Wprowadza obowiązek ustanowienia krajowych celów redukcji dla PM2,5. W Wielkopolsce zostało uchwalonych 6 Programów Ochrony Powietrza (stan na koniec kwietnia 2012r): dla strefy aglomeracja Poznań (strefa miasto Poznań), dla strefy miasto Kalisz, dla strefy powiat pilski, dla strefy powiat gnieźnieński, dla strefy powiat ostrowski dla strefy miasto Leszno. Jednocześnie Urząd Marszałkowski przystąpił do aktualizacji Programów Ochrony Powietrza: dla strefy aglomeracja Poznań (strefa miasto Poznań), dla strefy miasto Kalisz, dla strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński), dla strefy pilsko-złotowskiej (strefa powiat pilski), dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon, w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz pilsko-złotowskiej. W/w programy zawierają rekomendacje dotyczące ograniczenia niskiej emisji, ograniczenia zuŝycia produkowanej energii (zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło) poprzez np. termomodernizację, podłączenia do miejskich sieci ciepłowniczych, zastąpienie ogrzewania węglowego ogrzewaniem niewęglowym (olejowym, elektrycznym, gazowym, zamiana starych kotłów węglowych na nowoczesne niskowęglowe kotły grzewcze, wprowadzenie instalacji OZE. f) dokumenty krajowe i regionalne Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata z perspektywą do 2020 r. wykazuje spójność z następującymi europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi: 18

19 Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do roku 2016 oraz opracowywaną nowelizacją PEP, Długookresowa strategia rozwoju kraju Polska Trzecia fala nowoczesności, Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Średniookresowa strategia rozwoju kraju Polska 2020 oraz z dziewięcioma zintegrowanymi strategiami o charakterze horyzontalnym, w szczególności ze: Strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 (BEiŚ), Krajowa strategia rozwoju regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Strategia zrównowaŝonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki na lata , Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, z perspektywą do 2022, Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, Program wodno-środowiskowy kraju, plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, II Krajowy plan działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, Ramowa konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu, Krajowa strategia ochrony i zrównowaŝonego uŝytkowania róŝnorodności biologicznej, Plan strategiczny na rzecz róŝnorodności biologicznej do roku 2020, Strategia Zielonego Wzrostu, OECD. Dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizującego politykę ekologiczną samorządu wojewódzkiego wyznacznikiem przy opracowywaniu niniejszej strategii były takŝe dokumenty o charakterze regionalnym: Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata z perspektywą na lata wraz z opracowywaną aktualizacją, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata (z opracowywaną aktualizacją), Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010, Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska 2020 ZałoŜenia do Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020, Strategia Wzrostu Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Wielkopolsce na lata Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Przy opracowywaniu niniejszej Strategii Funduszu wykorzystano równieŝ dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok Przygotowanie Strategii Funduszu przypada na okres, w którym dokonywane są aktualizacje regionalnych dokumentów, jak np. Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Opracowywany jest w WIOŚ w Poznaniu Raport o stanie środowiska województwa wielkopolskiego Wnioski i postulaty w nich zawarte zostaną włączone do Strategii podczas jej aktualizacji. 19

20 4Kierunki wsparcia a) Lata Synteza Strategii na lata Strategia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata wskazywała na dwa podstawowe załoŝenia: Zapewnienie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej dla zagwarantowania maksymalnej absorpcji niepodlegających zwrotowi środków unijnych w zakresie inwestycji ochrony środowiska. Zapewnienie systematycznego wzrostu majątku netto WFOŚiGW w Poznaniu, gwarantującego rosnące zasoby finansowe Funduszu dla zapewnienia relatywnie znacznej pomocy finansowej zarówno na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków UE, jak i wyłącznie ze środków krajowych. Realizowano je poprzez wsparcie przedsięwzięć dofinansowywanych środkami z UE, (dla finansowanych przez Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz skutecznie i profesjonalnie przejął rolę instytucji pośredniczącej w ramach POIiŚ i WRPO) zapewniających osiągnięcie standardów emisyjnych i jakości środowiska, wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego, w tym ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska i zwiększenia udziału ilości energii wytwarzanej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych, a takŝe przedsięwzięcia przyczyniające się do zrealizowania polityki ekologicznej państwa. Strategia Funduszu na lata określiła następujące cele: Ochrona wód: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, Budowa, rozbudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków, Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Gospodarka odpadami: Realizacja kompleksowego systemu gospodarki odpadami, Likwidacja mogilników, Usuwanie azbestu, Ochrona powietrza: Realizacja przedsięwzięć polegających na likwidacji przekroczeń dopuszczalnego poziomu stęŝenia zanieczyszczeń, redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w energetyce i przemyśle oraz w sektorze komunalnym, opierające się na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, 20

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu :: III Konferencja o Jeziorach :: Wolsztyn :: 12 września 2013r. :: Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki wodnej w Wielkopolsce Dotychczasowe działania i nowe inicjatywy WFOŚiGW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Jezior Polski Północnej. Siła k/olsztyna, 6 listopada 2013r. WIELKOPOLSKA. Hanna Grunt, Prezes WFOŚiGW w Poznaniu

Program Ochrony Jezior Polski Północnej. Siła k/olsztyna, 6 listopada 2013r. WIELKOPOLSKA. Hanna Grunt, Prezes WFOŚiGW w Poznaniu Program Ochrony Jezior Polski Północnej Siła k/olsztyna, 6 listopada 2013r. WIELKOPOLSKA Hanna Grunt, Prezes WFOŚiGW w Poznaniu Wielkopolska [1] WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA (ŹRÓDŁO:

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

i Środowisko Priorytet IV

i Środowisko Priorytet IV Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Marzena Słupeczańska Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Strukturalnych NFOŚiGW ŁĄCZNA ALOKACJA ŚRODKÓW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Konferencja Wsparcie dla projektów przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Leszno, 30 września 2015

Konferencja Wsparcie dla projektów przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Leszno, 30 września 2015 Konferencja Wsparcie dla projektów przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Leszno, 30 września 2015 Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona wód i gospodarka wodna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona wód i gospodarka wodna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona wód i gospodarka wodna Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider systemu finansowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w ramach programów WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Płońsk 27-28 maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego Punktem odniesienia dla planowania polityki ekologicznej Województwa Małopolskiego była ocena: - aktualnego stanu środowiska, - realizacji opracowanego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2015 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2014 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Warszawa, 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE dr inŝ. Krystian Kurowski Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych przy Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej 1 zakłada zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

VII. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 7.1. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami Warunkiem realizacji zadań nakreślonych w Planie Gospodarki Odpadami jest ustalenie systemu zarządzania Planem. Zarządzanie Planem odbywa się z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 06.09.2012 r. Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie BENEFICJENCI WFOŚiGW w SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE www.ruse-europe.org Efektywna gospodarka odpadami to zintegrowany system, który opiera się na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo