Nr Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce Lipiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1058 Celem opracowania jest przedstawienie rozwoju sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia. Jest to coraz prężniej rozwijający się sektor, o czym świadczy znaczna i od 1989 r. stale rosnąca liczba podmiotów prywatnych, świadczących usługi zdrowotne. Jednocześnie ma miejsce stałe zmniejszenie się liczby placówek publicznej służby zdrowia oraz jej pracowników. W Polsce, podobnie jak w systemach ochrony zdrowia krajów wysokorozwiniętych, sektor prywatny pełni, w stosunku do sektora publicznego, tylko rolę uzupełniającą..

2 BSiE 1 1. Prywatny sektor w systemie ochrony zdrowia przed okresem transformacji W okresie socjalizmu polski sektor zdrowia został całkowicie zmonopolizowany przez państwo. Budżet państwa był jedynym źródłem finansowania, właścicielem jednostek ochrony zdrowia i miał wyłączność w prowadzeniu zakładów opieki zdrowotnej. Sektor ten miał wówczas bardzo ograniczone możliwości rozwoju, głównie ze względów ideologicznych. Panowało bowiem przekonanie, że działająca państwowa służba zdrowia jest w stanie zaspokoić potrzeby zdrowotne polskiego społeczeństwa. Obok instytucji terenowej służby zdrowia istniała również dobrze rozwinięta sieć przemysłowej i zakładowej służby zdrowia. Swobodny dostęp do państwowych instytucji opieki zdrowotnej był jednak ograniczony ze względu na zasadę rejonizacji, tj. przydziału mieszkańców określonego rejonu do placówki leczniczej i lekarzy. Rozwiązanie takie w istotny sposób ograniczało wybór lekarza i jednostki ochrony zdrowia przez pacjenta. W okresie socjalizmu istniała możliwość prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej, ale liczba pozwoleń, udzielanych na jej prowadzenie, była ściśle reglamentowana. Pozwolenia były wydawane przez władze administracyjne tylko lekarzom z tytułem specjalisty, zatrudnionym w państwowych zakładach opieki zdrowotnej (wyjątkiem byli lekarze emeryci). Uzasadnieniem działalności prywatnych gabinetów były istniejące grupy osób, które nie były objęte powszechnym ubezpieczeniem. Dotyczyło to rzemieślników, rolników indywidualnych, duchownych, osób wykonujących wolne zawody, czyli osób, które stopniowo uzyskiwały uprawnienia do korzystania z państwowej opieki zdrowotnej. Rzemieślnicy uzyskali takie prawo w 1976 r., rolnicy indywidualni rok później, a duchowni dopiero w 1989 r. Z usług sektora prywatnego korzystali również pacjenci ubezpieczeni, przede wszystkim ze względu na możliwość wyboru lekarza, gwarancję ciągłości leczenia i uzyskania konsultacji u specjalisty bez skierowania oraz w krótkim czasie. Najczęściej na leczenie w prywatnym sektorze decydowały się osoby lepiej sytuowane, którym publiczna służba zdrowia nie gwarantowała szybkiej i dobrej obsługi. Innym powodem, skłaniającym do korzystania (mimo ponoszenia dodatkowych kosztów) z usług placówek prywatnych, była potrzeba zasięgnięcia drugiej opinii co do zaleconego postępowania lub diagnozy postawionej przez lekarza świadczącego usługi medyczne w sektorze publicznym. Nie bez znaczenia był również fakt, że placówki prywatne w porównaniu z państwowymi zapewniały nieporównanie większą anonimowość leczenia oraz lepszą relację lekarz pacjent, co ma szczególne znaczenie w zakresie porad z dziedziny psychiatrii, ginekologii czy wenerologii. Pacjent, korzystający z usług prywatnych świadczeniodawców, traktowany był jak klient i pożądany konsument usług zdrowotnych, a nie jak uciążliwy petent. W sektorze prywatnym najlepiej rozwinięta była opieka stomatologiczna. Istniała sieć gabinetów dentystycznych, w których możliwe było szybsze uzyskanie porady niż w sieci gabinetów publicznych.

3 2 BSiE Sektor prywatny oferował ponadto świadczenia normalnie niedostępne w ofercie sektora uspołecznionego, jak np. z zakresu hipoterapii, apiterapii, muzykoterapii bądź nowocześniejsze świadczenia medyczne. 2. Główne regulacje prawne, sprzyjające rozwojowi niepublicznego sektora ochrony zdrowia Zmiana ustroju politycznego i społeczno-ekonomicznego w 1989 r. nie pozostała bez wpływu na sektor opieki zdrowotnej. Niezadowolenie pacjentów i pracowników służby zdrowia z funkcjonującego systemu oraz rosnące koszty jego funkcjonowania, wymusiły potrzebę głębokich zmian systemowych, w tym wprowadzenia zasad rynkowych i przełamania monopolu państwa. Stopniowo zaczęto opracowywać i wdrażać nowe regulacje prawne, będące podwaliną zmian systemowych. W latach został przyjęty pakiet ok. 20 ustaw, związanych z problematyką ochrony zdrowia, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi sektora prywatnego. Doniosłym aktem prawnym, stymulującym rozwój sektora niepublicznego, była ustawa o działalności gospodarczej (Dz.U Nr 41, poz. 324). Ta ustawa w decydujący sposób wpłynęła na rozmiar i tempo rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej. Dzięki niej powstały w zasadzie administracyjnie nieograniczone możliwości rozwoju prywatnej praktyki lekarskiej, a także zakładania prywatnych instytucji, świadczących usługi zdrowotne w formie spółek cywilnych i akcyjnych. Na znaczną skalę rozwinął się proces prywatyzacji aptek. Ustawa, dopuszczająca prywatyzację założycielską, umożliwiła tworzenie prywatnych gabinetów lekarskich, świadczących usługi na zasadzie pełnej odpłatności ze strony pacjenta. Dużą rolę w tym procesie odegrały niewątpliwie dążenia lekarzy do uzyskiwania dodatkowych dochodów, spowodowane niskimi płacami w państwowej służbie zdrowia. Niektóre prywatne zakłady opieki zdrowotnej powstawały jako efekt prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, przy których istniała przemysłowa służba zdrowia. Takim przykładem może być prywatyzacja górniczych zakładów opieki zdrowotnej, gdzie związki zawodowe i kopalnie utworzyły fundację Unia Bracka, która stała się organem założycielskim wielu nowych zakładów leczniczych. Podstawowe znaczenie dla rozwoju niepublicznego sektora służby zdrowia oraz systemu rynkowego miała ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa ta, wielokrotnie nowelizowana, poprzez wprowadzenie pojęcia samodzielnej jednostki, świadczącej usługi medyczne oraz pozwolenia na kontraktowanie świadczeń u różnych usługodawców, zniosła istniejący monopol państwa w prowadzeniu zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z ustawą, zakłady opieki zdrowotnej mogły być tworzone także przez osoby fizyczne i prawne, zarówno krajowe jak i zagraniczne, a ponadto przez: zakłady pracy, fundacje, związki zawodowe, kościoły, stowarzyszenia czy samorządy zawodowe. Ustawa ta dała dysponentom środków publicznych możliwość zlecania zadań, realizowanych przez zakłady publiczne podmiotom prywatnym, włączając je tym samym do systemu opieki zdrowotnej. Ważnym krokiem w tworzeniu nowej formuły funkcjonowania sektora niepublicznego było wejście w życie od 1 stycznia 1999 r. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U Nr 28, poz. 153). W świetle nowych regulacji, realizacja świadczeń zdrowotnych opierała się na umowach zawieranych przez płatnika (poprzednio Kasy Chorych, obecnie NFZ) z publicznymi i prywatnymi dostarczycielami usług zdrowotnych. Znaczący wpływ na rozwój prywatnych placówek medycznych miało przyjęcie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz.U Nr 91, poz. 410). Regulacje te wprowadziły nowe formy organizacyjno-prawne zarówno indywidualnych, jak i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarskich oraz położniczych.

4 BSiE 3 Kolejnym uregulowaniem prawnym, które wpłynęło na rozwój sektora prywatnego była ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U Nr 118, poz. 561). Ustawę tę można traktować jako rozwinięcie i rozszerzenie ustawy prywatyzacyjnej z 1990 r. Umożliwiała ona zmianę osobowości prawnej i przekształcenie jednostki publicznej w spółkę. Zachowała ona dwa podstawowe rodzaje prywatyzacji: prywatyzację założycielską oraz prywatyzację likwidacyjną zakładów publicznych. W przypadku prywatyzacji założycielskiej, organ założycielski ustala reguły wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego, a także wyraża zgodę na wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do spółek lub fundacji Druga możliwość prywatyzacji polega na likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W tym przypadku organ założycielski może sprzedać majątek pozostały po likwidacji, tak aby stał się on podstawą do prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Prywatyzacja likwidacyjna uniemożliwia zachowanie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych i ich finansowania w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wynika to z faktu, że umowę na udzielanie świadczeń z kasą chorych podpisał publiczny zakład, natomiast nowo powstały prywatny podmiot musi się dopiero starać o taką umowę. Ponadto ten tryb prywatyzacji uniemożliwia zachowanie ciągłości zatrudnienia pracowników likwidowanego zakładu. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przyznała szerokie preferencje pracownikom przekształcanych zakładów. I tak, osoby z co najmniej 10- letnim stażem pracy w prywatyzowanym przedsiębiorstwie uzyskały prawo do bezpłatnych akcji w ramach 15. procentowego udziału, przysługującego załodze. Z pośród innych uprawnień pracowniczych istotna jest możliwość wyboru 2/5 składu rady nadzorczej, a w spółce zatrudniającej ponad 500 osób jednego członka zarządu. W wyniku przyjęcia wymienionych rozwiązań systemowych sektor prywatny stał się równoprawnym partnerem sektora publicznego. Za zakończenie okresu dyskryminacji sektora prywatnego należy uznać włączenie go w 1993 r. do systemu świadczenia usług zdrowotnych dla osób uprawnionych. Korzyści, płynące z tytułu umów o świadczenia ze środków publicznych, były dla wielu lekarzy i średniego personelu medycznego na tyle atrakcyjne, że rezygnowali oni z pracy w sektorze publicznym, zakładając prywatne gabinety i zakłady. Często rezygnacja z zatrudnienia była wynikiem konieczności, ponieważ sektor publiczny, optymalizując zatrudnienie, zwalniał pracowników medycznych. Jednak większość pracowników służby zdrowia łączyła i nadal łączy pracę w obu tych sektorach. Dzięki temu, że sektor prywatny został włączony do systemu finansowanego ze środków publicznych, w wielu miejscowościach poprawiła się dostępność pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Wreszcie przestał on być petentem sektora publicznego, a stał się klientem, o którego zabiegać zaczęli różnorodni świadczeniodawcy. Pojawił się jakże inny pożądany element konkurencji, jakim jest staranie o kontrakty z dysponentami publicznych środków finansowych. W połowie lat 90. odnotowano nawet spadek popyty na świadczenia odpłatne, gdyż pacjenci zaczęli chętniej korzystać ze usług lekarzy, mających kontrakty, a więc świadczonych nieodpłatnie. To zachęcało innych świadczeniodawców do przystępowania do konkursu ofert, szczególnie w okresie wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wzrost ilości oraz jakości udzielanych świadczeń, większa troska o pacjenta, wzrost znaczenia prywatnych podmiotów, udzielających świadczeń, zaliczyć można do niewątpliwych osiągnięć okresu transformacji w systemie opieki zdrowotnej.

5 4 BSiE 3. Rozwój sektora prywatnego w okresie transformacji 3.1. Pracownicy medyczni Zmiany związane z przekształceniami systemowo-organizacyjnymi w ochronie zdrowia wpłynęły w znaczącym stopniu na rozmiary zatrudnienia w tym sektorze. Te zmiany były różne w odniesieniu do poszczególnych grup zawodowych. I tak, w całym okresie transformacji znacznemu zwiększeniu uległo zatrudnienie farmaceutów (o 8,3 tys. między rokiem 2002 a 1991 r., tj. o ponad połowę). Znaczna ich część pracuje w prywatnych placówkach, których liczba wyraźnie wzrosła. W latach miał miejsce systematyczny wzrost liczby zatrudnionych lekarzy, po czym w latach następnych ten trend uległ odwróceniu; w okresie zatrudnienie z roku na rok malało. Jednak liczba pracujących lekarzy w 2002 r. była o 7,4% wyższa w porównaniu z 1991 r. Tabela 1. Zatrudnienie personelu medycznego w wybranych latach (stan na 31 grudnia) Zatrudnienie w tys Lekarze 82,0 89,4 91,1 87,5 86,6 88,1 Dentyści 17,5 17,8 17,6 13,3 10,1 10,8 Farmaceuci 16,1 19,5 20,6 20,3 23,8 24,4 Pielęgniarki 204,0 211,5 217,2 197,1 186,5 185,9 Położne 23,7 24,4 24,8 22,7 21,7 21,6 Źródło: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, GUS, Warszawa, roczniki z lat Z drugiej strony, w latach zmniejszyło się o prawie 40% zatrudnienie stomatologów oraz o ok. 10% zatrudnienie pielęgniarek oraz położnych. Ponadto w publicznej służbie zdrowia ma miejsce bardzo znaczący spadek zatrudnienia personelu medycznego ze wszystkich grup zawodowych. Wzrost liczby instytucji świadczących usługi medyczne w sektorze prywatnym powoduje, że znajduje w nim zatrudnienie coraz większa liczba pracowników medycznych. Duża część personelu medycznego łączyła i nadal łączy pracę w sektorze prywatnym i sektorze publicznym Prywatne apteki W tej gałęzi, ściśle związanej ze zdrowiem, działają niemal wyłącznie podmioty prywatne. Wejście w życie ustawy o działalności gospodarczej spowodowało szybki rozwój nowych placówek aptecznych. Już w 1990 r. 43,9% ogólnej liczby aptek było prywatnych, a rok później już 79,8%. W kolejnych latach odsetek aptek prywatnych systematycznie się zwiększał, dochodząc do 93,7%. W latach podwoiła się liczba aptek ogółem, co znacząco poprawiło dostępność ludności do tych placówek. I tak, wydatnie zmniejszyła się liczba ludności, przypadająca na 1 aptekę z 9,6 tys. do 3,9 w mieście oraz z 13,8 tys. do 8,8 tys. na wsi. 3.3 Prywatne gabinety lekarskie oraz indywidualne i grupowe praktyki lekarskie Podobnie jak w przypadku aptek, tworzenie prywatnych gabinetów lekarskich umożliwiła ustawa o działalności gospodarczej. Najszybciej zwiększała się liczba gabinetów lekarskich, których uruchomienie i świadczenie przez nie usług, nie wymagało dużych kosztów (przeważnie w miastach). Dla wielu pracowników służby zdrowia np. emerytów, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w sektorze publicznym, praca w tych placówkach stanowiła tylko uzupełniające, choć niekiedy istotne źródło dochodów.

6 BSiE 5 Do 1998 r., jak wykazuje analiza danych statystycznych, systematycznie zwiększała się liczba prywatnych gabinetów zarówno lekarskich, jak i stomatologicznych. Od 1999 r, a więc od czasu wprowadzenia kas chorych, dane GUS obejmują tylko gabinety, udzielające świadczeń wyłącznie w oparciu o środki niepubliczne, a więc bez placówek, mających zawarte kontrakty ze świadczeniodawcami publicznymi. Wejście w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym spowodowało spadek liczby świadczeniodawców, działających wyłącznie w oparciu o środki prywatne. Nastąpił za to bardzo wyraźny, prawie 4-krotny wzrost indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich, mających kontrakty z kasami chorych, a więc finansowanych ze źródeł publicznych. W porównaniu z 1998 r. ogólna liczba praktyk zwiększyła się 9-krotnie, w tym szczególnie dynamicznie w miastach. Tabela 2. Prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne Lata Gabinety lekarskie ( w tys.) 28,0 28,9 36,0 44,6 50,2 44,3* 30,4* 31,0* 22,3* Gabinety dentystyczne (w tys.) 11,7 12,1 15,4 18,0 18,6 17,3* 10,6* 9,7* 7,0* * podmioty udzielające świadczeń wyłącznie w oparciu o środki niepubliczne. Źródło: Rocznik Statystyczny 2003, GUS, Warszawa 2003 r. O dużym popycie na usługi medyczne świadczone przez prywatne gabinety wskazuje zwiększająca się liczba udzielanych porad. Od 1998 r. coraz więcej ich odbywa się w prywatnych gabinetach lekarskich, które są finansowane ze środków publicznych, co powoduje większą dostępność świadczeń dla osób ubezpieczonych. Jednocześnie fakt ten wskazuje na wzrost zainteresowania kontraktami zawieranymi przez prywatnych świadczeniodawców z dysponentami środków finansowych. Sytuacja nie jest tak jednoznaczna w przypadku porad dentystycznych. System ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje tylko ich stosunkowo wąski zakres, co niejako wymusza korzystanie z usług sektora prywatnego. Tabela 3. Indywidualne oraz grupowe praktyki lekarskie finansowane ze środków publicznych Lata Dynamika 2002/1998 Praktyki ogółem ,6 w mieście ,9 na wsi ,3 Źródło: jak w tabeli 1 i 2. Niewielka, w porównaniu z okresem wcześniejszym, liczba porad finansowanych ze środków niepublicznych w latach , oznaczać może zmniejszoną (ze względów finansowych) dostępność świadczeń stomatologicznych dla wielu grup ludności. Jak wykazują badania na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski, w 2003 r. spadł poziom opłacania usług stomatologicznych ze źródeł prywatnych, choć nadal połowa korzystających z tej opieki płaci za nią z własnej kieszeni. Tabela 4. Porady udzielone w prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych (w tys.) Lata Porady lekarskie * 13800* 12100* 13000* 70001** ** ** Porady stomatologiczne * 5400* 7800* 5700* * podmioty udzielające świadczeń wyłącznie w oparciu o środki niepubliczne, ** usługi finansowane ze środków publicznych. Źródło: jak w tabeli nr 1 i 2.

7 6 BSiE Boom w powstawaniu nowych gabinetów i praktyk lekarskich można tłumaczyć zarówno coraz gorszym stanem państwowej służby zdrowia, jak i pozytywnym nastawieniem obywateli do prywatnych świadczeń medycznych. Prywatna opieka zdrowotna, na co wskazują liczne sondaże opinii publicznej, jest lepiej oceniana w stosunku do państwowej w zakresie: sprawności funkcjonowania, wykorzystania nowoczesnych metod leczenia, dostępu do świadczeń, zatrudniania fachowego personelu, oferowania szybkiej pomocy, poczucia bezpieczeństwa, traktowania pacjenta. Jedyna kategoria, w której publiczna opieka zdrowotna uzyskuje przewagę to bezpłatność świadczeń Sektor prywatny w systemie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej W okresie transformacji zaszły istotne zmiany w zakresie liczebności i rozmieszczenia placówek większych aniżeli gabinety prywatne czy prywatne praktyki, jakimi są zakłady opieki zdrowotnej w lecznictwie ambulatoryjnym. Niekorzystna sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw spowodowała zmniejszenie się liczby zakładów opieki zdrowotnej, szczególnie placówek zakładowej czy przemysłowej służby zdrowia. Na skutek trudności budżetowych i konieczności restrukturyzacji, wyraźnie zmniejszyła się także liczba rejonowych zakładów ambulatoryjnych, ośrodków zdrowia, zakładów świadczących usługi z zakresu medycyny pracy. Wiele przychodni rejonowych zostało połączonych z przychodniami specjalistycznymi. Tabela nr 5. Zmiany liczebności niektórych zakładów opieki ambulatoryjnej w okresie transformacji Dynamika Wyszczególnienie /1991 Przychodnie ,7 Przychodnie medycyny pracy ,9 Ośrodki zdrowia ,5 Prywatne zakłady opieki ambulatoryjnej 299* ,6 * 1994 r. Źródło: Roczniki Statystyczne za lata W okresie transformacji zmniejszyła się baza lecznictwa ambulatoryjnego, co spowodowało zmniejszenie liczby udzielanych porad na 1 mieszkańca (z 7,0 w 1991 r., do 6,4 w latach i 6,0 w 1999 r. oraz 6,2 w 2002 r.). Istotne jest, że to zmniejszenie się liczby placówek leczniczych miało miejsce w sektorze publicznym, w przeciwieństwie do szybko rozwijającego się sektora prywatnego. Pomiędzy rokiem 1994 a rokiem 2000 liczba prywatnych zakładów ambulatoryjnych wzrosła aż 13-krotnie. Ten proces zapoczątkowała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, przewidująca także inny (oprócz instytucji publicznych) organ założycielski takiego zakładu. Zakłady opieki ambulatoryjnej tworzone były nie tylko przez osoby prywatne, ale i liczne fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe czy kościoły. Sukcesywny wzrost udziału sektora prywatnego częściowo rekompensował spadek liczby publicznych zakładów leczniczych. Liczba prywatnych gabinetów (tabela 3) w porównaniu z liczbą prywatnych zakładów opieki zdrowotnej jest zdecydowanie wyższa. Zakłady, jako podmioty większe, wymagają większych nakładów kapitałowych, a ponadto stawiane są im wyższe wymagania co do warunków lokalowych, sanitarnych czy wyposażenia w sprzęt, w porównaniu z praktykami prywatnymi. Najbardziej dynamiczny wzrost liczby prywatnych

8 BSiE 7 zakładów ambulatoryjnych odnotowuje się po wprowadzeniu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czyli od 1999 r., kiedy to podmioty prywatne mogły, na znacznie szerszą niż uprzednio skalę, korzystać z publicznych środków finansowych. Wpływ na stale wzrastającą liczbę porad w prywatnych zakładach opieki ambulatoryjnej ma bez wątpienia coraz gorszy stan publicznej służby zdrowia oraz duża akceptacja społeczna dla prywatnych świadczeniodawców Sektor prywatny w systemie opieki stacjonarnej Na początku transformacji liczba prywatnych szpitali była niewielka, gdyż uruchomienie tego rodzaju placówki wiąże się z dużymi nakładami finansowymi (zarówno na budowę, zakup sprzętu, jak i jego funkcjonowanie), a okres zwrotu zainwestowanego kapitału jest z reguły długi. Działalności tej, w polskich warunkach, towarzyszy duża niepewność, wynikająca z faktu słabo rozwiniętego rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 1, a także ograniczonych możliwości ponoszenia przez pacjentów kosztów leczenia w placówkach lecznictwa stacjonarnego, z własnych środków finansowych. Dopiero w drugiej połowie lat 90-tych, w wyniku prywatyzacji placówek publicznych, zaczęło powstawać coraz więcej szpitali. Niektóre ze szpitali odzyskiwane były przez ich dawnych właścicieli, często zgromadzenia zakonne jak np. Ojców Bonifratrów w Krakowie czy Sióstr Elżbietanek w Warszawie. Zauważalny jest stały wzrost infrastruktury prywatnego lecznictwa stacjonarnego, tj. nie tylko szpitali, ale i oddziałów szpitalnych oraz łóżek. O ile w 1993 r. szpitale prywatne stanowiły tylko niecały 1% ogółu szpitali, o tyle w 2002 r. już 8,2%. Tabela 6. Podstawowe dane dotyczące prywatnych szpitali Wyszczególnienie Dynamika 2002/1997 Liczba szpitali ,4 Liczba oddziałów ,4 Liczba łóżek Liczba leczonych w tys. 6,8 5,3 12,6 16,5 23,0 69,7 102,9 167, Średni pobyt w dniach 2,7 5,6 3,2 5,5 5,6 5,6 X Liczba szpitali prywatnych w stosunku do szpitali ogółem 0,99 1,0 1,2 1,9 1,8 2,2 4,1 6,1 8,2 X Źródło: Roczniki Statystyczne za lata Wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego nie spowodowało natychmiastowego, znaczącego wzrostu liczby prywatnych szpitali. Wzrost taki nastąpił dopiero w 2000 r., co należy tłumaczyć długim okresem powstawania tego typu placówek oraz dużej niepewności co do nowego systemu finansowania ze strony kas chorych. Systematycznie wzrasta natomiast liczba pacjentów leczonych w prywatnych szpitalach. Z placówek tych korzystają przede wszystkim osoby posiadające prywatne ubezpieczenia zdrowotne, głównie polisy tzw. firm abonamentowych. Coraz więcej prywatnych szpitali ma także podpisane kontrakty z dysponentami środków publicznych, czyli obecnie Narodowym Funduszem Zdrowia. 1 Głównie na skutek małego zainteresowania dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

9 8 BSiE 4. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne W okresie transformacji powstały możliwości zawierania dobrowolnych, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych zarówno w firmach ubezpieczeniowych, jak i firmach świadczących usługi medyczne w formie przedpłat (abonamentów). To dodatkowe ubezpieczenie najczęściej jest kupowane przez pracodawców, którzy starają się związać pracowników z firmą nie tylko wysokimi zarobkami, ale i dodatkowymi bonusami. To, że pracodawca opłaca dodatkowe świadczenia zdrowotne pracownikom nie jest tylko wyrazem jego dobrej woli, lecz wynika również z ekonomicznej kalkulacji. Świadczenia medyczne można bowiem wliczyć w koszty własne firmy. Jednocześnie, dzięki zagwarantowanym w ramach ubezpieczenia badaniom profilaktycznym, szczepieniom oraz szybkim świadczeniu pomocy medycznej, pracodawca ponosi mniejsze ryzyko strat z powodu absencji chorobowej pracownika. Pracodawcy najchętniej dodatkowo doubezpieczają pracownika w kilku działających na terenie naszego kraju centrach medycznych (przykładowo: Medicover, Falck, Enel-med., Luxmed), oferujące w zamian za stałą miesięczną opłatę świadczenia w formie tzw. abonamentu na leczenie. Każda z tych firm proponuje przy tym kilka wariantów świadczeń, tj. koszyków świadczeń (inaczej kart abonamentowych). I tak, można skorzystać z wariantu minimalnego, zawierającego tylko podstawowe świadczenia profilaktyczne i leczenie przez lekarza pierwszego kontaktu, ale także wybierać warianty droższe, oferujące coraz bardziej rozbudowany zakres świadczeń, np. hospitalizację w jednoosobowym pokoju. Taka zróżnicowana oferta ubezpieczeniowa pozwala pracodawcom dostosować zakres świadczeń do swoich możliwości finansowych oraz indywidualnych potrzeb pracownika. Należy przy tym podkreślić, że abonamenty mogą również nabywać osoby indywidualne, choć do ograniczonego wieku (zwykle 60 lat). O ile jednak cena abonamentu miesięcznego dla pracownika wynosi od 30 do 100 zł, 2 o tyle cena takiego samego pakietu dla klienta indywidualnego jest przeciętnie 4-krotnie wyższa. Dla osób indywidualnych bardziej opłacalne jest nabywanie tzw. pakietów rodzinnych, obejmujących świadczenia dla wszystkich członków danej rodziny. Firmy abonamentowe gwarantują, w zamian za comiesięczną składkę, dostęp do usług medycznych, udzielanych z reguły przez własnych świadczeniodawców. W przypadku braku własnej bazy leczniczej (szpitalnej, określonych specjalistów, odpowiedniego sprzętu) świadczenia oferowane w pakiecie ubezpieczeniowym można otrzymać u zewnętrznych świadczeniodawców, z reguły z sektora prywatnego. Kontrakty na leczenie szpitalne podpisywane są nie tylko z placówkami prywatnymi, ale także z publicznymi. Np. firma Medicover w Warszawie ma zarezerwowane łóżka w szpitalu klinicznym ginekologiczno-położniczym na ul. Karowej oraz w Akademii Medycznej na ul. Banacha. Wykupienie abonamentu zwiększa dostępność wielu świadczeń. Wspomniany Medicover prowadzi we wszystkie dni w roku całodobowe usługi tzw. gorącej linii, co zapewnia natychmiastowy kontakt z lekarzem w razie nagłej choroby lub pogorszenie stanu zdrowia, możliwość zamówienia wizyty domowej oraz przewiezienia do szpitala 3. W przypadku opieki ambulatoryjnej pacjent ma możliwość wyboru lekarza pierwszego kontaktu, który kieruje całym procesem leczenia kieruje do specjalistów, na badania itp. Wszystkie wizyty ambulatoryjne odbywają się w uzgodnionym z pacjentem czasie, co eliminuje uciążliwe oczekiwanie. Pacjent nie tylko jest petentem firmy, ale także osobą współodpowiedzialną za stan swojego zdrowia. Ma możliwość uczestniczenia w organizowanych specjalnie dla niego poga- 2 Przy kalkulowaniu składki przyjmuje się średnie, grupowe ryzyko dla danej populacji. Dla klientów indywidualnych ryzyko takie kalkulowane jest oddzielnie dla każdego ubezpieczanego. 3 Ponadto hospitalizowany chory jest odwiedzany przez swojego lekarza prowadzącego, który może zlecić dodatkową opiekę pielęgniarki z Medicoveru.

10 BSiE 9 dankach i prelekcjach z zakresu profilaktyki zdrowotnej, skorzystania z zalecanych przeglądów zdrowotnych oraz szczepień. Firma Medicover prowadzi także stałe monitorowanie tzw. satysfakcji pacjenta. Przybiera ono z reguły formę ankiety, a zawarte w niej pytania dotyczą np. oceny fachowości czy uprzejmości personelu medycznego. Niewątpliwie przyszłość prywatnego sektora opieki zdrowotnej jest w dużym stopniu zależna od rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jednakże, jak wykazują badania 4, w 2003 r. skłonność do kupowania polisy dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych jest bardzo niska. Nawet spośród osób, które byłyby skłonne taką polisę kupić, najwyższy odsetek (12 %) przeznaczyłby na taką polisę nie więcej niż 100 zł miesięcznie. Faktycznie tylko 5% gospodarstw domowych (nieco więcej niż trzy lata temu) korzysta z opieki finansowanej przez pracodawcę (w ramach abonamentu). Są to w znacznej mierze mieszkańcy dużych miast, osoby w średnim wieku, z wyższym wykształceniem oraz większymi niż przeciętnie dochodami. 5. Podsumowanie Niewątpliwie, w okresie transformacji, zmieniło się miejsce sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia oraz zadania, jakie ten sektor realizuje. W okresie socjalizmu tylko w tym sektorze istniała, jakże pożądana przez pacjenta, możliwość wyboru placówki leczniczej, lekarza, skorzystania ze świadczeń w stosunkowo krótkim czasie oraz z metod diagnostycznych i leczniczych, których nie zapewniała państwowa służba zdrowia. Oprócz większej dostępności świadczeń równie istotny był fakt zaspokajania przez sektor prywatny takich potrzeb pacjenta, jak: poczucie zrozumienia, intymności w kontaktach z personelem medycznym, przyjaznego stosunku lekarza do pacjenta, ciągłości leczenia i opieki. Postępujące procesy transformacji rozpoczęte po 1989 r. oraz narastające dysproporcje pomiędzy potrzebami pacjentów i pracowników służby zdrowia, a możliwością ich zaspokojenia doprowadziły do zmian regulacji prawnych, a w konsekwencji do stworzenia warunków intensywnego rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej, konkurencyjnego w stosunku do sektora publicznego. Przyjęte rozwiązania systemowe, a zwłaszcza możliwości zawierania przez prywatnych świadczeniodawców umów z dysponentami środków publicznych były dla wielu lekarzy i pielęgniarek na tyle atrakcyjne, że rezygnowali oni z pracy w sektorze publicznym i rejestrowali prywatne gabinety i zakłady. Niektóre prywatne jednostki opieki zdrowotnej były całkowicie nowymi placówkami, a inne powstawały jako efekt przekształceń instytucji państwowych. W wyniku transformacji sektor prywatny został włączony do systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych dzięki czemu pacjenci uzyskali możliwość leczenia się poza sektorem publicznym (w znacznie większym niż uprzednio zakresie). Obecnie pacjent nie jest już przypisany do przychodni, ale ma wybór placówki świadczącej usługi nawet w sektorze prywatnym bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wielu bowiem prywatnych świadczeniodawców przystępuje do konkursów ofert, organizowanych przez dysponentów świadczeń zdrowotnych. Coraz większa rzesza lekarzy, prowadzących praktyki prywatne ma podpisane kontrakty z NFZ (dawniej z kasą chorych). W wielu miejscowościach poprawił się dostęp do usług zdrowotnych. Pacjent wreszcie przestał być petentem sektora publicznego, a stał się klientem, o którego zaczęto zabiegać w sektorze prywatnym i publicznym. Zwiększająca się ilość podmiotów, świadczących usługi medyczne, spowodowała pojawienie się elementów konkurencji. Jednostki konkurowały ze sobą w staraniach o pacjenta, jak i w staraniach o kontrakty z dysponentami środków publicznych. 4 Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego,

11 10 BSiE Sektor prywatny to również coraz dynamiczniej rozwijające się firmy świadczące usługi medyczne w systemie przedpłat (abonamentów). Słabo natomiast rozwija się system prywatnych polis zdrowotnych. Coraz więcej osób, głównie pracowników ma abonamenty i polisy ubezpieczeń zdrowotnych kupowane przez pracodawców. Nabywcami abonamentów są głównie ci pracodawcy, którzy starają się pozyskiwać pracowników nie tylko wysokimi zarobkami, ale również innymi bonusami. Wykupiony abonament gwarantuje pewien pakiet usług medycznych, zróżnicowany w zależności od ceny tego abonamentu. Od połowy lat dziewięćdziesiątych powstało kilkanaście firm, w tym kilka ogólnopolskich, które oferują usługi lecznicze za stałą miesięczną opłatę. Pomimo dużych zmian, dokonujących się przez cały okres transformacji, publiczny sektor ochrony zdrowia był i jest, w polskiej służbie zdrowia, sektorem dominującym (pomimo dynamicznego rozwoju sektora prywatnego). Placówki prywatne oferują pacjentom większy komfort, anonimowość leczenia i lepszą relację lekarz pacjent, lepiej zaspokajają ich potrzebę intymności. Pacjenci ponadto częstokroć chętniej wybierają leczenie w sektorze prywatnym ze względu na całkowitą swobodę wyboru lekarza (przez to ciągłość leczenia), a także możliwość konsultacji u specjalisty bez skierowania. Leczenie i dbanie o zdrowie coraz częściej wymaga ponoszenia wydatków z własnej kieszeni. Nie zawsze jest to konieczne, ale niekiedy wynika z chęci nabycia usługi wyższej jakości, komfortowych warunków leczenia lub też zdobycia świadczenia w krótszym terminie. Również błędy organizacyjne, wynikające z procedury kontraktowania świadczeń, są częstym powodem kierowania się pacjentów do placówek prywatnej służby zdrowia. Skoro pacjent nie może uzyskać świadczenia w placówce państwowej, musi udać się do prywatnej. Wykorzystana literatura: 1. M. Bałtowska, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena, PWN 1998 r. 2. M. Berek, ZOZ do prywatyzacji, Gazeta Prawna nr 222/2001, dodatek nr Z. Czepulis-Rutkowska, Jak oceniać Kasy Chorych, Polityka Społeczna nr 10/ Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, 5. B. Jaworska-Łuczak, Prywatyzacja w ochronie zdrowia w Polsce analiza systemu obecnego i prognoza na przyszłość, Zdrowie Publiczne nr 112/2002 r. 6. J. Marciniak, Prywatyzacja ochrony zdrowia. Rozważania optymistyczne, Służba Zdrowia nr 1/200o r. 7. D. Safjan, Zakład opieki zdrowotnej posiadający osobowość prawną jako nowa forma organizacyjna. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Antidotum nr 4/ K. Tymowska, Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, luty 1999 r.

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora prywatnego w systemie opieki zdrowotnej

Rozwój sektora prywatnego w systemie opieki zdrowotnej dr Jolanta Świderska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Denticus e-mail: jolanta-swiderska@o2.pl Rozwój sektora prywatnego w systemie opieki zdrowotnej Streszczenie Sektor prywatny w systemie opieki

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 108/2014

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 108/2014 Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 108/2014 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH A.D. 2014 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

I. Zasady systemu ochrony zdrowia

I. Zasady systemu ochrony zdrowia REKOMENDACJE KONFERENCJI BIAŁEGO SZCZYTU" z dnia 19 marca 2008 r. I. Zasady systemu ochrony zdrowia 1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Źródła danych Podstawą przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Rozmowa z Pawłem Kalbarczykiem, Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w PZU Życie SA Jak ocenia Pan trwającą już kilka lat reformę polskiej służby zdrowia?

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński Warszawa, 05 czerwiec 2012 roku Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Na podstawie artykułu 191 i 192 uchwały Sejmu z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Wrocław 11 października 2011 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Agenda 1 Historia firmy 2 Profil działalności i pozycja rynkowa 3 Program kompleksowej opieki medycznej 4 Główne wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Luty 2008 Sytuacja obecna Nie wlewać pieniędzy do dziurawych naczyń - Donald Tusk, premier RP Pomimo rosnącego

Bardziej szczegółowo

JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH

JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJEWÓDZTWACH: JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH 1977-1995 SIERPIEŃ 1997 URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO

Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Finansowe i prawne warunki realizacji przez samorządy lokalne zadań w zakresie ochrony zdrowia (TEZY) Dr

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. W pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Dorota M. Fal Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne -efektywny

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 02.02.2015 Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24 00-576 Warszawa tel/fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze) Anna Sadkowskaa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota sadkowskaanna@wp.pl; sekretariat@szpzlo-ochota.pl Warszawa, dnia 15.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce?

Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Szymon Goc Starszy Menedżer w Dziale Rozwiązań Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych Ilona Gierczyk Starszy Konsultant w Dziale Rozwiązań Aktuarialnych

Bardziej szczegółowo

Rola sektora prywatnego w podaży usług zdrowotnych w Polsce. Joanna Zmarzlik Magdalena Pawlet

Rola sektora prywatnego w podaży usług zdrowotnych w Polsce. Joanna Zmarzlik Magdalena Pawlet Rola sektora prywatnego w podaży usług zdrowotnych w Polsce Joanna Zmarzlik Magdalena Pawlet Na rynku usług medycznych istnieją dwa sektory działalności: 1. sektor publiczny oraz 2. sektor niepubliczny,

Bardziej szczegółowo

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 1 Ponad 12.600 pracowników Ponad 13 mln klientów Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 2 Grupa SIGNAL IDUNA powstała

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 29 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 PRZYKŁADOWE STRONY Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Wielkość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w latach 2012-2021 Struktura wydatków Na

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r.

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. Plan: Informacje organizacyjne Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia (Raport MZ, propozycje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX z dnia 27 czerwca 2012r. S T A T U T U SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZESZCZOWIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX z dnia 27 czerwca 2012r. S T A T U T U SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZESZCZOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.110.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. S T A T U T U SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZESZCZOWIE Spis treści Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej?

Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej? Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej? Małgorzata Majer Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Prezes Zarządu Głównego i Oddziału Centralnego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji.

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik 16 kwietnia 2014 r. Debata z cyklu Innowacje w systemie szczepień ochronnych - czy można

Bardziej szczegółowo

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Dagmara Walada Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Plan prezentacji 1. Pojęcie bezrobocia 2. Stopa Bezrobocia i bezrobotni 3. Przyczyny bezrobocia 4. Bezrobocie w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi 1 Wydajność, wynagradzanie oraz lojalność pracowników stanowią największe wyzwania polityki personalnej (źródło: The Boston Consulting Group

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym systemowe ramy dla funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Plan Prezentacji 1) : czy konieczna jest ustawowa regulacja dodatkowych ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Mazowieckie Centrum Reumatologii

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 11.02.2015 Dr n.med. Tomasz Kmieć Klinika Neurologii IP Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa Al.Dzieci Polskich 20 22 815 7405, f. 22 815 7402,t.kmiec@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

O P I E K A M E D Y C Z N A S Y S T E M O P T U S

O P I E K A M E D Y C Z N A S Y S T E M O P T U S O P I E K A M E D Y C Z N A S Y S T E M O P T U S w w w. o p t u s. p l Nazywamy się OPTUS Jesteśmy w dobrym towarzystwie! Jesteśmy dumni, że stanowimy część Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

Szybki dostęp do usług medycznych

Szybki dostęp do usług medycznych Ubezpieczenie Moje Zdrowie Szybki dostęp do usług medycznych Wiemy, co się liczy! Z Tobą od A do Z Zdrowie przede wszystkim Troszczysz się o nie na co dzień. Starasz się zapobiegać, ale czasem konieczne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce.

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. Mimo, że pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce stale się poprawia, to wciąż widoczne

Bardziej szczegółowo

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 12 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w Polsce 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucyjna ochrona zdrowia Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE. I. Postanowienia ogólne.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE. I. Postanowienia ogólne. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE I. Postanowienia ogólne. 1 1, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie - zwany dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2014 Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka Warszawa, 20.01.2014 Katedra Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, paw.

Bardziej szczegółowo

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S w w w. o p t u s. p l Nazywamy się OPTUS Stanowimy część Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - należącego od lat do czołówki europejskiej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ za okres od 01.01.2014 do 31.10.2014r.

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ za okres od 01.01.2014 do 31.10.2014r. Warszawa, 14.02.2014r. Barbara Kołakowska Caritas AW, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62 Tel. 22 826 5604 Fax. 22 635 2525 bkolakowska@caritas.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) z angielskiego ManagedHealth Care plan KOZ ( program KOZ )-konkretna organizacja,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej w spółkę - ekspertyza

Przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej w spółkę - ekspertyza Przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej w spółkę - ekspertyza Marcin Kautsch Jarocin 18.12.2008 1 Cel Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Powiatu Jarocińskiego. Jego celem jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 28/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku

Bardziej szczegółowo

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza. Prof.

Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza. Prof. Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza Prof. Piotr Czauderna ZDROWIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH WARTOŚCI DLA POLAKÓW Zmiana języka (zamiast

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia Compensa Zdrowie Compensa Zdrowie to dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w około 1000 placówkach Centrum Medycznego Lux Med (dawnych CM LIM) w całej Polsce. Wykupując

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo