Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce"

Transkrypt

1 Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie złożoność czynników decydujących o porażce wyborczej Założeniem niniejszego opracowania1 jest próba zdefiniowania błędów popełnianych podczas organizacji kampanii wyborczych, a na ich podstawie podanie przyczyn klęsk wyborczych. Autor ma bowiem na celu wywołanie wśród specjalistów szerokiej dyskusji dotyczącej analizy przyczyn klęsk wyborczych komitetów, a następnie wskazanie działań niezbędnych do realizacji sukcesu wyborczego, rozumianego jako zdobycie mandatów. Ze względu na charakter pracy (w tym jej możliwości objętościowych) autor świadomie nie dokonuje podziału popełnianych błędów ze względu na charakter wyborów (samorządowe, parlamentarne czy prezydenckie) czy też wielkość okręgów wyborczych. Co więcej, nie dokonuje podziału błędów na te popełniane przez komitety wyborcze funkcjonujące na rynku politycznym przez dłuższy czas (czyli kojarzące się na przykład ze znanymi i cieszącymi się poparciem społecznym partiami politycznymi) i na błędy komitetów, które powstają ad hoc, czyli jedynie na potrzeby kampanii wyborczej. Autor artykułu nie rości sobie jednocześnie prawa do zdefiniowania zbioru zamkniętego błędów popełnianych przez sztaby wyborcze, wręcz przeciwnie poprzez dalsze badania 1 Podstawowe tezy niniejszego artykułu miałem możliwość wygłosić podczas warsztatów organizowanych przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu w maju 2010 roku. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni specjaliści reprezentujący różne ośrodki akademickie w Polsce, które zajmują się badaniami nad marketingiem politycznym. Okres warsztatów zbiegł się z przygotowaniami do samorządowej kampanii wyborczej, co jednoznacznie miało wpływ na wybrany przeze mnie temat wystąpienia. Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:18

2 108 SEBASTIAN DROBCZYŃSKI oraz przy pomocy specjalistów z różnych dziedzin nauki będzie dążył do jego poszerzania. Autor pracy, na podstawie swojego kilkunastoletniego doświadczenia w dziedzinie marketingu politycznego2, przyjął tezę, że nie można jednoznacznie wskazać jednego czynnika odpowiedzialnego za brak sukcesu wyborczego komitetu. Splot czynników decydujących zarówno o sukcesie, jak i o porażce wyborczej jest na tyle duży, że nie można zaszeregować go do jednej grupy zdarzeń. Co więcej, aby zrozumieć sztukę budowy kampanii wyborczej komitetu, począwszy od budowy strategii wyborczej, poprzez harmonogram działań, a kończąc na obronie przed kontratakami przeciwników należy sięgnąć do różnych dziedzin nauki, takich jak: socjologia, psychologia, marketing, zarządzanie zespołami ludzkimi, których duża rozpiętość tematyczna najlepiej obrazuje tezę o wielości czynników wpływających na klęski wyborcze. Istota wyborów Wybory do organów przedstawicielskich państwa są nieodłącznym elementem formy rządów zwanych demokratycznymi. To bowiem w demokracji pośredniej idea suwerenności ludu (narodu) jest realizowana za pośrednictwem reprezentantów wyłonionych w demokratycznych wyborach3. Wybory definiowane są jako metoda służąca wyłonieniu spośród kandydatów osób, które mają piastować określone obieralne stanowiska lub urzędy publiczne. Metoda ta stała się jednym z najbardziej skutecznych narzędzi służących okresowemu egzekwowaniu przez suwerena odpowiedzialności politycznej osób pełniących funkcje publiczne. W drodze demokratycznych wyborów określona ekipa polityczna zdobywa tymczasową inwestyturę do rządzenia państwem, będącą efektem wyrażenia przez społeczeństwo w indywidualnym akcie głosowania swoistego votum zaufania dla grupy liderów politycznych. W praktyce wybory są niczym innym jak formą zbiorowej decyzji podjętej przez określoną wspólnotę polityczną co do układu rywalizacyjnych powiązań między partiami tworzącymi parlamentarny system partyjny, determinującą sam fakt zaistnienia partii na arenie parlamentarnej oraz jej siłę polityczną, warunkowaną 2 Sebastian Drobczyński od 1997 roku czynnie uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu zwycięskich kampanii politycznych i wyborczych; między innymi jako szef sztabu, rzecznik prasowy, doradca polityczny. Twórca wielu udanych kampanii politycznych i wyborczych, zarówno samorządowych, jak i parlamentarnych. Autor strony Internetowej: 3 M. Chmaj, W. Sokół (red,), Mała encyklopedia wiedzy politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 53. Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:18

3 109 Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce w znacznym stopniu przez rozmiar zdobytej reprezentacji. Wybory jako akt polityczny, kreujący określoną politykę państwa i selekcjonujący osoby odpowiedzialne za jej realizację, zostały zdominowane przez partie polityczne, i to one decydują o wstępnej selekcji kandydatów, charakterze kampanii wyborczej i strategiach politycznych. Partyjni kandydaci są również głównymi beneficjentami w tej rywalizacji politycznej. Ta partyjna orientacja wyborów może przybierać różne formy i zakres, a decyduje o tym ustawodawca adaptując określone instytucje w ramy ordynacji wyborczej. W procesie rywalizacji wyborczej uczestniczą więc partie polityczne oraz wyborcy, i w ostatecznym rozrachunku wynik tej rywalizacji pozostaje produktem wzajemnych oddziaływań pomiędzy tymi podmiotami. Sukces partii politycznej uzależniony jest od możliwości kontrolowania określonego segmentu elektoratu, na tyle dużego, by jego głosy pozwoliły na odniesienie zwycięstwa wyborczego. Partie polityczne rywalizują więc na rynku wyborczym i dla własnego bezpieczeństwa starają się go kontrolować, czyli zawęzić. Oznacza to, iż przy użyciu różnych metod dążą do stworzenia relatywnie silnych powiązań z częścią elektoratu i zapewnienia sobie w ten sposób stabilnej klienteli wyborczej4. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż największą szansę zdobycia władzy w kraju mają główne siły polityczne funkcjonujące na rynku politycznym, jednakże zgodnie z zasadami demokratycznymi prawo ubiegania się o mandaty przedstawicielskie do poszczególnych organów państwa przysługuje również pozostałym uczestnikom życia politycznego i społecznego. Z punktu widzenia marketingu politycznego wybory są traktowane jako główna, finalna transakcja rynku politycznego. Akt wyborczy osoby uprawnionej do głosowania oznacza aprobatę dla obranego przez siebie towaru politycznego (partii, programu, polityków), czyli nabycie towaru oraz wyrażenie zgody na sprawowanie władzy przez wybranych polityków5. W literaturze znaleźć można dwa przeciwstawne stanowiska na temat funkcji wyborów rywalizacyjnych. Pierwsze traktuje wybory jako mechanizm, za pomocą którego społeczeństwo rozlicza polityków za ich działalność, a jednocześnie zmusza ich do przedstawiania programów, które są odzwierciedleniem oczekiwań społecznych. Pogląd ten kładzie nacisk na oddolne funkcje wyborów, w tym rekrutację polityków, reprezentację, tworzenie rządu, wpływanie na program polityczny. Drugie stanowisko, bardziej radykalne, definiuje wybory, jako narzędzie sprawowania kontroli przez rząd i elitę 4 A. Antoszewski i R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 1998, s J. Muszyński, Leksykon marketingu politycznego, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2001, s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:18

4 110 SEBASTIAN DROBCZYŃSKI polityczną nad społeczeństwem. Zgodnie z tym poglądem społeczeństwo jest bierne, podatne na wpływy, a tym samym łatwiejsze do rządzenia. Pogląd ten odwołuje się do odgórnych funkcji wyborów, takich jak: uzyskiwanie legitymacji, kształtowanie opinii publicznej i wzmacnianie elit. Należy jednak pamiętać, iż w rzeczywistości wybory dają zarówno rządzącym, jak i społeczeństwu możliwość wpływania na siebie nawzajem.6 Do najważniejszych funkcji wyborów zaliczyć możemy: 1. Rekrutowanie polityków: w państwach demokratycznych wybory są podstawowym źródłem politycznej rekrutacji, z uwzględnieniem także procesu nominacji kandydatów przez partie. Politycy więc zwykle posiadają talenty i umiejętności, które związane są z agitacją, takie jak: charyzma, umiejętności krasomówcze oraz prezencja niekoniecznie przydatne do pełnienia obowiązków wobec swojego okręgu wyborczego, do pracy w komisjach czy kierowania rządowymi ministerstwami. Wyborów zazwyczaj nie organizuje się do obsadzania urzędów, na przykład: w służbie cywilnej czy sądownictwie, które wymagają wiedzy specjalistycznej lub doświadczenia. 2. Tworzenie rządu: wybory mają bezpośredni wpływ na tworzenie rządu tylko w takich państwach, jak Stany Zjednoczone, Francja i Wenezuela, w których egzekutywa jest bezpośrednio wybierana. W bardziej rozpowszechnionych systemach parlamentarnych wybory mają największy wpływ na formowanie rządu w przypadku, gdy system wyborczy daje jednej partii zdecydowaną większość w parlamencie. Reprezentacja proporcjonalna może oznaczać, że rząd jest formowany za pośrednictwem umów powyborczych oraz że rządy mogą powstawać i być zmieniane bez potrzeby organizowania wyborów. 3. Zapewnienie reprezentacji: uczciwe i konkurencyjne wybory są narzędziem, za pomocą którego społeczeństwo przesyła rządowi żądania. Mając niewielkie możliwości stosowania mechanizmu odwołania z urzędu i inicjatywy ludowej, elektorat nie posiada skutecznych środków, które gwarantowałyby, że powierzony przez niego mandat będzie realizowany, poza możliwością wymierzenia kary w następnych wyborach. Ponadto rządy pochodzące z wyborów nigdzie nie stanowią mikrokosmosu całego społeczeństwa. 4. Wpływanie na program polityczny: z pewnością wybory powstrzymują rządy od realizowania radykalnych i bardzo niepopularnych programów politycznych, ale tylko w radykalnych przypadkach, kiedy jedna kwestia dominuje w kampanii wyborczej, można uznać, że mają bezpośredni wpływ na politykę. Pojawiają się głosy, że spektrum możliwych opcji politycznych 6 M. Harrop, W.L. Miller, Elections and Voters. A Comparative Introduction, Basingstoke, Palgrave, 1987, w: Politologia, A. Heywood, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:18

5 111 Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce przedstawianych w wyborach jest zazwyczaj tak wąskie, że rezultat może mieć jedynie marginalne znaczenie dla kształtowania polityki. Inni sugerują, że program rządu jest kształtowany bardziej przez warunki natury praktycznej, takie jak stan gospodarki, niż przez wybory. 5. Edukowanie wyborców: kampania wyborcza dostarcza elektoratowi ogromnej liczby informacji na temat partii, kandydatów, programów, obecnych wyników pracy rządu czy systemu politycznego. Jednakże prowadzi to do edukacji jedynie wtedy, gdy dostarczana informacja i sposób jej podania wywołuje zainteresowanie społeczeństwa i stymuluje debatę, a nie apatię i alienację. Ponieważ celem kandydatów jest perswazja, a nie edukacja, mają oni silną skłonność do podawania niepełnych i zniekształconych informacji. 6. Uzyskiwanie legitymacji: powodem, dla którego nawet reżimy autorytarne są zainteresowane organizacją wyborów, nawet jeśli nie są to wybory rywalizacyjne, jest fakt, że wybory sprzyjają uzyskaniu legitymizacji, dostarczając uzasadnienia dla systemu rządów. Dzieje się tak, ponieważ rytuał związany z prowadzeniem kampanii w pewien sposób nadaje wyborom charakteru uroczystego i podnosi ich rangę. Co najistotniejsze, poprzez zachęcanie obywateli do udziału w polityce, nawet w przypadku ograniczonych form głosowania, wybory mobilizują aktywne poparcie. 7. Wzmocnienie elit: wybory mogą także stanowić sposób manipulacji i kontroli elit nad masami. Niezadowolenie z polityki i opozycja mogą być neutralizowane przez wybory, które dają im ujście w sposób zgodny z konstytucją i pozwalają na zmianę rządów przy zachowaniu reżimu. W tym wymiarze wybory są szczególnie skuteczne, gdyż jednocześnie wywołują w społeczeństwie wrażenie, że posiada ono władzę nad rządem.7 Istota kampanii wyborczej Według Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta8 kampania wyborcza w najszerszym znaczeniu jest wyodrębnioną fazą procesu wyborczego, obejmującą okres od ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu wyborów do ściśle określonego momentu poprzedzającego głosowanie. Kampania wyborcza to mechanizm, który wykorzystują partie lub indywidualni kandydaci w dążeniu do maksymalizacji zysków wyborczych. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez zastosowanie kombinowanej strategii opartej na wykorzystaniu działań 7 8 A. Heywood, op.cit., s A. Antoszewski, R. Herbut, op. cit. Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:19

6 112 SEBASTIAN DROBCZYŃSKI o charakterze organizacyjnym, finansowym i promocyjnym. Kampania wyborcza ma swój aspekt pozytywny (zabiegi na rzecz zwiększenia szans konkretnych kandydatów lub partii politycznych) oraz negatywny (działania na rzecz zmniejszenia szans rywali). Kampanię wyborczą należy więc postrzegać jako swoisty proces komunikowania się: partie stosując różne techniki i wykorzystując różne kanały przepływu informacji wysyłają do wyborcy konkretną informację, która ma służyć jako sposób oddziaływania na niego w kierunku przewidywanym przez nadawcę. Powodzenie kampanii wyborczej uzależnione jest od stworzenia pewnych form komunikowania się partii z wyborcami. Muszą być one efektywne politycznie i rozbudowane na skalę masową (aspekt organizacyjny i finansowy), a treść i forma przesłania partyjnego winna być atrakcyjna i sprzedana w jak najlepszym opakowaniu (aspekt promocyjny). Partie polityczne mogą wykorzystywać zarówno bezpośrednie kanały dojścia do potencjalnego wyborcy (np. spotkania przedwyborcze, kontakty z załogami większych przedsiębiorstw, dostarczanie materiałów propagandowych do domu wyborcy), jak i pośrednie (akcja plakatowania, programy i publikacje sponsorowane w środkach masowego przekazu). A. Antoszewski i R. Herbut wskazują również na pewne cechy charakterystyczne kampanii wyborczej. Należą do nich: proces personalizacji kampanii, co oznacza, że osobowość kandydata staje się zasadniczym produktem oferowanym wyborcy; korzystanie przez partie w czasie kampanii wyborczej z usług profesjonalnych konsultantów oraz agencji; wykorzystanie mass mediów szczególnie telewizji w prowadzeniu kampanii wyborczej; ograniczenie roli partyjnych urzędników w procesie planowania, przygotowania, organizowania i kontrolowania kampanii wyborczej9. Marek Mazur definiuje kampanię wyborczą jako skoordynowane staranie, by osiągnąć pewne cele, przede wszystkim wybranie kandydata na dany urząd poprzez połączenie różnych działań, które organizują i wykorzystują środowiskowe, ludzkie, społeczne i materialne zasoby, którymi są m.in.: kandydat, partia, poruszane problemy, poparcie grup niepolitycznych, pieniądze10. Przyczyny klęsk wyborczych wstęp Jeżeli mielibyśmy zastanowić się nad przyczynami klęsk wyborczych, to niewątpliwie pierwsza z nich tkwi w samym charakterze podmiotu, który bierze udział w rywalizacji politycznej. Należy postawić pytanie, który z komite9 10 Ibidem, s M. Mazur, Marketing polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 36. Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:19

7 113 Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce tów ten oparty o struktury partii politycznej, czy też ten powołany ad hoc ma większe szanse wyborcze? W tym miejscu należy wyraźnie wskazać, że dotychczasowe ordynacje wyborcze (zarówno te dotyczące wyborów parlamentarnych, jak i samorządowych) faworyzują komitety wyborcze będące jednocześnie dobrze zarządzającymi i funkcjonującymi partiami politycznymi, które cieszą się określonym poparciem politycznym. Partie polityczne są wyraźnie uprzywilejowane w ordynacjach wyborczych, na co wskazują takie zapisy ustaw, jak: czas trwania kampanii wyborczej (moment rejestracji, możliwość podjęcia prac związanych z przygotowywaniem kampanii), progi wyborcze w nich zapisane czy też system liczenia głosów. Nie należy również zapominać o harmonogramie wyborczym, tzw. kalendarzu wyborczym, który podawany jest przy ogłoszeniu terminu wyborów. Jedynie komitety powiązane z dużymi partiami politycznymi mają szanse ze względów organizacyjnych sprostać oczekiwaniom zapisanym w kalendarzu wyborczym11. Podobnie jest w przypadku wyborów na urząd Prezydenta RP; ordynacja wyborcza również faworyzuje duże, silne podmioty/komitety12, co w warunkach polskich oznacza partię polityczną bądź komitety powiązane z danym środowiskiem politycznym13. Drugim czynnikiem (wynikającym niejako z pierwszego argumentu ) przemawiającym za siłą partii politycznej bądź podmiotu z nią kojarzonego14 jest czas trwania kampanii wyborczej15, czyli promocji komitetu. Partie polityczne bądź silne komitety lokalne16 w świadomości lokalnego społeczeństwa istnieją przez cały czas, a co za tym idzie, nie muszą budować od podstaw swojego wizerunku, czyli sprzedawać się jako nowy produkt opinii społecznej. Należy również wspomnieć, że zarówno partie polityczne, jak i lokalne silne komitety posiadają rozbudowane struktury or11 Wystarczy powołać się np. na terminy zbierania podpisów, rejestracji list wyborczych, przygotowania kampanii medialnej, aby stanowiło to argument dla tezy, że jedynie silne komitety, będące partiami politycznymi bądź z nimi kojarzone przez członków miały szanse wyborcze. O czynnikach mających wpływ na taki stan rzeczy piszę w dalszej części pracy. 12 Patrz: Ustawa z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467, art. 40 (konieczności zebrania podpisów pod kandydaturą). 13 W historii wyborów prezydenckich w Polsce, oprócz wyborów w roku 1990 (Stanisław Tymiński), żaden kandydat, który nie pochodził z dużej, silnej partii nie liczył się w rozgrywce wyborczej. 14 Do tej grupy podmiotów zaliczam również komitety wyborcze będące odpowiednikiem komitetów lokalnych o trwałych i zakorzenionych w świadomości społecznej strukturach. W wielu gminach w Polsce, ze względów praktycznych komitety lokalne nigdy nie przyjmują nazw partii politycznych, gdyż zwiększa to ich szanse wyborcze. 15 W specyfice polskiej odnosi się to do kilkudziesięciu dni, tj. od momentu oficjalnego ogłoszenia terminu wyborów do godziny piątku poprzedzającego dzień wyborów. 16 Które cieszą się rozpoznawalnością własnego logo. Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:19

8 114 SEBASTIAN DROBCZYŃSKI ganizacyjne. Efektem tego są stali członkowie wraz z sympatykami, których to pomoc jest nieoceniona podczas przygotowania i prowadzenia kampanii wyborczej. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za siłą partii politycznych i silnych komitetów lokalnych jest doświadczenie zarówno merytoryczne, jak i praktyczne w przygotowywaniu kampanii wyborczej, co wynika z faktu istnienia na scenie politycznej i brania udziału we wcześniejszych wyborach. Dodatkowo wymienić tu można posiadanie silnych i znanych liderów oraz stałego elektoratu, czego najczęściej nie mają komitety wyborcze powoływane ad hoc w momencie rozpoczęcia kampanii wyborczej. Nie należy również zapominać, że partie polityczne bądź silne komitety lokalne mają bardzo dobrze wypracowane kontakty z mediami. Poprzez fakt istnienia na rynku politycznym oraz w świadomości wyborców działacze tychże komitetów istnieją już w świadomości mediów co oczywiście pomaga w prowadzeniu kampanii wyborczej17. Przyczyny klęsk wyborczych z podziałem na etapy kampanii Dla zdefiniowania pozostałych błędów popełnianych podczas organizacji kampanii wyborczych, które stanowią jednocześnie przyczynę klęsk wyborczych, pomocny okaże się podział kampanii wyborczej na poszczególne etapy, na podstawie których zostaną wskazane i zdefiniowane błędy, a następnie omówione ich przyczyny oraz skutki. Z punktu widzenia praktyki przygotowywania i prowadzenia kampanii wyborczej możemy podzielić ją na trzy etapy, które odpowiadają poszczególnym zadaniom: etap analizy sytuacji wyjściowej, organizacyjny oraz realizacji działań (rys. 1). W skład pierwszego etapu kampanii wyborczej analizy sytuacji wyjściowej wchodzą takie działania, jak: I (pierwsze) zebranie się decydentów; analiza środowiska politycznego; próba poszerzenia decydentów poszerzenie środowiska politycznego; II (drugie/ponowne) zebranie się decydentów; strategia i taktyka kampanii (Rys. 2). Jeżeli mielibyśmy wskazać i zdefiniować przyczyny klęsk wyborczych wynikające z pierwszego etapu kampanii wyborczej, to należałoby zwrócić uwagę na następujące błędy popełniane w pierwszym etapie organizacji kampanii 17 Zob. S. Drabczyński, Czynniki wpływające na sukces wyborczy podczas kampanii wyborczej, w: Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, S. Drabczyński, M. Żyromski (red.) Wydawnictwo WSNHiD, Poznań 2004, s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:19

9 115 Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Rys. 1. Trzy etapy kampanii wyborczej Ź r ó d ł o: Opracowanie własne. Rys. 2. Etap 1 kampanii wyborczej Analiza sytuacji wyjściowej Ź r ó d ł o: Opracowanie własne. wyborczej: na podetapie zebrania się decydentów, m.in. zbyt późne podjęcie decyzji o organizacji kampanii wyborczej, co za tym idzie zbyt późne rozpoczęcie przygotowań do kampanii. Jest to grzech pierworodny większości kampanii organizowanych przede wszystkim przez komitety powołane ad hoc Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:19

10 116 SEBASTIAN DROBCZYŃSKI na czas kampanii wyborczej. Nie należy jednak zapominać, że wspomniany grzech zdarza się również dużym lokalnym komitetom czy partiom politycznym. W przypadku tych ostatnich istnieje silne przekonanie o własnej wielkości oraz sile, jaką ponoć prezentują w swoim okręgu wyborczym. Z drugiej strony może to świadczyć o bezradności spowodowanej brakiem pomysłu na kampanię, funduszy czy zasobów ludzkich na okres zbliżającej się kampanii wyborczej18. Wśród innych błędów, które możemy dostrzec na tym etapie, wymienić należy: brak umiejętności zdefiniowania oczekiwań wyborczych ze strony wyborców czy wręcz umiejętności zdefiniowania przez komitet pojęcia sukcesu wyborczego. O ile pierwszy błąd wynikać może z braku przeprowadzania analiz i sondaży (o czym będzie poniżej), o tyle zdefiniowanie sukcesu wyborczego często pomijane jest podczas przygotowań do kampanii wyborczej. Decydenci na tym etapie ograniczają się jedynie do tworzenia dokumentacji wyników z poprzednich wyborów. Jednak dokładna analiza tychże wyników19 w połączeniu z profesjonalnymi badaniami preferencji wyborczych umożliwiałaby określenie, czym będzie sukces wyborczy komitetu, a następnie na tej podstawie przygotowanie strategii i taktyki wyborczej. Na tym podetapie kampanii wyborczej nie należy zapomnieć o możliwości pojawienia się innego błędu, który w przyszłości będzie miał wpływ na przyczynę klęski kampanii wyborczej tj. możliwości wystąpienia braków kadrowych, przede wszystkim braku specjalistów, którzy będą gotowi przygotować i poprowadzić kampanię wyborczą20, braku kandydatów oraz braku liderów. Drugim podetapem I etapu kampanii wyborczej jest analiza środowiska politycznego. Na tym podetapie może wystąpić błąd w postaci przekonania decydentów, że świat stoi w miejscu. Efektem takiego przekonania może być brak badań bądź też brak ich profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia, co jednoznaczne jest z brakiem dobrze stworzonej strategii kampanii, a w efekcie końcowym taktyki działania bądź braku ich powtórzeń. W praktyce prowadzenia kampanii wyborczych badania opinii publicznej powinny mieć charakter ciągły, a więc być powtarzane przez cały czas trwania kampanii. Najczęściej komitet rozpoczyna od pierwszego badania, które nazwać możemy badaniem zerowym; ma ono dać odpowiedź na podstawowe 18 Przykładem mogą być problemy kadrowe większości dużych partii politycznych, które na 6 miesięcy przed wyborami samorządowymi nie podały do publicznej wiadomości nazwisk swoich kandydatów na wójtów/burmistrzów czy też prezydentów miast. 19 Sięgająca niejednokrotnie okresu lat. 20 W tym miejscu należałoby wspomnieć o coraz większej profesjonalizacji kampanii wyborczych w Polsce. Za profesjonalizacją idą coraz większe nakłady zarówno finansowe, jak i zasobów ludzkich. Komitety wyborcze, które pozbawione są zasobów ludzkich w postaci odpowiedniej liczby profesjonalistów, skazane są na porażkę. Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:20

11 117 Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce pytania dotyczące pozycji komitetu w danym okręgu wyborczym. Następnie badania powtarzane są w odstępie 7-14 dni w zależności od harmonogramu działań przewidzianego przez dany komitet. Głównym celem badań jest monitorowanie nastawienia wyborców do działań komitetu. Kolejnym podetapem I etapu kampanii jest próba poszerzenia decydentów/próba poszerzenia środowiska politycznego. Wśród błędów, które mogą wystąpić na tym podetapie kampanii, wymienić możemy m.in.: brak posiadania analiz, które stanowiłyby podstawę do poszerzenia politycznego i ten błąd może być w części (jeżeli nie w całości) następstwem wcześniejszego braku badań. Innym błędem natury psychologicznej jest brak przekonania do konieczności otwarcia się komitetu na inne środowiska polityczne21 bądź też brak umiejętności na takie otwarcie. W tym miejscu należy zastanowić się, jakie są przyczyny występowania wspomnianych błędów. Obok wymienionych powodów natury psychologicznej mogą wystąpić również przyczyny natury historycznej, czyli wynikające z wcześniejszych doświadczeń decydentów z decydentami innych komitetów. Oczywiście brak chęci porozumienia do tworzenia szerszej koalicji, która miałaby szanse wyborcze, może wynikać z przyjętej strategii wyborczej. Jednak to, co chciałbym w tym miejscu zdefiniować jako błąd to sam sposób myślenia niektórych decydentów, którzy dla realizacji własnych partykularnych interesów nie potrafią odłożyć na bok wcześniejszych waśni i zatargów z innymi uczestnikami życia politycznego. Efektem końcowym będzie zamknięcie komitetu na określone środowiska, co może mieć wpływ na postrzeganie społeczne, a w konsekwencji na wynik wyborczy. Następnym podetapem jest drugie/ponowne zebranie się decydentów. Ze względu na wcześniejsze błędy, na tym etapie pojawiają się następne. Na przykład z powodu braku obiektywnych analiz (odpowiednich badań) pojawić się może niewłaściwe oszacowanie zapotrzebowania zarówno na zasoby finansowe, jak i ludzkie. Innym błędem, będącym następstwem wcześniej wspomnianych, będą mylnie zdefiniowane możliwości realizacji celu kampanii czy w efekcie podjęcie decyzji o realizacji misji określanej mianem misji niemożliwej. Ostatnim podetapem Analizy sytuacji wyjściowej jest opracowanie strategii i taktyki kampanii wyborczej. Jak uczy doświadczenie, w czasie kampanii wyborczej można spotkać się z trzema grupami komitetów w zależności od podejścia do zjawiska opracowania i zdefiniowania strategii wyborczej. Pierwsza grupa komitetów wyborczych reprezentuje jak najbar21 Bądź jakiekolwiek inne środowiska, które mogą zagwarantować sukces wyborczy. Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:20

12 118 SEBASTIAN DROBCZYŃSKI dziej poważne podejście do roli opracowania i wytyczenia strategii wyborczej; druga grupa komitetów dokonuje opracowania tzw. połowicznego22 oraz trzecia grupa, która na proste pytanie, czy komitet posiada strategię, odpowiada tak, ale w głowie czyli jej nie posiada. W polskiej literaturze naukowej mało jest opracowań dotyczących przygotowywania i wprowadzania w życie strategii wyborczych na przykładzie polskich kampanii wyborczych. Próby zdefiniowania, czym jest strategia wyborcza, odnajdziemy w opracowaniach takich autorów, jak: Andrzej Antoszewski i Ryszard Herbut (1996), Ziemowit Jacek Pietraś (1998), Robert Wiszniowski (2000), Dariusz Skrzypiński (2002), Andrzej W. Jabłoński (2002) i Bogusława Dobek-Ostrowska (2007). W Leksykonie politologii pod redakcją Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta odnaleźć możemy definicję strategii w kontekście badań politologicznych. Autorzy strategią nazywają racjonalną sugestię lub hipotezę co do rewolucji stosunków politycznych w bliższej lub dalszej pespektywie czasowej, na podstawie której elity polityczne formułują konkretne już wytyczne co do ogólnego kierunku postępowania i konkretnych rozstrzygnięć23. Ziemowit Jacek Pietraś24 podkreśla, że strategia wyborcza powinna być częścią składową ogólnego planu kampanii, który składa się z takich elementów, jak: pozycjonowanie, analiza silnych i słabych stron kandydata, jego konkurentów, czy też zdefiniowanie grup docelowych, do których odwoływać się będzie kandydat. Elementem niezbędnym strategii, według Z. J. Pietrasia, jest konieczność testowania ogólnego planu kampanii, w tym strategii, na niewielkim obszarze, który powinien być typowy dla całego elektoratu. Oczywiście jeżeli plan kampanii testowany na niewielkiej grupie społecznej okaże się nieskuteczny należy go zmienić. Natomiast w momencie osiągnięcia sukcesu należy przenieść go na cały obszar kampanii. Zdaniem autora należy pamiętać o prowadzeniu ciągłych badań opinii publicznej oraz analizy działań konkurencji politycznej. Z założenia plan kampanii wyborczej wraz ze strategią, jako elementem niezbędnym, może podlegać modyfikacjom w zależności od zmieniających się czynników na scenie wyborczej musi odpowiadać rzeczywistości wyborczej. Pozycjonowanie kandydata w stosunku do kontrkandydatów, jako podsta22 Opracowanie połowiczne strategii kampanii wyborczej to nazwa własna, używana przez autora niniejszego opracowania. Odnosi się do sytuacji, kiedy komitet wykonał część pracy związanej z profesjonalnym opracowaniem (zebraniem niezbędnych danych), lecz nie zamknął całego procesu budowy strategii. Pomimo tego jednak uzurpuje sobie prawo do mówienia, że posiada strategię lecz nie wprowadza jej w życie. 23 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), op. cit., s Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998, s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:20

13 119 Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce wowa czynność strategiczna, polega przede wszystkim na wykreowaniu różnić w stosunku do istniejących podobieństw25. Pozycjonowanie pozwoli na zdefiniowanie czynnika, dzięki któremu kandydat będzie się wyróżniał spośród pozostałych aktorów sceny wyborczej26. Czynnik ten powinien być pozytywnie oceniany przez wyborców27. Efektem przeprowadzonego pozycjonowania powinno być pokonanie kontrkandydatów oraz aktywizacja własnego elektoratu. Procedura strategicznego pozycjonowania politycznego opiera się na przeprowadzeniu czterech czynników. Pierwszy określany jako podmiotowy zakres opiera się na zdefiniowaniu pola współzawodnictwa z kontrkandydatami, w tym ich wizerunków, odbioru społecznego. Należy określić stopień, w jakim kontrkandydaci spełniają kryteria przypisane kandydatowi idealnemu. Drugi mapa percepcji to czynnik odpowiadający za ustalenie percepcji wyborców i ustalenie podstaw klasyfikacji kandydatów przez wyborców oraz wskazanie najważniejszych cech, które zdaniem wyborców występują u kontrkandydatów. Trzeci czynnik mapa współzawodnictwa opiera się na określeniu preferencji wyborczych wraz ze wskazaniem kandydatów walczących o głosy tych samych grup wyborców. Czwartym, ostatnim czynnikiem nazywanym oceną alternatywnych strategii jest wytypowanie strategii, które mogłyby stanowić podstawę kampanii wraz z tematami, o których należałoby rozmawiać w czasie kampanii.28 Z. J. Pietraś treść strategii wyborczych analizuje przez pryzmat czterech wymiarów: racjonalności, przedmiotu, podmiotu i stylu. Strategia może opierać się na argumentacji racjonalnej i obiektywnej bądź na subiektywnym przekazie emocjonalnego wizerunku polityka. W praktyce wyborczej istnieją kampanie racjonalne, irracjonalne bądź mieszane. Strategia racjonalna opiera się na przekazie wyborcom istotnych problemów politycznych i przekonywanie ich o słuszności wybranej przez kandydata opcji ich rozwiązywania. Strategia irracjonalna opierać się będzie na skonstruowaniu atrakcyjnego wizerunku kandydata, personalizacji polityki i dotarciu z takim obrazem do mało wymagających wyborców29. Najczęściej mamy jednak do czynienia ze strategią mieszaną. Opiera 25 Ibidem. Kandydat może wyróżniać się spośród konkurencji politycznej na podstawie np. zajmowanego miejsca na scenie politycznej, poglądów ideowych, doświadczenia czy dokonań politycznych. 27 Przykładem takiego czynnika może być odwołanie do młodości kandydata. Dla jednych, którzy oceniają obecną elitę rządzącą jako starców politycznych, będzie to argument przemawiający za takim kandydatem. Dla innych wyborców może to być wada, gdyż kojarzyć się może z brakiem odpowiedniego przygotowania i doświadczenia. 28 G. Mauser, Political Marketing: An Approach to Campaign Strategy, s cyt. za: Z. J. Pietraś, op. cit., s Z. J. Pietraś nazywa ich wyborcami mało wyrobionymi, patrz: Z. J. Pietraś, op. cit., s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:20

14 120 SEBASTIAN DROBCZYŃSKI się ona na zderzeniu racjonalnej strategii kandydata z nieracjonalnym odbiorem wyborcy. Co za tym idzie, przekaz do wyborcy konstruowany jest w sposób racjonalny, lecz jego odbiór przez wyborców jest subiektywny. Wymiar przedmiotowy treści strategii wyborczej pozwala na zdefiniowanie strategii utwardzania, poszerzania, odwracania i neutralizacji poszczególnych części składowych elektoratu. Należy w tym miejscu wspomnieć o konieczności rozwarstwienia wyborców zamieszkujących okręg wyborczy i wyborze określonej strategii z punktu. widzenia przedmiotowego. 1. Strategia utwardzania jest skierowana do zdecydowanych zwolenników danego komitetu wyborczego bądź kandydata oraz mniej zdecydowanych, którzy mogą być przejęci przez kontrkandydatów. Ma ona utwierdzić jednoznacznie zdecydowanych w ich wyborze, a pozostałych uodpornić na działania konkurencji, np. stosowaną przez nią strategię odwracania. W jej ramach sztaby wyborcze utrwalają u wyborców te cechy produktu, które odpowiadają ich oczekiwaniom, a jednocześnie podają im tzw. szczepionkę, czyli niewielką dawkę argumentów sprzecznych z ich stanowiskiem, połączonych z silną kontrargumentacją. W rezultacie wyborcy poddani oddziaływaniu konkurencji są na nią uodpornieni i nie zmieniają swoich preferencji wyborczych. 2. Strategia poszerzania koncentruje się zarówno na wyborcach niezdecydowanych, jak i tych, którzy do tej pory z różnych przyczyn nie głosowali. Realizując tę strategię, należy koncentrować się na dostarczaniu im odpowiednich informacji o naszych kandydatach wraz z przekazem emocjonalnym, który pozwoli odpowiednio nastawić do nich wyborców. 3. Strategia odwracania skierowana jest także do zwolenników konkurentów i ma na celu zachęcanie ich do oddania głosu na naszego kandydata. 4. Strategia neutralizacji stosowana jest wobec zwolenników konkurentów i ma na celu zniechęcenie ich do głosowania. Wykorzystuje się w tym celu bądź kampanię negatywną, bądź publikacje sondaży przedwyborczych, jeżeli przedstawiają dużą przewagę jednego kandydata nad drugim.30 Ze względu natomiast na kryterium podmiotowe ten sam autor rozróżnia: 1. Strategie stosowane przez kandydatów broniących własnych pozycji politycznych (incumbents); 2. Strategie stosowane przez kandydatów ubiegających się po raz pierwszy o dany urząd (challengers). Pierwsza z nich sprowadza się do podkreślenia własnych osiągnięć, doświadczenia i obietnicy kontynuowania polityki przynoszącej dotychczasowe sukcesy. Drugi typ wspomnianych strategii koncentruje się na przedstawie30 Ibidem, s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:20

15 121 Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce niu politycznej i personalnej alternatywy skostniałych i zużytych elit politycznych31. Z. J. Pietraś zauważa, że kandydaci ubiegający się po raz pierwszy o dany urząd prowadzą na ogół bardziej dynamiczną kampanię wyborczą, częściej mają kontakt bezpośredni z wyborcami w stosunku do kandydatów, którzy walczą o reelekcję czy też intensywniej wykorzystują środki masowego przekazu. Jednak ich kampanie często kończą się porażką. Kampanie nowych kandydatów są droższe, a dodatkowo znacznie trudniej zebrać im fundusze.32 Analizując styl kampanii wyborczej wyróżnić możemy dwa typy strategii kampanii, tj. pozytywne i negatywne. Kampanie oparte na strategii pozytywnej skupią się na promocji własnego kandydata, jego zdolności, programu czy cech osobowościowych. Natomiast strategia kampanii negatywnej będzie skupiać się na podkreśleniu negatywnych cech kontrkandydata. Może pojawić się trudność w zdefiniowaniu granicy, kiedy kampania opiera się na strategii pozytywnej, a kiedy negatywnej. Przyjęto, że kampania wyborcza jest negatywna, kiedy ponad 60% działań skierowanych do wyborców przez komitet bądź kandydata ma charakter negatywny. Jeżeli 1/3 działań ma charakter negatywny, to uznaje się, że kampania ma charakter normalny. Natomiast jeśli działania negatywne obejmują zakres od 30 do 60%, to mamy do czynienia z kampanią wojowniczą.33 Robert Wiszniowski strategie wyborczą definiuje jako sposób służący przygotowaniu i wdrożeniu tych ofert politycznych, które umożliwiają pozyskanie określonej klienteli wyborczej w celu obsadzenia jak największej liczby obieralnych stanowisk publicznych, w określonych pod względem miejsca i czasu warunkach społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych34. Według Dariusza Skrzypińskiego strategia polityczna to zbiór zracjonalizowanych decyzji powziętych w oparciu o mniej lub bardziej formalne procedury analityczne, a dotyczących kształtu przyszłych działań partii na rynku politycznym35. Natomiast strategię wyborczą definiuje jako konglomerat kilku działań, wśród których wymienia zdobywanie pieniędzy, promocję programu, organizację spotkań. Dlatego też dla tego autora strategia wyborcza składa się z pomniejszych strategii zwanych strategiami cząstkowymi, wśród których wymienia: strategię personalną, strategię finansową, strategię komunikacyjną (ta dzieli 31 D. Skrzypiński, Strategie partii politycznych, w: A. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 142; cyt za: Z.J. Pietraś, op. cit., s Ibidem, s Ibidem, s R. Wiszniowski, Marketing wyborczy, Warszawa-Wrocław 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, s D. Skrzypiński, op. cit., s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:20

16 122 SEBASTIAN DROBCZYŃSKI się na strategię reklamy i strategię public relations), strategię relacji międzypartyjnych oraz program wyborczy. Omawiając szczegółowo elementy strategii wyborczej należy zwrócić uwagę na następujące ich typy36: 1. Strategie personalne, których celem jest dobór takich kandydatów, którzy zagwarantują partii sukces wyborczy. W ich obrębie można wyodrębnić strategie: penetracji przestrzennej, czyli umieszczenia na liście kandydatów osób reprezentujących najważniejsze miejscowości, sołectwa czy osiedla wchodzące w skład danego okręgu wyborczego po to, aby ich mieszkańcy mogli zagłosować na swojego człowieka; penetracji społecznej, która ma charakter zbliżony do poprzedniej, z tym, że w przypadku jej zastosowania partia liczy np. na głosy lekarzy lub nauczycieli głosujących na swoich kolegów po fachu bądź np. na kobiety głosujące na inne kobiety; reprezentacji wewnętrznej, stosowaną przez partie wewnętrznie niejednolite lub szerokie koalicje wyborcze, dla których sam proces rekrutacji kandydatów i ich umieszczenia na liście jest poważnym wyzwaniem, dlatego też starają się przeprowadzić go tak, aby każcie ugrupowanie wewnątrz partii lub koalicji miało na liście swoich reprezentantów; koncesyjną, sprowadzającą się do zaproszenia na listy wyborcze przedstawicieli organizacji, które zaoferowały partii pomoc w czasie prowadzenia kampanii wyborczej (na przykład środki materialne). 2. Strategie finansowe, których realizacja powinna zagwarantować optymalny stosunek wielkości środków wyłożonych na kampanię do uzyskanego rezultatu wyborczego. Są to następujące strategie: eskalacyjna, w ramach której kampanię rozpoczyna się od działań mało kosztownych, aby wraz z upływem czasu i wzrostem zainteresowań wyborców przechodzić do coraz kosztowniejszych form i technik prowadzenia kampanii; uderzeniowa, która polega na całkowitym nasyceniu wszystkich mediów swoimi przekazami w bardzo krótkim czasie; falowa, stosowana w momencie braku wystarczającej ilości zasobów materialnych; w jej ramach sztab wyborczy prowadzi okresowo bardzo czynną kampanię, aby następnie w momencie braku wspomnianych środków bardzo mocno ją ograniczyć. 3. Strategie komunikacyjne, w ramach których partia w celu uzyskania jak najlepszych ocen w opinii publicznej określa: 36 Ibidem, s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:20

17 123 Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce o czym będzie mówić w trakcie kampanii; jaka będzie wizualna forma jej materiałów promocyjnych; czy reklama polityczna będzie miała charakter scentralizowany; gdzie będzie zamieszczać swoje przekazy reklamowe, czyli wybiera tzw. intermedia (radio, telewizja, prasa) i intermedia (np. konkretne stacje telewizyjne w przypadku emisji reklam telewizyjnych); w jakiej formie będą podczas kampanii utrzymywane bieżące kontakty z mediami (tzw. media relations), czy będą to stałe konferencje prasowe, kiedy będą one organizowane, czy będą one monotematyczne (np. poświęcone polityce gospodarczej, bezpieczeństwu, ochronie środowiska itd.), czy też będą one służyły przedstawieniu konkretnych kandydatów. W tym miejscu D. Skrzypiński odwołuje się do klasyfikacji strategii w obszarze reklamy zaproponowanych przez J. Kalla37. Dotyczy ona rozłożenia w czasie przekazów promocyjnych w ramach kampanii reklamowej. Wspomniany autor wskazuje między innymi następujące strategie: reklamy nieprzerwanej, w ramach której przez cały okres kampanii nasycenie mediów komunikatami jest stałe i na stosunkowo wysokim poziomie; reklamy pulsującej, w której po okresach mało nasilonej reklamy pojawiają się bardzo intensywne działania reklamowe; reklamy z przerwami, w której okresy intensywnej kampanii przerywane są okresami zupełnej ciszy, w ramach której reklamodawca odwołuje się jedynie czasami do środków przekazu o drugorzędnym znaczeniu. 4. Strategie relacji międzypartyjnych, których zadaniem jest wypracowanie takiego stosunku partii do jej konkurentów i potencjalnych sojuszników, który zaowocuje maksymalizacją wyniku wyborczego. Przykłady takich strategii używanych przez partie amerykańskie w latach 80. prezentuje E. Nowak38. Są to strategie: partyjności, co oznacza oparcie się na sile własnej partii i budowanie poparcia wokół niej; silnego kontrastu, w tym przypadku celem jest kreacja różnic pomiędzy naszą partią a naszymi konkurentami (my-oni; silni-słabi; itd.); różnicy ideologicznej, w której kreuje się wyraźne światopoglądowe linie podziału, eksponując jednocześnie własną słuszność"; stworzenia pozytywnego wyobrażenia o kandydatach własnej partii; stworzenia negatywnego wyobrażenia o kandydatach partii konkurencyjnej; 37 Ibidem, s E. K. Nowak, Funkcja wyborcza partii i ugrupowań politycznych w Polsce, Państwo i Prawo, nr 1, 1992, s. 41; D. Skrzypiński, op. cit., s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:20

18 124 SEBASTIAN DROBCZYŃSKI budowania organizacji, co oznacza jednoczenie się dwóch lub więcej partii w nową, trwałą strukturę; budowania koalicji, która opiera się na założeniu, iż suma głosów oddanych na kilka ugrupowań startujących oddzielnie przyniesie mniejszą liczbę mandatów niż głosy oddane na te same partie występujące jako koalicja. D. Skrzypiński do typologii E. Nowak dodaje strategię konia trojańskiego, która polega na podszyciu się pod komitet będący konkurencją bądź założenie komitetu o charakterze i nazwie zbliżonej do konkurencji politycznej. Dzięki takiemu działaniu można przejąć głosy wyborców konkurencji. Bogusława Dobek-Ostrowska odnosi się do definicji strategii marketingowej jako wyboru celów i reguł polityki, które nadają kierunek działaniom marketingowym organizacji, wyznaczając ich rozmiary, zasięg, powiązania i rozłożenie środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej39. Strategia obejmuje również te działania, które odpowiadają za budowę tożsamości firmy i odróżnienie jej od innych podmiotów działających na tym samym rynku. Wśród wspomnianych działań wyróżnić możemy analizę sytuacji wyjściowej, planowanie działań, dobór metod i środków działania40. Autorka uważa, że tworzenie i wprowadzanie w życie strategii politycznej i wyborczej obejmuje dwa typy zadań zarządzanie kampanią oraz komunikowanie marketingowe, którego nadrzędnym zadaniem jest dotarcie z przekazem do jak najszerszej rzeszy odbiorców. Autorka powyższej definicji strategii politycznej, polityczne komunikowanie marketingowe definiuje jako konglomerat czterech grup działań komunikacyjnych, wśród których wymienia: polityczne public relations; reaktywne public relations; reklamę polityczną oraz marketing bezpośredni.41 B. Dobek-Ostrowska strategie wyborczą definiuje jako zespół procedur, rozwiązań i decyzji dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej, które mają doprowadzić podmiot rywalizacji politycznej do sukcesu42. Ostatnim podetapem Analizy sytuacji wyjściowej obok opracowania strategii wyborczej jest zdefiniowanie taktyki wyborczej. Taktyka wyborcza w praktyce bardzo często jest mylona ze strategią wyborczą. W wielkim skrócie można powiedzieć, że taktyka wyborcza jest to plan wprowadzenia strategii wyborczej w życie. Innymi słowy jest to dobór metod i technik, za pomocą których kandydat próbuje dotrzeć ze swoim przekazem do potencjalnych 39 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s Ibidem. 41 Ibidem, s Ibidem, s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:21

19 125 Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce wyborców43. Z praktyki marketingu politycznego widać, że kandydaci nie są w stanie dotrzeć do wszystkich wyborców w sposób bezpośredni. Stąd też są zmuszeni do poszukiwania takich metod dotarcia pośredniego, które okażą się skuteczną taktyką. Z. J. Pietraś dokonuje podziału kontaktów bezpośrednich na zamknięte i otwarte. Kontakty z wyborcami o charakterze zamkniętym z definicji przeznaczone są dla określonej grupy wyborców, natomiast te o charakterze otwartym nie są niczym ograniczone (tu wymienić możemy np. konferencje, wyjścia kandydata na miasto, wizyty w domach wyborców, rozmowy telefoniczne prowadzone przez współpracowników sztabu wyborczego z wyborcami w imieniu kandydata). Metody dotarcia pośredniego do wyborców podzielić możemy na: tradycyjne (literatura, plakaty, akcesoria) oraz nowoczesne (metody audiowizualne).44 Wśród błędów związanych z ostatnim podetapem Analizy sytuacji wyjściowej wymienić należy wspomniany powyżej błąd mylenia pojęcia strategii wyborczej z taktyką wyborczą. Najczęstszą przyczyną takiego zjawiska jest brak wiedzy teoretycznej osób, które podejmują decyzje na temat kształtu kampanii wyborczej. Nie należy zapominać, że na polskich uczelniach wyższych nie kształci się strategów politycznych, chociażby pod kątem strategii wyborczych. Z praktyki zawodowej wynika, że strategia nie jest poważnie traktowania przez komitety wyborcze, zwłaszcza te, które funkcjonują jedynie na rynkach lokalnych, a wybory odnoszą się do wyborów samorządowych. Innym błędem jest opieranie się na starych strategiach sprzed wielu lat. Nie należy zapominać, że nie ma tych samych kampanii wyborczych, tych samych ich planów, a co za tym idzie tych samych strategii wyborczych możliwych do wykorzystania. Zbyt bowiem wiele zmiennych ma wpływ na kształt strategii i taktyki wyborczej, o których to tak często zapominają twórcy kampanii. Innym błędem tego podetapu jest tworzenie strategii bez podstaw analiz i badań rynku politycznego. Wówczas tworzona strategia oparta jest na przemyśleniach jej autorów, co za tym idzie: na subiektywnych ocenach sytuacji. Warto pamiętać, że twórcy kampanii wyborczych, w tym i stratedzy wyborczy, nie podejmują decyzji w oparciu o subiektywne czynniki, lecz jedynie o twarde dowody w postaci dobrze przygotowanych i przeprowadzonych analiz i badań. Oczywiście w tym miejscu należy wspomnieć, że tworząc strategię kampanii opieramy się na tym, co w psychologii definiowanej jest jako intuicja zawodowa. Jednak i ona musi mieć twarde podstawy. Wśród innych błędów popełnianych na tym etapie wymienić można z pewnością brak odpo43 44 Z. J. Pietraś, op. cit., s Szerzej patrz: Ibidem, s Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:21

20 126 SEBASTIAN DROBCZYŃSKI wiednich zasobów do realizacji strategii. Żadna strategia kampanii nie może być realizowana bez zapewnienia odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich do jej przeprowadzenia. Ostatnim błędem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest fakt, iż dokument będący pewnego rodzaju szkicem do dyskusji z czasem okazuje się ostatecznym plikiem, na podstawie którego podejmuje się decyzje. W końcu nie wolno zapominać, że strategia wyborcza wraz z taktyką działania muszą być dopasowane do rzeczywistości, czyli mogą się zmieniać wraz ze zmieniającymi się czynnikami mającymi wpływ na kampanię wyborczą. Należy pamiętać, że w czasie kampanii wyborczej strategia może być zmieniana, jednak zmiany powinny następować m.in. na podstawie badań i analiz rynku wyborczego. A to, jak pokazuje praktyka, nie jest czynione. W skład drugiego etapu kampanii wyborczej organizacyjnego wchodzą między innymi takie działania, jak: utworzenie sztabu wyborczego wraz z określeniem zakresu działań i kompetencji; rejestracja komitetu; wytypowanie osób na stanowiska pełnomocników finansowego i wyborczego komitetu; wybór kandydatów na kandydatów; uszczegółowienie strategii i taktyki wyborczej; prace techniczne (z zakresu tworzenia propozycji hasła, materiałów wyborczych, poligrafii, propozycji reklamy politycznej, rezerwacje miejsc); utworzenie harmonogram działań; zbieranie podpisów; zamknięcie list wyborczych i ich rejestracja; uszczegółowienie strategii wyborczej i taktyki (w stosunku do zasobów ludzkich własnego komitetu i zarejestrowanych list konkurencji); zdefiniowanie procesu komunikacji pomiędzy sztabem wyborczym liderem ( 1 ) kandydatami; rozpoczęcie procesu szkoleń i ciągłego doradztwa dla wszystkich kandydatów; określenie roli 1 (lidera komitetu)45. Pierwszym podetapem tej części kampanii jest utworzenie sztabu wyborczego komitetu wraz z określeniem zakresu działań i kompetencji, którego celem jest takie funkcjonowanie, które umożliwi realizację celu wyborczego. W tym miejscu należy pamiętać o trzech podstawowych typach sztabów wyborczych organizowanych na szczeblu ogólnokrajowym (w przypadku wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich dużych partii), organizowanych przez lokalne partie i komitety wyborcze oraz sztaby wyborcze indywidualnych kandydatów komitetu. Ze względu na możliwości objętości tekstu publikacji nie podejmuję próby szerokiej analizy zależności pomiędzy sztabami ogólnokrajowymi a lokalnymi i błędów mogących z tego wyniknąć. W tej części pracy odwołam się jedynie do głównych 45 W przypadku wyborów parlamentarnych będzie to lider komitetu. Natomiast w przypadku wyborów samorządowych będzie to kandydat na wójta, burmistrza bądź prezydenta. Profesjonalizacja i mediatyzacja :53:21

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Strategie komunikowania politycznego

Strategie komunikowania politycznego Strategie komunikowania politycznego 1 2 NR 2654 Mariusz Kolczyñski 3 Strategie komunikowania politycznego Wydanie drugie Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2008 4 Redaktor serii: Nauki Polityczne

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP

Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY Mieszko Władysław Mąkowski nr albumu: 111188 Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo