Strategie działania biznesu i władz samorządowych, w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie działania biznesu i władz samorządowych, w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego"

Transkrypt

1 Strategie działania biznesu i władz samorządowych, w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego Jak oddziałuje kryzys na motywy działania ludzi? Jak władze samorządowe i biznes mogąskutecznie reagowaćna spowolnienie gospodarcze? Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk

2 Motywy ekonomiczne ludzi Motywy ekonomiczne ludzi sąto więc podzielane przez większośćspołeczności przekonania czy poglądy, które determinują powstawanie i funkcjonowanie podstawowych modeli zachowańekonomicznych w danej społeczności. W takim rozumieniu motywy ekonomiczne odrywająsięw pewnym stopniu od swoich emocjonalnych podstaw, charakteryzują się większym poziomem racjonalności niż motywy indywidualne, ulegająniejako uśrednieniu.

3 Motywy pobudzające do działania i motywy hamujące Motywy ekonomiczne ludzi w rozwiniętych społeczeństwach rynkowych można podzielićna dwie główne grupy: motywy pobudzające do działaniaoraz motywy hamujące. Motywy pobudzającedo działania sąto stymulatory aktywnych zachowańludzi, prowadzące do podejmowania przez nich decyzji ekonomicznych niezależnie od ich charakteru. Motywy hamującesąto stymulatory powstrzymujące ludzi przed działaniem, opóźniające podejmowanie decyzji ekonomicznych, wstrzymujące decyzje ekonomiczne i powodujące, że typowe decyzje lub działania ekonomiczne podejmowane sąz opóźnieniem lub nie podejmowane sąwcale. Dobre funkcjonowanie ludzi jako podmiotów ekonomicznych w gospodarce rynkowej wymaga odpowiedniej harmonii pomiędzy motywamipobudzającym do działania a motywami hamującymi.

4 Motywy pobudzające Motyw dążenia do bogactwamotyw dążenia do bogactwa jest fundamentalnym motywem kierującym działaniem większości społeczeństwa i uosabia sięon w gromadzeniu dóbr i innych środków bogactwa w celu budowy swojej pozycji społecznej, zabezpieczenia przyszłości oraz zapewnienia podstaw do określonego poziomu konsumpcji. Motyw maksymalizacji konsumpcji. Motyw maksymalizacji konsumpcji uosabia sięw dążeniu do osiągania coraz bardziej wyrafinowanych sposobów zaspokajania potrzeb przy przyjęciu założenia, że elementarne potrzeby egzystencjalne zostały już zaspokojone.

5 Motywy hamujące Istnienie motywów hamujących wynika z doznawania przez ludzi porażek, popełniania błędów, bezskuteczności działańi innych negatywnych efektów wynikających z podjęcia wadliwych decyzji ekonomicznych lub teżwykonywania działań, które nie przyniosły spodziewanego efektu. Hamowanie oznacza racjonalne dążenie do nie angażowania zasobóww sytuacji, kiedy wynik działania ekonomicznego jest wysoce niepewny. Motywy hamujące powodująpowstrzymywanie sięludzi od działańi decyzji ekonomicznychpod wpływem nabytych doświadczeń(własnych lub innych osób) o negatywnych skutkach tych działańczy decyzji. Do podstawowych motywów powstrzymujących przed działaniem zaliczyćmożna motyw bezpieczeństwa(unikania ryzyka) oraz motyw sprawiedliwości(przyzwoitości).

6 Rodzaje motywów hamujących Motyw bezpieczeństwa (unikania ryzyka) Polega on na tym, że ludzie rezygnują z podejmowania pewnych działań dla uniknięcia potencjalnie negatywnych skutków tych działań. Motyw unikania ryzyka jest podstawowym motywem hamującym powodującym, że ludzie minimalizująliczbędoznawanych porażek ekonomicznych. Motyw sprawiedliwości (poczucia przyzwoitości) zagubiony element teorii A. Smitha? Istnieje w postępowaniu większości ludzi motyw hamujący dążenie do realizacji celów nadmiernie egoistycznych poprzez narastanie poczucia, że nadmierny egoizm buduje zagrożenie dla pozycji jednostki w grupie i społeczeństwie i to stanowi zagrożenie dla funkcjonowania jednostek w społeczności.

7 Kompozycje motywów i ich skutki Ludzie dla właściwego funkcjonowania ekonomicznego potrzebująpewnego stanu zrównoważenia motywów pobudzających i hamujących. Jednak bardzo rzadko można mówićtylko o jednym stanie zrównoważenia motywów ekonomicznych. Stan zrównoważenia motywów ekonomicznych to określona kompozycja motywów pobudzających i hamującychu większości jednostek ludzkich, która rzutuje na charakter ekonomicznej aktywności ludzi. Istnieje nieskończenie wiele stanów zrównoważenia motywów ekonomicznych tak, jak nieskończenie wiele jest charakterystyk działańekonomicznych ludzi, można jednak sformułowaćobserwacje na temat podstawowych modeli zachowańekonomicznych ludzi.

8 Hipoteza wędrówki motywów inwestorów giełdowych Wykres 1. Hipotetyczne stany i działania inwestorów giełdowych w zależności od kompozycji motywów ekonomicznych i zjawisko wędrówki motywów Motywy hamujące Wysoki poziom Apatia i paraliŝ Nadzieja i strach Chciwość i strach Średni poziom Bezsilność Harmonia Chciwość z poczuciem ryzyka Niski poziom Stagnacja i wyłączenie Błogostan rozwoju Pęd ku chciwości Źródło: opracowanie własne Niski poziom Średni poziom Wysoki poziom Motywy pobudzające

9 Konkluzje I 1) Kompozycje motywów ludzkich ulegajązasadniczym zmianom pod wpływem ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz doświadczeńludzi, zwłaszcza negatywnych, 2) Kompozycje z przewagąmotywów pobudzających mogą się upowszechniać jeżeli tylko inni ludzie działają w sposób aktywny, 3) Kompozycje z przewagąmotywów pobudzających mogąprzejśćdo kompozycji z przewagąmotywów hamujących jeżeli tylko większośćludzi stwierdzi, że poziom ryzyka jest zbyt duży i to niezależnie od realizowanych na bieżąco korzyści, wtedy zaczyna się ostre hamowanie motywów ekonomicznych,

10 Konkluzje II 4) Negatywne ekonomiczne doświadczenia ludzi są zasadniczym czynnikiem siły motywów hamujących i wymagany jest dośćdługi czas aby przezwyciężyćtego typu nastawienie, 5) Motywy ekonomiczne ludzi wędrują od stanów silnego pobudzenia do stanów silnego hamowania i zjawisko to pogłębia zmiany koniunkturalne, 6) Na kompozycje motywów ekonomicznych można wpływać, np. dążąc do pobudzenia motywów ale oddziaływanie bezpośrednio na negatywne doświadczenia może okazać sięmało skuteczne -ludzie długo będąpamiętaćo porażkach, lepiej jest zachęcaćdo nowych pól aktywności.

11 Postępowanie polskich władz publicznych w reakcji na sygnały kryzysowe Polska gospodarka dysponuje szeregiem atutów i przewag, które sprzyjająprowadzeniu symetrycznej polityki ekonomicznej. Zaliczyćdo nich można: Umiejętności radzenia sobie przez polski biznes w bardzo trudnych sytuacjach, podlegania szokom rynkowym, braku ochrony krajowej wytwórczości, podlegania nadmiernie restrykcyjnej polityce banku centralnego i poprzednich rządów. Wycofywanie sięz Polski biznesu nomenklaturowego, opartego na przywilejach czy nieuczciwych układach (w tym równieżzagranicznych) i zwalnianie nisz rynkowych dla polskiego biznesu opartego na rozwoju organicznym;

12 Postępowanie polskich władz publicznych w reakcji na sygnały kryzysowe c.d. Posiadanie kapitału ludzkiego, relatywnie młodego, wyedukowanego w ostatnich latach, oraz bardzo dużej dynamiki w zakresie edukacji i poznawania obcych języków w Polsce znacząco sprzyja realizacji nowych idei biznesowych opartych na kreatywności, Posiadanie umiejętności budowy nowych tożsamości rynkowych przez polski biznes, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz polskie samorządy. Umiejętnośćzdecydowanego przeprowadzenia zmian i dostosowania się do nowych warunków jest szczególną umiejętnościąpolskich organizacji. Wynika z niej duża adaptacyjnośćpolskiego biznesu do nowych warunków środowiska ekonomicznego, w tym umiejętnośćrezygnacji z dotychczasowych przyzwyczajeńi przywilejów.

13 Możliwości rządu i władz samorządowych I Uelastycznienie rynku pracy poprzez umożliwienie czasowego obniżenia wynagrodzeńpracownikom przez przedsiębiorstwa, które odnotowały silny spadek zamówień, bez konieczności zmiany umów o pracę. Wprowadzenie mechanizmów podatkowych ograniczających wysokośćniektórych składników wynagrodzeńkadry kierowniczej (np. odpraw) w firmach, które notująpogorszenie wyników ekonomicznych. Wyodrębnienie w budżecie państwa na lata funduszu ds. restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, którego środki mogłyby byćwykorzystane na wsparcie zmian w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, które w sposób szczególny i niezależny od nich ucierpiały od kryzysu na rynkach finansowych;

14 Możliwości rządu i władz samorządowych II Uzupełnienie programów rozwojowych finansowanych zarówno ze środków unijnych jak i budżetowych o komponent podniesienia wiedzy w zakresie zarządzania strategicznego opartej na najlepszych wzorcach światowych i krajowych, Uruchomienie publicznych programów wspierania innowacji w zakresie zarządzania, rozwoju strategicznego, badań marketingowych itp. w zakresie ekspansji na zwalniające sięnisze rynkowe ze środków polskiego budżetu, Zwiększenie nakładów na pomoc inwestycyjnądla małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno w ramach programów unijnych jak i nowych polskich programów w tym zakresie. Zwiększenie transferu pomocy rozwojowej do sektora MSP powinno być jednym z głównych priorytetów rządu i samorządów

15 Możliwości rządu i władz samorządowych III Nasilenie współpracy w zakresie budowy infrastruktury pomiędzy rządem a samorządami. Ponieważnależy spodziewaćsiępewnego osłabienia popytu, rząd powinien uruchamiaćprogramy współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie budowy dróg i innych typów infrastruktury, Wypracowanie mechanizmów ograniczających możliwość dokonywania szkodliwych transferów kapitału z Polski zagranicę przez instytucje finansowe, wypracowanie definicji szkodliwego transferu kapitału i narzędzi uniemożliwiających dokonywanie tego typu transferów, Opracowanie programu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego Polski poprzez wprowadzenie rozwiązańzawierających stymulatory do zakładania instytucji finansowych o polskim kapitale, w tym opartych na zasadach członkowskich

16 Możliwości rządu i władz samorządowych IV Przewartościowanie polityki w zakresie wspierania inwestycji zagranicznych na wspieranie inwestycji przynoszących najwyższe przyrosty wartości dodanej oraz wprowadzenie szczegółowego monitoringu w zakresie wprowadzania na polski rynek inwestycji generujących bardzo duże koszty zewnętrzne, głównie w zakresie pogorszenia stanu środowiska, nasilenia ruchu transportowego, Wprowadzenie możliwości prawnych tworzenia wspólnych dystryktów podatkowych władz samorządowych dla tworzenia parków przemysłowych i stref intensywnego inwestowania. Rozwiązanie to pozwoliłoby łączyćpotencjały gmin o dużych możliwościach finansowych w zakresie promocji inwestycyjnej z potencjałami gmin o dużych areałach gruntów pod inwestycje. Powstałe w ten sposób partnerstwa mogłyby tworzyćwspólne dystrykty podatkowe, w których podziałwpływów z podatku od nieruchomości następowałby na zasadnie porozumienia stron,

17 Strategie polskiego biznesu w reakcji na kryzys I Możliwośćprzestawienia strategii rozwoju z modelu poddostawczego ma modele nastawione na tworzenie własności intelektualnej i generowanie zysku z własnych projektów, rozwiązańczy wzorów przemysłowych lub użytkowych, Szansęzastąpienia rozwiązańopartych na naśladownictwie, zakupionych licencjach czy teżkorzystaniu z obcej myśli technicznej na własne opracowania autorskie, w szczególności wtedy, gdy takie postępowanie byłoby w stanie wygenerowaćdodatkowe korzyści ekonomiczne lub oszczędności kosztów, Szansęzajmowania zwalnianych w wyniku kryzysu nisz rynkowych. Szansa ta jest tym bardziej możliwa w im większym stopniu przedsiębiorstwa z innych krajów padły ofiarąkryzysu,

18 Strategie polskiego biznesu w reakcji na kryzys II Możliwość przejmowania przedsiębiorstw, rozwiązań czy praw własności intelektualnej za ograniczone kwoty w związku z brakiem gotówki w systemie bankowym wielu krajów, Okolicznośćpolegającąna posiadaniu dobrej reputacji solidnego realizatora współpracy handlowej przez większośćpolskich przedsiębiorstw, Możliwośćwzmocnienia inwestycyjnego firm w wyniku uruchomienia szeregu programów pomocy unijnej i krajowej. Nowe maszyny i urządzenia mogą być wykorzystywane do uruchamiania produkcji na eksport,

19 Strategie polskiego biznesu w reakcji na kryzys III Posiadanie ciągle niższych kosztów produkcji w porównaniu do wiodących gospodarek zachodnich, Możliwości wykorzystania niższych cen na niektórych rynkach, w szczególności na rynku dóbr inwestycyjnych, dla wzbogacenia wyposażenia przemysłowego polskich przedsiębiorstw, Relatywne podrożenie eksportu z Chin i krajów Azji wraz z osłabieniem polskiego złotego, Szanse związane z nawiązywaniem nowych relacji biznesowych, kooperacyjnych czy dystrybucyjnych, zwłaszcza wobec faktu zachwiania dotychczasowych relacji w tym zakresie.

20 Dziękuję bardzo! Przemysław Kulawczuk

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Finansowanie biznesu technologicznego

Finansowanie biznesu technologicznego Finansowanie biznesu technologicznego Autorzy: Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk, Anna Szcześniak, Theresa Szczurek Warszawa-Gdynia-Denver marzec 2003 Projekt wspierany przez German Marshall Fund of

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo