Wielkiej Syntezy Chemicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkiej Syntezy Chemicznej"

Transkrypt

1 Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

2 SPIS TREŚCI ZAKRES ZADAŃ 3 1. INFORMACJE OGÓLNE O SEKTORZE WSCH Diagnoza sytuacji CELE STRATEGII 6 3. OCHRONA ŚRODOWISKA 7 4. REALIZACJA STRATEGII NIEZBĘDNE DZIAŁANIA DORAŹNE Zapewnienie stabilnych i konkurencyjnych warunków zaopatrzenia w podstawowe surowce Restrukturyzacja wewnętrzna REALIZACJA STRATEGII DZIAŁANIA DOCELOWE Konsolidacja produktowa w głównym obszarze produkcyjnym (nawozy i melamina) Prywatyzacja pozostałych jednostek biznesowych i grup produktowych Utworzenie Parków Przemysłowych FINANSOWANIE STRATEGII Dokapitalizowanie i restrukturyzacja zadłużenia Potencjalne źródła pozyskania finansowania zadań strategii Uwarunkowania udzielenia pomocy przez Naftę Polską S.A Wiarygodność kredytowa Podsumowanie PRAWNE ŚCIEŻKI REALIZACJI WNIESIENIE AKCJI DO NAFTY POLSKIEJ S.A UDZIAŁ PLACÓWEK NAUKOWO-BADAWCZYCH W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI POTENCJALNE OBSZARY INWESTYCJI W SEKTORZE WSCH ZATRUDNIENIE KORZYŚCI Z REALIZACJI STRATEGII ORIENTACYJNY HARMONOGRAM RESTRUKTURYZACJI I PRYWATYZACJI 25 DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ NAFTY POLSKIEJ S.A. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I NAFTY POLSKIEJ S.A w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SKARBU PAŃSTWA w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw Administracji publicznej w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw Nauki w zakresie kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 30 ROLA NAFTY POLSKIEJ S.A. W REALIZACJI STRATEGII 31 2

3 Niniejsza Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (dalej zwana Strategią) obejmuje Strategię restrukturyzacji, konsolidacji produktowej i rynkowej uwzględniającą powiązania produktowe, surowcowe i ekonomiczne pomiędzy Podmiotami sektorów Wielkiej Syntezy Chemicznej i naftowego oraz Strategię prywatyzacji uwzględniającą powiązania produktowe, surowcowe i ekonomiczne pomiędzy Podmiotami sektorów Wielkiej Syntezy Chemicznej i naftowego stanowiąc pierwszy z etapów realizacji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 4 czerwca 2002 r. Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku w zakresie Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej do roku Wymagane analizy i prognozy konieczne dla podjęcia ostatecznych decyzji zostały przeprowadzone i przekazane do dyspozycji Ministra Skarbu i Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Po ukształtowaniu nowej struktury organizacyjnej sektora konieczne będzie podjęcie dalszych etapów realizacji Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku, szczególnie w obszarze programów rozwojowych. Realizacja podstawowych celów społecznych Strategii restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, w postaci odwrócenia tendencji redukcji ilości miejsc pracy w Podmiotach WSCh, stwarza szanse i perspektywy rozwoju sektora chemicznego w Polsce zgodnie ze Strategią dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku, a co za tym idzie zapewni wyższe dochody budżetu z tytułu podatków i mniejszego deficytu handlu zagranicznego w zakresie chemikaliów i tworzyw sztucznych. ZAKRES ZADAŃ 1. INFORMACJE OGÓLNE O SEKTORZE WSCH Sektor Wielkiej Syntezy Chemicznej ma decydujący wpływ na kierunki rozwoju, efektywność i wielkość produkcji krajowego przemysłu chemicznego. Produkcja Sektora WSCh oparta jest głównie na gazie ziemnym oraz półproduktach petrochemicznych, których krajowym producentem jest PKN ORLEN S.A. (PKN Orlen) oraz na innych surowcach, takich jak np. fosforyty i sól kamienna. Sektor Wielkiej Syntezy Chemicznej jest zdominowany przez firmy będące własnością Skarbu Państwa: Zakłady Azotowe Puławy S.A. (ZA Puławy, ZAP), Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (ZA Kędzierzyn, ZAK), Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. (ZA Tarnów, ZAT), Zakłady Chemiczne Police S.A. (ZCh Police, ZChP) Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. (ZCh Sarzyna, Sarzyna) Zakłady Chemiczne Zachem S.A. (ZCh Zachem, Zachem) dalej zdefiniowane jako Podmioty WSCh. Wszystkie te podmioty działają w strefie dużego bezrobocia. Wartość sprzedaży 6 Podmiotów WSCh w 2002 r. wyniosła mln PLN. Oznacza to spadek o 6,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży w 2001 r. (5.194 mln PLN) i o 18,2% w 3

4 stosunku do roku Z 6 Podmiotów WSCh, objętych programem restrukturyzacji, dwie spółki - ZCh Police i ZA Puławy osiągają roczne przychody powyżej 1 mld PLN, trzy średnie - przychody nieco poniżej 1 mld PLN (ZA Kędzierzyn, ZA Tarnów i ZCh Zachem) i jedna spółka - ZCh Sarzyna - ma najniższe w grupie przychody, wynoszące ok. 300 mln PLN. Udział poszczególnych Podmiotów w przychodach Sektora WSCh w 2002 roku ZA Puławy 23% ZCh Police 24% ZA Tarnów 16% ZA Kędzierzyn 17% ZCh Zachem 14% ZCh Sarzyna 6% 1.1. DIAGNOZA SYTUACJI Między poszczególnymi Podmiotami WSCh istnieje niewiele wzajemnych powiązań technologicznych wprzód i wstecz. Bardzo krótkie są również łańcuchy produktowe wewnątrz tychże przedsiębiorstw. Oznacza to, że w większości przypadków nie mają one surowców wyjściowych do swojej produkcji (np. propylen, benzen), bądź oferują produkty, których nie są w stanie bardziej przetworzyć w celu maksymalizacji zysku (np. melamina, alkohole OXO). Majątek produkcyjny Podmiotów WSCh jest w znacznej mierze zdekapitalizowany. Ze względu na wymogi ochrony środowiska niektóre instalacje zostały już wyłączone z ruchu lub muszą być zamknięte po wejściu do Unii Europejskiej (np. mocznik, kwas azotowy w ZAK, elektroliza soli w ZAT i ZACHEM). Zgodnie z wymogami Prawa ochrony środowiska Podmioty WSCh muszą uzyskać w określonym terminie pozwolenia zintegrowane na prowadzenie działalności. Wiąże się to niejednokrotnie z koniecznością dostosowania instalacji do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (tzw. BAT). Ponadto na Podmiotach ciąży obowiązek przeprowadzenia rekultywacji środowiska, zdegradowanego przez dotychczasową działalność przemysłową. Z wyjątkiem ZCh Sarzyna, pozostałe Podmioty WSCh znajdują się w słabej kondycji finansowej.. Zła sytuacja Sektora WSCh datuje się od 2001 r. Taki stan w głównej mierze wynika z bardzo wysokiej ceny gazu ziemnego dla przemysłu w Polsce. Od czasu podwyżki cen gazu o 30%, w marcu 2001, polskie firmy Sektora WSCh płacą za gaz wyższe ceny niż ich zagraniczni konkurenci. Drugim istotnym powodem jest nie dokonanie we właściwym czasie w 4

5 Podmiotach WSCh koniecznej restrukturyzacji. Dodatkowe przyczyny kryzysu to obniżka cen nawozów na rynku zewnętrznym, zbyt wysokie koszty funkcjonowania, nietrafione lub rozpoczęte i niedokończone inwestycje. Nakłada się na to dekoniunktura na rynku światowym i brak współpracy pomiędzy poszczególnymi Podmiotami WSCh. Wyniki finansowe zakładów w latach r. (w mln PLN) Sektor WSCh Wynik na sprzedaży Wynik Wynik na Wynik Wynik na Wynik EBITDA*) EBITDA netto sprzedaży netto sprzedaży netto EBITDA Razem 224,5 8,9 509,2-178,7-462,2 44,0-261,8-395,6 30,9 Sektor WSCh Wynik na sprzedaży I kw II kw narastająco Wynik Wynik na Wynik EBITDA EBITDA netto sprzedaży netto Razem 49,6 19,5 129,2 148,03 85,56 320,91 Warunki konieczne dla poprawy sytuacji w Sektorze WSCh: zapewnienie stabilnych i konkurencyjnych warunków zaopatrzenia w gaz ziemny, rozwiązanie problemu zadłużenia Podmiotów WSCh, szczególnie wobec PGNiG S.A. oraz banków, gruntowna restrukturyzacja obejmująca wiele obszarów działalności Podmiotów WSCh. Bez spełnienia pierwszych dwóch warunków jakiekolwiek działania restrukturyzacyjne nie przyniosą dostatecznych efektów. Nastąpi upadłość większości Podmiotów WSCh i drastyczne ograniczenie produkcji nawozów w Polsce. * EBITDA jest rozumiane jako suma amortyzacji i wyniku na działalności operacyjnej 5

6 2. CELE STRATEGII Podstawowe cele strategiczne dla sektora WSCh są definiowane w trzech obszarach, określonych w Programie prywatyzacji i restrukturyzacji sektora WSCh stanowiącym element Strategii dla przemysłu chemicznego do roku 2010 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 4 czerwca 2002 r. W obszarze celu gospodarczego (określonego jako stworzenie warunków stabilnego wzrostu gospodarczego przez kreowanie silnych rynkowo podmiotów gospodarczych zdolnych do długookresowego konkurowania na rynku europejskim) najistotniejszymi celami szczegółowymi są: a) przywrócenie Podmiotom WSCh długookresowej zdolności do konkurowania na rynku europejskim; b) kreowanie podmiotów gospodarczych o stabilnych perspektywach wzrostu; c) wdrażanie w podmiotach sektora nowoczesnych i efektywnych technologii produkcyjnych i zarządczych. W obszarze celu makroekonomicznego najistotniejszym jest:: d) zapewnienie stabilnej tendencji wzrostu efektywności Sektora WSCh; e) zapewnienie warunków dla równoważenia bilansu handlowego z zagranicą. W obszarze celu społecznego (określonego jako przeciwdziałanie szkodliwym tendencjom na rynku pracy przez stworzenie możliwości jego rozwoju) najistotniejszymi celami szczegółowymi są: f) tworzenie warunków dla ożywienia lokalnych rynków pracy poprzez kreowanie popytu na produkty i usługi oferowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz h) zapewnienie tendencji wzrostowej przychodów do budżetu, i) zapewnienie dostaw nawozów dla rolnictwa, j) stworzenie warunków do rozwoju myśli naukowo-technicznej i wynalazczości w Polsce, k) zapewnienie pracownikom Sektora WSCh możliwości zrealizowania praw do akcji pracowniczych. 6

7 3. OCHRONA ŚRODOWISKA Procesy restrukturyzacyjne będą nakierowane na wykorzystanie i rozwijanie technologii zapewniających ciągłe zmniejszanie negatywnego oddziaływania krajowego przemysłu chemicznego na środowisko. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowoduje stopniowe dostosowanie przemysłu do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT). W związku z trwającymi obecnie w UE pracami nad wprowadzeniem nowej polityki dotyczącej chemikaliów (tzw. system REACH) sektor powinien mieć na uwadze ewentualną konieczność przygotowania się do nowych regulacji w tym zakresie, zwłaszcza, że skutki wprowadzenia tego systemu będą znaczne. W konsekwencji zmniejszy się szkodliwy wpływ przemysłu chemicznego na środowisko. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i wytycznymi Ministerstwa Środowiska Podmioty WSCh rozpoczęły prace nad przygotowaniem wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych. 4. REALIZACJA STRATEGII NIEZBĘDNE DZIAŁANIA DORAŹNE Realizacja celów Strategii jest uwarunkowana podjęciem zdecydowanych działań doraźnych w okresie do końca kwietnia 2004 roku. Wśród tych działań są niezbędne kroki w obszarze zaopatrzenia w gaz ziemny, wykorzystanie środków pomocy publicznej na dokapitalizowanie i restrukturyzację zadłużenia Podmiotów WSCh tak, aby możliwe było przeprowadzenie koniecznej restrukturyzacji wewnętrznej Podmiotów WSCh i prac przygotowawczych do ich prywatyzacji ZAPEWNIENIE STABILNYCH I KONKURENCYJNYCH WARUNKÓW ZAOPATRZENIA W PODSTAWOWE SUROWCE Gaz ziemny jest jednym z najważniejszych surowców chemicznych, wykorzystywanym głównie do produkcji nawozów azotowych oraz innych znaczących chemikaliów. Koszt gazu ziemnego stanowi 10-32% kosztów całkowitych produkcji nawozów w zależności od rodzaju produktu. Dla Sektora WSCh należy dążyć do uzyskania warunków zaopatrzenia w gaz ziemny nie gorszych niż te, w których gospodarują główni konkurenci na rynku europejskim, poprzez odpowiednią politykę taryfową. Rozwiązanie tego podstawowego dla Sektora WSCh problemu wymaga działań administracji państwowej na płaszczyźnie właścicielskiej, administracyjnej i regulacyjnej RESTRUKTURYZACJA WEWNĘTRZNA Restrukturyzacja wewnętrzna jest integralną częścią Strategii restrukturyzacji Sektora WSCh. a) Restrukturyzacja kosztowa Niezbędna jest radykalna restrukturyzacja kosztowa we wszystkich Podmiotach WSCh, szczególnie w ZAP i ZCh Police, gdzie po stronie kosztów (zatrudnienie, płace, umowy ze 7

8 spółkami zależnymi, koszty sprzedaży, koszty transportu itp.) znajdują się jeszcze bardzo duże rezerwy. b) Restrukturyzacja organizacyjna Rekomenduje się wyodrębnienie - w ramach Podmiotów WSCh - samodzielnych finansowo i operacyjnie jednostek biznesowych, a następnie ich prywatyzację. Dopuszcza się utworzenie struktur holdingowych na bazie jednostek biznesowych, spółek zależnych i Parków Przemysłowych. Przy założeniu niedokonania wyboru wariantu prywatyzacji podmiotów WSCh w całości, rekomendowane do wyodrębnienia jednostki biznesowe to w szczególności: Kaprolaktam i tworzywa konstrukcyjne z ZAT; Przetwórstwo PCW z ZAT (produkcja wyrobów gotowych). TDI i pianki poliuretanowe z ZCh ZACHEM; Przetwórstwo PCW z ZCh ZACHEM (proszki i granulaty); Alkohole OXO i plastyfikatory z ZAK; Środki Ochrony Roślin z ZCh Sarzyna; Żywice klejowe z ZAK; Żywice epoksydowe z ZCh Sarzyna; Kaprolaktam z ZAP; Żywice poliestrowe z ZCh Sarzyna; Polioxymetylen z ZAT Biel tytanowa z ZCh Police. Dla pozostałych dużych grup produktowych: Epichlorohydryna z ZCh ZACHEM; Produkty chlorowe w ZAT rekomenduje się wydzielenie i prywatyzację. Dopuszcza się, w przypadku braku inwestorów, również zaprzestanie produkcji. Dla pozostałych grup produktowych o małej wartości przychodów, jak na przykład: Nitrozy ZAT; Związki nadtlenowe ZAP; Katalizatory ZAT; Wodór wysokiej czystości ZAP; rekomenduje się tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw. Dopuszcza się pozostawienie ich w ramach tych wyodrębnionych jednostek biznesowych, z którymi tworzą najsilniejsze powiązania technologiczne. Wymienione powyżej działania, przeprowadzone odpowiednio szybko, mogą znacząco poprawić sytuację finansową Podmiotów WSCh. 8

9 5. REALIZACJA STRATEGII DZIAŁANIA DOCELOWE Realizując założenia restrukturyzacji sektora WSCh na podstawie Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do roku 2010 przyjętej w dniu 4 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów (rozdział 6), w wyniku przeprowadzonych szerokich analiz przyjęto program działań zmierzających do przekształceń istniejących podmiotów WSCh w celu wyodrębnienia specjalistycznej produkcji chemicznej (w formie jednostek biznesowych), infrastruktury (parki przemysłowe) oraz utworzenia silnego ekonomicznie i zdolnego do konkurencji na rynku światowym (rynku właściwym) podmiotu produkującego nawozy i melaminę. Zgodnie z definicją rynku właściwego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U Nr 86, poz. 804) przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Nawozy azotowe i fosforowe na świecie są produktami nadającymi się pod wszystkie uprawy polowe. Nie ma w zasadzie ograniczeń geograficznych w ich stosowaniu. Główną grupą odbiorców nawozów jest rolnictwo. Krajowy rynek nawozowy charakteryzuje się dużym rozdrobieniem (ponad 2 mln gospodarstw). Główne motywy zakupu produktów przez odbiorców to dostępność produktów, niski poziom cen, atrakcyjne i trwałe opakowanie, wysoka jakość nawozów, zapewnienie regularnych dostaw. Wszystkie te parametry mogą być spełnione zarówno przez producentów krajowych, jak i zagranicznych. Planowany udział nowo powołanego podmiotu w produkcji światowej będzie kształtował się na poziomie jedynie 1%, w Unii Europejskiej 7% oraz w Europie Centralnej i Wschodniej 7%. W wyniku konsolidacji nie powstanie podmiot o pozycji dominującej na rynku właściwym. Niezbędna restrukturyzacja poprzedza prywatyzację przekształconego sektora WSCh. Specyfika majątku przedsiębiorstw sektora WSCh związana jest silnie z ich wielkością. Posiadają one wielohektarowe, niejednorodne, silnie rozproszone nieruchomości ze skomplikowaną strukturą aktywów. W porozumieniu z wierzycielami należy dążyć do utworzenia na bazie istniejącego majątku atrakcyjnych dla inwestorów jednostek biznesowych. Model projektowanych działań restrukturyzacyjnych powinien wykorzystywać kompleksowo właściwości instrumentów polityki gospodarczej opracowywanych przez ministra właściwego d/s gospodarki. 9

10 5.1. KONSOLIDACJA PRODUKTOWA W GŁÓWNYM OBSZARZE PRODUKCYJNYM (NAWOZY I MELAMINA) Podstawowym wariantem Strategii jest konsolidacja w jednym podmiocie prawnym i organizacyjnym produkcji nawozów, w oparciu o centra produkcji nawozów fosforowych w Policach oraz azotowych i melaminy w Puławach, bez spowodowania uprzywilejowania na rynku utworzonego podmiotu. Przemawiają za tym powiązania technologiczne nawozów i melaminy, wspólny surowiec podstawowy (gaz ziemny) i synergie istniejące między Podmiotami WSCh działającymi w tym obszarze. Nie wyklucza się możliwości konsolidacji w jednym podmiocie prawnym i organizacyjnym produkcji nawozów azotowych i melaminy. Dopuszcza się wariant konsolidacji tylko w obszarze nawozów z wydzieleniem samodzielnej spółki melaminowej. Dopuszcza się konsolidację jednostek biznesowych celem sprzedaży inwestorom (np. Kaprolaktam z ZAT i Kaprolaktam z ZAP, przy wiodącej roli ZAT) lub prywatyzację Podmiotów WSCh w całości. Konsolidacja produktowa w głównym obszarze produkcyjnym Podmiotów WSCh wywrze pozytywny wpływ na gospodarkę narodową w dziedzinie produkcji rolnej i przemysłowej. Zdolność kredytowa takiego podmiotu i jego wyniki finansowe pozwolą na skuteczne konkurowanie na rynku europejskim i realizowanie programów inwestycyjnych. Ze strategicznego punktu widzenia właściwy jest wariant jednej spółki nawozowo-melaminowej. Skonsolidowany podmiot utworzony zostanie w oparciu o następujące grupy produktowe (nie wyklucza się wariantu bez melaminy z ZAP) w szczególności o: nawozy azotowe z ZAP; nawozy azotowe z ZAK; nawozy azotowe z ZAT; nawozy azotowe z ZCh Police; nawozy wieloskładnikowe NPK z ZCh Police; melamina z ZAP. Proponowane warianty: (I) (II) Ze względu na obecną sytuacją finansową Podmiotów WSCh powodującą brak możliwości uregulowania zobowiązań wobec PGNiG, konwersja wierzytelności PGNiG S.A. w stosunku do Podmiotów WSCh na akcje spółki nawozowo-melaminowej lub nawozowej i następnie przekazanie tych akcji do PGNiG ; Rozwój Podmiotów WSCh na bazie gazu od dowolnego dostawcy (np. inwestor strategiczny z własnym gazem ziemnym). 10

11 5.2. PRYWATYZACJA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BIZNESOWYCH I GRUP PRODUKTOWYCH Rekomenduje się prywatyzację wymienionych w pkt. 4.2 jednostek biznesowych i grup produktowych (w niektórych przypadkach prywatyzacja nastąpić może jeszcze przed wdrożeniem Strategii). Wybór sposobu prywatyzacji zależeć będzie w praktyce od szeregu czynników, w tym w szczególności od preferencji potencjalnych inwestorów UTWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH Park przemysłowy to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilno prawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. Parkiem Przemysłowym jest podmiot gospodarczy, wykorzystujący lokalną infrastrukturę dla stworzenia oferty usług zapewniających kompleksową obsługę przedsięwzięć gospodarczych. W następstwie przejścia z przedsiębiorstw zintegrowanych do czysto chemicznych, na bazie 5 Podmiotów WSCh: Zakładów Azotowych Puławy S.A., Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., Zakładów Chemicznych Police S.A., Zakładów Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy utworzone zostaną Parki Przemysłowe. Mają one służyć zapewnieniu optymalnych warunków dla prowadzenia podstawowej produkcji chemicznej, oraz powstawaniu lokalnych centrów gospodarczych. Podkreślić należy, że podmioty WSCh zachowają swoją osobowość prawną. Wielkość i struktura ZCh Sarzyna nie uzasadniają utworzenia na ich terenie Parku Przemysłowego. Parki Przemysłowe działać będą w ramach struktury prawnej istniejących Podmiotów WSCh w oparciu o ich infrastrukturę. Działania właściciela Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naftę Polską S.A. zapewnią inwestorom stabilny dostęp do infrastruktury. W skład Parków Przemysłowych mogą wchodzić elementy majątku restrukturyzowanych Podmiotów WSCh, a w szczególności: 1) nieruchomości; 2) zakłady energetyczne; 3) wybrane budynki i budowle; 4) infrastruktura transportowa drogowa, kolejowa i wodna 5) sieci mediów (kanalizacyjne, wodne, energetyczne, telekomunikacyjne, inne); 11

12 6) pozostała infrastruktura sfery produkcyjnej. Przy współudziale władz lokalnych i Skarbu Państwa, Parki Przemysłowe będą występowały o fundusze z Unii Europejskiej w celu wykorzystania na inwestycje w infrastrukturę, szkolenia zawodowe, restrukturyzację zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zaś Nafta Polska S.A. w porozumieniu z ministrem właściwym d/s gospodarki przygotuje plan działań wspierających ich funkcjonowanie. W ramach przedmiotowego planu zostanie wykorzystany system zachęt dla przedsiębiorców. Celem wdrożenia tego systemu będzie pozyskanie nowych inwestycji. Należy liczyć się z niepełnym wykorzystaniem potencjału technicznego i ekonomicznego Parków Przemysłowych w pierwszych latach ich działalności. Przewiduje się możliwość udostępnienia inwestorom akcji Parków Przemysłowych. 12

13 6. FINANSOWANIE STRATEGII W części dotyczącej wnioskowanej pomocy publicznej ocena spełnienia warunków jej udzielenia dokonana będzie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Założenia Strategii nie zawierają rozwiązań stojących w sprzeczności z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów z uwagi na to, że nie stwarzają warunków ograniczających konkurencję oraz tworzenia antykonkurencyjnej koncentracji przedsiębiorców. Projektowane rozwiązania przyczynią się do rozwoju ekonomicznego kraju oraz wywrą pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. Przewiduje się udział następujących źródeł finansowania Strategii: 1) Środki Nafty Polskiej S.A. - z kredytów, emisji obligacji oraz z prywatyzacji sektora chemicznego i naftowego; 2) Konwersja zadłużenia Podmiotów WSCh na akcje; 3) Kredyty po uzyskaniu zdolności kredytowej przez zrestrukturyzowane Podmioty WSCh na warunkach komercyjnych z banków i wyspecjalizowanych międzynarodowych instytucji finansowych (np. EBOR, EBI, IFC); 4) Środki publiczne zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej; w tym środek specjalny na restrukturyzację, będący w posiadaniu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 5) Środki z funduszów Unii Europejskiej - zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju; 6) Środki własne Podmiotów WSCh; 7) Offset w obszarze potencjalnych inwestycji; 8) Inne instrumenty finansowe - papiery komercyjne i obligacje zamienne na akcje; Dla przywrócenia długookresowej zdolności do konkurowania na rynku niezbędne jest finansowanie bezzwrotne w postaci dokapitalizowania z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków pomocy publicznej zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. nr 141, poz. 1177) oraz ustawą o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. nr 213 poz. 1800). Środki na pokrycie kosztów procesów restrukturyzacyjnych pochodzić będą również z zasobów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Pozyskanie środków z ARP stanowi istotny element starań o finansowanie sanacji zwłaszcza tych Spółek, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Skorzystanie przez podmioty WSCh z pomocy na warunkach zaprezentowanych w Strategii, będzie możliwe wyłącznie po przystąpieniu przez Podmiot WSCh do realizacji programu restrukturyzacyjnego zgodnego ze Strategią. 13

14 Jednym z efektów zastosowania pomocy publicznej będzie pobudzenie długofalowego rozwoju regionów charakteryzujących się poziomem produktu krajowego brutto (PKB) na jednego mieszkańca niższym niż 75% średniego poziomu w Unii Europejskiej (wszystkie Podmioty WSCh położone są na takich obszarach) DOKAPITALIZOWANIE I RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA Wartości przyjęte w niniejszym rozdziale są aktualne na dzień 31. sierpnia 2003r. Zobowiązania ogółem Podmiotów WSCh, bez uwzględnienia rezerw, rozliczeń międzyokresowych i funduszy specjalnych, na 31. sierpnia 2003 r. wynosiły mln zł, z czego z tytułu kredytów i pożyczek 888 mln zł (z tego 44% to zobowiązania krótkoterminowe). Ponad 80% kwoty kredytów stanowią zobowiązania względem czterech banków: ING Banku Śląskiego S.A., Pekao S.A., PKO Banku Polskiego S.A. i BPH PBK S.A. Negocjacje z bankami wymagają odrębnego podejścia do każdego z nich oraz wsparcia ze strony właściciela. Banki dążą do redukcji zaangażowania w sektorze wypowiadając kolejne kredyty ze względu na trudną sytuację finansową podmiotów WSCh. Bez poprawy sytuacji tych podmiotów i częściowej restrukturyzacji ich zadłużenia, nie będzie możliwe pozyskanie nowych kredytów na inwestycje. Zobowiązania handlowe oraz bankowe podlegające restrukturyzacji wynoszą nominalnie mln zł, z czego zobowiązania bankowe łącznie z układowymi 641 mln zł 1. Zobowiązania pozabankowe łącznie z układowymi 909 mln zł, w tym zobowiązania handlowe wobec PGNiG S.A. na kwotę ok. 603 mln zł (bez zobowiązań układowych). Podstawowym instrumentem restrukturyzacji zadłużenia wobec banków i pozostałych wierzycieli (poza PGNiG S.A.) będzie częściowy wykup wierzytelności i ich konwersja na akcje. Zakłada się możliwość zmniejszenia nominalnej kwoty zobowiązań podlegających restrukturyzacji w drodze negocjacji z wierzycielami ceny ich wykupu. Wartość nominalna zobowiązań podmiotów WSCh podlegających restrukturyzacji stan na dzień 31 sierpnia 2003r. (w mln zł) ZAK ZChP ZAP ZAT Zakłady nawozowe razem Sarzyna Zachem WSCh razem Restrukturyzowane 456,6 236,0 418,0 240, ,0 0,0 199, ,3 zobowiązania ogółem bankowe (w tym układowe) 159,5 20,0 219,3 106,3 505,1 0,0 135,7 640,8 wobec PGNiG S.A. (bez 222,7 155,9 183,6 41,3 603,5 0,0 0,0 603,5 zobowiązań objętych postępowaniem układowym w ZAK i ZAT) pozostałe handlowe, w tym 74,5 60,1 15,1 92,7 242,4 0,0 63,6 306,0 zobowiązania układowe ZAK i ZAT (także wobec PGNiG) 1 kwota ta obejmuje 55,3 mln zł przeterminowanych kredytów obrotowych w ZAT, których nie da się objąć restrukturyzacją taką, jaką pozostałe zobowiązania wobec banków. Kwotę tę uznaje się jako część pozostałych zobowiązań handlowych, i tym samym kredyty te będą restrukturyzowane na tych samych warunkach co pozostałe zobowiązania handlowe 14

15 Restrukturyzacja finansowa w sektorze WSCh obejmie łącznie: restrukturyzację zobowiązań handlowych względem PGNiG S.A., restrukturyzację zobowiązań wobec banków i pozostałych wierzycieli, w tym udzielenie ZAT i ZAK pomocy w realizacji układu z wierzycielami, ponadto, w ramach strategii wobec podmiotów WSCh realizowane będą następujące działania: wsparcie finansowania inwestycji Melamina III w ZAP, wsparcie finansowania aktywizacji zatrudnienia w podmiotach WSCh. Szacunek niezbędnego wsparcia finansowego poszczególnych podmiotów WSCh w celu realizacji przedsięwzięć restrukturyzacyjnych - stan na (mln zł) ZAK ZChP ZAP Sarzyna ZAT Zachem WSCh razem Zadłużenie wobec PGNiG S.A. (bez 222,7 155,9 183,6 0,0 41,3 0,0 603,5 zobowiązań objętych postępowaniem układowym w ZAK i ZAT) Nakłady na aktywizację zatrudnienia 3,5 17,3 20,4 0,0 11,1 12,6 64,9 Szacowana wysokość nakładów na 55,8 7,0 76,8 0,0 17,9 47,5 205,0 restrukturyzację zadłużenia wobec banków (kredyty objęte układem oraz inwestycyjne) Szacowana wysokość nakładów na 74,5 60,1 15,1 0,0 147,9 63,6 361,2 restrukturyzację pozostałych zobowiązań przeterminowanych w tym zobowiązania handlowe i układowe ZAK i ZAT (także wobec PGNiG) oraz przeterminowane kredyty obrotowe w ZAT Sfinansowanie nakładów inwestycyjnych 200 (a) 200,0 Melamina III w ZAP Szacunkowa suma 356,5 240,3 495,9 0,0 218,2 123, ,6 (a) bez uwzględnienia już udzielonej przez Naftę Polską pożyczki dla ZAP (50 mln zł) Wartość niezbędnych środków na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia finansowego podmiotów WSCh (bez uwzględnienia zobowiązań wobec PGNiG) na dzień 31 sierpnia 2003 r. wynosi 566 mln zł. Na sfinansowanie projektu inwestycyjnego Melamina III niezbędne są środki w wysokości 200 mln zł. Sfinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia wymaga 65 mln zł. Ponadto, na restrukturyzację zadłużenia wobec PGNiG niezbędna jest kwota 603 mln zł. Łączna wartość środków finansowych na potrzeby Strategii wynosi mln zł, z czego Nafta Polska S.A. pozyska 831 mln zł. Koszty finansowe związane z pozyskaniem środków w takiej wysokości wyniosą szacunkowo 323 mln zł POTENCJALNE ŹRÓDŁA POZYSKANIA FINANSOWANIA ZADAŃ STRATEGII Restrukturyzacja zobowiązań handlowych wobec PGNiG S.A. Nominalna wartość zobowiązań wobec PGNiG S.A. na 31. sierpnia 2003 roku wynosi 603 mln zł, w tym zobowiązania główne 542 mln zł oraz odsetki 61 mln zł. Restrukturyzacja zobowiązań wobec PGNiG S.A. zostanie dokonana bezpośrednio przez Ministerstwo Skarbu Państwa, poprzez: 15

16 wniesienie niepłynnych akcji i/lub udziałów spółek Skarbu Państwa do Nafty Polskiej S.A., którymi zostaną uregulowane wierzytelności Podmiotów WSCh wobec PGNiG S.A., ewentualną konwersję części wierzytelności na akcje nowopowstałej spółki nawozowo melaminowej, ewentualne częściowe umorzenie wierzytelności PGNiG S.A. wobec podmiotów WSCh. Restrukturyzacja zadłużenia wobec banków Nominalna wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, na 31.sierpnia 2003 roku, wynosiła 888 mln zł, z czego restrukturyzacji podlegać będą kredyty inwestycyjne oraz kredyty bankowe objęte postępowaniem układowym na kwotę 586 mln zł (kwota nie obejmuje 55,3 mln zł przeterminowanych kredytów obrotowych w ZAT). W pierwszej kolejności wykupowi podlegać będą zobowiązania wobec banków oferujących najkorzystniejsze warunki restrukturyzacji zadłużenia (najwyższe dyskonto, udzielenie preferencyjnego kredytu itp.). Na restrukturyzację zadłużenia bankowego przeznaczona zostanie kwota do 205 mln zł, która umożliwi redukcję kredytów w szacowanej wysokości 293 mln zł oraz umożliwi odzyskanie płynności finansowej i wiarygodności kredytowej przez podmioty WSCh. Środki na restrukturyzację zadłużenia wobec banków pozyska Nafta Polska S.A. Podstawowym źródłem kapitałów będą: kredyty bankowe, emisja papierów dłużnych zabezpieczonych finansowymi aktywami trwałymi posiadanymi przez Naftę Polską S.A., przyszłe przychody ze sprzedaży aktywów trwałych posiadanych przez Naftę Polską S.A., ewentualne dokapitalizowanie Nafty Polskiej S.A. akcjami posiadanymi przez Skarb Państwa. Pozyskanie przez Naftę Polską S.A. środków pieniężnych w wysokości 205 mln zł wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych na poziomie szacunkowo 80 mln zł (koszty przygotowania emisji, prowizje bankowe, koszty finansowe dyskonto wartości nominalnej obligacji przy założeniu emisji papierów wartościowych na okres 5 lat). Restrukturyzacja zobowiązań wobec pozostałych wierzycieli Nominalna wartość zobowiązań pozabankowych wobec wierzycieli (bez PGNiG S.A.) na 31. sierpnia 2003 roku wynosi 361 mln zł (razem z 55,3 mln zł przeterminowanych kredytów obrotowych w ZAT). Kwota ta w całości będzie podlegała restrukturyzacji w formie np. ich wykupu przez Naftę Polską S.A. i obejmie przeterminowane zobowiązania pozabankowe oraz zobowiązania handlowe objęte układem w ZAT i ZAK. 16

17 Kwota dokapitalizowania podmiotów WSCh na restrukturyzację powyższego zadłużenia wobec pozostałych wierzycieli pokryta zostanie przez Naftę Polską S.A. ze środków pozyskanych w wyniku: zaciągnięcia kredytów bankowych, emisji papierów dłużnych zabezpieczonych finansowymi aktywami trwałymi posiadanymi przez Naftę Polską S.A., uzyskania przyszłych przychodów ze sprzedaży aktywów trwałych posiadanych przez Naftę Polską S.A., ewentualne dokapitalizowanie Nafty Polskiej S.A. akcjami posiadanymi przez Skarb Państwa. Koszt pozyskania środków w wysokości 361 mln zł szacuje się na 141 mln zł. Sfinansowanie inwestycji Melamina III w ZAP Jedną z najpilniejszych potrzeb jest zakończenie inwestycji Melamina III w ZAP. Projekt ten charakteryzuje się wysoką dochodowością i dobrymi perspektywami rynkowymi. Wysokość niezbędnych środków potrzebnych na zamknięcie finansowania inwestycji oraz na zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z inwestycją szacuje się na 200 mln zł. Dopuszczalnym źródłem pozyskiwania kapitałów może być kredyt inwestycyjny poręczony lub gwarantowany przez Skarbu Państwa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dopuszcza się również możliwość pozyskania środków pieniężnych przez Naftę Polską S.A. z: zaciągnięcia kredytów bankowych, emisji papierów dłużnych zabezpieczonych finansowymi aktywami trwałymi posiadanymi przez Naftę Polską S.A., przyszłych przychodów ze sprzedaży aktywów trwałych posiadanych przez Naftę Polską S.A. ewentualne dokapitalizowanie Nafty Polskiej S.A. akcjami posiadanymi przez Skarb Państwa. Szacowany koszt pozyskania przez Naftę Polską S.A. środków na inwestycję Melamina III w wysokości 200 mln zł wynosi 78 mln zł. Alternatywnie dopuszcza się zaangażowanie inwestora branżowego bądź finansowego, w zamian za akcje spółki melaminowej (lub nawozowo melaminowej). Sfinansowanie nakładów na aktywizację zatrudnienia podmiotów WSCh Środki niezbędne na przeprowadzenie aktywizacji zatrudnienia wynoszą około 65 mln zł. Dopuszczalnym źródłem pozyskiwania kapitałów może być kredyt inwestycyjny, przeznaczony na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją w ramach pomocy 17

18 regionalnej, poręczony lub gwarantowany przez Skarb Państwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dopuszczalną metodą uzyskania niezbędnych środków będzie również zaciągnięcie kredytu bankowego i/lub emisji papierów dłużnych przez Naftę Polską S.A.. Szacowane koszty finansowe takiej operacji wynoszą około 25 mln zł UWARUNKOWANIA UDZIELENIA POMOCY PRZEZ NAFTĘ POLSKĄ S.A. Statut Nafty Polskiej S.A. Wniesienie do Nafty Polskiej S.A. akcji spółek sektora WSCh umożliwi wykorzystanie instrumentów finansowych przewidzianych Statutem Spółki. Przy obecnym poziomie kapitałów własnych możliwe jest pozyskanie środków finansowych, w formie długu zewnętrznego, wystarczających na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia Podmiotów WSCh - bez uwzględnienia długu wobec PGNiG S.A.. Aktywa Nafty Polskiej S.A. są wystarczające, aby dokonać zabezpieczenia emisji. Emisja obligacji obarczona jest ryzykiem jej nieobjęcia przez potencjalnych inwestorów. Zaciągnięcie przez Naftę Polską S.A. zobowiązań powyżej ½ kapitałów własnych wymagać będzie dokapitalizowania, bądź zmiany Statutu Spółki. Programy rządowe Zgodnie ze Strategią dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku z dnia 4 czerwca 2002 roku (rozdział 8 pkt 7b), dochody ze sprzedaży aktywów Nafty Polskiej S.A. mogą zostać przekazane na restrukturyzację Podmiotów sektora WSCh. Zgodnie z rządową Strategią dla przemysłu naftowego, przyjętą 24 września 2002r. udzielenie zabezpieczenia wykupu papierów dłużnych emitowanych przez Naftę Polską S.A. na akcjach i/lub udziałach spółek paliwowych wymaga uprzedniej zgody Rady Ministrów. Zabezpieczenie na akcjach i/lub udziałach powoduje również powstanie trudności w dalszym procesie prywatyzacji spółek paliwowych. W przypadku utraty płynności finansowej przez Naftę Polską S.A. istnieje niebezpieczeństwo utraty kontroli nad akcjami i/lub udziałami spółek paliwowych, na których ustanowione zostanie zabezpieczenie. Ze względu na ryzyko niekontrolowanego przejęcia tych akcji i/lub udziałów przez wierzycieli nabywców papierów dłużnych takie zabezpieczenie nie jest rekomendowane. Wykup obligacji Potencjalnymi przychodami Nafty Polskiej S.A. przeznaczonymi na wykup obligacji oraz pokrycie kosztów finansowych będzie sprzedaż akcji prywatyzowanych spółek po uprzednim ich wniesieniu do Nafty Polskiej S.A. Przewiduje się uzyskanie dochodu ze sprzedaży: Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna S.A., Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A., spółki nawozowo melaminowej. 18

19 Istnieje niebezpieczeństwo, iż przychody z tytułu sprzedaży powyższych jednostek nie zapewniają całkowitego pokrycia zaciągniętego przez Naftę Polską S.A. długu, co wynika głównie z konieczności poniesienia wysokich kosztów obsługi zadłużenia. Zakłada się, że niedobór środków będzie pokryty wpływami ze sprzedaży akcji i/lub udziałów spółek paliwowych posiadanych przez Naftę Polską S.A. lub innych dochodów Nafty Polskiej S.A WIARYGODNOŚĆ KREDYTOWA Na skutek redukcji zadłużenia i dokapitalizowania podmiotów WSCh istotnemu polepszeniu ulegnie ich sytuacja ekonomiczno finansowa. Obniżenie zobowiązań wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitałów własnych spółek wpłynie na wyraźne podniesienie kapitałów pracujących podmiotów oraz poprawi wskaźniki zadłużenia (zobowiązania ogółem nie będą przewyższały kapitałów własnych podmiotów). W znaczący sposób poprawi to wiarygodność kredytową spółek i pozwoli na samodzielne regulowanie pozostałych części zobowiązań. Poniższe szacunki nie uwzględniają zmiany struktury czasowej zobowiązań podmiotów po dokapitalizowaniu (uwzględniono jedynie zawarcie układu w ZAT). Szacunek wpływu redukcji zadłużenia i dokapitalizowania na zdolność kredytową podmiotów WSCh (mln zł) ogółem * zobowiązania Przed dokapitalizowaniem długoterm. kapitały własne aktywa trwałe kapitał pracujący zobowiązania/ kapitały własne ZAK 576,1 147,4 162,3 508,8-199,1 3,6 ZChP 424,6 16,5 845,3 818,7 43,0 0,5 ZAP 730,1 233,2 461,7 777,1-82,3 1,6 ZAT 594,8 44,5 247,8 606,0-313,7 2,4 Zachem 394,6 125,3 147,3 375,9-103,3 2,7 Po dokapitalizowaniu ZAK 282,2 110,4 518,8 508,8 120,4 0,5 ZChP 198,6 9, ,6 818,7 276,6 0,2 ZAP 421,7 142,7 957,6 777,1 323,2 0,4 ZAT 490,8 97,5 466,0 606,0-42,4 1,1 Zachem 263,1 62,7 271,0 375,9-42,2 1,0 * zobowiązanie długo i krótkookresowe, rezerwy na zobowiązania, fundusze specjalne i rozliczenia międzyokresowe Należy zauważyć, że po dokapitalizowaniu sytuacja spółek ZAT i Zachem pozostaje w dalszym ciągu trudna (ujemny kapitał pracujący) i wymagać będzie dodatkowych działań restrukturyzacyjnych w postaci zamiany części zobowiązań krótkookresowych na długookresowe bądź sprzedaży części majątku, co jest zgodne ze Strategią. Na etapie realizacji programów dopuszcza się zwiększenie dokapitalizowania ZAT i Zachem w celu uzyskania dodatnich kapitałów pracujących 6.5. PODSUMOWANIE Niniejszy program zapewnia realizację podstawowych celów społecznych Strategii w postaci odwrócenia tendencji redukcji ilości miejsc pracy w Podmiotach WSCh. Ponadto stwarza 19

20 szanse i perspektywy rozwoju sektora chemicznego w Polsce zgodnie ze Strategią dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku, a co za tym idzie wyższe dochody Budżetu Państwa z tytułu podatków i mniejszego deficytu handlu zagranicznego w zakresie chemikaliów i tworzyw sztucznych. Przedstawiony sposób restrukturyzacji podmiotów WSCh nie przekłada się wprost na zwiększenie przychodów Skarbu Państwa z tytułu prywatyzacji zakładów chemicznych (brak wzrostu wpływów z ich prywatyzacji ponad kwotę dokapitalizowania). Dodatkowo powoduje opóźnienie wpływów budżetowych z tytułu sprzedaży akcji i/lub udziałów spółek sektora paliwowego, stanowiących zabezpieczenie emisji obligacji. Środki uzyskane z prywatyzacji jednostek biznesowych zostaną przeznaczone na restrukturyzację i inwestycje w Podmiotach WSCh, zaś środki uzyskane z prywatyzacji spółki nawozowo-melaminowej lub nawozowej oraz prywatyzacji Podmiotów WSCh w całości, będą wykorzystane na realizację dalszych etapów Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 4 czerwca 2002 r. i na pokrycie kosztów Nafty Polskiej S.A. związanych z realizacją Strategii w związku z ponoszeniem kosztów finansowych obsługi obligacji, kredytów i działań operacyjnych oraz spłaty zobowiązań z tytułu restrukturyzacji finansowej. 7. PRAWNE ŚCIEŻKI REALIZACJI WNIESIENIE AKCJI DO NAFTY POLSKIEJ S.A. Realizacja Strategii zostanie przeprowadzona przez Naftę Polską S.A., po wniesieniu przez Skarb Państwa akcji Podmiotów WSCh do Nafty Polskiej S.A. w formie aportu. Przeprowadzone analizy wskazują, że ten wariant umożliwi bezpieczną realizację postawionych celów Strategii, w tym celu społecznego. Przy realizacji Strategii wg ścieżki wniesienia aportem akcji Podmiotów WSCh do Nafty Polskiej S.A. dochodzi do zbycia (prywatyzacji w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji) akcji Podmiotów WSCh, czego skutkiem jest powstanie uprawnień pracowniczych. Istotne również jest to, że uprawienia pracowników do akcji powstają już na początku realizacji Strategii, co walnie przyczyni się do stworzenia dobrej atmosfery społecznej wokół całego procesu. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji dla pracowników powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia wniesienia akcji Podmiotów WSCh do Nafty Polskiej S.A., a poprzez zastosowanie rekomendowanego trybu utworzenia nowej spółki nawozowo melaminowej lub nawozowej metodą podział przez wydzielenie umożliwi pracownikom objęcie akcji zarówno w Podmiotach WSCh jak i tej spółki. Rekomendowaną metodą utworzenia spółki nawozowo-melaminowej lub nawozowej i melaminowej przyjmuje się metodę podziału przez wydzielenie w formie jednej operacji lub etapami. Jest to wyodrębnienie z Podmiotów WSCh obszarów produkcji nawozowej/melaminy i przeniesienie ich na nowo zawiązaną lub istniejącą spółkę/spółki, w której/których akcjonariuszami będą Skarb Państwa, Nafta Polska S.A. (po wniesieniu do niej przez Skarb Państwa akcji Podmiotów WSCh) i pracownicy. Metoda ta jest najkorzystniejszym wariantem 20

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Koncepcja prywatyzacji sektora WSCh. Tarnów, 10 wrzesnia 2008

Koncepcja prywatyzacji sektora WSCh. Tarnów, 10 wrzesnia 2008 Koncepcja prywatyzacji sektora WSCh Tarnów, 10 wrzesnia 2008 Koncepcja konsolidacji i prywatyzacji podmiotów sektora WSCh Nafta Polska S.A. na zlecenie Ministra Skarbu Panstwa dokonala analizy róznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie projekt z dnia 13 kwietnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 484/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 13 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr 484/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 13 kwietnia 2010 r. Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr 85/V/10 z dnia 12-13.04.2010 r. Uchwała Nr 484/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: pokrycia straty Z.Ch. Police S.A. za 2009 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 )

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) I. REALIZACJA CELÓW STRATEGII PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ O-N Realizując

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów PPP Finansowanie projektów PPP PPP a dług publiczny. Granice zadłużania. Cele PPP dotyczy zarówno szczebla centralnego jak i samorządów terytorialnych. Zmniejszenie wydatków władzy publicznej bez rezygnacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wrocław, 19 marca 2012 r. Udzielanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0.

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ZBIGNIEW KLEPACKI PODSEKRETARZ STANU DO SPRAW KOLEJNICTWA Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Raport bieżący nr 61/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.

PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. Charakterystyka spółki fundusz pożyczkowy i organizator procesów klastrowych, fundusz pożyczkowy działający na rynku podmiotów typu MŚP

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo