Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkiej Syntezy Chemicznej"

Transkrypt

1 Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

2 SPIS TREŚCI ZAKRES ZADAŃ 3 1. INFORMACJE OGÓLNE O SEKTORZE WSCH Diagnoza sytuacji CELE STRATEGII 6 3. OCHRONA ŚRODOWISKA 7 4. REALIZACJA STRATEGII NIEZBĘDNE DZIAŁANIA DORAŹNE Zapewnienie stabilnych i konkurencyjnych warunków zaopatrzenia w podstawowe surowce Restrukturyzacja wewnętrzna REALIZACJA STRATEGII DZIAŁANIA DOCELOWE Konsolidacja produktowa w głównym obszarze produkcyjnym (nawozy i melamina) Prywatyzacja pozostałych jednostek biznesowych i grup produktowych Utworzenie Parków Przemysłowych FINANSOWANIE STRATEGII Dokapitalizowanie i restrukturyzacja zadłużenia Potencjalne źródła pozyskania finansowania zadań strategii Uwarunkowania udzielenia pomocy przez Naftę Polską S.A Wiarygodność kredytowa Podsumowanie PRAWNE ŚCIEŻKI REALIZACJI WNIESIENIE AKCJI DO NAFTY POLSKIEJ S.A UDZIAŁ PLACÓWEK NAUKOWO-BADAWCZYCH W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI POTENCJALNE OBSZARY INWESTYCJI W SEKTORZE WSCH ZATRUDNIENIE KORZYŚCI Z REALIZACJI STRATEGII ORIENTACYJNY HARMONOGRAM RESTRUKTURYZACJI I PRYWATYZACJI 25 DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ NAFTY POLSKIEJ S.A. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I NAFTY POLSKIEJ S.A w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SKARBU PAŃSTWA w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw Administracji publicznej w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw Nauki w zakresie kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 30 ROLA NAFTY POLSKIEJ S.A. W REALIZACJI STRATEGII 31 2

3 Niniejsza Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (dalej zwana Strategią) obejmuje Strategię restrukturyzacji, konsolidacji produktowej i rynkowej uwzględniającą powiązania produktowe, surowcowe i ekonomiczne pomiędzy Podmiotami sektorów Wielkiej Syntezy Chemicznej i naftowego oraz Strategię prywatyzacji uwzględniającą powiązania produktowe, surowcowe i ekonomiczne pomiędzy Podmiotami sektorów Wielkiej Syntezy Chemicznej i naftowego stanowiąc pierwszy z etapów realizacji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 4 czerwca 2002 r. Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku w zakresie Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej do roku Wymagane analizy i prognozy konieczne dla podjęcia ostatecznych decyzji zostały przeprowadzone i przekazane do dyspozycji Ministra Skarbu i Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Po ukształtowaniu nowej struktury organizacyjnej sektora konieczne będzie podjęcie dalszych etapów realizacji Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku, szczególnie w obszarze programów rozwojowych. Realizacja podstawowych celów społecznych Strategii restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, w postaci odwrócenia tendencji redukcji ilości miejsc pracy w Podmiotach WSCh, stwarza szanse i perspektywy rozwoju sektora chemicznego w Polsce zgodnie ze Strategią dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku, a co za tym idzie zapewni wyższe dochody budżetu z tytułu podatków i mniejszego deficytu handlu zagranicznego w zakresie chemikaliów i tworzyw sztucznych. ZAKRES ZADAŃ 1. INFORMACJE OGÓLNE O SEKTORZE WSCH Sektor Wielkiej Syntezy Chemicznej ma decydujący wpływ na kierunki rozwoju, efektywność i wielkość produkcji krajowego przemysłu chemicznego. Produkcja Sektora WSCh oparta jest głównie na gazie ziemnym oraz półproduktach petrochemicznych, których krajowym producentem jest PKN ORLEN S.A. (PKN Orlen) oraz na innych surowcach, takich jak np. fosforyty i sól kamienna. Sektor Wielkiej Syntezy Chemicznej jest zdominowany przez firmy będące własnością Skarbu Państwa: Zakłady Azotowe Puławy S.A. (ZA Puławy, ZAP), Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (ZA Kędzierzyn, ZAK), Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. (ZA Tarnów, ZAT), Zakłady Chemiczne Police S.A. (ZCh Police, ZChP) Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. (ZCh Sarzyna, Sarzyna) Zakłady Chemiczne Zachem S.A. (ZCh Zachem, Zachem) dalej zdefiniowane jako Podmioty WSCh. Wszystkie te podmioty działają w strefie dużego bezrobocia. Wartość sprzedaży 6 Podmiotów WSCh w 2002 r. wyniosła mln PLN. Oznacza to spadek o 6,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży w 2001 r. (5.194 mln PLN) i o 18,2% w 3

4 stosunku do roku Z 6 Podmiotów WSCh, objętych programem restrukturyzacji, dwie spółki - ZCh Police i ZA Puławy osiągają roczne przychody powyżej 1 mld PLN, trzy średnie - przychody nieco poniżej 1 mld PLN (ZA Kędzierzyn, ZA Tarnów i ZCh Zachem) i jedna spółka - ZCh Sarzyna - ma najniższe w grupie przychody, wynoszące ok. 300 mln PLN. Udział poszczególnych Podmiotów w przychodach Sektora WSCh w 2002 roku ZA Puławy 23% ZCh Police 24% ZA Tarnów 16% ZA Kędzierzyn 17% ZCh Zachem 14% ZCh Sarzyna 6% 1.1. DIAGNOZA SYTUACJI Między poszczególnymi Podmiotami WSCh istnieje niewiele wzajemnych powiązań technologicznych wprzód i wstecz. Bardzo krótkie są również łańcuchy produktowe wewnątrz tychże przedsiębiorstw. Oznacza to, że w większości przypadków nie mają one surowców wyjściowych do swojej produkcji (np. propylen, benzen), bądź oferują produkty, których nie są w stanie bardziej przetworzyć w celu maksymalizacji zysku (np. melamina, alkohole OXO). Majątek produkcyjny Podmiotów WSCh jest w znacznej mierze zdekapitalizowany. Ze względu na wymogi ochrony środowiska niektóre instalacje zostały już wyłączone z ruchu lub muszą być zamknięte po wejściu do Unii Europejskiej (np. mocznik, kwas azotowy w ZAK, elektroliza soli w ZAT i ZACHEM). Zgodnie z wymogami Prawa ochrony środowiska Podmioty WSCh muszą uzyskać w określonym terminie pozwolenia zintegrowane na prowadzenie działalności. Wiąże się to niejednokrotnie z koniecznością dostosowania instalacji do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (tzw. BAT). Ponadto na Podmiotach ciąży obowiązek przeprowadzenia rekultywacji środowiska, zdegradowanego przez dotychczasową działalność przemysłową. Z wyjątkiem ZCh Sarzyna, pozostałe Podmioty WSCh znajdują się w słabej kondycji finansowej.. Zła sytuacja Sektora WSCh datuje się od 2001 r. Taki stan w głównej mierze wynika z bardzo wysokiej ceny gazu ziemnego dla przemysłu w Polsce. Od czasu podwyżki cen gazu o 30%, w marcu 2001, polskie firmy Sektora WSCh płacą za gaz wyższe ceny niż ich zagraniczni konkurenci. Drugim istotnym powodem jest nie dokonanie we właściwym czasie w 4

5 Podmiotach WSCh koniecznej restrukturyzacji. Dodatkowe przyczyny kryzysu to obniżka cen nawozów na rynku zewnętrznym, zbyt wysokie koszty funkcjonowania, nietrafione lub rozpoczęte i niedokończone inwestycje. Nakłada się na to dekoniunktura na rynku światowym i brak współpracy pomiędzy poszczególnymi Podmiotami WSCh. Wyniki finansowe zakładów w latach r. (w mln PLN) Sektor WSCh Wynik na sprzedaży Wynik Wynik na Wynik Wynik na Wynik EBITDA*) EBITDA netto sprzedaży netto sprzedaży netto EBITDA Razem 224,5 8,9 509,2-178,7-462,2 44,0-261,8-395,6 30,9 Sektor WSCh Wynik na sprzedaży I kw II kw narastająco Wynik Wynik na Wynik EBITDA EBITDA netto sprzedaży netto Razem 49,6 19,5 129,2 148,03 85,56 320,91 Warunki konieczne dla poprawy sytuacji w Sektorze WSCh: zapewnienie stabilnych i konkurencyjnych warunków zaopatrzenia w gaz ziemny, rozwiązanie problemu zadłużenia Podmiotów WSCh, szczególnie wobec PGNiG S.A. oraz banków, gruntowna restrukturyzacja obejmująca wiele obszarów działalności Podmiotów WSCh. Bez spełnienia pierwszych dwóch warunków jakiekolwiek działania restrukturyzacyjne nie przyniosą dostatecznych efektów. Nastąpi upadłość większości Podmiotów WSCh i drastyczne ograniczenie produkcji nawozów w Polsce. * EBITDA jest rozumiane jako suma amortyzacji i wyniku na działalności operacyjnej 5

6 2. CELE STRATEGII Podstawowe cele strategiczne dla sektora WSCh są definiowane w trzech obszarach, określonych w Programie prywatyzacji i restrukturyzacji sektora WSCh stanowiącym element Strategii dla przemysłu chemicznego do roku 2010 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 4 czerwca 2002 r. W obszarze celu gospodarczego (określonego jako stworzenie warunków stabilnego wzrostu gospodarczego przez kreowanie silnych rynkowo podmiotów gospodarczych zdolnych do długookresowego konkurowania na rynku europejskim) najistotniejszymi celami szczegółowymi są: a) przywrócenie Podmiotom WSCh długookresowej zdolności do konkurowania na rynku europejskim; b) kreowanie podmiotów gospodarczych o stabilnych perspektywach wzrostu; c) wdrażanie w podmiotach sektora nowoczesnych i efektywnych technologii produkcyjnych i zarządczych. W obszarze celu makroekonomicznego najistotniejszym jest:: d) zapewnienie stabilnej tendencji wzrostu efektywności Sektora WSCh; e) zapewnienie warunków dla równoważenia bilansu handlowego z zagranicą. W obszarze celu społecznego (określonego jako przeciwdziałanie szkodliwym tendencjom na rynku pracy przez stworzenie możliwości jego rozwoju) najistotniejszymi celami szczegółowymi są: f) tworzenie warunków dla ożywienia lokalnych rynków pracy poprzez kreowanie popytu na produkty i usługi oferowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz h) zapewnienie tendencji wzrostowej przychodów do budżetu, i) zapewnienie dostaw nawozów dla rolnictwa, j) stworzenie warunków do rozwoju myśli naukowo-technicznej i wynalazczości w Polsce, k) zapewnienie pracownikom Sektora WSCh możliwości zrealizowania praw do akcji pracowniczych. 6

7 3. OCHRONA ŚRODOWISKA Procesy restrukturyzacyjne będą nakierowane na wykorzystanie i rozwijanie technologii zapewniających ciągłe zmniejszanie negatywnego oddziaływania krajowego przemysłu chemicznego na środowisko. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowoduje stopniowe dostosowanie przemysłu do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT). W związku z trwającymi obecnie w UE pracami nad wprowadzeniem nowej polityki dotyczącej chemikaliów (tzw. system REACH) sektor powinien mieć na uwadze ewentualną konieczność przygotowania się do nowych regulacji w tym zakresie, zwłaszcza, że skutki wprowadzenia tego systemu będą znaczne. W konsekwencji zmniejszy się szkodliwy wpływ przemysłu chemicznego na środowisko. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i wytycznymi Ministerstwa Środowiska Podmioty WSCh rozpoczęły prace nad przygotowaniem wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych. 4. REALIZACJA STRATEGII NIEZBĘDNE DZIAŁANIA DORAŹNE Realizacja celów Strategii jest uwarunkowana podjęciem zdecydowanych działań doraźnych w okresie do końca kwietnia 2004 roku. Wśród tych działań są niezbędne kroki w obszarze zaopatrzenia w gaz ziemny, wykorzystanie środków pomocy publicznej na dokapitalizowanie i restrukturyzację zadłużenia Podmiotów WSCh tak, aby możliwe było przeprowadzenie koniecznej restrukturyzacji wewnętrznej Podmiotów WSCh i prac przygotowawczych do ich prywatyzacji ZAPEWNIENIE STABILNYCH I KONKURENCYJNYCH WARUNKÓW ZAOPATRZENIA W PODSTAWOWE SUROWCE Gaz ziemny jest jednym z najważniejszych surowców chemicznych, wykorzystywanym głównie do produkcji nawozów azotowych oraz innych znaczących chemikaliów. Koszt gazu ziemnego stanowi 10-32% kosztów całkowitych produkcji nawozów w zależności od rodzaju produktu. Dla Sektora WSCh należy dążyć do uzyskania warunków zaopatrzenia w gaz ziemny nie gorszych niż te, w których gospodarują główni konkurenci na rynku europejskim, poprzez odpowiednią politykę taryfową. Rozwiązanie tego podstawowego dla Sektora WSCh problemu wymaga działań administracji państwowej na płaszczyźnie właścicielskiej, administracyjnej i regulacyjnej RESTRUKTURYZACJA WEWNĘTRZNA Restrukturyzacja wewnętrzna jest integralną częścią Strategii restrukturyzacji Sektora WSCh. a) Restrukturyzacja kosztowa Niezbędna jest radykalna restrukturyzacja kosztowa we wszystkich Podmiotach WSCh, szczególnie w ZAP i ZCh Police, gdzie po stronie kosztów (zatrudnienie, płace, umowy ze 7

8 spółkami zależnymi, koszty sprzedaży, koszty transportu itp.) znajdują się jeszcze bardzo duże rezerwy. b) Restrukturyzacja organizacyjna Rekomenduje się wyodrębnienie - w ramach Podmiotów WSCh - samodzielnych finansowo i operacyjnie jednostek biznesowych, a następnie ich prywatyzację. Dopuszcza się utworzenie struktur holdingowych na bazie jednostek biznesowych, spółek zależnych i Parków Przemysłowych. Przy założeniu niedokonania wyboru wariantu prywatyzacji podmiotów WSCh w całości, rekomendowane do wyodrębnienia jednostki biznesowe to w szczególności: Kaprolaktam i tworzywa konstrukcyjne z ZAT; Przetwórstwo PCW z ZAT (produkcja wyrobów gotowych). TDI i pianki poliuretanowe z ZCh ZACHEM; Przetwórstwo PCW z ZCh ZACHEM (proszki i granulaty); Alkohole OXO i plastyfikatory z ZAK; Środki Ochrony Roślin z ZCh Sarzyna; Żywice klejowe z ZAK; Żywice epoksydowe z ZCh Sarzyna; Kaprolaktam z ZAP; Żywice poliestrowe z ZCh Sarzyna; Polioxymetylen z ZAT Biel tytanowa z ZCh Police. Dla pozostałych dużych grup produktowych: Epichlorohydryna z ZCh ZACHEM; Produkty chlorowe w ZAT rekomenduje się wydzielenie i prywatyzację. Dopuszcza się, w przypadku braku inwestorów, również zaprzestanie produkcji. Dla pozostałych grup produktowych o małej wartości przychodów, jak na przykład: Nitrozy ZAT; Związki nadtlenowe ZAP; Katalizatory ZAT; Wodór wysokiej czystości ZAP; rekomenduje się tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw. Dopuszcza się pozostawienie ich w ramach tych wyodrębnionych jednostek biznesowych, z którymi tworzą najsilniejsze powiązania technologiczne. Wymienione powyżej działania, przeprowadzone odpowiednio szybko, mogą znacząco poprawić sytuację finansową Podmiotów WSCh. 8

9 5. REALIZACJA STRATEGII DZIAŁANIA DOCELOWE Realizując założenia restrukturyzacji sektora WSCh na podstawie Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do roku 2010 przyjętej w dniu 4 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów (rozdział 6), w wyniku przeprowadzonych szerokich analiz przyjęto program działań zmierzających do przekształceń istniejących podmiotów WSCh w celu wyodrębnienia specjalistycznej produkcji chemicznej (w formie jednostek biznesowych), infrastruktury (parki przemysłowe) oraz utworzenia silnego ekonomicznie i zdolnego do konkurencji na rynku światowym (rynku właściwym) podmiotu produkującego nawozy i melaminę. Zgodnie z definicją rynku właściwego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U Nr 86, poz. 804) przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Nawozy azotowe i fosforowe na świecie są produktami nadającymi się pod wszystkie uprawy polowe. Nie ma w zasadzie ograniczeń geograficznych w ich stosowaniu. Główną grupą odbiorców nawozów jest rolnictwo. Krajowy rynek nawozowy charakteryzuje się dużym rozdrobieniem (ponad 2 mln gospodarstw). Główne motywy zakupu produktów przez odbiorców to dostępność produktów, niski poziom cen, atrakcyjne i trwałe opakowanie, wysoka jakość nawozów, zapewnienie regularnych dostaw. Wszystkie te parametry mogą być spełnione zarówno przez producentów krajowych, jak i zagranicznych. Planowany udział nowo powołanego podmiotu w produkcji światowej będzie kształtował się na poziomie jedynie 1%, w Unii Europejskiej 7% oraz w Europie Centralnej i Wschodniej 7%. W wyniku konsolidacji nie powstanie podmiot o pozycji dominującej na rynku właściwym. Niezbędna restrukturyzacja poprzedza prywatyzację przekształconego sektora WSCh. Specyfika majątku przedsiębiorstw sektora WSCh związana jest silnie z ich wielkością. Posiadają one wielohektarowe, niejednorodne, silnie rozproszone nieruchomości ze skomplikowaną strukturą aktywów. W porozumieniu z wierzycielami należy dążyć do utworzenia na bazie istniejącego majątku atrakcyjnych dla inwestorów jednostek biznesowych. Model projektowanych działań restrukturyzacyjnych powinien wykorzystywać kompleksowo właściwości instrumentów polityki gospodarczej opracowywanych przez ministra właściwego d/s gospodarki. 9

10 5.1. KONSOLIDACJA PRODUKTOWA W GŁÓWNYM OBSZARZE PRODUKCYJNYM (NAWOZY I MELAMINA) Podstawowym wariantem Strategii jest konsolidacja w jednym podmiocie prawnym i organizacyjnym produkcji nawozów, w oparciu o centra produkcji nawozów fosforowych w Policach oraz azotowych i melaminy w Puławach, bez spowodowania uprzywilejowania na rynku utworzonego podmiotu. Przemawiają za tym powiązania technologiczne nawozów i melaminy, wspólny surowiec podstawowy (gaz ziemny) i synergie istniejące między Podmiotami WSCh działającymi w tym obszarze. Nie wyklucza się możliwości konsolidacji w jednym podmiocie prawnym i organizacyjnym produkcji nawozów azotowych i melaminy. Dopuszcza się wariant konsolidacji tylko w obszarze nawozów z wydzieleniem samodzielnej spółki melaminowej. Dopuszcza się konsolidację jednostek biznesowych celem sprzedaży inwestorom (np. Kaprolaktam z ZAT i Kaprolaktam z ZAP, przy wiodącej roli ZAT) lub prywatyzację Podmiotów WSCh w całości. Konsolidacja produktowa w głównym obszarze produkcyjnym Podmiotów WSCh wywrze pozytywny wpływ na gospodarkę narodową w dziedzinie produkcji rolnej i przemysłowej. Zdolność kredytowa takiego podmiotu i jego wyniki finansowe pozwolą na skuteczne konkurowanie na rynku europejskim i realizowanie programów inwestycyjnych. Ze strategicznego punktu widzenia właściwy jest wariant jednej spółki nawozowo-melaminowej. Skonsolidowany podmiot utworzony zostanie w oparciu o następujące grupy produktowe (nie wyklucza się wariantu bez melaminy z ZAP) w szczególności o: nawozy azotowe z ZAP; nawozy azotowe z ZAK; nawozy azotowe z ZAT; nawozy azotowe z ZCh Police; nawozy wieloskładnikowe NPK z ZCh Police; melamina z ZAP. Proponowane warianty: (I) (II) Ze względu na obecną sytuacją finansową Podmiotów WSCh powodującą brak możliwości uregulowania zobowiązań wobec PGNiG, konwersja wierzytelności PGNiG S.A. w stosunku do Podmiotów WSCh na akcje spółki nawozowo-melaminowej lub nawozowej i następnie przekazanie tych akcji do PGNiG ; Rozwój Podmiotów WSCh na bazie gazu od dowolnego dostawcy (np. inwestor strategiczny z własnym gazem ziemnym). 10

11 5.2. PRYWATYZACJA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BIZNESOWYCH I GRUP PRODUKTOWYCH Rekomenduje się prywatyzację wymienionych w pkt. 4.2 jednostek biznesowych i grup produktowych (w niektórych przypadkach prywatyzacja nastąpić może jeszcze przed wdrożeniem Strategii). Wybór sposobu prywatyzacji zależeć będzie w praktyce od szeregu czynników, w tym w szczególności od preferencji potencjalnych inwestorów UTWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH Park przemysłowy to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilno prawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. Parkiem Przemysłowym jest podmiot gospodarczy, wykorzystujący lokalną infrastrukturę dla stworzenia oferty usług zapewniających kompleksową obsługę przedsięwzięć gospodarczych. W następstwie przejścia z przedsiębiorstw zintegrowanych do czysto chemicznych, na bazie 5 Podmiotów WSCh: Zakładów Azotowych Puławy S.A., Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., Zakładów Chemicznych Police S.A., Zakładów Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy utworzone zostaną Parki Przemysłowe. Mają one służyć zapewnieniu optymalnych warunków dla prowadzenia podstawowej produkcji chemicznej, oraz powstawaniu lokalnych centrów gospodarczych. Podkreślić należy, że podmioty WSCh zachowają swoją osobowość prawną. Wielkość i struktura ZCh Sarzyna nie uzasadniają utworzenia na ich terenie Parku Przemysłowego. Parki Przemysłowe działać będą w ramach struktury prawnej istniejących Podmiotów WSCh w oparciu o ich infrastrukturę. Działania właściciela Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naftę Polską S.A. zapewnią inwestorom stabilny dostęp do infrastruktury. W skład Parków Przemysłowych mogą wchodzić elementy majątku restrukturyzowanych Podmiotów WSCh, a w szczególności: 1) nieruchomości; 2) zakłady energetyczne; 3) wybrane budynki i budowle; 4) infrastruktura transportowa drogowa, kolejowa i wodna 5) sieci mediów (kanalizacyjne, wodne, energetyczne, telekomunikacyjne, inne); 11

12 6) pozostała infrastruktura sfery produkcyjnej. Przy współudziale władz lokalnych i Skarbu Państwa, Parki Przemysłowe będą występowały o fundusze z Unii Europejskiej w celu wykorzystania na inwestycje w infrastrukturę, szkolenia zawodowe, restrukturyzację zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zaś Nafta Polska S.A. w porozumieniu z ministrem właściwym d/s gospodarki przygotuje plan działań wspierających ich funkcjonowanie. W ramach przedmiotowego planu zostanie wykorzystany system zachęt dla przedsiębiorców. Celem wdrożenia tego systemu będzie pozyskanie nowych inwestycji. Należy liczyć się z niepełnym wykorzystaniem potencjału technicznego i ekonomicznego Parków Przemysłowych w pierwszych latach ich działalności. Przewiduje się możliwość udostępnienia inwestorom akcji Parków Przemysłowych. 12

13 6. FINANSOWANIE STRATEGII W części dotyczącej wnioskowanej pomocy publicznej ocena spełnienia warunków jej udzielenia dokonana będzie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Założenia Strategii nie zawierają rozwiązań stojących w sprzeczności z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów z uwagi na to, że nie stwarzają warunków ograniczających konkurencję oraz tworzenia antykonkurencyjnej koncentracji przedsiębiorców. Projektowane rozwiązania przyczynią się do rozwoju ekonomicznego kraju oraz wywrą pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. Przewiduje się udział następujących źródeł finansowania Strategii: 1) Środki Nafty Polskiej S.A. - z kredytów, emisji obligacji oraz z prywatyzacji sektora chemicznego i naftowego; 2) Konwersja zadłużenia Podmiotów WSCh na akcje; 3) Kredyty po uzyskaniu zdolności kredytowej przez zrestrukturyzowane Podmioty WSCh na warunkach komercyjnych z banków i wyspecjalizowanych międzynarodowych instytucji finansowych (np. EBOR, EBI, IFC); 4) Środki publiczne zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej; w tym środek specjalny na restrukturyzację, będący w posiadaniu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 5) Środki z funduszów Unii Europejskiej - zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju; 6) Środki własne Podmiotów WSCh; 7) Offset w obszarze potencjalnych inwestycji; 8) Inne instrumenty finansowe - papiery komercyjne i obligacje zamienne na akcje; Dla przywrócenia długookresowej zdolności do konkurowania na rynku niezbędne jest finansowanie bezzwrotne w postaci dokapitalizowania z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków pomocy publicznej zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. nr 141, poz. 1177) oraz ustawą o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. nr 213 poz. 1800). Środki na pokrycie kosztów procesów restrukturyzacyjnych pochodzić będą również z zasobów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Pozyskanie środków z ARP stanowi istotny element starań o finansowanie sanacji zwłaszcza tych Spółek, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Skorzystanie przez podmioty WSCh z pomocy na warunkach zaprezentowanych w Strategii, będzie możliwe wyłącznie po przystąpieniu przez Podmiot WSCh do realizacji programu restrukturyzacyjnego zgodnego ze Strategią. 13

14 Jednym z efektów zastosowania pomocy publicznej będzie pobudzenie długofalowego rozwoju regionów charakteryzujących się poziomem produktu krajowego brutto (PKB) na jednego mieszkańca niższym niż 75% średniego poziomu w Unii Europejskiej (wszystkie Podmioty WSCh położone są na takich obszarach) DOKAPITALIZOWANIE I RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA Wartości przyjęte w niniejszym rozdziale są aktualne na dzień 31. sierpnia 2003r. Zobowiązania ogółem Podmiotów WSCh, bez uwzględnienia rezerw, rozliczeń międzyokresowych i funduszy specjalnych, na 31. sierpnia 2003 r. wynosiły mln zł, z czego z tytułu kredytów i pożyczek 888 mln zł (z tego 44% to zobowiązania krótkoterminowe). Ponad 80% kwoty kredytów stanowią zobowiązania względem czterech banków: ING Banku Śląskiego S.A., Pekao S.A., PKO Banku Polskiego S.A. i BPH PBK S.A. Negocjacje z bankami wymagają odrębnego podejścia do każdego z nich oraz wsparcia ze strony właściciela. Banki dążą do redukcji zaangażowania w sektorze wypowiadając kolejne kredyty ze względu na trudną sytuację finansową podmiotów WSCh. Bez poprawy sytuacji tych podmiotów i częściowej restrukturyzacji ich zadłużenia, nie będzie możliwe pozyskanie nowych kredytów na inwestycje. Zobowiązania handlowe oraz bankowe podlegające restrukturyzacji wynoszą nominalnie mln zł, z czego zobowiązania bankowe łącznie z układowymi 641 mln zł 1. Zobowiązania pozabankowe łącznie z układowymi 909 mln zł, w tym zobowiązania handlowe wobec PGNiG S.A. na kwotę ok. 603 mln zł (bez zobowiązań układowych). Podstawowym instrumentem restrukturyzacji zadłużenia wobec banków i pozostałych wierzycieli (poza PGNiG S.A.) będzie częściowy wykup wierzytelności i ich konwersja na akcje. Zakłada się możliwość zmniejszenia nominalnej kwoty zobowiązań podlegających restrukturyzacji w drodze negocjacji z wierzycielami ceny ich wykupu. Wartość nominalna zobowiązań podmiotów WSCh podlegających restrukturyzacji stan na dzień 31 sierpnia 2003r. (w mln zł) ZAK ZChP ZAP ZAT Zakłady nawozowe razem Sarzyna Zachem WSCh razem Restrukturyzowane 456,6 236,0 418,0 240, ,0 0,0 199, ,3 zobowiązania ogółem bankowe (w tym układowe) 159,5 20,0 219,3 106,3 505,1 0,0 135,7 640,8 wobec PGNiG S.A. (bez 222,7 155,9 183,6 41,3 603,5 0,0 0,0 603,5 zobowiązań objętych postępowaniem układowym w ZAK i ZAT) pozostałe handlowe, w tym 74,5 60,1 15,1 92,7 242,4 0,0 63,6 306,0 zobowiązania układowe ZAK i ZAT (także wobec PGNiG) 1 kwota ta obejmuje 55,3 mln zł przeterminowanych kredytów obrotowych w ZAT, których nie da się objąć restrukturyzacją taką, jaką pozostałe zobowiązania wobec banków. Kwotę tę uznaje się jako część pozostałych zobowiązań handlowych, i tym samym kredyty te będą restrukturyzowane na tych samych warunkach co pozostałe zobowiązania handlowe 14

15 Restrukturyzacja finansowa w sektorze WSCh obejmie łącznie: restrukturyzację zobowiązań handlowych względem PGNiG S.A., restrukturyzację zobowiązań wobec banków i pozostałych wierzycieli, w tym udzielenie ZAT i ZAK pomocy w realizacji układu z wierzycielami, ponadto, w ramach strategii wobec podmiotów WSCh realizowane będą następujące działania: wsparcie finansowania inwestycji Melamina III w ZAP, wsparcie finansowania aktywizacji zatrudnienia w podmiotach WSCh. Szacunek niezbędnego wsparcia finansowego poszczególnych podmiotów WSCh w celu realizacji przedsięwzięć restrukturyzacyjnych - stan na (mln zł) ZAK ZChP ZAP Sarzyna ZAT Zachem WSCh razem Zadłużenie wobec PGNiG S.A. (bez 222,7 155,9 183,6 0,0 41,3 0,0 603,5 zobowiązań objętych postępowaniem układowym w ZAK i ZAT) Nakłady na aktywizację zatrudnienia 3,5 17,3 20,4 0,0 11,1 12,6 64,9 Szacowana wysokość nakładów na 55,8 7,0 76,8 0,0 17,9 47,5 205,0 restrukturyzację zadłużenia wobec banków (kredyty objęte układem oraz inwestycyjne) Szacowana wysokość nakładów na 74,5 60,1 15,1 0,0 147,9 63,6 361,2 restrukturyzację pozostałych zobowiązań przeterminowanych w tym zobowiązania handlowe i układowe ZAK i ZAT (także wobec PGNiG) oraz przeterminowane kredyty obrotowe w ZAT Sfinansowanie nakładów inwestycyjnych 200 (a) 200,0 Melamina III w ZAP Szacunkowa suma 356,5 240,3 495,9 0,0 218,2 123, ,6 (a) bez uwzględnienia już udzielonej przez Naftę Polską pożyczki dla ZAP (50 mln zł) Wartość niezbędnych środków na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia finansowego podmiotów WSCh (bez uwzględnienia zobowiązań wobec PGNiG) na dzień 31 sierpnia 2003 r. wynosi 566 mln zł. Na sfinansowanie projektu inwestycyjnego Melamina III niezbędne są środki w wysokości 200 mln zł. Sfinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia wymaga 65 mln zł. Ponadto, na restrukturyzację zadłużenia wobec PGNiG niezbędna jest kwota 603 mln zł. Łączna wartość środków finansowych na potrzeby Strategii wynosi mln zł, z czego Nafta Polska S.A. pozyska 831 mln zł. Koszty finansowe związane z pozyskaniem środków w takiej wysokości wyniosą szacunkowo 323 mln zł POTENCJALNE ŹRÓDŁA POZYSKANIA FINANSOWANIA ZADAŃ STRATEGII Restrukturyzacja zobowiązań handlowych wobec PGNiG S.A. Nominalna wartość zobowiązań wobec PGNiG S.A. na 31. sierpnia 2003 roku wynosi 603 mln zł, w tym zobowiązania główne 542 mln zł oraz odsetki 61 mln zł. Restrukturyzacja zobowiązań wobec PGNiG S.A. zostanie dokonana bezpośrednio przez Ministerstwo Skarbu Państwa, poprzez: 15

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo