Założenia strategii rozwoju energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia strategii rozwoju energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku"

Transkrypt

1 Założenia strategii rozwoju energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku prof. dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz Politechnika Wrocławska Instytut Organizacji i Zarządzania

2 Struktura prezentacji Metoda formułowania strategii Projekt POIG: /08 2. Diagnoza stanu Wnioski 3. Tezy wyjściowe dla formułowania strategii 4. Regulacja jako stymulator i hamulec rozwoju 5. Identyfikacja barier i krzywa rozwoju

3 Cele projektu Zrównoważony rozwój regionu poprzez wskazanie ścieżki dalszego rozwoju technologicznego Budowa GOW dzięki wskazywaniu kierunków rozwoju prac B+R na rzecz energetyki i możliwości ich wdrożenia w regionie

4 Efekty projektu Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku Źródło:

5 Wcześniejsze badania przesłanki podjęcia prac w ramach projektu Badania prof. W. Kasprzaka Strategia energetyczna Dolnego Śląska PWr, (kierownik projektu prof. Z. Szalbierz), 2000/01, Centrum Promowania Innowacji w Energetyce na terenie Dolnego Śląska (CEPRIN) IASE 2006 (kierownik projektu: dr inż. P. Stawski), ABS Klaster. Analizy, Badania, Symulacje IASE 2007 (kierownik projektu: dr inż. M. Borgosz-Koczwara), Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego (koordynator projektu: Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego 2008) Uwarunkowania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych w kontekście wytycznych Unii Europejskiej i regulacji krajowych - PWr (kierownik projektu: dr inż. M. Borgosz-Koczwara), Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetyczne Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych - PWr 2009 (kierownik projektu: dr inż. E. Ropuszyńska-Surma)

6 Zadania realizowane w ramach projektu Zadanie 1: Analiza stanu obecnego energetyki na Dolnym Śląsku na tle innych regionów kraju i Europy Zadanie 2: Badania ankietowe wśród ekspertów oraz analiza ankiet i ich weryfikacja Zadanie 3: Stochastyczna analiza danych z sektora energetycznego prognozy Zadanie 4: Opracowanie strategii rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku - metody statystyczne i stochastyczne Zadanie 5: Opracowanie systemu monitoringu wdrażania strategii rozwoju

7 Foresight W języku angielskim oznacza przewidywanie i polega na spojrzeniu lub sięgnięciu w przyszłość, przy uwzględnieniu możliwość wpływu na bieg wydarzeń. Ma on na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających z zakresu nauki i techniki.

8 Foresight Nowoczesne narzędzie planowania wskazuje na najbardziej akceptowane społecznie sektory gospodarki i działania, a wyniki badań foresightowych, pozwalają na ukierunkowanie zmian regulacji prawnych w sposób służący poprawie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw przy zachowaniu lub zwiększeniu korzyści ekonomicznych państwa. To systematyczny, sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań.

9 Metoda Delphi Polega na przeprowadzeniu kilkukrotnego ankietowania wybranej grupy ekspertów, którzy nie mogą się ze sobą w tej sprawie komunikować i naradzać. Zgodnie z założeniem, kolejne ankiety opierają się na wynikach poprzednich, a poziom szczegółowości wzrasta z każdą kolejną ankietą. Zazwyczaj pierwsza z serii ankiet bada zagadnienia na poziomie ogólnym i stanowi punkt wyjścia dla bardziej konkretnych pytań w dalszych etapach ankietyzacji, natomiast ostatnia z ankiet stanowi swoiste podsumowanie całego procesu.

10 Badania foresight metoda Delphi Opracowanie narzędzia badawczego - ankiety Opracowanie kryteriów wyboru ekspertów Wybór ekspertów Przeprowadzenie badań ankietowych Analiza danych Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku

11 Zakres i stopień zaawansowania badań dotyczących diagnozy stanu DANE PIERWOTNE: Podmioty sektora: Podmioty podsektora gazu, 2. Wybrane podmioty podsektora elektroenergetycznego (Energia Pro S.A.; PSE Operator S.A.) URE Południowo-Zachodni Oddział Terenowy we Wrocławiu DANE WTÓRNE: Ankieta do gmin dotycząca OŹE ARE S.A., GUS, ABS-Klaster. Analizy, Badania, Symulacje (2007), Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego (2008) Uwarunkowania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych w kontekście wytycznych Unii Europejskiej i regulacji krajowych (2009), strony internetowe poszczególnych podmiotów, Biuletyny URE, Materiały konferencyjne i inne

12 Zakres i stopień zaawansowania badań dotyczący porównania energetyki dolnośląskiej z energetyką innych regionów DANE PIERWOTNE: Pytania do wybranych regionów partnerskich województwa dolnośląskiego Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions, AER) DANE WTÓRNE: ARE, GUS, Raporty EUROSTAT, strony internetowe poszczególnych regionów Urzędy statystyczne w wybranych regionach Materiały konferencyjne i inne

13 Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energia Pro Gigawat sp. z o.o. L.P Źródło energii Udział procentowy 2007 Udział procentowy 2008 OŹE, w tym: 3,75 3,99 biomasa 1,28 1,75 Energetyka wiatrowa 0,05 0,08 Duża energetyka wodna 1,61 1,43 Mała energetyka wodna 0,72 0,65 biogaz 0,07 0,08 2. Węgiel kamienny 63,75 64,78 3. Węgiel brunatny 25,62 21,67 4. Gaz ziemny 1,77 3,06 5. Energetyka jądrowa 0,00 0,16 6. Inne 3,51 6,34 7. Dane niedostępne w dacie 1,02 -

14 Wnioski - SWOT energetyki Dolnego Śląska (1/3) Wnioski wynikające z charakteru prowadzonych prac badawczych: Konieczność nawiązania trwałej współpracy opartej na zaufaniu między podmiotami w celu wymiany informacji, Konieczność opracowania zbioru wskaźników umożliwiających nie tylko monitoring realizacji strategii, ale przede wszystkim dających podstawę do agregacji danych, które obecnie nie są zbierane, Nawiązanie i podtrzymywanie współpracy badawczej (nie tylko na poziomie współpracy technologicznej) między regionami partnerskimi Dolnego Śląska

15 Wnioski (2/3) Wiele zapisów ze Strategii energetycznej Dolnego Śląska (2000/01) jest aktualnych, 2. Wiele podmiotów sektora energetycznego ma problem dekapitalizacji majątku, dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej

16 Wnioski (3/3) Brak współpracy i przepływu informacji między podmiotami JST a podmiotami sektora, Brak metod i narzędzi rozwiązania problemów w zakresie polityki energetycznej na poziomie regionu gmin i powiatów (JST)? Brak efektywnego wykorzystania środków finansowych, Podmioty sektora wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie: poprawy efektywności i sprawności wytwarzania, rozwiązań proekologicznych reorganizacji organizacyjnych, Pojawiają się nowe zagrożenia dla podmiotów sektora (związane z: pogorszeniem wyników finansowych, brakiem postępu w zakresie efektywności użytkowania energii, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, tworzenia sieci współpracy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem dystrybucją i użytkowaniem energii zarówno w krótkim średnim i długim horyzoncie czasdowym

17 Tezy wyjściowe dla rozwoju OZE na Dolnym Śląsku Teza 1 - tworzenie w Polsce na dużą skalę scenariuszy rozwojowych w energetyce opartych tylko na energetyce konwencjonalnej nie odpowiada współczesnym wyzwaniom. Energia elektryczna elektrowni węglowych będzie coraz kosztowniejsza ze względu na internalizację kosztów zewnętrznych, a w przewidywanej przyszłości nie uda się na dużą skalę wdrożyć czystych technologii węglowych tzw. CCS Teza 2 - niezbędne jest oparcie rozwoju polskiej energetyki nie tylko na dotychczasowych energetycznych aktywach w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji, lecz także szerokie wykorzystanie energetyki odnawialnej i energetyki rozproszonej oraz innowacyjnych technologii

18 Tezy wyjściowe dla rozwoju OZE Teza 3 - podstawową barierą rozwoju OŹE w Polsce jest niewłaściwy, wadliwy system regulacji sektora energetycznego. Opiera się on na Prawie energetycznym, przyjętym przez Sejm 10 kwietnia 1997 roku i wielokrotnie nowelizowanym, nie odpowiadającym współczesnym wyzwaniom stojącym przed europejską i krajową energetyką. Podstawową wadą jest przechwycenie systemu regulacji przez wielkie podmioty sektora energetycznego. Rezultatem tego jest działanie systemu regulacji na rzecz klasycznego sektora energetycznego, który koncentruje się na powielaniu od wielu lat schematów rozwojowych charakteryzujących się relatywnie niskim poziomem innowacyjności

19 Regulacje rozwoju OZE Regulacja - to proces polegający na wykorzystaniu w praktyce gospodarczej określonych instrumentów polityki gospodarczej państwa lub władz lokalnych dla stymulowania pożądanych zachowań gospodarczych lub/i kontroli tych zachowań

20 Regulacje rozwoju OZE Silne stymulatory dla rozwoju OŹE w Europie i wielu innych krajach a zwłaszcza pakiet klimatycznoenergetyczny 3x20% Regulacje krajowe w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i zużycia energii (w Polsce Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997) z późniejszymi wieloma zmianami

21 Regulacje rozwoju OZE Regulacje w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego i uzyskania pozwoleń na realizacje inwestycji Regulacje w zakresie wyłączenia gruntów z rolnego użytkowania Wewnętrzne regulacje firm energetycznych będących właścicielami sieci

22 Regulacje rozwoju OZE Regulacje w zakresie ochrony środowiska i funkcjonowania specjalistycznych stref ekologicznych Regulacje w zakresie energetycznego Regulacje w strukturalnych zakresie bezpieczeństwa wykorzystania w tym funduszy Regulacje bankowe w zakresie udzielania kredytów, pożyczek i poręczeń

23 Technika i technologia na Dolnym Śląsku Ograniczony dostęp do nowoczesnych technik i technologii wytwarzania energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii związany jest z małą liczbą podmiotów gospodarczych produkujących maszyny i urządzenia dla OZE Konieczność opracowania i wdrożenia mechanizmów innowacji w odniesieniu do OZE Konieczność upowszechnienia najlepszych praktyk i wdrożenia pilotażowych instalacji Opracowanie instrumentów wsparcia w zakresie kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla OZE 23

24 Problemy ekonomiczno-finansowych Różnorodność czynników wpływających na efektywność produkcji energii w OZE powoduje istotne trudności w ocenie efektywności ekonomicznej tych instalacji Wprowadzenie określonych subsydiów jest czynnikiem obniżenia kosztów lub zwiększenia przychodów ( przykłady: handel certyfikatami, polityka taryfowa, subsydia inwestycyjne Czy określenie efektywności ekonomicznej OZE wymaga uwzględnienia w rachunku kosztów i efektów całego cyklu życia żródła energii. Jest to zawsze trudne i wymaga przyjęcia założeń dotyczących przyszłości, które relatywnie łatwo podważyć. Ze względu na małe moce OZE stosunkowo łatwo można pozyskać środki finansowe na realizację inwestycji 24

25 Ryzyka związane z OZE Ryzyko regulacji i ryzyko polityczne Ryzyko dostępności źródeł energii pierwotnej Ryzyko technologiczne Ryzyko nie uzyskania stosownych pozwoleń Ryzyko zmiany regulacji/pozwoleń w trakcie eksploatacji 6. Ryzyko finansowe 7. Ryzyko rynkowe wynikające ze zmian zasad działania rynków energii Konieczność: badań dla wyceny poszczególnych poziomów ryzyk 25

26 Bariery i stymulatory rozwoju OZE

27 Bariery i stymulatory rozwoju OZE

28 Bariery i stymulatory rozwoju OZE

29 Krzywa rozwoju Samofinansowanie wraz z subsydiami lub korzyściami wynikającymi z regulacji Penetracja rynku Symulatory finansowe, certyfikaty energetyczne Publiczne dotacje, granty, finansowe ulgi lub zabezpieczenia Programy badawczo rozwojowe i granty B+R Publiczne dotacje i granty na wdrożenia Prototypy Instalacja pilotażowa Wspomagane Zastosowanie zastosowanie na dużą skalę 29

30 Kontakt

31 Kontakt Biuro projektu Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego Wrocław budynek B1 p. 407 tel.: +48 (71)

32 POLITEC HNIKA WROCŁAWSKA Dziękuję za uwagę

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność?

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność? Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność? Autorzy: Dr inŝ. Magdalena Borgosz-Koczwara - Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., dr inŝ. Kazimierz Herlender -

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo