Strategia rozwoju Gminy Choroszcz na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2002-2015"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju Gminy Choroszcz na lata

2 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy Choroszcz została przygotowana z myślą o naszych mieszkańcach i podmiotach gospodarczych prowadzących swoją działalność na terenie gminy. Intencją wiodącą, najogólniej określając, była idea, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej i wygodniej, a podmioty gospodarcze miały w gminie przyjaznego partnera. Strategia określiła główne kierunki działań i zasadnicze cele o charakterze społecznym i gospodarczym. Gmina Choroszcz posiada, z racji swojego sąsiedztwa z Białymstokiem, bardzo sprzyjające warunki wielokierunkowego rozwoju. Dodatkowym atutem jest jej położenie na europejskiego szlaku korytarza transportowego Via Baltica. Niezaprzeczalną szansą w rozwoju gospodarczym i społecznym jest położenie przy jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych pomiędzy wschodem i zachodem na trasie Białystok-Warszawa. Przedłożona Strategia Rozwoju Gminy Choroszcz do 2015 roku została przygotowana przez władze gminy przy bardzo dużym współudziale mieszkańców gminy, radnych, przedstawicieli środowisk gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji samorządowych. Ten wspólny wysiłek powinien w przyszłości zaowocować jak najlepszymi rezultatami. Powstanie tak ważnego dla gminy dokumentu angażującego tak wiele osób i instytucji pozwala twierdzić, że będzie on służył dobrze dla dobra gminy i jej mieszkańców. Burmistrz Jerzy Ułanowicz 1

3 Spis treści I. Wstęp... 3 I.1. Cel opracowania strategii horyzont czasowy... 4 I.2. Metodologia opracowania strategii rozwoju... 4 I.3. Organizacja prac nad strategią rozwoju... 7 I.4. Nawiązanie do koncepcji rozwoju województwa i kraju... 9 II. Diagnoza stanu istniejącego II 1. Lokalizacja Choroszczy w układzie przestrzennym województwa, kraju II 2. Analiza sytuacji Choroszczy i obszarów wiejskich w układzie sferowym II.2.1. Sfera infrastruktury społecznej II.2.2. Sfera infrastruktury technicznej II.2.3. Sfera gospodarcza II.3 Analiza SWOT...38 II.4. Mierniki III Finanse III.1. Uwarunkowania III 2. Analiza struktury dochodów i wydatków miasta i gminy Choroszcz III 3. Prognoza dochodów III 4. Prognoza wydatków IV. Misja i cele strategii rozwoju IV.1. Misja rozwoju IV 2 Cele strategiczne I rzędu IV 3 Cele strategiczne II rzędu V. Programy strategii rozwoju V.1. Program rozwoju gospodarczego gminy V.2. Program rozwoju infrastruktury technicznej, ochrony środowiska V.3. Program rozwoju infrastruktury społecznej V.4. Program współpracy i promocji oraz zarządzania realizowaną strategią gminy VI Warianty strategii VI.1 Periodyzacja okresów rozwojowych VI.2 Scenariusze rozwoju VI.3 Zadania strategii rozwoju VI.4 Środki finansowe strategii rozwoju VI.5 Warianty strategii rozwoju

4 I. Wstęp Dokonujące się przemiany społeczne i gospodarcze we współczesnym świecie powodują, że tempo niesionych przez nie zmian i dokonującego się rozwoju gospodarczego jest różne w różnych regionach świata. Prowadzi to do nierównomiernego rozwoju i powstania centrów rozwoju charakteryzujących się dużą dynamiką rozwojową i peryferii, które nie nadążają za tempem rozwoju centrów. Między centrami i peryferiami rozciąga się duży obszar przejściowy. Sytuacja taka prowadzi do coraz większych dysproporcji rozwojowych. O tempie rozwoju decydują różne czynniki charakterystyczne dla poszczególnych obszarów i trudno jest wskazać jednoznacznie, że to te, a nie inne czynniki. Można stwierdzić, że wszystkie one opierają się na bardzo dużym skumulowaniu wiedzy ludzkiej zmaterializowanej w nowoczesnych technologiach i produktach. We współczesnym świecie nie można zdać się na ślepy przypadek i na bycie niesionym przez dokonujące się trendy rozwojowe. Jak pokazuje praktyka, aby przyspieszyć rozwój swojej gminy, powiatu, województwa, kraju trzeba wychodzić naprzeciw zachodzącym trendom rozwojowym. Wychodzić im naprzeciw można poprzez kreowanie przez administrację samorządową gminy odpowiednich warunków do wyzwalania wszelkiego rodzaju aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców. Władza lokalna wybierana przez ogół uprawnionych do tego mieszkańców, ciesząca się, w dużej mierze, poparciem społeczeństwa stwarza warunki do przyspieszenia rozwoju swojego terenu. Od jej pomysłowości i stosowanych niekonwencjonalnych rozwiązań zależy, czy obszar przez nią zarządzany będzie miejscem kumulowania czynników rozwojowych, czy stanie się obszarem regresu. Praktyka działań tego typu pokazuje, że rozwijają się przede wszystkim te społeczeństwa i te społeczności gminne, które potrafią programować swoją przyszłość, wiedzą, jakie cele chcą osiągnąć i potrafią wytyczyć drogę do ich osiągnięcia. Zainicjowane zmiany ustrojowo-gospodarcze w Polsce przybliżają kraj do rozwiązań występujących w rozwiniętych krajach demokratycznych Europy Zachodniej. Dokonane w ostatnim okresie reformy umocniły samorząd terytorialny w systemie zarządzania krajem. Stwarzając tym samym coraz bardziej solidne fundamenty nowego systemu. Umocnienie się procedur samorządności na najniższym poziomie administracji owocuje kreowaniem warunków do rozwoju przedsiębiorczości, rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej adekwatnej do potrzeb i możliwości W toczącej się rywalizacji samorządów gminnych na arenie kraju wygrają te, które możliwie najszybciej opanują umiejętność dobrego zarządzania i gospodarowania posiadanymi zasobami ludzkimi, przyrodniczymi i finansowymi. Umiejętne gospodarowanie oznacza podejmowanie działań efektywnych ekonomicznie, czyli zapewniających maksymalizację zainwestowanych środków, skutecznych ekologicznie, a więc zapewniających maksymalne tempo rozwoju przy minimalizacji obciążenia środowiska przyrodniczego oraz aktywnych społecznie, a więc przynoszących wzrost jakości życia możliwie jak największej części lokalnej społeczności. Dokonujące się procesy integracyjne z Unią Europejską wymuszają wzrost gospodarności, która jest immanentną cechą wszystkich rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Gminom cechującym się dużą gospodarnością będzie łatwiej pozyskać środki z programów pomocowych i rozwojowych Unii Europejskiej. Celem Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Choroszcz do 2015 roku jest możliwie najpełniejsze rozpoznanie uwarunkowań rozwojowych gminy oraz sformułowanie i skorelowanie ich z oczekiwaniami mieszkańców gminy i na podstawie tego określenie oczekiwanych kierunków rozwoju. 3

5 I.1. Cel opracowania strategii horyzont czasowy Sprostanie nadchodzącym wyzwaniom przyszłości przez władze gminy Choroszcz wymaga podejmowania długofalowych działań o charakterze strategicznym. Cechą charakterystyczną obecnej rzeczywistości jest stale wzrastająca złożoność wszelkich procesów, zjawisk występujących oraz brak ich długookresowej stabilności, a także poszerzający się zakres uczestnictwa społeczeństwa w procesach decyzyjnych i rozwojowych. W warunkach Polski nałożyła się na to również przyśpieszona transformacja ustrojowa, co wiązało się z całkowitą zmianą systemu społeczno-politycznego, zdecydowanym wzrostem udziału sektora prywatnego w gospodarce narodowej, odejściem od centralnego planowania oraz podporządkowaniem władz samorządowych lokalnym społecznościom. Wszystko to spowodowało, że wprost niezbędna stała się potrzeba harmonijnego, uporządkowanego kształtowania przyszłości przez władze lokalne. Zachodzące przemiany polityczno-ustrojowe i gospodarcze zmuszają władze Chroszczy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jak działać w nadchodzącej przyszłości, aby przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy swojej gminy wykorzystując optymalne czynniki wzrostu w zmieniających się warunkach. Przy opracowaniu strategii rozwoju poszukiwano odpowiedzi na pytanie jak powinna wyglądać gmina Choroszcz w 2015 roku, jak powinna być rozwinięta gospodarka, jak powinno wyglądać środowisko przyrodnicze i jaki powinien być osiągnięty poziom życia mieszkańców?. Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, władze podjęły decyzję o opracowaniu strategii rozwoju, która jest najważniejszym programem działania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Celem opracowanej strategii zrównoważonego rozwoju Choroszczy jest przyspieszenie rozwoju gminy, a w konsekwencji podniesienie poziomu życia mieszkańców. Aby to osiągnąć, trzeba tak zarządzać wszystkimi (finansowymi, ludzkimi, materialnymi itp.) zasobami Gminy, aby maksymalnie je wykorzystać przy realizacji określonych celów oraz wypływających z nich strategicznych zadań realizacyjnych, czyli konkretnych wieloletnich planów inwestycyjnych. Opracowanie i przyjęcie strategii rozwoju to tylko wstęp do zmiany sposobu zarządzania gminą. Chodzi o wdrożenie procedur zarządzania strategicznego oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w ten proces. Niniejsza strategia została opracowana do roku 2015 i cechuje się (dającymi się wyróżnić) dwoma podokresami. Podokresy te zostały wyróżnione ze względu na toczące się procesy negocjacyjne Polski o członkostwo w Unii Europejskiej i związane z tym zachodzące zmiany w ustawodawstwie prawnym i w warunkach funkcjonowania samorządu terytorialnego. Pierwszy podokres zdeterminowany jest przez starania Polski o przyjęcie w poczet członków Unii Europejskiej, czyli okres przedakcesyjny objąć on może lata do 2006 roku. Drugi wyróżniony podokres będzie cechował się przynależnością do struktur Unii Europejskiej i będzie obejmował lata od 2006 roku do 2015 roku, czyli do końca opracowanej strategii rozwoju. I.2. Metodologia opracowania strategii rozwoju Przy opracowaniu strategii rozwoju Choroszczy przyjęto kilka fundamentalnych zasad. Pierwszą z nich, która legła u podstaw tworzonej strategii była zasadą uspołecznienia procesu jej powstawania. Zasada ta przełożyła się na przyjęte rozwiązania organizacyjne w ramach opracowania strategii rozwoju. Drugą zasadą była zasada konsensusu przy pracy zespołów problemowych. Znajdowała ona swoje odzwierciedlenie w metodzie wypracowywania wspólnych stanowisk przez zespoły problemowe. 4

6 Opracowując strategię rozwoju przestrzegano zasady, aby władzom gminy nie przypisać roli centralnego planisty w warunkach samodzielności i niezależności różnych podmiotów działających na terenie gminy. Zasadę pomocniczości stosowano w trzech głównych obszarach. Po pierwsze - do wspomagania w gminie przedsięwzięć będących w gestii jednostek działających na terenie gminy i niezależnych od władz gminy. Po drugie - do działań pozostających w bezpośredniej gestii województwa, państwa np. rozwój układu drogowego, specjalistycznej opieki medycznej, itp. Po trzecie - do podjęcia działań oddolnych nakierowanych na instytucje państwowe i europejskie, które mają wpływ na rozwój lokalny i regionalny. Kolejną zasadą przestrzeganą przy opracowaniu tejże strategii była zasada kreatywności i innowacyjności spojrzenia na uwarunkowania. Kreatywne podejście oparte na znajomości istniejących uwarunkowań formalno-prawnych daje możliwość określenia własnej drogi rozwoju dostosowanej do specyficznych uwarunkowań rozwoju gminy. Przy opracowaniu strategii założono, że powinna być ona zgodna ze schematem SMART. Oznacza to, iż wyznaczone strategią cele muszą być specyficzne (Specific), mierzalne (Measurable), uzgodnione (Agreed), wykonalne (Real) oraz określone w czasie (Timed). Opracowana strategia rozwoju zawiera cele strategiczne pierwszego rzędu, które zostały rozwinięte w celach bardziej szczegółowych drugiego rzędu. Zadania zawarte w strategii rozwoju służą realizacji zakreślonych celów strategicznych. Cele strategiczne wraz z zadaniami stanowią podstawę do sformułowania programów rozwojowych na poziomie gminy. Przyjętą procedurę opracowania strategii rozwoju obrazuje poniższy schemat: Realizacja opracowanej strategii rozwoju będzie przebiegać w trzech zasadniczych etapach: I etap - planowanie strategiczne, II etap - zarządzanie strategiczne, III etap - monitorowanie realizowanej strategii. 5

7 Etapy te są wzajemnie ze sobą powiązane i oddziałują na siebie modyfikująco. Tak skonstruowany model pozwala na planowanie strategiczne na poziomie gminy z uwzględnieniem dynamiki przemian zachodzących w jej otoczeniu. Opracowanie strategii zostało poprzedzone analizą obecnej sytuacji występującej na terenie gminy Choroszcz oraz w powiecie białostockim, a także w całym województwie i kraju. Dokonano oceny oddziaływania aktualnych uwarunkowań - wewnętrznych i zewnętrznych. Do najważniejszych elementów składowych opracowanej strategii należą: diagnoza stanu istniejącego wraz z dokonaną analizą możliwości rozwoju, określenie kierunków i priorytetów rozwoju, sformułowanie celów strategii rozwoju oraz zadań realizacyjnych. Analizując możliwości rozwoju, brano pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. Uwarunkowania te będą oddziaływały dodatnio i ujemnie na rozwój gminy przez cały czas realizacji opracowanej strategii. Określając uwarunkowania rozwoju, analizowano trendy rozwojowe i scenariusze rozwoju gminy Choroszcz. 6

8 Planowanie strategiczne objęło pięć etapów: 1. Diagnoza uwarunkowań rozwoju dokonana w ujęciu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju. 2. Określenie celów strategicznych realizowanych w ramach strategii rozwoju z uwzględnieniem wyników analizy i możliwości ich realizacji w zależności od zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. 3. Określenie sposobów realizacji przyjętych celów strategii poprzez zadania. 4. Uzgodnienie interesów poszczególnych grup społeczno-zawodowych i terytorialnych. 5. Projekcja montażu środków finansowych na realizację uzgodnionych celów i zadań. Podsumowując, należy stwierdzić, iż w przyjętej metodologii opracowania strategii rozwoju można wyróżnić następujące podstawowe etapy prac: analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy Choroszcz, (szanse, zagrożenia rozwojowe obecne i potencjalne) analiza uwarunkowań wewnętrznych rozwoju gminy Choroszcz, (mocne i słabe strony obecne i potencjalne) ocena dziedzin życia społeczno-gospodarczego istotnych dla rozwoju, sformułowanie celów strategicznych I rzędu, sformułowanie celów strategicznych II rzędu, (cele strategiczne II rzędu są rozwinięciem celów strategicznych I rzędu) sformułowanie zadań strategicznych realizacyjnych w ramach celów II rzędu, które służą realizacji celu II rzędu i I rzędu; przy formułowaniu zadania podano następujące parametry: nazwa zadania, opis istniejącej sytuacji, oczekiwany efekt po realizacji zadania, czas realizacji zadania w latach, szacowane nakłady finansowe na realizację zadania, instytucje, organizacje realizujące zadania) sformułowanie wariantów strategii rozwoju rekomendacja wariantu zalecanego do realizacji. I.3. Organizacja prac nad strategią rozwoju Przyjęte założenia metodologiczne określiły rozwiązania organizacyjne. Przy pracach nad strategią rozwoju Choroszczy przyjęto zasadę planowania partnerskiego opartego na osiąganiu konsensusu przy podejmowaniu decyzji. Integralnie była ona związana z zachowaniem otwartości przygotowywanych koncepcji rozwojowych, co zwiększyło społeczną akceptację proponowanych rozwiązań. Przyjęto również model poglądowy oparty na czterech elementach: społeczeństwie, środowisku gospodarczym, położeniu geograficznym, środowisku przyrodniczym. 7

9 Prace nad strategią zostały zorganizowane zgodnie z poniższym schematem Schemat 1 Organizacji prac nad strategią rozwoju RADA MIEJSKA KOMISJE RADY MIEJSKIEJ ZARZĄD MIEJSKI Powiat Białostocki Gminy Ościenne KOMITET KOORDYNACYJNY Zespół Problemowy ds. Rolnictwa Zespół Problemowy ds. Infrastruktury Społecznej Referaty Urzędu Miejskiego Pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwoju Zespół Problemowy ds. Infrastruktury Technicznej Zespół Problemowy ds. Rozwoju Gospodarczego 8

10 Schemat 2 Model poglądowy strategii rozwoju Opracowanie strategii zostało poprzedzone analizą obecnej sytuacji występującej na terenie miasta i gminy Choroszczy oraz w województwie i kraju. Dokonano oceny oddziaływania aktualnych uwarunkowań - wewnętrznych i zewnętrznych. Najważniejszymi elementami składowymi opracowanej strategii była diagnoza stanu istniejącego wraz z dokonaną analizą możliwości rozwoju, określenie kierunków i priorytetów rozwoju, sformułowanie celów strategii rozwoju i zadań realizacyjnych z określonymi środkami na ich realizację i czasem realizacji. Do opracowania "Strategii rozwoju Choroszczy" powołano Komitet Koordynacyjny Strategii Rozwoju, który powołał branżowe zespoły problemowe strategii rozwoju. Tak ukształtowana struktura organizacyjna stworzyła układ funkcjonalnych wzajemnych powiązań między poszczególnymi elementami struktury organizacyjnej a referatami Urzędu Miejskiego oraz Radą Miejską. W przyjętej strukturze organizacyjnej Zespoły Problemowe i Komitet Koordynacyjny były wzajemnie ze sobą powiązane, a praca każdego z nich oddziaływała na pracę pozostałych ogniw struktury. Opracowana strategia rozwoju, aby była skutecznie realizowana, musi być nierozerwalnie powiązana z zarządzaniem strategicznym. Nawet najlepiej opracowana strategia jest bezużyteczna, jeżeli nie znajdą się ludzie, którzy będą ją realizować poprzez zarządzanie strategiczne. Etap realizacji strategii jest najtrudniejszym do wykonania w praktyce. Niesie on dla gminy i jej urzędników szereg wyzwań i trudności. I.4. Nawiązanie do koncepcji rozwoju województwa i kraju Opracowana strategia rozwoju gminy Choroszcz jest zgodna z kierunkami rozwoju województwa podlaskiego, powiatu białostockiego i zapisami dokumentów o charakterze strategii rozwoju przygotowanymi dla Polski. Wiodącą ideą strategii gminy Choroszcz i województwa jest dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców i do ochrony środowiska przyrodniczego przed skutkami działalności gospodarczej człowieka. Rozwój aktywności mieszkańców gminy Choroszcz założony 9

11 jako generalna zasada koresponduje z założeniami przyjętymi w strategii rozwoju województwa. Stawianie na samorozwój i aktywność mieszkańców przyjęto jako generalną zasadę korespondującą z założeniami przyjętymi w strategii rozwoju województwa. Umiejscowienie w centrum podejmowanych działań mieszkańców województwa przez władze samorządowe szczebla wojewódzkiego spowodowały, że wszelkie działania inicjowane w polityce prorozwojowej realizowanej w województwie muszą wychodzić naprzeciw tej generalnej zasadzie. Strategia gminy Choroszcz, podobnie jak zapisy tego typu dokumentów opracowanych dla Polski, kładzie duży nacisk na podniesienie ogólnego wykształcenia społeczeństwa, które poprzez system edukacji uzyska lepszy dostęp do wiedzy i nowoczesnych rozwiązań technologii i organizacji pracy. Ograniczenie bezrobocia, uznanego za najważniejszy problem do rozwiązania w sferze społecznej przez mieszkańców w zrealizowanych badaniach statystycznych, pokrywa się m.in. z zaleceniami zawartymi w dokumencie opracowanym przez Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Szeroko rozumiana edukacja, bezpieczeństwo publiczne i wzrost gospodarczy to najważniejsze czynniki przyszłego rozwoju. Opracowana strategia rozwoju Choroszczy jest pierwszym tego typu dokumentem, który powstał przy dużym udziale społeczeństwa i różnych organizacji oraz instytucji działających na terenie gminy. Opracowana strategia jest nakierowana na przyszłość, na przełamywanie niekorzystnych trendów i wykorzystywanie sprzyjających czynników rozwoju gminy. 10

12 II. Diagnoza stanu istniejącego II 1. Lokalizacja Choroszczy w układzie przestrzennym województwa, kraju II.1.1. Sytuacja administracyjna i osadnicza gminy Położenie i podział administracyjny gminy. Miasto i gmina Choroszcz położone są w środkowej części województwa podlaskiego oraz zachodniej części powiatu białostockiego przy ważnym szlaku komunikacyjnym Warszawa Białystok i wchodzą w skład aglomeracji białostockiej. Od wschodu gmina graniczy z miastem i gminą Białystok oraz gminą Juchnowiec, od południa z gminami Łapy i Turośń Kościelna, od zachodu z gminami Kobylin Borzymy i Sokoły, od północy z gminą Tykocin i Dobrzyniewo Kościelne. Wskazać przy tym należy, że zachodnia granica biegnie bagienną doliną Narwi, wśród labiryntu wodnego polskiej Amazonii Narwiańskiego Parku Narodowego. Powierzchnia gminy wynosi około 164 km 2 w tym miasta 16,8 km 2 i obejmuje miasto Choroszcz, oddalone ok. 11 km od stolicy województwa Białegostoku, które jest siedzibą władz gminy oraz 34 wsie, którymi są: Babino, Barszczewo, Czaplino, Kolonia Czaplino, Dzikie, Dzikie Kolonia, Gajowniki, Izbiszcze, Jeroniki, Klepacze, Konowały, Kościuki, Krupniki, Kruszewo, Łyski, Mińce, Ogrodniki, Oliszki, Pańki, Porosły, Kolonia Porosły, Rogówek, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rogowo Majątek, Ruszczany, Sienkiewicze, Śliwno, Turczyn, Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia, Złotoria, Żółtki i Żółtki Kolonia. Większymi skupiskami ludności w gminie są wsie: Klepacze 945 mieszkańców, Złotoria 767 mieszkańców, Barszczewo 396 mieszkańców, Krupniki 364 mieszkańców, Porosły 350 mieszkańców, Pańki 345 mieszkańców, Żółtki 335 mieszkańców, Łyski 334 mieszkańców, Izbiszcze 305 mieszkańców, Rogowo 233 mieszkańców, Kruszewo 232 mieszkańców. W pozostałych miejscowościach zamieszkuje od 17 do 196 osób. Układ przestrzenny gminy przedstawia załącznik Nr 1, zaś miasta Choroszcz załącznik Nr 2. Dzieje osadnictwa na terenie gminy Choroszcz. Początki trwałego osadnictwa na terenie gminy Choroszcz należy datować na VII w. W Rogowie zachowały się z tego okresu dwa kurhany, prawdopodobnie pochodzenia jaćwieskiego. W IX X w w okolicach Choroszczy znajdowało się centrum kultu starosłowiańskiego. Wymieniana jest Babia Góra z kultem Światowida oraz Święte Gaje. W XIII w znajdowało się w okolicach Izbiszcz grodzisko średniowieczne prawdopodobnie pochodzenia mazowieckiego. Pierwsze źródła pisane mówią o granicy mazowieckiej i litewskiej wytyczonej w 1385 r i przebiegającej wzdłuż rzeki Rogówki do Przełajnej Góry i dalej, rzeką Czaplinianką do Narwi. Istnieje zapis z 1393 r o zniszczeniu zamku mazowieckiego w Złotorii przez Litwinów lub Krzyżaków. Z 1437 r pochodzą pierwsze nadania tych ziem. Michał Zygmuntowicz, książę litewski nadał dziedzinę Rogowo dla Stanisława Ostosza i Mikołaja Mynia oraz puszczę choroszczańską dla Piotra z Gumowa.. Po tym okresie powstały pierwsze wsie na terenie gminy, w tym m.in. Kruszewo. Osiedlali się w nim Mazowszanie z grodu tykocińskiego i Rusini z grodu suraskiego. Powstało w ten sposób mieszane osadnictwo pod względem etnicznym, społecznym i religijnym. Świadczą o tym dzisiejsze nazwy wsi pochodzenia: mazowieckiego np. Rogowo, ruskiego np. Ruszczany, litewskiego np. Oliszki. W 1459 r powstała pierwsza parafia rzymsko-katolicka w Choroszczy. W 1507 r król Zygmunt Stary na wniosek Iwana Chodkiewicza nadaje prawa miejskie dla Choroszczy. Z połowy XVI w pochodzą pierwsze wzmianki o osadnikach żydowskich. Choroszcz stanowiła wówczas centrum okolicznych dóbr, a trakty łączyły ją ze znaczniejszymi ośrodkami Podlasia. W 1569 r po przyłączeniu województwa podlaskiego do Korony, Chodkiewicz nie zgadza się na włączenie swoich dóbr do Korony. Choroszcz stanowiła enklawę województwa trockiego Wielkiego 11

13 Księstwa Litewskiego w granicach Korony aż do III rozbioru Polski. W 1654 r Stefan Mikołaj Pac sprowadza do Choroszczy zakon dominikanów, którzy przyczynili się do rozwoju miasta. W XVIII w Choroszcz przeszła w ręce Branickich, którzy wybudowali tu letnią rezydencję, ufundowali nowy kościół i klasztor. Po rozbiorach teren ten znalazł się w zaborze pruskim, a po 1807 r w zaborze rosyjskim. Po 1834 r po wprowadzeniu granicy celnej na Narwi zaczynają powstawać pierwsze zakłady przemysłowe w Choroszczy, Złotorii i Żółtkach. Na przełomie XIX XX w fabryka sukna i kortów Moesów zatrudniała blisko 2000 osób, w tym również pochodzenia niemieckiego. Nastąpił szybki rozwój tych ziem, zahamowany później przez I i II wojnę światową. W trakcie działań wojennych miały miejsce znaczące migracje ludności pochodzenia ruskiego oraz eksterminacja ludności żydowskiej. W czasach nowożytnych Choroszcz jako miasto i gmina znalazła się w województwie białostockim, a następnie podlaskim. Dziedzictwo historyczne. O dziedzictwie historycznym tych ziem świadczą liczne zabytki pochodzące z kręgu różnych kultur. Do najstarszych należy zaliczyć kurhany z VII w w Rogowie, pochodzenia jaćwieskiego. Wielką wartość historyczną stanowi Babia Góra z repliką posągu Światowida z X w, miejsce kultu starosłowiańskiego. Z okresu średniowiecza zachowało się kilka cmentarzysk m.in. w Rogowie, Ruszczanach, Pańkach, Kościukach, Izbiszczach.. Do naszych czasów nie przetrwały zamki w Złotorii, pod Śliwnem, a po zamku Chodkiewiczów w Choroszczy pozostała jedynie nazwa ulicy Zamkowej. Dziedzictwem historycznym po Chodkiewiczach jest do dzisiaj zachowana granica administracyjna miasta. Zróżnicowanie etniczne pierwotnego osadnictwa przetrwało do dzisiaj w nazwach wsi pochodzenia mazowieckiego (polskiego), ruskiego (białoruskiego, ukraińskiego), litewskiego. Kolejne cenne zabytki pochodzą z okresu XVIII w i związane są głownie z Choroszczą. Wartościowym dziedzictwem historycznym jest układ urbanistyczny miasta pochodzący z XVI-XIX w. Składa się na niego sieć prostokątnych ulic, wychodzących z prostokątnego rynku (pierwotnie trapezowego). Najlepiej zachowana jest południowo-wschodnia pierzeja rynku. Znajduje się tu zabytkowy zespół klasztorny z poł. XVIII w fundacji Branickich: plebania, kościół, klasztor podominikański, kostnica, ogrodzenie. Najlepiej zachowany jest kościół rozbudowany o nawy boczne na początku XX w. Posiada on barokowy wystrój oraz współczesne malowidła wykonane pod kierunkiem prof. Wiktora Zina. W kościele znajduje się relikwiarz Św. Kandyda z IV w sprowadzony przez dominikanów. Spuścizną historyczną po Dominikanach, oprócz klasztoru, są Jarmarki Dominikańskie, największa impreza promocyjna miasta. W byłym klasztorze mieścić się będzie Muzeum Archidiecezji Białostockiej, co przyczyni się niewątpliwie do promocji miasta. Rewaloryzacji poddany zostanie również Rynek 11 Listopada z Pomnikiem Niepodległości. Przedłużeniem układu urbanistycznego jest ul. Branickiego z zabudową mieszkalną z XIX XX w. Stanowi ona barokową oś kompozycyjną wychodzącą od kościoła w kierunku zespołu pałacowego Branickich. W skład układu urbanistycznego wchodzi również ul. Lipowa z zabudową mieszkalną z XIX XX w i cerkwią z XIX w, dawnym kirkutem. Cennym zabytkiem jest zespół pałacowy Branickich tj. pałac na wodzie w otoczeniu parku z kanałami i sadzawkami, w którym aktualnie mieści się muzeum wnętrz pałacowych oraz oficyna z XVIII w. W okresie późniejszym tj. w XIX w, kiedy właścicielami pałacu byli Moesowie, wybudowano stajnie i kuźnię wchodzące obecnie w skład całego założenia. Do naszych czasów nie zachowały się pawilony oraz mała architektura w parku. Mimo upływu trzech wieków miejsce to uważane jest za jedne z najlepiej zachowanych założeń barokowych w Polsce. W przyszłości powinno doczekać się rewaloryzacji. Nierozerwalnie związane było z pobliskim Białymstokiem, gdzie mieściła się główna rezydencja Branickich. 12

14 Unikalnym zgrupowaniem zabytków jest zespół fabryki sukna i kortów Moesa, obecnie użytkowany przez szpital psychiatryczny. Zachowane budynki pofabryczne powstały pod koniec XIX i na początku XX w. Są przykładem dynamicznego rozwoju przemysłu w XIX w w ramach białostockiego okręgu przemysłowego. Wskazane byłoby w przyszłości wydzielenie jednego z budynków na muzeum przemysłu, które byłoby kolejną atrakcją miasta. O dziedzictwie historycznym świadczą również liczne pomniki na terenie gminy. Do bardziej wartościowych należy zaliczyć pomniki z okresu powstań narodowych 1831 r w Żółtkach i 1863r (Szubienica). Świadczą one o patriotyzmie lokalnej społeczności. Inne pomniki upamiętniają tragiczne wydarzenia I i II wojny światowej. Świadectwem dziedzictwa historycznego są również cmentarze. W okolicach Choroszczy zachowały się cmentarze średniowieczne. Występują również cmentarze różnych wyznań dwa kirkuty żydowskie, cmentarz ewangelicko luterański. Przykładem ekumenizmu jest sąsiedztwo cmentarzy: rzymsko katolickiego i prawosławnego. Zachowały się również pomniki cmentarze z I wojny światowej żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Opieka nad tymi miejscami dobrze świadczy o lokalnej społeczności. Ponadto na terenie gminy zachowało się jeszcze sporo przykładów drewnianego budownictwa ludowego. Są to drewniane domy mieszkalne i budynki gospodarcze z początku XX w. Często spotykane są również krzyże przydrożne, kute, osadzone w głazach z końca XIX w, charakterystyczne tylko dla tych okolic. Interesującym krzyżem jest krzyż prawosławny we wsi Zaczerlany upamiętniający zamach na cara Aleksandra III. Rozmieszczenie ludności na terenie gminy i jej zróżnicowanie Na koniec 2000 r ludność gminy Choroszcz wynosiła i od 1995 r wzrosła tylko o 4 osoby. W mieście Choroszcz zamieszkuje obecnie 41 % ludności gminy, pozostałe 59 % to ludność wiejska. Liczbę ludności w latach na terenie miasta i gminy Choroszcz przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 Struktura ludność miasta i gminy Choroszcz Jednostka terytorialna Lata Miasto Choroszcz Mężczyźni Kobiety Sołectwa Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Odnotowywany spadek liczby mieszkańców miasta jest bardzo równomierny i wynosi średnio około 1,5 % rocznie. Natomiast obserwuje się niewielki wzrost ludności wiejskiej; należy stwierdzić, że ten wzrost następuje ze względu na położenie niektórych wsi w pobliżu miasta Białystok. W najbliższych latach tendencja wzrostu liczby mieszkańców na wsi znacznie wzrośnie. Wskaźnik zaludnienia w gminie Choroszcz wynosi 75 osób na km 2. W gminie Choroszcz na 100 mężczyzn przypada 102 kobiety, w tym, w mieście Choroszcz, na 100 mężczyzn przypada 102 kobiety, a na terenach wiejskich na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet. 13

15 Tabela 2 Struktura ludności według wieku miasta i gminy Choroszcz Grupy wiekowe Lata Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś lat i więcej Miasto Wieś Z poniższej tabeli wynika, że wielkość przyrostu naturalnego w mieście i gminie Choroszcz ma charakter wyraźnie skokowy i waha się od 109 do + 32 osób. Pomimo tak wahających się wielkości przyrostu naturalnego w latach r jest on stabilny i nie widać tendencji do znacznego wzrostu lub spadku liczby ludności. Tabela 3 Wielkość przyrostu naturalnego miasta i gminy Choroszcz Jednostka terytorialna Lata Ogółem Miasto Wieś Dodatkowy ważny element w analizie demograficznej gminy Choroszcz stanowią migracje, czyli wędrówkowe ruchy ludności o charakterze napływowym lub odpływowym. W liczbach bezwzględnych saldo napływu i odpływu migracji w mieście Choroszcz z roku na rok zmniejsza się, natomiast na obszarach wiejskich w ostatnich latach wzrosło do +59. Nie są to jednak odchylenia ani zbyt wielkie, ani tym bardziej niepokojące 14

16 Tabela 4 Wielkość migracji na obszar miasta i gminy Choroszcz Napływ migracyjny Odpływ migracyjny Saldo razem R o k mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem Miasto Choroszcz Obszar wiejski Podsumowując sytuację demograficzną gminy można stwierdzić, że nie dostrzega się w niej żadnych tendencji i zjawisk niepokojących. Natomiast należy zaznaczyć, że istnieją warunki sprzyjające rozwojowi demograficznemu, a mianowicie: bliskie położenie przy m. Białystok, dobre warunki komunikacyjne, walory przyrodnicze i kulturowe, w przyszłości przebiegający szlak komunikacyjny szybkiego ruchu Warszawa Białystok, dobre warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. II 2. Analiza sytuacji Choroszczy i obszarów wiejskich w układzie sferowym Ważnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie miasta i gminy Choroszcz i na warunki życia mieszkańców jest poziom rozwoju i funkcjonowania trzech sfer, w obszarze których funkcjonuje gmina. Na obszary te składa się sfera infrastruktury społecznej, technicznej i rozwoju gospodarczego. Wzajemne ich przenikanie się w obszarach swojego oddziaływania powoduje, że występuje zjawisko harmonizacji odnotowywanych procesów rozwojowych. II.2.1. Sfera infrastruktury społecznej Sfera ta obejmuje szereg obszarów życia codziennego, w których zaspokojenie potrzeb ma istotny wpływ na komfort życia mieszkańców gminy. Sfera ta tworzy szeroko rozumiany klimat do rozwoju gospodarczego i do wnoszenia różnego rodzaju innowacji istotnych przy wytyczaniu nowych kierunków rozwoju. Oświata i wychowanie w gminie. A. Przedszkole samorządowe Od 1991 r. organem prowadzącym przedszkole jest gmina, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Placówka funkcjonuje w dwóch obiektach: w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 4 oraz w Filii w Łyskach. 15

17 Tabela 5 Dane przedszkola samorządowego Placówka Nauczyciele Oddziały Dzieci Przedszkole Samorządowe w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 4 Filia Przedszkola w Łyskach Ogółem Liczba nauczycieli, oddziałów i dzieci wg stanu na koniec marca 2001 r. Tabela 6 Dzieci w przedziałach wiekowych Placówka 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat Razem Przedszkole Samorządowe w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 4 Filia Przedszkola w Łyskach Razem B. Publiczne szkoły podstawowe Rada Miejska w Choroszczy przejęła z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1996 r. prowadzenie szkół podstawowych na terenie gminy. Od momentu przejęcia szkół nastąpiła radykalna poprawa warunków nauczania w tych placówkach. Dokonano remontów dachów w Kruszewie, Rogowie, Złotorii, zmieniono kotłownie z węglowej na olejową w Złotorii i Barszczewie zaś w Rogowie na gazową oraz dokonano szeregu mniejszych prac remontowych. Zbudowano boiska do gry w koszykówkę i siatkową w Rogowie, Złotorii, Barszczewie i Kruszewie natomiast w Choroszczy do piłki ręcznej i koszykowej. Stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr.VI/52/99 z dniem r. powołano Gimnazjum w Choroszczy. W związku z trudną sytuacją lokalową podjęto decyzję o budowie nowej szkoły gimnazjum, której koszt budowy szacowany jest na ok. 6 mln zł. Ostateczne oddanie obiektu z 18 salami lekcyjnymi i zapleczem technicznym przewidywane jest w 2002 r. Warunki lokalowe wymuszają jednak konieczność oddania do użytku przynajmniej ośmiu sal lekcyjnych z dniem 1 września 2001 r. W trosce o rozwój fizyczny uczącej się młodzieży zachodzi również potrzeba budowy pełnowymiarowej hali sportowej, której dotkliwy brak odczuwa się w aktualnej sytuacji. Ogółem w 52 oddziałach w pięciu szkołach podstawowych na terenie gminy uczyło się 864 uczniów uczonych przez 79 nauczycieli. Średnio na jeden oddział przypadało 16,6 uczniów a na jednego nauczyciela zatrudnionego średnio przypadało 10,9 uczniów. W gimnazjum w jednym oddziale było średnio 24,3 uczniów, a na jednego nauczyciela uczącego przypadało średnio11,7 uczniów. Tabela 7 Wykaz publicznych szkół funkcjonujących na terenie gminy na koniec marca 2001 r. L.p. Szkoła Stopień Liczba Nauczycieli Uczniów Oddziałów 1 Szkoła Podstawowa w Choroszczy, ul. Powstania O VI Styczniowego 4 2 Szkoła Podstawowa w Rogowie O - VI Szkoła Podstawowa w Kruszewie O VI Szkoła Podstawowa w Barszczewie O VI Szkoła Podstawowa w Złotorii O VI Gimnazjum I -II Razem W strukturze wydatków na utrzymanie szkół widać systematyczny wzrost wydatków ponoszonych na ten cel przez budżet gminy. Nakłady te wzrosły z 12,4% w 1996 roku do po- 16

18 ziomu 33,0% w 2000 roku. Wydatki na utrzymanie zerówek w całym okresie utrzymują się na zbliżonym poziomie procentowym i wynoszą ok. 2% ogólnych wydatków. W 2000 roku wzrósł do poziomu 3,4% procentowy udział wydatków na dowożenie uczniów. Obserwuje się również wzrost udziału w strukturze wydatków dotacji spoza budżetu gminy, które w 2000 roku stanowiły 12,7% ogólnych wydatków. Wzrost ich jest powodowany prowadzonymi przez gminę inwestycjami. Tabela 8 Wydatki na utrzymanie szkół w latach Lp. Pozycja Wyszczególnienie Lata Subwencja Ogółem oświatowa w tym; szkolna Dotacja Dotacje z Ogółem budżetu gminy w tym: na szkoły na zerówki na dowożenie uczniów Ogółem wydatki Koszt nauki jednego ucznia ponoszony przez gminę w 2000 roku różnie się kształtował w zależności od szkoły. Najniższy koszt odnotowano w szkole w Choroszczy zł na ucznia a najwyższy w szkole podstawowej w Barszczewie zł. Jest to różnica o ponad 263%. Średni koszt kształcenia jednego ucznia na terenie gminy wynosił zł i był wyższy od wskaźnika dla kraju. W szkole podstawowej w Barszczewie odnotowano 2,5 średniego wskaźnika krajowego, tylko w szkole w Choroszczy wskaźnik ten kształtował się poniżej jedności i wyniósł 0,97. Tabela 9 Koszt kształcenia 1 ucznia w 2000r. w poszczególnych szkołach. Lp. Szkoła Koszt Wskaźnik do średniej krajowej 1 Szkoła Podstawowa w Choroszczy ,97 wraz z gimnazjum 2 Szkoła Podstawowa Kruszewo ,35 3 Szkoła Podstawowa Rogowo ,16 4 Szkoła Podstawowa Złotoria ,97 5 Szkoła Podstawowa Barszczewo ,55 Razem ,00 Istniejące placówki szkolne będą wymagały dalszego dostosowania do potrzeb i możliwości finansowych gminy. Spadek ilości dzieci w wieku szkolnym będzie wymuszał podejmowanie działań dostosowawczych w sieci placówek szkolnych. C. Biblioteki. Na terenie gminy Choroszcz funkcjonuje Biblioteka Publiczna w Choroszczy oraz dwie filie: w Barszczewie i Klepaczach. Filia w Klepaczach mieści się w budynku OSP, filia w Barszczewie w budynku prywatnym. Biblioteka Publiczna mieści się w strukturze Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy. Biblioteka Publiczna posiada dwa oddziały: dla dzieci i dla dorosłych. Aktualnie stan księgozbioru wynosi ogółem woluminów, w tym: w Choroszczy , oddział dla dorosłych , oddział dla dzieci 6 377, w Barszczewie , 17

19 w Klepaczach Prenumerowanych jest 16 tytułów czasopism bieżących. Z księgozbioru korzysta około 900 czytelników, w tym: w Choroszczy 524 w Barszczewie 232 w Klepaczach 133 Rocznie dokonuje się ponad 30 tysięcy wypożyczeń książek. W roku 2000 miało miejsce wypożyczeń, w tym: w Choroszczy w Barszczewie w Klepaczach Biblioteka Publiczna w Choroszczy posiada jeden z najwyższych w województwie wskaźnik wypożyczeń na jedną osobę, który wynosi około 35 woluminów w roku. Rocznie dokonuje się systematycznych zakupów nowych książek. W 2000 r zakupiono 237 woluminów na kwotę zł. Mimo nowych zakupów księgozbiór maleje ze względu na selekcję księgozbioru. Zakupiony został program do komputeryzowania biblioteki. W perspektywie należałoby zakupić dwa komputery i dokonać pełnej komputeryzacji biblioteki, stworzyć bazy katalogu i czytelni, z wykorzystaniem środków multimedialnych z dostępem do internetu. D. Kultura i sztuka. Działalność kulturalną na terenie gminy Choroszcz koordynuje Miejsko Gminne Centrum Kultury, powołane w 1993 r z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Skoncentrowanie kadry i środków finansowych przyczyniło się do rozwoju kultury w gminie. Aktualnie zatrudnienie w M-G CK wynosi 7,3 etatu i zmniejszyło się o 2 etaty. Corocznie organizowanych jest ponad 100 imprez. Oprócz działalności kulturalnej M-G CK zajmuje się promocją gminy, prowadzi informację turystyczną, działalność wydawniczą, turystyczną, sportową. Do stałych form działalności M-G CK należy: 9 10 festynów rocznie w różnych miejscowościach gminy 4 koncerty z Cyklu Cztery Pory Roku w Pałacu Branickich 4 spotkania autorskie w ramach Salonu Literackiego 4 wystawy w Galerii U Moesa 4 obchody świąt narodowych 4 imprezy turystyczne 2 konkursy recytatorskie 1 konkurs piosenki Do najwybitniejszych wydarzeń kulturalnych należą obchody Dni Choroszczy organizowane od 20 lat oraz Jarmark Dominikański największa impreza promocyjna miasta. W ramach M-G CK działa 80 Drużyna Harcerska oraz sekcja tańca nowoczesnego. Od 2001r rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna. Prowadzone są indywidualne zajęcia muzyczne, biblioteczne i komputerowe. M-G CK wspiera również działalność dwóch zespołów ludowych Narwianek z Kruszewa i Klepaczanek z Klepacz. Corocznie zespoły występują na kilkunastu imprezach, w tym poza terenem gminy. Powstał również Zespół Muzyki Etnicznej grający na instrumentach afrykańskich i australijskich. M-G CK jest wydawcą lokalnej Gazety w Choroszczy. Wydaje również tomiki poezji miejscowych autorów. Ukazał się także przewodnik turystyczny Polska Amazonia i Informator Turystyczny Miasta i Gminy Choroszcz. Wydanych zostało widokówek rozprowadzanych na targach turystycznych. Przygotowano i wydrukowano Kalendarz Imprez Spływ Kajakowy Narwią dla Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Opracowano foldery dla miast Choroszczy, Tykoci- 18

20 na, Suraża. Na własnym sprzęcie komputerowym drukowanych jest corocznie zaproszeń, wizytówek i dyplomów. Prowadzone są usługi ksero. W planach jest wydanie Legend Nadnarwiańskich J. Koronkiewicza, widokówek z akwarelami A. Waczyńskiego, Przewodnika Turystycznego dla Rowerzystów. M-G CK prowadzi Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej dla całej doliny Górnej Narwi. Przy M-G CK powstała również Lokalna Organizacja Turystyczna zarządzająca turystyką w sposób typowy dla krajów Unii Europejskiej. Organizowane są spływy kajakowe, rajdy rowerowe i piesze, zawody na orientację. Wyznakowane zostały przez gminę szlaki rowerowe i piesze ze środków pozabudżetowych. Oznakowane zostały miejsca krajoznawcze na terenie gminy. Od 2001 r M-G CK nadzoruje Ludowy Klub Sportowy Narew w Choroszczy, a jednocześnie udostępnia pomieszczenia dla piłkarzy oraz pomaga przy organizacji meczów piłkarskich, zawodów wędkarskich i turniejów szachowych. M-G CK w Choroszczy współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami na terenie gminy i poza nią, m.in. z Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, Ruchem Abstynencko Trzeźwościowym, Kołem Wędkarskim, PTTK. E. Opieka zdrowotna. W zakresie lecznictwa podstawowego otwartego wspomagającą placówką jest Samodzielny Publiczny Terenowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku gdzie są zlokalizowane poradnie specjalistyczne. Podstawowa opieka zdrowotna na terenie miasta i gminy Choroszcz jest zabezpieczona poprzez: 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS s.c, - który działa od 1 stycznia 2001 r. a powstał w wyniku sprywatyzowania dawnej Przychodni Rejonowej. Reforma służby zdrowia zniosła rejonizację i każdy ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to placówka wiodąca pełnoprofilowa z podstawowymi poradniami obejmująca swymi usługami ok.6,5 tys. mieszkańców z Choroszczy i okolicznych wsi, która jest czynna w godz w dni powszednie oraz w soboty w godz ,przy następującej obsadzie w poszczególnych poradniach: poradnia ogólna- 2 lekarzy internistów posiadających specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej i rodzinnej, 2 pielęgniarki, w tym jedna środowiskowa, dwie poradnie stomatologiczne w poradniach pracuje dwóch lekarzy i dwie pomoce dentystyczne, poradnia dla dzieci personel poradni to 1 lekarz pediatra,2 pielęgniarki, w tym jedna zajmuje się higieną szkolną i przedszkolną w ramach podstawowego zatrudnienia, poradnia dla kobiet poradnia obejmuje opieką profilaktyczno-leczniczą kobiety z rejonu miasta i gminy Choroszcz. Zatrudniony jest jeden lekarz i pielęgniarka, położna. Czynna jest raz w tygodniu. 2. Prywatne gabinety tj. poradni ogólnej internistycznej i gabinet stomatologiczny, działające w dawnym Ośrodku Zdrowia w Barszczewie świadczące usługi medyczne w podstawowym zakresie dla mieszkańców okolicznych wsi. 3.Kontraktowe Gabinety Lekarskie funkcjonujące w istniejących budynkach Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Konowałach i Złotorii prowadzone są przez pielęgniarkę i jednego lekarza w ramach prywatnej praktyki lekarskiej opartej na podkontrakcie z Samodzielnym Publicznym Terenowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białymstoku w gabinetach są świadczone podstawowe usługi medyczne. 4.Mieszkańcy wsi Klepacze korzystają z usług medycznych w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Białymstoku co jest podyktowane względami komunikacyjnymi. Należy stwierdzić, iż sieć placówek na obszarze gminy Choroszcz jest wystarczająca. Odległość do poradni specjalistycznych waha się w granicach od kilometrów. Na terenie miasta działają dwa prywatne punkty usług aptecznych tj. 19

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Formy edukacji na obszarach wiejskich

Formy edukacji na obszarach wiejskich dr JERZY DENEKA zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Formy edukacji na obszarach wiejskich Warszawa, 31 marca 2015 r. Formy edukacji na obszarach

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014,

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury Tabela nr 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2014 r. Nazwa Plan Wykonanie Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310 Tabela nr 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2014 r. Plan Wykonanie Klasyfikacja Dotacje

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MIĘDZYCHODZKIM 2003-2015

PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MIĘDZYCHODZKIM 2003-2015 PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MIĘDZYCHODZKIM 2003-2015 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE KWIECIEŃ 2003r. MISJA: Niepełnosprawny mieszkaniec powiatu międzychodzkiego,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice Załącznik do uchwały Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013r. Lokalny program pomocy społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

Rekomendacje Oceny Zasobów Pomocy Społecznej MGOPS.ZŚS.0110.26.2015 Jastrowie 15.04.2015 r. Rekomendacje Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Wprowadzenie Nowym zadaniem Gminy wynikającym ze znowelizowanego art. 16a ustawy o pomocy społecznej jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22. UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo