Wrocławska agencja Rozwoju regionalnego. Strategia Rozwoju. projekt ekspercki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocławska agencja Rozwoju regionalnego. Strategia Rozwoju. projekt ekspercki"

Transkrypt

1 Wrocławska agencja Rozwoju regionalnego Strategia Rozwoju województwa DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 projekt ekspercki Wrocław, SIERPIEŃ 2012

2 Redakcja: Janusz Zaleski Zespół autorski: Roman Galar Tomasz Korf Joanna Kudełko Zbigniew Mogiła Aleksandra Poproch Jerzy Tutaj Małgorzata Wysocka Marta Zaleska Janusz Zaleski Maciej Zathey

3 spis treści 1. Wprowadzenie 4 2. Diagnoza prospektywna 8 3. Część programowa Strategii Ramy finansowe System wdrażania monitoring Strategii i SYSTEM wskaźników Kluczowe makroprojekty Podsumowanie 75 Aneks: diagnoza społeczno-gospodarcza 77 Bibliografia 127 3

4 1 Wprowadzenie Zbliżając się do Europy, musimy zbliżać się do siebie. Dostępność i zaufanie

5 Wprowadzenie Ekspercki projekt Strategii Rozwoju Dolnego Śląska po roku powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca i wieńczy okres 16 miesięcy prac kilku grup ekspertów i administracji publicznej. Formalnie proces ten rozpoczął się Uchwałą Nr VIII/109/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. W pracach nad Strategią czynnie uczestniczył zespół ekspertów w składzie: 1. Bernard Afeltowicz, przedsiębiorca 2. Prof. Stanisław Ciok, Uniwersytet Wrocławski 3. Dr Bogdan Cybulski, były Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, doradca Prezydenta Wrocławia 4. Prof. Andrzej Fal, Akademia Medyczna we Wrocławiu 5. Prof. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny 6. Dr Antoni Jeżowski, prof. nadzwyczajny; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 7. Prof. Roman Galar, Politechnika Wrocławska 8. Piotr Maciejewski, były Wójt Gminy Długołęka, przedsiębiorca 9. Sławomir Najnigier, były Wiceprezydent Wrocławia i były Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 10. Grzegorz Roman, były członek Zarządu Województwa 11. Prof. Jan Waszkiewicz, Politechnika Wrocławska, były Marszałek Województwa Dolnośląskiego 12. Marek Woron, kanclerz Business Centre Club we Wrocławiu 13. Prof. Janusz Zaleski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, były Wojewoda Wrocławski Misja: Odblokowanie potencjału spontanicznego rozwoju. cel: Przygotowanie Dolnego Śląska do funkcjonowania w okresie postdotacyjnym wizja: Dolny Śląsk dobrym miejscem do życia Funkcję eksperta kluczowego powierzono redaktorowi prezentowanego projektu Strategii. Uchwałą Nr 1703/ IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. utworzono Radę Rozwoju Dolnego Śląska, która przejęła rolę zespołu ekspertów w dalszych pracach nad Strategią. W efekcie miesięcy kolejnych spotkań zespołu ekspertów, a także utworzonego dodatkowo zespołu ekspertów, składającego się z młodszych stażem i wiekiem pracowników naukowych uczelni wrocławskich, powstały opracowania towarzyszące, takie jak: Edukacja i szkolnictwo wyższe dla SRWD autorstwa dra Antoniego Jeżowskiego; Wizja i priorytety SRWD autorstwa prof. Romana Galara; Propozycje działań i priorytetów dla SRWD autorstwa Sławomira Najnigiera; Pozycjonowanie województwa dolnośląskiego w strukturze funkcjonalnych powiązań w Europie Środkowej jako proces podnoszenia kompetencji i rangi regionu autorstwa prof. Jana Waszkiewicza; Analiza SWOT Dolnego Śląska autorstwa prof. Mirosławy Klamut, dr hab. Ewy Pancer-Cybulskiej oraz dr Ewy Szostak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Diagnoza stanu województwa dolnośląskiego 2011 materiał przygotowany przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu; Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu oraz obszarów problemowych w województwie dolnośląskim materiał przygotowany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 1 Traktowany jednocześnie jako ekspercki projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

6 Strategia Rozwoju województwa Dolnośląskiego 2020 projekt ekspercki Ważnym materiałem wspomagającym prace nad Strategią były analizy przeprowadzone na rzecz Strategii Rozwoju Polski Zachodniej: Raport regionalny województwo dolnośląskie. Studia nad rozwojem Dolnego Śląska i Strategiczne osie rozwoju na obszarze zachodnich województw Polski ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dostępności transportowej dla rozwoju społeczno-gospodarczego autorstwa Tomasza Korfa, Gabrieli Lisowiec i Janusza Zaleskiego; Wykorzystanie przygranicznego położenia zachodnich województw Polski dla rozwoju społeczno-gospodarczego autorstwa Zbigniewa Mogiły, Janusza Zaleskiego oraz Macieja Zathey a; oraz efekt końcowy prac: Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej opracowanych pod kierunkiem prof. Jacka Szlachty i dra hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW. Tekstem ideowym dla nowej Strategii było opracowanie: Strategia Rozwoju Dolnego Śląska Założenia Programowe. przygotowane przez prof. Romana Galara i prof. Janusza Zaleskiego w czerwcu 2012 roku 2. Tekst wersji eksperckiej projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego powstawał we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy wsparciu młodego zespołu pracowników, w tym zespołu realizującego modelowanie makroekonomiczne dla polskich regionów za pomocą modelu HERMIN 3. Ważnym wsparciem była współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kierowanym przez dra Macieja Zathey a, a w częstych dyskusjach tekst ten kształtował Wicemarszałek dr Jerzy Tutaj, odpowiedzialny od października 2011 r. za przygotowanie projektu Strategii. Pierwsza edycja SRWD, tworzona u progu XXI wieku, obracała się wokół nadziei związanych z akcesją Polski do Unii. Druga edycja, tuż po akcesji, koncentrowała się na pragmatyce pozyskiwania funduszy europejskich. Obecna edycja zajmuje się krytycznym okresem, obejmującym zapewne ostatnią fazę zewnętrznego zasilania, po którym rozwój Województwa trzeba będzie finansować głównie z własnych zasobów. Osią obecnej trzeciej edycji Strategii, podobnie jak dwu wcześniejszych SRWD, jest relacja Region Unia Europejska. Pierwsza edycja była przede wszystkim dokumentem programowym integracji Dolnego Śląska po okresie funkcjonowania małych województw. Obecna edycja początkowo miała być aktualizacją, jednak zmienione warunki zewnętrzne (m.in. kryzys gospodarczy, nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej) spowodowały, że w miejsce aktualizacji pojawiła się trzecia edycja. Należy podkreślić, że zachowana jest pewna ciągłość myślenia strategicznego o regionie zainicjowana przez pierwszą edycję strategii z 1999 roku i kontynuowana przez obecnie obowiązującą Strategię z 2005 roku. Należy podkreślić, czym jest i czym nie jest ekspercka propozycja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. W sensie pozytywnym jest autorską propozycją ekspertów ściśle związanych z Dolnym Śląskiem, bazującą na dyskursie ze środowiskiem akademickim, elitami samorządowymi, przedstawicielami świata gospodarczego i administracji publicznej regionu odpowiedzialnej za politykę rozwoju. Przedstawiany projekt Strategii ma stanowić materiał bazowy dla Marszałka Województwa, Zarządu Województwa i administracji UMWD odpowiedzialnej za politykę regionalną do przygotowania projektu strategii rozwoju województwa, który będzie poddany konsultacjom społecznym, ewaluacji ex ante i prognozie oddziaływania na środowisko. Po uwzględnieniu wniosków wynikających z etapu konsultacji i ewaluacji projekt Strategii będzie mógł zostać zaakceptowany przez Zarząd Województwa i przedstawiony Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego pod obrady, a w następstwie przyjęty w formie uchwały Sejmiku. 2 Opracowanie można znaleźć na stronie internetowej: 3 Wyniki prac można między innymi znaleźć w 5 Raporcie Kohezyjnym UE oraz w licznych publikacjach w periodykach naukowych oraz konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. 6

7 Wprowadzenie W obecnej postaci dokument ten nie wyraża opinii Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Zarządu Województwa i UMWD. Wymienione organy i instytucja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści i propozycje zawarte w opracowaniu. Redaktor eksperckiego projektu Strategii i jej autorzy wyrażają jednak nadzieję, że przedstawiony materiał jest oczekiwanym wkładem do rozpoczęcia dyskusji publicznej o strategii, celach i kierunkach rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie kolejnego pokolenia. Z tego powodu ekspercki projekt SRWD (EP- SRWD2020) nazywamy Strategią Rozwoju Dolnego Śląska po 2012, zdając sobie sprawę, że z racji wymagań formalnoprawnych będzie to strategia o horyzoncie czasowym do roku Autorzy pragną gorąco podziękować wszystkim uczestnikom oficjalnych i nieformalnych spotkań dyskusyjnych, które pozwoliły na powstanie eksperckiego projektu. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do uczestników zespołu ekspertów wymienionego powyżej za szczególnie duży wkład myśli, pomysłów oraz krytyczne dyskusje. Na koniec, jako redaktor eksperckiej wersji, wyrażam podziękowania Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Rafałowi Jurkowlańcowi za zaufanie i powierzenie funkcji koordynatora kluczowego eksperta prac nad projektem Strategii i mam nadzieję, że przedstawiona wersja ekspercka spełnia choć po części oczekiwania i nadzieje związane z jej powstaniem. Z dniem 1 sierpnia 2012 roku niniejszy projekt ekspercki został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego i na jego podstawie UMWD wspólnie z WBU przygotował własny projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (P-SRWD2020), który znajduje się obecnie w procesie konsultacji społecznych. Wiele osób zadaje pytanie o różnice między obu dokumentami. Jako redaktor EP-SRWD2020 przedstawiam Państwu pełny tekst tego dokumentu, aby umożliwić samodzielne porównania, w jakich obszarach projekt Strategii skierowanej do konsultacji przez Zarząd Województwa skorzystał z propozycji projektu eksperckiego, a w jakiej części zaproponował odmienne propozycje. Główną myślą zawartą w strategii jest usuwanie barier spontanicznego rozwoju regionu poprzez poprawienie wzajemnej dostępności i wzajemnego zaufania. W pierwszym przypadku oznacza to konieczność dalszych inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną i podjęcie działań optymalizujących dostępność wzajemną różnych części województwa. W drugim przypadku oznacza to działania wzmacniające system wartości i opłacalność przyzwoitych zachowań, co jest podstawą wzajemnego zaufania między ludźmi. prof. Janusz Zaleski 7

8 2 Diagnoza prospektywna Sytuacja Dolnego Śląska na tle Polski jest stosunkowo zadowalająca

9 Diagnoza prospektywna Gdzie jesteśmy? Sytuacja Dolnego Śląska na tle Polski jest stosunkowo zadowalająca. Wartość wytworzonego Produktu Krajowego Brutto w województwie dolnośląskim w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa niż średnia dla kraju (drugie miejsce po województwie mazowieckim, GUS 2009 r.) 1. Porównanie województwa dolnośląskiego pod względem wartości wskaźnika PKB per capita (66% średniej UE-27, Eurostat 2009) w stosunku do innych regionów europejskich pokazuje jednak jego odległą pozycję (pozycja 232. wśród 275 regionów NUTS 2 w Europie) 2. Przyglądając się najbliższemu sąsiedztwu widać, że wschodnie regiony Niemiec prezentują relatywnie wyższe poziomy PKB per capita oraz są lepiej rozwinięte gospodarczo niż regiony polskie (przy czym należy pamiętać, że stan taki wynika z bardzo wysokiej sumy dotacji udzielonych wschodnim landom po zjednoczeniu Niemiec), natomiast północne regiony Czech (Severovychod, Stredni Morava) charakteryzują się wartościami wskaźnika na poziomie porównywalnym z Dolnym Śląskiem. Produkt Krajowy ,9 97,3 84,7 73,8 73,7 Brutto na 1 mieszkańca mierzony parytetem siły nabywczej w 2009 r ,1 106,3 85,4 91,3 109,0 67,2 81,7 107,2 77,6 85,8 68,5 UE=100 PL=100 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Eurostat. Co spowodowało, że znaleźliśmy się w tym punkcie? Dogodne położenie narożnikowa ekspozycja na UE oraz atrakcyjna metropolia Województwo dolnośląskie jest regionem o uprzywilejowanej pozycji geograficznej. Odległość stolicy województwa, Wrocławia, od Warszawy i Berlina wynosi około 350 km, od Pragi, Drezna i Krakowa około 300 km, z kolei od Bratysławy, Szczecina i Wiednia około 400 km. Dolny Śląsk jest regionem znajdującym się w obszarze oddziaływania Berlina, metropolii o znaczącym potencjale społeczno-ekonomicznym w skali europejskiej, zlokalizowanej w centralnej części landu Brandenburgia i uważanej za jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w tej części Europy. Ze względu na znaczący potencjał gospodarczy i kulturalny zasięg oddziaływania Berlina stale się rozrasta i wykracza poza granice administracyjne kraju. Województwo dolnośląskie znajduje się tym samym pod rosnącym wpływem metropolii berlińskiej, ale istotny wpływ wywiera również metropolia warszawska, a w mniejszym stopniu Praga. 1 Dudziuk-Dudzik A., Drewnicka K., Drzymała M., Halicka-Borucka M., Korzeń J., Wałęga A. (2012), Diagnoza stanu województwa dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław. 2 Dane Eurostat: 9

10 Strategia Rozwoju województwa Dolnośląskiego 2020 projekt ekspercki Położenie Dolnego Śląska w Europie Na Dolnym Śląsku i w jego bezpośrednim otoczeniu istnieje znaczne zagęszczenie ważnych perspektywicznie dla Europy szlaków transportowych, które tworzą duże szanse dla rozwoju gospodarczego regionu. sztokholm oslo kopenhaga talin ryga wilno moskwa mińsk dublin londyn berlin warszawa amsterdam praga 350 km kijów 500 km paryż 900 km wiedeń budapeszt 1300 km rzym lizbona madryt 2300 km 2600 km Źródło: Opracowanie własne Wrocław należy do najlepiej rozpoznawalnych w Europie polskich miast. Pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego plasuje się w ścisłej czołówce, stanowiąc nie tylko chętnie wybierane przez młodych ludzi miasto do życia, ale także atrakcyjną lokalizację dla inwestycji zagranicznych. Cechą wyróżniającą Wrocław na tle polskich miast jest otwartość jego mieszkańców. Wyżej wymienione cechy Wrocławia, obecność ośrodka akademickiego i korzystna lokalizacja w Europie decydują o dużym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do aglomeracji wrocławskiej i jej okolic. Buduje to korzystny wizerunek Wrocławia w Europie i na świecie. Współorganizacja Euro 2012, czy ustanowienie Wrocławia Europejską Stolicą Kultury 2016, dodatkowo wzmacnia rozpoznawalność aglomeracji w szerszej skali. Coraz mniej mieszkańców Dolnego Śląska niekorzystne trendy demograficzne Na Dolnym Śląsku, podobnie jak w pozostałych polskich i zachodnioeuropejskich regionach, mamy do czynienia z szeregiem niepokojących procesów demograficznych, które mogą przekształcić się w znaczące bariery wzrostu, oddziaływujące na obecną i przyszłą sytuację społeczno-gospodarczą. Powodem niekorzystnych zmian demograficznych w polskich regionach jest m.in. ujemne saldo migracji (zwłaszcza zagranicznych) oraz przede wszystkim niezmienny od lat ujemny przyrost naturalny. Bogate zasoby naturalne i wysoka atrakcyjność turystyczna Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej zasobnych w surowce mineralne regionów Polski. Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: jedyne w Polsce złoża rud miedzi i srebra; strategiczne zasoby węgla brunatnego; złoża gazu ziemnego; liczne i różnorodne surowce skalne; duże złoża najwyższej jakości piasków i żwirów; szereg złóż 10

11 Diagnoza prospektywna Zmiany liczby mieszkańców Dolnego Śląska w latach (tys. osób) liczba ludności WD według GUS liczba ludności WD według Hermin Źródło: Dane GUS i submodel modelu HERMIN wód mineralnych, uznanych za lecznicze (Bystrzyca Kłodzka, Jedlina-Zdrój, Duszniki -Zdrój, Jelenia Góra, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Niemcza, Polanica-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Szczawno-Zdrój). Dolny Śląsk dysponuje wszechstronnym potencjałem turystycznym, decydują o tym walory kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze, w tym dostępność gór oraz uzdrowisk. Do obszarów o międzynarodowym i krajowym znaczeniu turystycznym zalicza się Sudety, jako jeden z wiodącym regionów turystycznych w Polsce, jak również pasmo Doliny Odry. Pozostałe obszary (Dolina Baryczy, Bory Dolnośląskie) to obszary turystyczne, obecnie bardziej o znaczeniu dla lokalnego i ponadlokalnego rynku turystycznego. Co niewątpliwie warto zauważyć potencjał turystyczny nie jest wykorzystywany w wystarczającym stopniu, oferta turystyczna regionu nie odpowiada najnowszym, europejskim i światowym trendom turystycznym, charakteryzującym się m.in. większym zapotrzebowaniem na usługi uzdrowiskowe, spa & wellness oraz tendencjom do skracania czasu pobytu, czy znaczącemu wzrostowi zainteresowania turystyką weekendową i aktywną. Obszary eksploatacji kopalin w województwie dolnośląskim najważniejsze ośrodki przemysłowe ważniejsze obszary eksploatacji surowców mineralnych najważniejsze niezagospodarowane złoża surowców mineralnych Źródło: Dudziuk-Dudzik A., Drewnicka K., Drzymała M., Halicka-Borucka M., Korzeń J., Wałęga A. (2012), Diagnoza stanu województwa dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław. 11

12 Strategia Rozwoju województwa Dolnośląskiego 2020 projekt ekspercki Silnie wytwórczy charakter regionu znaczący i zróżnicowany przemysł Stosunkowo duża dywersyfikacja działalności przemysłowej na Dolnym Śląsku daje szansę na większą amortyzację niekorzystnych szoków w gospodarce globalnej, a także wyższy potencjał w zakresie absorpcji inwestycji. Województwo dolnośląskie charakteryzuje się istotną rolą sektora przemysłowego w procesach gospodarczych, co znajduje odzwierciedlenie w stosunkowo dużym udziale przemysłu w tworzeniu wartości dodanej brutto (drugi po śląskim najwyższy udział sektora przemysłowego w WDB). Na uwagę zasługuje też stosunkowo duża dywersyfikacja działalności przemysłowej (szeroki wachlarz rodzajów aktywności przemysłowej, począwszy od przemysłu wydobywczego, motoryzacyjnego, a na produkcji sprzętu AGD, hightech i farmaceutyków kończąc). Daje to szansę na większą amortyzację niekorzystnych szoków w gospodarce globalnej, a także wyższy potencjał w zakresie absorbcji inwestycji. W latach zauważalny był wzrost znaczenia sektora przemysłowego w generowaniu WDB w regionie, co wynika z aktywności ośrodków wydobywczych o dużym znaczeniu, takich jak KGHM Polska Miedź, a także z dużych inwestycji zagranicznych lokowanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, AGD czy elektronicznym (m.in. dzięki wciąż relatywnie niskim jednostkowym kosztom pracy). Jak długo jeszcze możemy być atrakcyjni? konkurencyjność cenowa i pozacenowa Dolny Śląsk charakteryzuje najwyższy w Polsce udział eksportu w generowanym Produkcie Krajowym Brutto. Pod tym względem, nawet w okresie dużej niepewności na rynkach globalnych skutkującej obniżeniem wielkości eksportu we wszystkich województwach Polski, Dolny Śląsk zachował swoją pierwszą pozycję, co świadczy o relatywnie wysokim poziomie konkurencyjności tego regionu na rynkach międzynarodowych. Konkurencyjność cenowa jest jednym z głównych atrybutów i czynników rozwojowych charakteryzujących regiony Europy Środkowo-Wschodniej w tym Dolny Śląsk. Kluczową determinantą tego typu konkurencyjności są jednostkowe koszty pracy wskaźnik zestawiający wydajność siły roboczej z jej kosztem. Dolny Śląsk w 2009 roku zajmował 9. pozycję w kraju wg najniższych jednostkowych kosztów pracy (pozycja ta właściwie nie uległa zmianie od 2000 r.). Należy spodziewać się, co potwierdzają projekcje rozwoju regionu zaprezentowane w jednej z kolejnych części oraz doświadczenia regionów rozwiniętych gospodarczo, iż wspomniany wskaźnik ulegać będzie wzrostowi. To z kolei ograniczać będzie zdolności regionu do konkurencji cenowej i może grozić re-lokalizacją zagranicznych inwestycji bezpośrednich, których jednym z głównych powodów dotąd były stosunkowo niskie koszty siły roboczej. Za niezwykle istotne należy uznać działania zmierzające do wzrostu konkurencyjności pozacenowej mającej w coraz mniejszym stopniu charakter imitacyjny. Przechodzenie do gospodarki opartej na konkurencyjności pozacenowej jest także istotne dla młodych mieszkańców regionu, w kontekście kreatywnych miejsc pracy, hamujących nasilające się procesy emigracyjne. Duży potencjał w zakresie kapitału ludzkiego czy wystarczająco wykorzystywany? W ostatnim dziesięcioleciu znaczenie Dolnego Śląska jako ośrodka kształcenia wzrosło, a liczba studentów uległa zwiększeniu o ok. 25%, w tym studentów zagranicznych. Należy jednakże zauważyć, iż w ostatnich latach zaledwie co piąty absolwent dolnośląskich uczelni ukończył kierunek ścisły bądź techniczny. Słaba kondycja kapitału społecznego Kapitał społeczny należy traktować jako niezwykle istotny czynnik wpływający na poprawę klimatu inwestycyjnego w regionie, a tym samym stymulujący pozytywnie zachodzące na jego terytorium procesy gospodarcze. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także fundacji, pozwala na próbę przybliżenia w ograniczonym stopniu tej kwestii w poszczególnych regionach. Dolny Śląsk należy do regionów o najniższej w Polsce liczbie stowarzyszeń i organizacji społecznych na mieszkańców. Nieco lepiej prezentuje się sytuacja regionu pod względem liczby fundacji zajmuje on 3. miejsce w kraju, za mazowieckim i śląskim. Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku zarówno w wyborach prezydenckich, samorządowych, jak i do parlamentu, jest niezmiennie zauważalnie niższa niż średnia w kraju. Małe zainteresowanie życiem społecznym wynika m.in. ze świeżo kształtującej się tożsamości regionalnej. 12

13 Diagnoza prospektywna Dolny Śląsk zbiór zróżnicowanych elementów a nie spójna całość Dolny Śląsk jest regionem charakteryzującym się wyraźnym zróżnicowaniem wewnętrznym w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Zróżnicowanie to jest pochodną występowania, obok silnych biegunów wzrostu (Wrocław, LGOM), sfery o relatywnie słabym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego złożonej z obszarów pozostałej części województwa dolnośląskiego. Taki stan rzeczy jest przede wszystkim efektem niskiej atrakcyjności inwestycyjnej obszarów położonych peryferyjnie w regionie, wynikającej z relatywnie niewielkiej chłonności tych rynków, braku odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, a także uwarunkowań strukturalnych, dalekich od wzorca wyznaczanego przez wysoko rozwinięte regiony, gdzie rola rolnictwa i przemysłu ulega ograniczeniu na rzecz wyraźnie dominującego znaczenia sektora usług rynkowych. Struktura przestrzenna gospodarki województwa dolnośląskiego na poziomie NUTS 5 (pozycja gmin w rankingu wojewódzkim na podstawie dostępnych danych z lat ) Miejsce w rankingu gmin Źródło: Opracowanie własne Inwestycje publiczne a poziom infrastruktury podstawowej Inwestycje publiczne, choć stanowią zdecydowanie mniejszą część niż wydatki na rozbudowę majątku trwałego sektora prywatnego, to odgrywają w polskich regionach, w tym w województwie dolnośląskim, szczególnie istotną rolę jako swoisty inicjator zmian jakościowych w procesach rozwojowych. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki wsparciu UE poprzez współfinansowanie projektów infrastrukturalnych oraz poprzez bezpośrednią pomoc sektorowi przedsiębiorstw zorientowaną na rozbudowę i modernizację parków maszynowych, wzrost wydajności pracy i kapitału. Zdecydowanie mniej efektywną rolę w rozwoju regionalnym odgrywają projekty związane ze wzrostem i poprawą jakości kapitału ludzkiego. Porównanie wskaźników pozwalających przybliżyć aspekt jakości życia pozwala twierdzić, iż pomimo wysokich różnic w poziomach wskaźników makroekonomicznych pomiędzy dwoma grupami podregionów (uznawanych za relatywnie silne gospodarczo tj. m. Wrocław i subregion legnicko-głogowski oraz o relatywnie niższych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego: jeleniogórski, wałbrzyski i wrocławski), w parze z relatywnie wyższą zamożnością pierwszej grupy nie idzie diametralnie wyższa jakość życia. Analogicznie, mało zamożne subregiony Dolnego Śląska przede wszystkim jeleniogórski i wrocławski, cechuje duży potencjał jako obszarów do życia i zamieszkania. Dwa ostatnie wymienione subregiony pełnią różne funkcje w województwie i cechuje je zarazem duża odmienność problemów społeczno-gospodarczych. Najtrudniejsza jest sytuacja subregionu wałbrzyskiego, który wypada najsłabiej spośród wszystkich subregionów pod względem niemalże każdego wskaźnika pozwalającego przybliżyć jakość życia w regionie. 13

14 Strategia Rozwoju województwa Dolnośląskiego 2020 projekt ekspercki Pomiędzy przeszłością i przyszłością syntetyczne zestawienie dotychczasowych mocnych i słabych stron oraz wskazanie szans i zagrożeń na kolejne lata analiza SWOT MOCNE STRONY Atrakcyjne położenie na styku trzech państw, korzystnie w stosunku do zagranicznych rynków zbytu, bliskość dużych centrów miejskich (ale Berlin to też zagrożenie) Duże znaczenie tranzytowe regionu przebieg europejskiego korytarza transportowego Policentryczna struktura sieci osadniczej, duże ośrodki miejskie oraz znacząca liczba mniejszych miast Relatywnie wysoki poziom rozwoju gospodarczego oraz stosunkowo wysoka dynamika rozwojowa Duże rezerwy zasobów naturalnych Występowanie dogodnych obszarów dla inwestycji gospodarczych i tworzenia miejsc pracy Silne ośrodki przemysłowe Stosunkowo duża koncentracja bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) Istotny potencjał naukowo-badawczy i akademicki skoncentrowany głównie we Wrocławiu Wysoka atrakcyjność turystyczna obszaru województwa (w tym w zakresie turystyki uzdrowiskowej) oraz duży potencjał rozwojowy turystyki Bogate i zróżnicowane walory krajobrazowe i krajoznawcze, w tym o charakterze wielkoprzestrzennym parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku wzmocnienia funkcji pozaprodukcyjnych na obszarach rolnych Relatywnie wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym (65,6%) Rozwój szkolnictwa wyższego w innych miastach regionu (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych) Koncentracja specjalistycznych placówek służby zdrowia (klinik i szpitali specjalistycznych) Duży potencjał środowisk twórczych i dobra infrastruktura związana z kulturą Wzrastająca aktywność obywatelska wpływająca na rozwój trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego Gęsta sieć infrastruktury komunikacyjnej Rozwijający się Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław S.A. Bogata sieć hydrograficzna i ukształtowanie terenu sprzyjające retencjonowaniu wód i poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Rozbudowana współpraca międzyregionalna i międzynarodowa analiza SWOT słabe STRONY Znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego między różnymi obszarami województwa Postępująca polaryzacja wewnątrz regionu (Wrocław, LGOM) w zakresie inwestycji Niska aktywność inwestycyjna sektora MŚP Wysoki poziom dekapitalizacji majątku trwałego Brak wykorzystania Odry do celów gospodarczych, transportowych, turystycznych, energetycznych Wysoki poziom innowacyjności imitacyjnej, niski poziom wydatków na B+R i niski stopień komercjalizacji wyników badań Relatywnie niski udział absolwentów kierunków ścisłych i niedopasowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy Zły stan techniczny większości zabytków i infrastruktury turystycznej Niski poziom usług wsparcia rolnictwa oraz niska aktywność grup i organizacji producenckich oraz rynkowych Dominacja gospodarstw rolnych nietowarowych Niski poziom wykorzystania zasobów naturalnych w przetwórstwie regionalnym i słaba pozycja przetwórstwa rolno-spożywczego Niski poziom rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych i poprzemysłowych Niski przyrost naturalny, ujemne saldo migracji, rosnące wskaźniki obciążenia demograficznego Duża liczba osób bezrobotnych Niski poziom kwalifikacji zawodowych oraz niska aktywność zawodowa Brak zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych i niewystarczająca infrastruktura pomocy społecznej Niekorzystna struktura bazy szpitalnej (wiele szpitali o małej liczbie łóżek, wysokich kosztach funkcjonowania i dużym zadłużeniu) Wysokie wewnątrzregionalne zróżnicowanie dochodowe Niewystarczające pokrycie województwa dostępem do Internetu (w tym przede wszystkim szerokopasmowego) Mały udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych Zdekapitalizowana w stopniu znaczącym infrastruktura energetyczna Niskie dochody samorządów i możliwości finansowania tworzenia odpowiedniej infrastruktury techniczno-ekonomicznej Słabe powiązania transportowe ze stolicą kraju oraz w kierunku północnym Niedostateczna przepustowość sieci infrastruktury transportowej, niedostosowana do rosnących potrzeb oraz znaczna degradacja istniejącej sieci Brak realizacji koncepcji transportu zintegrowanego w dużych ośrodkach subregionalnych Niewykorzystany potencjał istniejących linii kolejowych Zjawisko niekontrolowanej i intensywnej suburbanizacji, zwłaszcza w obszarze metropolitalnym Wrocławia i obszarach innych większych miast regionu Brak ładu przestrzennego w zagospodarowaniu miejscowości, obszarów i tras komunikacyjnych oraz niski poziom estetyki otoczenia na terenach mieszkaniowych Deficyty w infrastrukturze ochrony przeciwpowodziowej oraz jej zły stan techniczny Asymetria rozwojowa pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego Brak wspólnych programów rozwojowych 14

15 Diagnoza prospektywna Rosnąca rozpoznawalność regionu ze względu na udział w międzynarodowych oraz światowych imprezach i wydarzeniach Lokowanie filii i oddziałów korporacji transnarodowych w regionie Zwiększone zapotrzebowanie na wykorzystanie regionalnych złóż kopalin użytecznych Unowocześnianie się istniejącej bazy naukowo-badawczej Rozwój branży turystycznej (w tym turystyki biznesowej i uzdrowiskowej) oraz nowych specjalistycznych usług medycznych Możliwość wykorzystania Odry do turystyki wodnej Rozwój nowych technologii ostrzegania przed katastrofami naturalnymi oraz skuteczne zintegrowanie systemu zarządzania kryzysowego Rozwój społeczeństwa informacyjnego, sektora IT, sieci dostępu do Internetu (w tym przede wszystkim szerokopasmowego) Wysoki poziom tolerancji wobec odmienności, szczególnie wśród młodzieży Wykorzystanie nowych technologii energetycznych bazujących na odnawialnych źródłach energii Możliwość włączenia wewnętrznych systemów infrastruktury technicznej w dostępne przestrzennie ponadregionalne systemy tranzytowe. Lepsza koordynacja działań w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci przesyłowych Rozwój wewnątrzkrajowych i międzynarodowych powiązań transportowych Dalszy wzrost znaczenia tranzytowego regionu Rozwój multimodalnych centrów logistycznych Uporządkowanie systemu planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym Tworzenie wspólnych transgranicznych kompleksów turystycznych, finansowanych m. in. funduszami europejskimi Wzrost aktywności władz lokalnych w podejmowaniu współpracy zewnętrznej i wewnętrznej Realizacja dużych projektów o znaczeniu ponadregionalnym na terytorium Polski Zachodniej analiza SWOT szanse Utrzymywanie się polaryzacji stopnia rozwoju gospodarczego regionu Obniżanie atrakcyjności inwestycyjnej podregionu sudeckiego Zmniejszenie możliwości finansowania inwestycji publicznych i pogarszająca się kondycja finansowa gmin Zmiany w europejskiej polityce spójności w zakresie priorytetowych obszarów interwencji Utrzymujący się kryzys finansów publicznych w państwach UE Możliwość relokacji inwestycji zagranicznych do innych państw Rosnące usieciowienie gospodarek UE przy niskim poziomie zaangażowania polskich podmiotów Narzucone i ukierunkowane odgórnie finansowanie projektów w nowej perspektywie finansowej UE Pogarszająca się i niedostosowana do zmieniających się trendów europejskich infrastruktura turystyczna oraz niska atrakcyjność turystyczna (rozpoznawalność regionu w Europie) Niewystarczający poziom środków na rewitalizację, renowację, rekultywację środowiska Niekorzystne trendy demograficzne, starzenie się społeczeństwa Unii Europejskiej Trwałe migracje i odpływ kadry wykwalifikowanej z regionu Marginalizacja społeczna na obszarach wiejskich i poprzemysłowych Pogłębiające się niedostosowanie kwalifikacji pracowników do rynku pracy Ograniczenie aktywności trzeciego sektora Zahamowanie rozwoju e-administracji Wzrost kosztów dostarczania usług publicznych na obszary peryferyjne Utrudnienia prawne w budowie publicznego dostępu do Internetu Rosnący deficyt energii w obszarze metropolitalnym Wrocławia Dalsza dekapitalizacja sieci przesyłowych Niedostateczne uwzględnienie potrzeb transportowych regionu w krajowej polityce transportowej (transport drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy) Konkurencja ze strony rozwijających się regionalnych portów lotniczych w kraju i za granicą Wydłużanie czasu dojazdu do regionu, w tym z/do ośrodka wojewódzkiego oraz z/do ośrodków subregionalnych Rozwój alternatywnych szlaków transportowych w krajach sąsiednich Postępująca niedrożność systemu transportowego, w tym w ośrodku wojewódzkim Mała rola transportu kolejowego (zwłaszcza towarowego) Dalsza marginalizacja znaczenia transportowego Odry oraz brak konsekwentnej realizacji Programu dla Odry 2006 Postępująca degradacja społeczno-gospodarcza części mniejszych ośrodków miejskich Narastające zjawiska chaotycznej suburbanizacji Niedostateczne nakłady na systemową ochronę przed powodziami i suszami oraz ich skutkami Brak realizacji programu operacyjnego Polska Zachodnia Wzrost konkurencyjności terenów turystycznych za granicą Globalizacja jako czynnik zmniejszający, niwelujący integrację regionalną i poczucie tożsamości Reaktywność względem partnerów niemieckich analiza SWOT ZAGROŻENIA Źródło: Opracowanie własne na podstawie Analiza SWOT Województwa Dolnośląskiego (2012), Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Materiał do dyskusji o kierunkach rozwoju regionu. 15

16 Strategia Rozwoju województwa Dolnośląskiego 2020 projekt ekspercki PKB per capita (UE 27 = 100) w % (lata dane historyczne; lata prognozy WARR dla województwa dolnośląskiego) PKB per capita (Polska = 100) w % (lata dane historyczne; lata prognozy WARR dla województwa dolnośląskiego) realistyczny z nową Strategią realistyczny bez nowej Strategii realistyczny z nową Strategią realistyczny bez nowej Strategii Źródło: GUS i obliczenia własne na podstawie modelu HERMIN. Źródło: GUS i obliczenia własne na podstawie modelu HERMIN. Co może nas czekać? Przyszłość z SRWD (rozwój skoordynowany) i bez SRWD (rozwój improwizowany) Efektywna implementacja nowej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego może przyczynić się do wydatnego zdynamizowania tempa rozwoju regionu, a tym samym do szybszego niwelowania luki rozwojowej między województwem a zamożniejszymi regionami europejskimi. Nowa Strategia będzie ponadto umacniać pozycję gospodarczą województwa dolnośląskiego na tle kraju. W celu uzyskania większej transparentności niniejszego dokumentu oraz wyodrębnienia kluczowych elementów dla części programującej, szczegółowa analiza tendencji charakteryzujących rozwój województwa dolnośląskiego na różnych jego płaszczyznach została ujęta w formie aneksu. Dolny Śląsk wobec przyszłości: BILANS OTWARCIA I WYZWANIA Czynniki obiektywne Region w uprzywilejowanej pozycji geograficznej (narożnikowa ekspozycja na UE), ale atut ten czeka jeszcze na pełniejsze wykorzystanie. Znaczący i zróżnicowany przemysł, ale też zdewastowane obszary poprzemysłowe i związane z nimi obszary depresji społecznej. Znaczące zasoby surowcowe, niezłe gleby, atrakcyjność turystyczna, ale wykorzystanie tego potencjału pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzona zdolność do przyciągania inwestorów zewnętrznych, ale opłacona przywilejami, których nie mają przedsiębiorcy już działający. Atrakcyjna i rozpoznawalna w świecie metropolia, ale nieco wyalienowana względem regionalnego zaplecza. Wyraźny postęp w zakresie modernizacji infrastruktury, ale też ograniczające dalszą swobodę manewru zadłużenie i koszta eksploatacji nowych inwestycji. Niewątpliwy rozwój w wielu dziedzinach, ale przesadnie imitacyjna ścieżka rozwoju z licznymi dysonansami. Niezły poziom kapitału ludzkiego, ale malejący poziom kapitału społecznego. Czynniki subiektywne Niewygasłe animozje subregionalne niezagojone rany po rozdarciu dzielnicowym. Europejska zaściankowość, nikła znajomość alternatywnych ścieżek rozwoju (Turcja, Chiny). Uzależnienie dotacyjne, dość powszechne nastawienie, aby otrzymać raczej niż zarobić. Koncentracja na turniejowej wizji świata, niedostatki humanistycznej wizji całościowej. Deficyt umiejętności współpracy w ramach patologicznej wizji konkurencyjności. Zanurzenie w teraźniejszości, niesprecyzowane wizja przyszłości, kompleks normalności. 16

17 Diagnoza prospektywna Infantylizacja przefajnowanej medialnie części populacji (trudny partner kompromisów). Niski poziom publicznej debaty, rzadko wykraczającej poza chleb i igrzyska. Niewątpliwe talenty improwizacyjne, mało jednak przydatne w świecie procedur. Niewątpliwa kreatywność, ale ukierunkowana bardziej na zmagania z przepisami niż realiami. Kryzysowe megatrendy Niepewność geopolityczna (rozmywanie trendów, brak nowych i niedostatek własnych). Spirala zadłużeniowa, dylemat: jak rozkręcać wzrost bez szoku inflacyjnego. Zapaść demograficzna Zachodu: spadek dynamizmu społecznego, załamanie państwa opiekuńczego. Groźba wypowiedzenia kontraktu społecznego gwarantującego spokój za dobrobyt. Regres w zakresie twardych kompetencji jako efekt poprawnej politycznie edukacji. Słabnąca zdolność do generowania innowacji przełomowych. Załamywanie się modelu globalizacji zakładającego supremację usług nad produkcją. Kryzys przywództwa: od obsesji konkurencji EU USA do marginalizacji całego Zachodu? Wyzwania w sferze wartości Z czego zrezygnować, gdy nie starcza na wszystko. Wspólnota wartości jako podstawa dokonywania wyborów jak ją skleić? Ograniczenia modelu zaspokajania potrzeb jak odróżniać potrzeby od zachcianek? Przeszkody w budowaniu konsensusu jak go odnaleźć między społeczną apatią a zajadłością ruchów jednej sprawy? Warta utrwalenia specyfika Dolnego Śląska jak integrować tożsamości ludzi z tożsamością miejsca? Wyzwania wewnętrzne Niezależnie od ogólniejszych, choć niekoniecznie odleglejszych wyzwań związanych ze zmianami uwarunkowań zewnętrznych, istnieją wyzwania, które region musi pilnie podjąć we własnym zakresie. Dotyczą one następujących kwestii: Bazy demograficznej jak zapewnić regionowi dostateczną liczbę aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców, aby życie pozostałych nie zamieniło się w koszmar? Bazy gospodarczej co zrobić, aby region mógł żyć i rozwijać się za własne, zarobione pieniądze, a ponadto spłacać długi? Bazy infrastrukturalnej jak przywrócić wydolność regionalnemu systemowi komunikacyjnemu i niezawodność systemowi energetycznemu? Bazy kompetencyjnej jak uruchomić procesy innowacyjne, które pomogą wyrwać region z niszy niskodochodowego podwykonawstwa? Bazy samorządności jak przezwyciężyć bariery proceduralne blokujące podejmowanie inicjatyw i adaptacyjne dostosowania? Bazy zaufania jak spowodować, aby w biznesie, polityce, mediach i życiu społecznym przywrócić obowiązywanie podstawowych wartości i jak uzgadniać konsensus pożądanego dobra wspólnego? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania należy skorzystać z cennego kapitału doświadczeń nagromadzonego w wyniku popełnianych wcześniej błędów. W szczególności: przesadnie skupiano się na nowych inwestycjach i dopuszczono do degradacji istniejącej infrastruktury (transport, energetyka); inwestowano bez uwzględnienia budżetowych konsekwencji utrzymania inwestycji; tolerowano rozproszenie inwestycji niekreujących bezpośrednio istotnej wartości dodanej; zadłużano się, wierząc naiwnie, że szybki wzrost umożliwi bezbolesną spłatę długów; formalistycznie traktowano politykę innowacyjną, finansując wiele działań pozornych; nie stworzono nawyków koordynacji działań między sąsiadami, rozwój zakleszczał się w ramach pojedynczych gmin i powiatów; próbowano dublować sukcesy sąsiadów bez analizy pojemności rynku (np. aquaparki); zbyt łatwo ustępowano pod presją ruchów jednej sprawy. 17

18 3 Część programowa STrategii Obecny kryzys uzmysławia, jak szybko może zmieniać się sytuacja i jak dramatycznie mogą zmieniać się perspektywy

19 Część programowa STrategii Prezentowana Strategia (SRWD) dotyczy okresu rozważanego w perspektywie pokoleniowej (horyzont ). Deklarując niesprzeczność z podstawowymi dokumentami strategicznymi Polski i UE, SRWD koncentruje się na programowaniu działań na obszarze województwa. Obecny okres uzmysławia, jak szybko może zmieniać się sytuacja i jak dramatycznie mogą zmieniać się perspektywy. Dyskredytuje to strategie bazujące na nawykach długookresowego szczegółowego planowania. Strategia powinna określać wartości, którym rozwój ma służyć i budować struktury, które sposób realizacji tych wartości płynnie dostosują do zmieniających się warunków. Skuteczna strategia musi mieć charakter adaptacyjny i nie zawierać zbyt szczegółowych propozycji, pozostawiając niezbędną swobodę do tworzenia programów i projektów wykonawczych. Samorząd województwa jest wyrazicielem aspiracji i interesów mieszkańców. SRWD odnosi się całościowo do problemów rozwoju Dolnego Śląska, wskazując również takie kierunki zmian, które wymagają współpracy działających na Dolnym Śląsku podmiotów i samych Dolnoślązaków. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy ogranicza możliwości finansowania polityki rozwoju. Dodatkowo doświadczenia europejskie i polskie w jej dotychczasowej realizacji jasno wskazują, że w nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca koncentracja interwencji publicznych na projektach i zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej wartości dodanej. Ograniczenie możliwości finansowania rozwoju powoduje również konieczność wykorzystywania partnerstwa publiczno-publicznego (ppp) i publiczno-prywatnego (PPP) jako istotnego źródła finansowania. Strategia będzie skuteczniejsza, jeśli efektywnie sięgnie do tych źródeł w ramach wzmocnienia współpracy wszystkich partnerów publicznych i prywatnych dla dobra regionu. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy ogranicza możliwości finansowania polityki rozwoju, co powoduje konieczność wykorzystywania partnerstwa publiczno-publicznego (ppp) i publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP) jako istotnego źródła finansowania. Prowadzenie jednolitych polityk wyłącznie w granicach administracyjnych województw jest działaniem zbyt rozproszonym o niskiej efektywności. Problemy rozwojowe grupują się obszarowo bez uwzględniania granic administracyjnych województw, powiatów i gmin. Dobra i nowoczesna strategia odchodzi od takiego podejścia i proponuje zróżnicowane terytorialnie działania i instrumenty adekwatne do potrzeb identyfikowanych obszarów problemowych. Nowoczesna strategia dla Dolnego Śląska będzie proponowała terytorializację działań rozwojowych poprzez identyfikację obszarów strategicznej interwencji (OSI), które wydzielą z regionu częściowo nakładające się na siebie terytoria o jednorodnych problemach rozwojowych. Pierwotnym źródłem rozwoju była zawsze inteligencja i pasja jednostek znajdujących wsparcie w swojej zbiorowości. Duży potencjał spontanicznego, oddolnego rozwoju ujawnił się wyraziście tuż po zapoczątkowaniu zmiany systemowej w naszym kraju. Potencjał ten został szybko zneutralizowany, aby nie zakłócał programu odgórnie przeprowadzanej modernizacji. Po dwudziestu latach możliwości takiej modernizacji się wyczerpują. W perspektywie niecałej dekady wyczerpią się też możliwości zewnętrznego jej finansowania. W tej sytuacji kierunki rozwoju Dolnego Śląska w najbliższych latach powinny być podporządkowane misji, którą jest: Odblokowanie potencjału spontanicznego rozwoju W nieodległej przyszłości rozwój regionu zależeć będzie od aktywizacji czynników wewnętrznych i od wewnętrznie wypracowanych środków na rozwój. Główna rola przypadnie ludziom z inicjatywą, wizją i charakterem. Rolą samorządu jest ukierunkowywanie energii tych osób na cele skojarzone z dobrem wspólnym oraz usuwanie przeszkód w ich działalności. Ich sukcesy zapewnią regionowi rozwój i w ten lub inny sposób poszerzą bazę podatkową samorządów. Bez ich sukcesów zabraknie środków, również na cele społeczne i promocyjne. Realizacja takiej misji samorządu regionalnego wymaga następujących działań: budowania konsensusu w rozumieniu dobra wspólnego regionu, blokowania aktywności naruszających dobro wspólne, Założenia metodologiczne Misja 19

20 Strategia Rozwoju województwa Dolnośląskiego 2020 projekt ekspercki wspierania przedsięwzięć pomnażających dobro wspólne, poszerzania przestrzeni wolności inicjatyw i egzekwowania reguł fair play. Cele te są poza zakresem możliwości struktur urzędowych. Konieczne jest powstanie porozumień dla rozwoju forów nieformalnej współpracy głównych animatorów życia regionu, weryfikujących swoje poczynania przed opinią publiczną. Samorządowcy, biznesmeni, eksperci i wizjonerzy muszą się porozumiewać ponad barierami egoistycznych interesów. Przy pełnej świadomości trudności, a nawet niebezpieczeństw takiego rozwiązania nie ma innej możliwości. Nieprecyzyjne terminy, takie jak reputacja i zaufanie, muszą ponownie nabrać praktycznego sensu w sferze publicznej. Samo życie jest przecież mało transparentnym procesem na granicy ładu i chaosu. Okres powinien przygotować województwo dolnośląskie do funkcjonowania w rzeczywistości postdotacyjnej. Ostatnią transzę dotacyjną należy wykorzystać do obniżenia głównych barier rozwoju regionu. Potrzebne są nowe umiejętności urzędników. Samorządowcy muszą wyjść z roli administrujących rozwojem. Muszą odnaleźć się w roli uczestników zespołowej gry o przyszłość. Podstawowe cele rozwoju w okresie objętym strategią to: Dolny Śląsk dysponuje znacznym w skali kraju potencjałem rozwoju. Ma zróżnicowaną gospodarkę, złoża surowców i dobre gleby. Jest atrakcyjny kulturowo, krajobrazowo i inwestycyjnie. Położenie i sieć połączeń czyni go przyczółkiem Polski w Unii Europejskiej. Ma żywotną i rozpoznawalną metropolię. Może kształcić profesjonalistów w pełnym spektrum zawodów. Celem Strategii jest uaktywnienie regionalnych atutów. Rozwój Dolnego Śląska napotyka na szereg barier. Znaczące obszary są wyłączone z procesów modernizacji i odcięte od miejsc pracy. Regionalna sieć transportowa jest w kiepskim stanie. Zachodzi degradacja sieci osiedleńczej. Formalistyczne przesztywnienie psuje edukację i służbę zdrowia. Dysonanse cywilizacyjne zmniejszają atrakcyjność regionu dla mieszkańców i przybyszów. Wciąż niekompletna tożsamość ogranicza aktywność społeczną. Samorządy lokalne cierpią na brak umiejętności współpracy. Celem Strategii jest obniżanie barier rozwoju. Po transformacji systemowej, politykę rozwoju zdominowała idea modernizacji oparta na przejmowaniu unijnych wzorców i funduszy. Ta faza zbliża się do końca. Szereg wzorców europejskich unieważnia kryzys, dotacje skończą się za kilka lat. Należy myśleć i działać bardziej autonomicznie. Trzeba będzie świadomie wybierać kierunki rozwoju i finansować je z wypracowanych w regionie środków. Celem pragmatycznym Strategii jest poszerzanie bazy podatkowej regionu bez zwiększania jednostkowych obciążeń podatkowych. Samorządowa polityka gospodarcza sprowadzała się głównie do przyciągania zagranicznego kapitału. Względnie dobre efekty działania stref ekonomicznych nie rozwiewają wątpliwości związanych z psuciem rynku przez rozdawnictwo przywilejów. Polityka preferencji powinna się przesuwać z firm cudzych na miejscowe. Strategia będzie wspomagać zakorzenianie się firm na Dolnym Śląsku. Dotychczasowe programowanie rozwoju Dolnego Śląska nie było wolne od błędów. Polityka i wygoda urzędnicza odgrywały zbyt dużą rolę w decyzjach o rozdziale środków. Dochodziło do zbytniego rozpraszania inwestycji. Za dużo uwagi poświęcono spektaklom, za mało pracy organicznej. W atmosferze zakupowej euforii inwestowano w projekty bardziej efektowne niż użyteczne. Poziom zadłużenia ogranicza już przyszłą swobodę manewru. Strategia powinna zapewniać, że tego typu błędy nie będą powtarzane. Demografia to najistotniejszy czynnik wyznaczający perspektywy rozwoju Dolnego Śląska. Efekty spadku liczby urodzin oraz emigracji za chlebem i za karierą rzutują już negatywnie na witalność społeczeństwa i perspektywy pogodnej starości. Potrzeba wielostronnych działań ukierunkowanych na rodzinę (praca i mieszkania dla młodych, godzenie macierzyństwa z zatrudnieniem kobiet), tworzenia przyjaznego środowiska zamieszkania (równoważącego lepsze warunki płacowe za granicą), polityki imigracyjnej ukierunkowanej na bliskie kulturowo Polsce kraje Europy Środkowo-Wschodniej itd. Ostatecznym celem Strategii jest rozkwit życia na Dolnym Śląsku. 20

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo