Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Rozdział 3 Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie Tak jak wiele jest definicji internacjonalizacji (patrz: 1.2), tak wiele również można spotkać w literaturze przedmiotu definicji strategii. W sytuacji, kiedy oba pojęcia (strategia i internacjonalizacja) są różnie rozumiane, analiza strategii internacjonalizacji wymaga precyzyjnego zdefiniowania pojęć. Jednak samo uporządkowanie i przyjęcie określonej definicji czy klasyfikacji nie rozwiązuje jeszcze problemu. Otóż, różni autorzy przeprowadzając badania empiryczne dotyczące strategii internacjonalizacji MSP, często mieli na myśli różne działania małych firm. Co więcej, nagminnie mylone są poziomy analiz, a w szczególności należy zwrócić uwagę na dość powszechny brak rozróżnienia pomiędzy strategią (strategy) a sposobem (metodą, instrumentem, ścieżką) (mode) internacjonalizacji. Stąd też wyniki badań trudno porównywać. Wspólną natomiast cechą licznych publikacji jest nadużywanie pojęcia eksportu. Wcześniej pisano, że internacjonalizacja utożsamiana jest często właśnie z eksportem. W niniejszym rozdziale okaże się, że eksport pojmowany jest również jako strategia internacjonalizacji. I znowu Czytelnik łatwo może się pogubić. Pomimo nieporozumień pojęciowych, kluczowa kwestia w obrębie badań nad strategiami internacjonalizacji MSP to istnienie (lub nie) korelacji pomiędzy wielkością firmy a internacjonalizacją i sposobami wchodzenia na zagraniczne rynki. Przedsiębiorstwa mają do wyboru bardzo wiele możliwości. Z pewnością doświadczenia MSP na świecie przerastają najdociekliwsze nawet rozważania teoretyczne. Celem niniejszego rozdziału jest bliższe przyjrzenie się tej kwestii. Podjęto też próbę znalezienia czynników warunkujących strategie internacjonalizacji małych firm. 63

2 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce 3.1. Pojmowanie strategii W literaturze zarządzania i zarządzania strategicznego można spotkać wiele definicji strategii przedsiębiorstwa; M. Marchesnay podał ich ponad Spośród nich przywołane zostały te, które mogą być przydatne dla potrzeb przeprowadzanych w niniejszej książce rozważań. Jak pisze R. Krupski 159 definiowanie strategii ma niekiedy charakter ogólny, bardzo formalny, bez oddania specyfiki problemu. W takich definicjach dominuje ujęcie strategii w formie klasycznej treści planu, to znaczy w formie celów, metod (sposobów) i środków. Przykładem może być tu definicja A.D. Chandlera 160, według którego strategia to określenie głównych, długofalowych celów firmy i przyjęcie takich kierunków działania oraz taka alokacja zasobów, które są konieczne dla zrealizowania celów. W innych definicjach autorzy próbują znaleźć jakiś merytoryczny wyróżnik jak na przykład pozycja w otoczeniu. Przykładem takiego podejścia może być definicja H. Mintzberga 161, według którego strategia jest sposobem kształtowania relacji między organizacją i jej otoczeniem. Również H. Minzberg sformułował definicję tak zwanych 5 P, według której o strategii można mówić, jeżeli organizacje 162 : zmierzają do określonych celów (Plan), działają we wrogim, turbulentnym otoczeniu (Ploy), dążą do utrwalenia odpowiednich wzorców i standardów (Pattern), starają się zająć określone miejsce w otoczeniu (Position), próbują przewidzieć, co może się zdarzyć w ich otoczeniu (Perspective). Według Strategora 163 opracowanie strategii przedsiębiorstwa oznacza dokonanie wyboru dziedziny działalności, w której chce ono być obecne, i określenie zasobów, jakie są mu niezbędne do przetrwania i rozwoju. Definicja ta uwypukla dwa aspekty strategii: przynależność przedsiębiorstwa do określonej grupy producentów lub dziedziny aktywności (corporate strategy); dokonywane w tym zakresie wybory strategiczne prowadzą do wchodzenia przedsiębiorstwa do określonego sektora lub wychodzenia z niego, aby utrzymać odpowiednio zróżnicowany portfel produktów, działania przedsiębiorstwa na rynku podejmowane w celu osiągnięcia przez nie przewagi konkurencyjnej w danym sektorze (business strategy). 158 Marchesnay M. Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Poltex, Warszawa Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Krupski R. (red.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław s Chandler A.D. Strategy and structure. Cambridge, Massachusetts, 1962, cyt. za: Zarządzanie strategiczne... op. cit., s Mintzberg H. The Structuring of Organization. Englewood Cliffs, 1979, cyt. za: Zarządzanie strategiczne... op. cit., s Cyt. za: Machaczka J. Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. PWN, 1998, s Strategor, op. cit., s

3 Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw Z kolei według M.E. Portera strategia firmy jest tworzeniem unikatowej i wartościowej pozycji za pomocą odmiennego, w stosunku do rywali, zestawu czynności 164. Zatem, istotą strategii jest taki dobór działań, który jest inny od doborów rywali. Powyższy przegląd definicji strategii na pewno nie jest wyczerpujący. Jednak dalsza jego kontynuacja byłaby niecelowa. Warto natomiast przywołać bardzo przydatną, dla potrzeb prowadzonych w niniejszej książce rozważań, klasyfikację koncepcji strategii K. Obłoja 165. Różne koncepcje i podejścia grupuje w cztery główne ujęcia: 1) Traktowanie strategii jako tworzenia i egzekucji planu działania. 2) Strategia jako pozycja organizacji względem otoczenia. 3) Strategia jako względnie trwały wzorzec działania organizacji, jako zbiór pewnych trwałych reguł, sposobów reakcji, wspierany kulturą organizacji. 4) Strategia jako podkreślenie znaczenia procesu samoidentyfikacji organizacji, odkrywania i kształtowania jej tożsamości, własnego ja. K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy i J. Schroeder 166 zwracają uwagę na ewolucję pojmowania strategii w ciągu ostanich kilkudziesięciu lat. Wczesne definicje strategii odwoływały się do dużej swobody zachowań przedsiębiorstw, a zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa nie były uważane za istone ani za konieczne, ani za wystarczające do zainicjowania zachowania firmy. Później zaczęto dostrzegać, że przedsiębiorstwo musi dostosowywać się do warunków i wymagań otoczenia, gdyż nie ma pełnej swobody kształtowania swoich działań. A zatem zachowanie przedsiębiorstw może być nie tylko działaniem, ale także reakcją na zmiany w otoczeniu Strategie internacjonalizacji Od momentu, gdy firma rozszerza rynki zbytu poza rynek krajowy rozpoczyna się jej internacjonalizacja. Oznacza to konieczność wypracowania i zastosowania nowej strategii dostosowania oferty produktów lub/i usług do konsumenta docelowego. Można wówczas mówić o strategii internacjonalizacji firmy. Wyodrębnianie strategii internacjonalizacji z całości strategii przedsiębiorstwa jest tym bardziej celowe, im bardziej otoczenie zagraniczne różni się od krajowego. H. J. Ansoff 167 proponuje klasyczny już dzisiaj podział strategii internacjonalizacji firmy ze względu na kierunki zmiany portfela produktów-rynków. Są to strategie: obronna firma oferuje te same produkty na te same rynkin co do tej pory, rozwoju rynków firma wchodzi z niezmienioną ofertą towarową i/lub usługową na nowe rynki, 164 Porter M.E. What is Strategy. Harvard Business Review, 1996, nr 11 12, cyt. za: Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J. Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s Obłój K. Koncepcje strategii organizacyjnej. Przegląd Organizacji, 1988, nr 11, cyt. za: Zarządzanie strategiczne..., op. cit., s Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J. Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s Ansoff H.J. Coroparate Strategy. McGraw-Hill, New York

4 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce rozwoju produktu przedsiębiorstwo oferuje zmieniony produkt na dotychczasowych rynkach, dywersyfikacji przedsiębiorstwo wchodzi na nowe rynki z nowymi produktami. Według Strategora strategia internacjonalizacji (Strategor nazywa ją strategią globalną) 168, zakłada bezpośrednie inwestowanie poza granicami kraju macierzystego w określone i zależne od typu organizacji ogniwa łańcucha wartości. Strategia globalna odznacza się również tym, że produkty lub usługi przedsiębiorstwa są sprzedawane w wielu krajach, jeśli tylko istnieje na nie odpowiednio wysoki popyt. Ponadto skoordynowana strategia globalna w danej strefie gospodarczej musi uwzględniać różnorodność regionów, nawet jeśli dla każdego regionu firma wypracowuje nieco inną strategię. Strategia internacjonalizacji opiera się na dwóch głównych źródłach przewagi konkurencyjnej: możliwości geograficznego rozproszenia różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa w celu zaopatrzenia rynku światowego, zdolności zapewnienia koordynacji różnych ogniw łańcucha wartości 169. Podobnie jak w analizie M.E. Portera, czynnikami przesądzającymi o powodzeniu strategii internacjonalizacji są przede wszystkim konfiguracja i koordynacja działalności przedsiębiorstwa. Klasycznie wyróżnia się dwie formy konfiguracji: skoncentrowaną i rozproszoną. Strategia koncentracji polega na skupieniu najważniejszych ogniw łańcucha wartości na terytorium jednego lub kilku krajów kiedy firma produkuje na terytorium własnego kraju, a następnie eksportuje swoje produkty, wykorzystując rozproszoną na cały świat sieć dystrybucji. Koncentracja umożliwia osiąganie znacznych korzyści z dużej skali produkcji. Główne kryteria strategii koncentracji to: korzyści skali w danym ogniwie łańcucha wartości: masa krytyczna, produktywność, obniżka kosztów jednostkowych, efekt doświadczenia w zakresie danej funkcji, korzyści logistyczne z tytułu koordynacji dwóch ogniw łańcucha wartości: obniżenia kosztów i terminów dostaw. Strategia rozproszenia to rozproszenie terytorialne działalności. Taka konfiguracja wymaga jednak znacznych inwestycji bezpośrednich poza granicami kraju. Ten typ strategii spotyka się w sektorach, w których koszty transportu, przechowywania zapasów czy komunikacji są wysokie. Główne kryteria strategii rozproszenia to: koszty lub trudności transportowe, konieczność dostosowywania produktów lub usług do potrzeb lokalnych, znaczenie władzy państwowej: bariery pozataryfowe, zamówienia publiczne, subwencje. 168 Strategor posługuje się terminem globalizacja, utożsamiając go z internacjonalizacją, co autorka uznała za niedopuszczalne. Jednak termin strategia globalna używany przez autorów Strategora jest znacznie bliższy pojęciu strategia internacjonalizacji, tak ją rozumie autorka. 169 Ibidem, s

5 Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw Poza przyjętymi przez firmę strategiami, trzy dodatkowe czynniki mają istotne znaczenie dla skutecznej internacjonalizacji firmy: zarządzanie kluczowymi kompetencjami (technologicznymi, produkcyjnymi, organizacyjnymi i menedżerskimi), szybkość wchodzenia na rynek, odniesienie do osiągnięć liderów światowych w danej branży 170. Inną, często przywoływaną w literaturze światowej klasyfikację strategii internacjonalizacji proponuje J.C. Leontiades 171. Strategie te różnią się co do celów, wielkości niezbędnych inwestycji, wymaganych nakładów organizacyjnych i wykorzystywanych instrumentów. Są to: skimming, dumping, eksploracja (exploration), penetracja (penetration). Skimming polega na wchodzeniu na ograniczone segmenty zagranicznych rynków, przy jednocześnie niskich kosztach, wysiłku organizacyjnym firmy i ryzyku. Oferta produktowa nie ulega istotnym zmianom. Instrumenty używane do wdrażania tej strategii to pośredni eksport poprzez agentów i licencje. Również dumping oznacza minimalne nakłady organizacyjne i finansowe oraz niewielkie ryzyko. Sprzedaż produktów po niskich cenach umożliwia zwiększenie utargu. Instrumenty stosowane przy strategii dumpingowej to przede wszystkim pośredni eksport poprzez agentów i dystrybutorów. Firma stosująca strategię eksploracji jest zainteresowana uzyskaniem informacji o rynku zagranicznym po to, by ocenić możliwości bezpośrednich inwestycji na dużą skalę. Firma ustala relacje handlowe, które charakteryzują się niskimi kosztami i ograniczonym zaangażowaniem organizacyjnym; firma nie wyznacza też celów krótkookresowych, takich jak poziom zysków czy udział w rynku. Firma analizuje zachowania konsumenckie potencjalnych nabywców, dostawców, władz lokalnych i administracji publicznej. Najczęściej wykorzystywane instrumenty to eksport, licencje i joint ventures. Strategia penetracji wymaga od firmy maksimum finansowego i organizacyjnego zaangażowania w obcym kraju, a jej celem jest uzyskanie maksymalnych udziałów w rynku w długim okresie. Ryzyko jest wysokie, instrumentem są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Zasoby są często przenoszone nie tylko dla celów komercyjnych lecz także dla ułatwienia przemieszczenia faz produkcji. Z kolei J. Rymarczyk wyróżnia następujące strategie internacjonalizacji firmy 172 : strategia etnocentryczna, strategia policentryczna, strategia globalna, strategia dualna. 170 Szerzej na ten temat: Ibidem, s Leontiades J.C. Multinational Corporate Strategy, D.C. Health, Lexington Rymarczyk J. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1996, s

6 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce Strategia etnocentryczna oznacza internacjonalizację w formie eksportu na wyselekcjonowane rynki zagraniczne, które są podobne do rynku krajowego, i na których można stosować strategię zbliżoną do realizowanej na rynku krajowym. Strategia policentryczna zakłada obsługę wielu rynków zagranicznych z uwzględnieniem ich zróżnicowania i specyfiki. Może to wymagać od firmy tworzenia na tych rynkach celowych rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających adaptację do zróżnicowanych wymagań. Strategia globalna jest równoznaczna z traktowaniem rynku światowego lub rynku regionalnego jako rynku homogenicznego. Strategia dualna ma charakter eklektyczny. Jest próbą pogodzenia strategii globalnej (uzyskanie korzyści z globalnej integracji) i policentrycznej (chęć i konieczność dopasowania się do specyfiki poszczególnych rynków). Należy wyraźnie podkreślić, że przedstawione powyżej strategie internacjonalizacji powstały dla opisu zachowań strategicznych dużych firm. Najmniej przydatna do badań zachowań strategicznych MSP wydaje się być propozycja M.E. Portera. Oczywiście, trudno jednoznacznie stwierdzić, że proponowane przez M.E. Portera strategie internacjonalizacji nie mogą być wykorzystywane przez MSP. Adaptacja wszystkich powyższych ujęć dla potrzeb analizy MSP jest możliwa, jako że wszystkie powyższe strategie mogą być skutecznie stosowane przez małe i średnie firmy. Jednak trudno zaprzeczyć, że pewne strategie są stosowane przez małe firmy chętniej i częściej (obronna, skimming, etnocentryczna). Pozostałe zdecydowanie rzadziej i wydaje się, że najczęściej nie pasują one do opisu zachowań internacjonalizujących się MSP. Dlatego też, przyjęcie którejkolwiek propozycji dla potrzeb prowadzonych rozważań byłoby sztuczne i niecelowe. Wobec powyższych rozważań, mając na względzie przydatność klasyfikacji strategii internacjonalizacji do badań MSP, autorka proponuje podział strategii internacjonalizacji MSP na: strategie aktywne firma poszukuje nowych możliwości na rynkach zagranicznych, strategie pasywne firma broni się przed konkurencją z zagranicy na rynku krajowym (rozdz. 2, s. 61). Strategie internacjonalizacji przedstawia tabela 3.1. Tabela 3.1. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw H.J. Ansoff M.E. Porter L.C. Leontiades J. Rymarczyk Obronna Koncentracji Skimming Etnocentryczna Rozwoju rynków Rozproszenia Dumping Policentryczna Rozwoju produktu Eksploracja Globalna Dywersyfikacji Penetracja Dualna Źródło: Opracowanie własne. 68

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Krystyna Przybylska Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej Złożoność internacjonalizacji przedsiębiorstwa powoduje,

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM

STRATEGIE MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM Małgorzata Smolarek* STRATEGIE MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM Streszczenie W opracowaniu zaprezentowane zostały zagadnienia związane z problematyką strategii marketingowej.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw SYLWIA KONECKA Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Łupickiej, prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Imię i nazwisko studenta: Jan Woźnicki Nr albumu: 106748 Studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność/profil: Zarządzanie organizacją PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

O klasyfikacji nauk zajmujących się międzynarodową działalnością gospodarczą

O klasyfikacji nauk zajmujących się międzynarodową działalnością gospodarczą Marian Gorynia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu O klasyfikacji nauk zajmujących się międzynarodową działalnością gospodarczą Streszczenie: Celem artykułu jest zaproponowanie definicji i klasyfikacji

Bardziej szczegółowo