Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej"

Transkrypt

1 Formuła zarządzania Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 14 sierpnia 2008 roku Paweł Świeboda Na podstawie dostępnych informacji należy założyć, że Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego została pomyślana jako dokument poświęcony wdrażaniu głównie wewnętrznych polityk Unii Europejskiej w regionie bałtyckim. Za obszary priorytetowe Strategii uważa się: ochronę środowiska, energię, konkurencyjność gospodarczą i walkę z przestępczością zorganizowaną, aczkolwiek wskazane jest także jej rozszerzenie o wymiar zewnętrzny. W dotychczasowych założeniach przyjmuje się, że Strategia będzie realizowana w ramach istniejącego prawa europejskiego oraz zasad, na jakich opiera się UE. Niemniej jednak, widoczne są aspiracje państw skandynawskich do ustanowienia w regionie Morza Bałtyckiego obszaru najlepszych praktyk w łonie UE, co automatycznie oznaczałoby dążenie do osiągnięcia najwyższych możliwych standardów. Przy tak rozumianym określeniu podstawowych celów Strategii, najbardziej naturalnym sposobem zarządzania jej realizacją jest metodologia inspirowana implementacją Agendy Lizbońskiej. Jednym z podstawowych wniosków z dotychczasowych doświadczeń Agendy jest konieczność koncentracji na wąsko określonym zestawie celów do osiągnięcia. Wybór trzech czterech obszarów tematycznych oraz kilku konkretnych zamierzeń w ich ramach byłby spójny z tak rozumianym sposobem wdrożenia Strategii. Największymi słabościami Agendy Lizbońskiej zidentyfikowanymi w trakcie jej przeglądu w latach były kwestie horyzontalnej równowagi i integracji procesów koordynacji polityk objętych otwartą metodą koordynacji oraz skuteczności w zapewnieniu postępów państw członkowskich w wypełnianiu wspólnych celów. Tym samym spójność horyzontalna oraz skuteczność Agendy w zapewnieniu właściwych bodźców dla państw członkowskich to główne zagadnienia wynikające z przeglądu, które warto uwzględnić w procesie planowania sposobu zarządzania Strategią Bałtycką. Jest wskazane, aby w kontekście bałtyckim uniknąć ideologicznego sporu, który towarzyszył wdrożeniu Agendy Lizbońskiej i dotyczył równowagi między działaniami wspierającymi konkurencyjność gospodarczą oraz wzmacniającymi model społeczny UE. Wydaje się to tym bardziej zasadne, że w odniesieniu do Agendy Lizbońskiej nigdy nie rozstrzygnięto czy ma ona być sposobem budowy Europy społecznej czy też raczej uniknięcia legislacji UE w tym obszarze. 1

2 Warto także od początku podkreślić, że właścicielem Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego są państwa członkowskie, a nie Komisja Europejska lub nowa platforma instytucjonalna (koordynator, Sekretariat, etc.). Tego rodzaju spór towarzyszył wdrażaniu Agendy Lizbońskiej i był dla niej niepotrzebnym obciążeniem. I. Lizboński model zarządzania Strategią Bałtycką 1. Agenda Lizbońska atuty i słabości Agenda Lizbońska stanowi przykład poszukiwania alternatywnego wobec harmonizacji legislacji oraz konkurencji regulacyjnej sposobu zaawansowania integracji europejskiej. Przyjęty w jej ramach zamysł zdefiniowania wspólnych indykatorów postępu państw członkowskich w określonych dziedzinach oraz pozostawienia zadania ich wypełnienia państwom członkowskim jest praktyczną realizacją zasady subsydiarności. Zamierzeniem Agendy Lizbońskiej było od początku wykorzystywanie najlepszych praktyk oraz czerpanie z doświadczeń państw członkowskich w identyfikacji najskuteczniejszych rozwiązań dla wspólnych problemów. Lizbońska otwarta metoda koordynacji nie była jednak pomyślana jako wyłączny sposób implementacji Agendy, a raczej element szerszej całości obejmującej także proces legislacyjny, dialog społeczny, a na późniejszym etapie wdrożenie funduszy UE. Jej mankamentem w pierwszej fazie realizacji był szeroki zakres przyjętego podejścia, który polegał na określeniu niezbędnych działań w skali całej Unii Europejskiej ze słabo dostosowanymi do sytuacji poszczególnych państw członkowskich celami i zaleceniami. System monitoringu i raportowania również okazał się zbyt mało intensywny, aby skutecznie motywować do zaawansowania reform. Mechanizmy wzajemnego przekazywania doświadczeń oparto na woli politycznej poszczególnych państw członkowskich, która nie zawsze sprawdzała się w charakterze wystarczająco efektywnego bodźca. Narodowe Plany Działania były w większym stopniu raportami dla Unii Europejskiej, niż programami operacyjnymi, stanowiącymi rzeczywiste punkty odniesienia dla rządów. Komisja Europejska była wielokrotnie krytykowana za mikro zarządzanie Agendą. Jednym z dylematów Strategii Lizbońskiej było od początku pytanie o przedmiot i cele konwergencji. Czy chodzi w niej o konwergencję polityk, czy też bardziej ich efektów, co także wymaga rozstrzygnięcia w kontekście bałtyckim. W rezultacie przeglądu z 2005 roku Agenda Lizbońska została przeorientowana w kierunku większej koncentracji na wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy z uwzględnieniem czterech zasadniczych priorytetów: badań i rozwoju oraz innowacji, tworzenia dynamicznego środowiska dla biznesu, inwestowania w ludzi oraz gospodarki przyjaznej dla środowiska naturalnego. Jest to przede wszystkim zmiana idąca w kierunku wypełnienia oczekiwań obywateli związanych z edukacją, kapitałem ludzkim, umiejętnościami oraz bezpieczeństwem klimatycznym i energetycznym. 2

3 Mechanizm polegający na wywieraniu subtelnej presji na państwa członkowskie poprzez porównanie rezultatów, jakie osiągają, nie jest do końca adekwatny w regionie Morza Bałtyckiego, w którym istnieją duże dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego oraz w zakresie zdolności do podjęcia bardziej ambitnych celów w takich obszarach, jak ochrona środowiska, czy też konkurencyjność gospodarcza. Tworzenie rankingów zaawansowania we wdrażaniu bardziej ambitnych celów nie będzie wystarczającym bodźcem do podjęcia reform. Dlatego też, z punktu widzenia możliwych zastosowań w ramach Strategii Bałtyckiej cenniejsza jest odnowiona Agenda Lizbońska, z jej naciskiem na rolę partnerstw na rzecz reform zawieranych przez Komisję Europejską i państwa członkowskie oraz rządy narodowe i lokalnych aktorów. Rolę multilateralnej, sektorowej koordynacji zajmuje w niej dwustronny dialog na temat narodowych programów reform. W przypadku Strategii Bałtyckiej, koncepcja partnerstw zawiązywanych dla osiągnięcia określonego celu byłaby dużo bardziej efektywna od poprzestaniu na klasyfikacji państw regionu według osiągniętych rezultatów. Tym samym Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego powinna opierać się na zasadzie solidarności, zgodnie z którą państwa bardziej zaawansowane w programie reform dokonywałyby transferu doświadczeń do krajów, które uczestniczą w tym procesie od niedawna i z definicji potrzebują wsparcia. W programowaniu Strategii Bałtyckiej istotne jest także uwzględnienie dyskusji na temat nowej odsłony Agendy Lizbońskiej w okresie po roku W pierwszych kontrybucjach na ten temat pojawia się postulat skupienia uwagi na jednostce obywatelu, przedsiębiorcy, konsumencie, autorze innowacji przez pryzmat indywidualnych decyzji, jakie podejmuje. W ramach tak rozumianej wizji, to obywatel/konsument jest agentem zmiany, katalizatorem innowacji, kreatorem lepszych i trwalszych produktów oraz usług, w sektorze prywatnym, jak również publicznym 2. Oznacza to więcej delegowania zadań, organizowania partnerstw opartych na otwartej współpracy i szerszym gronie nowych aktorów takich, jak grupy konsumenckie, organizacje imigrantów i młodzieży, organizacje skupiające regiony, uniwersytety, jak również zaangażowane jednostki będące ambasadorami reform. Implementacja Strategii Bałtyckiej z rozbudowanym wymiarem indywidualnym skupionym na jednostce może być prekursorem nowego kształtu Agendy Lizbońskiej. 2. Wnioski dla Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego a) Ambitne cele w wybranych dziedzinach Doświadczenia Agendy Lizbońskiej wskazują na zasadność przyjęcia wysokiego, aczkolwiek realistycznego poziomu ambicji oraz dokonania selekcji stosunkowo wąskiego 1 Np. Ann Mettler, From Why to How. Reflections on the Lisbon Agenda post J.w. strona 9. 3

4 zestawu obszarów objętych wspólnymi działaniami. Aktualnie dyskutowany zakres tematyczny Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego spełnia te kryteria, ograniczając się do ochrony środowiska, energii, konkurencyjności gospodarczej i walki z przestępczością zorganizowaną. We wszystkich tych obszarach Strategia powinna przyjmować za punkt wyjścia zobowiązania przyjęte przez państwa regionu w ramach istniejących procesów europejskich. Rolą Strategii powinno być przede wszystkim określenie sposobów wypełnienia aktualnych zobowiązań oraz zrealizowania ograniczonej liczby dodatkowych celów. Strategia powinna w swojej części programowej składać się z dwóch części. Pierwsza z nich prezentowałaby cele Strategii oraz zawierałaby zestaw wytycznych służących ich osiągnięciu. Jeżeli przyjęte założenia miałyby wykraczać poza zobowiązania przyjęte w ramach UE, powinny zostać wyodrębnione w oddzielnej kategorii. Druga powinna dotyczyć rozwiązań i instrumentów zalecanych państwom członkowskich, na przykład w ramach wspierania rozwoju wszelkich form innowacji, czy też dostosowania podaży na rynku pracy do zmieniających się potrzeb. Agenda Lizbońska w swoim cyklu programowym na lata zawierała dwa zasadnicze wskazania dotyczące niskiego poziomu zatrudnienia oraz niskiego pułapu wzrostu produktywności. W obszarze bałtyckim najistotniejszymi celami są z kolei: przygotowanie do bardziej intensywnej konkurencji globalnej oraz przeciwdziałanie skutkom pogarszającej się sytuacji demograficznej, mogącym wpłynąć na obecną przewagę konkurencyjną regionu 3. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w obrębie regionu bałtyckiego dopiero zaczynają korzystać z jego potencjału jako zintegrowanego obszaru gospodarczego. Nie ulega w związku z tym wątpliwości, że rekomendowane rozwiązania muszą być precyzyjnie dopasowane do potrzeb obszaru Morza Bałtyckiego. b) Identyfikacja wspólnych problemów oraz rozwiązań Zaletą podejścia opartego na doświadczeniach Agendy Lizbońskiej jest wprowadzenie procedury identyfikacji wspólnych wyzwań oraz najbardziej skutecznych rozwiązań stosowanych w regionie Morza Bałtyckiego. Stosowanie podejścia opartego na otwartej metodzie koordynacji prowadziłoby do szerszej świadomości problemów występujących w innych państwach regionu. Bardziej precyzyjny obraz sytuacji mógłby następnie znaleźć swoje odzwierciedlenie w postaci skuteczniejszego wzmacniania zdolności instytucjonalnych. Zasadne jest formułowanie dorocznych ocen najważniejszych wyzwań stojących przed regionem na wzór publikacji Baltic Development Forum pt. Stan Regionu. 3 State of the Region Report Baltic Development Forum. 4

5 c) Monitorowanie i raportowanie Jednym z wniosków z implementacji Agendy Lizbońskiej jest konieczność zapewnienia skutecznego systemu monitorowania wdrożenia Strategii Bałtyckiej. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby sporządzanie przez koordynatora Strategii Bałtyckiej dorocznych raportów przedkładanych Radzie Europejskiej, które powinny zarówno dokonywać oceny postępów w skali całego regionu, jak i analizować sytuację w poszczególnych państwach i sektorach. Celem wsparcia koordynatora Strategii w procesie raportowania postępów z jej implementacji warto rozważyć powołanie Rady Programowej Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego składającej się z grupy niezależnych ekspertów w kluczowych dziedzinach znajdujących się na agendzie Strategii. Przy ocenie stopnia implementacji szczególną uwagę warto przywiązywać do tempa zmian mających miejsce w poszczególnych państwach regionu. W wielu przypadkach byłaby to bardziej wiarygodna metoda odzwierciedlenia rzeczywistego postępu i dynamiki wewnętrznych procesów politycznych. d) Wykorzystanie doświadczeń i najlepszych praktyk Interaktywny charakter otwartej metody koordynacji powinien w swojej odsłonie bałtyckiej stymulować do stworzenia skutecznego mechanizmu korzystania z najlepszych praktyk w regionie. Obszar Morza Bałtyckiego obfituje w innowacyjne rozwiązania, które mogą być transponowane na grunt innych państw i wspólnot lokalnych. Strategia powinna przedstawiać zestaw 3 5 najlepszych praktyk w poszczególnych dziedzinach oraz ustanawiać w ramach sztabu koordynacyjnego Bank najlepszych praktyk, który gromadziłby informacje o najskuteczniejszych rozwiązaniach oraz zajmowałby się propagowaniem informacji na ten temat. Doroczny raport z realizacji Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego powinien zawierać zaktualizowany ranking najbardziej wartościowych rozwiązań przyjętych w regionie w danym obszarze. Sekretariat Specjalnego Koordynatora Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego powinien wspierać transfer doświadczeń poprzez skuteczne kojarzenie ze sobą zainteresowanych podmiotów gospodarczych. e) Budowanie szerokiego sojuszu na rzecz Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego Należy uniknąć początkowego błędu Agendy Lizbońskiej polegającego na braku wystarczającej otwartości i przejrzystości. Jeżeli Strategia ma być czymś więcej, niż urzędniczym dokumentem, niezbędne będzie zaangażowanie aktorów społecznych, środowiska naukowego i biznesu. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego musi mieć interaktywny charakter pozwalający na zwrotne przekazywanie przez jej partnerów swoich uwag i kontrybucji. Bardzo ważne będzie budowanie szerokich sojuszy na rzecz Strategii oraz takie zaprezentowanie jej celów, aby przekonać opinię publiczną o 5

6 obiektywnych korzyściach, jakie przynosi. W tym celu utworzone powinno zostać Forum Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego grupującej partnerów społecznych oraz odpowiedzialne za pozyskiwanie ich opinii oraz wkładu do realizacji Strategii. II. Projektowy model zarządzania Wartość dodana Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego będzie mierzona nie tylko kontrybucją, jaką wniesie do stworzenia modelu sprawnego zarządzania w regionie, ale także wkładem na rzecz mobilizowania zainteresowania, woli politycznej oraz środków dla realizacji istotnych projektów, według kryterium wartości dodanej w skali regionu. Strategia powinna ustanawiać kryterium projektu o wymiarze bałtyckim, którego realizacja uważana byłaby za priorytetową. Wyróżniałyby się one wartością dodaną dla współpracy państw członkowskich w basenie Morza Bałtyckiego i tym samym uwolnienia dodatkowego efektu skali, a także znaczeniem dla ekosystemu Morza Bałtyckiego. Projekty powinny dotyczyć pięciu dziedzin a) ochrony środowiska, b) badań i rozwoju oraz innowacji, c) infrastruktury transportowej, d) edukacji, e) bezpieczeństwa wewnętrznego. Lista projektów priorytetowych byłaby dołączana do Strategii w postaci aneksu oraz aktualizowana w trybie rocznym. Na realizację bałtyckich projektów priorytetowych wymagających zabezpieczenia finansowego nie byłyby pozyskiwane nowe środki, lecz wykorzystywane fundusze pozyskane z istniejących źródeł. Specjalny Koordynator Strategii byłby odpowiedzialny za działania horyzontalne służące zapewnieniu środków dla projektów priorytetowych w oparciu o innowacyjny system montażu finansowego wzorowany na Wymiarze Północnym. Najbardziej wskazane jest połączenie obu metod i realizowanie Strategii według schematu lizbońskiego w zakresie identyfikacji celów oraz wymiany najlepszych praktyk oraz projektowego dla realizacji kilku priorytetowych przedsięwzięć. Zadania projektowe powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w strukturze sztabu Strategii poprzez wyznaczenie do monitorowania ich realizacji odrębnych koordynatorów. Przykłady metod koordynacji Pakt Stabilności dla Europy Południowo wschodniej Jednym z wartościowych przykładów sposobu, w jaki koordynowane są działania z udziałem UE jest Pakt Stabilności dla Europy Południowo wschodniej, który utworzono w 1999 roku jako całościową strategią prewencji realizowaną przez społeczność międzynarodową na rzecz wzmocnienia pokoju, demokracji, poszanowania praw człowieka w regionie. Pakt posiada sekretariat zlokalizowany w Brukseli, zorganizowany w ramach trzech pionów, każdy zajmujący się określonym obszarem tematycznym: Stół Roboczy I skoncentrowany na kwestiach demokratyzacji i praw człowieka, Stół Roboczy II poświęcony odbudowie 6

7 gospodarczej, współpracy i rozwoju oraz Stół Roboczy III dotyczący spraw bezpieczeństwa. W pierwszym etapie działania, rolą Paktu był transfer funduszy i koordynacja działań dawców. Następnie Pakt stał się forum identyfikowania problemów i projektowania wspólnych strategii skupiającym zarówno aktorów międzynarodowych, jak i kraje regionu. W rezultacie zaawansowania procesu stabilizacji i mniejszego zapotrzebowania na zaangażowanie społeczności międzynarodowej Pakt Stabilności został przekształcony w Regionalną Radę Współpracy, którą powołano 27 lutego 2008 roku na spotkaniu w Sofii. Pracom Paktu Stabilności przewodniczył od samego początku Specjalny Koordynator. Model ustanowienia Specjalnego Koordynatora oraz stołów tematycznych skupiających przedstawicieli państw regionu może być wartościową inspiracją dla obszaru bałtyckiego. Koordynatorzy europejscy w obszarze trans europejskich sieci transportowych (TEN T) Interesującym przykładem koordynacji poszczególnych projektów jest powołanie w lipcu 2005 roku sześciu koordynatorów, których zadaniem była ocena postępów poszczególnych projektów TEN T oraz przygotowanie rekomendacji na temat efektywnej implementacji projektów priorytetowych. W gronie koordynatorów znaleźli się byli komisarze europejscy, w tym Karel Van Miert, Peter Balazs i Pavel Telicka. Ich rekomendacje dotyczyły przede koncentracji środków na odcinkach trans granicznych i zasadniczych punktach krytycznych analizowanych tras, uwzględnienia interoperacyjności od fazy projektowej, optymalnej alokacji środków wspólnotowych. Koordynatorzy zaproponowali także podpisanie listów intencyjnych oraz utworzenie międzyrządowych komitetów, które miałyby umożliwić zainteresowanym krajom bardziej skuteczną koordynację działań. Koordynatorzy europejscy przedkładają Komisji Europejskiej raporty ze swoich działań. Model polegający na ustanowieniu koordynatorów do nadzorowania i stymulowania realizacji wybranych projektów jest godny rozważenia w kontekście bałtyckim, w części projektowej Strategii. Wymiar Północny Wymiar Północny jest zarówno forum współpracy politycznej, jak i mechanizmem umożliwiającym realizację konkretnych projektów. Decyzje o kierunku działań oraz przeglądzie ich skuteczności są podejmowane w ramach spotkań ministerialnych z udziałem czterech partnerów, a więc państw członkowskich UE / Komisji Europejskiej, Islandii, Norwegii i Federacji Rosyjskiej, które standardowo odbywają się co dwa lata. Spotkania Wysokich Urzędników odbywają się w zależności od potrzeb, ale przynajmniej w każdym roku, w którym nie mają miejsca spotkania ministerialne. Na poziomie eksperckim kontynuację działań zapewnia Grupa Sterująca, która zwyczajowo spotyka się trzy razy w roku i nadzoruje implementację projektów. W ramach Wymiaru Północnego funkcjonują także dwa partnerstwa: Północne Partnerstwo na rzecz Środowiska (the Northern 7

8 Environmental Partnerhip NDEP) oraz Partnerstwo Wymiaru Północnego dla Zdrowia Publicznego i Dobrobytu Społecznego (the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well Being (NDPHS), a planowane jest utworzenie trzeciego, w obszarze transportu i logistyki (the Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics NDPTL). Zwłaszcza Północne Partnerstwo na rzecz Środowiska ma swój model zarządzania przy generowaniu wsparcia dla projektów w północno zachodniej Rosji i Kaliningradzie oraz ich nadzorowaniu. W ramach NDEP funkcjonuje odrębna Grupa Sterująca, której celem jest uzyskanie najlepszej dostępnej wiedzy eksperckiej i know how ze strony instytucji finansowych, Komisji Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej. Każdy projekt jest prowadzony przez wyznaczoną do tego celu instytucję spośród partnerów finansowych. Projekty przechodzą intensywną fazę planistyczną i proces priorytetyzacji, co przyczynia się do reform sektorowych oraz wzmacniania instytucji. W kontekście Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego istotne jest połączenie współpracy politycznej z realizacją konkretnych projektów. Interesujący jest także trzypłaszczyznowy mechanizm zarządzania Wymiarem Północnym, od szczebla ministerialnego, przez urzędniczy po ekspercki. Współdziałanie z istniejącymi płaszczyznami współpracy w regionie bałtyckim Region bałtycki obfituje w formy współpracy międzyrządowej oraz regionalnej i lokalnej o różnym stopniu intensywności. Część z nich ma długoletnią tradycję i sprawdzoną skuteczność, inne są raczej forami dyskusyjnymi bez bezpośrednich i potwierdzonych osiągnięć. Najistotniejszymi aktorami na obszarze Morza Bałtyckiego są: HELCOM, Radę Państw Morza Bałtyckiego, Radę Arktyczną, Nordycką Radę Ministrów, Europejski Bank Rekonstrukcji i Odbudowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Nordycki Bank Inwestycyjny. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego powinna od samego początku zakładać ścisłą interakcję z istniejącymi formami współpracy w regionie. W Radzie Programowej Strategii powinni zasiadać przedstawiciele najistotniejszych aktorów w regionie. Profil Strategii Bałtyckiej oznacza także konieczność zaangażowania szczebla samorządu lokalnego oraz takich podmiotów, jak instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe, za pośrednictwem postulowanego Forum Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego. Tworzenie synergii pomiędzy tymi aktorami będzie jednym z najistotniejszych wyznaczników sukcesu przedsięwzięcia. Najważniejsi aktorzy w regionie HELCOM Helcom jest ciałem zarządzającym Konwencją w sprawie ochrony środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, zwaną Konwencją Helsińską. Opiera się na współpracy 8

9 międzyrządowej Danii, Estonii, Wspólnoty Europejskiej, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. Helcom rozwija wspólne cele i działania w obszarze ochrony środowiska, jest punktem gromadzenia informacji na temat stanu środowiska morskiego oraz skuteczności zabiegów na rzecz jego ochrony. Nadzoruje także wdrożenie przyjętych przez państwa strony Konwencji standardów środowiskowych. Jest koordynatorem działań w przypadku dużych wypadków morskich. Komisja Helsińska spotyka się raz do roku. Spotkania ministerialne odbywają się w zależności od potrzeb. Komisja jednogłośnie przyjmuje rekomendacje dla ochrony środowiska morskiego. Przewodnictwo Komisji Helsińskiej ma charakter rotacyjny. Poza spotkaniami Komisji Helsińskiej na szczeblu szefów delegacji, regularny dialog prowadzony jest także w ramach pięciu stałych grup roboczych, które spotykają się w trybie corocznym. Ich praca poświęcona jest zanieczyszczeniom lądowym, bioróżnorodności, środowisku morskiemu, sytuacjom kryzysowym, monitoringowi i ocenie. Projekty realizowane przez Helcom mają charakter ad hoc i realizują zadania, które muszą być podjęte pomiędzy spotkaniami grup roboczych. Potrzebę uruchomienia projektu zgłaszają państwa strony Konwencji, Komisja, jedna ze stałych grup roboczych Helcom, szefowie delegacji lub Sekretarz Wykonawczy. Menadżer projektu jest zgłaszany przez stronę proponującą jego podjęcie. Sekretariat Komisji Helsińskiej składa się z Sekretarza Wykonawczego, trzech profesjonalnych sekretarzy oraz sekretarza ds. informacji, dwóch administratorów i sześciu asystentów. Niezależnie od kluczowego znaczenia Helcom dla pogłębienia współpracy w obszarze ochrony środowiska, szereg wniosków nasuwa także jego struktura organizacyjna, rotacyjny charakter przewodnictwa w Komisji, system grup roboczych oraz mechanizm uruchamiania projektów ad hoc. Zarówno z uwagi na posiadane zasoby informacyjne, jak i prowadzone działania monitorujące, Komisja Helsińska powinna uzyskać status partnera w realizacji Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego. Dorobek HELCOM jest na tyle znaczący, że wymaga uwzględnienia w działaniach podejmowanych w ramach Strategii, bez zbędnej jego duplikacji. Rada Państw Morza Bałtyckiego Rada Państw Morza Bałtyckiego jest forum politycznym na rzecz regionalnej współpracy międzyrządowej. Jej członkami jest 11 państw regionu oraz Komisja Europejska. RPMB ma identyfikować cele polityczne, tworzyć plany działania, inicjować projekty oraz funkcjonować jako forum dla wymiany idei dotyczących kwestii regionalnych znajdujących się w spektrum wspólnego zainteresowania. Obszarami działania RPMB są m.in. usuwanie regionalnych barier ekonomicznych dla handlu i inwestycji, poprawa bezpieczeństwa instalacji jądrowych, ułatwianie współpracy trans granicznej, budowa zaufania poprzez promowanie demokracji i praw człowieka, kształtowanie planów kształcenia na uniwersytetach leżących w regionie. RPMB obsługuje stały międzynarodowy Sekretariat w Sztokholmie. Bieżącą działalność nadzoruje Komitetu Wyższych Urzędników, który składa się z wysokich rangą przedstawicieli 11 państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Komitet jest głównym forum dyskusji i 9

10 podejmowania decyzji w okresie pomiędzy sesjami ministerialnymi. Monitoruje oraz próbuje koordynować pracę wszystkich form współpracy międzyrządowej pomiędzy państwami regionu. W ramach RPMB funkcjonują trzy grupy robocze (ds. instytucji demokratycznych, współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa instalacji jądrowych), jeden zespół zadaniowy (przeciwko handlowi ludźmi) oraz dwie grupy eksperckie funkcjonujące pod auspicjami Komitetu. Sekretariat RPMB dostarcza wsparcia technicznego i organizacyjnego dla Przewodniczącego oraz struktur i ciał roboczych Rady, zapewnia kontynuację i wzmocnioną koordynację działań RPMB, wdraża strategię informacyjną i komunikacyjną RPMB, utrzymuje kontakty z innymi organizacjami i rządami państw regionu. RPMB jest organizacją z silnymi tradycjami w regionie. Implementacja Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego powinna przebiegać we współpracy z RPMB, dla której Strategia nieuchronnie będzie w niektórych obszarach konkurencją. Inspiracją w zakresie sposobu funkcjonowania może być natomiast równoległe istnienie grup roboczych, grup eksperckich i zespołów zadaniowych. Tego rodzaju elastyczne podejście do struktury RPMB może znaleźć również zastosowanie w ramach Strategii. BASREC Współpraca energetyczna regionu Morza Bałtyckiego BASREC jest kolejnym forum współpracy międzyrządowej państw regionu, związanym z obszarem energii. Celem BASREC jest tworzenie strategii w obszarze polityki energetycznej, analizowanie możliwości rozwoju rynku oraz zasad, na jakich się opiera w celu poprawy skuteczności dostaw energii oraz redukcji konsekwencji dla środowiska produkcji, wykorzystania i transmisji energii. Prace BASREC nadzoruje Grupa Wyższych Urzędników ds. Energii (GSEO). Jej przewodnictwo jest przedmiotem corocznej rotacji, zgodnie z cyklem przewodnictwa w RPMB. GSEO ma pięć Grup Roboczych, których celem jest implementacja Programu Działań dotyczącego regionalnych rynków gazu i energii elektrycznej, a także zmian klimatycznych, bioenergii oraz efektywności energetycznej. Należy założyć, że zamierzenia w obszarze Strategii Bałtyckiej będą wykraczać poza współpracę w ramach BASREC. Niemniej jednak, celowe będzie pozyskanie doświadczeń tego forum przy planowaniu zamierzeń Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego w obszarze energii. Zespół ds. zorganizowanej przestępczości w regionie Morza Bałtyckiego. Zespół ma być przykładem regionalnych najlepszych praktyk w Europie w zakresie multidyscyplinarnej współpracy w sprawach dotyczących zorganizowanej przestępczości. Zespół składa się z osobistych przedstawicieli szefów rządów wszystkich państw regionu wspieranych przez Komitet Operacyjny (OPC) oraz grupy eksperckie. Komisja Europejska, 10

11 Europol, Interpol, Światowa Organizacja Celna są obserwatorami w Zespole. OPC jest ciałem multidyscyplinarnym, składającym się z przedstawicieli policji, służb celnych, służb ochrony granic oraz prokuratury. Rolą OPC jest praktyczna implementacja zintensyfikowanej wymiany informacji oraz konkretnych działań operacyjnych. Grupy robocze składają się ze specjalistów w takich obszarach, jak narkotyki, nielegalna migracja, pranie brudnych pieniędzy, handel ludźmi oraz przestępczość zorganizowana oraz przestępczość wobec środowiska naturalnego. OPC spotyka się pięć razu w roku i podlega bezpośrednio Zespołowi zadaniowemu. Grupy robocze spotykają się w zależności od potrzeb. W ramach Zespołu uruchomiono także prace grupy prokuratorów generalnych oraz szefów służb podatkowych. W związku z priorytetowym znaczeniem obszaru walki z przestępczością zorganizowaną w ramach Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego, ustanowienie skutecznego dialogu z Zespołem powinno nastąpić w pierwszej fazie jej implementacji. Aspekty finansowe Strategii Wdrożenie Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego powinno się opierać na istniejących źródłach finansowania ze strony budżetów narodowych oraz budżetu Unii Europejskiej. Oznacza to konieczność znalezienia synergii między dostępnymi środkami. Dotyczy to zwłaszcza finansowania projektowej części Strategii. Z budżetu wspólnotowego powinny także zostać pokryte koszty struktury zarządzającej Strategią. Interesującą inspiracją w tym obszarze jest innowacyjny model finansowania wypracowany w ramach Wymiaru Północnego, a zwłaszcza Północnego Partnerstwa na rzecz Środowiska. Dla realizacji Partnerstwa utworzono Fundusz Wspierający NDEP, do którego pozyskano dotąd ponad 243 mln euro, w tym 60 milionów z budżetu wspólnotowego. Granty Funduszu są zaledwie częścią niezbędnego finansowania oraz katalizatorem inwestycji poprzez mobilizowanie grantów dla osiągnięcia efektu dźwigni dla pożyczek ze strony międzynarodowych instytucji finansowych. W przygotowaniu są projekty o wartości 2.4 mld euro. Grupa Sterująca NDEP identyfikuje projekty, jest odpowiedzialna za uzyskanie najlepszej dostępnej wiedzy eksperckiej i know how. Każdy projekt jest prowadzony przez wyznaczoną do tego celu instytucję spośród partnerów finansowych. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego powinna także uwzględniać środki z nowo uruchomionego instrumentu finansowego w postaci Sąsiedzkiego Funduszu Inwestycyjnego, z jego zwiększonym zasobem środków finansowych oraz możliwościami finansowania połączeń infrastrukturalnych z państwami wschodniego sąsiedztwa, w tym w ramach północnej osi TEN T. Proponowany model zarządzania Strategią 11

12 a) Aspekty programowe Strategii Dokument programowy Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego powinien mieć charakter długoterminowego zestawu celów do osiągnięcia, któremu towarzyszyłby plan działania z załącznikiem w postaci kryteriów dla wspólnych przedsięwzięć oraz listą projektów priorytetowych stanowiących wartość dodaną w skali całego regionu, aktualizowaną w trybie corocznym. Dokument strategiczny powinien zawierać wizję rozwoju regionu bałtyckiego w perspektywie 2020 roku w połączeniu z określeniem jego miejsca w Unii Europejskiej. Plan działania powinien określać zasadnicze cele do osiągnięcia w wąskim spektrum obszarów. Strategia powinna także zawierać ranking najlepszych praktyk w regionie wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich wdrożenia w kolejnych państwach. Proces przeglądu i monitoringu Strategii powinien przewidywać coroczne raporty sporządzane przez Specjalnego Koordynatora przy współpracy Rady Programowej. b) Struktura zarządzania Strategią Poziom ambicji Strategii UE na rzecz Morza Bałtyckiego oraz zakres działań, których podjęcie ma przewidywać oznacza, że jej implementacja musi być ukierunkowywana i nadzorowana przez szczebel polityczny. Właściwym forum dla koordynowania realizacji Strategii jest Rada ds. Ogólnych UE, zwłaszcza przy założeniu wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Ministrowie z państw obszaru Morza Bałtyckiego odbywaliby nieformalne spotkania poświęcone implementacji Strategii, przygotowując dyskusję Rady ds. Ogólnych. Nieformalny charakter spotkań wynika z konieczności utrzymania zaangażowania całej UE w realizację Strategii. Realizację Strategii powinien nadzorować i prowadzić Specjalny Koordynator wyposażony w niewielkie biuro i wybrany spośród wybitnych osobistości w regionie. Państwa członkowskie UE z regionu Morza Bałtyckiego wyznaczałyby własnych rządowych koordynatorów ds. Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego na możliwie wysokim szczeblu politycznym. Koordynatorzy spotykaliby się w rytmie cokwartalnym celem przeglądu implementacji Strategii w ramach Grupy Sterującej. Formalnie Grupa Sterująca funkcjonowałaby przy Komisji Europejskiej jako instytucji upoważnionej do wdrożenia Strategii. Specjalny Koordynator oraz Grupa Sterująca prowadziłyby monitoring działań przypisanych w Strategii innym podmiotom, w tym organizacjom międzynarodowym i państwom członkowskim. Wsparciem dla Specjalnego Koordynatora powinna być Grupa Wysokiego Szczebla składająca się z niezależnych ekspertów w obszarach, które obejmować będzie Strategia. Grupa Wysokiego Szczebla byłaby odpowiedzialna za przygotowanie dorocznych raportów z realizacji Strategii i również funkcjonowałaby przy Komisji Europejskiej jako grono niezależnych ekspertów ds. implementacji Strategii UE na rzecz Morza Bałtyckiego. Optymalną siedzibą Specjalnego Koordynatora byłaby Bruksela z uwagi na potrzebę 12

13 utrzymania unijnego charakteru Strategii oraz poparcia dla niej zarówno ze strony Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiej, jak i państw członkowskich spoza regionu. Wskazane jest także powołanie przy sekretariacie Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego grup roboczych, zgodnych z wyborem obszarów priorytetowych. Ich zadaniem byłoby zapewnienie bieżącej wymiany poglądów na temat realizacji Strategii oraz nadzorowanie procesu wymiany doświadczeń i wskazywania najlepszych praktyk. W pracach grup roboczych uczestniczyliby eksperci z państw regionu. Konkretne projekty o wartości dodanej w skali całego regionu bałtyckiego nadzorowaliby i monitorowaliby odrębnie koordynatorzy osoby z bogatym dorobkiem, cieszący się uznaną pozycją w regionie. c) Forum Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego Przy Specjalnym Koordynatorze Strategii powołane powinno zostać Forum Strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego, którego działalność byłaby poświęcona poszerzeniu dialogu na temat jej celów z uwzględnieniem aktorów społecznych. W pracach Forum uczestniczyliby przedstawiciele parlamentów narodowych oraz władz lokalnych i regionalnych. Szczególnie istotna jest aktywna rola mediów oraz zaangażowanie opinii publicznej. 13

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA Wieloletni program współpracy rozwojowej 2016-2020 kryteria wyboru priorytetów geograficznych materiały robocze Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Zielona Góra 10 kwietnia 2014 r. Halina Dmochowska 1 Statystyka publiczna w demokratycznym państwie prawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UE URBACT II. Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci. Katowice, dn. 19 stycznia 2012

PROGRAM UE URBACT II. Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci. Katowice, dn. 19 stycznia 2012 PROGRAM UE URBACT II Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci Katowice, dn. 19 stycznia 2012 TRZECI, OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW NOWOŚCI max. 19 nowych sieci tematycznych Zakres

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 września 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalne numery referencyjne: 2013/0029 (COD) 2013/0028 (COD) 13286/1/14 REV 1 TRANS 434 CODEC 1837 SPRAWOZDANIE Od: Do: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POMORSKIE DNI ENERGII Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych.

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych. Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Streszczenie

Załącznik nr 5 Streszczenie Załącznik nr 5 Streszczenie Raport jest podsumowaniem badania pn. Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zrealizowanego przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła nowe zasady i przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Włodzimierz Puzyna Udział III sektora w kreowaniu polityk publicznych 16. 06. 2015 Plan prezentacji Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

400 SPOSOBÓW ZMNIEJSZANIA OBCIĄŻEŃ DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE -ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WYKORZYSTANIU WIEDZY PŁYNĄCEJZ EWALUACJI

400 SPOSOBÓW ZMNIEJSZANIA OBCIĄŻEŃ DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE -ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WYKORZYSTANIU WIEDZY PŁYNĄCEJZ EWALUACJI 400 SPOSOBÓW ZMNIEJSZANIA OBCIĄŻEŃ DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE -ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WYKORZYSTANIU WIEDZY PŁYNĄCEJZ EWALUACJI OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o.

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o. ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA AMT Partner Sp. z o.o. POLITYKA SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: 1. ok. 76,9 mld euro w programach

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo