STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA ZAMOŚĆ 2007

2 2

3 3 SPIS TREŚCI Spis treści...3 Wstęp Diagnoza stanu wyjściowego Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy Analiza uwarunkowań wewnętrznych gminy Rys historyczny oraz ogólne informacje o gminie Przestrzeń i środowisko Układ osadniczy Środowisko naturalne Środowisko kulturowe Społeczeństwo Demografia Wiek i struktura wykształcenia mieszkańców Gospodarstwa domowe oraz źródła ich utrzymania Warunki mieszkaniowe Lokalny rynek pracy Poziom bezrobocia i jego struktura Gospodarka Sektor rolniczy Sektor pozarolniczy Rozwój sektora turystyki Infrastruktura techniczna Infrastruktura transportowa i komunikacyjna Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka odpadami komunalnymi... 32

4 4 Infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa Infrastruktura telekomunikacyjna Infrastruktura społeczna Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura sportowa Infrastruktura kultury Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej Jakość rządzenia w gminie Analiza zdolności inwestycyjnej gminy Jakość kapitału społecznego w gminie Praktyka planowania strategicznego i promowania gminy Analiza SWOT Wizja strategicznego rozwoju gminy Wizja rozwoju gminy Przyjęta logika strategicznych działań Pożądany stan rozwoju gminy Misja oraz cele strategii Misja strategii Cele strategiczne Cele operacyjne oraz kierunki działań System wdrażania i finansowania Strategii Główne instytucje i podmioty zaangażowane we wdrażanie strategii Środki niezbędne na realizację strategii Źródła finansowania strategii System monitorowania i oceny realizacji strategii Załącznik 1. Podsumowanie rezultatów procesu konsultacji społecznych Załącznik 2. Wieloletni plan inwestycyjny... 66

5 5 WSTĘP Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy. Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezaleŝnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umoŝliwia równieŝ efektywne gospodarowanie własnymi, zwykle ograniczonymi, zasobami gminy, takimi jak: środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy teŝ środki finansowe. Dobrze zorganizowany proces opracowania strategii umoŝliwia zaangaŝowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie zgłaszanych opinii i pomysłów pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie się identyfikowała w duŝym stopniu społeczność lokalna. UtoŜsamianie się władz i mieszkańców gminy z opracowaną strategią stanowi niezbędny warunek jej skutecznej realizacji. Konieczność posiadania aktualnej strategii rozwoju gminy podyktowana jest nie tylko względami praktycznymi dobrego rządzenia, ale równieŝ wynika z uregulowań prawnych, zawartych między innymi w ustawie o samorządzie gminnym czy teŝ ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której strategie gmin i powiatów zostały zaliczone obok strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych oraz strategii wojewódzkich do kluczowych dokumentów planistycznych, na podstawie których powinna być prowadzona polityka rozwoju kraju 1. Strategia rozwoju gminy stanowi równieŝ formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych). ZałoŜono, Ŝe zaktualizowana strategia będzie dokumentem średniookresowym, a okres jej realizacji przypadnie na lata Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest zgodne z zaleceniami planistycznymi oraz pozwala na dostosowanie strategii do wymogów wynikających z obowiązującej perspektywy finansowej Unii Europejskiej Z uwagi na dość długi okres obowiązywania strategii, przyjęto, Ŝe musi to być dokument uniwersalny, koncentrujący się na rozwiązaniu najwaŝniejszych problemów rozwojowych gminy i jej mieszkańców. Znowelizowana strategia składa się z trzech zasadniczych części: diagnozy strategicznej, w której poddano analizie główne obszary rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, z uwzględnieniem uwarunkowań 1 Art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227, poz. 1658

6 6 wewnętrznych (tj. słabych i mocnych stron gminy) oraz zewnętrznych (tj. moŝliwych szans i zagroŝeń rozwoju gminy); wizji strategicznej oraz głównych kierunków rozwoju gminy, uwzględniających jej specyfikę i zewnętrzne warunki jej funkcjonowania; systemu realizacyjnego strategii, w tym ram finansowych oraz wykazu projektów kluczowych ujętych w formie załącznika jako wieloletni plan inwestycyjny (WPI). Przy opracowaniu niniejszej strategii przyjęto model ekspercko-partycypacyjny, polegający na moŝliwie szerokim udziale władz i społeczności lokalnej w pracach nad strategią, przy jednoczesnym zaangaŝowaniu ekspertów zewnętrznych, odpowiadających między innymi za zorganizowanie procesu konsultacji społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji dokumentu. Prace nad aktualizacją strategii trwały nieco ponad cztery miesiące i obejmowały następujące etapy: analiza obowiązujących w gminie dokumentów o charakterze strategicznym; przygotowanie diagnozy stanu wyjściowego, czyli opisu sytuacji społecznogospodarczej gminy wraz z elementami analizy strategicznej; konsultacje społeczne, słuŝące między innymi weryfikacji analizy strategicznej oraz wypracowaniu wizji rozwoju gminy i jej głównych kierunków rozwoju; identyfikacja kluczowych zadań i projektów przyczyniających się do realizacji strategii; przygotowanie ostatecznej wersji strategii oraz jej zatwierdzenie przez Radę Gminy. W trakcie prac nad aktualizacją strategii wzięto pod uwagę poprzednią wersję strategii, wychodząc z załoŝenia, Ŝe dokument ten i stopień jego realizacji powinien stanowić punkt wyjścia do dalszych prac analitycznych. Ponadto, niniejszy dokument bazuje na innych dokumentach planistycznych, które z mocy prawa zostały opracowane na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Chodzi tu głównie o dokumenty związane z ochroną środowiska (program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami) lub polityką społeczną (np. program rozwiązywania problemów społecznych). WaŜnym źródłem informacji były równieŝ dane statystyczne, uzyskane głównie z Banku Danych Regionalnych oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z roku Przy opracowaniu części diagnostycznej wykorzystano równieŝ wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w trakcie organizowania spotkań konsultacyjnych. 1. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zaprezentowana poniŝej diagnoza stanu wyjściowego obejmuje szczegółową analizę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju gminy. Do czynników zewnętrznych, mogących w istotny sposób wpłynąć na rozwój gminy, zaliczono

7 postępujące procesy integracyjne i globalizacyjne w Europie, stosowanie polityk wspólnotowych (w tym polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich), a takŝe takie zjawiska jak rozwój społeczeństwa informacyjnego czy niekorzystnie kształtujące się trendy demograficzne. Oceny czynników wewnętrznych rozwoju gminy dokonano w sześciu najwaŝniejszych obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, zwracając szczególną uwagę na powiązanie analizowanych obszarów z przyjętym w strategii systemem monitorowania. Zbiorcza analiza SWOT jest podsumowaniem przeprowadzonych badań analitycznych i stanowi podstawę do sformułowania właściwej diagnozy strategicznej, która z kolei słuŝy do określenia właściwej wizji i strategii rozwoju gminy ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH ROZWOJU GMINY NaleŜy przypuszczać, Ŝe rozwój gminy, podobnie jak i zdecydowanej większości gmin w Polsce, będzie mocno uzaleŝniony od szeregu czynników zewnętrznych. Niektóre z nich będą miały pozytywny wpływ na rozwój gminy, natomiast inne mogą w sposób istotny przyczynić się do ograniczenia jej rozwoju. W niniejszej analizie ograniczono się do krótkiej charakterystyki najwaŝniejszych pozytywnych i negatywnych zjawisk, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na dalszy rozwój gminy. Od uświadomienia sobie znaczenia tych zjawisk zaleŝy w duŝej mierze poprawność sformułowania diagnozy i strategicznej wizji rozwoju gminy. Do głównych czynników zewnętrznych, mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój gminy, naleŝy z pewnością zaliczyć: Postępujące procesy integracyjne w Unii Europejskiej, dokonujące się w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Z licznych analiz oceniających moŝliwy wpływ procesów integracyjnych na rozwój Lubelszczyzny wynika, Ŝe w dłuŝszej perspektywie czasu naleŝy spodziewać się szeregu pozytywnych zjawisk związanych z modernizacją gospodarki i infrastruktury technicznej, napływem inwestycji i nowych technologii, rozwojem nowych form zatrudnienia, a takŝe poprawą poziomu wykształcenia i jakości Ŝycia mieszkańców regionu. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe równieŝ gmina Zamość będzie objęta częścią pozytywnych procesów rozwojowych zachodzących na obszarze Polski i województwa lubelskiego. Transfer do regionu znacznych środków finansowych, związanych z realizacją przez Polskę programów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Szacuje się, Ŝe w latach łączny napływ środków z UE do województwa lubelskiego moŝe wynieść nawet 5 mld euro. Około 60% tych środków (3 mld euro) będzie pochodzić z programów realizowanych w ramach unijnej polityki spójności, natomiast pozostała kwota (2 mld euro) będzie dostępna w ramach wdraŝania w województwie lubelskim instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (w tym tych związanych z rozwojem

8 8 obszarów wiejskich i płatnościami bezpośrednimi dla rolników). Od wielkości i efektywności wykorzystania tych środków zaleŝał będzie między innymi rozwój społeczności lokalnych, w tym równieŝ gminy Zamość. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i moŝliwości z tym związanych. Przewiduje się, Ŝe w ciągu najbliŝszych lat nastąpi szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, przyczyniający się do ich powszechnego stosowania przez coraz szersze kręgi społeczeństwa. Łatwy dostęp do informacji i wiedzy stanowi obecnie fundament rozwoju i moŝe stać się waŝnym czynnikiem zmierzającym do wyrównywania szans rozwojowych oraz przeciwdziałania marginalizacji terenów wiejskich i małych miasteczek Lubelszczyzny. Wraz z upowszechnianiem się infrastruktury komunikacji elektronicznej moŝliwy będzie stopniowy rozwój róŝnych form zatrudnienia oraz samokształcenia mieszkańców. Powszechny dostęp do technik informacyjnych będzie z pewnością przyczyniał się do zwiększania atrakcyjności obszaru i ograniczania występujących w poszczególnych gminach problemów społecznych i gospodarczych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne, itd. Rosnące znaczenie walorów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju róŝnych form turystyki. W ciągu najbliŝszych lat turystyka będzie stanowiła jedną z najszybciej rozwijających się branŝ zarówno w Europie jak i w Polsce 2. Rynek usług turystycznych będzie w duŝej mierze kształtowany przez kompleksowe produkty turystyczne, które w duŝym stopniu oparte będą na lokalnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Biorąc pod uwagę bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Lubelszczyzny, wydaje się, Ŝe wiele gmin z regionu będzie miało duŝe moŝliwości włączenia się w ogólnokrajowy proces rozwoju i świadczenia kompleksowych usług turystycznych. Dotyczy to równieŝ gminy Zamość, która z pewnością będzie miała realne szanse na rozwój róŝnorodnych form turystyki i rekreacji. Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. ZałoŜenia polityki energetycznej Wspólnoty Europejskiej zakładają wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem w krajach Unii Europejskiej do 12% w roku 2010 i 21% w roku Ponadto udział biopaliw w zuŝyciu paliw silnikowych w transporcie ma w roku 2020 wynieść nie mniej niŝ 5,75%. Przewiduje się, Ŝe sektor energetyki odnawialnej w Polsce będzie rozwijał się w oparciu o trzy podstawowe źródła: biomasę (pochodzącą głównie z upraw energetycznych oraz odpadów rolnych i komunalnych), energię wiatrową oraz wodną. Dodatkowym źródłem do wykorzystania, chociaŝ na mniejszą skalę, będzie równieŝ energia geotermalna i słoneczna. Rozwój energetyki odnawialnej będzie z pewnością stanowił mocny impuls rozwojowy dla kraju i regionów. W dłuŝszej perspektywie czasu naleŝy spodziewać się napływu 2 Strategia rozwoju turystyki na lata , Warszawa, czerwiec 2005

9 nowych inwestycji i technologii, a popyt na odnawialne surowce energetyczne stworzy dla wielu gmin wiejskich alternatywę dla modernizacji rolnictwa oraz dodatkowe szanse na róŝnicowanie działalności gospodarczej na wsi. 9 Bezpośredni wpływ miasta Zamość na rozwój gminy. Miasto Zamość jest obecnie jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków miejskich w województwie. Pod względem potencjału demograficznego i ekonomicznego Zamość zajmuje wysoką pozycję wśród miast województwa lubelskiego 3. Miasto to dobrze przystosowało się do wymogów gospodarki rynkowej, o czym świadczą wysokie wskaźniki aktywności gospodarczej mieszkańców oraz szybko rozwijający się rynek usług rynkowych. Obecność silnego ośrodka miejskiego, będącego jednocześnie siedzibą powiatu, jest z pewnością jednym z waŝniejszych czynników rozwoju dla otaczającej go gminy wiejskiej. Do negatywnych czynników zewnętrznych mogących ograniczyć moŝliwości rozwojowe gminy Zamość naleŝy zaliczyć: Peryferyjne połoŝenie województwa lubelskiego i jego zapóźnienie w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej. Jest to niewątpliwie jeden z głównych czynników hamujących rozwój poszczególnych miast i gmin Lubelszczyzny. Bez poprawy dostępności komunikacyjnej całego województwa i polepszenia infrastruktury drogowej wewnątrz regionu trudno będzie planować działania strategiczne na poziomie lokalnym w zakresie przyciągania inwestycji i rozwoju nowych usług rynkowych. Innym sposobem na ograniczenie peryferyjnego połoŝenia regionu i jego gmin powinien być wszechstronny rozwój współpracy międzynarodowej województwa z Białorusią i Ukrainą, obejmujący między innymi budowę transgranicznej infrastruktury drogowej i turystycznej. Wspólna polityka rolna, która z jednej strony wymusi modernizację i wzrost efektywności polskich gospodarstw rolnych, zaś z drugiej moŝe prowadzić do upadku znacznej części gospodarstw małych i nierentownych. Problem ten moŝe w szczególności dotyczyć gospodarstw rolnych z województwa lubelskiego, które w większości są rozdrobnione i w dłuŝszej perspektywie czasu mogą nie sprostać narastającej w tym sektorze konkurencji. Biorąc pod uwagę niekorzystną strukturę zatrudnienia w rolnictwie, upadek wielu gospodarstw rolnych mógłby spowodować powaŝne problemy społeczne na poziomie lokalnym, ograniczając znacznie moŝliwości rozwojowe i inwestycyjne wielu gmin, w tym równieŝ gminy Zamość. Narastająca emigracja ludzi młodych za granicę. Coraz szerszy dostęp do europejskiego rynku pracy, połączony z brakiem realnych moŝliwości 3 W analizie statystycznej Urzędu Statystycznego w Lublinie Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach miasto Zamość zajmuje drugie miejsce.

10 10 zatrudnienia w miejscu zamieszkania, powoduje Ŝe coraz więcej młodych i dobrze wykształconych ludzi decyduje się na szukanie pracy poza granicami kraju. Proces ten zaczyna negatywnie wpływać na regionalny rynek pracy oraz sytuację gospodarczą w regionie, ograniczając szanse rozwojowe województwa i poszczególnych jednostek samorządowych. W wymiarze lokalnym, dalsze utrzymywanie się zjawisk emigracyjnych moŝe prowadzić do wyludniania się obszarów wiejskich i zachwiania funkcjonowania podstawowych struktur społeczno-kulturowych w wielu miejscowościach wiejskich Lubelszczyzny. Niedostosowanie środków unijnych do potrzeb inwestycyjnych samorządów lokalnych w regionie. Ryzyko takie jest coraz bardziej realne w związku ze zobowiązaniem się Polski do przeznaczenia co najmniej 60% środków z Unii Europejskiej na realizację celów tzw. Strategii Lizbońskiej, koncentrującej się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów ogólnoeuropejskich, zaś w niewielkim stopniu uwzględniającej potrzeby rozwojowe wielu samorządów lokalnych. Takie podejście moŝe doprowadzić do sytuacji, w której tylko niewielki odsetek samorządów lokalnych będzie mógł uzyskać wsparcie na modernizację swojej podstawowej infrastruktury, zaś zdecydowana większość będzie musiała rozłoŝyć w czasie zaplanowane inwestycje, co z pewnością ograniczy ich konkurencyjność i zdolność do inwestowania w innych obszarach rozwoju ANALIZA UWARUNKOWAŃ WEWNĘTRZNYCH GMINY Analiza uwarunkowań wewnętrznych rozwoju gminy została dokonana w sześciu podstawowych kategoriach, obejmujących takie zagadnienia jak: przestrzeń i środowisko, sfera społeczna i gospodarcza, infrastruktura techniczna i społeczna oraz zdolność instytucjonalna gminy do efektywnego rządzenia. Analizę oparto na najbardziej aktualnych danych statystycznych, starając się przedstawiać w układzie graficznym zachodzące na przestrzeni ostatnich lat trendy i zjawiska. Wiele zaprezentowanych danych porównano ze średnimi wartościami w województwie i kraju. Takie podejście pozwoliło na ukazanie pozycji konkurencyjnej gminy i będzie przydatne w procesie monitorowania rozwoju gminy.

11 RYS HISTORYCZNY ORAZ OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE Pierwsi osadnicy pojawili się na terenach obecnej gminy Zamość około 5 tys. lat przed naszą erą, czyli w środkowej epoce kamiennej. Ślady obozowiska z tego okresu znalezione zostały w Wólce Wieprzeckiej. Właścicielami obszaru, na którym po latach powstała gmina Zamość byli w XIV wieku Gorajscy, a później m.in. Niemierzowie-Ostrowscy i Górkowie. Od XVI wieku niepodzielnymi panami tych ziem stali się Zamoyscy. Herbem Gminy Zamość jest srebrny gryf na czerwonym tle wyłaniający się zza złotego mostu. Niegdyś był znakiem rodu Niemierzów - Ostrowskich, XV-wiecznych właścicieli dóbr pod dzisiejszym Zamościem. Most podkreśla związki gminy z miastem, którego pierwotna nazwa brzmiała "Zamoście". Jako gmina istnieje od 1972 roku, natomiast od 1 stycznia 1999 roku pod względem administracyjnym wschodzi w skład powiatu zamojskiego. Gmina Zamość otacza pierścieniem miasto o tej samej nazwie. Usytuowana 88 km na południowy wschód od Lublina, jest jedną z największych pod względem powierzchni (197 km 2 ) gmin województwa i największą pod względem ludności ( mieszkańców). W skład gminy Zamość, sąsiadującej z pozostałymi gminami powiatu zamojskiego: Adamowem, Łabuniami, Nieliszem, Sitnem, Skierbieszowem, Starym Zamościem, Szczebrzeszynem, Zwierzyńcem i oczywiście powiatem grodzkim Zamość, wchodzi 36 miejscowości w 35 sołectwach. Gmina cechuje się stosunkową dobrą dostępnością komunikacyjną. Przez gminę przebiegają drogi krajowe: droga nr S17 i S74. Gmina Zamość ma równieŝ bardzo dobre połączenia kolejowe. PołoŜenie na Roztoczu Środkowym, sąsiedztwo Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz obecność rezerwatów i pomników przyrody sprzyjają rozwojowi turystyki. Samorząd gminy czyni starania w kierunku dalszej popularyzacji turystyki, rozwoju przetwórstwa rolno-spoŝywczego oraz handlu i usług. Ludność gminy stanowi 0,94% ludności województwa. Przekłada się to na gęstość zaludnienia wynoszącą 104,5 osoby na km 2 (przy średniej dla województwa 87 osób).

12 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO UKŁAD OSADNICZY W skład gminy wchodzi 35 sołectw: Białobrzegi, Białowola, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia, ChyŜa, Hubale, Jatutów, Kalinowice, Lipsko, Lipsko- Kosobudy, Lipsko-Polesie, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Pniówek, Siedliska, Sitaniec, Sitaniec-Kolonia, Sitaniec-Wolica, Skaraszów, Skokówka, Szopinek, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Panieńska, Wólka Wieprzecka, Wychody, Wysokie, Zalesie, Zarzecze, Zawada, Zwódne, śdanów, śdanówek. Największe miejscowości to Płoskie, Zawada i Sitaniec zamieszkiwane odpowiednio przez 1800, 1700 i 1600 osób. Najmniejszym sołectwem jest Zalesie liczące 70 mieszkańców. Mapa 2. Układ osadniczy i komunikacyjny gminy Wiele wsi zachowało swój historyczny wygląd, jednak ich stan i zagospodarowanie wymaga wielu działań rewitalizacyjnych, szczególnie, Ŝe miejscowości przyległe do granic stolicy powiatu są atrakcyjne dla osób, które chcą budować własne domy lub prowadzić działalność gospodarczą. Ze względu na połoŝenie gmina stanowi takŝe atrakcyjne miejsce dla inwestorów, takŝe zagranicznych.

13 13 ŚRODOWISKO NATURALNE Geograficznie gmina Zamość leŝy na pograniczu czterech krain fizjograficznych: Roztocza Środkowego, Roztocza Zachodniego, Równiny Biłgorajskiej i Padołu Zamojskiego. Główną atrakcją gminy są walory przyrodniczo-krajoznawcze. Południowa część gminy Zamość leŝy na obszarze tak zwanej otuliny, czyli strefy ochronnej, Roztoczańskiego Parku Narodowego. Takie wsie jak Wierzchowiny, Zarzecze czy Wólka Wieprzecka stanowią naturalną bazę wypadową do jego zwiedzania. Do ciekawszych obiektów przyrodniczych naleŝą takŝe: rezerwat susła perełkowanego Hubale oraz rezerwat "Wieprzec" (oddalony o ok. 1 km od miejscowości Wierzchowiny i 1 km od stawów w Topornicy) chroniący roślinność torfowiskową doliny z 23 zespołami roślin chronionych m.in. wierzby lapońskiej, pełnika europejskiego, storczyka szerokolistnego, sasanki otwartej, orlika pospolitego. Rezerwat jest miejscem bytowania i rozrodu dość licznie występujących tu, ale zupełnie niegroźnych płazów: Ŝaby trawnej, Ŝaby moczarowej, ropuchy paskówki oraz jedynego napotykanego tu gada - jaszczurki Ŝyworódki. Łatwo tu spotkać Ŝerujące bociany, czaple, błotniaki stawowe, rycyki a nawet myszołowy. Występuje tu kilkanaście rzadkich chronionych i zagroŝonych gatunków motyli dziennych, w tym pazia królowej - gatunku stopniowo zanikającego wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Do najcenniejszych ekosystemów stepowych WyŜyny Lubelskiej i WyŜyny Wołyńskiej naleŝy pomnikowe stanowisko roślinności kserotermicznej Kąty o powierzchni 1,97 ha na gruntach wsi Wieprzec i Wychody, na stromym północnozachodnim zboczu wzgórza, wśród pól uprawnych, w strefie wododziałowej Wieprza i Łabuńki. Stanowisko to spełnia kryteria ostoi w systemie CORINE biotopes oraz ostoi siedliskowej unijnego systemu ekologicznego NATURA 2000 i planowane jest do ochrony prawnej w formie rezerwatu przyrody na powierzchni 17 ha. Niewątpliwie jest jednym z najcenniejszych przyrodniczych płatów roślinności kserotermicznej na Lubelszczyźnie.

14 14 Mapa 3. Walory przyrodnicze i kulturowe w gminie Średnio w województwie odsetek obszarów prawnie chronionych kształtuje się na poziomie prawie 23%, zaś w kraju 33%. W gminie na dzień 31 grudnia 2006 roku obszary prawnie chronione zajmują jedynie 0,36% jej powierzchni (71,1 ha), jednakŝe trwają starania na rzecz rozszerzenia zasięgu obszarów objętych ochroną prawną. Poza niewątpliwie unikatowymi na skalę województwa walorami przyrody oŝywionej, gmina jest dosyć uboga w surowce mineralne (jedynie torf i pokłady ilaste). Na sieć wodną gminy składają się cieki wodne i sztuczne zbiorniki wodne. Główną arterią wodną jest rzeka Łabuńka wraz z dopływami: Czarnym Potokiem i Topornicą. Ponadto na terenie gminy znajdują się cztery kompleksy stawów rybnych w dolinie Łabuńki i w dolinie Czarnego Potoku oraz pięć zespołów źródliskowych.

15 15 ŚRODOWISKO KULTUROWE Najstarsze ślady osadnictwa człowieka szacuje się na podstawie wykopalisk w miejscowościach Mokre i Lipsko Polesie na okres epoki brązu. NajwaŜniejszym jednak elementem dziedzictwa kulturowego gminy są liczne obiekty związane z historią Ordynacji Zamoyskich, np. dwór obronny we wsi Skokówka wzniesiony w I poł. XVI wieku z inicjatywy Feliksa Zamoyskiego herbu Jelita oraz zamek - ufortyfikowany pałac wybudowany w II poł. XVI z inicjatywy wnuka Feliksa - Jana Sariusza Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Pozostałe zabudowania poordynackie objęte prawną ochroną znajdują się takŝe w miejscowościach: Borowina Sitaniecka (rządcówka murowano - drewniana z 1903 roku i trzy murowane budynki gospodarcze z zielenią), Bortatycze (zespół folwarczny), Sitaniec Wolica (rządcówka z towarzyszącą zielenią), Zawada (rządcówka murowana z zielenią), Białobrzegi (pozostałość zieleni dawnego folwarku), Hubale (pozostałość zespołu dworskiego - dwór murowany, przebudowany; czworaki; ruiny stajni i owczarni; pozostałość parku dworskiego w postaci szpalerów oraz drzew innych gatunków), Łapiguz (pozostałość zespołu dworskiego - rządcówka z 1870 r., spichlerz z poł. XIX w.), Płoskie (pozostałość zespołu dworskiego - dwór murowany z pocz. XX w., pozostałości parku i aleja kasztanowo - lipowa), Sitaniec Wolica (pozostałość dawnego folwarku Ordynacji Zamojskiej - rządcówka, ogród uŝytkowo-ozdobny otoczony kasztanowcami, figurka N. M. Panny), śdanów (zespół dworski) i śdanówek (pozostałości zespołu dworskiego - rządcówka, pozostałości parku). Historia rodu wywarła silny wpływ na kulturę w gminie. Niedaleko wsi Sitaniec stoi okrągły kopiec czy raczej kurhan, zwany przez miejscową ludność Łysą Górą. Według legendy jest to mogiła hetmana wojsk kozackich Bohdana Chmielnickiego, który w 1648 r. prowadził oblęŝenie Zamościa. W maju 1657 r. kurhan miało usypać czapkami Kozaków. Kolejne liczne w gminie podania dotyczą miejsc sakralnych, np. w miejscowości Lipsko-Polesie stoi kapliczka na wodzie, w miejscu gdzie ok. XVII wieku miejskiej dziewczynie ukazał się starzec wskazujący źródło z leczniczą wodą. Bogate walory środowiska przyrodniczego i kulturowego mogą stanowić podstawę do rozwoju róŝnych form turystyki. Niezbędnym warunkiem w tym zakresie są jednak lokalne uregulowania prawne (w zakresie ochrony zabytków) oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej na terenie gminy i prowadzenie skutecznych działań promocyjnych.

16 SPOŁECZEŃSTWO DEMOGRAFIA W gminie zameldowanych jest osób (z czego osoby faktycznie zamieszkują na terenie gminy). Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat odnotowuje się trwały wzrost liczby ludności (o ponad 200 osób rocznie). Długoterminowe prognozy demograficzne wskazują na dalszy wzrost liczby ludności (związany głównie ze zjawiskiem suburbanizacji) osiągający w roku 2015 liczbę osób. Wykres 1. Liczba ludności zameldowanej w gminie w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US Wzrost liczby ludności spowodowany jest głównie migracjami krajowymi a zwłaszcza suburbanizacją - przenoszeniem się osób z powiatu grodzkiego Zamość (w 2006 roku ubyło w Zamościu ponad 200 mieszkańców). Niestety nie ma oficjalnych danych mówiących o emigracji zarobkowej mieszkańców za granicę. Ocenia się, Ŝe zjawisko to jest powszechne i moŝe dotyczyć nawet 5% mieszkańców gminy (głównie ludzi młodych). Wykres 2. Przyrost naturalny i migracje w gminie Zamość Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US

17 17 WIEK I STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW Gmina ma stosunkowo korzystną strukturę wiekową. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym utrzymuje się na stałym poziomie (14-15%) i jest niŝszy od średniej w województwie (16%). Fakt ten spowodowany jest migracjami osób pracujących w Zamościu, zabudowujących tereny gminne budownictwem jednorodzinnym. Kształtowanie się struktury wiekowej na przestrzeni ostatnich lat przedstawia wykres 3. Wykres 3. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US Niski przyrost naturalny wpływa niekorzystnie na kształtowanie się tzw. wskaźnika obciąŝenia demograficznego mierzonego udziałem ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym. Jednak napływ ludności w wieku produkcyjnym powoduje, Ŝe wskaźnik ten od kilku lat maleje i w roku 2006 osiągnął wartość 61,7 osób (porównywalną ze średnią wojewódzką niecałe 63 osoby). RównieŜ korzystnie kształtuje się struktura wykształcenia ludności gminy. Bliskość środowiska akademickiego w Zamościu dodatnio oddziałuje na potrzeby kształcenia. Według danych spisu powszechnego, odsetek osób z wyŝszym wykształceniem kształtuje się w gminie na poziomie 6% (w województwie 8%), zaś wykształceniem średnim legitymuje się 31% ludności (przy 23% średnio w województwie). Najliczniejsza grupa jest reprezentowana przez osoby z wykształceniem podstawowym 35%. Strukturę wykształcenia ludności w gminie przedstawia wykres 4.

18 18 Wykres 4. Struktura wykształcenia ludności gminy Zamość Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US GOSPODARSTWA DOMOWE ORAZ ŹRÓDŁA ICH UTRZYMANIA Ogółem w gminie jest gospodarstw, w tym to gospodarstwa rolne. Tylko niecałe 15% utrzymuje się z pracy w rolnictwie, przy ponad 50% udziale gospodarstw utrzymujących się ze źródeł zarobkowych. Natomiast pozostała część gospodarstw domowych (46%) utrzymuje się głównie z emerytur (ponad 15% z emerytur pracowniczych i prawie 10% z emerytur rolniczych), rent (16%), zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków społecznych (ok. 2%). Wykres 5. Główne źródła utrzymania gospodarstw domowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US Ponad 45% gospodarstw domowych utrzymujących się z dochodów niezarobkowych, co moŝe wskazywać na socjalny charakter lokalnej gospodarki, lecz udział osób korzystających z pomocy społecznej w gminie (około 10% mieszkańców) nie wskazuje na fakt istnienia znacznego poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Średni poziom zarobków mieszkańców gminy wynosi nieco ponad 85% średniej krajowej, tylko u 10% rodzin nie przekracza ustawowego progu finansowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

19 19 WARUNKI MIESZKANIOWE Na ogólną liczbę mieszkania w gminie, ponad 70% wyposaŝona jest w łazienkę i ustęp spłukiwany. Średnio co czwarte mieszkanie nie posiada centralnego ogrzewania, a największym problemem pozostaje w dalszym ciągu dostęp do gazu sieciowego. Wykres 6. Liczba mieszkań zaopatrzonych w niezbędne warunki sanitarno-ciepłownicze Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US LOKALNY RYNEK PRACY Na koniec 2006 roku liczba zatrudnionych w gminie kształtowała się na poziomie osób. Stosunkowo niewielka liczba osób zatrudnionych wynika między innymi z faktu, Ŝe obecnie obowiązująca statystyka nie obejmuje osób pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, podmiotach gospodarczych o liczbie zatrudnionych do 9 osób oraz osób dojeŝdŝających do pracy w Zamościu. Wykres 7. Liczba zatrudnionych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US

20 20 Małej liczbie zatrudnionych w gminie towarzyszy stosunkowo korzystna struktura zatrudnienia. Najwięcej miejsc pracy (niecałe 50% - bez rolnictwa indywidualnego) jest w sektorze usług rynkowych, tylko niecałe 25% zatrudnionych jest w sektorze usług nierynkowych, gdzie pracodawcami są głównie instytucje uŝyteczności publicznej, finansowane ze środków budŝetu państwa (urzędy wraz z podległymi jednostkami, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, itd.). Zdecydowanie zbyt mało miejsc pracy jest w sektorze przemysłowym (niecałe 30%). Wykres 8. Liczba zatrudnionych w podziale na sektory łącznie z rolnictwem indywidualnym Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US Na terenie gminy brak firm zatrudniających duŝą ilość osób. Wśród największych pracodawców są takie firmy jak: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., Zamość - Bortatycze (341 os.) Zakład Budowlano-Drogowy ZAWAR Sp. z o.o., branŝa budowlana - Sitaniec (79 os) Beata Piekarnia Sarzyński Jan, piekarnia i sklepy spoŝywcze - śdanówek (60 os.) Z.W. TEK-FOL Zakład Pracy Chronionej W. Szewczuk, M.Bakuniak Sp. j., produkcja opakowań tekturowych i foliowych, Sitaniec (50 os) P.U.P. DREWROL S.c., obróbka drewna, Lipsko (31 os) P.W. INTERKRES Sp.j., produkcja mebli tapicerowanych Sitaniec (30 os) ATM Meble Repeccy, zabudowa wnętrz - śdanów (25 osób) Park Sp. z o.o. Hotel Artis - Sitaniec (22 os) Zakład Budowlano-Transportowy DROG MOST, branŝa budowlana - Mokre (22 os) Zakład Mechaniczny Nowak, naprawa maszyn Kalinowice (21 os) P.P.H. Granbud, produkcja i montaŝ wyrobów z kamienia - ChyŜa (20 os) P.P. Almet Sp.j., stolarka okienna i drzwiowa - śdanów (18 os) ZEPART Sp.j., produkcja pokryć dachowych i elewacyjnych - Skokówka (14 os) Giełda Usługowo-Handlowa - branŝa rolno - spoŝywcza Kalinowice (6 osób) Agencja Konsultingowa Usługowo-Handlowa Józej Demendecki, Gościniec Magnat - Kalinowice (5 os) Stadnina Koni Małopolskich Tarka, gospodarstwo agroturystyczne - Wólka Wieprzecka (3 os).

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Łącko

Plan rozwoju wsi Łącko Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r. Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.12/ 429 94 61 Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 Grudzień, 2010 r. TYTUŁ OPRACOWANIA: POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK Załącznik do uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 marca 2008r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK DALEKIE-TARTAK CZERWIEC 2006 r. MIEJSCOWOŚĆ: DALEKIE-TARTAK GMINA: BRAŃSZCZYK POWIAT:

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - wstępny projekt - Olsztyn,maj 2006 r. Spis treści 1. Wstęp... 2. Diagnoza sytuacji społeczno

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POBIEDZISKA Pobiedziska 2011 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW Załącznik do uchwały Nr XVII/185/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 kwietnia 2008r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA na lata 2007-2013 URZĄD MIEJSKI 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29 Urząd Miejski, 49-200

Bardziej szczegółowo