Sposoby finansowania badań naukowych. Prof. Maciej Banach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposoby finansowania badań naukowych. Prof. Maciej Banach"

Transkrypt

1 Sposoby finansowania badań naukowych Prof. Maciej Banach

2 Otwarte konkursy NCN PRELUDIUM 14 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora Okres realizacji: 12, 24, 36 miesięcy Maksymalna wysokość finansowania: 70 tys. zł/12 mies. 140 tys. zł /24 mies. 210 tys. zł/36 mies. Maksymalna liczba wykonawców: 3 osoby (kierownik projektu/opiekun naukowy/ewentualny wykonawca) Beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun naukowy lub promotor Zakup aparatury naukowo-badawczej do 30% wysokości wnioskowanych środków Do 1,5 tys. zł miesięcznie na wynagrodzenia Maksymalna wysokość kosztów pośrednich 40% (bez kosztów aparatury) Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

3 Otwarte konkursy NCN OPUS 14 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów Okres realizacji: 12, 24, 36 miesięcy Miesięczne limity wynagrodzeń: Brak dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje Budżet całego konkursu wynosi zł swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli Koszty pośrednie w wysokości maksymalnie 40% (bez wynagrodzeń etatowych: kosztów aparatury) Aparatura: maksymalnie 150 tys. dla HS i 500 tys. dla ST i NZ Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r. 3 tys. zł dla jednej osoby; 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu; 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;

4 Otwarte konkursy NCN MINIATURA 1 konkurs na sfinansowanie pojedynczego działania naukowego, m.in. badania wstępnego, badania pilotażowego, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego, wyjazdu konferencyjnego, konsultacji naukowych, innych Stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem Osoby, które nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki Zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku Budżet projektu: od zł do zł Realizacja zgłoszonego pojedynczego zadania badawczego może trwać do 12 miesięcy Koszty pośrednie w wysokości maksymalnie 10% Termin składania wniosków: 31 grudnia 2017 r.

5 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Konkurs TEAM: Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach. Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył zł. W programie TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy. Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r. 15 stycznia 2018 r.

6 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Konkurs TEAM-TECH: Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki. Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył zł. W przypadku jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programu TEAM-TECH obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera gospodarczego. Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r. 15 stycznia 2018 r.

7 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Konkurs TEAM-TECH Core Facility: Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowobadawczej. Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. Oczekiwanym rezultatem programu jest stworzenie jednolitych zasad dostępu do infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych odbiorców. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wys. ok zł. Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r. 15 stycznia 2018 r.

8 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Konkurs FIRST TEAM: Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat). W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył zł. W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Termin składania wniosków: 8 stycznia 2018 r. 5 marca 2018 r.

9 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie Strategiczne programy badawcze dla gospodarki zakończenie naboru wniosków: 29 grudnia mln zł I kwartał mln zł Typ projektów: badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe związane z rozwiązaniem problemu technologicznego zgłoszonego przez przedsiębiorcę Typ Beneficjenta: konsorcjum jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych

10 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie Projekty aplikacyjne Zakończenia naboru wniosków - 18 grudnia 2017 Finansowanie mln zł Typ projektów: badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorca Typ Beneficjenta: konsorcjum złożone z nie więcej niż 5 podmiotów: jednostek naukowych i przedsiębiorców, w którym liczba przedsiębiorców stanowi co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum konkursowym

11 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Zakończenie naboru wniosków grudzień 2017 Finansowanie zł Typy projektów: 1.Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na poziomie UE. 2.Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych. 3.Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia

12 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1. Programy profilaktyczne: Nabór - listopad 2017 r. Finansowanie: 15 mln zł dotyczy nadciśnienia tętniczego - 20 mln zł dotyczy nowotworów płuc. Typy projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Typ beneficjentów: Uczelnie medyczne, Szpitale kliniczne, Instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia Inne podmioty posiadające potencjał do wdrażania programów profilaktycznych.

13 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Zakończenie naboru wniosków 10 styczeń 2018 Finansowanie 470 mln zł Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną Typy projektów - Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B,A2C) - Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych

14 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Typ beneficjenta: Jednostki administracji rządowej, Podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane ( z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy) Sądy i jednostki prokuratury, Partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami Partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

15 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Poddziałanie Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Celem realizacji poddziałania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości ISP, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania Typy projektów: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych Zakończenie naboru wniosków 15 styczeń 2018 Finansowanie - 61 mln pln Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Zakończenie naboru wniosków 30 listopada 2017 Finansowanie mln pln

16 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Poddziałanie Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Typ beneficjenta - Centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej ( dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich - Jednostki naukowe - Partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami - Partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi

17 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Oś priorytetowa VII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Nabór wniosków IV kwartał 2017 r. Finansowanie EUR Typy projektów: 1.budowa, przebudowa, remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami 2.zakup wyrobów medycznych, wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych Typy beneficjentów: W ramach projektów dotyczących wsparcia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej: - podmioty wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o działalności leczniczej) W przypadku pozostałych projektów -podmioty lecznicze działające jako przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o działalności leczniczej), - lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej Z wyżej wskazanych typów beneficjentów wyłączone są podmioty, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

18 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Oś priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Rozpoczęcie naboru - IV kwartał 2017 Finansowanie -692 tys. euro/720 tys. euro Typy projektów: Wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, w tym działania zwiększające zgłaszalności na badania profilaktyczne w szczególności choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, choroby kostno-mięśniowe, choroby układu oddechowego, choroby psychiczne, obejmujące w szczególności: 1. Niezbędne usługi zdrowotne, 2. Zwrot kosztów dojazdów na badania i opieki nad osobami zależnymi, którymi opiekują się uczestnicy realizowanych działań, 3. Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, 4. Działania informacyjno edukacyjne skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ, zakupu sprzętu(tylko w uzasadnionych przypadkach)

19 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Oś priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Typy beneficjentów: Wszystkie podmioty- z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, podmioty lecznicze, inne niż wymienione wskazane w ustawie o działalności leczniczej, instytuty badawcze, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, legitymujące się doświadczeniem. Ponadto Instytucja Zarządzająca będzie stosować ograniczenia wynikające z wytycznych opracowanych na poziomie krajowym, jak również może ograniczyć katalog beneficjentów w ramach poszczególnych programów kierując się ich specyfiką.

20 Możliwości aplikowania w konkursie europejskim Horyzont2020

21 Wstępna wersja Programu Pracy na lata w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan w programie Horyzont2020 Topic: Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities SC1-BHC Type of Action: Research and Innovation action Deadline: 02 October 2018 (first stage), 16 April 2019 (second stage) Budget (EUR million): Scope: Proposals should identify and validate causative mechanisms (e.g. molecular, genetic, correlative, drug-drug interaction) combining mental and physical disorders through the integration of basic, pre-clinical and/or clinical research. Applicants should prove the relevance of the identified mechanisms for co-morbid development. Where pertinent, development of biomarkers and other technologies for diagnosis and monitoring of comorbid conditions in patients is encouraged. A purposeful exploitation of existing data, biobanks, registries and cohorts is expected, but does not exclude generation of new data. Sex and gender aspects, age, socio-economic, lifestyle and behavioural factors and any other non-health related individual attributes should be taken into consideration. SME participation is strongly encouraged.

22 Topic: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for complex disorders SC1- BHC Type of action: Research and Innovation action Deadline: 02 October 2018 (first stage), 16 April 2019 (second stage) Budget (EUR million): Scope: Research should aim to understand at systems level the pathophysiology of a disorder in groups of patients responding well or poorly to particular therapies and further develop combinatorial therapies tailored to the needs of individuals or stratified patient groups. Projects should focus on already available and/or authorised therapies and have access to standardized biobank samples derived from retrospective or currently running clinical studies. These patient samples should be re-analysed with modern high-throughput technologies. The existing and newly produced data should be integrated using systems approaches, which could combine sub-cellular/cellular and/or organ level in-silico models and network analysis as appropriate, and used to build more sophisticated computational frameworks to predict patient responses to combinatorial therapies. These predictions should be validated in pre-clinical and clinical studies taking into account sex and gender differences. Funding of late stage clinical trials is not within the scope of this topic.

23 Topic: Exploiting research outcomes and application potential of the human microbiome for personalised prediction, prevention and treatment of disease SC1-BHC Type of Action: Research and Innovation action Deadline: 18 April 2018 Budget (EUR million): Scope: The aim is to achieve understanding of balanced states of health and on that basis to deliver personalised approaches and clinical tools for predicting and preventing diseases. Proposals should integrate and use high quality microbiome, metabolome and other -omics data produced by large scale international initiatives. They should combine and expand these data with approaches including disease-oriented functional analysis, endogenous and exogenous factors, innovative imaging, functional, structural and lifestyle, ageing, dietary data, environmental data, mental disorders and/or any other comorbidity.

24 Topic: Rare Disease European Joint Programme Cofund SC1-BHC Type of action: COFUND (European Joint Programme) Deadline: 18 April 2018 Budget (EUR million): Scope: The overall objective is to implement a European Joint Programme (EJP) Cofund for Rare Diseases which would create a research and innovation pipeline "from bench to bedside" ensuring rapid translation of research results into clinical applications and uptake in healthcare for the benefit of patients. The initiative should follow the policies and contribute to the objectives of the International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC). The specific objectives of the EJP Cofund are to improve integration, efficacy, production and social impact of research on rare diseases through the development, demonstration and promotion of sharing of research and clinical data, materials, processes, knowledge and knowhow, and to implement and further develop an efficient model of financial support for research on rare diseases including basic, clinical, epidemiological, social, economic, and health service research.

25 Topic: ERA-NET to support the Joint Programming in Neurodegenerative Diseases strategic plan (JPND) SC1-HCO Type of Action: ERA-NET Cofund Deadline: 18 April 2018 Budget (EUR million): 5.00 Scope: Proposals should pool the necessary financial resources from participating national or regional research programmes in the area of neurodegenerative diseases research by implementing a transnational joint call for proposals resulting in grants to third parties with EU co-funding, with a view to scale-up the implementation of the JPND Research Strategy. Proposers are requested to also implement other joint activities, including training and additional joint calls without EU cofunding.

26 Topic: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate change and other factors SC1-BHC Type of action: Research and Innovation action Deadline: 16 April 2019 Budget (EUR million): Scope: It is expected that proposals develop the technology to allow the pooling, access, analysis and sharing of relevant data, including next generation sequencing, the innovative bio-informatics and modelling methodologies that enable risk modelling and mapping; and the analytical tools for early warning, risk assessment and monitoring of (re-)emerging infectious disease threats.

27 Topic: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment and/or cure of infectious diseases SC1-BHC Type of action: Research and Innovation action Deadline: 02 October 2018 (first stage), 16 April 2019 (second stage) Budget (EUR million): Scope: Proposals should test emerging concepts in drug and/or vaccine development in order to address the problem of antimicrobial drug resistance and to optimize therapeutic, curative or preventive measures against infectious diseases of major concern for Europe. Proposals should capitalize on knowledge of the role of host factors, immune-modulators or of host-pathogen interactions influencing disease outcome that can be utilized to strengthen the response to treatment or prevention measures. This should lead to new enhanced therapies, cures and/or preventive measures. Differences in factors such as age, gender and genetic variation among the human population should be taken into consideration.

28 Topic: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Scaling-up of evidence-based health interventions at population level for the prevention and management of hypertension and/or diabetes SC1-BHC Type of action: Research and Innovation action Deadline: 18 April 2018 Budget (EUR million): Scope: Proposals must focus on the scale-up of interventions at population level for hypertension and/or diabetes prevention and/or management in LMIC, and/or in vulnerable populations in HIC. Proposals addressing comorbidities with either hypertension or diabetes, including between them, are encouraged. Proposals must align with commitments or planned commitments at a regional or country level to implement evidence-based interventions (including evidence of costeffectiveness and affordability) across health or other sectors. Policymakers, intervention payers (excluding research funding agencies), researchers (including local researchers), implementers and beneficiaries should be involved at all stages of the intervention development and implementation design to identify the challenges to intervention delivery in real settings.

29 Topic: Implementation research for maternal and child health SC1-BHC Type of Action: Research and Innovation action Deadline: 02 October 2018 (first stage), 16 April 2019 (second stage) Budget (EUR million): Scope: Proposals should focus on implementation research for improving maternal and child health with a focus on the first '1000 days' from pregnancy until two years of age. This research can take place in either high income countries or low and middle income countries, or in a combination thereof.

30 Topic: Mental health in the workplace SC1-BHC Type of Action: Research and Innovation action Deadline: 02 October 2018 (first stage), 16 April 2019 (second stage) Budget (EUR million): Scope: Proposals should develop and implement intervention(s) that an employer/organization can take to promote good mental health and prevent mental illness in the workplace. These interventions can be newly developed or improvements on existing ones. They should address challenges in mental health in the workplace in the EU. The interventions should be assessed in terms of direct and indirect individual and collective health outcomes and cost-effectiveness, implementation facilitators and barriers.