Formy i źródła finansowania samorządu gminnego w Polsce po 2004 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formy i źródła finansowania samorządu gminnego w Polsce po 2004 roku"

Transkrypt

1 Formy i źródła finansowania samorządu gminnego w Polsce po 2004 roku Samorząd gminny w Polsce musi realizować określone zadania. Do zadań realizowanych przez podsektor samorządowy, uszczegółowionych na podstawie kryterium przynależności, należy zaliczyć zadania własne, zadania zlecone oraz zadania powierzone (porozumienia). Zadania własne to zadania służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania własne gminy mogą realizować za pośrednictwem własnych jednostek organizacyjnych albo za pośrednictwem jednostek pomocniczych 1. Drugi rodzaj zadań to zadania zlecone, które są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na mocy obowiązującego prawa, lecz nie tracą swego charakteru zadań z zakresu administracji państwowej. Zadania zlecone nie są wykonywane samodzielnie przez gminy 2. Oprócz zadań własnych oraz zleconych, istnieje grupa zadań powierzonych (porozumienia). Zadania te gminy przyjmują do realizacji na podstawie umowy. Mogą to być także zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienia określają zakres, wielkość oraz sposoby rozliczania realizowanych zadań. Każda jednostka samorządu terytorialnego może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Obecny system charakteryzuje się decentralizacją częściową zadań oraz odpowiadającą mu częściową decentralizacją zasileń finansowych z ograniczonymi możliwościami wykorzystania instrumentów dostępnych na runku finansowym. Zawsze zadania realizowane przez państwo mają służyć społeczeństwu, pomimo że mogą być realizowane za pośrednictwem różnych podmiotów, zarówno rządowych, jak i samorządowych 3. Realizacja zadań gminy wymaga nakładów finansowych. W proces ten jest włączony zarówno kapitał publiczny, jak i prywatny. Całość zasobów składa się na system finansowania jednostek samorządu terytorialnego. System finansowania jednostek to ogół zasad, reguł, decyzji, narzędzi oraz instytucji obowiązujących w danym kraju, a 1 Art. 166 ust. 1 Konstytucji RP. 2 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s B. Filipiak, Strategie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 12.

2 ustanowionych w celu stworzenia warunków oraz środków niezbędnych do zaopatrzenia w kapitał, który umożliwi funkcjonowanie oraz realizację postawionych przed jednostkami zadań 4. Na system finansowania składają się takie elementy jak: 1) Źródła finansowania, wewnętrzne lub zewnętrzne, związane z kierunkiem przepływu kapitału, jego pochodzeniem albo kreacją; 2) Instrumenty finansowe, które określają sposób postępowania, techniki, zasady albo środki służące uzyskaniu oraz realizacji zapotrzebowania na środki finansowe; 3) Sposoby finansowania, czyli formy, możliwości albo środki pozyskania kapitału na realizację konkretnego zadania przez gminę. Obowiązujący w Polsce system finansowania oparty jest na następujących głównych funduszach publicznych: Dochodach własnych; Dotacjach; Subwencjach; Środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z innych źródeł zagranicznych. Podstawową kategorią dochodów są dochody własne, posiadające charakter cykliczny, wynikający z prawa. Dochodami własnymi gmin są m.in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowy od osób prawnych, które stanowią dochód budżetu państwa, a także wpływy z podatku leśnego, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wpływy z podatku od spadków oraz darowizn, wpływy z podatku od posiadania psów, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dochody z majątku gminy, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i wpłaty od zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy i inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Poza dochodami własnymi gmina posiada także subwencje wyrównawcze z budżetu państwa, które mają na celu 4 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 57.

3 wyrównanie różnic, które wytworzyły się między gminami najbogatszymi oraz najbiedniejszymi i dotacje celowe, które służą do finansowania określonych zadań 5. Gmina poza dochodami posiada również wydatki, którymi są zadania publiczne, mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadaniami tymi są m.in. zadania związane z oświatą, z zaopatrzeniem w energię elektryczną oraz cieplną, z kanalizacją, z wodociągami, z usuwaniem oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych, z komunalnym budownictwem mieszkaniowym, z utrzymaniem czystości oraz porządku, z pomocą społeczną oraz ośrodkami i zakładami opiekuńczymi, z gospodarką terenami oraz ochroną środowiska, z utrzymaniem gminnych dróg i organizacji ruchu drogowego, z utrzymaniem porządku publicznego, z utrzymaniem obiektów administracyjnych i utrzymaniem gminnych obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, ale także z rozpowszechnianiem kultury w gminie (biblioteki komunalne i inne placówki upowszechniania kultury). Czasami, gdy wydatki gminy są o wiele większe niż dochody gmina może się zadłużyć, lecz wysokość zadłużenia jest ograniczona ustawowo do 60% dochodów budżetowych w danym roku. Taka sytuacja nazywana jest deficytem budżetowym, w przypadku wystąpienia deficytu część wydatków musi być pokryta z przychodów 6. Budżet gminy to roczny plan finansowy dochodów oraz wydatków jednostki samorządu terytorialnego, a także przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Konstrukcja treści budżetu wyznaczona jest przez zbiór zasad budżetowych, wśród których najważniejsze to zasady: jedności, jawności, uprzedniości, równowagi oraz szczegółowości. W zasadzie jedności gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Z kolei w zasadzie jawności gospodarka finansowa gminy jest jawna. Natomiast w zasadzie uprzedniości gmina zobowiązana jest uchwalić budżet do końca roku budżetowego poprzedzającego rok budżetowy. W zasadzie szczegółowości budżet jest uchwalony oraz sporządzony ze szczególnym podziałem dochodów i wydatków budżetowych. W zasadzie równowagi budżetowej gminy muszą podjąć wszystkie kroki, mające na celu doprowadzenie do zachowania równowagi budżetowej w każdym stadium prowadzenia gospodarki budżetowej. Od 1 stycznia 2004 roku podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządy terytorialnego stanowi ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek 5 S. Owsiak, dz. cyt., s Tamże, s. 354.

4 samorządu terytorialnego 7, która zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach Wprowadzone zmiany wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego odnosiły się po raz pierwszy do ustalenia subwencji ogólnej, a także dotacji celowych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na 2004 rok. Rozwiązania, które zostały przyjęte w tej ustawie miały na celu zwłaszcza dalszą decentralizację zadań oraz środków publicznych, wzrost ekonomicznej odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego na drodze wzrostu udziału dochodów własnych w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego, większego związania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki kraju oraz rozbudowę możliwości absorpcji funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności 9. Ustawa obowiązująca od 1 stycznia 2004 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła zmianę sposobu finansowania licznych zadań publicznych, które są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wcześniejsze dotacje celowe z budżetu państwa, które były przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na dofinansowanie oraz finansowanie bieżących zadań własnych zostały zastąpione subwencją ogólną z budżetu kraju oraz zwiększonymi dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowym źródłem finansowania zadań, które realizują jednostki samorządu terytorialnego została subwencja ogólna oraz dochody własne, natomiast dotacje celowe zaczęły spełniać rolę uzupełniającą. Zróżnicowanie dochodowe różnych gmin jest znaczne, natomiast zadania przez nie realizowane są podobne, a nawet często jednakowe. Czasami gminy z własnych dochodów nie są w stanie realizować swoich zadań, ponieważ zgromadzone fundusze nie są wystarczające. W celu umożliwienia wszystkim gminom odpowiedniego funkcjonowania, co jest równoznaczne z zaspokojeniem potrzeb społeczno-ekonomicznych mieszkańców Ministerstwo Finansów przyznaje mniej zamożnym gminom subwencję ogólną. Jej celem jest zminimalizowanie dysproporcji w dochodach i stopniu infrastruktury gospodarczej oraz społecznej. 7 Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 z późn. zm. 9 M. Korolewska, Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa, Informacje BSiE nr 1164 (IP 108G), s

5 Subwencja ogólna, która jest zewnętrznym źródłem dochodu gminy, składa się z trzech głównych części 10 : 1. Subwencji wyrównawczej, która obejmuje kwotę podstawową i kwotę uzupełniającą; 2. Subwencji równoważącej; 3. Subwencji oświatowej. Subwencja to swego rodzaju transfer środków finansowych z budżetu kraju do budżetu części jednostek samorządu terytorialnego w celu zminimalizowania niedoborów finansowych. Subwencja posiada następujące cechy charakterystyczne: Nieodpłatność jednostka samorządu terytorialnego w zamian za uzyskanie subwencji z budżetu kraju nie musi świadczyć żadnych usług na rzecz Skarbu Państwa; Bezzwrotność odpowiednio przyznana subwencja nie podlega zwrotowi do budżetu kraju, jednak nie wyklucza to zwrotu nienależnie pobranej subwencji; Ogólność subwencja jest skierowana na finansowanie ogółu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; Ogólny raz uzupełniający charakter; Swoboda dysponowania tymi środkami przez władze jednostki samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna będąca źródłem dochodów gminy spełnia trzy główne funkcje 11 : Jest formą uzupełniania dochodów określonej jednostki samorządu terytorialnego; Jest źródłem selektywnego wspierania określonych gmin, które posiadają ograniczony dostęp do źródeł dochodów własnych (funkcja ta dotyczy głównie wpłat, które są pobierane od zamożniejszych gmin, mających na celu zwiększenie puli środków budżetu kraju, które są przekazywane w formie subwencji); Stanowi instrument, który ma na celu ułatwienia utrzymania bieżącej płynności jednostek samorządu terytorialnego. Poza ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 15 listopada 2003 roku regulacją, która stanowi regulację prawną dotyczącą subwencji, szczególnego 10 A. Świrska, Subwencje jako źródło dochodów gminy, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 65/2008, s A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu gminy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s

6 znaczenia nabiera również art. 55 ustawy o samorządzie gminnym 12, ponieważ znajdują się w nim ważne uregulowania dotycząca zobiektywizowanego trybu przyznawania tejże subwencji. Kryteria związane są z ustaleniem wysokości oraz rozdzielania subwencji na rzecz gmin zgodnie z ustalonymi zasadami. Ustawa o finansach publicznych również dotyczy w pewnym zakresie subwencji. Zgodnie z tą regulacją prawną, zamieszczenie w budżecie kraju wydatków, które są przeznaczone na subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego może stanowić podstawę roszczeń samorządów względem Skarbu Państwa. W związku z tym subwencja jest z jednej strony źródłem dochodów określonej jednostki samorządowej, z kolei z drugiej stanowi określone świadczenie Skarbu Państwa wobec samorządu, którego roszczeń można dochodzić przed sądem cywilnym 13. W tabeli 1 zaprezentowano ostateczne kwoty subwencji, które zostały wypłacone gminom w latach , a więc do momentu obowiązywania znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tabela 1 Ostateczne kwoty subwencji dla gmin w latach (mln zł wartości nominalne) Wyszczególnienie Subwencja wyrównawcza: kwota podstawowa kwota uzupełniająca Subwencja równoważąca Subwencja oświatowa Razem Źródło: A. Świrska, Subwencje jako źródło dochodów gminy, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 65/2008, s W 2006 roku rozpoczęto w Polsce przygotowania do wdrożenia budżetu zadaniowego. W latach prace te były realizowane przez nowo utworzony w Kancelarii Prezesa 12 Dz. U. z 1990 r. Nr 142, poz z późn. zm. 13 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 144.

7 Rady Ministrów Departamentu Budżetu Zadaniowego, współpracujący z Ministerstwem Finansów. Od 2008 roku wdrożenie budżetu zadaniowego koordynuje Departament Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Pierwsza wersja budżetu zadaniowego podsektora rządowego została przygotowana na 2008 rok, niemniej jednak budżet ten jest projektem wieloletnim, o perspektywie realizacji sięgającej 2013 roku 14. Zwieńczeniem przygotowań do wdrożenia budżetu zadaniowego było uchwalenie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 15, która usankcjonowała wejście w życie budżetu w układzie zadań, którego efektywność oraz skuteczność podlega kontroli z wykorzystaniem mierników stopnia realizacji celów. Spośród innych zmian w przepisach o finansach publicznych dokonanych nową ustawą warto jeszcze wyróżnić ustanowienie agencji wykonawczych nowej kategorii podmiotów sektora finansów publicznych, których mechanizmy działania mają być zbieżne z tymi charakteryzującymi brytyjskie agencje wykonawcze, powoływane w połowie lat osiemdziesiątych minionego wieku 16. Artykuł 216 ustawy o finansach publicznych z 2009 zawiera regulacje dotyczące źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego (ust. 1), a także przeznaczenia wydatków budżetów samorządowych (ust. 2). Różnicą w stosunku do wcześniej obowiązującej ustawy jest dodanie do katalogu wydatków programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa EFTA oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym również gmin, można klasyfikować z uwzględnieniem postanowień Konstytucji RP, ustawodawstwa zwykłego oraz poglądów doktryny. Ramowa klasyfikacja konstytucyjna, określona w art. 167 ust. 2 ustawy zasadniczej, wyróżnia dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, należne im w całości, oraz subwencje ogólne i dotacje przekazywane samorządom z budżetu państw. W zakresie źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych odsyła do odrębnej ustawy. Formy prawne tytułu dochodów określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z klasyfikacją sformułowaną w art. 3 tej ustawy dochody jednostki samorządowej dzieli się na: 14 T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2009, s Dz. U. Nr 157, poz M. Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 122.

8 Obligatoryjne, tj. dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, a także udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych; Fakultatywne, które mogą obejmować środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. W ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustawodawca, oprócz wskazania poszczególnych rodzajów dochodów przysługujących lub mogących zasilać budżety gmin, powiatów i województw samorządowych, określił też zasady ustalania, przekazywania i gromadzenia niektórych z nich. Do końca 2009 roku także poszczególne ustawy ustrojowe zawierały katalogi dochodów jednostek samorządu terytorialnego (w art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 17 i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 18. Ich zawartość jednak nie była skorelowana ze stosownymi postanowieniami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. To zapewne przesądziło o uchyleniu tych regulacji na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W uchwale budżetowej (w planie dochodów budżetowych) powinny być ujęte wszystkie planowane do uzyskania dochody gminy, przy czym część z nich ma charakter pewny (w sensie tytułów, w pewnym zakresie także kwot). Tak jest np. w odniesieniu do subwencji, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej lub inne zlecone ustawami oraz dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, udziału w podatkach dochodowych (PIT oraz CIT). Gminne jednostki samorządy terytorialnego muszą także zaplanować dochody z tytułu poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych 19. Jak pokazuje praktyka, problem pojawia się, gdy jednostka samorządu terytorialnego zaplanuje dochód, który jest nieszablonowy. Przykładowo, sąd administracyjny stwierdził, że jednostka samorządu terytorialnego nie może zaplanować w uchwale budżetowej/budżecie dochodów (wcześniej RIO stwierdziła nieważność w części dotyczących tych ustaleń) z tytułu działalności hotelarskiej i 17 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z poźn. zm. 18 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z poźn. zm. 19 A. Ostrowska, Dochody budżetu j.s.t. z dotacji [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s

9 restauracyjnej jej jednostki budżetowej 20. Uzasadniając to twierdzenie, wskazano, że statut tejże jednostki budżetowej nie przewiduje prowadzenia przez Ośrodek działalności w zakresie usług hotelarskich i restauracyjnych. Rozważanie zatem, czy teoretycznie gmina mogłaby poprzez tę jednostkę prowadzić tego typu działalność, jest zbędne. Już samo to niewadliwe ustalenie jest wystarczające do tego, by stwierdzić, że nie można uwzględnić w uchwale budżetowej dochodów, których realizacja zadań statutowych nie może wygenerować. W wyroku podniesiono także, iż jednostki budżetowe stanowią formę prawa budżetowego, a nie wykonywania działalności gospodarczej i mimo wyodrębnienia organizacyjnego, majątkowego i finansowego nie mają osobowości prawnej. Ponadto działalność hotelarska (i restauracyjna) nie stanowi zaspokajania/realizacji potrzeb wspólnoty. Ewentualna (dopuszczalna) działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego powinna zaś być nakierowana na potrzeby społeczne i użyteczność publiczną 21. Na tle takich tez zauważyć trzeba, że: sam fakt prowadzenia przez jednostki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego działalności odpłatnej nie może być podważany i nie zawsze musi oznaczać prowadzenie działalności gospodarczej pomimo zbieżności rodzaju wykonywanych usług z typowymi usługami komercyjnymi; brak posiadania przez jednostkę budżetową osobowości prawnej oraz fakt, iż zarządzany przez nią majątek jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, wskazuje jedynie na regułę, zgodnie z którą dochody pobierane przez jednostkę budżetową stanowią dochody budżetowe jednostki samorządu terytorialnego; z racji zakresu bądź rodzaju działalności jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego nie można wywodzić jeszcze, iż dane usługi nie służą realizacji zadań lokalnych/regionalnych o charakterze publicznym. Od momentu reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce jego system finansowy podlegał sukcesywnym, częstym zmianom, natomiast każda kolejna regulacja ustawowa dotycząca systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego miała z założenia charakter przejściowy. Odpowiednie zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, w tym samorządu gminnego, polega na optymalnym wykorzystywaniu źródeł finansowania ich zadań. Często jednak zdarza się, iż gminy mają niewystarczający poziom 20 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 8 września 2011 r., I SA/Ol 458/11, CBOSA. 21 Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2000 r., I SA/Gd 1997/99.

10 dochodów własnych i wtedy niezbędna jest pomoc państwa w zakresie wyrównywania sytuacji finansowej tych gmin. Środki pieniężne z budżetu kraju do budżetów jednostek samorządu terytorialnego są transferowane w formie subwencji ogólnej albo dotacji celowej. Rozróżnienie między tymi kategoriami pojęciowymi występuje jedynie na gruncie prawnym natomiast w ujęciu ekonomicznym obie formy wsparcia są klasyfikowane w budżecie państwa jako wydatki tego budżetu a po stronie budżetu samorządu terytorialnego jako jego dochody. Bibliografia: Akty prawne 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U Nr 78, poz. 483) 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966). 3. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach (Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z poźn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z poźn. zm.) Literatura 1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Filipiak B., Strategie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu gminy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

11 4. Lubińska T. (red.), Nowe zarządzanie publiczne skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa Ostrowska A., Dochody budżetu j.s.t. z dotacji [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Artykuły prasowe 1. Korolewska M., Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa, Informacje BSiE nr 1164 (IP 108G), s Świrska A., Subwencje jako źródło dochodów gminy, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 65/2008, s Czy potrzebujesz pomocy w pisaniu pracy? Zaufaj doświadczonym redaktorom z firmy Edu Talent! W 2012 roku z naszych usług skorzystało 1000 klientów, zaś w 2013 roku planujemy pomóc 2000 klientów. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez lata pracy, oraz dzięki opiniom naszych klientów stworzyliśmy niepowtarzalną ofertę pomocy dla studentów studiów: magisterskich, licencjackich, inżynierskich,

12 podyplomowych. Wszystko czego brakowało Państwu w ofertach innych firm zawarliśmy w naszej ofercie: Bezpłatne poprawki błędów, Gwarancja antyplagiatową (współczynnik 1: do 20%, współczynnik 2: do 5%), Niska przedpłata, Bezpłatna próbka na temat, który Państwa interesuje, Możliwość zapłaty w ratach, Możliwość obejrzenia części pracy przed zapłatą, Możliwość podpisania umowy, Bezpłatny spis bibliograficzny, Wykorzystanie najlepszych dostępnych książek i artykułów, Możliwość spotkania w siedzibie firmy w celu omówienia szczegółów. Masz trudny temat? Nie płać za przedłużenia sesji i powtarzanie roku. Odbierz bezpłatną próbkę i zamów pomoc w pisaniu pracy już teraz! Telefon: Dziedziny, w których się specjalizujemy na kolejnej stronie.

13 Pomagamy z następujących dziedzin: Administracja Analiza finansowa, Analizy rynków, Automatyka, Bankowość, Budowa maszyn, Budownictwo, Dziennikarstwo, Ekonomia, Elektrotechnika, Energetyka, Etnografia, Etyka, Filologia angielska, Filologia niemiecka, Filologia polska, Filologia rosyjska, Filozofia, Finanse publiczne, Fundusze unijne, Historia, Inżynieria materiałowa, Italianistyka, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Logistyka, Marketing, Metalurgia, Ochrona środowiska, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Politologia, Polityka społeczna, Prawo, Psychologia, Rachunkowość, Rehabilitacja, Resocjalizacja, Rusycystyka, Samorząd terytorialny, Socjologia, Stosunki międzynarodowe Telekomunikacja Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie talentami, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Odbierz darmową próbkę, a jeśli Ci się spodoba, zamów całość! Telefon:

Prawo budżetowe w JST

Prawo budżetowe w JST POWIAT WOŁOMIŃSKI Prawo budżetowe w JST Trener: Jacek Pietrucik E Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie. Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego Budżet jednostki samorządu terytorialnego Rozdział VII Konstytucji RP Art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

5.1. Własny potencjał dochodowy

5.1. Własny potencjał dochodowy Grupa dochodów własnych jst obejmujących podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy powiększyła się o dochody z udziałów w PIT i CIT oraz ze źródeł związanych ze środkami unijnymi. Zmiany w ustawie

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: podstawy prawne finansów lokalnych wykład IV

Przedmiot: podstawy prawne finansów lokalnych wykład IV Subwencje i dotacje j.s.t. Przedmiot: podstawy prawne finansów lokalnych wykład IV Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów rok akademicki 2012/2013 Wstęp - zakres wykładu -Subwencja ogólna

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr drugi, sem. 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok

Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok XXXIX Sesja Rady Gminy Oleśnica 10 grudnia 2013r. Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE cd. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2014 za najważniejsze uznano: - utrzymanie dochodów gminy,

Bardziej szczegółowo

Ludwik Węgrzyn Ekspert ZPP

Ludwik Węgrzyn Ekspert ZPP Deficyt w budŝetach powiatów środki na rozwój czy na realizację zadań bieŝących Ludwik Węgrzyn Ekspert ZPP Katowice, 25 lutego 2013r. Kilka słów wprowadzenia Samorząd terytorialny, w tym powiatowy, nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykład IIIa Źródła dochodów samorządu powiatowego

Wykład IIIa Źródła dochodów samorządu powiatowego Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład IIIa Źródła dochodów samorządu powiatowego Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu -Źródła dochodów w powiecie zgodnie z ustawami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo