Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020"

Transkrypt

1 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko

2 Spis treści Wstęp Uwarunkowania prawne prowadzenia polityki rozwoju regionalnego Założenia dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej na lata oraz zasad jej finansowania Identyfikacja źródeł finansowania i szacunkowa wysokość nakładów finansowych na realizację aktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego Nakłady jednostek samorządu terytorialnego na realizację strategii wynikające z szacunku ich potencjału inwestycyjnego Lata (stan faktyczny) Lata (prognoza) Środki na realizację strategii pochodzące z funduszy Unii Europejskiej Inne potencjalne źródła finansowania strategii rozwoju województwa Łączna kwota środków finansowych na realizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego Propozycja podziału szacowanych nakładów finansowych na główne dziedziny działań strategicznych Strategii rozwoju województwa podkarpackiego Dziedziny działań strategicznych strategii rozwoju województwa podkarpackiego Podział środków na poszczególne dziedziny działań strategicznych województwa podkarpackiego Wnioski Załącznik 1. Cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Bibliografia: S t r o n a

3 Wstęp Przedmiotem opracowania jest określenie ram finansowych aktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego. W tym celu dokonane zostało oszacowanie wielkości środków finansowych, którymi władze samorządowe województwa podkarpackiego będą mogły dysponować na rzecz finansowania działań rozwojowych w okresie realizacji Strategii rozwoju województwa. Następnie dokonano podziału środków finansowych na poszczególne dziedziny działań strategicznych wyznaczone w strategii regionu podkarpackiego. Regiony jako główne podmioty polityki regionalnej pełnią kluczową rolę w procesie jej realizacji. Do najważniejszych zadań samorządów województw należy zaliczyć: programowanie rozwoju regionalnego, zarządzanie rozwojem regionalnym, koordynowanie działań prorozwojowych realizowanych na terenie województwa i budowanie partnerstwa dla rozwoju regionalnego. Zarządzanie rozwojem dotyczy monitorowania, kontrolowania, oceniania postępów w realizacji priorytetów rozwojowych wyznaczonych w regionalnych dokumentach programowych i strategicznych. Funkcja ta obejmuje również zarządzanie finansowe dotyczące dysponowania środkami na rozwój regionalny. W pierwszej części opracowania, omówiono uwarunkowania prawne dotyczące realizacji polityki regionalnej, w tym konstruowania strategii rozwoju regionu oraz ram finansowych strategii. Ze względu na fakt, że rozwój regionalny w Polsce w dużej części finansowany jest poprzez instrumenty europejskiej polityki spójności, w drugiej części opracowania zostały omówione założenia polityki spójności Unii Europejskiej na lata Obecnie nie ma jeszcze uchwalonych dokumentów prawnych dotyczących założeń i zasad finansowania przyszłej polityki spójności. Dlatego też przewidywania, co do tych kwestii zostały oparte na propozycjach, zawartych w pakiecie legislacyjnym przedstawionym przez Komisję Europejską, obejmującym projekty rozporządzeń dotyczących założeń przyszłej polityki spójności i jej finansowania. W kolejnej części opracowania dokonana została identyfikacja źródeł finansowania i szacunkowa wysokość nakładów finansowych na realizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego. W tym celu zostały oszacowane nakłady jednostek samorządu terytorialnego na realizację strategii wynikające z ich prognozowanego potencjału inwestycyjnego a także nakłady na realizację strategii z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych i 3 S t r o n a

4 prywatnych, w ramach ich udziału w projektach finansowanych z funduszy europejskich. Dokonano także identyfikacji innych potencjalnych źródeł finansowania strategii rozwoju województwa. Część czwarta opracowania zawiera propozycję podziału szacowanych nakładów finansowych na poszczególne dziedziny działań strategicznych, wyznaczonych w Założeniach do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata Opracowanie zamykają wnioski końcowe. 4 S t r o n a

5 1. Uwarunkowania prawne prowadzenia polityki rozwoju regionalnego Zasady prowadzenia polityki rozwoju, w tym opracowywania strategii rozwoju województwa i konstruowania jej ram finansowych regulują stosowne przepisy prawne, w szczególności sformułowane w zapisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1, ustawy o samorządzie województwa 2 oraz ustawy o finansach publicznych 3. Tematyka ta podejmowana jest także w programowych dokumentach strategicznych, przede wszystkim w: Strategii Rozwoju Kraju 4, Narodowej Strategii Spójności 5 Regionalnego 6. i Krajowej Strategii Rozwoju W myśl zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przez politykę tę rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społecznogospodarczej i terytorialnej, w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Rozwój społecznogospodarczy jest pojęciem bardzo szerokim i wieloaspektowych, stąd też działania na rzecz jego stymulowania są bardzo różnorodne. Należą do nich działania w zakresie: ochrony środowiska; ochrony zdrowia; promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych; rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki; rozwoju miast i obszarów metropolitarnych; rozwoju obszarów wiejskich; rozwoju nauki i zwiększenia innowacyjności gospodarki, w tym rozwoju sektorów opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii; rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego; rozwoju zasobów ludzkich, w tym podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa, kwalifikacji obywateli, jak również zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz łagodzeniu jego negatywnych skutków; stymulowania powstawania nowych miejsc pracy; tworzenia i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej; wspierania i unowocześniania instytucji państwa; wspierania rozwoju przedsiębiorczości; wspierania wzrostu gospodarczego; zwiększania konkurencyjności gospodarki. 1 Ustawa z dnia 6 grudnia 26r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 26 r. Nr 227 poz. 1658, z poźn. zm. 2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, Dz. U. z 1998 r., Nr 91 poz. 576, z późn. zm. 3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 29 r. Nr 157, poz Strategia Rozwoju Kraju , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 13 lipca S t r o n a

6 Polityka rozwoju realizowana jest zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Politykę rozwoju prowadzi Rada Ministrów oraz jednostki samorządu terytorialnego (w tym wojewódzkie, powiatowe, gminne) w ramach ich kompetencji. Szczegółowe mechanizmy i sposoby realizacji polityki rozwoju określane zostają w polskich dokumentach strategicznych tj. krajowych strategiach rozwoju, strategiach sektorowych: horyzontalnych i branżowych, strategiach rozwoju województw i strategiach rozwoju lokalnego czyli powiatowych i gminnych. Podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju kraju oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić jest Strategia Rozwoju Kraju Jest ona nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Priorytetami strategicznymi zawartymi w niej są: wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; wzrost zatrudnienia i podniesienia jego jakości; budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; rozwój obszarów wiejskich; rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Strategia Rozwoju Kraju jest bardzo ściśle powiązana z założeniami europejskiej polityki spójności. W Polsce obecnie obowiązującym dokumentem określającym politykę spójności jest Narodowa Strategia Spójności, która została skonstruowana na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Misją Narodowej Strategii Spójności jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionów Polski i osiągnięcie większej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej z innymi krajami Unii Europejskiej. Założonym efektem jej realizacji ma być wzrost poziomu PKB, a także zwiększenie liczby nowych miejsc pracy i obniżenie stopy bezrobocia. Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wprowadziła obowiązek tworzenia dokumentu strategicznego odnoszącego się do polityki regionalnej prowadzonej na szczeblu krajowym, tj. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Określa ona uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regionalnego; politykę państwa wobec regionów i ich grup lub obszarów problemowych; zasady oraz mechanizmy współpracy oraz koordynację działań podejmowanych przez Radę Ministrów na poziomie krajowym z działaniami podejmowanymi przez samorząd terytorialny na poziomie regionu. Politykę rozwoju w regionach prowadzi samorząd wojewódzki. Podstawowym dokumentem strategicznym na poziomie regionalnym jest strategia rozwoju województwa. Uwzględnia ona zarówno przesłanki wynikające z europejskiej polityki spójności, jak i 6 S t r o n a

7 krajowej polityki rozwoju, w szczególności krajowej polityki rozwoju regionalnego, jak i zadania własne. W związku z tym realizacja strategii finansowo wspierana jest z europejskich funduszy strukturalnych, środków krajowych oraz środków gtfwłasnych jednostek samorządu terytorialnego. W myśl zapisów ustawy o samorządzie województwa, do jego głównych zadań związanych z realizacją polityki rozwoju należy: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim; pozyskiwanie i łączenie środków finansowych - publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli; racjonalne korzystaniu z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji; wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalnym wykorzystywaniem; promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Podstawowym narzędziem realizacji tej polityki jest strategia rozwoju województwa. Strategia ta zawiera wymagane elementy, tj. diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, opis celów strategicznych polityki rozwoju województwa, kierunki działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa, listę projektów infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia celów strategicznych rozwoju województwa oraz prognozę wysokości środków publicznych służących realizacji projektów. Samorząd województwa w oparciu o strategię rozwoju regionu, prowadzi politykę rozwoju na szczeblu województwa przede wszystkim przy pomocy programu operacyjnego. Finansowanie działań rozwojowych, określanych w strategii województwa odbywa się przy wykorzystaniu środków publicznych, jakie samorządy mają do dyspozycji. W myśl ustawy o finansach publicznych, dysponowanie finansami publicznymi wiąże się z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem. Do środków publicznych zalicza się: dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. 7 S t r o n a

8 2. Założenia dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej na lata oraz zasad jej finansowania Ze względu na fakt, że rozwój regionalny w Polsce w dużej części finansowany jest poprzez instrumenty europejskiej polityki spójności, przede wszystkim fundusze strukturalne, bardzo istotne, z punktu widzenia polskich regionów, są założenia co do realizacji polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania Na dzień dzisiejszy, nie obowiązują jeszcze żadne ostatecznie zatwierdzone dokumenty określające kształt polityki spójności po 2013 r., ale powstały już bardzo konkretne propozycje. W październiku 2011 r. Komisja Europejska przedłożyła do konsultacji tzw. pakiet legislacyjny polityki spójności na lata , zawierający propozycje jej realizacji w tym okresie oraz zasady i reguły funkcjonowania funduszy finansujących politykę spójności. Na podstawie dotychczasowych prac legislacyjnych oraz wyników konsultacji krajów Unii Europejskiej i prac nad poprawkami, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że polityka spójności realizowana w przyszłym okresie programowania, będzie w dużym stopniu zbieżna z projektami Komisji Europejskiej, a dokonywane poprawki nie zmienią zasadniczo przedstawionych przez nią założeń. Pakiet legislacyjny składa się z projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, tj.: - Rozporządzenia podstawowego, ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFRM), - Rozporządzeń szczegółowych, dotyczących poszczególnych funduszy, tzn. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), - Innych rozporządzeń regulujących politykę spójności, w tym: dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), dot. Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) oraz dot. Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych. Propozycje co do realizacji polityki spójności w nowym okresie programowania, tj. w latach wskazują, że ewolucja tej polityki konsekwentnie podążać będzie w 8 S t r o n a

9 kierunku podjętym już w poprzednim okresie programowania, tj. odchodzeniu od polityki wyłącznie prowyrównawczej na rzecz polityki prokonkurencyjnej. Taka tendencja rysowała się już w latach W zmianie celów polityki spójności widać wyraźnie tendencję do stopniowego przechodzenia od celów wyłącznie prowyrównawczych na rzecz celów i działań związanych z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej z 20 r. (zastąpionej później strategią Europa 2020). Uznano, że obok wspierania regionów opóźnionych w rozwoju, powinno się równocześnie dążyć do wzmacniania innowacyjności i konkurencyjności Unii w układzie globalnym. Polityka spójności nakierowana jest na działania proefektywnościowe, to znaczy, że preferuje rozwój takich dziedzin, które pobudzając rozwój gospodarek, zwiększając równocześnie ich konkurencyjność. Jej celem są obecnie nie tylko działania dążące do wyrównania poziomu rozwoju regionów, ale także związane z podnoszeniem ich poziomu konkurencyjności i innowacyjności, co ma odbywać się poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia, dzięki zwiększaniu ilości i poprawie jakości miejsc pracy, inwestycjom w kapitał rzeczowy i ludzki, rozwojowi innowacyjności i społeczeństwa opartego na wiedzy. W planowanej na lata polityce spójności, jeszcze bardziej akcentowane są priorytety związane z podnoszeniem poziomu konkurencyjności Unii Europejskiej i poszczególnych jej regionów. Celem strategii Europa , zastępującej wcześniej obowiązującą Strategię Lizbońską jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który ma być: inteligentny dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu oraz sprzyjający włączeniu społecznemu - ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. W dokumencie tym wskazano na pięć wiodących celów, dotyczących: zatrudnienia, edukacji i innowacji, włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa oraz kwestii klimatu i energii. Nakreślono w niej także siedem tzw. inicjatyw przewodnich, wspierających działania w kluczowych obszarach, do których należą: innowacje, gospodarka cyfrowa, zatrudnienie, młodzież, polityka przemysłowa, ubóstwo i oszczędne gospodarowanie zasobami. Postanowienia dotyczące nowej polityki spójności podyktowane były zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarowania, w tym kryzysem gospodarczym i poszukiwaniem sposobów wyjścia z niego, aby Europa mogła wrócić na ścieżkę rozwoju. W tym celu planuje się zintensyfikowanie działań na rzecz wzrostu i zatrudnienia. 7 Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, , Bruksela. 9 S t r o n a

10 W nawiązaniu do powyższych przesłanek ustalono najważniejsze obszary zainteresowania polityki spójności, które koncentrować się będą na zwiększaniu innowacyjności, w tym także małych średnich przedsiębiorstw; promowaniu zatrudnienia i integracji społecznej; usprawnienia transportu oraz zwiększania wydajności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 8. W tym celu opracowana została lista tzw. celów tematycznych, na działania w obrębie których będzie udzielane wsparcie z funduszy unijnych. Lista jedenastu celów zawiera: - wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, - zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych, - podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, - wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, - promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, - ochronę środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów, - promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, - wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, - inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, - wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. Dla zwiększenia skoncentrowania tematycznego zaleca się, aby co najmniej 20 % środków EFS było przeznaczonych na działania z zakresu włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, skierowane do grup znajdujących się w najtrudniejszym położeniu, żyjących na marginesie społeczeństwa. Ambicją Komisji Europejskiej jest ułatwienie realizacji polityki spójności w nadchodzącym okresie programowania poprzez koncentrację na mniejszej liczbie priorytetów i uproszczenie zasad przyznawanej pomocy. W stosunku do poprzedniego okresu programowania zmniejszono liczbę celów do dwóch, a zadania polityki spójności zgrupowano pomiędzy (tab. 1): 8 informacje na podstawie Wniosku Komisji ws. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/26, KOM(2011) 615 wersja ostateczna, 2011/0276 (COD), , Bruksela. 10 S t r o n a

11 - Cel Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia wokół którego skupione są prawie wszystkie wyróżnione wcześniej kategorie wsparcia, poza współpracą terytorialną. Cel ten jest wiodący i skupia 96,9 % środków polityki spójności (tj. 364,3 mld euro) i wykorzystuje środki EFRR, EFS i FS - Cel Europejska współpraca terytorialna na który przeznacza się środki z EFRR w wysokości 11,7 mld euro, co stanowi 3,1 % całości puli polityki spójności. Tabela 1. Struktura polityki spójności Cele Fundusze Cele Kategoria regionów Fundusze Konwergencja EFRR Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia Regiony mniej rozwinięte EFRR Konwergencja faza phasing out EFS Regiony w fazie przejściowej EFS Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie - faza phasing in FS FS Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie EFRR Regiony bardziej rozwinięte EFRR EFS EFS Europejska współpraca terytorialna EFRR Europejska współpraca terytorialna EFRR Źródło: Polityka spójności Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, 11 S t r o n a

12 3. Identyfikacja źródeł finansowania i szacunkowa wysokość nakładów finansowych na realizację aktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego W celu dokonania identyfikacji źródeł finansowania i szacunkowej wielkości nakładów finansowych na realizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego, określono nakłady jednostek samorządu terytorialnego na realizację strategii wynikające z szacunku potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego oraz nakłady na realizację strategii z funduszy strukturalnych Unii Europejskich powiększone o wkład środków publicznych i prywatnych współfinansujących projekty realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych. Dokonano także identyfikacji pozostałych potencjalnych źródeł finansowania strategii Nakłady jednostek samorządu terytorialnego na realizację strategii wynikające z szacunku ich potencjału inwestycyjnego Omawiając źródła finansowania oraz nakłady finansowe na realizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego należy na wstępie określić miejsce regionu w ramach ogólnopolskich. Warto także, zwrócić na długoterminowy trend rozwojowy, który wydaje się być bazą, a czasami granicą obu omawianych składowych budżetów JST. Produkt krajowy brutto na mieszkańca jest powszechnie stosowanym miernikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Na jego podstawie określono miejsce województwa podkarpackiego w poszczególnych wariantach rozwojowych (tab.2.). Tabela 2. PKB per capita w 2020 r. w województwie podkarpackim na tle innych regionów kraju wg różnych wariantów Województwo Warianty Kryzysu Utrwalający finansowego Środkowy Polaryzacji Konwergencji Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie S t r o n a

13 Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: Trendy rozwojowe regionów, Geoprofit, Warszawa, 29. Istotne wnioski daje analiza pozycji województwa podkarpackiego w poszczególnych wariantach (tab.3.) Dla każdego województwa obliczono średnią pozycję zajmowaną we wszystkich wariantach i na tej podstawie stworzono nowy szereg województw. Jednocześnie obliczono rozpiętość obszaru zajmowanego przez poszczególne województwa we wszystkich wariantach. Subiektywnie przyjęto że: rozpiętość od 0 do 1 oznacza stabilna pozycję województwa; od 2 do 3 raczej stabilną pozycję województwa, od 4 do 5 raczej niestabilna pozycję województwa oraz powyżej 5 pozycję niestabilną. Tabela 3. Ocena stabilności pozycji województwa podkarpackiego w różnych wariantach Pozycja stabilna Pozycja raczej stabilna Pozycja raczej niestabilna Pozycja niestabilna Województwo miejsce województwo miejsce województwo miejsce województwo miejsce Mazowieckie 1 wielkopolskie 3 kujawsko-pomorskie 10 lubuskie 8 Dolnośląskie 2 pomorskie 4 opolskie 15 podlaskie 12 Śląskie 5 łodzkie 6 lubelskie 16 podkarpackie 13 Małopolskie 7 zachodniopomorskie 9 świętokrzyskie 11 warmińsko-mazurskie 14 Źródło: Trendy rozwojowe regionów, Geoprofit, Warszawa, 29. Według tak przyjętych kryteriów województwo podkarpackie znalazło się w grupie województw niestabilnych. Zdecydowanie najlepiej wypada Podkarpacie w zakresie prognozowanej wartości PKB w roku 2020 w wariancie środkowym i wariancie konwergencji (miejsce 9), szczególnie w odniesieniu do pozostałych wariantów, gdzie region podkarpackie niemalże zamyka ranking regionów (3 razy miejsce 15). W przypadku województwa podkarpackiego modele prognozowania pozwalają na zidentyfikowanie bardzo niewielu istotnych statystycznie wskaźników współwystępujących w czasie ze wzrostem PKB. Wskaźnikami istotnymi dla wzrostu regionalnego PKB są: emisja zanieczyszczeń na km2, nakłady na działalność badawczo-rozwojową na mieszkańca, linie kolejowe na 1 km2 oraz liczba firm z udziałem zagranicznym na 10 mieszkańców. Warto podkreślić, że wymienione wskaźniki to najistotniejsze zmienne, które najsilniej wpływają na wzrost PKB na jednego mieszkańca w regionie. 13 S t r o n a

14 Wskazanie zjawisk korzystnych (szans) i niekorzystnych (zagrożeń) wynika z analizy trendów. To na ich podstawie można stwierdzić, że: do zagrożeń regionu możemy zaliczyć prognozowane niewielkie osłabienie pozycji zakresie liczby studentów szkół wyższych. Natomiast wśród szans znalazły się: korzystna sytuacja demograficznej (zmniejszenie się wskaźnika obciążenia demograficznego) oraz obniżenie się antropopresji środowiska przyrodniczego (wzrost odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków). Jak wynika z dokumentu Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata opublikowanego w 26 r. w latach JST z województwa podkarpackiego miały dysponować środkami na nowe programy rozwojowe w wysokości ,4 mln zł. Aż 64% tych środków miały stanowić transfery z Unii Europejskiej, pozostałą część stanowi potencjał inwestycyjny podkarpackich samorządów. Wydatki na dokończenie inwestycji rozpoczętych przed końcem 26 r. zmniejszały potencjał inwestycyjny o 15%. Jako podkreślano, inwestycje kontynuowane miały szczególnie silny wpływ na ograniczenie potencjału inwestycyjnego (na realizację nowych programów rozwojowych) w gminach miejskich oraz w pozostałych gminach. W gminach miejskich jeszcze większe ograniczenie potencjału wynikało z konieczności spłaty zobowiązań zaciągniętych do końca 25 r. Spłaty zobowiązań z końca 25 r. stanowiły także istotny czynnik ograniczający potencjał inwestycyjny powiatów (tab.4). Tabela 4. Środki na programy rozwojowe JST w województwie podkarpackim w latach Prognoza 26 r. Wyszczególnienie Środki finansowe na 31XII ,5 x x x x x x 1368,5 Dochody ogółem 5449,2 5671,1 5940,1 6245,0 6580,5 6926,3 7294, ,2 Wydatki bieżące 4743,2 4988,2 5260,8 5566,7 5910,1 6266,5 6628, ,6 Inwestycje kontynuowane 194,0 182,8 164,9 119,9 97,8 95,7 95,7 950,8 Zakupy inwestycyjne 42,9 45,3 48,1 51,4 55,3 59,3 63,6 365,9 Potencjał własny ( ) 1837,6 454,8 466,4 507,0 517,4 504,8 507,5 4795,5 Zobowiązania 120,0 79,2 417,6 24,1 20,7 6,0 18,6 686,2 Potencjał inwestycyjny (6+7) 1957,6 534,0 884,0 531,1 538,1 510,8 526,1 5481,8 Środki UE 416,1 739,5 1292,6 1732,7 1771,6 1799,6 1837,4 9589,6 Środki na programy rozwojowe (8+9) 2373,8 1273,5 2176,6 2263,8 2309,7 2310,5 2363, ,4 Źródło: Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata , IBnGR,MRR, Warszawa, 26. W omawianym dokumencie stwierdzono, że w latach największymi środkami na nowe programy rozwojowe będą dysponowały gminy (aż 41% łącznych środków) oraz województwo samorządowe. Bardzo istotne znaczenie będą miał też powiaty. Co prawda powiaty miał być w znacznym stopniu obciążone wydatkami na dokończenie już rozpoczętych inwestycji oraz spłatami zobowiązań, jednak dużą część ich wydatków miały 14 S t r o n a

15 sfinansować transfery z Unii Europejskiej. Bardzo ograniczonymi środkami na nowe programy rozwojowe dysponować miały miasta na prawach powiatu oraz pozostałe gminy miejskie (tab.5). Rozważając wielkość potencjału własnego oraz potencjału inwestycyjnego i środków z Unii Europejskiej w kontekście programów rozwojowych na lata w przeliczeniu na 1 mieszkańca można stwierdzić, że mimo założonego wzrostu wielkości obu potencjałów i dość optymistycznych wielkości środków unijnych główną barierą w dostępie do środków na finansowanie programów rozwojowych są niskie dochody (tab.6). Tabela 5. Składniki potencjału inwestycyjnego JST województwa podkarpackiego w latach według rodzajów JST. Prognoza 26 r. Wyszczególnienie ogółem ogółem Jednostki samorządu terytorialnego gminy powiaty Miasta na prawach powiatu Pozostałe miejskie Pozostałe gminy województwo Potencjał inwestycyjny 5481,8 3695,1 430,3 326,5 2938,4 562,3 1224,3 Potencjał własny 4795,5 3627,3 245,9 1271,1 2110,3 193,2 975,1 Wolne środki finansowe 1368,5 1265,8-0,4 1090,1 176,0 71,0 31,7 Dochody 44107, ,8 7490,1 5519, ,3 7353,2 2938,2 Wydatki bieżące 39363, ,5 7151,1 5122, ,2 7142,0 1897,1 Inwestycje kontynuowane 950,8 889,4 49,0 170,5 669,8 39,9 21,4 Zakupy inwestycyjne 365,9 240,4 43,7 45,6 151,0 49,1 76,3 Spłata zobowiązań 1585,4 1428,5 199,0 1041,7 187,8 116,1 40,8 Nowe zobowiązania 2271,6 1496,4 383,4 97,1 1015,9 485,2 290,1 Źródło: Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata , IBnGR,MRR, Warszawa, 26. Tabela 6. Środki na programy rozwojowe w latach w województwie podkarpackim w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Prognoza 26 r Wyszczególnienie 2013 zł Środki na programy rozwojowe 123,9 154,4 266,5 278,6 289,9 299,3 313,7 1726,4 Środki z UE 49,6 88,2 154,1 206,5 211,1 214,4 218,9 1142,8 Potencjał inwestycyjny 74,3 66,2 112,4 72,1 78,8 84,9 94,8 583,6 Zobowiązania 18,5 15,8 53,8 7,1 7,3 6,9 9,6 118,8 Potencjał własny 55,8 50,5 58,7 65,0 71,6 78,0 85,2 464,8 Źródło: Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata , IBnGR,MRR, Warszawa, 26. Zaprezentowane powyżej ustalenia mające charakter prognozy nie zawsze znalazły swoje odzwierciedlenie w ostatecznych danych (tab.7). 15 S t r o n a

16 Tabela 7. Dochody i wydatki województwa podkarpackiego w latach (w zł) Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , ,52 Wydatki bieżące x , , , ,23 Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL Lata (stan faktyczny) Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego wskazuje ile środków finansowych będą one mogły przeznaczyć z dochodów własnych oraz zobowiązań na działania związane z rozwojem regionalnym i lokalnym, czyli na realizację założeń strategii rozwoju województwa. Metodologia wyliczenia potencjału inwestycyjnego oraz niektóre wskaźniki niezbędne do wyliczeń zostały zaczerpnięte z opracowania IBnGR (26) Ramy finansowe strategii rozwoju województw , przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jednak ze względu na zmianę sytuacji gospodarczej oraz prognoz co do jej kształtowania w najbliższych latach zmieniono założenia makroekonomiczne prognoz. Ponadto wyliczenia zostały oparte na danych Banku Danych Lokalnych dotyczących wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa do roku 2011 (tab.8-15). Tabela 8. Dochody województwa podkarpackiego w latach [w zł] wyszczególnienie Dochody budżetów , , , , ,52 województw (bez środków pozyskanych z innych źródeł w tym nowego zadłużenia) Dotacje celowe z budżetu , , , , ,80 państwa Dochody własne razem , , , , ,73 Podatek dochodowy od osób , , , , , fizycznych Podatek dochodowy od osób , , , , ,43 prawnych Dochody z majątku , , , , ,19 województwa Pozostałe dochody , , , , ,11 Subwencje ogólne , , , , , Dochody majątkowe (bez , , , , , dochodów ze sprzedaży majątku) Wolne środki finansowe , , , , ,11 1% dochodów Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 16 S t r o n a

17 Tabela 9. Wydatki zmniejszające potencjał inwestycyjny województwa podkarpackiego w latach [zł] wyszczególnienie całkowite wydatki bieżące , , , , ,19 wynagrodzenia , , , , ,93 składki na ubezpieczenia , , , , ,53 pozostałe wydatki bieżące , , , , ,73 Wydatki na obsługę długu , ,85 187, , ,78 publicznego (bez wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń) dotacje , , , , ,19 Wartość nakładów , , , , x inwestycyjnych Koszty spłat zadłużenia , , , , ,51 sprzed 28 roku - 1,5% dochodów Średnioroczne nowe , , , , ,93 zadłużenie 9,87% dochodów wg IBnGR Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL Tabela 10. Dochody powiatów województwa podkarpackiego w latach [w zł] wyszczególnienie Dochody budżetów , , , , ,97 powiatów (bez środków pozyskanych z innych źródeł w tym nowego zadłużenia) Dotacje celowe z budżetu , , , , ,68 państwa Dochody własne razem , , , , ,13 Podatek dochodowy od , , , , , osób fizycznych Podatek dochodowy od , , , , ,80 osób prawnych Dochody z majątku , , , , ,57 województwa Pozostałe dochody , , , , ,76 Subwencje ogólne , , , , , Dochody majątkowe (bez , , , , ,64 dochodów ze sprzedaży majątku) Wolne środki finansowe , , , , ,18 0,97 % dochodów Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 17 S t r o n a

18 Tabela 11. Wydatki zmniejszające potencjał inwestycyjny powiatów województwa podkarpackiego w latach [w zł] wyszczególnienie całkowite wydatki bieżące , , , , ,78 wynagrodzenia , , , , ,91 składki na ubezpieczenia , , , , ,15 pozostałe wydatki bieżące , , , , ,72 Wydatki na obsługę długu , , , , ,11 publicznego (bez wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń) dotacje , , , , ,03 Wartość nakładów , , , , x inwestycyjnych Spłata zobowiązań sprzed , , , , , 28 roku 1,6% dochodów Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL Tabela 12. Dochody gmin bez miast na prawach powiatu województwa podkarpackiego w latach [w zł] wyszczególnienie Dochody budżetów gmin , , , , ,31 (bez środków pozyskanych z innych źródeł w tym nowego zadłużenia) Dotacje celowe z budżetu , , , , ,32 państwa Dochody własne razem , , , , ,87 Podatek rolny , , , , ,11 Podatek od , , , , ,89 nieruchomości Podatek od środków , , , , ,22 transportowych Podatek od czynności , , , , ,28 cywilnoprawnych Dochody z majątku , , , , ,91 Udziały w podatku , , , , , dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku , , , , ,94 dochodowym od osób prawnych Subwencje ogólne , , , , , Wolne środki finansowe , , , , ,28 wg założeń IBnGR (4,81% dochodów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL 18 S t r o n a

19 Tabela 13. Wydatki zmniejszające potencjał inwestycyjny gmin bez miast na prawach powiatu województwa podkarpackiego w latach [w zł] wyszczególnienie Całkowite wydatki ,33 A , , , ,86 bieżące Wydatki bieżące na ,67 A , , , ,66 wynagrodzenia Wydatki bieżące na ,09 A , , , ,40 pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki X , , , ,80 bieżące Świadczenia na rzecz osób , , , , ,30 fizycznych Obsługa długu publicznego , , , , ,40 (bez wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń) dotacje , , , , ,06 Spłata zobowiązań sprzed , , , , , 28 roku 4,7% dochodów Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL A - wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem Tabela 14. Dochody miast na prawach powiatu województwa podkarpackiego w latach [w zł] wyszczególnienie Dochody budżetów miast , , , , ,22 na prawach powiatu A Dotacje celowe z budżetu , , , , ,19 państwa Dochody własne razem , , , , ,48 Podatek rolny 13628, , , , ,28 Podatek od , , , , ,43 nieruchomości Podatek od środków , , , , ,15 transportowych Podatek od czynności , , , , ,51 cywilnoprawnych Dochody z majątku , , , , ,04 Udziały w podatku , , , , , dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku , , , , ,26 dochodowym od osób prawnych Subwencje ogólne , , , , , Wolne środki finansowe -570, -570, -570, -570, -570, wg założeń IBnGR (średnioroczny niedobór) Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL A-bez środków pozyskanych z innych źródeł w tym nowego zadłużenia 19 S t r o n a

20 Tabela 15. Wydatki zmniejszające potencjał inwestycyjny miast na prawach powiatu województwa podkarpackiego w latach [w zł] wyszczególnienie Całkowite wydatki ,82 A , , , ,29 bieżące Wydatki bieżące na ,84 A , , , ,61 wynagrodzenia Wydatki bieżące na ,11 A , , , ,74 pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki X , , , ,94 bieżące Świadczenia na rzecz osób , , , , ,33 fizycznych Obsługa długu publicznego , , , , ,48 (bez wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń) dotacje , , , , ,61 Spłata zobowiązań sprzed , , , , , 28 roku 2,7% dochodów Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL A - wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem Sytuacja finansowa gmin i powiatów województwa podkarpackiego Tabela 16. Wynik bieżący w gminach województwa podkarpackiego Wyszczególnienie Liczba gmin gminy, w których dochody bieżące większe niż wydatki bieżące gminy, w których dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące Źródło: Sytuacja finansowa gmin i powiatów województwa podkarpackiego w latach , WF, Warszawa,2012 Tabela 17. Wynik bieżący w powiatach województwa podkarpackiego Wyszczególnienie Liczba powiatów powiaty, w których dochody bieżące większe niż wydatki bieżące powiaty, w których dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące Źródło: Sytuacja finansowa gmin i powiatów województwa podkarpackiego w latach , WF, Warszawa,2012 Tabela 18. Wynik gmin województwa podkarpackiego Wyszczególnienie Liczba gmin z nadwyżką Liczba gmin z deficytem Liczba gmin z budżetem zrównoważonym Źródło: Sytuacja finansowa gmin i powiatów województwa podkarpackiego w latach , WF, Warszawa, S t r o n a

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza UCHWAŁA NR XXXIII/253/3 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 3 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 28.12. 2010 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 1. Założenia wstępne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2020

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025. Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/2015 do Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. z dnia 28 stycznia 2016 r. Objaśnienia przyjętych

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020. Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP

Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020. Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020 Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP Dane: dochody wydatki majątkowe wynik rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dochody ogółem Dochody ogółem UE Dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Wykorzystano wyniki raportu Jacka Sieraka, Michała Bitnera, Andrzeja Gałązki i Remigiusza Górniaka, dla MRR Ocena zdolności JST

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Barcin na lata 2012-2030

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Barcin na lata 2012-2030 Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Barcin na lata 2012-2030 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy przygotowana została na lata 2012

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2015-2029.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok. Załącznik Nr2 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r.. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 2025 Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/540/12 do uchwały Nr XXXVI/627/13 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 r. z dnia 24 kwietnia 2013 r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz została sporządzona na lata 2012-2017. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014 Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Agenda Dzień dobry! Sektor publiczny (samorządowy w Polsce) Polityka Spójności na lata 2014-2020 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r.

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r. Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r. Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>>

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2015-2026 I. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Załącznik nr 3 do uchwały nr.. Rady Powiatu w Olkuszu z dnia... Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Uchwałą nr KI-412/277/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1)

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Kraków, grudzień 2014 r.. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna I. Uwagi ogólne: Wieloletnią prognozę finansową opracowano głównie w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA Nr 129/XXVI/2012 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE WOJCIECH MISIĄG * FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE * INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe owanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe Szacunki alokacji dla Polski Zgodnie z postanowieniami szczytu Rady UE z 7-8 lutego 2013 r. całkowita alokacja dla Polski wyniesie ok. 72,9

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin Załącznik Nr 2 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Metodologia przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oparta

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2014-2026

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2014-2026 Załącznik nr 3 do Uchwały nr LV/355/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo