termin marketing mix po raz pierwszy został uŝyty przez N. Bordena w 1953r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "termin marketing mix po raz pierwszy został uŝyty przez N. Bordena w 1953r."

Transkrypt

1

2

3 termin marketing mix po raz pierwszy został uŝyty przez N. Bordena w 1953r. 1961r. strategie marketingowe A. W. Frey (oferta - produkt, opakowanie, marka, cena, serwis i obsługa; metody i narzędzia - kanały dystrybucji, sprzedaŝ bezpośrednia, promocja sprzedaŝy i opinia społeczna) (Frey, 1961, s. 30) 1962r. strategie marketingowe W. Lazera i E. J. Kelly,ego (produkt i serwis, 1962r. strategie marketingowe W. Lazera i E. J. Kelly,ego (produkt i serwis, dystrybucja oraz komunikacja i przekaz informacji) (Lazer, Kelly, 1962, s. 413),

4 Strategie marketingowe P. Kotler Źródło: opracowano na podstawie (Kotler, 1999, s ) Strategia podstawowa Strategie szczegółowe I stopnia Strategie szczegółowe II stopnia nowi uŝytkownicy strategia liderów rynkowych strategia pretendentów rynkowych strategie naśladowców rynkowych strategie specjalistów rynkowych poszerzanie rynku obrona udziału w rynku zwiększenie udziału w rynku nowe sposoby wykorzystania zwiększenie uŝycia pozycja obronna defensywa oskrzydlająca defensywa przewidująca defensywa kontrofensywa defensywa ruchoma strategiczny odwrót atak frontalny atak skrzydłowy oblęŝenie atak wymijający atak partyzancki klon imitator usprawniacz specjalizacja skierowana na uŝytkownika finalnego specjalizacja pionowa specjalizacja według rozmiaru klienta specjalizacja nakierowana na obsługę konkretnego klienta specjalizacja geograficzna specjalizacja produktów specjalizacja według kryterium cech produktu specjalizacja polegająca na wykonywaniu produktów na zamówienie specjalizacja jakościowo-cenowa specjaliści usługowi specjaliści kanału dystrybucji

5 marketing behawioralny Strategie marketingowe

6 Strategie marketingowe przewaga konkurencyjna w marketingu według N. Piercy ego dbałość o kompetencje, umiejętność i zasoby mające znaczenie dla klienta, skupienie się na korzyściach dla klienta, rodzaj i jakość zmian organizacyjnych czynionych w procesie obsługi klienta, stopień zaangaŝowania i gotowość słuŝenia klientom przez pracowników firmy, innowacyjność w obsłudze klientów, wsłuchiwanie się w potrzeby klientów (Piercy, 2003, s. 54).

7 strategią marketingową będzie strategia: w ujęciu planistycznym strategia zakładająca działania poprzez instrumenty marketingu mix, działania zorientowane na maksymalizację wykorzystania zasobów, w ujęciu pozycyjnym będą to te działania marketingowe, które są w stanie tworzyć, kreować przewagę konkurencyjną organizacji, w ujęciu behawioralnym będą to marketingowe odpowiedzi na bodźce płynące z otoczenia, w ujęciu zasobowym będą to specyficzne wiązki działań marketingowych współtworzące wartość dodaną organizacji.

8

9 strategie Muhlemanna, Oaklanda i Lockyera określone jako 5P produkcji: Strategie działalności podstawowej cechy produktu (m.in. działanie, estetyka, jakość, niezawodność, ilość, koszty produkcji, termin dostarczenia), cechy przedsiębiorstwa istotne z punktu widzenia działalności podstawowej (m.in. określenie popytu, zaprojektowanie i rozmieszczenie budynków i biur, zapewnienie niezawodności działania maszyn i urządzeń, zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, określenie potrzeb kadrowych), cechy programów (m.in. zaopatrzenie w surowce i materiały, wytwarzanie wyrobów lub świadczenie usług, eksploatacja maszyn i urządzeń, rozliczenia finansowe, magazynowanie i transport), cechy procesów (m.in. wydajność i umiejętności, typ produkcji, rozmieszczenie zakładu i urządzeń, bezpieczeństwo, potrzeby serwisowe, zaplanowany poziom kosztów), cechy personelu związanego z działalnością podstawową (m.in. wynagrodzenia, bhp, warunki pracy, motywacja, związki zawodowe, systemy kształcenia i szkolenia) (Muhlemann, Oakland, Lockyer, 1995, s ).

10 strategie działalności podstawowej w wymiarze celów strategicznych strategie zwiększenia wydajności, strategie zwiększenia oszczędności, strategie ukierunkowane na zwiększenie przychodów przy jednoczesnej obniŝce kosztów, strategie ukierunkowane na bardziej niŝ proporcjonalne zwiększenie przychodów, aniŝeli kosztów, strategie ukierunkowane na bardziej niŝ proporcjonalne zmniejszenie kosztów, aniŝeli przychodów.

11 strategie działalności podstawowej jako waŝne wybory inwestycyjne wybór najlepszej lokalizacji procesu produkcyjnego, wybór właściwej technologii, określenie stopnia integracji procesu produkcyjnego z pozostałymi fazami łańcucha dostaw, określenie kierunków rozwoju poziomego opartego na podobnej lub odmiennej technologii inne, np. określenie poŝądanych zdolności produkcyjnych (Jasiński, 2007, s. 291).

12 strategią działalności podstawowej będzie strategia obejmująca zachowania i/lub działania w obszarze działalności podstawowej (związanej z produkcją materialną lub świadczeniem usług materialnych i niematerialnych). W szczególności będzie to: ogół zachowań i/lub działań wynikających z przyjętego długoterminowego planu w obszarze działalności podstawowej, ogół zachowań i/lub działań pozwalających zająć obszarom działalności podstawowej uprzywilejowaną pozycję względem otoczenia (tworzyć przewagę konkurencyjną), ogół zachowań (reakcji) i wzorców zachowań (wyuczonych reakcji) w obszarze działalności podstawowej, ogół zachowań i/lub działań w obszarze działalności podstawowej ukierunkowanych na współtworzenie wartości dodanej dla klienta i wartości dodanej organizacji.

13

14 Strategie finansowe strategie finansowe w ujęciu maksymalizacji zysku Przyjęcie zysku, a w zasadzie maksymalizacji zysku, jako głównego kryterium oceny działalności organizacji, ułatwiało teŝ budowanie strategii finansowej. Pewne wątpliwości moŝe budzić opowiedzenie się bądź za maksymalizacją zysku bądź za maksymalizacją zysku w długim okresie. Według W. Pluty cele te tylko z pozoru są zróŝnicowane, w obu bowiem moŝna wskazać dwie wyraźne, podobne grupy celów szczegółowych. Pierwsza z nich dotyczy korzyści (zysku, dochodu). Tworzą tę grupę cele odnoszące się do sprzedaŝy, kosztów, udziału w rynku, dochodów i zysku. Druga grupa to cele związane z ryzykiem, m.in. zapobieganie bankructwu, przetrwanie firmy, jej stabilność czy prowadzenie lub unikanie walki konkurencyjnej (Pluta, 2007, s. 321).

15 strategie finansowe z perspektywy modeli portfelowych

16 finanse behawioralne - strategie

17 strategie finansowe ujęcia zasobowego: w kontekście ujęcia zasobowego testem jakości strategii organizacji jest jej zdolność do kreowania wartości dla akcjonariuszy (Rappaport, 1986) Rappaport wskazuje trzy główne komponenty wartości: przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej, stopę dyskontową, zadłuŝenie. Dalej wymienia on siedem głównych czynników kształtujących wartość: okres wzrostu sprzedaŝy, stopę wzrostu sprzedaŝy, marŝę zysku operacyjnego, stopę podatku dochodowego, inwestycje w majątek trwały, inwestycje w kapitał obrotowy i koszt kapitału (Rappaport, 1999, s. 65). Black, Wright i Bachman wśród najwaŝniejszych determinant wartości wymieniają: ryzyko, rentowność, wzrost (Black, Wright, Bachman, 2000, s. 101)

18 strategie finansowe ujęcia zasobowego Według Slatera i Zwinglera struktura strategii finansowej zorientowana na wartość musi uwzględniać inwestycje (sposób i zakres alokacji kapitału pomiędzy konkurencyjne szanse inwestycyjne), decyzje finansowe dotyczące optymalnej struktury kapitału, decyzje dotyczące podziału dywidendy (Slater, Zwirlein, 1996, s. 253). T. Dudycz stwierdza, Ŝe ze strategicznego punktu widzenia na proces jej kreowania wpływają: wolne przepływy pienięŝne, okres wzrostu wartości, koszt kapitału (Dudycz, 2002, s. 36).

19 strategią finansową będzie: to plany wielkości finansowych, w tym gospodarki finansowej w taki sposób aby zadośćuczynić - oznaczonemu w strategii ogólnej kryterium optymalizacji wykorzystania, będących własnością organizacji zasobów, to takie działania i zachowania w obszarze finansów przedsiębiorstwa, które pozwolą mu zająć, wskazaną w strategii ogólnej - uprzywilejowaną pozycję organizacji w otoczeniu, to preferowane wzorce reakcji obszaru finansów (osób zatrudnionych w tych obszarach) na określone zdarzenia zachodzące w jej otoczeniu (np. preferowane zachowania negocjacyjne, preferowane i akceptowane poziomy ryzyka, to zachowania i działania w obszarze finansów wspierające wartość firmy poprzez utrzymanie bądź/i rozwój kluczowych kompetencji organizacji.

20

21 Strategie personalne strategia personalna to swoisty wzorzec, według którego podejmowane są decyzje kadrowe, (...) jest to długofalowa koncepcja dotycząca zasobów pracowniczych, zmierzająca do właściwego ich ukształtowania i zaangaŝowania, celem wsparcia organizacji w osiągnięciu powodzenia (Listwan, red., 2004, s. 40), Strategia personalna moŝe wyznaczać kierunek organizacji jako całości - moŝe sama w sobie zawierać atut konkurencyjny. Z drugiej strony - system personalny, podobnie jak struktura, powinien być tak skomponowany, by maksymalnie umoŝliwić realizację strategii (Kostera, 1999, nr str. 36), strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi opiera się na potrzebie dąŝenia do strategicznej integracji zarządzania zasobami ludzkimi z komplementarną potrzebą wzmocnienia ludzkiego aspektu procesu formułowania i realizacji strategii (Lundy, Cowling, 2000, s. 140), strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga współcześnie orientacji na kompetencje i zarządzania kompetencjami i powinno prowadzić do wzrostu wartości organizacji (Dubois, Rothwell, 2008, s. 27).

22 (Brunstein, 1995, s. 320) strategie ilościowe (planowanie i obsada) strategie jakościowe (oddziaływanie motywacyjne) (Stobińska, 2001) strategia ortodoksyjna - kluczowym elementem jest wykorzystanie zasobów ludzkich do kreowania dochodów organizacji Mueller, 1998) strategia ewolucyjna - budowanie potencjału kompetencji (Dubois, Rothwell, 2008, s. 27) strategia klasyczna, w którym podstawą są klasyczne opisy stanowisk i ogólna orientacja na ilościowy wymiar HR strategia zorientowana na kompetencji (Bird, Beechleer, 1995) strategia eksploatowania zasobów ludzkich (utilizer strategy), strategia akumulowania zasobów ludzkich (accumulator strategy) strategia stymulowania zasobów ludzkich (facilitator strategy)

23

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo