ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI"

Transkrypt

1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła finansowania, spółki elektroenergetyczne, kondycja finansowa Streszczenie. W artykule poddano analizie wybrane spółki z sektora elektroenergetycznego funkcjonujące w USA i Polsce. Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej tych podmiotów pod kątem źródeł ich finansowania, uzyskiwanej rentowności oraz płynności finansowej. W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że spółki amerykańskie stosują w praktyce bardziej agresywne strategie finansowania, w większym zakresie korzystając z dźwigni finansowej. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce do finansowania majątku wykorzystują przeważnie kapitał własny, co wynika głównie z uwarunkowań prawnych oraz struktury właścicielskiej. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że takie czynniki jak: istniejący stan techniczny, polityka klimatyczna UE oraz rozwój energetyki rozproszonej, mogą spowodować zmianę obecnych strategii finansowania polskich przedsiębiorstw. 1. WSTĘP Postępująca prywatyzacja spółek elektroenergetycznych powoduje, że wśród realizowanych przez nie celów coraz większego znaczenia nabiera dążenie do wzrostu ich wartości rynkowej. Leży to nie tylko w interesie akcjonariuszy, lecz również nie pozostaje w sprzeczności z oczekiwaniami pozostałych interesariuszy. Celom tym podporządkowuje się strategie rozwojowe spółek, w tym strategię finansowania ich majątku. Wybór strategii finansowej wymaga zachowania określonej równowagi między ryzykiem a efektywnością. Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej spółek elektroenergetycznych notowanych na GPW w Warszawie w porównaniu ze spółkami tej samej branży funkcjonującymi w USA. Chodzi o poznanie przyczyn różnic w sytuacji finansowej porównywanych podmiotów oraz w stosowanych przez nie strategiach finansowych. Oceny dokonano w oparciu o sprawozdania finansowe za lata Do oceny wykorzystano metodę analizy wskaźnikowej. Analizie poddano pięć spółek elektroenergetycznych w USA o najwyższej liczbie klientów, których sprawozdania finansowe dostępne były na ich stronach internetowych. Należą do nich: Consolidated Edison, Georgia Power, NextEra Energy, Pacific Gas & Electric, Southern California Edison. Polskie przedsiębiorstwa poddane analizie to spółki giełdowe: Będzin, Enea, Kogeneracja, PEP, PGE. 2. STRUKTURA KAPITAŁU JAKO CZYNNIK TWORZĄCY WARTOSĆ Kapitał spełnia w przedsiębiorstwach funkcje podobne do krwioobiegu w organizmie ludzkim [5]. Jest źródłem finansowania majątku firmy. Jego źródłem może być wkład właścicieli, zysk

2 zatrzymany lub środki obce (kredyty, pożyczki itp.). Każdy z dostarczycieli kapitałów oczekuje określonego wynagrodzenia z tytułu zaangażowanych środków. Oczekiwania te są zróżnicowane zarówno ze względu na wysokość spodziewanych korzyści, jak i na sposób ich spełnienia. Korzyści właścicieli zależą od wysokości osiąganego zysku netto i materializują się w wypłacanej dywidendzie oraz przyroście wartości przedsiębiorstwa. Warunkiem uzyskiwania tych korzyści jest prowadzenie rentownej działalności gospodarczej. W przypadku osób trzecich ich korzyści wynikają z umów podpisanych z przedsiębiorstwem i nie zależą bezpośrednio od osiąganej efektywności. Dlatego zobowiązania wobec tych instytucji związane są z dodatkowym ryzykiem, wynikającym z faktu, że pożyczony kapitał powinien być zwrócony w umownym terminie wraz z odsetkami. Obowiązek ten powstaje niezależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Określenie właściwej strategii w zakresie doboru struktury kapitału wymaga uwzględnienia dostępności poszczególnych źródeł, ich kosztów, ryzyka oraz opłacalności ich wykorzystania. Wzrost udziału kapitałów obcych zwiększa ryzyko gospodarcze. Przejawia się ono w zmniejszeniu kontroli właścicielskiej oraz w możliwości wystąpienia konfliktów wewnętrznych. W tej sytuacji optymalizacja struktury kapitału staje się kluczowym wyzwaniem szczególnie dla dużych organizacji, stojących przed perspektywą ponoszenia wysokich nakładów rozwojowych. Do tego typu pomiotów należą niewątpliwie spółki z sektora elektroenergetycznego w Polsce.

3 Analizując strukturę kapitału w badanych spółkach zauważa się wyraźną różnicę między strukturą źródeł pochodzenia kapitału w spółkach amerykańskich i polskich (tab. 1). W tych pierwszych dominującą rolę pełnią kapitały obce (zobowiązania). Średnio ¾ ogółu kapitałów spółki amerykańskie pozyskują od osób trzecich, podczas, gdy w spółkach polskich dominują kapitały własne. Charakterystyczne jest również to, że relacja między kapitałami własnymi i obcymi w spółkach amerykańskich w badanym okresie jest stabilna, podczas, gdy w spółkach polskich relacja ta zmieniała się na korzyść kapitałów własnych. Dane przedstawione w tabeli 1 wskazują na odmienność strategii finansowej stosowanej w obu grupach podmiotów gospodarczych. Strategie finansowe stosowane przez spółki amerykańskie charakteryzują się większą agresywnością. Spółki te dążą w większym zakresie do wykorzystania efektu dźwigni finansowej. Wiąże się z tym jednak większe ryzyko finansowe. Rekompensatą za nie jest tzw. tarcza podatkowa, dzięki której przedsiębiorstwa odzyskują część kosztów długu [10]. Zadłużenie spółek amerykańskich jest przede wszystkim zadłużeniem długoterminowym. Stanowiło ono ponad 80% ogólnego zadłużenia. W spółkach notowanych na GPW w Warszawie udział zadłużenia długoterminowego w zobowiązanych ogółem wahał się w badanym okresie w granicach 40 50%. Zadłużenie długoterminowe jest korzystniejsze, gdyż zaangażowany kapitał nie wymaga szybkiego zwrotu, a w razie niedotrzymania terminu płatności istnieją na ogół większe możliwości przesunięcia terminów jego spłaty bez surowych konsekwencji finansowych [2]. Taka sytuacja wpływa stabilizująco na kondycję finansową przedsiębiorstwa. 3. KONDYCJA FINANSOWA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH W USA I POLSCE Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od struktury majątku oraz sposobu jego finansowania. W strukturze tej istotna rolę spełnia relacja między majątkiem trwałym i majątkiem obrotowym. Zgodnie ze złotą reguła finansową co najmniej majątek trwały powinien być finansowany kapitałami stałymi (sumą kapitałów własnych i długoterminowych zobowiązań). Chodzi o to, by aktywa wiążące kapitał przez długi okres miały zapewnione stabilne źródła finansowania. Relację między strukturą majątku i źródeł ich finansowania w badanych spółkach podano w tabeli 2. W spółkach amerykańskich nie jest spełniona złota reguła finansowa, czego rezultatem jest ujemny kapitał pracujący (różnica między kapitałami stałymi a wartością aktywów trwałych). Część majątku trwałego finansowana jest krótkoterminowymi zobowiązaniami. Stwarza to dodatkowe zagrożenia dla utrzymania płynności finansowej. Nie jest rozwiązaniem bezpiecznym, nawet wtedy, gdy zobowiązania bieżące są stale odnawiane [11]. Może się bowiem zdarzyć z przyczyn niezależnych od spółki, że np. bank odmówi odnowienia kredytu obrotowego. Złamanie złotej reguły finansowej jest kolejnym dowodem na stosowanie przez spółki amerykańskie agresywnych strategii finansowych. W spółkach notowanych na GPW w

4 Warszawie sytuacja finansowa jest bardziej bezpieczna. Kapitały stałe tych spółek przewyższały wartość aktywów trwałych od 8% do 16%. Część majątku obrotowego finansowana była kapitałami stałymi. Sytuacja ta wpływała stabilizująco na płynność finansową. Istotne znaczenie dla poziomu ryzyka finansowego ma wskaźnik pokrycia odsetek związanych z ceną kapitałów obcych zyskiem operacyjnym. Dla zachowania określonego poziomu bezpieczeństwa finansowego pożądane jest by wartość tego wskaźnika była wyższa od 1. Według Banku Światowego minimalna wartość powinna wynosić 1,3, zaś za optymalny poziom uznaje się 2,5 [9]. Wysoka wartość tego wskaźnika informuje nie tylko o ryzyku finansowym, lecz również określa możliwości dalszego w miarę bezpiecznego zadłużania się. Wartości wskaźnika pokrycia odsetek zarówno w spółkach amerykańskich jak i polskich kształtowały się na poziomie wyższym od optymalnego. W koncernach elektroenergetycznych USA zyski z działalności operacyjnej przewyższały odsetki z tytułu zadłużania ponad trzykrotnie. W spółkach notowanych na GPW w Warszawie były kilkakrotnie wyższe. Koncerny amerykańskie, mimo wysokiego poziomu zadłużenia wykazują również dużą zdolność do jego obsługi. Również w polskich spółkach elektroenergetycznych poziom zadłużenia można uznać nie tylko za bezpieczny, lecz również wskazujący na możliwości jego znacznego wzrostu. Jest to szczególnie istotne w sytuacji wysokich wyzwań inwestycyjnych przed jakimi stoi polski przemysł elektroenergetyczny.

5 4. PŁYNNOSĆ FINANSOWA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH W USA I POLSCE Utrata płynności finansowej jest jednym z podstawowych zagrożeń dla kontynuowania działalności gospodarczej. Jest ona najczęstszą przyczyną upadłości przedsiębiorstw. Dlatego systematyczna analiza płynności finansowej pełni kluczową rolę w operacyjnym zarządzaniu finansami organizacji gospodarczych. Do jej oceny w niniejszym opracowaniu wykorzystano statyczne wskaźniki płynności finansowej. Wskaźniki te, mimo wielu wad [1,9], pozwalają na poznanie strategii finansowych stosowanych przez różne przedsiębiorstwa w odniesieniu do aktywów. Wartość tych wskaźników w badanych spółkach podano w tabelach 3 i 4. Z danych zawartych w tabelach 1 i 2 wynika, że statyczne wskaźniki płynności finansowej w przedsiębiorstwach polskich kształtują się na znacznie wyższym poziomie niż w spółkach amerykańskich. W badanym okresie średnie wartości wskaźników bieżących w polskich

6 spółkach były w niektórych latach nawet ponad dwukrotnie wyższe. Mieściły się w przedziale uznawanym w literaturze za optymalny, czyli były wyższe od 1,2 i nie wyższe od 2 (z wyjątkiem 2009 r.). W spółkach amerykańskich ich wartość była niższa od 1. Na ogół uważa się, że w takiej sytuacji występuje zagrożenie utratą zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań. Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne charakteryzują się brakiem zapasów produktów, co je odróżnia od wielu innych podmiotów gospodarczych. Z tego tytułu spada zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Możliwa jest również szybsza rotacja tego kapitału [4]. Dlatego płynność finansowa w ich przypadku może być zabezpieczona przy niższych wartościach wskaźnika bieżącej płynności. Za poziom optymalny wskaźnika błyskawicznego uważa się wartość oscylującą wokół jedności. W przedsiębiorstwach elektroenergetycznych w Polsce była ona znacząco wyższa (z wyjątkiem r. 2010). Świadczy to o nadpłynności. Od 30 do 40% zobowiązań bieżących mogłoby być natychmiast uregulowane, tzn. że miały one pokrycie w inwestycjach krótkoterminowych (środkach pieniężnych i krótkoterminowych papierach wartościowych). Taka sytuacja może być, z jednej strony skutkiem konserwatywnego podejścia do finansowania działalności gospodarczej, z drugiej zaś może wynikać z braku strategii rozwojowej badanych spółek. Te dwie przyczyny wydają się być ściśle ze sobą powiązane, a ich wspólnym źródłem może być brak jednoznacznie określonej polityki energetycznej Polski. Ścierają się różne koncepcje, dotyczące udziału w przyszłym miksie energetycznym energii pochodzącej z węgla, źródeł odnawialnych czy z elektrowni jądrowych. Nie jest również ostatecznie określona polityka klimatyczna UE. Wprawdzie KE dąży do radykalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, lecz napotyka na opór niektórych krajów członkowskich. Do tego dochodzi niepewność związana z cenami nabycia pozwoleń na emisję CO 2 [7]. Opisana wyżej sytuacja niekorzystnie wpływa na decyzje inwestycyjne koncernów energetycznych. Wiele z nich wstrzymuje się z tymi decyzjami, mimo że elektrownie systemowe spalające węgiel wchodzące w skład spółek posiadają przestarzały aparat wytwórczy wymagający modernizacji. Zaistniała sytuacja powoduje, że mimo korzystnej bieżącej sytuacji płatniczej spółek elektroenergetycznych ich przyszła sytuacja finansowa jest obarczona wysokim ryzykiem. Każdy rok opóźnienia w decyzjach inwestycyjnych nie tylko zwiększa ryzyko operacyjne i finansowe tych spółek, lecz również grozi deficytem energii elektrycznej w skali kraju. Do mierzenia rentowności wykorzystano dwa wskaźniki rentowności obrotu mierzone zyskiem operacyjnym i zyskiem netto. W polskich spółkach rentowność mierzona zyskiem operacyjnym z roku na rok była coraz niższa, podczas gdy w spółkach amerykańskich systematycznie rosła. Spadająca rentowność sprzedaży nie musi oznaczać spadku masy zysku, jeżeli towarzyszą jej rosnące przychody. Jest to istotne, zwłaszcza w przypadku badanych podmiotów, w których koszty utrzymania mocy (aparatu wytwórczego w gotowości produkcyjnej) są wysokie.

7 Jednakże w przypadku badanych spółek w Polsce spadająca rentowność jest rezultatem wyższej dynamiki kosztów niż dynamiki przychodów ze sprzedaży. Koszty rosły od 2% do 6% szybciej niż przychody ze sprzedaży netto 1. Wynik na działalności operacyjnej jest źródłem pokrycia, w szczególności odsetek od kredytów i pożyczek, wyniku brutto stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz zysku netto będącego źródłem korzyści właścicieli. Dlatego rentowność sprzedaży mierzona tym zyskiem jest niższa. Na podkreślenie zasługuje fakt znacznie większych różnic między analizowanymi wskaźnikami w spółkach amerykańskich niż w spółkach polskich. Podstawową przyczyną tej różnicy jest poziom zadłużenia. Spółki amerykańskie w znacznie większym zakresie wspomagają się kapitałami obcymi w porównaniu ze spółkami polskimi (por. tab. 1), Tym samym większą część zysku operacyjnego przeznaczana jest na pokrycie kosztów finansowych związanych z obsługą kapitałów obcych. W związku z tym wartość wskaźnika mierzonego zyskiem netto jest w tych spółkach o ok. 50% niższa. 1 Taka sytuacja była charakterystyczna dla ogółu przedsiębiorstw spoza sfery finansowej funkcjonujących w Polsce [8]

8 W spółkach polskich różnica między wartością analizowanych wskaźników nie przekraczała 27%. Wynik finansowy netto jest źródłem rentowności zaangażowanych kapitałów. Wskaźniki tej rentowności podano w tabeli STRUKTURA KAPITAŁU A RENTOWNOSĆ BADANYCH SPÓŁEK Celem współczesnych przedsiębiorstw jest powiększanie ich wartości. Jest to możliwe wówczas, gdy prowadzą one rentowną działalność gospodarczą. W wyniku finansowym, stanowiącym podstawę wskaźników rentowności znajdują odzwierciedlenie wewnętrzne i zewnętrzne warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Od jego poziomu zależy w dużej mierze sytuacja finansowa firmy oraz tempo realizacji oczekiwać właścicieli. Poziom rentowności sprzedaży podano w tabeli 5. W polskich spółkach rentowność kapitałów była wyższa niż w spółkach amerykańskich. Dotyczy to w równej mierze kapitałów ogółem jak i kapitałów własnych. Na podkreślenie zasługuje natomiast fakt stabilnego poziomu tej rentowności w przedsiębiorstwach amerykańskich. W przedsiębiorstwach polskich rentowność ta z roku na rok była niższa. Spółki amerykańskie w większym zakresie korzystały z efektu dźwigni finansowej. Efekt ten w ostatnich dwóch latach był wprawdzie niższy niż w dwóch poprzednich, jednak znacząco wyższy niż w spółkach notowanych na GPW w Warszawie. W 2012 r. różnica była trzykrotna na korzyć spółek amerykańskich. Zarządy tych spółek wykazywały większą skłonność do ryzyka finansowego. Trzeba jednak podkreślić, że przyczyną relatywnie niskiego angażowania kapitałów obcych przez polskie spółki elektroenergetyczne może być niepewność związana z brakiem jednoznacznej polityki energetyczne polskiego rządu. Istotnym zadaniem prowadzonej analizy jest wyjaśnienie przyczyn spadającej rentowności kapitałów własnych. W tym celu wykorzystano model analizy Du Ponta, zgodnie z którym bezpośrednimi czynnikami rentowności kapitałów własnych są: rentowność sprzedaży, szybkość krążenia kapitału oraz poziom zadłużenia (mnożnik kapitału). W badanym okresie rentowność kapitałów własnych i wartość czynników ją kształtujących w spółkach amerykańskich charakteryzowały się znaczną stabilnością (por. tab. 7). W spółkach notowanych na GPW w Warszawie rentowność tych kapitałów obniżała się. W badanym okresie spadek ten wyniósł 38,5%. W tym samym czasie rentowność sprzedaży mierzona zyskiem netto spadła prawie o połowę (-47%), a wskaźnik struktury kapitału informujący o poziomie zadłużenia obniżył się o 11,5% (zadłużenie spadło), zaś szybkość krążenia kapitału ulegała niewielkim zmianom. Wynika z tego, że podstawową przyczyną coraz niższej rentowności kapitałów własnych była spadająca rentowność sprzedaży.

9 Badany przedział czasowy to okres znacznego spowolnienia gospodarczego w Polsce, które spowodowało spadek zużycia energii elektrycznej. Spadająca sprzedaż powodowała nie tylko spadek przychodów ze sprzedaży, lecz również relatywny wzrost kosztów wynikający z rozliczenia kosztów stałych na mniejszą ilość sprzedanej energii elektrycznej. Potwierdzeniem tej opinii może być decyzja poprzedniego Prezesa Zarządu PGE o wstrzymaniu inwestycji w Opolu z uwagi na jej niską efektywność. 6. PODSUMOWANIE Kondycja finansowa analizowanych spółek energetycznych była dobra. Świadczą o tym wszystkie wskaźniki finansowe. Spółki amerykańskie stosują w praktyce bardziej agresywne strategie finansowania. W większym zakresie wykorzystują efekty dźwigni finansowej. Wynikać to może z jednej strony z wieloletnich doświadczeń funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, co wpływa na większą skłonność do ryzyka. Z drugiej strony na rynku amerykańskim występuje większa stabilność uwarunkowań prawnych, co ułatwia długookresowe planowanie. Polskie koncerny elektroenergetyczne stosowały dotychczas dość konserwatywne strategie finansowania. W dużej mierze wykorzystywały monopolistyczną pozycję rynkową. Wynika ona z powolnego uwalniania rynku energii. Zmianie tej strategii nie sprzyjał brak jednoznacznie określonej długookresowej polityki energetycznej państwa. Z decyzji zarządów polskich koncernów można wnioskować, że w obecnej sytuacji uznały one te strategię za lepszą z punktu widzenia interesów akcjonariuszy. Wydaje się jednak, że w przeciwieństwie do spółek amerykańskich, przyszła sytuacja finansowa koncernów energetycznych funkcjonujących w Polsce jest mniej przewidywalna. Wynika to z kilku okoliczności.

10 Po pierwsze stan techniczny zarówno aparatu wytwórczego, jak i linii przesyłowych i sieci dystrybucyjnej wymaga wysokich nakładów modernizacyjnych [3]. Po drugie potrzeby inwestycyjne są skorelowane z polityką klimatyczną UE [6], która wyznacza coraz bardziej ambitne zadania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Sprostanie tym wymaganiom może oznaczać konieczność instalowania systemów CCS, rozbudowy energetyki odnawialnej lub budowy elektrowni jądrowych, co niewątpliwie wiązać się będzie z dodatkowymi, wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. Po trzecie rozwój energetyki rozproszonej (prosumenckiej) może doprowadzić do stabilizacji lub spadku zapotrzebowania na energię wytwarzaną w elektrowniach systemowych. Wszystkie te problemy mogą spowodować zmianę strategii rozwoju i finansowania polskich koncernów energetycznych. Zmiany te nie muszą być koniecznie zgodne z oczekiwaniami państwa. LITERATURA [1] Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podstawy teorii. Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. [2] Gabrusewicz W.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Wyd. PWE, Warszawa 2014, s. 157 [3] Janik W., Kaproń H., Paździor A., Połecki Z.: Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne. Rynek Energii, 2013, nr 2(105), s [4] Janik W. (red): Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wyd. Politechnika Lubelska, Lublin 2013, s. 135 [5] Johnson H.: Koszt kapitału. Klucz do wartości firmy, wyd. LIBER, Warszawa 2000, s. 3 [6] Paska J., Kłos M.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym stan obecny i perspektywy, stosowane generatory i wymagania. Rynek Energii, 2009, nr 5(84), s. 53. [7] Paździor A. (red): Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013, s. 15 [8] Paździor A.: Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata. Wyd. Difin, Warszawa 2013, s. 156 [9] Sierpińska M., Jaki T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 170 [10] Szczęsny W. (red): Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 93. [11] Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 194

11 FINANCIAL SOURCES OF ELECTRIC POWER COMPANIES ON THE EXAMPLE OF U.S. AND POLISH ENTITIES Key words: financial sources, electric companies, financial standing Summary. The article shows the analysis of selected companies from the electric power industry in the USA and Poland. The purpose of this article is to assess the financial condition of these entities in terms of their sour-ces of financing, profitability and liquidity. Based on the analysis it can be concluded that U.S. companies use in practice more aggressive strategies, to a greater extent by using financial leverage. Enterprises operating in Poland use mostly equity. It is mainly due to legislative framework and ownership structure. However, there is a high probability that factors such as: existing technical infrastructure, EU climate policy and the development of distributed energy, may change the current financing strategies of Polish companies. Wiesław Janik, profesor PL., kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska. Henryk Kaproń, profesor, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Artur Paździor, dr inż., adiunkt w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska.

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

OCENA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY PALIWOWEJ

OCENA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY PALIWOWEJ Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach OCENA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY PALIWOWEJ Wprowadzenie Najważniejszym celem przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie SPIS TREŚCI Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich

Prace magisterskie SPIS TREŚCI Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich Prace magisterskie - pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy fragment pracy może być dowolnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Celem każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest osiągniecie zysku. Konieczność wypracowania zysku zmusza przedsiębiorstwa do starań o wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej K. Czyczerska, A. Wiktorowicz UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁWIU Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej Słowa kluczowe: planowanie przychodów, metoda średniej

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży M.Kowal J. Raplis Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego Słowa kluczowe: planowanie finansowe, analiza sprawozdań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej M. Barczyszyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna Analiza finansowa Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski 1. Analiza przedwstępna 2. Analiza wstępna: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunku przepływów pieniężnych 3. Wskaźnikowa analiza

Bardziej szczegółowo

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym Zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna Analiza finansowa Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski 1. Analiza przedwstępna 2. Analiza wstępna: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunku przepływów pieniężnych 3. Wskaźnikowa analiza

Bardziej szczegółowo

Biuro rachunkowe. Kwalifikacja A.36 opracowano na podstawie materiałów:

Biuro rachunkowe. Kwalifikacja A.36 opracowano na podstawie materiałów: ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Biuro rachunkowe Kwalifikacja A.36 opracowano na podstawie materiałów: dr Agata Kocia, MBA Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Kapitał obrotowy a płynność finansowa powiatów ziemskich (na przykładzie wybranych powiatów województwa wielkopolskiego)

Kapitał obrotowy a płynność finansowa powiatów ziemskich (na przykładzie wybranych powiatów województwa wielkopolskiego) dr hab. prof. nadzw. US Jolanta Iwin-Garzyńska Kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński mgr Tomasz Rzemykowski Student III r. Niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 16 maja 2013 r. Plan wykładu ; ;. 2 kredyt Powody oceny rzetelność kontrahenta inwestycje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Możliwość budżetu do inwestycji

Możliwość budżetu do inwestycji 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Sytuacja finansowa Gminy Karczew w latach 21-213 Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. Analiza budżetu pozwala

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Analiza wskaźnikowa Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna Istota, cechy i etapy analizy fundamentalnej Analiza techniczna papierów wartościowych Analiza fundamentalna spółek ZMIANY GOSPODARCZE SYTUACJA GOSPODARCZA GIEŁDA SPÓŁEK I ICH OTOCZENIA

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, Franczak Ewa Uniwersytet Ekonomiczny Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Working

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo