STRATEGIE (KAPITAŁU OBROTOWEGO) PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO (RISK RETURN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIE (KAPITAŁU OBROTOWEGO) PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO (RISK RETURN)"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z p ieczeństwo Rafał Bielawski 1 STRATEGIE (KAPITAŁU OBROTOWEGO) PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO (RISK RETURN) Wprowadzenie W ujęciu dochód ryzyko strategia płynności finansowej wynika z konieczności pogodzenia dwóch przeciwstawnych celów, jakie stoją przed przedsiębiorstwem: po pierwsze, maksymalizacji wartości dla właścicieli, co wymaga odpowiedniego poziomu i struktury kapitału obrotowego, a po drugie, minimalizacji ryzyka utraty płynności finansowej, którego przyczyną jest niewystarczający poziom i struktura kapitału obrotowego. Prekursorami ujęcia dochód ryzyko byli E. Walker (1964) i J. Van Horne (1969, a rozwinęli je m.in. L. Gitman (1975) 2, R Neveu(1985) 3 oraz D. Wędzki (1997). W ujęciu dochód ryzyko całkowita strategia płynności finansowej składa się z trzech strategii cząstkowych: strategii aktywów obrotowych, strategii źródeł finansowania aktywów obrotowych, strategii majątkowo finansowej, całościowej strategii zarządzania płynnością finansową. 1 Dr Rafał Bielawski, adiunkt, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 L. Gitman Principles of Managerial Finance, Harper and Row, New York 1975, s R. Niveu, Fundamentals of Manageral Finance, South West Publishing Company, Cincinnati 1985, s

2 Diagnoza strategii majątku obrotowego Celem badania gospodarki kapitałem obrotowym i jego poszczególnych elementów jest zdefiniowanie, jaką strategię płynności stosuje przedsiębiorstwo. Jest to moŝliwe tylko dzięki wnikliwym badaniom strategii zarządzania majątkiem obrotowym, strategii zarządzania jego finansowaniem oraz wyznaczeniu strategii majątkowo-finansowej, czyli strategii zarządzania kapitałem obrotowym. W celu zdiagnozowania rodzaju strategii majątku obrotowego naleŝy wykonać następujące czynności 4 : obliczyć średnie branŝowe lub benchmark wartości wskaźników płynności majątku obrotowego i poziomu majątku operacyjnego oraz wyznaczyć te same wskaźniki dla przedsiębiorstwa, powyŝsze wskaźniki dla przedsiębiorstwa nanieść na odpowiedni wykres, obliczyć średnie branŝowe lub benchmark wartości wskaźników wewnętrznej struktury majątku obrotowego oraz te same dla przedsiębiorstwa. Wskaźnik płynności majątku obrotowego oraz poziomu majątku obrotowego obliczamy zgodnie z następującą formułą Majątek operacyjny to majątek rzeczowy, wartości niematerialne i prawne oraz rozliczenia międzyokresowe. Im wyŝszy jest wskaźnik poziomu majątku operacyjnego względem średniej branŝowej lub benchmarku, tym bardziej dana strategia majątku obrotowego sprzyja zwiększeniu wartości dla właścicieli, czyli jest bardziej agresywna. Im niŝszy wskaźnik, tym strategia jest bardziej konserwatywna. Im niŝszy jest wskaźnik płynności majątku obrotowego względem średniej branŝowej lub benchmarku, tym gorsza płynność finansowa, a więc tym bardziej agresywna jest dana strategia. Z kolei wyŝszy wskaźnik charakteryzuje strategię konserwatywną 5. Problem ten w sposób graficzny przedstawia rysunek 1. Z poniŝszego wykresu płyną następujące informacje: strategia agresywna (A-A), zgodnie z tą strategią zarząd maksymalizuje wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli, ale minimalizuje płynność finan- 4 D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s D. Wędzki, Strategie..., op.cit., s

3 sową. Mówiąc inaczej mało jest aktywów obrotowych i płynnych aktywów. (wysoki poziom wskaźnika poziomu majątku obrotowego niski zaś wskaźnik płynności majątku obrotowego); strategia konserwatywna (K-K), w przypadku tej strategii maksymalizowana jest płynność finansowa majątku obrotowego za cenę minimalizacji wartości dla właścicieli (niski wskaźnik poziomu majątku obrotowego), duŝo jest więc majątku obrotowego i płynnych aktywów; strategia umiarkowana (elastyczna) moŝe przyjmować dwa warianty: a) strategii agresywno konserwatywnej (A-K), zgodnie z którą maksymalizowana jest wartość dla właścicieli (wysoki poziom majątku operacyjnego) i umiarkowanie minimalizowana płynność finansowa. Wynika z tego iŝ mało jest majątku obrotowego i stosunkowo duŝo płynnych aktywów. b) strategii konserwatywno-agresywnej (K-A), gdy maksymalizowana jest płynność finansowa i umiarkowanie minimalizowana wartość dla właścieli (niski poziom wskaźnika poziomu majątku operacyjnego). Rysunek 1. Wykres strategii majątku obrotowego. Źródło: D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s Aby wybrać właściwą strategię dla przedsiębiorstwa, naleŝy wyznaczyć wskaźniki poziomu majątku operacyjnego i płynności majątku obrotowego, kierując się wartościami średnimi lub benchmarkami, oraz oznaczyć je na wykresie 6. 6 D. Wędzki, Strategie..., op.cit., s

4 Na podstawie informacji na wykresie moŝna odczytać: rodzaj strategii majątku obrotowego (agresywna, konserwatywna, umiarkowana), natęŝenie agresywności strategii (rośnie, gdy kieruje się do lewego górnego rogu wykresu) lub jej konserwatyzmu (rośnie, gdy kieruje się ku prawemu dolnemu naroŝnikowi), jak dalece strategia róŝni się od strategii typowej w branŝy (średniej) lub od przyjętego punktu odniesienia (benchmarku). Aby określić wewnętrzną strukturę majątku obrotowego, naleŝy wykorzystać następujące wskaźniki finansowe 7 : Aby wyznaczyć strukturę majątku obrotowego, wskaźniki naleŝy odnieść do odpowiednich średnich branŝowych: S Z dla zapasów, S N dla naleŝności, S G dla środków pienięŝnych, S PW dla papierów wartościowych, lub odpowiednio do benchmarków (S Z, S N, S G, S PW ). Problem wewnętrznej struktury majątku i strategii nim zarządzania przedstawia tabela 1. 7 D. Wędzki, Strategie..., op.cit., s

5 Tabela 1. Wyznaczenie strategii wewnętrznej majątku obrotowego. Wskaźniki strategii wewnętrznej majątku obrotowego Wartości dla strategii konserwatywnej Średnie branŝowe wskaźniki lub benchmarki Wartości dla strategii agresywnej Wskaźnik zapasów wyŝszy S Z niŝszy Wskaźnik naleŝności niŝszy S N wyŝszy Wskaźnik środków pienięŝnych wyŝszy S G niŝszy Wskaźnik ekwiwalentów środków pienięŝnych niŝszy S PW wyŝszy Źródło: D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s Diagnoza strategii finansowania majątku obrotowego Strategię finansowania majątku obrotowego tworzy się w podobny sposób jak strategię majątku obrotowego. W celu jej zdiagnozowania potrzebne są dwa wskaźniki tzn. wskaźnik poziomu operacyjnych zobowiązań bieŝących. Im niŝszy jest ten wskaźnik tym większe nastawienie na wartość przedsiębiorstwa (wartość dla właścicieli), strategia w takim wypadku ma charakter agresywny. Im wskaźnik ten wyŝszy, tym postępowanie bardziej konserwatywne. Wzór wskaźnika poziomu operacyjnych zobowiązań bieŝących przedstawia się następująco: Do operacyjnych zobowiązań bieŝących zaliczamy: zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wekslowe, ale bez papierów wartościowych emitowanych na podstawie prawa wekslowego. Z praktycznego punktu widzenia formuła poziomu operacyjnych zobowiązań bieŝących moŝe być teŝ wyliczana w inny sposób. Punktem wyjścia jest tutaj następujący problem. Zakupy materiałów i surowców oraz wytworzenie produktów w toku i produktów gotowych odbywają się zwykle na kredyt kupiecki, poza tym zaciągane są zobowiązania z tytułu usług, zobowiązania wobec pracowników, ewentualnie teŝ wewnątrzzakładowe, dlatego moŝna przyjąć, Ŝe operacyjne zobowiązania bieŝące są w przybliŝeniu równe wartości zapasów. Jeśli poziom zapa- 197

6 sów jest równy poziomowi zobowiązań bieŝących lub go przekracza, moŝna uznać, Ŝe przedsiębiorstwo w ogóle nie jest obciąŝone kredytami, poŝyczkami, papierami wartościowymi i innymi zobowiązaniami generującymi odsetki. Zgodnie z powyŝszymi rozwaŝaniami wskaźnik operacyjnych zobowiązań bie- Ŝących przedstawia się następująco: jako relacja zapasów do zobowiązań bieŝących. Formuła sprawdza się, gdy zapasy są mniejsze niŝ zobowiązania bieŝące. W sytuacji, gdy zapasy stanowią większą wartość lub są równe wartości zobowiązań bieŝących przyjmuje się, iŝ wskaźnik operacyjnych zobowiązań bieŝących równy jest jedności. Drugi ze wskaźników opisujących strategię finansowania majątku obrotowego, czyli wskaźnik płynności zobowiązań bieŝących przedstawia się następującą formułą: Im niŝszy jest wskaźnik poziomu operacyjnych zobowiązań bieŝących, tym większe nastawienie na wartość przedsiębiorstwa (wartość dla właścicieli), strategia jest, więc bardziej agresywna. Im wskaźnik ten jest wyŝszy, tym postępowanie bardziej konserwatywne 8. Natomiast im wyŝszy jest wskaźnik płynności zobowiązań bieŝących, tym gorsza płynność finansowa przedsiębiorstwa, a więc strategia finansowania jest agresywna. Natomiast zmniejszenie tego wskaźnika wpływa na polepszenie płynności, a więc na nadanie strategii charakteru konserwatywnego. W sposób graficzny strategię finansowania majątku przedstawia rysunek 2. Oś pionowa na tym wykresie słuŝy do wyznaczania wartości dla właściciela, czyli wskaźnika operacyjnych zobowiązań bieŝących. Wskaźnik M V oznacza średnią branŝową lub benchmark. PowyŜej tej wartości lokują się strategie konserwatywne, a poniŝej agresywne. Oś pozioma wyraŝa płynność finansową mierzoną wskaźnikiem płynności zobowiązań bieŝących. Wskaźnik M L oznacza średnią branŝową lub benchmark. NaleŜy 8 D. Wędzki, Strategie..., op.cit., s

7 zwrócić uwagę na to, Ŝe wartości wskaźników, zarówno na osi pionowej jak i poziomej, nie mogą być większe niŝ 1, gdyŝ operacyjne zobowiązania bieŝące nie będą większe od zobowiązań bieŝących, a zobowiązania bieŝące nie przekroczą wartości pasywów przedsiębiorstwa. Na wykresie znajdują się cztery pola, które reprezentują odpowiednią strategię finansowania majątku przedsiębiorstwa. Uszczegóławiając mamy do czynienia ze: strategią agresywną (A-A), która zmierza do maksymalizacji wartości dla właścicieli (maksymalizacja poziomu operacyjnych zobowiązań bieŝących) przy minimalizacji płynności finansowej. Mówiąc inaczej przedsiębiorstwo ma wtedy duŝo zobowiązań generujących odsetki i zobowiązań bieŝących. strategią konserwatywną (K-K), która zakłada maksymalizację płynności finansowej (wskaźnik płynności zobowiązań bieŝących niski) za cenę minimalizacji wartości dla właścicieli (poziom operacyjnych zobowiązań bie- Ŝących wysoki). Przedsiębiorstwo przy realizacji tej strategii ma mało zobowiązań generujących odsetki i mało zobowiązań bieŝących. Rysunek 2. Wykres strategii finansowania majątku obrotowego. Źródło: D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s strategią umiarkowaną (elastyczną), która występuje w dwóch wariantach: a) strategii agresywno-konserwatywnej (A-K), której celem jest zwiększenie wartości dla właścicieli przy wysokiej płynności finansowej. Przedsiębiorstwo realizując tą strategię ma duŝo zobowiązań generujących odsetki i mało zobowiązań bieŝących, 199

8 b) strategii konserwatywno-agresywnej (K-A), która minimalizuje płynność finansową i umiarkowanie zmniejsza wartość dla właścicieli. Przedsiębiorstwo ma mało zobowiązań generujących odsetki i duŝo zobowiązań bieŝących. Aby wybrać właściwą strategię dla przedsiębiorstwa, jego zarząd powinien wyznaczyć wskaźniki poziomu operacyjnych zobowiązań bieŝących i płynności zobowiązań bieŝących, kierując się wartościami średnimi lub benchmarkami, oraz zaznaczyć je na wykresie. MoŜna wtedy odczytać: rodzaj strategii finansowania majątku obrotowego (agresywna, konserwatywna, umiarkowana), natęŝenie agresywności strategii (rośnie gdy zbliŝa się do prawego dolnego rogu wykresu) lub jej konserwatyzmu (rośnie, gdy kieruje się ku lewemu górnemu naroŝnikowi), to jak dalece strategia róŝni się od strategii typowej w branŝy (średnich)lub przyjętego punktu odniesienia (benchmarku). Do pełnego obrazu realizowanej strategii finansowania majątku przedsiębiorstwa potrzebne jest takŝe zdiagnozowanie wewnętrznej strategii finansowania majątku obrotowego. Polega to na obliczeniu wskaźnika kapitału własnego, wskaźnika zobowiązań długoterminowych, wskaźnika zobowiązań bieŝących generujących odsetki oraz wskaźnika operacyjnych zobowiązań bieŝących: 200

9 Dwa ostatnie wskaźniki moŝna wyliczyć prostszymi formułami, co przedstawia się następująco: Kolejnym etapem w diagnozie źródeł finansowania majątku jest wyznaczenie odpowiednich średnich branŝowych lub benchmarki: M KW dla kapitału własnego wraz z ekwiwalentami, M ZD, dla zobowiązań długoterminowych, M ZI dla zobowiązań bieŝących generujących odsetki, M OZ dla głównych operacyjnych zobowiązań bieŝących. Zgodnie z charakterystyką strategii finansowania majątku obrotowego wskaźniki powinny być większe lub mniejsze od średnich branŝowych lub benchmarków (tabela 2). 201

10 Tabela 2. Wyznaczanie strategii wewnętrznej finansowania majątku obrotowego. Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika strategii konserwatywnej Średni branŝowy wskaźnik lub benchmark Wartość wskaźnika strategii agresywnej Wskaźnik kapitału własnego większa M KW mniejsza Wskaźnik zobowiązań Długoterminowych mniejsza M ZD większa Wskaźnik zobowiązań bieŝących generujących odsetki mniejsza M 7J większa Wskaźnik głównych operacyjnych zobowiązań bieŝących większa Moz mniejsza Źródło: D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s Diagnoza strategii majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa Wskaźnikiem poziomu majątku obrotowego (wskaźnik udziału aktywów bieŝących w aktywach ogółem) wysoka wartość tego wskaźnika oznacza, Ŝe przedsiębiorstwo utrzymuje wysoki poziom zasobów płynnych, zapasów, naleŝności, czyli w sposób konserwatywny zarządza swoim majątkiem obrotowym. NiŜsza wartość tego wskaźnika oznacza, Ŝe przedsiębiorstwo minimalizuje udział tego majątku, tak, aby podmiot zachowywał bieŝącą ciągłość gospodarowania 9. Wskaźnikiem poziomu zobowiązań bieŝących (wskaźnik udziału pasywów bieŝących w relacji do aktywów ogółem) wysoka wartość tego wskaźnika oznacza, Ŝe zobowiązania bieŝące są istotnym źródłem finansowania majątku obrotowego, czyli przedsiębiorstwo w sposób agresywny finansuje tymi źródłami swoją działalność, natomiast niska wartość tego wskaźnika oznacza, Ŝe występuje niski udział zobowiązań w finansowaniu majątku obrotowego, czyli strategia ma charakter konserwatywny; Na podstawie powyŝszych wskaźników moŝna ustalić cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów strategii. W związku z tym, Ŝe wyraŝona: strategia konserwatywna, umiarkowana, agresywna, nie są pojęciami jednoznacznymi i ostrymi, trudno im przypisać określone normatywy (poziomy, wartości) 10. Dlatego wskaźniki te mają charakter względny i naleŝy je porównywać ze wskaźnikami ustalonymi dla branŝy, w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. 9 D. Wędzki, Strategia kształtowania i finansowania majątku obrotowego, Rachunkowość 1997, nr 9, s P. Szyjnański, Strategie zarządzania majątkiem obrotowym i kapitałem obrotowym brutto na tle cyklu Ŝycia przedsiębiorstwa [w:] D. Zarzecki, Zarządzanie finansami, tom II. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg 31 maja - 2 czerwca 2001, FRR. Warszawa 2001, s

11 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto moŝna przedstawić graficznie za pomocą wykresu, wykorzystując ustalone wskaźniki poziomu majątku obrotowego i poziomu zobowiązań bieŝących. Na oś rzędnych nanosi się wartość wskaźnika poziomu majątku obrotowego, a na oś odciętych wartość wskaźnika poziomu zobowiązań bieŝących, przy czym wartości obydwu wskaźników powinny być równe jedności. Punkty przecięcia tych wskaźników wyznaczają strategię zarządzania kapitałem obrotowym brutto. Sytuację tą przedstawia rysunek nr 44. Z wykresu tego płyną następujące wnioski: strategia konserwatywna (K-K) charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem poziomu majątku obrotowego i niskim wskaźnikiem poziomu zobowiązań bieŝących. strategia agresywna (A-A) charakteryzuje się niskim wskaźnikiem poziomu majątku obrotowego i wysokim wskaźnikiem poziomu zobowiązań bieŝących. strategia umiarkowana moŝe przyjąć postać 11 : a) strategii konserwatywno agresywnej (K-A) wówczas wskaźniki poziomu majątku obrotowego i poziomu zobowiązań bieŝących będą osiągać wysoką wartość, b) strategii agresywno konserwatywnej (A-K) wówczas wskaźniki poziomu majątku obrotowego i poziomu zobowiązań bieŝących będą osiągać niską wartość. Rysunek 3. Wykres strategii majątkowo finansowej płynności finansowej. Źródło: D. Wędzki, Strategia kształtowania i finansowania majątku obrotowego, Rachunkowość 1997, nr 9. s A. Tokarski, M. Tokarski, Wykorzystanie wskaźników finansowych do formułowania strategii zarządzania kapitałem obrotowym na przykładzie kopalni soli w latach , Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 1/

12 Przedstawione powyŝej koncepcje cząstkowe strategii płynności finansowej przedsiębiorstwa: majątku obrotowego, jego finansowania i majątkowo-finansowa mogą być inne. Dlatego teŝ istnieje potrzeba ich syntetycznego ujęcia. Pomocnym moŝe być tutaj skonstruowanie syntetycznego wykresu (rys. 4). Rysunek 4. Wykres całkowitej strategii finansowej. Źródło: D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s Na powyŝszym wykresie poszczególne osie oznaczają: pionowa wartość finansową (wartości na tej osi nie mogą być większe niŝ 1). Oś pozioma dzieli się na trzy odcinki, które odzwierciedlają trzy róŝne strategie: konserwatywną, umiarkowaną (elastyczną) i agresywną (liberalną). W zaleŝności od realizowanej strategii przedsiębiorstwa naleŝy odpowiednią wartość umieścić na właściwym odcinku. Na rysunku punkt M wyraŝa strategię aktywów obrotowych firmy X. Jest ona konserwatywna gdyŝ punkt M jest umieszczony w konserwatywnej części wykresu. Strategia firmy Y jest bardziej konserwatywna, gdyŝ oznaczający ją punkt M` znajduje się bliŝej górnego prawego naroŝnika. Strategia finansowania aktywów obrotowych firmy X, oznaczona punktem F, jest elastyczna, a firmy Y agresywna (F`). Strategia majątkowo finansowa firmy X tym razem jest agresywna (MF), a firmy Y umiarkowana (MF`). Linie łączące punkt MF z punktami M i F wyraŝają graficznie całkowitą strategię płynności finansowej firmy X (podobnie jak linie między M`, MF` i F` strategię firmy Y). 204

13 Abstrakt Artykuł dotyczy problemu strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko. Pokazuje trzy elementy wspólnej strategii kapitału obrotowego: strategii majątku, strategii finansowania i wspólnej strategii zarządzania płynnością finansową. Strategies of (Working Capital) Financial Liquidity in the Concept of Risk Return The article concerns the problem of strategies of financial liquidity in the concept of risk return. It shows three elements of the common strategy of working capital: strategy of assets, funding strategy and common strategy of financial liquidity management PhD Rafał Bielawski, assistant professor, The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce. 205

OCENA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY PALIWOWEJ

OCENA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY PALIWOWEJ Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach OCENA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY PALIWOWEJ Wprowadzenie Najważniejszym celem przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ZM HENRYK KANIA SA W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO W LATACH 2008 2012

OCENA REALIZACJI STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ZM HENRYK KANIA SA W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO W LATACH 2008 2012 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 35, T. 2 Anna Zielińska-Chmielewska * Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu OCENA REALIZACJI STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ZM HENRYK KANIA SA W

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 387 395 Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Utrata płynności a zdolność do kontynuowania. Renata Art-Franke Katowice, 25 czerwca 2013 roku

Utrata płynności a zdolność do kontynuowania. Renata Art-Franke Katowice, 25 czerwca 2013 roku Utrata płynności a zdolność do kontynuowania działalności Renata Art-Franke Katowice, 25 czerwca 2013 roku Dlaczego mówimy o zdolności do kontynuowania działalności z związku z płynnością? Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew Analiza wskaźnikowa Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew W celu oceny zadłuŝenia Grupy Boryszew w latach 2004-2008 zostały najpierw obliczone podstawowe wskaźniki zadłuŝenia. Wyniki ich zawarte są w tabeli

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005 Aneks nr 2 Do Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 23 października 2008 r. decyzją nr DEM/410/78/35/08 dla oferty publicznej Akcji Serii E oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) Warunkiem realizacji kaŝdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie Analiza Kondycji Finansowej Prognoza PROJEKT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA ROK 2006 SP ZOZ w Lipnie Nr KR04-00272 PROJEKT BILANSU AKTYWA PASYWA

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski 1. W oparciu o poniŝsze informacje uzupełnij bilans analityczny: - wskaźnik płynności natychmiastowej 0,2 - wskaźnik

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Dr Maria Gorczyńska I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel: zaprezentowanie Słuchaczom ogólnej wiedzy na temat oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Kapitał obrotowy a płynność finansowa powiatów ziemskich (na przykładzie wybranych powiatów województwa wielkopolskiego)

Kapitał obrotowy a płynność finansowa powiatów ziemskich (na przykładzie wybranych powiatów województwa wielkopolskiego) dr hab. prof. nadzw. US Jolanta Iwin-Garzyńska Kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński mgr Tomasz Rzemykowski Student III r. Niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej

Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej Mirosław Wasilewski * Tomasz Felczak ** Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej Wstęp Zarządzanie przedsiębiorstwem mające na celu maksymalizowanie

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz zaleŝności z zakresu zarządzania finansami w szczególności

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie Polnord Łódź I Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 3, 02-972 Warszawa, Nr KRS 0000273883, NIP: 729-011-30-34 Kapitał zakładowy: 2.750.000,00 zł w pełni opłacony Załącznik 4a OŚWIADCZENIE o stanie księgowym

Bardziej szczegółowo

Wykład Prezentacja materiału statystycznego. 2. Rodzaje szeregów statystycznych.

Wykład Prezentacja materiału statystycznego. 2. Rodzaje szeregów statystycznych. Wykład 2. 1. Prezentacja materiału statystycznego. 2. Rodzaje szeregów statystycznych. 3. Wykresy: histogram, diagram i ogiwa. Prezentacja materiału statystycznego Przy badaniu struktury zbiorowości punktem

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wykład 1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA dr Henryk Zagórski LITERATURA 1. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007. 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2010r do 30.06.2010r.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2010r do 30.06.2010r. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2010r do 30.06.2010r. ZAWIERAJĄCY: I LIST PREZESA II WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Adam Nied. Wroclaw of University of Economics

Adam Nied. Wroclaw of University of Economics Adam Nied Wroclaw of University of Economics Decyzje krótkoterminowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży nr. 10 Słowa kluczowe: Krótkoterminowe decyzje przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Cz. 5

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Cz. 5 Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 5 DSO Days Sales Outstanding DSO wyraŝa liczbę dni sprzedaŝy, za którą nie zainkasowano gotówki (inaczej liczba dni sprzedaŝy niezapłaconej) Metody

Bardziej szczegółowo