Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz."

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Nwy Sącz: ZP Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw na prgramwanie bazdanwe i serwerwe raz dstawę sprzętu kmputerweg Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Pwiat Nwsądecki, Zarząd Pwiatu Nwsądeckieg, ul. Jagiellńska 33, Nwy Sącz, wj. małplskie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samrządwa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: ZP Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw na prgramwanie bazdanwe i serwerwe raz dstawę sprzętu kmputerweg. II.1.2) Rdzaj zamówienia: dstawy. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa licencji niegranicznych czasw na prgramwanie bazdanwe i serwerwe raz dstawę sprzętu kmputerweg. Przedmit dstawy musi być fabrycznie nwy bez wad, śladów używania i uszkdzeń mechanicznych, pełnwartściwy, spełniający wymgi techniczne i ilściwe pisane w specyfikacji. Wyknawca zbwiązany jest d zrealizwania usług twarzyszących dstawie tj. transprt, załadunek, rzładunek wniesienie przedmitu dstawy d pmieszczeń wskazanych przez Zamawiająceg. W przypadku gdy w pisie przedmitu zamówienia zstała użyta nazwa prducenta, znak twarwy, patent lub pchdzenie Zamawiający dpuszcza mżliwść dstawy prduktów równważnych tzn. nie grszych parametrach technicznych niż te, które psiadają prdukty wskazane za pmcą znaku twarweg, prducenta, patentu lub pchdzenia. W przypadkach, w których przedmit zamówienia pisany jest za pmcą nrm, aprbat, specyfikacji technicznych i systemów dniesienia, których mwa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dpuszcza rzwiązania równważne pisywanym. Wyknawca, który pwłuje się na rzwiązanie równważne pisywanym przez Zamawiająceg, jest bwiązany wykazać, że ferwane przez nieg dstawy spełniają wymagania kreślne przez Zamawiająceg. I. CZĘŚĆ 1 Licencje niegraniczne czasw na prgramwanie bazdanwe i serwerwe 1. Licencja serwerweg systemu

2 peracyjneg a. Ilść: 1 sztuka - Serwerwy system peracyjny - Micrsft Windws Server 2012 Standard Editin R2 w wersji umżliwiającej przenszenie licencji na inny serwer zamawiająceg lub równważny. Równważny System peracyjny musi zapewniać bsługę c najmniej następujących ról: Serwer Active Directry, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer Internetwych usług infrmacyjnych zgdny z Micrsft IIS 8, Serwer DHCP, Serwer DNS, bsługa NET Framewrk 4.0; Umżliwiający uruchmienie bez emulatrów i śrdwisk wirtualnych następujących aplikacji: działająceg na platfrmie NET Framewrk 4.0 Edytra Aktów Prawnych XML Legislatr firmy ABC Pr wraz ze wszystkimi niezbędnymi kmpnentami wymaganymi d jeg prawidłweg działania, systemu finanswksięgweg, dchdów Skarbu Państwa, Śrdki Trwałe firmy Krelacja, systemu Enva firmy Sneta, systemu Lgit firmy IDEO, serwera SQL 2012 firmy Micrsft. - Dstarczna licencja musi uprawniać d bezterminweg, niegraniczneg czasw krzystania z prgramwania; umżliwiać instalację jednej kpii prgramwania na serwerze fizycznym lub dwóch kpii prgramwania w śrdwisku wirtualnym; umżliwiać legalną instalację c najmniej jednej wersji wcześniejszej; Oprgramwanie diagnstyczne umżliwiające zdalną zautmatyzwaną instalację systemu peracyjneg. 2. Licencja prgramwania bazdanweg - System bazdanwy - SQL Server Standard Cre 2012 w wersji umżliwiającej przenszenie na inny serwer. Licencja przeznaczna d serwera wypsażneg w dwa prcesry każdy p 6 rdzeni (łącznie bsługujący 12 rdzeni, umżliwiający dstęp niegranicznej liczbie użytkwników) lub równważny system (w najnwszej wersji z mżliwścią dstępu d systemu niegranicznej liczbie użytkwników) działający w śrdwisku serwerwym Micrsft Windws (pracujący na serwerze z systemem peracyjnym Micrsft Windws Server Standard 2012 PL) bsługujący następujące prgramy i systemy zainstalwane u Zamawiająceg: system elektrnicznej rejestracji biegu dkumentów Lgit firmy IDEO; system finansw-księgwy firmy Krelacja, dchdy Skarbu Państwa firmy Krelacja, Śrdki Trwałe firmy Krelacja, systemu Enva firmy Sneta; system Rejestracji Czasu Pracy firmy Insft; prgram SIO ARCUS raz bazy wewnętrzneg systemu infrmacyjneg Zamawiająceg. W przypadku zaferwania prduktu równważneg Wyknawca zbwiązuję się d pełneg wdrżenia systemu w siedzibie Zamawiająceg, szklenia administratrów raz d dstswania w/w prgramów d zaferwaneg prduktu. - Dstarczna licencja musi uprawniać d bezterminweg, niegraniczneg czasw krzystania z prgramwania; umżliwiać legalną instalację c najmniej jednej wersji wcześniejszej. II. CZĘŚĆ 2 Sprzęt kmputerwy i akcesria 1. Kmputer typu Allin-One a. Ilść sztuk: 3 b. Parametry techniczne nie grsze niż: - Kmputer typu All-in-One - Prcesr: zgdny z technlgią x86, bsługujący systemy 64 bitwe, umżliwiający uzyskanie wydajnści nie mniejszej niż 2750 pkt. wg testu PassMark CPU W celu ptwierdzenia, że ferwana dstawa dpwiada wymaganim kreślnym przez Zamawiająceg, Zamawiający żąda załączenia d ferty wydruków ptwierdzających, że ferwany prcesr umżliwia uzyskanie wydajnść minimum 2750 pkt wg testu PassMark CPU W przypadku, gdy ferwany prcesr nie znajduje się na wskazanych strnach testów, Wyknawca zbwiązany jest d przeprwadzenia wskazaneg testu i przedstawienia wydruku/wydruków z prgramu testująceg ptwierdzająceg wynik uzyskany przez prcesr. Zamawiający dpuszcza dkument w języku angielskim. Wymaga się, aby załączne d ferty na wydrukach wyniki testów były aktualne, tzn. uzyskane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania fert. - Przekątna ekranu: 20 cali rzdzielczści 1600x900 - Pamięć RAM: nie mniejsza niż 4 GB (mżliwść rzbudwy d min. 8 GB - Dysk twardy: nie mniejszy niż 500 GB - SATA III, min 16MB cache - Napęd ptyczny: DVD-+RW SuperMulti - Układ graficzny: zintegrwany HD; - Karta dźwiękwa: zintegrwana, w standardzie HD - Interfejs sieciwy: zintegrwany na

3 płycie głównej; 10/100/1000 Mbps - Zintegrwana bezprzewdwa karta sieciwa: b/g/n - Płyta główna: chipset rekmendwany przez prducenta - Złącza zewnętrzne minimum: 1 x HDMI; D-Sub; 5xUSB (w tym minimum 2 x USB 3.0, raz minimum dwa złącza USB z tyłu budwy) 1xRJ-45; 1x wyjście słuchawkwe; 1x wejście mikrfnwe, - Wbudwany mikrfn - Wbudwana kamera internetwa - Wbudwany czytnik kart - Mżliwść mntażu d uchwytu VESA w celu zamntwania kmputera na ścianie - Wymiary: ze względu na graniczne miejsce mntażu szerkść maksymalna nie mże przekrczyć 506 mm, wyskść 410 mm, - System peracyjny: - Windws 8.0 Prfessinal lub nwszy, Plska wersja językwa, wersja 64 bit, licencja typu OEM lub BOX z mżliwścią tzw. dwngrade d wersji pprzedniej (windws 7) lub równważny system peracyjny (w najnwszej wersji) w pełni współpracujący z dmeną systemu Windws Server 2003, 2008, 2012 (Active Directry), pprawnie interpretujący usługi Plicy, zapewniający bsługę prfili mbilnych, bsługujący instalację aktualizacji i pprawek za pmcą centralneg serwera WSUS, umżliwiający uruchmienie bez emulatrów i śrdwisk wirtualnych minimum następujące aplikacje: pakiet Micrsft Office 2003/2007/2010, system finansw-księgwy, dchdy Skarbu Państwa, Śrdki Trwałe firmy Krelacja, Płatnik, Bestia. System równważny pwinien także współpracwać z systemem d zarządzania infrastrukturą IT Menager firmy InfnetPrjekt w zakresie c najmniej autmatycznej ewidencji licencji systemu i zainstalwanych aplikacji, zdalneg pulpitu, blkady napędów. Nśnik systemu peracyjneg dstarczny na płycie DVD lub nśnik Recvery niezbędny d dtwrzenia systemu peracyjneg. System zainstalwany lub preinstalwany bsługujący wszystkie kmpnenty kmputera. - Ddatkwe wypsażenie: klawiatura i mysz przewdwa - Gwarancja: minimum 24 miesiące, czas reakcji serwiswej d 24 gdzin d zgłszenia. 2. Przełącznik USB a. Ilść sztuk: 1 b. Parametry techniczne nie grsze niż: - Przełącznik pzwalający dzielić dstęp d jedneg urządzenia USB 2.0 pmiędzy minimum 4 kmputery - Przełączanie pprzez przyciski umieszczne na budwie - Kntrlki LED pdświetlające aktywny prt - Zgdny z USB prty USB typu B - d pdłączenia kmputerów - 1 prt USB typu A - d pdłączenia urządzenia peryferyjneg - Zasilanie z prtu USB (nie wymaga zasilania zewnętrzneg) - Dłączne kable USB 2.0 Typu A/B - 4 sztuki - Gwarancja minimum 24 miesiące 3. Klawiatura kmputerwa a. Ilść sztuk: 2 b. Parametry techniczne nie grsze niż: - Bezprzewdwa (łącznść radiwa) - Odbirnik na złącze USB - Niski prfil klawiszy - Wydzielny wbudwany wielfunkcyjny panel dtykwy umżliwiający łatwą i dkładną nawigację (Tuchpad) - Zgdnść z system peracyjnym Windws 7 - Gwarancja: minimum 24 miesiące. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , , , , , II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: Z uwagi na wartść przedmitu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

4 III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania III.3.2) Wiedza i dświadczenie III.3.3) Ptencjał techniczny III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia;

5 aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie ptwierdzenia, że ferwane rbty budwlane, dstawy lub usługi dpwiadają kreślnym wymaganim należy przedłżyć: inne dkumenty W celu ptwierdzenia, że ferwana dstawa dpwiada wymaganim kreślnym przez Zamawiająceg, Zamawiający żąda załączenia d ferty na realizację Części 2: dla prcesrów kmputerów typu All-in-One - wydruków ptwierdzających, że ferwany prcesr umżliwia uzyskanie wydajnść minimum 2750 pkt wg testu PassMark CPU W przypadku, gdy ferwany prcesr nie znajduje się na wskazanych strnach testów, Wyknawca zbwiązany jest d przeprwadzenia wskazaneg testu i przedstawienia wydruku/wydruków z prgramu testująceg ptwierdzająceg wynik uzyskany przez prcesr. Zamawiający dpuszcza dkument w języku angielskim. Wymaga się, aby załączne d ferty na wydrukach wyniki testów były aktualne, tzn. uzyskane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania fert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) D ferty pwinien być dłączny dkument kreślający zasady reprezentacji raz sby uprawnine d reprezentacji Wyknawcy, a jeżeli Wyknawcę reprezentuje pełnmcnik - także pełnmcnictw, kreślające zakres umcwania, pdpisane przez sby uprawnine d reprezentwania Wyknawcy SEKCJA IV: PROCEDURA

6 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Starstw Pwiatwe w Nwym Sączu, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pk. 320 ul. Jagiellńska 33, Nwy Sącz. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 10:00, miejsce: Starstw Pwiatwe w Nwym Sączu Kancelaria Administracyjna, pk. 113, ul. Jagiellńska 33, Nwy Sącz. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo