dalej jako Umowa>> przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dalej jako Umowa>> przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy"

Transkrypt

1 1 <<Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa>> 2 <<Potwierdzenie zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego nr...>> 3 <<zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data# r. wynosi #kwota # zł, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1. #imię i nazwisko osoby zawierającej umowę kredytu w imieniu Banku# 2. #imię i nazwisko osoby zawierającej umowę kredytu w imieniu Banku# >> 4 <<zawarta pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data# r. wynosi #kwota# zł, zwanym dalej Bankiem>> 5 <<zawarta pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data# r. wynosi #kwota# zł, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez #imię i nazwisko pracownika Banku podpisującego umowę kredytu bezpiecznym podpisem elektronicznym#>> 6 a Panem / Panią 1. #imię i nazwisko Kredytobiorcy# zamieszkałym/łą #miejscowość kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania#, 7 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy# <<seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> dalej jako Kredytobiorca << 8 mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data# r. wynosi #kwota# zł, zwany dalej Bankiem, 9 <<reprezentowany przez #imię i nazwisko pracownika Banku podpisującego umowę pożyczki bezpiecznym podpisem elektronicznym#>> potwierdza, iż w dniu # 10 data zawarcia umowy#, na podstawie Wniosku o Kredyt z dnia #data złożenia wniosku# zawarł z Kredytobiorcą: dane Kredytobiorcy: 11 #imię i nazwisko Kredytobiorcy# zamieszkałym/łą #miejscowość kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania#, 12 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/ seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> dalej jako Kredytobiorca Umowę Kredytu Gotówkowego nr #nr umowy#, dalej jako Umowa oraz udzielił Kredytobiorcy Kredytu na poniższych warunkach. Przez Umowę Kredytu rozumie się Umowę, której dotyczy niniejszy dokument potwierdzenia zawarcia Umowy.>> 1 Stosowane dla umów 2 Stosowane dla potwierdzeń przesyłanych po zawarciu umowy jeśli umowa zawarta była elektronicznie 3 Stosowane dla umów zawieranych w formie pisemnej 4 Stosowane dla umów zawieranych w formie elektronicznej w serwisie transakcyjnym Banku (ST). Opcja nie dostępna dla klientów PB 5 Stosowane dla umów zawieranych z w formie elektronicznej z przelewem z innego banku. Opcja nie dostępna dla klientów PB 6 Sekcje dot. kredytobiorcy należy powielić zgodnie z ich liczbą, z zastrzeżeniem iż dla umów zawieranych w formie elektronicznej z przelewem z innego banku może wystąpić wyłącznie jeden kredytobiorca 7 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 8 Występuje dla potwierdzenia zawarcia umowy, jeśli umowa zawierana była w formie elektronicznej (dot. Zarówno umów zawieranych w ST jak i z przelewem z innego banku) 9 Występuje dla potwierdzenia zawarcia umowy, jeśli umowa zawierana była z przelewem z innego banku 10 W przypadku umowy zawieranej elektronicznie w ST jest to data akceptacji komunikatu w ST. W przypadku umowy zawieranej z przelewem z innego banku jest to dzień pozytywnej weryfikacji tożsamości kredytobiorcy 11 Sekcje dot. kredytobiorcy należy powielić zgodnie z ich liczbą (dot. Umowy zawieranej w ST) 12 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL Strona 1 z 12

2 Warunki zawarcia Umowy, kwota Kredytu, wypłata środków z Kredytu Na podstawie Wniosku o Kredyt z dnia #data złożenia Wniosku# oraz Umowy, Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu gotówkowego w kwocie #kwota kredytu# zł. 2. Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny nie związany z działalnością gospodarczą. 3. Z zastrzeżeniem postanowień 18, Bank wypłaca Kredyt do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy 14 <<na rachunek prowadzony w Banku o nr #nr rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego#.>> 15 <na rachunek wskazany w Potwierdzeniu otwarcia rachunku.>> 16 <<na rachunek kredytowy a następnie dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę tj.: #nr rachunku do przelewu#.>> <<Informacja o wypłacie Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości i sms.>> 18 <<Informacja o wypłacie Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy telefonicznie.>> <<Wykorzystanie środków z Kredytu odbywa się gotówkowo lub bezgotówkowo zgodnie z zasadami obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych określonymi w #nazwa regulaminów rachunków#>> 20 <<Wykorzystanie środków z Kredytu odbywa się w formie bezgotówkowej, poprzez realizację przelewu bankowego, o którym mowa w ust. 3.>> 6. <<Kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia # pełna nazwa ubezpieczenia i rodzaj wybranego pakietu #, dalej jako Ubezpieczenie. Warunki przystąpienia do Ubezpieczenia, zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej określają: Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia oraz # nazwa OWU #. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przystąpienia do Ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie spłaty Kredytu. Rezygnacja Kredytobiorcy z Ubezpieczenia 21 <<skutkuje zmianą wysokości marży Kredytu zgodnie z 5 i>> nie wymaga zawarcia Aneksu. Bank nie wymaga innych zabezpieczeń spłaty Kredytu w przypadku rezygnacji z Ubezpieczenia.>> Na podstawie Wniosku o Kredyt z dnia #data złożenia Wniosku# oraz Umowy, Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu gotówkowego w kwocie #kwota kredytu# zł. 2. Warunkiem udzielenia Kredytu jest przyjęcie przez Kredytobiorcę oferty Banku do dnia #data ważności oferty# oraz poprawna weryfikacja zgodności danych Kredytobiorcy dokonana przez Bank zgodnie z #nazwa regulaminu kredytów#. W razie niespełnienia warunku, Kredyt nie jest udzielany, a Umowę Kredytu uważa się za niezawartą. 3. Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny nie związany z działalnością gospodarczą. 4. Z zastrzeżeniem postanowień 18, Bank wypłaca Kredyt do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy <<na rachunek wskazany w Potwierdzeniu otwarcia rachunku.>> <<na rachunek kredytowy a następnie dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę tj.: #nr rachunku do przelewu#.>> 5. Informacja o wypłacie Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości i sms. 6. <<Wykorzystanie środków z Kredytu odbywa się gotówkowo lub bezgotówkowo zgodnie z zasadami obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych określonymi w #nazwa regulaminów rachunków#>> <<Wykorzystanie środków z Kredytu odbywa się w formie bezgotówkowej, poprzez realizację przelewu bankowego, o którym mowa w ust. 4.>> <<Kredytobiorca przystąpił do Ubezpieczenia # pełna nazwa ubezpieczenia i rodzaj wybranego pakietu #, dalej jako Ubezpieczenie. Warunki przystąpienia do Ubezpieczenia, zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej określają: Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia oraz # nazwa OWU #. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przystąpienia do Ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie spłaty Kredytu. Rezygnacja Kredytobiorcy z Ubezpieczenia 24 <<skutkuje zmianą wysokości marży Kredytu zgodnie z 5 i>> nie wymaga zawarcia Aneksu. Bank nie wymaga innych zabezpieczeń spłaty Kredytu w przypadku rezygnacji z Ubezpieczenia.>> Na podstawie Wniosku o Kredyt z dnia #data złożenia Wniosku# oraz Umowy, Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu gotówkowego w kwocie #kwota kredytu# zł. 2. Kredyt przeznaczony jest na spłatę zobowiązań kredytowych Kredytobiorcy 26 <<oraz dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą>>. 3. Z zastrzeżeniem postanowień 18, Bank wypłaca Kredyt do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy, w następujący sposób: 1) 27 dokonuje przelewu środków w kwocie #kwota# zł na rachunek nr #nr rachunku do przelewu# tytułem spłaty konsolidowanego zobowiązania, 2) 28 <<kwotę Kredytu wynoszącą #kwota# zł, przeznaczoną na dowolny cel konsumpcyjny, wypłaca na 29 <<prowadzony w Banku rachunek nr #nr rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego#>> 30 <<rachunek 13 Paragraf stosowany dla celu dowolnego jeśli umowa zawierana jest pisemnie lub elektronicznie przez ST 14 Stosowane jeśli wypłata kredytu odbywa się na ROR prowadzony w Banku 15 Stosowane jeśli wypłata kredytu odbywa się na nowootwierany ROR w Banku 16 Stosowane jeśli wypłata kredytu odbywa się na rachunek w innym Banku 17 Stosowane dla mbanku oraz mbanku dawnego MultiBanku 18 Stosowane dla klientów PB 19 Stosowane jeśli wypłata kredytu odbywa się na ROR prowadzony w Banku (również nowootwierany) 20 Stosowane jeśli wypłata kredytu odbywa się na rachunek w innym Banku 21 Nie występuje dla kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową wynoszącą 0% 22 Paragraf stosowany dla kredytu na cel dowolny i umów zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 23 Występuje jeśli klient przystępuje do ubezpieczenia 24 Nie występuje dla kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową wynoszącą 0% 25 Par. stosowany dla kredytu konsolidacyjnego standardowego (opcja nie dostępna dla umów zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku) 26 występuje jeśli kwota kredytu obejmuje wydatki na własne potrzeby kredytobiorcy 27 Jeśli konsolidowanych jest kilka zobowiązań dane należy powielić w sposób odpowiedni 28 występuje jeśli kwota kredytu obejmuje wydatki na własne potrzeby kredytobiorcy 29 Występuje jeśli pozostałe środki uruchamiane są na otwarty już rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 30 Występuje dla mbanku jeśli pozostałe środki uruchamiane są na nowootwierany rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Strona 2 z 12

3 wskazany w Potwierdzeniu otwarcia rachunku >> 31 <<na rachunek kredytowy a następnie dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę tj.: #nr rachunku do przelewu#.>> 4. Informacja o wypłacie Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości i SMS. Po jej otrzymaniu Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, rozwiązać umowę/-y kredytu/-ów, na mocy której/ych zaciągnął konsolidowane zobowiązania. Nie wywiązanie się z tego obowiązku uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy <<Wykorzystanie Kredytu następuje poprzez realizację przelewów, o których mowa w ust. 3. >> <<Wykorzystanie Kredytu następuje poprzez realizację przelewów, o których mowa w ust. 3 oraz gotówkowo lub bezgotówkowo zgodnie z zasadami obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych określonymi w #nazwa regulaminów rachunków# <<Kredytobiorca przystąpił do Ubezpieczenia # pełna nazwa ubezpieczenia i rodzaj wybranego pakietu #, dalej jako Ubezpieczenie. Warunki przystąpienia do Ubezpieczenia, zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej określają: Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia oraz # nazwa OWU #. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przystąpienia do Ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie spłaty Kredytu. Rezygnacja Kredytobiorcy z Ubezpieczenia 35 <<skutkuje zmianą wysokości marży Kredytu zgodnie z 5 i>> nie wymaga zawarcia Aneksu. Bank nie wymaga innych zabezpieczeń spłaty Kredytu w przypadku rezygnacji Kredytobiorcy z Ubezpieczenia.>> Na podstawie Wniosku o Kredyt z dnia #data złożenia Wniosku# oraz Umowy, Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu gotówkowego w kwocie #kwota kredytu# zł. 2. Kredyt przeznaczony jest na spłatę zobowiązań kredytowych Kredytobiorcy oraz dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą <<Warunkiem udzielenia Kredytu jest przyjęcie przez Kredytobiorcę oferty Banku do dnia #data ważności oferty# oraz poprawna weryfikacja zgodności danych Kredytobiorcy dokonana przez Bank zgodnie z #nazwa regulaminu kredytów#. W razie niespełnienia warunku, Kredyt nie jest udzielany, a Umowę uważa się za niezawartą.>> 4. Z zastrzeżeniem postanowień 18, Bank wypłaca Kredyt do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy 38 <<na rachunek prowadzony w Banku o nr #nr rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego#>> 39 <<na rachunek wskazany w Potwierdzeniu otwarcia rachunku.>> 40 <<na rachunek kredytowy a następnie dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę tj.: #nr rachunku do przelewu#.>> 41 <<na rachunek wskazany w Potwierdzeniu otwarcia rachunku a następnie dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę tj.: #nr rachunku do przelewu#.>> 5. Informacja o wypłacie Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości i SMS. Po jej otrzymaniu Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy: 1) samodzielnie, w całości spłacić konsolidowane zobowiązania, 2) rozwiązać umowę/-y kredytu/-ów, na mocy której/ych zaciągnął konsolidowane zobowiązania. Nie wywiązanie się z powyższych obowiązków uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy <<Wykorzystanie środków z Kredytu odbywa się gotówkowo lub bezgotówkowo zgodnie z zasadami obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych określonymi w # nazwa regulaminów rachunków #.>> 43 <<Wykorzystanie środków z Kredytu odbywa się w formie bezgotówkowej, poprzez realizację przelewu bankowego, o którym mowa w ust. 4.>> <<Kredytobiorca przystąpił do Ubezpieczenia # pełna nazwa ubezpieczenia i rodzaj wybranego pakietu #, dalej jako Ubezpieczenie. Warunki przystąpienia do Ubezpieczenia, zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej określają: Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia oraz # nazwa OWU #. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przystąpienia do Ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie spłaty Kredytu. Rezygnacja Kredytobiorcy z Ubezpieczenia 45 <<skutkuje zmianą wysokości marży Kredytu zgodnie z 5 i>> nie wymaga zawarcia Aneksu. Bank nie wymaga innych zabezpieczeń spłaty Kredytu w przypadku rezygnacji z Ubezpieczenia.>> Czas obowiązywania Umowy, zasady spłaty Kredytu 2 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia spłaty ostatniej raty Kredytu, tj. do #data spłaty ostatniej raty#. Termin spłaty pierwszej raty Kredytu przypada w dniu #dzień spłaty pierwszej raty#. 2. Terminy oraz czas, na który zawarto Umowę, wskazane w ust. 1 wyznaczone zostały przy przyjęciu założenia, że wypłata Kredytu następuje do dnia #max data uruchomienia kredytu#. Jeżeli termin wypłaty Kredytu przypadnie po 31 Występuje, gdy środki uruchamiane są na rachunek w innym banku (w szczególności jeśli spłata kredytu będzie następować z rachunku technicznego) 32 Występuje jeśli wszystkie środki z kredytu (w tym środki na cel dowolny) uruchamiane są na rachunek w innym banku 33 Występuje jeśli środki na dowolny cel uruchamiane są rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 34 Ustęp występuje w przypadku przystąpienia przez Kredytobiorcę do Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku 35 Nie występuje dla kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową wynoszącą 0% 36 Par występuje dla kredytu konsolidacyjnego online 37 Występuje w przypadku zawarcia umowy przez przelew z innego banku 38 Występuje jeśli wypłata kredytu odbywa się na wcześniej otwarty rachunek należący do kredytobiorcy i w umowie kredytu można wskazać jego numer 39 Występuje jeśli wypłata kredytu odbywa się na nowootwierany rachunek bankowy należący do kredytobiorcy 40 Występuje jeśli wypłata kredytu odbywa się na rachunek w banku zewnętrznym 41 Występuje jeśli wypłata kredytu odbywa się na nowootwierany rachunek bankowy należący do kredytobiorcy a następnie Bank wykona przelew na rachunek w banku zewnętrznym 42 Występuje jeśli wypłata kredytu odbywa się na rachunek bankowy należący do kredytobiorcy prowadzony w mbanku 43 Występuje jeśli wypłata kredytu odbywa się na rachunek w banku zewnętrznym 44 Ustęp występuje w przypadku przystąpienia przez Kredytobiorcę do Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku 45 Nie występuje dla kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową wynoszącą 0% Strona 3 z 12

4 dniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nowe terminy spłat oraz czas, na który zawarto Umowę określać będzie Harmonogram spłat Kredytu, dalej jako Harmonogram. 3. Harmonogram sporządzany jest przez Bank w formie wydruku komputerowego i nie wymaga podpisów stron Umowy. 4. Harmonogram stanowi załącznik do Umowy i określa terminy oraz wysokości spłat wszystkich rat Kredytu. Pierwszy Harmonogram przesyłany jest do Kredytobiorcy w terminie 7 dni, licząc od daty wypłaty Kredytu. Każdy Harmonogram dostępny jest w serwisie transakcyjnym Banku. 5. W przypadku nieotrzymania Harmonogramu w ww. terminie, Kredytobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Bankiem. Nieotrzymanie Harmonogramu nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku spłaty rat Kredytu. Informację o wysokości i terminach spłat Kredytobiorca może również otrzymać za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku, BOK oraz w placówkach Banku <<W okresie obowiązywania Umowy Bank przekazuje zaktualizowane Harmonogramy za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku 47 <<oraz w formie pliku PDF za pośrednictwem wiadomości >> 48 <<oraz w formie pisemnej pocztą tradycyjną>>. Kredytobiorca ma prawo do otrzymania na swój wniosek, w każdym czasie, bezpłatnego Harmonogramu.>> 49 <<W okresie obowiązywania Umowy Bank przekazuje zaktualizowane Harmonogramy za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku oraz w formie pliku PDF za pośrednictwem wiadomości . Kredytobiorca ma prawo do otrzymania na swój wniosek, w każdym czasie, bezpłatnego Harmonogramu.>> 50 <<W okresie obowiązywania Umowy Bank przekazuje zaktualizowane Harmonogramy za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku 51 <<oraz w formie pliku PDF za pośrednictwem wiadomości >> 52 <<oraz w formie pisemnej pocztą tradycyjną>>. Kredytobiorca ma prawo do otrzymania na swój wniosek, w każdym czasie, bezpłatnego Harmonogramu.>> 3 1. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty Kredytu w miesięcznych ratach 53 <<równych>> <<malejących>>. 2. Liczba rat Kredytu wynosi #liczba rat#. 3. Spłaty rat Kredytu następują #nr dnia# dnia miesiąca. 4. Pierwsza rata Kredytu płatna jest najwcześniej po 28 dniach i nie później niż po 61 dniach od daty wypłaty Kredytu. 5. Jeżeli termin spłaty raty Kredytu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, upływa on w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym <<Spłaty Kredytu Kredytobiorca dokonuje za pośrednictwem rachunku kredytowego, którego numer zostanie wskazany w Harmonogramie oraz zawiadomieniu o numerze rachunku do spłaty Kredytu przesyłanym w formie wiadomości lub pisemnie. Numer rachunku Kredytobiorca może również otrzymać za pośrednictwem BOK, serwisu transakcyjnego Banku lub w placówkach Banku. Kredytobiorca spłaca Kredyt poprzez wpłatę gotówki lub przelew środków na ten rachunek z odpowiednim wyprzedzeniem przed upływem terminu płatności raty. Środki wpłacone we wcześniejszym terminie lub kwocie wyższej niż wymagana rata Kredytu wynikająca z Harmonogramu, zostaną zaliczone przez Bank na spłatę Kredytu, w terminach i kwotach w nim określonych.>> 55 <<Spłaty Kredytu Kredytobiorca dokonuje za pośrednictwem 56 <<rachunku o nr #numer rachunku#>> 57 <<rachunku, którego numer zostanie wskazany w Potwierdzeniu otwarcia rachunku>>. Spłata Kredytu dokonywana jest na podstawie zlecenia Kredytobiorcy dokonywania przelewu ze wskazanego powyżej rachunku. Kredytobiorca zleca i upoważnia Bank do pobierania z ww. rachunku, bez odrębnych oświadczeń i dyspozycji, kwot rat udzielonego mu Kredytu. Niniejsze zlecenie i upoważnienie są nieodwołalne w okresie obowiązywania Umowy, wygasają z chwilą całkowitej spłaty Kredytu i nie wygasają w razie śmierci Kredytobiorcy. 2. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku do spłaty Kredytu środki odpowiadające wysokości wymagalnej raty, w terminach określonych w Harmonogramie. 3. Wszelkie wpłaty dokonane na poczet należności z tytułu Umowy zaliczane są na pokrycie zobowiązań w następującej kolejności: 1) koszty windykacji, 2) prowizje i opłaty bankowe oraz koszty płatne zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, 3) odsetki od kapitału przeterminowanego, 4) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, 5) kapitał przeterminowany, 6) odsetki bieżące, 7) kapitał niewymagalny <<Odpowiedzialność za spłatę Kredytu jest solidarna.>> Oprocentowanie Kredytu Zapisy stosowane dla mbanku i mbanku dawnego MultiBanku do czasu uruchomienia usługi wysyłki harmonogramów mailem z systemu Altamira mbanku 47 Występuje dla mbanku dawnego MultiBanku jeśli klient wybrał wysyłkę harmonogramów em 48 Występuje dla mbanku dawnego MultiBanku jeśli klient wybrał wysyłkę harmonogramów pisemnie 49 Zapisy stosowane dla mbanku i mbanku dawnego MultiBanku od momentu uruchomienia usługi wysyłki harmonogramów mailem z systemu Altamira mbanku 50 Zapisy stosowane dla klientów PB 51 Występuje dla PB jeśli klient wybrał wysyłkę harmonogramów em 52 Występuje dla PB jeśli klient wybrał wysyłkę harmonogramów pisemnie 53 Wybrać właściwe zgodnie z wnioskiem o kredyt 54 Występuje w przypadku spłaty za pośrednictwem rachunku kredytowego 55 Występuje dla mbanku, jeśli spłata kredytu następuje z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 56 Występuje w sytuacji gdy klient wybrał spłatę z posiadanego już ROR 57 Występuje w sytuacji gdy klient wybrał spłatę z nowootwieranego ROR 58 Występuje jeżeli umowa jest zawierana przez więcej niż jednego Kredytobiorcę Strona 4 z 12

5 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi #wartość oprocentowania nominalnego# % w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest jako suma zmiennej marży Banku wynoszącej #wysokość marży# punktów procentowych, dalej jako p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wartość WIBOR 3M# (stawka bazowa z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR 3M#) <<Marża Banku ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości odsetek maksymalnych tj. maksymalnych odsetek wynikających z czynności prawnej określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Zmiana marży następuje o wartość i w kierunku zmiany odsetek maksymalnych. 4. Bank dokonuje zmiany wysokości oprocentowania Kredytu wynikającej ze zmiany marży w dniu spłaty najbliższej raty wynikającej z Harmonogramu, przypadającej po dniu zmiany wysokości odsetek maksymalnych, o ile od dnia zmiany wysokości odsetek maksymalnych do dnia spłaty raty upłynęło co najmniej 7 dni roboczych. Jeśli okres ten jest krótszy, zmiana marży nastąpi w dniu spłaty kolejnej raty wynikającej z Harmonogramu.>> 61 <<Marża Banku ulega zmianie w następujących przypadkach: 1) każdorazowej zmiany wysokości odsetek maksymalnych tj. maksymalnych odsetek wynikających z czynności prawnej określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Zmiana marży następuje o wartość i w kierunku zmiany odsetek maksymalnych. Bank dokonuje zmiany wysokości oprocentowania Kredytu wynikającej ze zmiany marży w dniu spłaty najbliższej raty wynikającej z Harmonogramu, przypadającej po dniu zmiany wysokości odsetek maksymalnych, o ile od dnia zmiany wysokości odsetek maksymalnych do dnia spłaty raty upłynęło co najmniej 7 dni roboczych. Jeśli okres ten jest krótszy, zmiana marży nastąpi w dniu spłaty kolejnej raty wynikającej z Harmonogramu. 2) 62 <<rezygnacji Kredytobiorcy z Ubezpieczenia. Marża ulega wówczas podwyższeniu o #wartość, o którą następuje podwyższenie marży# p.p. począwszy od najbliższej wymagalnej raty Kredytu. >> 3) 63 <<rezygnacji Kredytobiorcy z Ubezpieczenia wraz z jednoczesnym zaprzestaniem dokonywania regularnych wpłat, o czym mowa w ust. 9. Marża Banku ulega wówczas podwyższeniu o #wartość, o którą następuje podwyższenie marży# p.p. począwszy od najbliższej wymagalnej raty Kredytu. >> 4) 64 <<zaprzestania dokonywania regularnych wpłat, o czym mowa w ust. 10. Marża Banku ulega wówczas podwyższeniu o #wartość, o którą następuje podwyższenie marży# p.p. począwszy od najbliższej wymagalnej raty Kredytu. >> 5. W celu ustalenia stawki bazowej Bank dokonuje sprawdzenia wartości stopy referencyjnej WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. W przypadku, gdy w dniu sprawdzenia wartość stopy referencyjnej WIBOR 3M różni się od wartości stawki bazowej obowiązującej w Banku, Bank dokonuje zmiany wartości stawki bazowej w granicach zmiany wartości stopy referencyjnej WIBOR 3M, tj. przyjmuje jako wartość stawki bazowej obowiązującej w Banku przez kolejne 3 (trzy) miesiące kalendarzowe wartość stopy referencyjnej WIBOR 3M z dnia sprawdzenia. W przypadku, gdy stopa referencyjna WIBOR 3M przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie dla stawki bazowej obowiązującej w Banku wartość 0,00%. Informacja o wartości stawki bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 6. Zmiana wartości stawki bazowej obowiązującej w Banku następuje 3 (trzeciego) dnia roboczego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Bank dokonał sprawdzenia wartości stopy referencyjnej WIBOR 3M, tj. każdego 3 (trzeciego) dnia roboczego marca, czerwca, września, grudnia. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany wartości stawki bazowej obowiązującej w Banku nastąpi w dniu spłaty najbliższej raty wynikającej z Harmonogramu po zmianie stawki bazowej. Zmiana wysokości oprocentowania nieuruchomionego Kredytu odbędzie się w terminie określonym w 65 <<ust. 6>> 66 <<ust. 5>>. Bank uruchomi Kredyt według stawki bazowej obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia. 8. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu wynikającej zarówno ze zmiany wysokości marży Banku jak i stawki bazowej, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem serwisu transakcyjnego oraz strony internetowej Banku. 9. Harmonogram określający nową wysokość zmiennej stopy procentowej oraz rat Kredytu Bank przekaże zgodnie z 2. Informację o wysokości rat po zmianie oprocentowania Kredytobiorca może uzyskać również za pośrednictwem BOK bądź placówek Banku. 10. W przypadku, gdy oprocentowanie Kredytu ustalone zgodnie z zasadami, o których mowa powyżej, jest wyższe niż odsetki maksymalne, Bank pobiera odsetki w wysokości odsetek maksymalnych <<Kredytobiorca deklaruje w okresie obowiązywania Umowy, dokonywanie regularnych, miesięcznych wpłat z tytułu wynagrodzenia w wysokości #kwota zadeklarowanych wpływów# zł, na jeden z następujących rachunków bankowych: #nazwa typów kont objętych weryfikacją#. Rachunek, na który dokonywane są wpłaty wynagrodzenia musi należeć do Kredytobiorcy. Zmiana wysokości zadeklarowanych wpłat nie stanowi zmiany Umowy i wymaga złożenia nowej deklaracji wpłat, a w przypadku zmniejszenia wysokości deklarowanych wpłat dodatkowo akceptacji Banku. Brak akceptacji skutkuje podwyższeniem marży zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3. Ponowne skorzystanie z marży obniżonej nie jest możliwe.>> Paragraf występuje dla kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową 60 Występuje dla umów bez ubezpieczenia i deklaracji wpłat 61 Występuje dla umów z ubezpieczeniem i/lub deklaracją wpłat 62 Występuje dla mbanku oraz mbanku d/multibanku jeśli klient przystępuje do ubezpieczenia (złożenie deklaracji wpłat jest bez znaczenia dla tego przypadku) 63 Występuje dla mbanku oraz mbanku d/multibanku jeśli klient przystępuje do ubezpieczenia i składa deklarację wpłat 64 Występuje dla mbanku oraz mbanku d/multibanku jeśli klient składa deklarację wpłat ale nie przystępuje do ubezpieczenia 65 Występuje dla umów z ubezpieczeniem i/lub deklaracją wpłat 66 Występuje dla umów bez ubezpieczenia i/lub deklaracji wpłat 67 Występuje dla mbanku oraz mbanku d/multibanku jeśli klient składa deklarację wpłat 68 Występuje dla mbanku oraz mbanku d/multibanku jeśli kredyt oprocentowany będzie stałą stopą procentową równą 0% Strona 5 z 12

6 Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, która wynosi 0 % w stosunku rocznym Bank pobiera odsetki od kwoty zadłużenia z tytułu Kredytu, za okres od dnia wypłaty Kredytu do dnia poprzedzającego spłatę Kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty Kredytu Bank pobiera odsetki za okres wykorzystania Kredytu. 2. Odsetki od Kredytu nalicza się przyjmując, iż rok liczy 365 dni. Odsetki spłacane są w terminach spłaty raty Bank pobiera odsetki wyłącznie w przypadku niespłacenia Kredytu w umówionym terminie, naliczając je od kwoty zadłużenia nie spłaconej w terminie. Oprocentowanie dla należności przeterminowanych określone jest w 11. Odsetki spłacane są w terminie spłaty raty. 2. Odsetki od Kredytu nalicza się przyjmując, iż rok liczy 365 dni. Opłaty, koszty, rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu 7 1. Za czynności związane z wykonywaniem i obsługą Umowy oraz za wykonywanie innych czynności Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Umowie oraz w # pełna nazwa TPiO #, dalej jako Taryfa. Taryfa ulega zmianie w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących czynników: 1) warunków cenowych na rynku międzybankowym, 2) ponoszonych przez Bank kosztów, 3) wysokości opłat i prowizji pobieranych przez inne banki obciążających Bank. Zmiana Taryfy następuje w kierunku i w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów. 2. O zmianach Taryfy oraz o dacie ich wejścia w życie Kredytobiorca będzie informowany za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku oraz strony internetowej Banku. Kredytobiorca może również zapoznać się z informacją o zmianie Taryfy za pośrednictwem BOK i placówek Banku. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o powyższej zmianie, Kredytobiorca uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w trybie i ze skutkami określonymi w Umowie. Jeżeli Kredytobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie wskazanym powyżej, przyjmuje się, iż Kredytobiorca wyraża zgodę na zmiany. W takim wypadku obowiązują one od dnia wejścia w życie. 3. Prowizje i opłaty podlegają zwrotowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa <<Kredytobiorca zapłaci prowizję za udzielenie Kredytu wynoszącą #wysokość procentowej prowizji Banku# % tj. #wysokość kwotowej prowizji Banku# zł. Prowizja płatna jest jednorazowo, w chwili wypłaty Kredytu, w drodze potrącenia z kwoty Kredytu. 72 <<Kredytobiorca zapłaci prowizję za udzielenie Kredytu wynoszącą #kwotowa wysokość prowizji# zł. Prowizja płatna jest jednorazowo, w chwili wypłaty Kredytu, w drodze potrącenia z kwoty Kredytu >> <<W związku z przystąpieniem przez Kredytobiorcę do Ubezpieczenia, Kredytobiorca ponosi opłatę z tego tytułu w wysokości #wysokość opłaty za ubezpieczenie# zł. Opłata pobierana jest jednorazowo, w chwili wypłaty Kredytu, w drodze potrącenia z kwoty Kredytu.>> 74 <<W związku z przystąpieniem przez Kredytobiorcę do Ubezpieczenia, Kredytobiorca ponosi comiesięczną opłatę z tego tytułu wynoszącą #wartość % opłaty#% kwoty raty Kredytu. Wysokość opłaty w złotych uzależniona jest od kwoty raty Kredytu. Opłata pobierana jest w terminach spłaty rat. Wysokość opłaty została określona 75 <<na dzień zawarcia Umowy>> 76 <<na dzień #dzień przekazania oferty Banku#>> zgodnie z obowiązującą Taryfą. Może ona ulec zmianie zgodnie z postanowieniami 7, jeżeli zmiana zaistniała przed terminem jej płatności. >> <<Kredytobiorca upoważnia Bank do pobierania i przekazywania z rachunku do spłaty kredytu środków przeznaczonych na pokrycie opłaty z tytułu Ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2.>> <<Kredytobiorca ponosi comiesięczną opłatę w wysokości #wartość opłaty za prowadzenie rachunku# zł za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, za pośrednictwem którego następuje spłata Kredytu. Wysokość opłaty została określona 79 <<na dzień zawarcia Umowy>> 80 <<na dzień #dzień przekazania oferty Banku#>> zgodnie z obowiązującą Taryfą. Może ona ulec zmianie zgodnie z postanowieniami 7, jeżeli zmiana zaistniała przed terminem jej płatności.>> 5. Potrącenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wymagają składania przez Bank odrębnych oświadczeń wobec Kredytobiorcy Całkowita kwota Kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wynosi #całkowita kwota kredytu# zł. 2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi #wartość RRSO#% i jest obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym w załączniku nr 4 do ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim przy przyjęciu założeń wymienionych w ust. 1, 2 i 3 powyższego załącznika. 69 Paragraf występuje dla kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową 70 Występuje dla mbanku oraz mbanku d/multibanku jeśli kredyt oprocentowany będzie stałą stopą procentową równą 0% 71 Występuje jeśli prowizja z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest procentowo 72 Występuje jeśli prowizja z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest w określonej kwocie 73 Występuje jeśli klinet przystąpił do ubezpieczenia i opłata z tytułu ubezpieczenia pobierana jest jednorazowo w dniu wypłaty kredytu 74 Występuje jeśli klient przystąpił do ubezpieczenia i opłata z tytułu ubezpieczenia płatna jest miesięcznie z ratą kredytu 75 Występuje dla umów zawieranych w formie pisemnej oraz elektronicznej za pośrednictwem ST 76 Występuje dla umów zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego Banku 77 Występuje jeśli Klient przystąpił do ubezpieczenia (bez względu na sposób pobierania opłaty) 78 Występuje jeśli spłata kredytu będzie odbywać się za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 79 Występuje dla umów zawieranych w formie pisemnej oraz elektronicznej za pośrednictwem ST 80 Występuje dla umów zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego Banku Strona 6 z 12

7 3. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę, wynosi #wartość całkowitej kwoty do zapłaty# zł. W całkowitej kwocie do zapłaty obliczonej zgodnie z założeniami, o których mowa w ust. 2, uwzględniony został całkowity koszt Kredytu wynoszący #wartość całkowitego kosztu kredytu# zł. 4. Realna, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę oraz całkowity koszt kredytu mogą różnić się od wskazanych powyżej, z uwagi na sposób wypłaty i spłaty Kredytu, zmianę stóp procentowych, opłat i prowizji obowiązujących w okresie trwania Umowy. Wcześniejsza spłata Kredytu Kredytobiorca może bezpłatnie, w każdym czasie dokonać wcześniejszej spłaty części lub całości Kredytu. 2. Wcześniejsza spłata Kredytu może być zrealizowana samodzielnie przez Kredytobiorcę za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku lub w placówkach Banku bądź za pośrednictwem BOK. 3. Dokonując wcześniejszej, częściowej spłaty Kredytu Kredytobiorca decyduje czy niniejsza spłata ma skutkować: 1) zmniejszeniem wysokości przyszłych rat Kredytu, 2) skróceniem pierwotnego okresu spłaty Kredytu <<W dniu wcześniejszej spłaty Kredytu naliczane i pobierane są odsetki za okres od dnia ostatniej spłaty Kredytu do dnia poprzedzającego dzień wcześniejszej spłaty włącznie. Informacja o wysokości należnych w takim przypadku odsetek jest udostępniana Kredytobiorcy za pośrednictwem BOK lub w placówkach Banku.>> 5. Realizując wcześniejszą spłatę Kredytu Bank obniża całkowity koszt Kredytu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy. 6. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty Kredytu Bank rozlicza się z Kredytobiorcą w terminie 14 dni, licząc od dnia dokonania wcześniejszej całkowitej spłaty Kredytu. Rozliczenia pieniężne realizowane są na rachunku służący do spłaty Kredytu wskazanym w 4. Nieterminowa spłata Kredytu W wypadku niespłacenia w umówionym terminie Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami lub innymi należnościami Bank wezwie Kredytobiorcę do niezwłocznego wpłacenia wymagalnych należności. Niespłacenie Kredytu w umówionym terminie może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Bank. 2. Niespłacenie Kredytu lub jego części w ustalonym terminie powoduje uznanie niespłaconej kwoty za zadłużenie przeterminowane. Od powyższego zadłużenia Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej określonej w # nazwa tabeli stóp procentowych #, dalej jako Tabela obowiązującej w dniu powstania zadłużenia przeterminowanego. W dniu 82 <<zawarcia umowy>> 83 <<#dzień przekazania oferty Banku#>> oprocentowanie dla należności przeterminowanych wynosi #wysokość oprocentowania należności przeterminowanych# % w stosunku rocznym <<Zmiana stopy procentowej odsetek dla należności przeterminowanych w trakcie obowiązywania Umowy następuje w przypadku zmiany stopy procentowej, o której mowa w 5.>> 85 <<Zmiana stopy procentowej odsetek dla należności przeterminowanych w trakcie trwania Umowy, następuje w przypadku zmiany maksymalnej wysokości odsetek wynikających z czynności prawnej określonych w ustawie kodeks cywilny w zakresie i kierunku z niej wynikającym.>> 4. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania, bez odrębnego oświadczenia Banku, należności przeterminowanych z dowolnego rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na rzecz Kredytobiorcy. 86 <<Środki zgromadzone na rachunku prowadzonym w walucie innej niż złoty polski zostaną przewalutowane w odpowiedniej części na złote polskie, według kursu kupna waluty z Tabeli kursów walut Banku z dnia spłaty dostępnej na stronie internetowej Banku. Wybór rachunku, z którego nastąpi spłata należy do Banku.>> Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą całkowitej spłaty długu wynikającego z Umowy, nie wygasa w razie śmierci Kredytobiorcy. 5. Bank może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu Umowy wierzytelności na osoby trzecie na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wraz z wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi prawa. 6. Wobec zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 Kredytobiorca upoważnia Bank do przekazywania przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkich informacji o Kredytobiorcy i wierzytelności będącej przedmiotem cesji. Bank zwolniony jest wówczas z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. O przelewie wierzytelności Kredytobiorca zostanie poinformowany zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredyie konsumenckim. 7. W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową innym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie wymagalnych należności. O nazwie firmy windykacyjnej Kredytobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 12 W przypadku podjęcia działań windykacyjnych, Kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu kosztów: sądowych, postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego i kosztów wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oświadczenia Kredytobiorcy i inne postanowienia Umowy Kredytobiorca oświadcza, iż wszelkie dane przekazane Bankowi w celu zawarcia Umowy są kompletne, prawdziwe oraz podane przez niego dobrowolnie. 81 Nie występuje dla kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową równą 0% 82 Występuje dla umów zawieranych w formie pisemnej oraz elektronicznej za pośrednictwem ST 83 Występuje dla umów zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego Banku 84 Wystepuje dla mbanku oraz mbanku d/multibanku jeśli kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową 85 Występuje dla Private Banking oraz kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową 86 Występuje dla Private Banking 87 Występuje dla kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową Strona 7 z 12

8 2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej oraz o kosztach obsługi Kredytu, polegających na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec zwiększeniu rata spłaty Kredytu oraz wartość całego zaciągniętego zobowiązania. 3. Kredytobiorca oświadcza, że: 1) otrzymał informacje o możliwości i sposobie uzyskania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości mogących powstać przed zawarciem Umowy, niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciągniętego Kredytu i że tych wątpliwości nie zgłasza. Informacje te są przekazywane za pośrednictwem BOK, drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną, przez pracownika Banku bądź pośrednika kredytowego, 2) ma świadomość ryzyka związanego z zaciągniętym Kredytem, 3) przed zawarciem Umowy otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz został poinformowany przez Bank o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Umowy, 4) wraz z Umową otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz został poinformowany o możliwości złożenia oświadczenia w innej postaci niż według wzoru dostarczonego przez Bank <<Kredytobiorca oświadcza, iż rachunek bankowy, z którego zrealizowany zostanie przelew bankowy stanowiący wyraz oświadczenia woli Kredytobiorcy zawarcia Umowy oraz służący weryfikacji tożsamości Kredytobiorcy zrealizowany zostanie z rachunku bankowego, którego jedynym posiadaczem jest Kredytobiorca. 5. Środki pieniężne wpłacone przez Kredytobiorcę pochodzące z przelewu, o którym mowa w ust. 4, po pozytywnej weryfikacji zgodności danych zawartych w tym przelewie, z danymi wskazanymi przez Kredytobiorcę we Wniosku o Kredyt, zostaną zwrócone na rachunek nadawcy przelewu najpóźniej następnego dnia roboczego przypadającego po dniu dokonania weryfikacji danych.>> <<Kredytobiorca oświadcza, że przed przystąpieniem do Ubezpieczenia udostępniono mu tekst #wpisać nazwę OWU łącznie z rodzajem pakietu ubezpieczeniowego#, polisa generalna #wpisać nr polisy# oraz przekazano mu Kartę Produktu >> Kredytobiorca oświadcza, iż wszelkie dane przekazane Bankowi w celu zawarcia Umowy są kompletne, prawdziwe oraz podane przez niego dobrowolnie. 2. Kredytobiorca oświadcza, że: 1) otrzymał informacje o możliwości i sposobie uzyskania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości mogących powstać przed zawarciem Umowy, niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciągniętego Kredytu i że tych wątpliwości nie zgłasza. Informacje te są przekazywane za pośrednictwem BOK, drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną, przez pracownika Banku bądź pośrednika kredytowego, 2) przed zawarciem Umowy otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz został poinformowany przez Bank o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Umowy, 3) wraz z Umową otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz został poinformowany o możliwości złożenia oświadczenia w innej postaci niż według wzoru dostarczonego przez Bank <<Kredytobiorca oświadcza, iż rachunek bankowy, z którego zrealizowany zostanie przelew bankowy stanowiący wyraz oświadczenia woli Kredytobiorcy zawarcia Umowy oraz służący weryfikacji tożsamości Kredytobiorcy zrealizowany zostanie z rachunku bankowego, którego jedynym posiadaczem jest Kredytobiorca. 4. Środki pieniężne wpłacone przez Kredytobiorcę pochodzące z przelewu, o którym mowa w ust. 2, po pozytywnej weryfikacji zgodności danych zawartych w tym przelewie, z danymi wskazanymi przez Kredytobiorcę we Wniosku o Kredyt, zostaną zwrócone na rachunek nadawcy przelewu najpóźniej następnego dnia roboczego przypadającego po dniu dokonania weryfikacji danych.>> <<Kredytobiorca oświadcza, że przed przystąpieniem do Ubezpieczenia udostępniono mu tekst #wpisać nazwę OWU łącznie z rodzajem pakietu ubezpieczeniowego#, polisa generalna #wpisać nr polisy# oraz przekazano mu Kartę Produktu.>> Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy w trybie art. 97 ustawy z dnia r. prawo bankowe, dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów ustawy z dnia r. kodeks postępowania cywilnego. 2. Kredytobiorca upoważnia wówczas Bank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż #200% kwoty kredytu# zł (słownie #wartość BTE przeliczona słownie# zł), obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy. 3. Od dnia następnego po dniu wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego/wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy, Bank ma prawo naliczać odsetki ustawowe od całej kwoty zadłużenia. 15 Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank i Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17A informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących zobowiązania wynikającego z Umowy po jego wygaśnięciu, wszystkich innych zobowiązań Kredytobiorcy po ich wygaśnięciu, zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów. Kredytobiorca potwierdza, że został poinformowany, iż powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana. 93 Kredytobiorca TAK NIE Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: 88 Występuje wyłącznie dla umów zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 89 Występuje jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia 90 Występuje dla kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową równą 0% 91 Występuje wyłącznie dla umów zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 92 Występuje jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia 93 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku, powielić zgodnie z liczbą kredytobiorców 94 Występuje jeśli klient nie posiada relacji z Bankiem (w przypadku kredytów wspólnych jeśli choć jeden z kredytobiorców nie posiada relacji z Bankiem) Strona 8 z 12

9 1) iż Bank, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące go dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonania czynności bankowych, których jest stroną, 2) o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich i ich poprawiania, 3) o prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku za pośrednictwem BOK oraz w placówkach Banku. 2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać dotyczące go dane osobowe do: 1) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, który prowadzi system Bankowy Rejestr, 2) Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77a, 3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo bankowe. 3. Kredytobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Banku innych niż Bank, których wykaz jest dostępny na stronie internetowej 95 Kredytobiorca Tak Nie <<Kredytobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Banku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na używanie dla celów marketingowych udostępnionych przez niego Bankowi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 97 <<Kredytobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.>> 98 Kredytobiorca Tak Nie>> <<Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych usług i produktów AXA Życie TU S.A. oraz 100 <<BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. / AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 101 Kredytobiorca Tak Nie>> 6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 102 <<3 i 4>> 103 <<3, 4 i 5>> można zmienić za pośrednictwem BOK, w placówkach Banku oraz w serwisie transakcyjnym Banku <<Bank oświadcza, że Umowa zawarta zostaje przy udziale pośrednika kredytowego #nazwa pośrednika kredytowego# z siedzibą w #adres siedziby pośrednika kredytowego#.>> Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: 1) iż Bank, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące go dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonania czynności bankowych, których jest stroną, 2) o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich i ich poprawiania, 3) o prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku za pośrednictwem BOK oraz w placówkach Banku, 4) o możliwości wyrażenia lub odwołania zgody na: - otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Banku innych niż Bank; - przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 106 <<, w tym na używanie dla celów marketingowych udostępnionych przez niego Bankowi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych>>; <<na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych usług i produktów AXA Życie TU S.A. oraz 108 <<BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. / AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.>> za pośrednictwem BOK, w placówkach Banku oraz w serwisie transakcyjnym Banku. 2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać dotyczące go dane osobowe do: 1) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, który prowadzi system Bankowy Rejestr, 2) Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77a, 3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo bankowe <<Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych usług i produktów AXA Życie TU S.A. oraz 110 <<BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. / AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.>> 95 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku, powielić zgodnie z liczbą kredytobiorców 96 Występuje dla kredytów uruchamianych w systemie operacyjnym mbanku 97 Występuje dla kredytów uruchamianych w systemie operacyjnym mbanku d/multibanku 98 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku, powielić zgodnie z liczbą kredytobiorców 99 Występuje dla kredytów uruchamianych w systemie operacyjnym mbanku 100 nazwa AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obowiązuje od momentu zmiany nazwy przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 101 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku, powielić zgodnie z liczbą kredytobiorców 102 Występuje dla kredytów uruchamianych w systemie operacyjnym mbanku d/multibanku 103 Występuje dla kredytów uruchamianych w systemie operacyjnym mbanku 104 Występuje jeśli w procesie udzielenia kredytu uczestniczył pośrednik kredytowy. Wpisać dane wszystkich pośredników 105 Występuje jeśli klient posiada już relację z Bankiem (w przypadku wniosków wspólnych jeśli wszyscy kredytobiorcy posiadają relację z Bankiem) 106 Występuje dla kredytów uruchamianych w systemie mbanku 107 Występuje dla kredytów uruchamianych w systemie operacyjnym mbanku jeśli na etapie wnioskowania o kredyt kredytobiorca złożył oświadczenie woli w zakresie marketingu produktów AXA lub gdy w systemie operacyjnym mbanku zgoda jest zarejestrowana 108 nazwa AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obowiązuje od momentu zmiany nazwy przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. Strona 9 z 12

10 111 Kredytobiorca Tak Nie>> <<Bank oświadcza, że Umowa zawarta zostanie przy udziale pośrednika kredytowego 113 #nazwa pośrednika kredytowego# z siedzibą w #adres siedziby pośrednika kredytowego#. >> Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy Kredytobiorca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia. Skuteczne odstąpienie od Umowy oznacza, że traktuje się ją jako niezawartą a świadczenia stron podlegają rozliczeniu i zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w placówce Banku lub wyśle je na adres korespondencyjny wskazany we wzorze oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego <<Kredytobiorca niezwłocznie zwraca do Banku kwotę udostępnionego Kredytu wraz z odsetkami, w wysokości #wartość kwotowa odsetek# zł w stosunku dziennym, za okres od dnia udostępnienia Kredytu do dnia jego spłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.>> 115 <<Kredytobiorca niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca do Banku kwotę udostępnionego Kredytu.>> Każdy z Kredytobiorców jest uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ze skutkiem dla pozostałych Kredytobiorców. 18 Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy i odmowy wypłaty Kredytu, jeżeli: 1) Kredytobiorca złożył w Banku dokumenty lub przedstawił informacje, które okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym, 2) dokumenty będące podstawą udzielenia Kredytu są sfałszowane Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron. 2. Wypowiedzenie Umowy dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni. 4. Kredytobiorca a w przypadku gdy Umowa została zawarta z więcej niż jednym Kredytobiorcą każdy z Kredytobiorców, samodzielnie, ze skutkiem dla pozostałych może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Bank może wypowiedzieć Umowę, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn: 1) złożenia fałszywych dokumentów, oświadczeń lub podania nieprawdziwych danych na podstawie, których Bank dokonał oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy i które to dane stanowiły podstawę udzielenia Kredytu, 2) utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy w zakresie umożliwiającym udzielenie Kredytu w wysokości określonej w Umowie, 3) naruszenia postanowień Umowy, tj. niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków Kredytobiorcy wynikających z Umowy lub niedokonania spłaty należnych Bankowi prowizji, opłat czy innych należności, 4) naruszenia przez Kredytobiorcę postanowień Regulaminów wskazanych w 24, tj. niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków określonych w niniejszych Regulaminach. 2. Po upływie terminu wypowiedzenia lub w przypadku niespłacenia Kredytu w umówionym terminie kwota niespłaconej należności Banku z tytułu Umowy staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego Bank pobiera odsetki jak za należności przeterminowane. Wysokość oprocentowania podawana jest w Tabeli oprocentowania. Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych określona jest w Wypowiedzenie Umowy nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień z niej wynikających. 21 Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą: 1) spłaty wszelkich należności wynikających z Umowy, 2) upływu okresu wypowiedzenia Umowy. 22 Umowa wygasa z chwilą śmierci Kredytobiorcy lub ostatniego z Kredytobiorców jeśli Umowa została zawarta z więcej niż jednym Kredytobiorcą. Rozliczenie zobowiązań z Umowy nastąpi w oparciu o stan zadłużenia na dzień śmierci. Postanowienia końcowe Nie stanowią zmiany Umowy wymagającej zawarcia Aneksu: 1) 117 <<zmiany wysokości oprocentowania Kredytu>>, 118 <<zmiany wysokości marży>>, zmiany Taryfy, 119 <<rezygnacja z Ubezpieczenia>> - zmiany te odbywają się na zasadach określonych w Umowie, 109 Występuje dla kredytów uruchamianych w systemie operacyjnym mbanku jeśli na etapie wnioskowania o kredyt, system zidentyfikuje brak zarejestrowanej zgody w systemie mbanku lub gdy system nie posiada mechanizmu weryfikacji wówczas pytanie o zgodę klienta występuje w każdym przypadku 110 nazwa AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obowiązuje od momentu zmiany nazwy przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 111 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku, powielić zgodnie z liczbą kredytobiorców 112 Występuje jeśli w procesie udzielenia kredytu uczestniczył pośrednik kredytowy. Wpisać dane wszystkich pośredników 113 Należy wpisać dane wszystkich pośredników występujących w procesie 114 Występuje dla kredytu oprocentowanego zmienną stopę procentową 115 Występuje dla kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową równą 0% 116 Występuje jeśli umowa została zawarta z więcej niż jednym Kredytobiorcą 117 Występuje dla kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową 118 Występuje jeśli kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową 119 Występuje jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia Strona 10 z 12

11 2) zmiana dnia płatności rat Kredytu, 120 <<zmiana rodzaju rat, zmiana liczby rat>>, zmiana rachunku do spłaty Kredytu, zmiana danych osobowych Kredytobiorcy zmiany te odbywają się na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy na zasadach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem ust <<Dyspozycja zmiany rodzaju rat oraz liczby rat w przypadku Kredytu udzielonego więcej niż jednemu Kredytobiorcy musi być złożona przez wszystkich Kredytobiorców>>. Dyspozycja zmiany danych osobowych musi być złożona przez Kredytobiorcę, którego dane uległy zmianie. 3. Wszelkie pozostałe zmiany Umowy, o ile nie stanowi ona inaczej, wymagają zawarcia przez Strony pisemnego Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 4. Zmiana postanowień Umowy, w przypadkach uzgodnionych z Bankiem, może odbyć się również w formie elektronicznej zgodnie z # nazwa regulaminu kredytu # Integralną część Umowy stanowią: 1) # nazwa regulaminu kredytu #,# nazwa warunków do kredytu #, # nazwa regulaminu reklamacji #, 122 #nazwa regulaminu rachunków# 2) #nazwa TPiO#, 3) #nazwa TO#. 4) 123 #regulamin/warunki promocji 2. Bank oświadcza, że przed zawarciem Umowy udostępnił Kredytobiorcy dokumenty wymienione w ust. 1 w postaci elektronicznej przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku. 3. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zostały mu udostępnione w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności dokumenty, o których mowa w ust. 1. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości i stosowania ich treść oraz uznaje ich wiążący charakter Spory powstałe miedzy Kredytobiorcą a Bankiem mogą być rozstrzygane wg wyboru Kredytobiorcy: 1) w drodze polubownej, 2) za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego, 3) przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 2. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego opisane są na stronie internetowej 3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, a językiem właściwym do porozumiewania się z Kredytobiorcą jest język polski. 4. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 5. Art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim nie znajduje zastosowania z uwagi na rodzaj kredytu udzielonego na podstawie Umowy <<Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron tj. jednym dla Kredytobiorcy i jednym dla Banku.>> 125 <<Egzemplarz Umowy dla Kredytobiorcy otrzymuje #imię i nazwisko Kredytobiorcy, który otrzyma egzemplarz umowy kredytu# >> 126 <<Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Kredytobiorców i jednym dla Banku.>> 127 <<Uzyskanie dostępu do serwisu transakcyjnego Banku jest możliwe na stronie internetowej Banku w zakładce o nazwie mbank - dawny MultiBank. O zmianie sposobu lub mechanizmu dostępu do serwisu transakcyjnego, Bank poinformuje w sposób określony w Regulaminie. Zmiana, o której mowa powyżej nie stanowi zmiany postanowień Umowy.>> Załączniki do Umowy Kredytu: 1. Harmonogram spłat Kredytu. 128!!. pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów przedstawiciela/li Banku 129. data, podpis Kredytobiorcy 120 Występuje dla kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową 121 Występuje dla kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową 122 Występuje jeśli kredyt spłacany będzie za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 123 Występuje jeśli Pożyczkobiorca korzysta z promocji 124 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej (bez względu na liczbę kredytobiorców) oraz w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej jeśli jest 1 kredytobiorca 125 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej jeśli jest 2 kredytobiorców 126 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej jeśli jest 2 kredytobiorców 127 Występuje dla mbanku dawnego MultiBanku do czasu aktualizacji serwisu transakcyjnego klientów mbanku dawnego MultiBanku 128 występuje wyłącznie dla umów zawieranych pisemnie (nie występuje dla umów zawieranych elektronicznie oraz dla potwierdzeń) 129 Sekcje z podpisami kredytobiorców należy powielić zgodnie z ich liczbą Strona 11 z 12

12 130 Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy Kredytu! Imię i Nazwisko Małżonka Kredytobiorcy 131 PESEL/ 132 Seria i nr paszportu Podpis. Podpis/y złożono w mojej obecności... /stempel funkcyjny i podpis pracownika Banku/ przedstawiciela Banku 1/ Adres do korespondencji: 133 <<mbank S.A. Bankowość Detaliczna, Skrytka pocztowa 2108, Łódź 2.>> 134 <<mbank S.A. Private Banking, ul. Królewska 14, Warszawa>> 135 <<W celu odstąpienia od Umowy należy wypełnić, podpisać i złożyć w placówce Banku lub przesłać na wskazany poniżej adres korespondencyjny oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Adres korespondencyjny Banku: 136 <<mbank S.A. Bankowość Detaliczna, Skrytka pocztowa 2108, Łódź 2>> 137 << mbank S.A. Private Banking, ul. Królewska 14, Warszawa>> 138 <<Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu może być również przesłane na adres pośrednika kredytowego wskazany w Umowie Kredytu. >> Dane Kredytobiorcy: Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu Gotówkowego Nr #nr Umowy kredytu# Imię i Nazwisko:. Nr PESEL. Adres zamieszkania. niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy Kredytu gotówkowego #nr umowy kredytu# z dnia #data zawarcia umowy#, udzielonego mi przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18. Poniesione przeze mnie koszty związane z zawartą z Bankiem Umową Kredytu, od której odstępuję proszę przesłać na rachunek bankowy: nazwa Banku i numer rachunku.. data i podpis Kredytobiorcy 130 Występuje gdy do zawarcia umowy kredytu konieczna jest zgoda małżonka 131 Zawsze dla obywateli RP 132 Występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 133 występują dla mbanku oraz mbanku d/multibanku 134 Występuje dla Private Banking 135 Stosowane w przypadku, gdy w procesie udzielania kredytu nie występował pośrednik kredytowy 136 Stosowane dla mbanku dawnego MultiBanku MultiBanku i mbanku 137 Występuje dla Private Banking 138 Stosowane gdy w procesie udzielenia kredytu występował pośrednik kredytowy, który przedkłada Klientowi Umowę do podpisu (umowa zawierana jest w formie pisemnej) Strona 12 z 12

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa

Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

<>

<<POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO nr >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >>

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu:

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu: Umowa Kredytu Kredyt Gotówkowy nr I Część odczytywana przez operatora mlinii Parametry Kredytu: 1. Kwota kredytu gotówkowego złotych polskich. 2. Całkowita kwota kredytu złotych polskich. 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu

Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE

WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE NR #nr Umowy#, dalej jako Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę"

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę" I. Organizator 1. Promocja organizowana jest przez mbank BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA KREDYTU NA ZAKUP POJAZDU NR.. zawarta w dniu..r. pomiędzy BRE Bank SA A mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu Kredyt samochodowy online nr

Umowa Kredytu Kredyt samochodowy online nr Umowa Kredytu Kredyt samochodowy online nr 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Wzór. Parametry Kredytu

Wzór. Parametry Kredytu UMOWA KREDYTU KREDYT SAMOCHODOWY ONLINE NR. 1

Bardziej szczegółowo

o Kredyt technologiczny

o Kredyt technologiczny Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo