Uchwała Nr 4900/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 4900/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2014 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 4900/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie: przyjęcia regulaminów i ogłoszenia dwóch konkursów: Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki i Sołtyska Liderka, realizowanych w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) oraz art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz (Dz. U. z 2013 r., poz. 173) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Przyjmuje się Regulaminy następujących Konkursów realizowanych w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata : 1) Regulamin Konkursu dla gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski pn.: Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki, 2) Regulamin Konkursu dla Sołtysek aktywnych kobiet z obszarów wiejskich Wielkopolski pn.: Sołtyska Liderka. 2. Regulaminy Konkursów, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2 Konkursy, o których mowa w ust. 1, zostaną ogłoszone na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego oraz na Facebooku ( 3 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do uchwały Nr 4900/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie: przyjęcia regulaminów i ogłoszenia dwóch konkursów: Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki i Sołtyska Liderka, realizowanych w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 436), Sekretariaty Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przygotowują 2-letnie Plany Działania. Plany te są opracowywane we współpracy z partnerami KSOW, którzy mają możliwość zgłaszania swoich projektów i konsultowania zapisów. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata został przyjęty Uchwałą nr 3933/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku oraz zatwierdzony przez Sekretariat Centralny KSOW zgodnie z 8 ust. 5 i 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 53, poz. 436 ze zm.) Konkursy Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki i Sołtyska Liderka są realizowane w ramach ww. Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata Celem Konkursu dla gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski jest wyróżnienie najciekawszych, oryginalnych produktów bądź potraw, czerpiących z dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski, opracowanych i przygotowanych w gospodarstwach agroturystycznych. Natomiast Konkurs dla Sołtysek aktywnych kobiet z obszarów wiejskich Wielkopolski ma za zadanie wyróżnienie najciekawszych, oryginalnych przedsięwzięć integrujących lokalne społeczności, realizowanych przez kobiety sołtyski. Wartość nagród w Konkursach została zabezpieczona w budżecie na rok Pomoc Techniczna, Program na lata , Schemat III, dział 010, rozdział 01041, paragraf ,00 zł, ,00 zł. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Tomasz Bugajski Członek Zarządu

3 KONKURS KULINARNE RARYTASY WIELKOPOLSKIEJ AGROTURYSTYKI Regulamin Konkursu dla gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski. 1 Postanowienia ogólne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW), al. Niepodległości 18, w imieniu którego działa Departament Programów, ul. Szyperska 14, Poznań, zwany dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych na najciekawsze, oryginalne produkty bądź potrawy związane z regionalnym dziedzictwem kulinarnym, zwany dalej Konkursem. 2 Cele Konkursu 1. Celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszych, oryginalnych produktów bądź potraw, czerpiących z dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski, opracowanych i przygotowanych w gospodarstwach agroturystycznych. 2. Celem Konkursu jest też kultywowanie i promocja regionalnych tradycji kulinarnych, zachowanie starych przepisów, a także promocja lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości. 3 Terminy związane z przebiegiem Konkursu lipca 2014 r. ogłoszenie Konkursu dla gospodarstw agroturystycznych września 2014 r. zakończenie Konkursu. 3. wrzesień/październik 2014 r. rozstrzygnięcie Konkursu. 1

4 4. październik/listopad wręczenie nagród laureatom Konkursu. 5. Organizator zastrzega, że ww. terminy mogą ulec zmianie. 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do 15 września 2014 roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1), na którym opisany zostanie dany produkt bądź potrawa, razem z ilustrującymi je zdjęciami. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów, ul. Szyperska 14, Poznań, z dopiskiem: Konkurs Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki. 2. Opis na formularzu zgłoszeniowym powinien dotyczyć jednego produktu bądź jednej potrawy i zawierać informację o użytych składnikach, historię powstania / odtworzenia danego produktu / potrawy, a także wskazać związek produktu / potrawy z Regionem Wielkopolski. 3. Opis na formularzu zgłoszeniowym nie powinien przekraczać dwóch stron znormalizowanego maszynopisu na kartce A4. 4. Załącznikami do opisu mogą być zdjęcia, rysunki dokumentujące lub uzupełniające treść zawartą w opisie na formularzu zgłoszeniowym. 5. Materiały konkursowe mogą zgłaszać indywidualne gospodarstwa agroturystyczne z obszaru Województwa Wielkopolskiego. 6. Dopuszczalne jest, aby gospodarstwa agroturystyczne przy opracowywaniu danego produktu bądź potrawy korzystały z fachowej wiedzy wykwalifikowanych kucharzy. 7. Do konkursu nie można zgłaszać produktów bądź potraw, które znajdują się już na liście produktów regionalnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi bądź są promowane w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska (listy produktów dostępne na stronach: oraz 5 Forma przekazywania materiałów konkursowych 1. Materiały konkursowe muszą być przekazane w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz wraz z załącznikami - na płycie CD/DVD. 2. Organizator ma prawo nie przyjąć do oceny materiałów niezwiązanych z tematem lub niespełniających wymagań formalnych bądź materiałów posiadających wady np. zła jakość dokumentacji, błąd w zapisanych plikach lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki. 2

5 6 Nagrody 1. W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne o wartości do: zł brutto za zajęcie I miejsca; zł brutto za zajęcie II miejsca; zł brutto za zajęcie III miejsca. 2. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień i wręczenia zestawów upominkowych za materiały konkursowe, które w wyniku głosowania otrzymają wysoką liczbę punktów. 3. W przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego, Organizator zastrzega, że od wszelkich nagród potrącona zostanie przez Organizatora zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Oznacza to, że wypłacona laureatowi kwota zostanie umniejszona o podatek. 4. Dopuszcza się możliwość przyznania miejsc ex aequo. Wówczas nagroda będzie średnią arytmetyczną ww. kwot stanowiących pulę nagród za dane miejsce. 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. 6. Komisji Oceniającej przysługuje prawo nieprzyznania części nagród, jeśli materiały konkursowe nie będą spełniać jej oczekiwań, tzn. nie uzyskają minimum 10 punktów w I etapie oceny. 7. Realizacja zobowiązania Organizatora wynikającego z przyznania nagrody nastąpi nie później niż 19 grudnia 2014 roku. 7 Ocena materiałów konkursowych 1. Ocena nadesłanych materiałów będzie przebiegać dwuetapowo. 2. Materiały konkursowe oceniać będzie Komisja Oceniająca, w skład której wejdą osoby zaproszone przez Organizatora. 3. Spośród wszystkich nadesłanych materiałów na podstawie opisów i zdjęć produktów / potraw - Komisja Oceniająca dokona wyboru Nominowanych w konkursie Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki. 4. Nadesłane materiały będą oceniane przez Komisję m.in.: na podstawie poniższych kryteriów: a) oryginalność produktu / potrawy - od 0 do 5 punktów; b) atrakcyjność opisu produktu / potrawy - od 0 do 5 punktów; c) jakość i rodzaj użytych składników od 0 do 5 punktów; d) związek produktu / potrawy z Regionem Wielkopolski - od 0 do 5 punktów. 5. Gospodarstwa agroturystyczne, których produkty / potrawy zostaną nominowane przez Komisję Oceniającą, zostaną zaproszone do drugiego etapu Konkursu. 6. Nominowani zostaną zaproszeni ( , telefon) na drugie posiedzenie Komisji Oceniającej w Poznaniu, podczas którego zaprezentują zgłoszony produkt czy potrawę. 7. W drugim etapie Komisja Oceniająca oceniać będzie prezentowane przez przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych produkty / potrawy, m.in. na podstawie poniższych kryteriów: a) wygląd - od 0 do 5 punktów; b) smak - od 0 do 5 punktów; c) zapach - od 0 do 5 punktów; 3

6 d) estetyka podania - od 0 do 5 punktów. 8. Spośród Nominowanych Komisja Oceniająca wybierze 3 najlepsze produkty / potrawy. 9. Możliwe jest też przyznanie wyróżnień. 10. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 11. Punktacja: 0 punktów najniższa ocena, 5 punktów najwyższa ocena. 12. Jeśli dwa lub więcej produktów / potraw uzyska tę samą liczbę punktów, Komisja przeprowadzi dodatkowe głosowanie, a w przypadku ponownego uzyskania tej samej liczby punktów przyzna równorzędne nagrody. 13. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 8 Postanowienia końcowe 1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Organizator Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich podejmowane w związku z Konkursem. 3. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygnięć dokonuje Organizator Konkursu. 4. Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia Konkursu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyny. 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 8. Uczestnicy pokrywają koszty związane z przygotowaniem i wysyłką materiałów konkursowych oraz prezentacją w II etapie Konkursu. 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 10. Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń, co do terytorium, z chwilą przekazania materiałów konkursowych udzielają na Województwo Wielkopolskie prawa do ich wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym. 11. Na potrzeby Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. 12. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia nagród oraz w celach dowodowych. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 13. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów i że materiały te nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że nie naruszają praw osób trzecich. 4

7 ZAŁĄCZNIK 1 do Regulaminu Konkursu Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS pt.: Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z dodatkowymi materiałami (zdjęcia, rysunki) na płycie CD/DVD do września 2014 roku na adres: ul. Szyperska Poznań UMWW Departament Programów z dopiskiem: Konkurs Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki. DATA ZGŁOSZENIA MATERIAŁU KONKURSOWEGO AUTOR (IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON).. NAZWA I DOKŁADNY ADRES GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO. OPIS PRODUKTU / POTRAWY (niepotrzebne skreślić) 1

8 AUTOR ZDJĘĆ/GRAFIK/RYSUNKÓW* Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że przenoszę bezpłatnie na Województwo Wielkopolskie w Poznaniu prawa autorskie i pokrewne do materiałów, w tym materiałów konkursowych oraz wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie nimi, w tym publiczne wykorzystanie, utrwalenie i zwielokrotnienie druku, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że 2

9 uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonego materiału konkursowego, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonego materiału konkursowego, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. *jeśli do planu dołączone są zdjęcia/rysunki/grafiki Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 3

10 ZAŁĄCZNIK 1 do Regulaminu Konkursu Sołtyska - Liderka FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS pt.: Sołtyska - Liderka Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz kroniką sołectwa w formie papierowej i dodatkowymi materiałami (zdjęcia, rysunki) na płycie CD/DVD do września 2014 roku na adres: ul. Szyperska Poznań UMWW Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dopiskiem: Konkurs Sołtyska - Liderka. DATA ZGŁOSZENIA MATERIAŁU KONKURSOWEGO. IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO/CEJ. SOŁTYSKA (IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON). NAZWA I DOKŁADNY ADRES SOŁECTWA.. HISTORIA POWSTANIA KRONIKI W SOŁECTWIE (skąd pomysł?) 1

11 AUTOR ZDJĘĆ/GRAFIK/RYSUNKÓW* Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że przenoszę bezpłatnie na Województwo Wielkopolskie prawa autorskie i pokrewne do materiałów konkursowych oraz wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie nimi, w tym publiczne wykorzystanie, utrwalenie i zwielokrotnienie druku, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie. 2

12 Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonych materiałów konkursowych, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonych materiałach konkursowych, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. Oświadczam, że przekazywane przeze mnie materiały konkursowe są wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz jestem wyłącznie odpowiedzialny/a względem Organizatora za wszelkie wady prawne, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich bądź praw własności intelektualnej. *jeśli do planu dołączone są zdjęcia/rysunki/grafiki Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 3

13 KONKURS SOŁTYSKA - LIDERKA Regulamin Konkursu dla Sołtysek - aktywnych kobiet z obszarów wiejskich Wielkopolski. 1 Postanowienia ogólne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW), al. Niepodległości 18, w imieniu którego działa Departament Programów, ul. Szyperska 14, Poznań, zwany dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs dla wielkopolskich sołtysek aktywnych kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, zwany dalej Konkursem. 2 Cele Konkursu 1. Celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszych, oryginalnych przedsięwzięć integrujących lokalne społeczności, realizowanych przez kobiety sołtyski na obszarach wiejskich Województwa Wielkopolskiego. 2. Celem Konkursu jest też promocja działań integrujących lokalne społeczności, budujących kapitał społeczny, a także aktywizacja samych kobiet. 3 Przedmiot Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu są działania podejmowane przez kobiety sołtyski i ich osiągnięcia, które przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, integrują mieszkańców, zmieniają wizerunek wielkopolskiej wsi. 2. Ocenie podlegać będą kroniki w formie papierowej, prowadzone w danym sołectwie, dokumentujące wszystkie wydarzenia i przedsięwzięcia podejmowane z inicjatywy wielkopolskich Sołtysek. 1

14 4 Terminy związane z przebiegiem Konkursu lipca 2014 r. ogłoszenie Konkursu września 2014 r. zakończenie Konkursu. 3. wrzesień/październik 2014 r. rozstrzygnięcie Konkursu. 4. październik/listopad wręczenie nagród laureatom Konkursu. 5. Organizator zastrzega, że ww. terminy mogą ulec zmianie. 5 Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do 15 września 2014 roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1), oraz kroniki w formie papierowej, prowadzonej w danym sołectwie. Wypełniony formularz wraz z załącznikiem należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów, ul. Szyperska 14, Poznań, z dopiskiem: Konkurs Sołtyska - Liderka. 2. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie te sołectwa z obszaru Województwa Wielkopolskiego, w których sołtysami są kobiety. 3. Opis na formularzu zgłoszeniowym nie powinien przekraczać dwóch stron znormalizowanego maszynopisu na kartce A4. 4. Załącznikami do opisu, oprócz kroniki w formie papierowej, mogą być zdjęcia, rysunki dokumentujące lub uzupełniające treść zawartą w opisie na formularzu zgłoszeniowym. 5. Materiały konkursowe mogą zgłaszać sołectwa z obszaru Województwa Wielkopolskiego. 6 Forma przekazywania materiałów konkursowych 1. Materiały konkursowe, tj. kroniki dokumentujące działalność aktywnych sołtysek, muszą być przekazane w jednym egzemplarzu w formie papierowej, a formularz zgłoszeniowy również w formie elektronicznej - na płycie CD/DVD. 2. Organizator ma prawo nie przyjąć do oceny materiałów nie związanych z tematem lub niespełniających wymagań formalnych bądź materiałów posiadających wady np. zła jakość dokumentacji, błąd w zapisanych plikach lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki. 2

15 7 Nagrody 1. W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne o wartości do: zł brutto za zajęcie I miejsca; zł brutto za zajęcie II miejsca; zł brutto za zajęcie III miejsca. 2. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień i wręczenia zestawów upominkowych za materiały konkursowe, które w wyniku głosowania otrzymają wysoką liczbę punktów. 3. W przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego, Organizator zastrzega, że od wszelkich nagród potrącona zostanie przez Organizatora zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Oznacza to, że wypłacona laureatowi kwota zostanie umniejszona o podatek. 4. Dopuszcza się możliwość przyznania miejsc ex aequo. Wówczas nagroda będzie średnią arytmetyczną ww. kwot stanowiących pulę nagród za dane miejsce. 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. 6. Komisji Oceniającej przysługuje prawo nieprzyznania części nagród, jeśli materiały konkursowe nie będą spełniać jej oczekiwań, tzn. nie uzyskają minimum 15 punktów. 7. Realizacja zobowiązania Organizatora wynikającego z przyznania nagrody nastąpi nie później niż 19 grudnia 2014 roku. 8 Ocena materiałów konkursowych 1. Oceny nadesłanych materiałów konkursowych dokonywać będzie Komisja Oceniająca, w skład której wejdą osoby zaproszone przez Organizatora. 2. Nadesłane materiały będą oceniane przez Komisję m.in.: na podstawie poniższych kryteriów: a) liczba i różnorodność projektów i przedsięwzięć inicjowanych / realizowanych przez sołtyski od 0 do 5 punktów. b) oryginalność i innowacyjność realizowanych przedsięwzięć od 0 do 5 punktów. c) zaangażowanie mieszkańców w realizowane przedsięwzięcia od 0 do 5 punktów. d) wpływ inicjowanych przez sołtyskę projektów na wzrost aktywności mieszkańców i ich integrację od 0 do 5 punktów. e) udział sołectwa w projektach realizowanych przez inne samorządy i podmioty od 0 do 5 punktów. f) estetyka i atrakcyjność prezentowanych materiałów (jakość opisów, szata graficzna, elementy uzupełniające dokumentację) od 0 do 5 punktów. 3. Jeśli dwa lub więcej projektów uzyskają tę samą liczbę punktów, Komisja przeprowadzi dodatkowe głosowanie, a w przypadku ponownego uzyskania tej samej liczby punktów przyzna równorzędne nagrody. 4. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 3

16 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Organizator Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich podejmowane w związku z Konkursem. 3. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygnięć dokonuje Organizator Konkursu. 4. Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia Konkursu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyny. 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 8. Uczestnicy pokrywają koszty związane z przygotowaniem i wysyłką materiałów konkursowych. 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 10. Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń, co do terytorium, z chwilą przekazania materiałów konkursowych udzielają Województwu Wielkopolskiemu prawa do ich wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym. 11. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników, kroniki w formie papierowej przekazane przez uczestników Konkursu, zostaną im zwrócone przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że Organizator ma prawo wykonywania fotokopii lub kserokopii całości lub części kronik w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu. 12. W przypadku, gdy autorem zgłoszenia nie jest Sołtyska, konieczne jest uzyskanie jej pisemnej zgody na udział w Konkursie (dołączonej do zgłoszenia). 13. Na potrzeby Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. 14. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia nagród oraz w celach dowodowych. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 15. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów i że materiały te nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że nie naruszają praw osób trzecich. 4

KONKURS DLA GRUP GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI. 1 Postanowienia ogólne. 2 Cele Konkursu. 3 Terminy związane z przebiegiem Konkursu

KONKURS DLA GRUP GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI. 1 Postanowienia ogólne. 2 Cele Konkursu. 3 Terminy związane z przebiegiem Konkursu KONKURS DLA GRUP GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI Regulamin Konkursu dla grup gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski na najciekawszy plan utworzenia i działania lokalnej sieci agroturystycznej

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI

KONKURS DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI KONKURS DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI Regulamin Konkursu dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski pt. Moje AGRO-GOSPODARSTWO, Moja Unia. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA DZIENNIKARZY

KONKURS DLA DZIENNIKARZY KONKURS DLA DZIENNIKARZY Regulamin Konkursu dziennikarskiego na najlepszy materiał poświęcony agroturystyce w Wielkopolsce i budowie sieci gospodarstw agroturystycznych w regionie. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2729/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 2729/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2012 roku Uchwała Nr 2729/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia regulaminów i ogłoszenia 3 Konkursów w ramach wdrożenia koncepcji merytorycznej przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Regulamin Konkursu fotograficznego pn. Fundusze w obiektywie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś

Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś 1. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej Organizatorem. 2. Konkurs trwa od dnia 1 lipca do

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 251/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2015 roku

Uchwała nr 251/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2015 roku Uchwała nr 251/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: ogłoszenia XVI Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod hasłem Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PARTNERSTWA DLA BROCHOWA

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PARTNERSTWA DLA BROCHOWA REGULAMIN KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Partnerstwo dla Brochowa, reprezentowane przez Radę Osiedla Brochów oraz Fundację Made in Brochów, ul. Leonarda da Vinci 22/10, 52-112 Wrocław. Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1856/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 1856/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku Uchwała nr 1856/2016 w sprawie: ogłoszenia XVII Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa rocznica Chrztu Polski, wprowadzenia regulaminu Konkursu oraz powołania Jury Konkursu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ SOŁECKI NAJLEPSZA INICJATYWA

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ SOŁECKI NAJLEPSZA INICJATYWA REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ SOŁECKI NAJLEPSZA INICJATYWA I. ORGANIZATORZY KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu I edycja. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu fotograficznego - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu I edycja. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu fotograficznego - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu I edycja Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu Fotograficznego - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Jubileuszowy Konkurs Fotografii Naukowej

Regulamin konkursu fotograficznego Jubileuszowy Konkurs Fotografii Naukowej I. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu fotograficznego Jubileuszowy Konkurs Fotografii Naukowej 1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

KONKURS. Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa

KONKURS. Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ SOŁECKI NAJLEPSZA INICJATYWA I. ORGANIZATORZY KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ZADRUKU KOSZULKI PROMOCYJNEJ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2017

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ZADRUKU KOSZULKI PROMOCYJNEJ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2017 REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ZADRUKU KOSZULKI PROMOCYJNEJ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2017 I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Burmistrz Miasta i Gminy Września, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 646/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia roku

Uchwała nr 646/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia roku Uchwała nr 646/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2.06. 2011 roku w sprawie: ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Regulaminu Konkursu dziennikarskiego pn. Dobra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego konkursu na plakat promujący czytelnictwo Zareklamuj Czytanie!

Regulamin Powiatowego konkursu na plakat promujący czytelnictwo Zareklamuj Czytanie! Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 47 424 96, e-mail: pbp.nml@gmail.com, www: ppp-nml.pl Regulamin Powiatowego konkursu na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 3850/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA Nr 3850/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2013 r. UCHWAŁA Nr 3850/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: ogłoszenia Regulaminu V edycji Konkursu pn.: Młodzi wiedzą o funduszach. Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH

REGULAMIN KONKURSU BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH REGULAMIN KONKURSU BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Gmina Pszczółki. 2 TERMINY 1. Ogłoszenie Konkursu następuje z dniem 6 lipca 2016r. 2. Termin dostarczenia

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich, powyżej 18 roku życia. 2. Konkurs ma charakter jednoetapowy, posiada zasięg ogólnopolski.

1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich, powyżej 18 roku życia. 2. Konkurs ma charakter jednoetapowy, posiada zasięg ogólnopolski. REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ZADRUKU KOSZULKI PROMOCYJNEJ, KUBKA CERAMICZNEGO ORAZ TORBY PŁÓCIENNEJ ZWIĄZANEGO Z TEMATYKĄ MIASTA BIELSKO-BIAŁA I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Zakochaj się w Łochowie

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Zakochaj się w Łochowie Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Zakochaj się w Łochowie I. Informacje ogólne 1. Organizator konkursu: Gmina Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie. 2. Konkurs obejmuje opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Regionalną potrawę Wielkanocną. - Konkurs z zakresu dziedziny kultury i sztuki. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZASADY KONKURSU

Regulamin Konkursu na Regionalną potrawę Wielkanocną. - Konkurs z zakresu dziedziny kultury i sztuki. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZASADY KONKURSU Regulamin Konkursu na Regionalną potrawę Wielkanocną - Konkurs z zakresu dziedziny kultury i sztuki. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO UCHWYĆ CHWILĘ, ZŁAP JĄ! - POCZTÓWKA Z KRAINY GRZĘDY SOKALSKIEJ

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO UCHWYĆ CHWILĘ, ZŁAP JĄ! - POCZTÓWKA Z KRAINY GRZĘDY SOKALSKIEJ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO UCHWYĆ CHWILĘ, ZŁAP JĄ! - POCZTÓWKA Z KRAINY GRZĘDY SOKALSKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu fotograficznego Uchwyć chwilę, złap ją! - pocztówka z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Garbatka w obiektywie

Regulamin konkursu fotograficznego Garbatka w obiektywie Regulamin konkursu fotograficznego Garbatka w obiektywie I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Garbatka-Letnisko. II CEL KONKURSU Celem konkursu jest odkrycie Gminy Garbatka-Letnisko,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej. z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym :

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej. z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym : OGŁOSZENIE Konkurs fotograficzny " Zimowe Zabrze w fotografii przyrodniczej " Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu kulinarnego pn. Smaki gęsiny na najlepszą potrawę tradycyjną regionu gór świętokrzyskich

REGULAMIN konkursu kulinarnego pn. Smaki gęsiny na najlepszą potrawę tradycyjną regionu gór świętokrzyskich Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5/ZZK/2014 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN konkursu kulinarnego pn. Smaki gęsiny na najlepszą potrawę tradycyjną regionu gór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR 1 Informacje ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest powstające Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻUŁAWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PT. ŻUŁAWSKIE ZABYTKI PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻUŁAWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PT. ŻUŁAWSKIE ZABYTKI PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻUŁAWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PT. ŻUŁAWSKIE ZABYTKI PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu fotograficznego jest z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca

Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze U n ia E u r o p e j s k a Europejski Fundusz Rybacki E 100 P R O J E K T Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego 1) [tekst ujednolicony] 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Regulamin konkursu na logo Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Regulamin konkursu na logo Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin konkursu na logo Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Szkolna 23 39-230 Brzostek woj. podkarpackie

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Szkolna 23 39-230 Brzostek woj. podkarpackie Brzostek, 26 czerwca 2013 roku Szanowni Państwo, Rada Programowa Warsztatów Terapii Zajęciowej zaprasza do udziału w konkursie na Projekt graficzny logo dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu W przebraniu za Naukowca w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2011

Regulamin konkursu W przebraniu za Naukowca w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2011 Regulamin konkursu W przebraniu za Naukowca w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2011 I. Konkurs 1. Konkurs organizowany jest w związku z realizacją projektu Małopolska Noc Naukowców 2011 w ramach 7. Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA. LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne.

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA. LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne. REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki czarnaplyta@cal.pionki.pl LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

Bardziej szczegółowo

- Konkurs fotograficzny " Wakacyjna Przyroda "

- Konkurs fotograficzny  Wakacyjna Przyroda - Konkurs fotograficzny " Wakacyjna Przyroda " Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Wakacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIKA PRZYRODA-ZWIERZĘTA KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU

DZIKA PRZYRODA-ZWIERZĘTA KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU DZIKA PRZYRODA-ZWIERZĘTA KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU Organizatorem konkursu "Dzika przyroda - zwierzęta" jest Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt koszulki Koła Naukowego Mostowców Politechniki Rzeszowskiej

Regulamin konkursu na projekt koszulki Koła Naukowego Mostowców Politechniki Rzeszowskiej Regulamin konkursu na projekt koszulki Koła Naukowego Mostowców Politechniki Rzeszowskiej I. Organizator: Opiekun KNM, dr inż. Lucjan Janas II. Przedmiot konkursu 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bursztynówka

Regulamin konkursu Bursztynówka 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa nr 13/LGD/2015 z dnia 25.02.15 r. Regulamin konkursu Bursztynówka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs w

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO. Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie

KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO. Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie I Organizator: KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wodzisławiu Śląskim II Współorganizatorzy: Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży REGULAMIN

Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży REGULAMIN Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży REGULAMIN Organizator 1. Organizatorem konkursu plastyczno - literackiego Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na projekt logo dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli

Regulamin Konkursu na projekt logo dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli Regulamin Konkursu na projekt logo dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli 1. Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale I. Informacje ogólne Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Zespołu Szkół i Placówek Organizator: Zespół Szkół i Placówek Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo Zespołu Szkół i Placówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wymyśl postać Być i Mieć

Regulamin Konkursu Wymyśl postać Być i Mieć Regulamin Konkursu Wymyśl postać Być i Mieć 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs graficzny Wymyśl postać Być i Mieć, którego przedmiotem jest wyłonienie jednego, najlepszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo z okazji jubileuszu 650-lecia Kleczew

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo z okazji jubileuszu 650-lecia Kleczew Regulamin konkursu na projekt graficzny logo z okazji jubileuszu 650-lecia Kleczew I. Informacje ogólne Organizator: Gmina Kleczew, z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY KALENDARZA NA ROK 2014 pod nazwą ZAPROJEKTUJ ZWIEFCE KALENDARZ I ZGARNIJ MACBOOKA. 1 Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY KALENDARZA NA ROK 2014 pod nazwą ZAPROJEKTUJ ZWIEFCE KALENDARZ I ZGARNIJ MACBOOKA. 1 Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY KALENDARZA NA ROK 2014 pod nazwą ZAPROJEKTUJ ZWIEFCE KALENDARZ I ZGARNIJ MACBOOKA 1 Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Biuro Poselskie Tadeusza Zwiefki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska

REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska I. Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pn. Nasz pomysł na ochronę środowiska i fundatorem nagród jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., mając na

Bardziej szczegółowo

Akcja rewitalizacja szkolny konkurs plastyczny REGULAMIN

Akcja rewitalizacja szkolny konkurs plastyczny REGULAMIN Organizator Akcja rewitalizacja szkolny konkurs plastyczny REGULAMIN 1. Organizatorem konkursu plastycznego Akcja rewitalizacja szkolny konkurs plastyczny, zwanego dalej Konkursem, jest Biuro Rozwoju Gdańska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego pt. "WSPÓLNIE DBAMY O NASZĄ PLANETĘ.

Regulamin konkursu plastycznego pt. WSPÓLNIE DBAMY O NASZĄ PLANETĘ. Regulamin konkursu plastycznego pt. "WSPÓLNIE DBAMY O NASZĄ PLANETĘ. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego. Rady Osiedla Brochów. 1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest Rada Osiedla Brochów.

Regulamin konkursu fotograficznego. Rady Osiedla Brochów. 1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest Rada Osiedla Brochów. Regulamin konkursu fotograficznego Rady Osiedla Brochów pod nazwą: MÓJ BROCHÓW 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU. 1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest Rada Osiedla

Bardziej szczegółowo

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Regulamin konkursu ANWIL oczami włocławian uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 7 października 2016 r.

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Regulamin konkursu ANWIL oczami włocławian uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 7 października 2016 r. Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA Regulamin konkursu ANWIL oczami włocławian uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 7 października 2016 r. 1 Organizatorem konkursu ANWIL oczami włocławian (dalej: konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 25/2011 z dn. 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na wykonanie projektu Gadżetu regionalnego Na podstawie 23 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 230/2016. Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 19 lipca 2016 roku

Zarządzenie Nr 230/2016. Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 19 lipca 2016 roku Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą Czeladzki Senior fotograf Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Wakacje moich marzeń

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Wakacje moich marzeń Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku z dnia 5 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego Wakacje moich marzeń dla wychowanków rodzin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW

REGULAMIN Konkursu na Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW REGULAMIN Konkursu na Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu na Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW jest Prezydium Samorządu Doktorantów

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych gminy Międzyrzecz

Uczestnicy Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych gminy Międzyrzecz REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Bóg w mojej okolicy" I. Organizator Parafia Miłosierdzia Bożego w Bobowicku ZS CKR im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku II. Uczestnicy Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu i inne dokumenty zostały zamieszczone w formie elektronicznej (PDF)

Regulamin konkursu i inne dokumenty zostały zamieszczone w formie elektronicznej (PDF) - Konkurs fotograficzny " Cuda natury " Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym " Cuda natury ".

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu literacko-plastycznego W czym upatruję człowieczeństwo Janusza Korczaka?

Regulamin konkursu literacko-plastycznego W czym upatruję człowieczeństwo Janusza Korczaka? Regulamin konkursu literacko-plastycznego W czym upatruję człowieczeństwo Janusza Korczaka? 1 1. Organizatorem konkursu jest Katedra Pedagogiki w Instytucie Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 6/218/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do uchwały Nr 6/218/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do uchwały Nr 6/218/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. REGULAMIN KONKURSU DLA DZIENNIKARZY Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare I. Informacje ogólne 1. Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare, zwanego dalej: Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Nasze kulinarne dziedzictwo potrawy regionu przemyskiego na najlepszą potrawę regionalną organizowanego w ramach projektu

REGULAMIN KONKURSU. Nasze kulinarne dziedzictwo potrawy regionu przemyskiego na najlepszą potrawę regionalną organizowanego w ramach projektu REGULAMIN KONKURSU Nasze kulinarne dziedzictwo potrawy regionu przemyskiego 2017 na najlepszą potrawę regionalną organizowanego w ramach projektu pn.,,smaczny koniec lata Rozdział I Zasady konkursu: Organizatorem

Bardziej szczegółowo

III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu

III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROMOCYJNE III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu I.Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu graficznego logo III Światowego Festiwalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku I. Informacje ogólne Organizator: Starostwo Powiatowe w Łasku 1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Żory w rysunku i grafice 2015

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Żory w rysunku i grafice 2015 MUZEUM MIEJSKIE W ŻORACH ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory tel./fax 32 43 43 714 NIP 651-15-79-122 e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl www.muzeum.zory.pl www.zcr.zory.pl REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Żory w rysunku

Bardziej szczegółowo

Cuda natury KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU

Cuda natury KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU Cuda natury KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU Organizatorem konkursu Cuda natury jest Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA Cele konkursu: Głównym celem konkursu jest pozyskanie materiału do przygotowania innowacyjnej Maskotki Miasta Mielca kojarzącej się z regionem i promującej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do udziału w konkursie pt. PAMIĄTKA Z MAZUR ZACHODNICH

ZAPROSZENIE. do udziału w konkursie pt. PAMIĄTKA Z MAZUR ZACHODNICH Programu Operacyjnego ZAPROSZENIE do udziału w konkursie pt. PAMIĄTKA Z MAZUR ZACHODNICH Zachodniomazurska w Ostródzie zaprasza do udziału w konkursie Pamiątka z Mazur Zachodnich na projekt turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WODA W KADRZE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WODA W KADRZE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WODA W KADRZE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin [ Regulamin ] określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotografii ekologicznej [ Konkurs ]. 1.2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zdrowe odżywianie w przedszkolu i szkole Dobre Praktyki

REGULAMIN KONKURSU Zdrowe odżywianie w przedszkolu i szkole Dobre Praktyki REGULAMIN KONKURSU Zdrowe odżywianie w przedszkolu i szkole Dobre Praktyki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maskotka Gminnego Ośrodka Sportu GOSia

Regulamin konkursu Maskotka Gminnego Ośrodka Sportu GOSia Regulamin konkursu Maskotka Gminnego Ośrodka Sportu GOSia I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach. 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY NA ESEJ - WYPOWIEDŹ PISEMNĄ NA TEMAT JAK URZĄDZIĆ ŚWIAT WYZWANIA I DZIAŁANIA

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY NA ESEJ - WYPOWIEDŹ PISEMNĄ NA TEMAT JAK URZĄDZIĆ ŚWIAT WYZWANIA I DZIAŁANIA REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY NA ESEJ - WYPOWIEDŹ PISEMNĄ NA TEMAT JAK URZĄDZIĆ ŚWIAT WYZWANIA I DZIAŁANIA I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Agi Skrobackiej Wiatr w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Ptaki w fotografii 1 Cel i tematyka konkursu 1. Gimnazjum nr 7 im Sybiraków przy ul. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny tablicy informacyjnej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Runowie Krajeńskim

Regulamin konkursu na projekt graficzny tablicy informacyjnej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Runowie Krajeńskim Regulamin konkursu na projekt graficzny tablicy informacyjnej 1. Informacje ogólne 1. Organizatorem konkursu na projekt graficzny tablicy informacyjnej dla Zespołu Pałacowo- Parkowego w Runowie Krajeńskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo wsi Malerzów MALERZÓW - WIEŚ OGROMNYCH MOŻLIWOŚCI"

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo wsi Malerzów MALERZÓW - WIEŚ OGROMNYCH MOŻLIWOŚCI Regulamin konkursu na projekt graficzny logo wsi Malerzów MALERZÓW - WIEŚ OGROMNYCH MOŻLIWOŚCI" Informacje ogólne Organizator: Sołectwo Malerzów (Sołtys i Rada Sołecka). Konkurs obejmuje opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ (MAGISTERSKĄ I INŻYNIERSKĄ) AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ (MAGISTERSKĄ I INŻYNIERSKĄ) AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ (MAGISTERSKĄ I INŻYNIERSKĄ) AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI EDYCJA CZWARTA Warszawa, lipiec 2014 r. Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności finansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie 1 Organizator Organizatorem Konkursu na logo jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu, zwany dalej Organizatorem. 2 Cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zadbajmy o wodę na wsi

Regulamin konkursu Zadbajmy o wodę na wsi Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1891/279/IV/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. Regulamin konkursu Zadbajmy o wodę na wsi 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu Zadbajmy o wodę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV(22)2007 Rady Gminy Dynów z dnia 09 marca 2007 roku

Uchwała Nr IV(22)2007 Rady Gminy Dynów z dnia 09 marca 2007 roku Uchwała Nr IV(22)2007 Rady Gminy Dynów z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt logo Gminy Dynów i ustanowienia regulaminu konkursu. Na podstawie: 1) art. 18 ust. 2 pkt. 15 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu kulinarnego pn. Ziemniak nie tylko pieczony na najlepszą potrawę tradycyjną regionu gór świętokrzyskich

REGULAMIN konkursu kulinarnego pn. Ziemniak nie tylko pieczony na najlepszą potrawę tradycyjną regionu gór świętokrzyskich REGULAMIN konkursu kulinarnego pn. Ziemniak nie tylko pieczony na najlepszą potrawę tradycyjną regionu gór świętokrzyskich I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą!

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! Regulamin Zabawy (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki organizacji Zabawy, tryb powołania i pracy Komisji oraz zasady wyłonienia zwycięskich zdjęć. I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego Załącznik do uchwały Nr 27/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lutego 2015 r. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) Postanowienia ogólne

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) Postanowienia ogólne Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA GRĘ PLANSZOWĄ

REGULAMIN KONKURSU NA GRĘ PLANSZOWĄ REGULAMIN KONKURSU NA GRĘ PLANSZOWĄ pod hasłem Żmigród pełen przygód Cel i tematyka konkursu 1 Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza konkurs na opracowanie gry planszowej pn. Żmigród pełen przygód. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU 2015

Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU 2015 Załącznik do uchwały nr 119/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU 2015 1. Cel konkursu Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej?

Dlaczego warto studiować na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej? Dziekan Wydziału Mechanicznego ogłasza konkurs na najlepszą prezentację pt.: Dlaczego warto studiować na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej? Konkurs adresowany jest do studentów wszystkich kierunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA"

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem ZDROWA WOLA REGULAMIN konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA" Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie FOTOGRAFII zwanego dalej pracą konkursową w ramach 10 lecia organizacji wolskich rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wspomnienia ze stoczni jest spółka EURO STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wymaluj Mamie Diament

Wymaluj Mamie Diament Regulamin Konkursu plastycznego Wymaluj Mamie Diament 1. Postanowienia ogólne konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego (zwanego dalej Konkursem ) jest Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza Konkurs na amatorski film promocyjny o mieście Kalety

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza Konkurs na amatorski film promocyjny o mieście Kalety Burmistrz Miasta Kalety ogłasza Konkurs na amatorski film promocyjny o mieście Kalety I. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN 1/RK/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady uczestnictwa w Konkursie na najlepszy projekt badawczy pracę licencjacką ogłoszony w ramach Zadania 4 Dostosowanie programu kształcenia na Kierunku Socjologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5163/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2014 roku

Uchwała Nr 5163/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2014 roku Uchwała Nr 5163/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2014 roku w sprawie: ogłoszenia IV edycji Konkursu fotograficznego Wielkopolska rodzina w obiektywie pod hasłem Jedno zdjęcie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA:

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Zrównoważony rozwój, czyli środowisko w służbie człowieka 1 Cel i tematyka konkursu I. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława

Bardziej szczegółowo