Europejski kongres w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski kongres w Katowicach"

Transkrypt

1 Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie prawdy i mity Czas przyspieszyć inwestycje liniowe

2

3 od redakcji 3 edytorial Chwile prawdy 4 Wywiad Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku 6 Flesz Wzrost przychodów i zysków Grupy Tauron w I kwartale Sejm przyjął nowelizację Prawa atomowego Tauron wypłaci dywidendę Nowe przepisy dotyczące handlu emisjami Tauron w pierwszych dziesiątkach rankingów 8 BIZNES Ryzyko handlowe 9 Notowania Ceny nadal rosną 10 Wydarzenia Gospodarcze centrum Europy w Katowicach 12 W Grupie Śnieżna majówka Inwestycja pod Tatrami Cieplej w Sosnowcu Henryk Tymowski prezesem ZPE Postępy na budowach Tanio, ciepło i bezpiecznie Efektywniejsze wydobycie 16 marketing Energia dla samorządów Gwarancja stałej ceny dla małych i średnich firm 18 W Unii Mapa drogowa 2050 Ocena skutków a okres polskiej prezydencji 20 Wydarzenia Na papieskim święcie Różowa koszulka czeka 22 Na świecie Rynek energii: Szwajcaria 24 Wydarzenia Gdynia ponownie koszykarską stolicą Polski 26 Prawdy i mity Czas przyspieszyć inwestycje liniowe Potrzebne przemyślane rozwiązanie 28 Energia inaczej Łupkowy zawrót głowy 30 Felieton Klimat do dojenia Chwile prawdy Za nami kolejny ważny moment dla Grupy Tauron. Po blisko rocznym pobycie na giełdzie Walne Zgromadzenie spółki zatwierdziło sprawozdania finansowe z działalności w 2010 r., podział zysku i udzieliło absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej. Określono kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, o czym obszerniej piszemy wewnątrz numeru. Kolejną chwilą prawdy jest dla każdej spółki ogłoszenie wyników finansowych za określony czas. Tauron opublikował właśnie swoje wyniki za I kwartał 2011 r. Okazały się one znacznie lepsze od oczekiwań rynku. Wzrosły zarówno przychody, jak i zyski. W pierwszym kwartale Grupa Tauron zwiększyła EBITDĘ (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o 4,7 proc. do rekordowego poziomu 860 mln zł. O niemal 8 proc. do blisko 388 mln wzrósł też zysk netto. Wyniki Grupy Tauron stabilnie rosną, co z pewnością powinno cieszyć inwestorów skomentował wydarzenie prezes zarządu Taurona Dariusz Lubera. O energetyce wciąż jest głośno. Przynajmniej tak było podczas III Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, z którego obszerną relację zamieszczamy na str O skuteczności działania naszych służb przekonali się klienci z dolnośląskiego terenu działania Taurona, gdy niespodziewanie długi majowy weekend zamienił się w zimowy kataklizm. Mokry śnieg zerwał wiele linii, ale awarie były błyskawicznie usuwane. Tauron zaangażował się także w kilka ważnych imprez kulturalnych i sportowych, które relacjonujemy bądź zapowiadamy wewnątrz numeru. 1 maja odbyło się na rynku w Krakowie widowisko słowno-muzyczne poświęcone pamięci beatyfikowanego w tym dniu papieża Jana Pawła II. Na estradzie usłyszeliśmy wiele gwiazd polskiej estrady, na telebimach prezentowano interesujące materiały archiwalne. Sukcesem koszykarzy z Gdyni zakończyły się tegoroczne rozgrywki Tauron Basket Ligi. W tym numerze znajdziecie Państwo obszerne podsumowanie minionego sezonu. Ponadto włączyliśmy się ponownie w pomoc organizacyjną i sponsoring 68. Tour de Pologne. Tauron objął opieką najlepszych kolarzy górali. Zapraszam do lektury! Marcin Lauer Redaktor naczelny Wydawca: Tauron Polska Energia SA, Departament Komunikacji Rynkowej i PR dyrektor: Paweł Gniadek, tel Redakcja: Polska Energia, ul. Lwowska 23, Katowice, fax , Redaktor naczelny: Marcin Lauer, tel Zastępca red. naczelnego: Magdalena Rusinek, tel Zespół redakcyjny: Jacek Sakrejda, tel , Marietta Stefaniak, tel Współpraca w Grupie Tauron: Południowy Koncern Węglowy SA: Zofia Mrożek, tel ; Południowy Koncern Energetyczny SA: Dariusz Wójcik, tel ; Elektrownia Stalowa Wola SA: Jerzy Wieleba, tel ; Enion SA: Ewa Groń, tel ; EnergiaPro SA: Anna Wojcieszczyk, tel ; Elektrociepłownia Tychy SA: Aleksandra Gajecka, tel ; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice SA: Karolina Kmon, tel ; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej SA: Marek Sztuka, tel ; Tauron Sprzedaż sp. z o.o.: Elżbieta Bukowiec, tel ; Realizacja wydawnicza: Direct Publishing Group, ul. Genewska 37, Warszawa, Biuro reklamy: Anna Mocior, tel wew. 122 Wydawca nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Zdjęcie na okładce: Agnieszka Astaszow, numer zamknięto 24 maja 2011 r. 3

4 wywiad Polska Energia 6 (32) 2011 Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku Rozmowa z Joanną Schmid, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia 4 rozmawiał: Emil Różański Przyjęto Strategię Korporacyjną Grupy Tauron na lata z perspektywą do roku 2020, która jest aktualizacją strategii z 2008 roku. Jakie były najważniejsze powody tej nowelizacji? Poprzednia strategia Grupy została przyjęta pod koniec 2008 r., w odmiennej sytuacji gospodarczej i innym otoczeniu prawno- -regulacyjnym sektora elektroener getycznego. Ważną grupą czynników, których wpływ na Grupę analizowano w trakcie przeprowadzonych prac i uwzględniono w aktualizacji strategii korporacyjnej, były przede wszystkim nowe realia rynkowe po światowym kryzysie gospodarczym oraz trendy w elektroenergetyce w Polsce i Europie. W okresie wdrażania strategii z 2008 r. zmieniły się przepisy prawne, został przyjęty pakiet energetyczno-klimatyczny Unii Europejskiej, znowelizowano ustawę Prawo energetyczne, rząd przyjął Politykę energetyczną Polski do 2030 r. i rozpoczął pracę nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej. Te wszystkie czynniki trzeba było uwzględnić w zweryfikowanej strategii. Co zostało uaktualnione i zmienione w zweryfikowanej strategii Grupy? W aktualizacji przedefiniowano cele strategiczne, które umożliwią wzrost wartości Grupy. Zweryfikowana strategia koncentruje się na wzroście w najbardziej atrakcyjnych obszarach działalności, uzyskaniu efektywności operacyjnej i inwestycyjnej na poziomie najlepszych praktyk, zarządzaniu ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne oraz budowie efektywnej organizacji. Nadrzędnym celem strategicznym pozostaje ciągły wzrost wartości, zapewniający akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału. Kluczowym kierunkiem strategii stała się koncentracja na wzroście w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji, jak również dywersyfikacja portfela wytwórczego. Zakładamy, że będzie to realizowane poprzez odbudowę mocy wytwórczych oraz okazje akwizycyjne w obszarze działalności podstawowej. Dodatkowo podtrzymany został cel dalszej poprawy efektywności kosztowej oraz budowania efektywnej organizacji. Nowym celem strategicznym dla Grupy jest zarządzanie ekspozycją na ryzyko rynkowe i regulacyjne. Czy w aktualizacji strategii zmieniono plany inwestycyjne Grupy Tauron? W ramach portfela wytwórczego w strategii zakłada się uruchomienie do roku 2020 nowych mocy wytwórczych na poziomie 2400 MW, z których 1010 MW planujemy wybudować w technologii węglowej (m.in. 910 MW w Elektrowni Jaworzno III i moce w kogeneracji: 50 MW w EC Tychy, 50 MW w EC Bielsko-Biała). Pozostałe inwestycje w jednostki wytwórcze obejmą 735 MW w technologii wykorzystującej paliwo gazowe, z czego 335 MW planowane jest jako kogeneracja (zakładany udział 50 proc. w bloku gazowo-parowym 400 MW w EC Stalowa Wola, budowanym z udziałem partnera strategicznego PGNiG oraz 135 MW w EC Katowice), a kolejne 400 MW stanowi planowany 50-proc. udział w bloku klasy 800 MW w Elektrowni Blachownia, budowanym wspólnie z partnerem strategicznym KGHM Polska Miedź. Grupa zamierza zwiększyć wykorzystanie biomasy w swoim portfelu wytwórczym do 240 MW, na które składa się m.in. budowa bloku 50 MW w Elektrowni Jaworzno III, 40 MW w EC Tychy i 50 MW w Elektrowni Stalowa Wola. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w latach wyniosą ok mld zł. W ramach weryfikacji portfela aktywów wytwórczych oraz redukcji ryzyka związanego z ekspozycją na CO2 Tauron zwiększy udział posiadanej mocy w technologiach niskoemisyjnych, co przekłada się na wzrost znaczenia Obszaru OZE. W 2020 r. Grupa będzie posiadać ok. 800 MW w energetyce wiatrowej i biogazowej. Kontynuowane będą działania w zakresie przygotowań do procesu budowy elektrowni jądrowej. Ponadto zakładamy intensywny rozwój Obszaru Ciepła. Docelowo ma on integrować dystrybutorów oraz wytwórców ciepła w jednym podmiocie gospodarczym. W roku 2011 planowane jest zakończenie procesu połączenia PEC Katowice i PEC w Dąbrowie Górniczej, a docelowa struktura Obszaru Ciepła osiągnięta zostanie w 2013 r. Jakie działania przewidziano w strategii w związku z poprawą efektywności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Tauron? To jedno z najważniejszych zadań, jakie przed nami stoją. Efektywność operacyjna i inwestycyjna na poziomie najlepszych praktyk ma zostać osiągnięta m.in. poprzez dokończenie procesu integracji Grupy i wdrożenie docelowego modelu biznesowego, co pozwoli na realizację korzyści z synergii i optymalizację kosztów operacyjnych. Grupa planuje dalszą restrukturyzację działalności operacyjnej i integrację funkcji wsparcia oraz wdrożenie programu poprawy efektywności inwestycyjnej. Przypomina Pani, że ważnym elementem, jaki trzeba było uwzględnić w aktualizacji strategii, jest otoczenie regulacyjne, w tym pakiet energetyczno-klimatyczny. Jaka jest odpowiedź Taurona na związane z tym wyzwania? Przygotowaliśmy już system zarządzania ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne, który obejmuje dywersyfikację struktury aktywów wytwórczych, aktywną politykę regulacyjną zmniejszającą ryzyko i kreującą korzystne warunki do rozwoju, efektywną strategię zabezpieczeń dostaw energii (ograniczenie ryzyka średnio- i krótkoterminowego wynikającego z aktywności handlowej) oraz utrzymanie niskokosztowych źródeł paliwa. Takie podejście, skoncentrowane na zarządzaniu portfelem aktywów i kontroli limitów ryzyka, umożliwi ograniczenie zmienności wyniku Grupy. W 2010 r. 98 proc. zainstalowanej w Grupie mocy przypadało na technologie węglowe. W 2020 r. ich udział spadnie do ok. 70 proc., w tym proc. z nowych bloków. Udział technologii niskoemisyjnych, tj. gazowej, wiatrowej, wodnej, biomasowej i biogazowej, wyniesie ok. 30 proc. Taka dywer-

5 paliwa jest budowa największej w Polsce elektrociepłowni gazowej o mocy 400 MWe i 240 MWt, zlokalizowanej na terenie Elektrowni Stalowa Wola. Projekt prowadzony jest wspólnie przez Grupę Tauron i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dodatkowo prowadzone są prace projektowe dla budowy bloku gazowego o mocy MW w Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Także na terenie Elektrociepłowni Katowice ma powstać blok opalany gazem ziemnym o mocy 135 MWe i 87 MWt, wytwarzający w kogeneracji energię elektryczną i ciepło. Celem tej inwestycji jest zastąpienie wysokosprawnym blokiem energetycznym istniejących kotłów wodnych, które po 2015 r. nie będą spełniały wymogów w zakresie ochrony środowiska. dzania przez cele pozwolą na budowę efektywnej organizacji czwartego głównego celu strategicznego Grupy Tauron. Tauron planuje budowę kilku jednostek opalanych gazem ziemnym. Skąd ten kierunek inwestycji? Wiele przemawia za wyborem gazu ziemnego jako paliwa dla jednostek wytwórczych, m.in. krótszy w porównaniu z technologią węglową czas budowy jednostki i bardziej efektywny model biznesowy, oraz niższy koszt inwestycji. Obecnie realizowanym przez Tauron przedsięwzięciem z wykorzystaniem tego syfikacja portfela odpowiada wzrostowi produkcji z 23,8 TWh w 2010 r. do 36,7 TWh w 2020 r., co stanowi wzrost o ok. 54 proc. Nowe cele handlowe Grupy dotyczyć będą efektywnego wykorzystania wszystkich aktywów w łańcuchu wartości, aktywnego zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie oraz rozszerzania działalności w obszarach generujących dodatkową masę marży. Doskonalenie organizacji sprzedaży i obsługi klienta, zwiększanie kompetencji w obszarze OZE w zakresie energetyki wiatrowej i biogazowni oraz wdrożenie programu zarządzania zasobami ludzkimi i zarząfoto: arc Przed trudnym zadaniem stoi obszar sprzedaży. Konkurencja na rynku energii stale się zwiększa. W Obszarze Sprzedaży, z uwagi na liczne zmiany dokonane w latach związane z procesem tworzenia oddzielnych spółek dla działalności sprzedażowej i obsługi klienta biznesowego Grupy, zdefiniowano nowe ambitne cele związane przede wszystkim ze zwiększeniem masy marży. Zadaniami dla Obszaru Obsługi Klienta są poprawa jakości obsługi, ujednolicenie procesów oraz optymalizacja kosztów. Prowadzimy intensywne działania w celu utrzymania klientów oraz pozyskiwania nowych. Prace w tym zakresie, prowadzone zarówno w spółce sprzedażowej Tauron Sprzedaż, jak i na poziomie holdingowym w Tauronie, przynoszą pozytywne efekty, czego dowodem jest wzrost sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 12,8 proc. z 30,4 TWh w 2009 r. do 34,3 TWh w 2010 r. Rynek klientów biznesowych jest w pełni konkurencyjny. O pozyskaniu nowego klienta decyduje aktywnie prowadzona działalność sprzedażowa oraz konkurencyjna oferta cenowa i produktowa. D dziękuję za rozmowę. 5

6 Flesz Polska Energia 6 (32) 2011 Wzrost przychodów i zysków Grupy Tauron w I kwartale foto: arc Grupa Tauron opublikowała 11 maja wyniki finansowe za I kwartał 2011 r. Były one lepsze od oczekiwań rynku. Wzrosły zarówno przychody, jak i zyski. Wiceprezes Krzysztof Zawadzki uznał sytuację finansową za bardzo dobrą Prezes Dariusz Lubera podkreśla, że wyniki Grupy stabilnie rosną W pierwszym kwartale Grupa Tauron zwiększyła EBITDĘ (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o 4,7 proc. do rekordowego poziomu 860 mln zł. O niemal 8 proc. do blisko 388 mln wzrósł też zysk netto. Grupa Tauron uzyskała w pierwszym kwartale 2011 r. przychody na poziomie 5,3 mld zł. Po doprowadzeniu do porównywalności przychody Grupy wyniosłyby ponad 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o 9,3 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2010 r., kiedy Grupa wypracowała niemal 3,8 mld zł przychodów. Wyższe przychody to w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej i sprzedanej energii, jak i przychodów z tytułu jej dystrybucji. W pierwszym kwartale 2011 r. segment dystrybucji dostarczył ok. 10 TWh, czyli 3,7 proc. więcej niż przed rokiem. Wyniki Grupy stabilnie rosną, co powinno cieszyć inwestorów. Intensywnie pracujemy nad dalszą poprawą rezultatów, realizując równolegle wiele inicjatyw w obszarach poprawy efektywności operacyjnej, inwestycji czy finansowania. Ważnym wydarzeniem jest dostosowanie naszej strategii do zmieniających się dynamicznie warunków rynkowych. Chcemy, by główny cel, jakim jest wzrost wartości Grupy, był zmaksymalizowany, stąd aktualizacja naszej strategii mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Nastąpił także wzrost sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 7,7 proc. z prawie 8,6 TWh w pierwszym kw r. do ponad 9,2 TWh w I kw r. Zwiększony wolumen sprzedaży to efekt wzrostu popytu wśród posiadanych oraz pozyskanie nowych klientów. W pierwszym kwartale 2011 r. kontynuowany był trend spadkowy udziału przychodów z tytułu kontraktów długoterminowych (KDT). Choć ich wartość była zbliżona do I kw r. i wyniosła 73 mln zł, ich udział w przychodach spadł z 1,9 proc. przed rokiem do 1,4 proc. w I kw r. Sytuacja finansowa Grupy Tauron jest bardzo dobra. Rezultaty wypracowane w pierwszym kwartale 2011 r. dają powody do zadowolenia. Odnotowaliśmy wzrost wszystkich kluczowych wyników. Ponadto nasze zadłużenie utrzymuje się na niskim i bezpiecznym poziomie, co w kontekście planowanego wzrostu liczby inwestycji w nadchodzących latach jest niezwykle istotne komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia. Krzysztof Zawadzki dodaje, że istotnym elementem pozytywnie wpływającym na wyniki Taurona jest skutecznie realizowany program poprawy efektywności. Cel 1 mld zł oszczędności na lata jest realizowany zgodnie z planem. (ER) 6 Sejm przyjął nowelizację Prawa atomowego Posłowie niemal jednogłośnie przyjęli 13 maja nowelizację ustawy Prawo W 2020 r. obiekty podobne do kalifornijskiej atomówki w Rancho Seco mają wpisać się w polski krajobraz atomowe. Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 407 posłów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Parlamentarzyści opowiedzieli się także za przyjęciem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Łącznie stanowią one rządowy pakiet legislacyjny, który stworzy podstawy prawne do budowy w Polsce elektrowni jądrowych. Dokumenty powstały w wyniku prac komisji atomowej pod przewodnictwem posła Platformy Obywatelskiej Wojciecha Saługi. Sformułowano w nich przepisy regulujące wymagania bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego obiektów, zasady postępowania z materiałami jądrowymi i wypalonym paliwem oraz wymogi ochrony radiologicznej ludności i odpowiedzialności za szkody jądrowe. Przygotowane przez nas przepisy nie determinują dzisiaj budowy bloków, ale stwarzają silne i stabilne podstawy, aby, gdy taka decyzja zapadnie, móc sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie inwestować w energię atomową tłumaczy Wojciech Saługa. Oba projekty trafią do Senatu, a następnie do prezydenta. Zgodnie z harmonogramem Programu polskiej energetyki jądrowej, pakiet ustaw powinien wejść w życie 1 lipca 2011 r. Umożliwi to rozpisanie przez inwestora Polską Grupę Energetyczną przetargu na dostawcę technologii jądrowej i wybranie go do końca 2013 r., zgodnie z założeniami Programu. (EM) foto:

7 Tauron wypłaci dywidendę foto: shutterstock 6 maja obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tauron Polska Energia. Najważniejszymi punktami obrad były zatwierdzenie sprawozdań z działalności w 2010 r., sprawozdań finansowych, podział zysku oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej. Podczas zgromadzenia podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki Tauron Polska Energia oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy ZWZ zatwierdziło również sprawozdanie finansowe Taurona oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zgodne z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) za rok ZWZ podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidenda wyniesie prawie 263 mln zł, co daje 0,15 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na rocznicę giełdowego debiutu 30 czerwca, a jej wypłata nastąpi 20 lipca, co jest zgodne z rekomendacją zarządu spółki. ZWZ udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2010, oraz podjęło uchwałę dotyczącą ustalenia liczby członków rady nadzorczej. W skład ośmioosobowej rady nadzorczej trzeciej kadencji weszli: Antoni Tajduś, Agnieszka Trzaskalska, Leszek Koziorowski, Jacek Kuciński, Włodzimierz Luty, Michał Michalewski, Jacek Szyke i Marek Ściążko. Z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010 rozpoczęła się trzecia kadencja wybranego przez radę nadzorczą 24 lutego zarządu spółki w składzie: Dariusz Lubera prezes zarządu oraz wiceprezesi: Joanna Schmid (ds. strategii i rozwoju), Dariusz Stolarczyk (ds. korporacji), Krzysztof Zamasz (ds. handlowych) i Krzysztof Zawadzki (ds. ekonomiczno-finansowych). (ER) Nowe przepisy dotyczące handlu emisjami Tauron w pierwszych dziesiątkach rankingów Sejm przyjął 28 kwietnia projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Celem ustawy jest stworzenie przejrzystych regulacji, które dotyczą m.in. zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji. Projekt tworzy transparentne regulacje, które dotyczą m.in. zakwalifikowania instalacji do objęcia systemem, włączenia do systemu operacji lotniczych, zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji i zdobywania uprawnień do emisji w drodze aukcji oraz stworzenia efektywnego systemu sankcji zabezpieczających wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy. Nowa regulacja dokonuje także przeniesienia prawa Unii Europejskiej i w swoich rozwiązaniach odnosi się zarówno do obecnego okresu rozliczeniowego, tj , jak i kolejnych 8-letnich okresów rozliczeniowych, które rozpoczną się 1 stycznia 2013 r. Projekt zakłada, że sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w drugim okresie handlu nimi w ramach systemu EU ETS prowadzona będzie poprzez krajową platformę aukcyjną. Projektowana ustawa rozszerza zakres zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o zadania związane z administrowaniem systemem handlu uprawnieniami do emisji. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek ponoszenia opłat związanych z otwieraniem i utrzymywaniem rachunków w rejestrze. Projekt przewiduje zasadę swobodnego rozporządzania uprawnieniami do emisji. Ma ona zapewnić zarówno swobodę w przenoszeniu uprawnień pomiędzy instalacjami stanowiącymi własność jednego podmiotu, jak również umożliwić swobodny obrót uprawnieniami. Dopuszcza też możliwość ich przenoszenia pomiędzy okresami rozliczeniowymi. Uprawnienia do emisji, które nie zostały wykorzystane w danym okresie rozliczeniowym, zastępuje się uprawnieniami ważnymi w następnym okresie. (EM) Grupa Tauron awansowała o jedną pozycję z 11 na 10 na Liście 500 dziennika Rzeczpospolita. Jest też w pierwszej dziesiątce Polityki. W 2010 roku spółka odnotowała 9,6 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży (w porównaniu do roku 2009), stanowiących kryterium pozycjonowania spółek. Nasze przychody przekroczyły 15 mld zł. Zysk EBITDA Grupy Tauron wyniósł 2,76 mld zł. W rankingu najcenniejszych przedsiębiorstw, towarzyszącemu Liście 500, Tauron zajął 18. pozycję. Spółka została wyceniona na ok. 11 mld zł. Holding uplasował się również na 23. pozycji w rankingu firm, które najbardziej poprawiły efektywność. Grupa Tauron jest notowana na Liście 500 Rzeczypospolitej od 2009 r. (zawierającej wyniki za 2008 r.) i do tej pory zajmowała na niej 11 pozycję. Tauron pojawił się również na 10. miejscu w rankingu największych polskich firm Pięćsetka Polityki. W 2010 r. spółka znalazła się oczko wyżej. Według tygodnika Polityka Tauron wciąż jest drugim pod względem wielkości przedsiębiorstwem w branży energetyka i ciepłownictwo. (RuM) 7

8 biznes Polska Energia 6 (32) 2011 Foto: istockphoto Ryzyko handlowe Grupa Tauron jest narażona na szereg ryzyk, w tym ryzyko rynkowe. Dlatego w 2009 r. wdrożono w Tauronie system zarządzania ryzykiem rynkowym dla energii elektrycznej i uprawnień do emisji. Obecnie system ten jest rozwijany w celu objęcia nim spółek Grupy 8 Istotnym etapem procesu wdrożenia była identyfikacja i ocena ryzyk. Pokazała ona, że kluczowe jest ryzyko handlowe, czyli ryzyko zmian cen i wolumenów energii oraz produktów powiązanych. Postępujące zmiany na rynku energii elektrycznej i produktów powiązanych sprawiają, że wpływ ryzyka handlowego na generowane przez Grupę wyniki jest coraz istotniejszy. Co więcej, rozwój działalności w obszarze handlu hurtowego na własny rachunek (ang. proprietary trading) powoduje, że źródeł tego ryzyka jest coraz więcej. Od początku dążymy do wprowadzenia dojrzałych i sprawdzonych rozwiązań. Dlatego system zarządzania ryzykiem handlowym w Grupie jest obecnie opracowywany z wykorzystaniem dotychczas zdobytej wiedzy i we współpracy z firmą doradczą Deloitte mówi Piotr Zawistowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem i kierownik projektu opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem handlowym. Kluczowe ryzyka w działalności spółek z sektora energetycznego Jest definiowane jako potencjalna strata wynikająca z niekorzystnych zmian rynkowych czynników ryzyka, obejmujących Ryzyko rynkowe np. ryzyko cen energii elektrycznej, uprawnień do emisji, praw majątkowych, kursów walutowych, stóp procentowych w określonym horyzoncie czasu. Wynika z możliwości niewywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań Ryzyko kredytowe wobec drugiej strony kontraktu. Związane jest z zagrożeniem utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań Ryzyko płynności i nieoczekiwanych wydatków w dacie ich wymagalności. Ryzyko wolumetryczne Związane jest ze zmianami poziomu podaży i popytu. Ryzyko poniesienia strat na skutek niekorzystnych zmian regulacji prawnych, niestabilności Ryzyko prawne uregulowań prawnych, zmian w orzecznictwie, błędnego ukształtowania stosunków prawnych czy też niekorzystnych rozstrzygnięć sądów lub organów administracji publiczej. Ryzyko strat spowodowanych nieodpowiednimi lub zawodnymi procesami wewnętrznymi, Ryzyko operacyjne działaniem ludzi i systemów lub wynikających ze zdarzeń zewnętrznych. Związane jest z negatywnym odbiorem wizerunku spółki i/lub spółek zależnych Ryzyko reputacyjne przez klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów. Związane jest z zagrożeniem przyszłych wyników finansowych na skutek decyzji biznesowych lub wpływu otoczenia biznesowego, w którym firma działa Ryzyko biznesowe (konkurencja, negatywne zjawiska makroekonomiczne, zmiany preferencji klientów, zjawisko substytucji, nietrafione inwestycje). Źródło: Deloitte Advisory Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem handlowym jest ważnym krokiem w rozwoju filozofii obrotu energią elektryczną i produktami powiązanymi Taurona. Zmiana ta polega na wkomponowaniu rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem handlowym w prowadzoną przez Grupę działalność w zakresie obrotu. W konsekwencji optymalizowanie jej pozycji handlowej będzie odbywać się z punktu widzenia zarówno efektów ekonomicznych, jak i poziomu podejmowanego ryzyka. Wdrożenie systemu pozwoli na podejmowanie efektywnych decyzji handlowych i usprawni kontrolę nad ryzykiem. Umożliwi to dalszy rozwój działalności w zakresie handlu energią i produktami powiązanymi na własny rachunek. Wdrożenie takich narzędzi jest nieodzowne dla skutecznego konkurowania na rynku i osiągania zakładanych przez Grupę celów biznesowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka dodaje Piotr Zawistowski. Nowoczesne metody zarządzania portfelem uwzględniają ryzyko handlowe wynikające z zawartych lub planowanych transakcji na rynku energii elektrycznej i produktów powiązanych. Biorąc pod uwagę niezbilansowanie energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2 w czasie, ryzyko to może mieć bezpośredni wpływ na realizowane wyniki finansowe i jest głównym kryterium optymalizacji. Wkomponowanie zasad zarządzania ryzykiem handlowym do procesu zarządzania portfelem wiąże się z podejmowaniem decyzji handlowych, które skutkują utrzymywaniem poziomu ryzyka w ramach limitów określonych na bazie apetytu na to ryzyko. Dominik Kudyba Opracowywany system opiera się na dwóch kluczowych założeniach Grupa będzie zarządzać ryzykiem handlowym w sposób scentralizowany i kompleksowy. Oznacza to, że będziemy centralnie zarządzać portfelami energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO 2, praw majątkowych i paliw, dążąc do optymalizacji marży całościowej, tj. marży generowanej w całym łańcuchu wartości Grupy. Podstawowym celem Grupy w zakresie obrotu energią elektryczną i produktami powiązanymi będzie optymalizowanie pozycji w tych produktach zarówno z punktu widzenia efektów ekonomicznych na prowadzonej działalności, jak i podejmowanego ryzyka.

9 Cena [zł/m notowania Komentarz Ceny nadal rosną 65 Rafał Barchanowski Biuro Analiz Rynku Tauron Polska Energia NordPool EPEX spot Zapotrzebowanie systemowe na moc w kwietniu wzrosło o 3,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku, przy średniej temperaturze wynoszącej 10,4 st. C, o 1,62 st. C wyższej niż rok wcześniej. Notowania spot na TGE utrzymywały się na bardzo wysokich poziomach, spadając dobowo poniżej 200 zł/mwh praktycznie tylko w niedziele i święta. Średnia cena RDN za cały kwiecień wyniosła 205,37 zł/mwh, a na rynku bilansującym aż 210,93 zł/mwh. Główny wpływ na taką sytuację miały liczne odstawienia bloków energetycznych, wyższe ceny uprawnień oraz wysokie ceny energii w krajach ościennych sprzyjające eksportowi, który łącznie do Niemiec, Czech i Słowacji był ponad trzykrotnie wyższy niż w kwietniu 2010 r. Średnia cena na rynku spot w Niemczech (EPEX spot) wyniosła w analizowanym okresie 51,58 /MWh, w Czechach 52,39 /MWh, a na NordPool aż 53,84 /MWh. Porównując to ze średnią ceną spot w Polsce na poziomie 51,69 /MWh, można odnieść mylne wrażenie. Wyrównanie się średniej spowodowane było jednak dużo niższymi poziomami cen w stosunku do Polski w okresie świąt wielkanocnych. W godzinach peakowych cena na EPEX była w kwietniu średnio o 3,1 /MWh wyższa niż na TGE, a w niektórych godzinach różnica przekraczała nawet 13 /MWh. Wysokie ceny spot spowodowały dalszy wzrost cen kontraktów terminowych. Base Maj-11 wzrósł w ciągu kwietnia od 199,77 do 211 zł/mwh. W tym czasie notowania trzeciego i czwartego kwartału 2011 r. rosły o ponad 5 zł/mwh do odpowiednio 204,25 i 203 zł/mwh. Z kolei kontrakty na rok 2012 rosły już wolniej, bo o ok. 2,3 zł/mwh w ciągu miesiąca, do 204,5 zł/mwh. Dla porównania kontrakty CAL-12 na EEX notowane były w tym czasie na poziomie 59,30 /MWh, czyli ponad 7 /MWh wyżej niż w Polsce, co pozostawia szerokie pole do dalszych wzrostów cen kontraktów rocznych w kraju. Na rynkach surowców energetycznych spektakularne wzrosty w kwietniu notowały tylko kontrakty na ropę. Baryłka ropy Brent zdrożała do prawie 126 $/bbl (o ponad 7 $ w ciągu miesiąca), natomiast teksańska ropa WTI pod koniec miesiąca kosztowała ponad 113 $/bbl (+5,8 $). Kontrakty gazowe NBP spadły do 52,8 /therm ( 8,4 ). Notowania węgla energetycznego CIF ARA front month, po wzroście do 130,5 $/t, lekko spadły i przez resztę miesiąca oscylowały w okolicach 128 $/t. Ceny uprawnień do emisji CO2 oscylowały w granicach 16-16,5 /t. W kwietniu otwarto ostatnie krajowe rejestry zamknięte przez Komisję Europejską po styczniowych kradzieżach uprawnień. Poznaliśmy też pierwsze dane odnośnie do weryfikacji uprawnień systemu EU ETS za rok Według nich emisje CO2 w całym systemie wzrosły o 3,25 proc. (rok do roku), najwięcej w Niemczech +6 proc. i Polsce +4,4 proc. W kwietniu KE zatwierdziła nowe zasady obliczania darmowych pozwoleń do emisji CO2 dla przemysłu. Wybrano metodę benchmarkingu do najmniej emisyjnej technologii dostępnej w UE , ,5 129 Cena [zł/mwh] Średnie ceny i wolumeny energii elektrycznej na TGE i rynku bilansującym w kwietniu 2011 r TGE CRO TGE CRO , , , USD/t 260EUR/t 130,5 240 Cena [zł/mwh] NordPool OTE USD/t EUR/t 30 trendy cenowe na rynku węgla i emisji co 2 w kwietniu 2011 r Liczba odbiorców , ,5 120 EPEX 000 spot TGE 16, , Odbiorcy w grupie taryfowej G Odbiorcy grup taryfowych A, B, C OTE TGE CRO TGE CRO Coal CIF ARA Front month [USD/t] Średnie ceny energii w kontraktach Spot na rynkach europejskich w kwietniu 2011 r. NordPool OTE EPEX spot TGE TGE ,7 16, , , ,9 15,8 16,7 16,6 16,4 16,

10 wydarzenia Polska Energia 6 (32) 2011 Gospodarcze centrum Europy w Katowicach Blisko sześć tysięcy uczestników, w tym kilkuset prelegentów, uczestniczyło w III Europejskim Kongresie Gospodarczym, który od 16 do 18 maja odbywał się w Katowicach. Jednym z głównych partnerów Kongresu była grupa Tauron 10 W trakcie Kongresu mówiliśmy o konkurencyjności europejskiej gospodarki, o tym, jak jej pomóc, o reformach strukturalnych, które pozwolą wprowadzić Unię na ścieżkę długotrwałego i stabilnego wzrostu. Rozumiemy, że żyliśmy trochę na kredyt, że musimy więcej pracować i oszczędzać. I wiemy, że trzeba odpowiedzialnie kształtować budżety w państwach członkowskich, bo nie ma europejskiej solidarności bez odpowiedzialności podsumował katowickie spotkanie Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, honorowy przewodniczący komitetu organizacyjnego Rady Patronackiej Kongresu. Podczas EKG odbyło się ponad 100 paneli dyskusyjnych, z których duża część była poświęcona problemom związanym z sektorem paliwowo-energetycznym. Aktywnie uczestniczyli w nich przedstawiciele Grupy Tauron. Trudne wyzwania klimatyczne Dariusz Lubera, prezes zarządu Taurona, uczestniczył m.in. w debacie poświęconej polityce energetycznej Unii Europejskiej. Całkowite wyeliminowanie węgla z unijnej energetyki to utopia. Żeby energetyka mogła być niskoemisyjna, musiałyby rozwinąć się technologie czystego węgla, a one są dopiero w fazie badawczej mówił. Prezes Taurona wskazywał, że pakiet energetyczno-klimatyczny UE wpływa na obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki, a już w roku 2013 nastąpi wzrost cen energii spowodowany polityką energetyczną Unii. Polska powinna w sposób bardziej widoczny prezentować swoje racje w tym obszarze. Doskonałą okazją do tego będzie prezydencja Polski w UE. Dariusz Lubera uczestniczył również w panelu poświęconym rozwojowi energetyki gazowej. Przypomniał, że Grupa Tauron planuje (samodzielne i z partnerami) zbudowanie do 2020 r. źródeł gazowych o mocy przekraczającej 1000 MW. Około roku 2020 moce wytwórcze oparte na gazie mają stanowić proc. mocy, jakimi będzie dysponował Tauron. Innowacyjna energetyka Podczas wielu dyskusji podkreślano, że aby sektor energetyczny dostosował się do nowych wymagań środowiskowych Unii, musi zwiększyć nakłady inwestycyjne oraz kierunek inwestycji. W przypadku Polski oznacza to budowę wysokosprawnych bloków węglowych oraz jednostek gazowych i odnawialnych źródeł energii. Joanna Schmid, wiceprezes zarządu Taurona, przedstawiła plany firmy w tym zakresie podczas panelu Innowacyjność w obronie klimatu. Przypomniała ona, że Grupa Tauron zaktualizowała swoją strategię, w której kładzie nacisk na rozwój technologii niskoemisyjnych, w tym źródeł gazowych i odnawialnych. Prezes Schmid powiedziała, że Tauron uczestniczy w projektach wspierających rozwój czystych technologii węglowych. Poświęcone temu było spotkanie Wspólnota wiedzy i innowacji fuzja nauki i biznesu. Nowy rynek Podczas Kongresu sporo miejsca poświęcono także rozwojowi rynków energii elektrycznej w Polsce i Unii Europejskiej. Żyliśmy trochę na kredyt, więc musimy więcej pracować i oszczędzać słowa prof. Jerzego Buzka zapadły w pamięć uczestnikom Kongresu Wiceprezes Joanna Schmid potwierdziła, że Tauron stawia na rozwój czystych technologii węglowych Grupa Tauron była doskonale widoczna także w kuluarach III Europejskiego Kongresu Gospodarczego

11 Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu ds. handlowych Taurona, przekonywał, że tworzący się jednolity rynek energii w Unii Europejskiej jest szansą dla polskich grup energetycznych. Tauron posiada spółkę obrotu energią w Czechach. Jej rozwój przerósł nasze najbardziej optymistyczne oczekiwania. Niedawno ta spółka zrobiła kolejny krok w rozwoju i uzyskała koncesję na obrót gazem mówił Krzysztof Zamasz. Jako jeden z kierunków rozwoju rynku wiceprezes Zamasz wskazał oferowanie przez jedną firmę równoczesnej sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. Tego typu oferty są od dawna standardem w wielu krajach UE. W Europejskim Kongresie Gospodarczym uczestniczyli reprezentanci polskiego rządu, przedstawiciele największych obecnych na polskim rynku rynku firm z sektora paliwowo-energetycznego, przedstawiciele sektora motoryzacyjnego, hutniczego, budowlanego, naukowcy i parlamentarzyści. Minister Aleksander Grad przychylnie wyrażał się o Tauronie i jego wynikach giełdowych Komisarz Antonio Tajani przypomniał sukcesy, jakie po kryzysie odniosła gospodarka UE Głos polskiego rządu W panelu poświęconym prywatyzacji Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa, przedstawił cele rządowego programu prywatyzacji i bilans dotychczasowych dokonań. Jako przykład jednej z najbardziej udanych prywatyzacji Aleksander Grad podał debiut i wzrost Taurona. Minister Grad przypomniał, że w prywatyzacji Taurona wzięło udział blisko 230 tys. inwestorów indywidualnych, co było jednym z sukcesów Akcjonariatu Obywatelskiego. (ER) Wiceprezes Taurona Krzysztof Zamasz mówił o korzyściach z jednolitego rynku energii w UE Prezes Dariusz Lubera ostrzegał uczestników, że wyeliminowanie węgla z unijnej energetyki to utopia Na Kongresie powiedzieli: Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP My, obywatele Europy Środkowej, głęboko wierzymy w sens Europy i w sens Unii. Dla nas to gwarancja, że miliony ludzi mogą żyć w dobrobycie, bezpieczeństwie i pokoju. Wiemy, jaką cenę warto płacić za prawa człowieka i Europę bez granic. Jestem przekonany, że polska prezydencja będzie rewitalizacją wiary w Europę. Właśnie dlatego, że przyszłość świata nie rysuje się w różowych barwach, tak ważne jest, by ci, którzy wyznają europejskie wartości, byli z nami. Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości Pomimo trudności Europa potrafiła wspólnie odpowiedzieć na problemy ostatnich lat. Musimy jeszcze przyjąć wiele reform strukturalnych, jeśli naprawdę chcemy być konkurencyjni na rynku światowym. Moim zdaniem nasza polityka powinna opierać się na dwóch filarach pierwszy to konsolidacja podatkowa i uzdrowienie finansów publicznych, a drugi to rozwój, czyli nasza konkurencyjność wobec innych rynków. Mamy już pierwsze sukcesy przewidywania ekonomiczne mówią, że zmniejsza się nasz deficyt publiczny i zwiększa się PKB Europy. Ma on rosnąć także w 2012 r. Widać, że obraliśmy dobrą drogę, ale nie jest to jeszcze to, czego oczekujemy. Nasza gospodarka musi ponownie znaleźć się w centrum świata. Chcemy, aby nasze finanse znowu służyły gospodarce, a nie odwrotnie. Premier Donald Tusk potwierdził wiarę mieszkańców naszego regionu w sens Unii Europejskiej 11

12 W Grupie Polska Energia 6 (32) 2011 ENERGIAPRO Śnieżna majówka Gęsty śnieg, który spadł nieoczekiwanie 3 maja, spowodował zerwanie wielu sieci energetycznych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ponad 500 pracowników EnergiiPro przerwało majowy wypoczynek i wyruszyło w teren, aby przywrócić zasilanie ponad 120 tysiącom klientów. Wiosenna zima trwała wprawdzie zaledwie kilka godzin, ale przysporzyła pracy energetykom na kilka dni. Drzewa, uginające się pod ciężarem mokrego śniegu, łamały się i spadały na linie, powodując ich zerwanie lub zwarcia. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy miejscowości podgórskich, m.in. Szklarskiej Poręby, Jakuszyc, Międzygórza, Stronia Śląskiego, Długopola czy Zieleńca. Do pracy ściągnięto dodatkowo pracowników z rejonów, w których opady śniegu nie wyrządziły tak dużych szkód. Dzięki temu usuwanie awarii postępowało bardzo szybko i jeszcze we wtorek wieczorem udało się przywrócić dostawy energii do ponad 100 tysięcy gospodarstw. Połamany słup kratowy na linii 716, która zasila Złotoryję. Dotarcie do niego było nie lada wyczynem Na liniach leżało dużo śniegu i gałęzi mówi Stanisław Guściora, mistrz z Posterunku Energetycznego Chojnów, energetyk z 39-letnim stażem. Warunki pracy były bardzo niebezpieczne, ciężki śnieg łamał olbrzymie konary drzew. Czuliśmy się jak pod obstrzałem karabinowym. Zdarzało się, że śnieg zaskoczył nas na Wielkanoc, ale takiej majówki nie pamiętam. Ostatni klienci, którzy ucierpieli z powodu ataku zimy, zostali zasileni 5 maja. (KB) foto: Kazimierz Biegański 12 Okolice Kamiennej Góry wymiana słupa złamanego w czasie śnieżycy foto: Ewa Styczyńska Pod naporem śniegu łamały się gałęzie i całe konary drzew foto: Marek Baniecki

13 enion Inwestycja pod Tatrami Z udziałem władz lokalnych, Napowietrzna rozdzielnia 110 kv na dwa stanowiska transformatorów o mocy 10 MVA każdy przedstawicieli wykonawców i inwestora odbyło się 11 maja oddanie do użytku nowej, ważnej inwestycji w Enionie stacji elektroenergetycznej 110/15 kv w Białce Tatrzańskiej. Łączne nakłady, jakie poniosła spółka na jej budowę, wyniosły ok. 9,5 mln złotych. Nowoczesna stacja zlokalizowana jest w sąsiedztwie kompleksu narciarskiego Kotelnica Białczańska. Uruchomienie stacji oraz przebudowa linii napowietrznej 110 kv z Bukowiny do linii Niedzica Szaflary wpłynie na poprawę parametrów napięciowych oraz na bezpieczeństwo energetyczne gminy i pozwoli na jej rozwój. Na powierzchni 0,3 ha zlokalizowano napowietrzną rozdzielnię 110 kv, wnętrzową rozdzielnię 15 kv oraz dwa napowietrzne stanowiska transformatorów mocy 110/15 kv. Posadowiono je na betonowych szczelnych misach zdolnych do awaryjnego przejęcia 100 proc. oleju, co w pełni zabezpiecza środowisko naturalne przed ewentualnym skażeniem. W ramach budowy wykonano również fragment drogi dojazdowej do stacji, drogi wewnętrzne na jej terenie, odwodnienie, ogrodzenie zewnętrzne i oświetlenie terenu, jak również ochronę odgromową. Z ośrodkami nadzoru stacja powiązana jest poprzez radiolinię, która umożliwia przesyłanie sygnałów zabezpieczeniowych linii oraz teletransmisję danych. Docelowo odbywało się to będzie przez światłowód. Inwestycje w infrastrukturę energetyczną to priorytet Enionu. Dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego odbiorców i ciągłości dostaw Enion in - westuje co roku coraz większe środki. W tym roku spółka planuje przeznaczyć na te inwestycje blisko 615 mln złotych. Wykonawcą stacji elektroenergetycznej 110/15kV była spółka ABB. Ze względu na stromość drogi dojazdowej oraz warunki zimowe, budowa wymagała dużego kunsztu i specjalistycznych środków, m.in. przy transporcie transformatorów, które bez oleju ważą po 35 ton. Prace zakończyliśmy jednak w terminie, za co chciałbym podziękować Enionowi, pracownikom odpowiedzialnym za udane uruchomienie stacji oraz partnerom zewnętrznym mówi Tomasz Wolanowski, dyrektor handlowy Dywizji Produkty Energetyki i Systemy Energetyki ABB. Cieszę się nie tylko jako przedstawiciel wykonawcy, ale również jako miłośnik polskich gór. Ta inwestycja ma bowiem duże znacznie dla rozwoju regionu, Białki Tatrzańskiej i polskiego narciarstwa w ogóle. (eg) Foto: grzegorz kubicki PEC DG Cieplej w Sosnowcu W najbliższych dwóch latach PEC w Dąbrowie Górniczej będzie kontynuował zadania inwestycyjne związane z przyłączeniami nowych odbiorców na terenie Sosnowca. Realizacja inwestycji jest kolejnym krokiem w kierunku ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta i rewitalizacji zasobów mieszkaniowych. Pierwszym z zadań, przewidzianych do realizacji w tym roku, będzie przyłączenie kolejnych pięciu budynków, które będą odbierać ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, a łączny przyrost mocy zamówionej dla spółki wyniesie 0,176 Przyłączone do sieci ciepłowniczej budynki na osiedlu Rudna I w Sosnowcu MW. Jest to drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku 2010, kiedy to przyłączone zostały cztery budynki. Foto: Krzysztof Stasikowski Drugim z zadań jest tzw. uciepłownienie budynków na osiedlu Rudna I. W pierwszym etapie (sezon 2008/2009) przyłączono dziewięć z nich. Obecnie Miejski Zakład Zasobów Lokalowych i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS w Sosnowcu złożyły wnioski przyłączeniowe dla kolejnych dziewięciu budynków. Łączny przyrost mocy zamówionej na c.o. dla tych obiektów to ok. 1,140 MW. Jeśli inwestor zdecyduje się na dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, moc ta będzie zwiększona. Zakończenie inwestycji przewidziano przed sezonem grzewczym 2012/2013. (ZK) 13

14 W Grupie Polska Energia 6 (32) 2011 PKE Henryk Tymowski prezesem ZPE W Bełchatowie odbyło się 11 maja sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Elektrowni. Po uzyskaniu przez zarząd i komisję rewizyjną absolutorium z wykonywania obowiązków w VI kadencji, wybrano władze związku na następną kadencję. Delegaci jednogłośnie wybrali Henryka Tymowskiego z Południowego Koncernu Energetycznego, na stanowisko prezesa zarządu. Jego zastępcą wybrano Romana Walkowiaka, a Jerzego Chachułę i Jerzego Mroza powołano na członków zarządu. Będzie to druga kadencja zarządu w tym składzie. Wybrano także 15 delegatów na Walne Zgromadzenie Federacji Związku Pracodawców Energetyki Polskiej. (on) Foto: daiusz wójcik Postępy na budowach Foto: daiusz wójcik Elementy konstrukcyjne przyszłego bloku na placu budowy w ZEC Bielsko-Biała EC I Przy obydwu realizowanych w Południowym Koncernie Energetycznym inwestycjach bloku w Bielsku-Białej i jednostce OZE w Jaworznie prace budowlane i konstrukcyjne przebiegają zgodnie z założonymi planami. się także montaż konstrukcji nośnej budynku maszynowni. Jaworzno W kwietniu zakończono betonowanie fundamentu kotła oraz wylano chudy beton na całej powierzchni wokół stóp fundamentowych kotła. Zakończono także montaż żurawia wieżowego do montażu konstrukcji nośnej oraz części ciśnieniowej kotła i rozpoczęto montaż głównej konstrukcji nośnej kotła. Na terenie budowy obiektów biomasy agro wykonano zbrojenie oraz betonowanie fundamentów pod cztery silosy. Zakończono także prace przy silosach. Na budowie obiektów biomasy leśnej wykonano wykop pod fundamenty zbiorników, zakończono betonowanie fundamentów silosów, a także zakończono betonowanie ich ścian. Zakończono także betonowanie stropu nad pomieszczeniem technicznym i fundamentów przenośników. (dw) 14 W Bielsku-Białej Na przełomie marca i kwietnia wykonano dolną płytę fundamentową pod turbozespół oraz prace przy zbrojeniu i zalewaniu słupów fundamentowych pod płytę górną turbozespołu. Montowane są zbiorniki na węgiel dla kotła fluidalnego, rozpoczęto betonowanie kanałów kablowych w budynku kotłowni oraz montaż konstrukcji stalowej budynku kotłowni. Posadowiono już w docelowym miejscu tłumiki hałasu powietrza pierwotnego i wtórnego. W maju rozpoczęto prace ziemne przy fundamentach kotłowni szczytowej, komina oraz akumulatora ciepła i rozpoczął Silosy biomasowe to najbardziej charakterystyczne elementy jaworznickiej inwestycji Foto: daiusz wójcik

15 PEC w dąbrowie górniczej pec katowice Tanio, ciepło i bezpiecznie Udział w targach, konferencjach i sympozjach przynosi wymierne efekty. Precyzyjnie wybrane wydarzenia pozwalają na jednoczesną realizację wielu celów marketingowych oraz pomagają w tworzeniu i pielęgnowaniu kontaktów, które są tak ważnym czynnikiem sukcesu na konkurencyjnym rynku. Dlatego przedsiębiorstwa ciepłownicze z Grupy Tauron uznają je za ważny element strategii marketingowej i chętnie uczestniczą w takich przedsięwzięciach. Przedstawiciele PEC Katowice i PEC w Dąbrowie Górniczej uczestniczyli m.in. w regionalnej konferencji poświęconej poszukiwaniu nowych źródeł przychodów i skutecznych sposobów oszczędzania. Sympozjum kierowane było przede wszystkim do zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz firm komunalnych zarządzających nieruchomościami z terenu województwa śląskiego. W panelu Płaćmy mniej za media kierownicy działów marketingu obydwu spółek ciepłowniczych wystąpili z prezentacją dotyczącą ciepła systemowego, jako taniego, bezpiecznego i komfortowego systemu ogrzewania. Ich wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Równie dużą popularnością jak ogrzewanie sieciowe, cieszy się ciepła woda użytkowa, produkt proponowany przez oba PEC-e z Grupy Tauron. W połowie kwietnia w seminarium pt. Woda podgrzewana ciepłem sieciowym przedstawiciele obu spółek i ich klienci zapoznali się z możliwościami finansowania zmiany systemu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej oraz efektywnym wdrażaniem tych zmian. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, strategiczni odbiorcy ciepła z terenu Małopolski i Śląska oraz przedstawiciele mediów. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących nowych rozwiązań technicznych, prawnych i finansowych w aspekcie wsparcia rozwoju ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej. (Kk) O cieple systemowym mówiono na regionalnej konferencji w Katowicach, poświęconej m.in. skutecznym sposobom oszczędzania FOTO: Krzysztof Stasikowski PKW Efektywniejsze wydobycie FOTO: Zbigniew Jagiełło W połowie 2010 r. w Zakładzie Górniczym Janina rozpoczęto zadanie inwestycyjne, wprowadzające politykę ograniczenia produkcji odpadowych sortymentów mułowych oraz maksymalnego odzysku substancji węglowej z wydobywanego urobku. Nowe urządzenia w Libiążu Zrealizowano je w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla ZG Janina poprzez modernizację obiegu wodno-mułowego w instalacjach wzbogacających. Zbudowane w latach 90. XX wieku, wyeksploatowane hydrocyklony, czyli urządzenia do zagęszczania zawiesin o uziarnieniu poniżej 2 mm, zastąpiono nowoczesnymi o większej trwałości i skuteczności. Poprawią one pracę urządzeń do klarowania wód popłuczkowych oraz zwiększą ilości węgla i umożliwią tworzenie mieszanek energetycznych z surowych mułów węglowych. Do zasilania hydrocyklonów zastosowano pompy energooszczędne, których kons t- rukcja, dzięki zastosowaniu stopów odpornych na ścieranie transportowanym materiałem, pozwoli na wydłużenie żywotności w stosunku do obecnych pomp. Dzięki tej inwestycji odciążono obieg wodno-mułowy służący do oczyszczania wód popłuczkowych. Możliwy stał się także odzysk części ziaren węglowych kierowanych dotąd do odpadów ze względu na niedoskonałość poprzednich urządzeń. Uzyskanie czystego koncentratu węglowego w ilości ok t na dobę pozwoli na zwiększenie produkcji węgla handlowego. Nowoczesne urządzenia pozwolą na optymalizację kosztów remontów, zakupów materiałowych i obsługi. (mb) 15

16 marketing Polska Energia 6 (32) 2011 Energia dla samorządów Spółka Tauron Sprzedaż była jednym z głównych partnerów II Kongresu Regionów odbywającego się w Świdnicy w dniach maja. Przebiegał on pod hasłem Samorząd Inwestycje Rozwój Ponad dwa tysiące uczestników, reprezentujących samorządy, administrację publiczną, biznes i ekspertów, miało możliwość spotkania z przedstawicielami i doradcami Taurona, a także zapoznania się z ofertą handlową dla samorządów. Samochód elektryczny nasza energia tworzy przyszłość To tytuł panelu, którego gospodarzem był Tauron, a zaproszeni eksperci przedstawiciel Mitsubishi, producent terminali do ładowania aut i redaktor naczelny magazynu Auto-Świat, omówili bieżącą sytuację na rynku aut elektrycznych w Polsce i wyzwania przed nim stojące. Zwrócono uwagę na warunki niezbędne do popularyzacji tego typu samochodów ekologicznych, tj. konieczność stworzenia niezbędnej infrastruktury i obniżenia cen akumulatorów, przy równoczesnej akceptacji społecznej i gotowości dostawców energii elektrycznej do świadczenia usług. Cennym uzupełnieniem dyskusji była ekspozycja zorganizowana przez Taurona na świdnickim rynku. Zaprezentowano model auta elektrycznego i-miev firmy Mitsubishi wraz z terminalem do ładowania baterii. Bezpieczeństwo energetyczne samorządów Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo samorządów w kontekście ustawy podpisanej przez prezydenta Komorowskiego stanowiły punkt wyjścia do dyskusji w czasie sesji plenarnej, która odbyła się 11 maja. Paneliści, m.in. prezes Tauron Sprzedaż Ireneusz Perkowski, prezes PTCE prof. Tomasz Wieczorek i Kamil Wojciechowski, pełnomocnik gminy Bielawa ds. zarządzania energią, podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą o rynku energii. Prof. Wieczorek zwrócił uwagę na rolę prawodawcy w kształtowaniu rynku certyfikatów energetycznych. Kamil Wojciechowski wskazał, że aktywna i świadoma polityka energetyczna samorządu ma przełożenie na dobrą współpracę z dostawcą energii, którym jest Tauron Sprzedaż. Podsumowując dyskusję, prezes Perkowski zwrócił uwagę na znaczenie, jakie ma dla spółki klient samorządowy. By odpowiedzieć na nowe wyzwania współpracy, spółka Tauron Sprzedaż utworzyła stanowisko pełnomocnika zarządu ds. klientów publicznych, którego zadaniem jest pomoc samorządom w tworzeniu efektywnej polityki energetycznej. Foto: arc tauron sprzedaż Na świdnickim rynku zaprezentowano elektryczne auto i-miev Mitsubishi i terminal do ładowania akumulatorów Atrakcje dla uczestników i mieszkańców Specjalnie dla uczestników kongresu i mieszkańców Świdnicy Tauron przygotował darmowy i ekologiczny transport na miejsce konferencji w postaci Taurexów, czyli meleksów napędzanych silnikiem elektrycznym. Dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się z Segwayem dwukołowy pojazdem o napędzie elektrycznym. Dużym powodzeniem cieszyła się również możliwość spotkania z doradcami Tauron Sprzedaż. (MG) Gwarancja stałej ceny dla małych i średnich firm 16 Od połowy kwietnia małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z nowej oferty promocyjnej Gwarancja stałej ceny. W jej ramach firmy zyskują gwarancję niezmienności cen nawet przez 14 miesięcy, a ich właściciele mogą bezpiecznie planować przyszłość swojego biznesu. Promocyjny produkt to najlepszy sposób dla przedsiębiorców, by zabezpieczyć się przed wzrostem cen energii elektrycznej i zyskać pewność, że przez ponad rok nie ulegną one zmianie. Wnioski o udział w promocji klienci mogą składać do 30 czerwca, a firmy, które skorzystają z oferty, uzyskają stałe ceny energii przez rok do 30 czerwca 2012 r. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu oferty do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Małe i średnie przedsiębiorstwa to bardzo zróżnicowana grupa firm pod względem rodzaju powadzonej działalności, dlatego też produkty kierowane do tego segmentu klientów systematycznie się zmieniają. Nowa oferta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą efektywnie planować koszty działalności i skutecznie zarządzać swoim biznesem mówi Ireneusz Perkowski, prezes zarządu Tauron Sprzedaż. Aby wziąć udział w promocji, wystarczy tylko wypełnić wniosek i złożyć go lub wysłać pocztą (z dopiskiem Gwarancja stałej ceny ) na adres punktu obsługi klienta, znajdujący się na każdej fakturze za energię elektryczną. Szczegóły promocji oraz wniosek można pobrać ze strony Zapraszamy. (MS)

17 Żywice poliuretanowe nowa jakość w mufach średniego napięcia. Innowacja od 3M. Dotychczas, w większości zastosowań, w mufach średniego napięcia stosowane były żywice epoksydowe. Wynikało to z ograniczeń żywic poliuretanowych dotyczących absorpcji wody. Dzięki wysiłkom inżynierów z laboratoriów 3M, powstała nowa formuła żywic poliuretanowych, dzięki której parametry nowej żywicy nie ustępują parametrami żywicom epoksydowym, a dodatkowo eliminują zagrożenia zdrowotne towarzyszące produktom epoksydowym, dzięki czemu są w pełni zgodne z regulacjami REACH i RoHS. Wprowadzenie żywic poliuretanowych to nie tylko zmiana formuły produktu, to również inwestycja w nową linię do ich produkcji, zbudowaną przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Stosując mufy taśmowo-żywiczne typu Scotchcast mają Państwo 100% gwarancję jakości od 3M popartą ponad 100 latami doświadczeń. Wszystkie mufy typu Scotchcast oparte na żywicach poliuretanowych przeszły pozytywnie próby wykonane przez renomowane europejskie jednostki certyfikujące, a także dodatkowo lokalne badania wykonane w Instytucie Energetyki w Warszawie oraz otrzymały pozytywne Oceny Techniczne Instytutu Energetyki w Warszawie, dopuszczające ich zastosowanie w sieciach średniego napięcia w Polsce. Żywice poliuretanowe posiadają dobre właściwości mechaniczne i elektryczne, zbliżone do żywic epoksydowych. Temperatura reakcji egzotermicznej jest natomiast niższa i mniej zależna od całkowitej masy żywicy, dzięki czemu mogą być stosowane w mufach na kable o większej średnicy. Mniejsza lepkość z kolei ułatwia aplikację żywicy, dzięki czemu mamy gwarancję dokładniejszego i szybszego wykonania mufy. Czas żelowania żywicy jest mniej zależny od temperatury otoczenia w porównaniu do żywic epoksydowych, dzięki czemu pozwala na komfortową instalację nawet w wysokich temperaturach otoczenia, dzięki czemu rosną możliwości zastosowań. Warto wspomnieć o większej elastyczności i wydłużeniu przy zerwaniu, co zwiększa pewność zastosowanego rozwiązania, np. w terenach gdzie występują szkody górnicze. Zmiana żywicy z epoksydowej na poliuretanową nie wpływa również na całkowity koszt zastosowania muf taśmowo-żywicznych typu Scotchcast. Nazwa Scotchcast # 4 Scotchcast # 40 Typ żywicy epoksydowa poliuretanowa Pot life 13 min./23 C 20 min./23 C 8 min./35 C 11 min./40 C Części A i B (po zmieszaniu) Gęstość Lepkość przy 5 C Lepkość przy 23 C Temperatura reakcji egzotermicznej przy 40 C Skurcz objętościowy Część A i B (po utwardzeniu) Twardość (Shore D) Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy zerwaniu Udarność Rezystancja skrośna przy 23 C Wytrzymałość dielektryczna przy 23 C Współczynnik rozproszenia przy 23 C Współczynnik rozproszenia przy 80 C 3 1,12 g/cm mpas Mpa 5% 2 12,5 KJ/m 1.0E+14 Ωcm 31 kv/mm 0,01 0,22 3 1,16 g/cm 4600 mpas 900 mpas 95 C 4,00% Mpa 50% brak uszkodzenia 1.0E+14 Ωcm 24kV/mm <0,01 <0,03 3M Poland Sp. z o.o. Dział Elektroenergetyczny Aleja Katowicka 117, Kajetany k/warszawy Nadarzyn tel.: fax:

18 W Unii Polska Energia 6 (32) 2011 Mapa drogowa 2050 Ocena skutków a okres polskiej prezydencji W ostatnim numerze Polskiej Energii poruszyliśmy temat Komunikatu opublikowanego 8 marca 2011 r. przez Komisję Europejską, zawierającego plan działań prowadzących Unię do przejścia na niskoemisyjną gospodarkę w perspektywie roku 2050 Stanisław Tokarski prezes zarządu Południowego Koncernu Energetycznego Jerzy Janikowski szef Biura Współpracy Międzynarodowej Taurona wości na zakłócenia dostaw ropy oraz inne zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, przy równoczesnym zwiększeniu ilości miejsc pracy oraz poprawą efektywności energetycznej. 18 Wraz z nim ukazał się także dokument roboczy służb Komisji ze streszczeniem oceny skutków proponowanych działań. Oba wspomniane dokumenty wraz z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie internetowej: Warto nieco dokładniej przyjrzeć się tym razem przygotowanej przez Komisję Europejską ocenie skutków proponowanej polityki. Ma to duże znaczenie także ze względu na fakt, że Polska od 1 lipca obejmie prezydencję w Unii Europejskiej, a jednym z trzech jej głównych priorytetów jest bezpieczna Europa. Ten właśnie priorytet odwołuje się do prac nad nową unijną strategią energetyczną. Zagadnienia proceduralne Komisja Europejska wskazuje na posiadanie wiążącej prawnie podstawy do redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. (w którym kończy się okres zobowiązań protokołu z Kioto), jaką jest pakiet klimatyczny. Koncentruje się on na celach wyznaczonych do osiągnięcia w roku Mapa drogowa 2050 ma być propozycją wytyczenia długookresowej polityki energetycznej zmierzającej do drastycznego zmniejszenia emisji. Pomimo braku zgody partnerów spoza Unii Europejskiej na przeprowadzanie głębszych redukcji emisji dwutlenku węgla, Komisja Europejska powołuje się na szczyt klimatyczny w Kopenhadze z grudnia 2009 r. oraz podpiera się stanowiskiem UNFCCC, które potwierdza słuszność rozwijania strategii niskoemisyjnego rozwoju. Dodatkowo Komisja Europejska odnosi się do wyników przeprowadzonych przez siebie konsultacji publicznych. Trudno jednak nie ulec wrażeniu, że odwołanie do wyników konsultacji skupia się raczej na szukaniu poparcia dla proponowanych przez Komisję nowych celów niż wskazaniu liczby bądź kierunków głosów dystansujących się od tych propozycji. Określenie problemu i wskazanie celu Komisja Europejska wskazuje na obserwowane w ostatnich latach katastrofalne wydarzenia klimatyczne, takie jak huragany, powodzie czy ekstremalne susze i związane z nimi pożary upatrując ich źródła we wzroście średniej temperatury na świecie. Skutkiem tych wydarzeń mają być ogromne koszty w krajach nimi dotkniętych oraz wzrost cen żywności. Komisja powołuje się także na tzw. Raport Sterna i przypomina, że katastrofy te dotykają w szczególny sposób najbiedniejszych, którym najtrudniej jest zaadaptować się do zmian klimatycznych. Z drugiej strony pokazywana jest także zależność Unii Europejskiej od importu paliw. Podkreśla się, że pochodzą one głównie z regionów politycznie niestabilnych, przez co Unia narażona jest na poważne ryzyko związane z poziomem cen ropy i gazu, jak również zakłóceniami dostaw. Zrównoważona zmiana unijnej gospodarki na niskoemisyjną ma być jednocześnie sposobem na zmniejszenie emisji i powstrzymanie światowego wzrostu średniej temperatury oraz zmniejszenie wrażli- Wyniki analiz Oszacowanie wpływu proponowanej długoterminowej unijnej polityki dekarbonizacyjnej zostało przygotowane z ujęcia perspektywy światowej oraz unijnej. Dla powstrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie redukcje musiałyby być podjęte we wszystkich krajach, przy czym dla państw unijnych i innych krajów wysokorozwiniętych oznaczałyby one obniżenie emisji gazów cieplarnianych o około proc. do roku Jeśli podjęto by działania globalne, ich skutkiem byłoby utrzymanie w tej długoterminowej perspektywie cen paliw na niezmienionym w porównaniu z obecnym poziomie. Jeśli działania byłyby prowadzone w sposób odosobniony tylko przez Unię ceny ropy rosłyby, osiągając w 2050 r. poziom zaledwie o 15 proc. niższy aniżeli w sytuacji, gdyby nie podejmowano żadnych dodatkowych działań. Dokonano także analiz rozwoju sytuacji z perspektywy Unii, według których ograniczenie emisji o 80 proc. do 2050 r. jest możliwe. Warunkiem realizacji takiego scenariusza jest konieczność zastosowania we wszystkich sektorach bodźców cenowych w postaci kosztów emisji dwutlenku węgla na poziomie euro za tonę do 2050 r. Miałoby się to odbywać poprzez stałe wprowadzanie znaczących innowacji w ramach istniejących technologii. Nie brano pod uwagę wykorzystania syntezy jądrowej, ogniw wodorowych i ogniw paliwowych, jak również sieci energetycznych z zastosowanym na większą skalę przechowywaniem energii ze źródeł odnawialnych,

19 ków Unii ponoszone obciążenia i spodziewane korzyści. Nie ma informacji o liczbie likwidowanych miejsc pracy. Brakuje też danych, w jaki sposób oszacowane są korzyści wynikające z oczekiwanego ograniczenia śmiertelności i poprawy zdrowia publicznego. Foto: istockphoto Polska prezydencja co możemy zrobić? czy też zmian stylu życia (sposób odżywiania, mobilność), które mogą dalej stymulować gospodarkę do obniżania emisyjności. Ocena skutków porusza konsekwencje długoterminowej dekarbonizacji unijnej gospodarki dla różnych jej obszarów, takich jak sektor energetyczny, transport, mieszkalnictwo, przemysł, rolnictwo, zasoby energetyczne, bezpieczeństwo zasilania czy zatrudnienie. Komisja, w ramach podstawowych wniosków, wskazuje na fakt, że obniżenie emisyjności prowadzi do zdecydowanego przejścia od wydatków na paliwa do wydatków inwestycyjnych. Ze względu na silną zależność Unii od importu paliw wydatki te zamiast wyciekać do państw trzecich zasilałyby zatem krajowe gospodarki. W ciągu czterdziestu lat wydatki inwestycyjne będą corocznie wyższe o 270 miliardów euro. Komisja Europejska szacuje, że dzięki większym inwestycjom koszty paliwa zostaną zmniejszone o połowę. W perspektywie roku 2050 średnie koszty paliwa zmniejszyłyby się rocznie o 175 miliardów euro w przypadku obniżania emisji wyłącznie przez Unię, bądź nawet o 320 miliardów euro, jeśli redukcje dokonywane byłyby na skalę światową. Przyglądając się konsekwencjom dla sektora energetycznego, Komisja bardzo wyraźnie wskazuje na kluczową rolę trzech technologii, tj. źródeł odnawialnych, energetyki jądrowej oraz technologii CCS. Źródła odnawialne będą według Komisji Europejskiej wytwarzały w 2050 r proc. energii. Warto w tym miejscu przypomnieć, że według raportu Power Choices przygotowywanego na zlecenie Eurelectric przy wykorzystaniu modelu PRIMES (na którym opierała się także ocena Komisji Europejskiej) udział źródeł odnawialnych w produkcji energii w 2050 r. szacowany był na poziomie niecałych 40 proc. Kluczowe będzie także terminowe wprowadzenie technologii CCS, bez którego koszty i obciążenie innych sektorów będą wyższe i będą trwały dłużej. Komisja przyznaje też, że nakłady inwestycyjne na wytwarzanie energii oraz sieć przesyłową będą wysokie. Niestety, nie podaje tutaj żadnych kwot, a szkoda. Podsumowując, zaproponowana Mapa drogowa 2050 oprócz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych doprowadzi do podjęcia szeregu inwestycji przekształcających unijną gospodarkę w niskoemisyjną, ograniczy koszty paliwa i zależność Unii od ich importu, spowoduje według szacunków wzrost ogólnego poziomu zatrudnienia nawet o 1,5 mln miejsc pracy do 2020 roku, oraz przyczyni się do ograniczenia śmiertelności i poprawy zdrowia publicznego, zmniejszając koszty opieki zdrowotnej. Czego zabrakło Warto zauważyć, że w całej ocenie skutków realizacji Mapy drogowej 2050 nie pokazano konkretnych wydatków przypadających na poszczególne kraje unijne, szczególnie w przeliczeniu na procent wypra cowywanego w nich PKB. Nie wiadomo zatem, jak obciąży to ich gospodarki i czy korzyści wskazywane w dokumencie będą je rekompensowały w przypadku każdego państwa. Trudno wręcz sobie wyobrazić wyrażenie zgody na przyjęcie jako wiążących celów wielkości zaproponowanych w Mapie drogowej 2050 bez świadomości, ile nas będzie to miało rzeczywiście kosztować i bez zapewnienia mechanizmu rozdzielającego sprawiedliwie pomiędzy wszystkich człon- Pierwszego lipca 2011 roku Polska zacznie przewodzić Unii Europejskiej. Jest to dobry moment na podjęcie rzeczowej dyskusji nad Mapą drogową 2050 oraz zaproponowanie mechanizmów sprawiedliwego obciążania wszystkich członków Unii kosztami realizacji polityki energetyczno-klimatycznej i sprawiedliwego dzielenia między nich uzyskanych dzięki tej polityce korzyści, o których już wcześniej wspominaliśmy. Przypomnijmy je raz jeszcze: Wspieranie tzw. europejskiego energy-mix, polegającego na rozwijaniu w poszczególnych krajach członkowskich takich technologii, które są tam najlepiej opanowane i stwarzają szansę na wypracowanie nowych, jeszcze lepszych rozwiązań, dzięki czemu koszty redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej byłyby zoptymalizowane. Zapewnienie bezpieczeństwa zasilania, rozumianego jako zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw energii dla odbiorców końcowych z większym wykorzystaniem wewnętrznych zasobów energetycznych Unii, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości mocy w gorącej rezerwie, dostępnych w systemie energetycznym przy zwiększonym wykorzystywaniu źródeł odnawialnych. Zachowanie przez gospodarki poszczególnych krajów Unii ich konkurencyjności. Wypracowanie mechanizmu rozkładającego koszty realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej w równym stopniu na wszystkich obywateli Unii w przeliczeniu na procent PKB przypadający na głowę mieszkańca danego kraju. Zapewnienie, by nowe miejsca pracy związane z wprowadzaną polityką energetyczno-klimatyczną przeliczane np. na tysiąc mieszkańców powstawały równomiernie we wszystkich państwach czło n ko wskich. Ważny jest tutaj także wymiar jakościowy tych nowych miejsc pracy (przede wszystkim, ilu będzie inżynierów i naukowców). W końcowej analizie niezbędne byłoby także uwzględnienie likwidacji niektórych z dotychczasowych miejsc pracy dla przedstawienia wiarygodnego bilansu wszystkich kosztów i korzyści. 19

20 Wydarzenia Polska Energia 6 (32) 2011 Na papieskim święcie Tauron był mecenasem koncertu Wracam do Was Błogosławiony Jan Paweł II, który odbył się 1 maja na krakowskim rynku Na plenerowe widowisko składały się filmowe wspomnienia z pielgrzymek Jana Pawła II do Małopolski i fragmenty papieskiego nauczania. Zebrani ujrzeli na telebimach papieża wjeżdżającego na krakowskie Błonia, wchodzącego na Wawel, podczas wizyty w Ausch witz-birkenau i spotkania ze światem nauki w krakowskiej kolegiacie św. Anny, a także wędrującego po Tatrach i modlącego się na ścieżkach Kalwarii Zebrzydowskiej. Archiwalia przeplatane były piosenkami gwiazd estrady i recytacjami aktorów. Artystom towarzyszyła orkiestra symfoniczna i połączone chóry. Wśród solistów pojawili się Elżbieta Towarnicka, Beata Rybotycka, Kayah, Kasia Kowalska, Zbigniew Wodecki, Ryszard Rynkowski i Andrzej Lampert. Słucha liśmy też zespołów Zakopower, Bracia i IRA. Znakomici aktorzy Daniel Olbrychski i Lesław Żurek recytowali strofy papieskiej poezji. Na telebimach pojawił się też kilkuminutowy film z uroczystości beatyfikacyjnych w Rzymie oraz wypowiedzi osobistości życia publicznego o Janie Pawle II. Punktualnie w godzinę śmierci Karola Wojtyły na Rynku Głównym i przed oknem na Franciszkańskiej 3 zapadła cisza. (JS) Stojący nieco dalej mogli korzystać z telebimów Archiwalne filmy o papieżu budziły wiele emocji 20 Kasia Kowalska była jedną z gwiazd koncertu Atmosfera plenerowego koncertu na krakowskim Rynku była niezwykła i niepowtarzalna Foto: mateusz swatek

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych polska EnerGIA magazyn NR 9 (11) wrzesień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych spis treści Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011 polska EnerGIA magazyn NR 1 (27) styczeń 2011 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Bachleda Ski młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr wydarzenia spis treści

Bardziej szczegółowo

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas polska EnerGIA magazyn NR 8 (10) sierpień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jan Bury Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas Rynek energii Hiszpania Czas biogazu Energetyczny ekofan spis treści Prawdy

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo