URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Autorzy opracowania: KRAKÓW / CZĘSTOCHOWA 2008

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE s.4 1. Metodologia opracowywania dokumentu 2. Przebieg prac nad dokumentem 3. Różne rodzaje marketingu w pracy nad marką miejską 4. Miasto jako produkt markowy: kontynuacja tworzenia strategii promocji II. CZĘSTOCHOWA SYLWETKA MIASTA s Podstawowe informacje dotyczące miasta 2. Położenie geograficzne i świat przyrody 3. Zabytki, atrakcje kulturowe, historyczne i sportowe 4. Dokumenty strategiczne miasta a strategia promocji III. ANALIZA SWOT MIASTA CZĘSTOCHOWA s. 22 IV. OCENA I WNIOSKI Z BADAŃ RUCHU TURYSTYCZNEGO, MIESZKAŃCÓW ORAZ BADAŃ MARKETINGOWYCH NA TEMAT MIASTA s Charakterystyka ruchu turystyczno-pielgrzymkowego badania w ramach projektu COESIMA 2. Mieszkańcy na temat potencjału turystycznego miasta badania socjologiczne 3. Wnioski z innych badań marketingowych V. DZIAŁANIA PROMOCYJNE CZĘSTOCHOWY Z OSTATNICH LAT. ANALIZA I KIERUNKI ROZWOJU s. 43 VI. KALENDARZ WYDARZEŃ I JEGO ATRAKCYJNOŚĆ DLA PROMOCJI TURYSTYKI MOŻLIWE KIERUNKI POSZERZENIA s. 50 VII. KONTEKST MIAST KONKURENCYJNYCH s Perspektywa polska 2. Perspektywa europejska VIII. GRUPY DOCELOWE PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA 1. Pojęcie grupy docelowej 2. Grupy docelowe promocji turystycznej Częstochowy i ich potrzeby s. 67

3 IX. OKREŚLENIE CELU STRATEGICZNEGO ORAZ WSKAZANIE CELÓW OPERACYJNYCH KOMUNIKACJI PROMOCYJNEJ s. 73 X. KIERUNKI PROMOCJI TURYSTYKI W CZĘSTOCHOWIE PROPOZYCJE KREATYWNE s. 85 XI. PODSUMOWANIE. ZALECENIA DOTYCZĄCE TWORZENIA STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ W CZĘSTOCHOWIE s Działania przygotowujące 2. Poszczególne etapy przygotowania strategii promocji. Szczegółowe przedstawienie zaleceń

4 I. WPROWADZENIE 1. Metodologia opracowywania dokumentu Dokument Założenia do strategii promocji turystycznej Miasta Częstochowy jest podsumowaniem dotychczasowych działań promocyjnych i analizą badań ruchu turystycznopielgrzymkowego w Częstochowie. Zostały w nim zaproponowane kierunki i cele strategii promocji turystycznej miasta w oparciu o dokumenty miejskie, wyniki dostępnych badań marketingowych, analizy dotychczas wydanych materiałów promocyjnych, obserwację otoczenia marketingowego. Na zebranych w dokumencie informacjach będzie się opierać późniejsza praca nad strategią promocji turystycznej miasta lub nad strategią wizerunku czy promocji miasta ogólnie. Założenia do strategii... zostały opracowane na podstawie aktualnych i zróżnicowanych źródeł, zarówno naukowych, stworzonych w toku prac badawczych specjalistów z różnych dziedzin, jak i innych materiałach, tworzonych przez aktorów życia społecznego (media, mieszkańców miasta, przedstawicieli władz, przedstawicieli środowisk opiniotwórczych). Miasto bowiem jest organizmem społecznym, niezwykle dynamicznym, w którym zachodzą wszystkie procesy socjologiczne. Jego społeczny charakter oznacza, że w każdej dziedzinie i każdym momencie jego trwania przejawia się aktywność ludzka. Tak więc każde źródło wiedzy o nim, stworzone przez jego mieszkańców i zwiedzających (czyli odbiorców komunikacji promocyjnej), nadaje się do wykorzystania w przygotowaniu strategii promocyjnej. Podczas opracowywania dokumentu zastosowane zostały różne metody badawcze: analizy badań jakościowych i ilościowych, przeprowadzonych w ramach projektu COESIMA oraz innych dostępnych badań, studia porównawcze, twórcza interpretacja oraz wnioskowanie wykorzystujące wiedzę ekspercką i doświadczenie. Pracę nad dokumentem można podzielić na kilka etapów, które są opisane poniżej. Nad dokumentem pracował kilkuosobowy zespół z działu kreacji i strategii Eskadra MarketPlace. W trakcie prac nad Założeniami do strategii na bieżąco prowadzono obserwacje aktualności miejskich, wzięto pod uwagę informacje na temat miasta pochodzące z Urzędu Miasta Częstochowy oraz z lokalnych i krajowych mediów. Zespół opracowujący dokument pozostawał w stałym kontakcie z klientem Urzędem Miasta Częstochowy, informując o postępach pracy oraz bieżących działaniach, a także reagując na aktualne potrzeby. 4

5 2. Przebieg prac nad dokumentem Etap 1. Analiza sytuacji obecnej, badania rynku Pierwszy etap prac nad dokumentem polegał na zapoznaniu się ze specyfiką miasta Częstochowy, jego planami rozwoju, dotychczasowymi działaniami w dziedzinie promocji turystycznej i promocji miasta, planów inwestycyjnych. Autorzy Założeń do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa przeanalizowali następujące dokumenty strategiczne, dotyczące Częstochowy: a)częstochowa Strategia rozwoju miasta. Wizja i deklaracja misji. Wartości. Wyzwania rozwojowe. Priorytety - strategiczne cele. Kierunki działań i zadania b)częstochowa Wieloletni plan inwestycyjny na lata c)miejski program rewitalizacji dla Częstochowy Skorzystali także z dodatkowych źródeł informacji, opisujących dotychczasowe działania promocyjne: raportów i sprawozdań z realizacji zadań Wydziału Komunikacji Społecznej, a także informacji Prezydenta Miasta Częstochowy i Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. W celu zapoznania się i oceny wartości marketingowej dotychczasowych działań miasta w zakresie promocji zespół odpowiedzialny za opracowanie dokumentu przeanalizował następujące materiały promocyjne, dotyczące turystyki oraz wydarzeń kulturalnych odbywających się w Częstochowie: a)broszury, foldery i filmy promocyjne, dokumentacja zdjęciowa, opracowania na temat miasta b) oficjalna strona miasta Częstochowy: oraz inne strony i serwisy związane z miastem, m.in

6 Dodatkowym źródłem informacji o współczesnej Częstochowie, w tym zwłaszcza o jej życiu kulturalnym i społecznym, była lokalna prasa (m.in. dzienniki: Życie Częstochowskie, dodatek lokalny Gazety Wyborczej i Polska: Dziennik Zachodni; tygodniki: 7 Dni, Gazeta Częstochowska, Tygodnik Katolicki Niedziela, miesięcznik Puls Regionu oraz periodyki kulturalne: i Aleje 3). Kolejny etap pracy nad dokumentem polegał na zapoznaniu się z projektem COESIMA (Coopération Européenne de Sites Majeurs d Accueil) z lat , zrealizowanym w ramach programu europejskiego INTERREG IIIC Południe (Inicjatywa Wspólnotowa na rzecz Współpracy Międzyregionalnej krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiednich). Autorzy niniejszego dokumentu skorzystali z przeprowadzonych w ramach projektu badań ruchu turystyczno-pielgrzymkowego w Częstochowie, opracowanych przez Instytut Turystyki w październiku Etap 2. Analiza SWOT miasta Częstochowy Analiza SWOT jest popularnym narzędziem badawczym. Dzięki niej można określić atuty i słabe strony wybranego produktu, zjawiska, miejsca, a także wskazać szanse i zagrożenia rozwojowe wynikające z czynników zewnętrznych i czynników wewnętrznych, mogących nastąpić w przyszłości. Po analizie wymienionych wyżej dokumentów i źródeł, zespół opracowujący założenia do strategii przeprowadził analizę SWOT, będącą podstawą całej strategii. Analiza stanowi punkt wyjścia do dalszych rozstrzygnięć marketingowych, a także do późniejszego przygotowania pełnej strategii promocji turystycznej miasta. Etap 3. Badania marketingowe - analiza Źródłem badawczym, stanowiącym jedną z podstaw do opracowania niniejszego dokumentu, jest praca przygotowana przez Instytut Turystyki na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy: Badania i analiza ruchu pielgrzymkowo-turystycznego dla miasta Częstochowy. Przeprowadzone w okresie czerwiec-sierpień 2006 roku badania o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym, miały na celu: 6

7 - monitoring ruchu pielgrzymkowego i turystycznego Częstochowy (wielkość i sezonowość ruchu; motywacje, identyfikacja potrzeb osób odwiedzających miasto oraz ich dane metryczkowe) - ocenę stanu zagospodarowania turystycznego miasta - określenie, jaki wizerunek miasta istnieje zarówno wśród odwiedzających, jak i osób nigdy nie będących w mieście. Atrakcyjnym źródłem badawczym, uwzględnionym w niniejszym dokumencie, są także wyniki badań socjologicznych, przeprowadzonych w marcu 2008 roku: Opinie mieszkańców Częstochowy nt. rozwoju i promocji miasta jako centrum turystycznego. Na zlecenie Urzędu Miasta badania zostały przygotowane i opracowane przez specjalistów z Politechniki Częstochowskiej. Dodatkowo, w niniejszym dokumencie zestawiono wyniki innych badań marketingowych dotyczących miasta Częstochowy, m.in. Ranking miast polskich opracowany przez TNS OBOP w 2008 roku, Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast sporządzony przez magazyn Forbes w 2008 roku. Wyniki zostały poddane analizie, dzięki której sformułowano wnioski na temat proponowanych kierunków strategii promocji turystycznej miasta. Etap 4. Częstochowa a inne miasta, wnioski dla promocji turystycznej W tej części pracy przedstawiono typy miast, które można zaliczyć do otoczenia marketingowego Częstochowy. Wzięto pod uwagę dotychczasowy, priorytetowy charakter turystyki pielgrzymkowej w mieście i uczestnictwo w projekcie COESIMA. Dlatego wśród miejscowości zestawianych z Częstochową, znalazło się m.in. Santiago de Compostela, miasto pielgrzymkowe w Hiszpanii. Z kolei do badania potencjału turystycznego i gospodarczego Częstochowy została wykorzystana analogia z austriackim Grazem, współpracującym z Częstochową, o podobnej do Częstochowy wielkości. Analizie porównawczej poddano również potencjał turystyczny i działania promocyjne w polskich miastach. Autorzy dokumentu wzięli pod uwagę miejscowości o wielkości zbliżonej do Częstochowy, o podobnym przepływie turystów, a także miasta z dobrym komunikacyjnym położeniem. Wśród zestawionych miejscowości znalazły się: Kraków, Zakopane, Wrocław, Poznań, Gdańsk (Trójmiasto). Etap 5. Wyszczególnienie grup odbiorców komunikacji marketingowej 7

8 Zgodnie z zasadami i koncepcjami przyjętymi zarówno w marketingu regionalnym, jak i komercyjnym, w niniejszym dokumencie zostały określone grupy docelowe, do których miasto Częstochowa chce dotrzeć w ramach swojej komunikacji marketingowej. W Założeniach... przeprowadzono ich analizę oraz wskazano potrzeby każdej z nich, które powinny być w pierwszej kolejności zaspokojone podczas realizowania strategii promocji turystycznej miasta. Etap 6. Określenie celów promocji turystycznej miasta. Wskazanie etapów budowy strategii promocji turystyki. Na tym etapie pracy został sformułowany cel strategiczny oraz cele operacyjne promocji turystycznej miasta. Sformułowano cele dla czterech obszarów promocji: turystyki, mieszkańców, gospodarki oraz ogólnie wizerunku marki miejskiej Częstochowa. Rozwinięciu poddano cele zasadnicze, odnoszące się do turystyki: zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto oraz skuteczne zachęcenie ich do dłuższego pobytu w mieście. Wskazano także podstawy, na których powinna się opierać promocja turystyki w mieście. Wyszczególniono kierunki promocji turystycznej Częstochowy: propozycje wydarzeń, produktów turystycznych, dodatkowych ofert, wykreowania innych niż sakralny rynków turystycznych dla miasta. Podkreślono rolę zaangażowania mieszkańców miasta, odpowiedzialnych za wizerunek miasta. Nie zapomniano o inwestycjach w infrastrukturę, które powinny zaistnieć, aby poprawić jakość oferty turystycznej i dać podstawę skutecznej promocji. Podsumowano analizę zebranego materiału pod kątem zakładanych celów oraz wskazano ewentualne przeszkody w komunikacji marketingowej. Określono, w jaki sposób te wnioski i pomysły zostaną wykorzystane w pracy nad strategią promocji turystycznej w Częstochowie oraz jakie dalsze działania należy wykonać. 8

9 3. Różne rodzaje marketingu w pracy nad marką miejską Komunikacja marketingowa powinna kontrolować wizerunek marki miejskiej Częstochowa. Ponieważ wizerunek miasta jest czynnikiem w znacznym stopniu wpływającym na najważniejsze zmiany, jakie się dzieją na jego terenie, nie może on być kształtowany przypadkowo i niekonsekwentnie. Profesjonalnie kreowany i kontrolowany wizerunek jest pozytywny i stanowi najważniejszy element sukcesu miasta, zarówno w dziedzinie komunikacji wizerunkowej (ogólna opinia o mieście jednoznacznie pozytywna, inspirująca, zachęcająca, rozprzestrzeniająca się), komunikacji wewnętrznej (samoocena mieszkańców, lokalny patriotyzm, zahamowanie emigracji, powroty do miasta), jak i komunikacji prosprzedażowej (w promocji turystycznej oznaczającej wzrost dochodów z tej dziedziny, dywersyfikację specjalności, zwalczenie zjawiska sezonowości etc., a w marketingu gospodarki i inwestycji dającej wymierne efekty w postaci nowych miejsc pracy, inwestorów, dynamiki przedsiębiorczości na poziomie zarówno małych, jak i średnich i dużych firm, a przede wszystkim podnoszenia jakości biznesu i wzrostu konkurencyjności gospodarczej). Postrzeganie marki miejskiej Częstochowa różni się w zależności od odległości odbiorcy komunikatów promocyjnych od miasta (punkty widzenia: mieszkaniec miasta, mieszkaniec województwa, mieszkańcy województw ościennych, mieszkaniec Polski, mieszkańcy krajów ościennych, dalszych krajów, wreszcie innych kontynentów). Zasadniczo im dalej od miasta, tym mniej ludzie wiedzą o jego marce. Im bliżej do granic miasta, tym bardziej jego marka staje się rozpoznawalna, budzi znacznie bardziej intensywne, negatywne i pozytywne emocje. Dlatego, im dalej od miasta, tym prostszych komunikatów można używać do jego promocji, przestają mieć znaczenie ciążące na marce lokalne stereotypy. Z kolei na miejscu komunikację zaczyna się właśnie od próby zmiany owych stereotypów. Z tego powodu, pierwsze i często najważniejsze działania komunikacji marketingowej skierowane są do wnętrza miasta, do jego mieszkańców. Jest to tzw. komunikacja wewnętrzna. Nie istnieją dobre marki miejskie o świetnym wizerunku zewnętrznym, zamieszkane przez sfrustrowanych ludzi, pesymistycznie nastawionych do życia, nielubiących swojego miejsca zamieszkania. Marketing wizerunkowy, inwestycyjny i turystyczny różnią się celami i grupami odbiorców. Łączą je: pozycjonowanie marki, powiązania praktyczne pracuję, mieszkam, bawię się, uczę, rozwijam wciąż na terenie, który ma określoną markę miejską. By komunikować się skutecznie, podtrzymywać zainteresowanie marką, osiągać zamierzone cele komunikacji, działania marketingowe na wszystkich tych poziomach muszą być profesjonalne, zgodne ze strategią promocyjną miasta. 9

10 Należy pamiętać o tym, że, w odróżnieniu od marki komercyjnej, marka miejska w naturalny sposób mieści się w kręgu zainteresowań społeczności lokalnej, mass mediów, opinii publicznej, bowiem dotyczy ich życia, codzienności, mają z nią ciągłą styczność. Umiejętne wykorzystanie tego zainteresowania może być dodatkową wartością promocji miasta. Reasumując, komunikacja marketingowa w ujęciu terytorialnym istnieje po to, by zmieniać myślenie o rzeczywistości pokazywać, co dobrego już w danym miejscu jest, albo będzie niebawem, poprawić jakość życia mieszkańców i pozwolić na dynamiczną konkurencję z innymi miastami. 10

11 4. Miasto jako produkt markowy: kontynuacja tworzenia strategii promocji Zarysowanie kierunków strategii promocji turystycznej można uznać za etap wstępny tworzenia i wzmacniania marki miasta Częstochowy. Na całościową strukturę marki miejskiej, rozumianej jako produkt na rynku turystycznym i gospodarczym, składają się takie czynniki jak m.in. zarządzanie marką czyli proces stałej kontroli potrzeb odbiorców, reagowanie na nowe zapotrzebowanie i możliwości stojące przed marką, umiejętne wykorzystanie zmiennego potencjału miasta, zasoby i możliwości to czym dysponujemy, czym możemy pozyskać zainteresowanie, oraz to, co umiejętnie rozwinięte i doinwestowane będzie współgrać z obranym kierunkiem strategii. Aby marka miasta mogła budzić pozytywne skojarzenia, być silna i skuteczna, musi powstać na solidnych i prostych fundamentach, którymi są: analiza SWOT, wyciągnięte z niej wnioski i wytyczone cele strategii. Na podstawie poprawnych wyników takiej analizy, bilansującej mocne i słabe strony miasta, szanse i zagrożenia dla marki w kontekście jej rozwoju powstać może na etapie późniejszym pełna strategia marketingowa, na którą złożą się przede wszystkim pozycjonowanie i określenie korzyści oraz argumentów komunikacyjnych. Następnie tworzona jest strategia kreatywna. Markowe miasto to takie, które bez kłopotu przyciągnie turystów i inwestorów, a także zapanuje nad złożonymi zjawiskami społecznymi i dziedzinami życia społecznego, takimi jak: bezrobocie, edukacja, bezpieczeństwo, kultura i czas wolny, ruchy migracyjne. Markowe miasto ma jako cel świetną infrastrukturę, bogatą ofertę w każdej dziedzinie życia, odpowiadającą na potrzeby różnych grup mieszkańców i gości, dobry wizerunek oraz marketingową siłę komunikacyjną, która sprawi, że o atrakcyjności miasta będą przekonani wszyscy odbiorcy kampanii promocyjnej. Bez skutecznego przygotowania kompletnej strategii promocji marka miejska nie powstanie, a samo miasto może funkcjonować w warunkach permanentnego kryzysu, pozostając nierozpoznawalnym i nieciekawym miejscem na mapie świata, miejscowością, z której chce się uciec, której nie warto odkrywać oraz pokazywać w kraju i w świecie. Strategia promocji turystycznej Częstochowy powinna stanowić element całościowej strategii marketingowej, wspierającej strategię rozwoju miasta z punktu widzenia gospodarczego, inwestycyjnego, infrastrukturalnego. Jej podstawową funkcją jest komunikacja porozumienie się z odbiorcami, szczególnie turystami, w sposób pożądany z punktu widzenia miasta. Niezwykle istotnym etapem opracowania strategii jest szczegółowe rozpoznanie grup odbiorców, opracowanie ich dokładnej charakterystyki oraz określenie: ich zainteresowań, aktualnych i aspiracyjnych wyobrażeń dotyczących miasta, potrzeb i oczekiwań związanych z miastem. Najlepszym sposobem na to są badania socjologiczne wszystkich grup odbiorców. W oparciu o wyniki i wnioski z badań należy opracować komunikaty treści, które będą przekazywać założone w części kreacyjnej elementy wizerunku miasta. Komunikaty będą 11

12 różne w zależności od grup, do których maja trafiać. Tym w dużej części powinna zająć się planowana strategia promocji turystycznej Częstochowy. 12

13 II.CZĘSTOCHOWA SYLWETKA MIASTA 1.Podstawowe informacje dotyczące miasta Herb miasta Chorągiew Położenie geograficznokomunikacyjne województwo śląskie, południowo-centralna Polska, Europa Środkowa bliskość tras kolejowych i tras szybkiego ruchu, lotniska międzynarodowego; bardzo dobra dostępność komunikacyjna Ludność mieszkańców (dane na 31 grudnia 2006, Bank Danych Regionalnych GUS) Gęstość zaludnienia 1534 os./km² Powierzchnia 159,71 km² Dochód na jednego mieszkańca (na rok 2007) zł Stopa bezrobocia rejestrowanego 10 % (stan na 31 stycznia 2007 r.) Akademia im. J. Długosza Uczelnie wyższe Akademia Polonijna Centralna Szkoła Państwowej Straży 13

14 Pożarnej Politechnika Częstochowska Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki Wyższa Szkoła Lingwistyczna Wyższa Szkoła Zarządzania Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej Liczba studentów szkół wyższych ponad 40 tys. osób Teatr im. A. Mickiewicza Filharmonia Częstochowska Miejska Galeria Sztuki Muzeum Częstochowskie (kilka oddziałów) Teatry i filharmonie, ważniejsze instytucje kultury Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater Regionalny Ośrodek Kultury Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Biblioteka Publiczna Młodzieżowy Dom Kultury Galeria Teatr From Poland Kina Hotele, motele, pensjonaty (zaewidencjonowane) Ośrodek Kultury Filmowej Cinema City Wolność 25 14

15 2. Położenie geograficzne i świat przyrody Częstochowa (miasto na prawach powiatu powiat grodzki) znajduje się w województwie śląskim, położonym w południowo-centralnej Polsce. Częstochowa jest także stolicą powiatu ziemskiego częstochowskiego, ale, co istotne i niepowtarzalne, uznawana jest przez Polaków i obcokrajowców za duchową stolicę kraju. Tak więc, pomijając faktyczne podziały administracyjne, miasto pełni wyjątkową funkcję w skali całej Polski, a jako jeden z największych ośrodków pielgrzymkowych religii chrześcijańskiej jest rozpoznawalna na mapie świata. Ze względu na dostępność tras kolejowych oraz bliskość trasy szybkiego ruchu położenie komunikacyjne miasta jest bardzo dobre, także w stosunku do największych aglomeracji miejskich i centrów ruchu turystycznego w Polsce Krakowa, Warszawy, aglomeracji śląskiej, Trójmiasta czy Łodzi. Dodatkowym atutem jest lokalizacja w pobliżu głównych tras turystycznego tranzytu drogowego - tutaj szczególnie szlak z krajów nadbałtyckich na południe Europy: Bałtyk Tatry Balaton Adriatyk (BTBA). Jednocześnie, co niezwykle ważne z punktu widzenia turystyki, miasto położone jest nad Wartą, w północnej części Wyżyny/Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jura stanowi jeden z najpiękniejszych krajobrazowo obszarów w Polsce, ze swoimi skałami wapiennymi i zjawiskami krasowymi (stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnatami) w bardzo licznych, położonych na południowy-wschód od Częstochowy jaskiniach, z rezerwatami przyrody, jak np. Sokole Góry, Parkowe, Ostrężnik, pomnikami przyrody, Parkiem Krajobrazowym Stawki. Na terenie Jury jest wiele skałek wspinaczkowych, tras dla quadów, w pobliżu miasta znajduje się jedno z większych w Polsce pól golfowych, a także zalewy i stawy z kąpieliskami oraz możliwością uprawiania sportów wodnych. Wyżynno-górzyste ukształtowanie terenu i historyczne uwarunkowania sprawiły, że na obszarze Jury powstały w średniowieczu liczne warownie obronne i zamki, których malownicze pozostałości tworzą współcześnie Szlak Orlich Gniazd. Na terenie miasta mają swój początek liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne oraz szlak kajakowy rzeką Wartą. szlaki piesze, m.in: Szlak Orlich Gniazd (czerwony) Szlak Jury Wieluńskiej (czerwony) Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty (zielony) szlaki rowerowe m.in.: Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd (czerwony) 15

16 Szlak Rowerowy Zygmunta Krasińskiego (zielony) Szlak Rowerowy Przełomu Warty (żółty) Szlak Rowerowy Wokół Gór Sokolich i Olsztyna (zielony) Szlak Rowerowy Olsztyński (czarny) Szlak Rowerowy Dębowcówka (niebieski) szlaki konne: Transjurajski Szlak Konny Szlak Konny Jury Wieluńskiej Takie bogactwo atrakcji przyrodniczych i rekreacyjnych przyciąga dużą liczbę turystów aktywnych, chcących sportowo lub wyczynowo spędzać część swego czasu wolnego. Dla nich Częstochowa może być miejscem wypadowym, w którym spędza się popołudnia i wieczory podczas dłuższego urlopu. Samo miasto także posiada liczne tereny zielone i rekreacyjne: laski, zagajniki, przestrzenie zieleni publicznej, m.in. parki miejskie, doliny rzeczne (na terenie Częstochowy płynie osiem rzek i rzeczek). Atrakcyjny przyrodniczo i edukacyjnie jest zwłaszcza przełom Warty w dzielnicy Mirów, obrazujący proces tworzenia się skał wapiennych; odkrywki skalne i wychodnie skał, m.in. kamieniołom na Złotej Górze. 16

17 3. Zabytki, atrakcje kulturowe, historyczne i sportowe Głównym zabytkiem i destynacją turystyczną w mieście jest sanktuarium na Jasnej Górze. Jednak miasto oferuje również inne atrakcje, których poznanie może być celem odwiedzin Częstochowy lub powodować przedłużenie pobytu turystów w mieście. Podobnie wpływa na turystykę np. interesująca oferta wystawiennicza muzeów i galerii, zwłaszcza tych prezentujących oryginalne i niespotykane w innych miastach zbiory. Częstochowa, jako stolica regionu częstochowskiego, może także poszczycić się m.in. potrawami tradycyjnej kuchni, strojami regionalnymi i obrzędami ludowymi. Podczas oceny potencjału turystycznego Częstochowy nie można pominąć osiągnięć sportowych. Same drużyny sportowe, walczące z najlepszymi w swoich dyscyplinach, mogą stać się wizytówkami miasta i w jeszcze większym stopniu wpływać na jego wizerunek. Częstochowa posiada czołowe, pierwszoligowe drużyny sportowe, tj.: Złomrex Włókniarz Częstochowa (żużel) czy Wkręt-met Domex AZS Częstochowa (siatkówka męska). W mieście są też kluby z bogatymi tradycjami piłkarskimi, m.in. niegdyś pierwszoligowy KS Raków Częstochowa. Sukcesy odnoszą także przedstawiciele innych dyscyplin, np. wschodnich sztuk walki, tenisa stołowego, lekkoatletyki czy kolarstwa. Do światowej czołówki w lataniu precyzyjnym należą piloci Aeroklubu Częstochowskiego. Mocne jest częstochowskie środowisko wspinaczy wysokogórskich i grotołazów. Ważniejsze obiekty sakralne Jasna Góra (budowle z okresu XV-XX w.) bogaty kompleks budowli i zabytków, wśród nich bazylika, kaplice, pomniki, wieża, wieczernik, fortyfikacje z bramami i bastionami Archikatedra Świętej Rodziny (pocz. XX w.) Kościół św. Jakuba (pierwotnie cerkiew prawosławna) (XIX w.) Kościół św. Zygmunta najstarszy kościół w mieście (XIV-XVIII w.) Kościół św. Andrzeja i św. Barbary (XVII w.) Kościół św. Józefa (XX w.) Kościół św. Antoniego (XX w.) Kościół Najświętszego Imienia Maryi (XIX w.) Kościół ewangelicko-augsburski pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (XIX w.) Kościół Pana Jezusa Konającego (pocz. XX w.) Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (XX w.) Cerkiew Częstochowskiej Ikony Matki Bożej (przełom XX i XXI w.) 17

18 Zabytkowe cmentarze Cmentarz św. Rocha, założony w XVII w. (z Kościołem ss. Rocha i Sebastiana z XVII w., na cmentarzu pochowana jest m.in. Halina Poświatowska) Cmentarz na Kulach, założony w XIX w. (z Kaplicą Przemienienia Pańskiego z XIX w. i częścią prawosławną) Cmentarz żydowski w dzielnicy Zawodzie, założony w XVIII w. (trzeci w Polsce pod względem wielkości) Ważniejsze zabytkowe budynki świeckie Ratusz Miejski (XIX w.) Stary Rynek (średniowieczny układ, zabudowa w większości z XVIII-XIX w.) Teatr im. A. Mickiewicza (XX w.) Pałac Hantkego (XIX w.) Kuria Archidiecezjalna (XIX w.) Zabytkowe kamienice, dawne zajazdy i karczmy m.in.: przy Alei Najświętszej Maryi Panny, ulicy 7 Kamienic, Alei Wolności, Alei Kościuszki, ulicy Katedralnej (XIX XX w.) Aleja Najświętszej Maryi Panny (jedno architektoniczno-urbanistycznych XIX w.) z ciekawszych europejskich rozwiązań Muzea, galerie, obserwatoria naukowe Muzea klasztoru na Jasnej Górze Muzeum Częstochowskie, w tym m.in. Rezerwat Archeologiczny kultury łużyckiej w dzielnicy Raków (unikat na skalę europejską) Muzeum Górnictwa Rud Żelaza - replika kopalni rud żelaza (unikat w skali kraju) Dom Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej Galeria Malarstwa i Rzeźby (bogate zbiory, znani twórcy) Kolekcja dzieł Jerzego Dudy - Gracza Miejska Galeria Sztuki z Muzeum Zdzisława Beksińskiego Muzeum Produkcji Zapałek w czynnych Zakładach Przemysłu Zapałczanego (unikat na skalę europejską, należący do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego) 18

19 Muzeum Historii Kolei na dworcu Częstochowa-Stradom (należący do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego) Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego Galeria Lonty Petry Galeria Sztuki Odlewniczej im. Wacława Sakwy Planetarium przy Akademii im. J. Długosza Ważniejsze obiekty sportowe Miejski Stadion Arena Częstochowa z torem żużlowym Miejski Stadion Lekkoatletyczny Miejski Stadion Piłkarski Raków Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia Miejskie Korty Tenisowe Park Wypoczynkowy Lisiniec (do zagospodarowania) Sztuczne lodowisko, ślizgawka miejska, pływalnie (kryte i letnie), boiska wielofunkcyjne MOSiR Skate-parki z torami rowerowymi (w dzielnicach Północ i Błeszno) Tor speedrowerowy (dzielnica Północ) 19

20 4. Dokumenty strategiczne miasta a strategia promocji turystycznej Strategia rozwoju miasta Częstochowa 2010 określa najważniejsze kierunki rozwoju miasta we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. Strategia opatrzona mottem Miasto silne mocą sukcesów jego mieszkańców, zawiera cele generalne, do których należą: - utrwalanie wysokiej pozycji miasta w strukturze społeczno-gospodarczej kraju przez wzmacnianie konkurencyjności jego gospodarki, aktywizowanie przedsiębiorczości, respektowanie zasad ekorozwoju oraz fundamentalnych wartości w życiu publicznym; - poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, m.in. przez rozwój usług społecznych, ograniczanie bezrobocia i ubóstwa. Strategia rozwoju definiuje również wizję i misję miasta oraz określa pięć priorytetów celów strategicznych, sformułowanych w następującym brzmieniu: PRZESTRZEŃ MIASTA: kształtowanie ładu przestrzennego i funkcjonalnego miasta PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: budowanie pozytywnego klimatu gospodarczego i inwestycyjnego oraz stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy SFERA SPOŁECZNA MIASTA: rozwój potencjału intelektualnego i kapitału społecznego miasta oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców ŁAD EKOLOGICZNY: harmonizowanie poszanowaniu zasad ekorozwoju procesów rozwojowych miasta przy WIZERUNEK MIASTA: wzmacnianie roli i znaczenia Częstochowy jako silnego gospodarczo, kulturalnie i naukowo ośrodka w kraju oraz światowego centrum kultu religijnego Wszystkie inne działania i plany strategiczne miasta, a więc także strategia promocji turystycznej, muszą być zgodne z wytycznymi, zawartymi w strategii rozwoju. Opisane w strategii rozwoju działania mają dość ogólny charakter i dotyczą właściwie wszystkich dziedzin funkcjonowania organizmu miejskiego. W tym przypadku, strategia promocji turystyki powinna skupić się na uszczegółowieniu założeń strategicznych, które odnoszą się do rozwoju turystyki w mieście. Jednocześnie, ma określać, w jaki sposób, za pomocą jakich argumentów przekazać założenia strategiczne odbiorcom. W ramach strategii komunikacji 20

21 turystycznej powinno się przeprowadzić analizę potrzeb odbiorców tej komunikacji (co czyni się wstępnie w niniejszych Założeniach do strategii promocji turystycznej ), pozycjonowanie marki, opracować strategię kreatywną, by dojść do ostatniego etapu, którym jest określenie zestawu koniecznych działań dla osiągnięcia zamierzonego efektu promocyjnego. Dzięki dostępowi do funduszy unijnych Częstochowa w ciągu najbliższych kilku lat ma szansę rozbudować swoją infrastrukturę i poczynić szereg działań modernizacyjnych i rewitalizacyjnych, określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Planie Rewitalizacji Miasta. Działania te z pewnością wzmocnią pozycję miasta na rynku turystycznym i staną się naturalnym wzmocnieniem strategii komunikacji turystycznej. Przed różnymi dokumentami strategicznymi miasta stoją inne cele. Wyjściowa dla nich strategia rozwoju Częstochowy określa, w jakim kierunku i w jaki sposób powinno się rozwijać miasto a więc także, w jakich kierunkach należy prowadzić działania strategiczne z wszystkich dziedzin życia miasta. Strategia promocji turystycznej ma określić, w tych wyznaczonych ramach, jakich narzędzi i w jaki sposób należy użyć, aby wzmocnić ruch turystyczny w mieście. Ważnym dokumentem strategicznym, który powinien zostać uwzględniony w przyszłym dokumencie strategicznym promocji turystycznej miasta, jest Strategia rozwoju turystyki Polski do 2014 roku. Jest ona, obok Strategii rozwoju miasta Częstochowy, fundamentem, na którym oprzeć się muszą założone cele i proponowane działania promocyjne. Na etapie projektu, strategia dla Polski wskazuje istotność działań w obszarze turystyki, gdyż ta staje się jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. Zakłada się, że jednym z najważniejszych zadań realizowanych zgodnie z projektowaną strategią będzie promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie co za tym idzie, działania promujące poszczególne regiony i miasta są priorytetowe. W planowaniu działań strategia promocji turystycznej powinna zwłaszcza zwrócić uwagę na prognozy: udział wydatków na usługi kulturalno-rekreacyjne będzie zdecydowanie rosnąć wzrośnie liczba przyjeżdżających do Polski turystów zagranicznych w najwyższych grupach wiekowych, o coraz wyższych dochodach, a co za tym idzie wzrośnie zainteresowanie turystyką kulturową, do dużych miast podniesie się udział wydatków na zakupy i rozrywkę, uczestnictwo w imprezach kulturalnych w czasie wyjazdów Wedle przewidywań, nacisk należy położyć na tworzenie nowych produktów turystycznych z rozszerzonym pakietem usług i wysoką jakością obsługi oraz wzrostem oferty lokalnej. Szczególnie preferowane będą duże przedsięwzięcia kulturalne, np. widowiska estradowe. Wśród obszarów priorytetowych Strategii rozwoju turystyki w Polsce znajduje się rozwijanie turystyki do dużych miast i turystyki kulturowej, ale także turystyki do miejscowości kultu religijnego i turystyki pielgrzymkowej. Częstochowa doskonale wpisuje się w ten priorytetowy obszar, może więc liczyć na wsparcie swoich działań promocyjnych. 21

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii promocyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii «Silesia» Działając na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 czerwiec 2010 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 3 1.1 Podejście marketingowe... 3 1.2 Wnioski z sytuacji zastanej... 4 2. DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Kraków 2008 Spis treści CZĘŚD 1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Ul. Do Studzienki 63 80 227 Gdańsk tel.: 58 524 49 00 fax: 58 524 49 08 www.ibngr.pl

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Ul. Do Studzienki 63 80 227 Gdańsk tel.: 58 524 49 00 fax: 58 524 49 08 www.ibngr.pl Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Ul. Do Studzienki 63 80 227 Gdańsk tel.: 58 524 49 00 fax: 58 524 49 08 www.ibngr.pl Marcin Nowicki (red.) Anna Hildebrandt Przemysław Susmarski Maciej Tarkowski Marcin

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Płocka do 2016 r.

Strategia promocji Płocka do 2016 r. Strategia promocji Płocka do 2016 r. 0 Spis treści 1. Wstęp 2 str. 2. Najważniejsze wnioski z poprzednich badań wizerunkowych Płocka 3 str. 3. Trendy w turystyce 6 str. 4. Dokumenty strategiczne miasta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

STRATEGIA PROMOCJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO opracowana przez WYG International/Grupę PRC Warszawa, grudzień 2007 r. I. Spis treści 2 Spis treści I. Wstęp 2 II. Recenzje 6 III. Wprowadzenie do strategii 9 IV. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018

Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018 Wersja finalna Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018 Diagnoza i rozwiązania Zespół w składzie: dr Anna Adamus-Matuszyńska, Piotr Dzik, dr Jacek Siatkowski, Maciej Szpil

Bardziej szczegółowo