URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Autorzy opracowania: KRAKÓW / CZĘSTOCHOWA 2008

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE s.4 1. Metodologia opracowywania dokumentu 2. Przebieg prac nad dokumentem 3. Różne rodzaje marketingu w pracy nad marką miejską 4. Miasto jako produkt markowy: kontynuacja tworzenia strategii promocji II. CZĘSTOCHOWA SYLWETKA MIASTA s Podstawowe informacje dotyczące miasta 2. Położenie geograficzne i świat przyrody 3. Zabytki, atrakcje kulturowe, historyczne i sportowe 4. Dokumenty strategiczne miasta a strategia promocji III. ANALIZA SWOT MIASTA CZĘSTOCHOWA s. 22 IV. OCENA I WNIOSKI Z BADAŃ RUCHU TURYSTYCZNEGO, MIESZKAŃCÓW ORAZ BADAŃ MARKETINGOWYCH NA TEMAT MIASTA s Charakterystyka ruchu turystyczno-pielgrzymkowego badania w ramach projektu COESIMA 2. Mieszkańcy na temat potencjału turystycznego miasta badania socjologiczne 3. Wnioski z innych badań marketingowych V. DZIAŁANIA PROMOCYJNE CZĘSTOCHOWY Z OSTATNICH LAT. ANALIZA I KIERUNKI ROZWOJU s. 43 VI. KALENDARZ WYDARZEŃ I JEGO ATRAKCYJNOŚĆ DLA PROMOCJI TURYSTYKI MOŻLIWE KIERUNKI POSZERZENIA s. 50 VII. KONTEKST MIAST KONKURENCYJNYCH s Perspektywa polska 2. Perspektywa europejska VIII. GRUPY DOCELOWE PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA 1. Pojęcie grupy docelowej 2. Grupy docelowe promocji turystycznej Częstochowy i ich potrzeby s. 67

3 IX. OKREŚLENIE CELU STRATEGICZNEGO ORAZ WSKAZANIE CELÓW OPERACYJNYCH KOMUNIKACJI PROMOCYJNEJ s. 73 X. KIERUNKI PROMOCJI TURYSTYKI W CZĘSTOCHOWIE PROPOZYCJE KREATYWNE s. 85 XI. PODSUMOWANIE. ZALECENIA DOTYCZĄCE TWORZENIA STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ W CZĘSTOCHOWIE s Działania przygotowujące 2. Poszczególne etapy przygotowania strategii promocji. Szczegółowe przedstawienie zaleceń

4 I. WPROWADZENIE 1. Metodologia opracowywania dokumentu Dokument Założenia do strategii promocji turystycznej Miasta Częstochowy jest podsumowaniem dotychczasowych działań promocyjnych i analizą badań ruchu turystycznopielgrzymkowego w Częstochowie. Zostały w nim zaproponowane kierunki i cele strategii promocji turystycznej miasta w oparciu o dokumenty miejskie, wyniki dostępnych badań marketingowych, analizy dotychczas wydanych materiałów promocyjnych, obserwację otoczenia marketingowego. Na zebranych w dokumencie informacjach będzie się opierać późniejsza praca nad strategią promocji turystycznej miasta lub nad strategią wizerunku czy promocji miasta ogólnie. Założenia do strategii... zostały opracowane na podstawie aktualnych i zróżnicowanych źródeł, zarówno naukowych, stworzonych w toku prac badawczych specjalistów z różnych dziedzin, jak i innych materiałach, tworzonych przez aktorów życia społecznego (media, mieszkańców miasta, przedstawicieli władz, przedstawicieli środowisk opiniotwórczych). Miasto bowiem jest organizmem społecznym, niezwykle dynamicznym, w którym zachodzą wszystkie procesy socjologiczne. Jego społeczny charakter oznacza, że w każdej dziedzinie i każdym momencie jego trwania przejawia się aktywność ludzka. Tak więc każde źródło wiedzy o nim, stworzone przez jego mieszkańców i zwiedzających (czyli odbiorców komunikacji promocyjnej), nadaje się do wykorzystania w przygotowaniu strategii promocyjnej. Podczas opracowywania dokumentu zastosowane zostały różne metody badawcze: analizy badań jakościowych i ilościowych, przeprowadzonych w ramach projektu COESIMA oraz innych dostępnych badań, studia porównawcze, twórcza interpretacja oraz wnioskowanie wykorzystujące wiedzę ekspercką i doświadczenie. Pracę nad dokumentem można podzielić na kilka etapów, które są opisane poniżej. Nad dokumentem pracował kilkuosobowy zespół z działu kreacji i strategii Eskadra MarketPlace. W trakcie prac nad Założeniami do strategii na bieżąco prowadzono obserwacje aktualności miejskich, wzięto pod uwagę informacje na temat miasta pochodzące z Urzędu Miasta Częstochowy oraz z lokalnych i krajowych mediów. Zespół opracowujący dokument pozostawał w stałym kontakcie z klientem Urzędem Miasta Częstochowy, informując o postępach pracy oraz bieżących działaniach, a także reagując na aktualne potrzeby. 4

5 2. Przebieg prac nad dokumentem Etap 1. Analiza sytuacji obecnej, badania rynku Pierwszy etap prac nad dokumentem polegał na zapoznaniu się ze specyfiką miasta Częstochowy, jego planami rozwoju, dotychczasowymi działaniami w dziedzinie promocji turystycznej i promocji miasta, planów inwestycyjnych. Autorzy Założeń do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa przeanalizowali następujące dokumenty strategiczne, dotyczące Częstochowy: a)częstochowa Strategia rozwoju miasta. Wizja i deklaracja misji. Wartości. Wyzwania rozwojowe. Priorytety - strategiczne cele. Kierunki działań i zadania b)częstochowa Wieloletni plan inwestycyjny na lata c)miejski program rewitalizacji dla Częstochowy Skorzystali także z dodatkowych źródeł informacji, opisujących dotychczasowe działania promocyjne: raportów i sprawozdań z realizacji zadań Wydziału Komunikacji Społecznej, a także informacji Prezydenta Miasta Częstochowy i Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. W celu zapoznania się i oceny wartości marketingowej dotychczasowych działań miasta w zakresie promocji zespół odpowiedzialny za opracowanie dokumentu przeanalizował następujące materiały promocyjne, dotyczące turystyki oraz wydarzeń kulturalnych odbywających się w Częstochowie: a)broszury, foldery i filmy promocyjne, dokumentacja zdjęciowa, opracowania na temat miasta b) oficjalna strona miasta Częstochowy: oraz inne strony i serwisy związane z miastem, m.in

6 Dodatkowym źródłem informacji o współczesnej Częstochowie, w tym zwłaszcza o jej życiu kulturalnym i społecznym, była lokalna prasa (m.in. dzienniki: Życie Częstochowskie, dodatek lokalny Gazety Wyborczej i Polska: Dziennik Zachodni; tygodniki: 7 Dni, Gazeta Częstochowska, Tygodnik Katolicki Niedziela, miesięcznik Puls Regionu oraz periodyki kulturalne: i Aleje 3). Kolejny etap pracy nad dokumentem polegał na zapoznaniu się z projektem COESIMA (Coopération Européenne de Sites Majeurs d Accueil) z lat , zrealizowanym w ramach programu europejskiego INTERREG IIIC Południe (Inicjatywa Wspólnotowa na rzecz Współpracy Międzyregionalnej krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiednich). Autorzy niniejszego dokumentu skorzystali z przeprowadzonych w ramach projektu badań ruchu turystyczno-pielgrzymkowego w Częstochowie, opracowanych przez Instytut Turystyki w październiku Etap 2. Analiza SWOT miasta Częstochowy Analiza SWOT jest popularnym narzędziem badawczym. Dzięki niej można określić atuty i słabe strony wybranego produktu, zjawiska, miejsca, a także wskazać szanse i zagrożenia rozwojowe wynikające z czynników zewnętrznych i czynników wewnętrznych, mogących nastąpić w przyszłości. Po analizie wymienionych wyżej dokumentów i źródeł, zespół opracowujący założenia do strategii przeprowadził analizę SWOT, będącą podstawą całej strategii. Analiza stanowi punkt wyjścia do dalszych rozstrzygnięć marketingowych, a także do późniejszego przygotowania pełnej strategii promocji turystycznej miasta. Etap 3. Badania marketingowe - analiza Źródłem badawczym, stanowiącym jedną z podstaw do opracowania niniejszego dokumentu, jest praca przygotowana przez Instytut Turystyki na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy: Badania i analiza ruchu pielgrzymkowo-turystycznego dla miasta Częstochowy. Przeprowadzone w okresie czerwiec-sierpień 2006 roku badania o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym, miały na celu: 6

7 - monitoring ruchu pielgrzymkowego i turystycznego Częstochowy (wielkość i sezonowość ruchu; motywacje, identyfikacja potrzeb osób odwiedzających miasto oraz ich dane metryczkowe) - ocenę stanu zagospodarowania turystycznego miasta - określenie, jaki wizerunek miasta istnieje zarówno wśród odwiedzających, jak i osób nigdy nie będących w mieście. Atrakcyjnym źródłem badawczym, uwzględnionym w niniejszym dokumencie, są także wyniki badań socjologicznych, przeprowadzonych w marcu 2008 roku: Opinie mieszkańców Częstochowy nt. rozwoju i promocji miasta jako centrum turystycznego. Na zlecenie Urzędu Miasta badania zostały przygotowane i opracowane przez specjalistów z Politechniki Częstochowskiej. Dodatkowo, w niniejszym dokumencie zestawiono wyniki innych badań marketingowych dotyczących miasta Częstochowy, m.in. Ranking miast polskich opracowany przez TNS OBOP w 2008 roku, Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast sporządzony przez magazyn Forbes w 2008 roku. Wyniki zostały poddane analizie, dzięki której sformułowano wnioski na temat proponowanych kierunków strategii promocji turystycznej miasta. Etap 4. Częstochowa a inne miasta, wnioski dla promocji turystycznej W tej części pracy przedstawiono typy miast, które można zaliczyć do otoczenia marketingowego Częstochowy. Wzięto pod uwagę dotychczasowy, priorytetowy charakter turystyki pielgrzymkowej w mieście i uczestnictwo w projekcie COESIMA. Dlatego wśród miejscowości zestawianych z Częstochową, znalazło się m.in. Santiago de Compostela, miasto pielgrzymkowe w Hiszpanii. Z kolei do badania potencjału turystycznego i gospodarczego Częstochowy została wykorzystana analogia z austriackim Grazem, współpracującym z Częstochową, o podobnej do Częstochowy wielkości. Analizie porównawczej poddano również potencjał turystyczny i działania promocyjne w polskich miastach. Autorzy dokumentu wzięli pod uwagę miejscowości o wielkości zbliżonej do Częstochowy, o podobnym przepływie turystów, a także miasta z dobrym komunikacyjnym położeniem. Wśród zestawionych miejscowości znalazły się: Kraków, Zakopane, Wrocław, Poznań, Gdańsk (Trójmiasto). Etap 5. Wyszczególnienie grup odbiorców komunikacji marketingowej 7

8 Zgodnie z zasadami i koncepcjami przyjętymi zarówno w marketingu regionalnym, jak i komercyjnym, w niniejszym dokumencie zostały określone grupy docelowe, do których miasto Częstochowa chce dotrzeć w ramach swojej komunikacji marketingowej. W Założeniach... przeprowadzono ich analizę oraz wskazano potrzeby każdej z nich, które powinny być w pierwszej kolejności zaspokojone podczas realizowania strategii promocji turystycznej miasta. Etap 6. Określenie celów promocji turystycznej miasta. Wskazanie etapów budowy strategii promocji turystyki. Na tym etapie pracy został sformułowany cel strategiczny oraz cele operacyjne promocji turystycznej miasta. Sformułowano cele dla czterech obszarów promocji: turystyki, mieszkańców, gospodarki oraz ogólnie wizerunku marki miejskiej Częstochowa. Rozwinięciu poddano cele zasadnicze, odnoszące się do turystyki: zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto oraz skuteczne zachęcenie ich do dłuższego pobytu w mieście. Wskazano także podstawy, na których powinna się opierać promocja turystyki w mieście. Wyszczególniono kierunki promocji turystycznej Częstochowy: propozycje wydarzeń, produktów turystycznych, dodatkowych ofert, wykreowania innych niż sakralny rynków turystycznych dla miasta. Podkreślono rolę zaangażowania mieszkańców miasta, odpowiedzialnych za wizerunek miasta. Nie zapomniano o inwestycjach w infrastrukturę, które powinny zaistnieć, aby poprawić jakość oferty turystycznej i dać podstawę skutecznej promocji. Podsumowano analizę zebranego materiału pod kątem zakładanych celów oraz wskazano ewentualne przeszkody w komunikacji marketingowej. Określono, w jaki sposób te wnioski i pomysły zostaną wykorzystane w pracy nad strategią promocji turystycznej w Częstochowie oraz jakie dalsze działania należy wykonać. 8

9 3. Różne rodzaje marketingu w pracy nad marką miejską Komunikacja marketingowa powinna kontrolować wizerunek marki miejskiej Częstochowa. Ponieważ wizerunek miasta jest czynnikiem w znacznym stopniu wpływającym na najważniejsze zmiany, jakie się dzieją na jego terenie, nie może on być kształtowany przypadkowo i niekonsekwentnie. Profesjonalnie kreowany i kontrolowany wizerunek jest pozytywny i stanowi najważniejszy element sukcesu miasta, zarówno w dziedzinie komunikacji wizerunkowej (ogólna opinia o mieście jednoznacznie pozytywna, inspirująca, zachęcająca, rozprzestrzeniająca się), komunikacji wewnętrznej (samoocena mieszkańców, lokalny patriotyzm, zahamowanie emigracji, powroty do miasta), jak i komunikacji prosprzedażowej (w promocji turystycznej oznaczającej wzrost dochodów z tej dziedziny, dywersyfikację specjalności, zwalczenie zjawiska sezonowości etc., a w marketingu gospodarki i inwestycji dającej wymierne efekty w postaci nowych miejsc pracy, inwestorów, dynamiki przedsiębiorczości na poziomie zarówno małych, jak i średnich i dużych firm, a przede wszystkim podnoszenia jakości biznesu i wzrostu konkurencyjności gospodarczej). Postrzeganie marki miejskiej Częstochowa różni się w zależności od odległości odbiorcy komunikatów promocyjnych od miasta (punkty widzenia: mieszkaniec miasta, mieszkaniec województwa, mieszkańcy województw ościennych, mieszkaniec Polski, mieszkańcy krajów ościennych, dalszych krajów, wreszcie innych kontynentów). Zasadniczo im dalej od miasta, tym mniej ludzie wiedzą o jego marce. Im bliżej do granic miasta, tym bardziej jego marka staje się rozpoznawalna, budzi znacznie bardziej intensywne, negatywne i pozytywne emocje. Dlatego, im dalej od miasta, tym prostszych komunikatów można używać do jego promocji, przestają mieć znaczenie ciążące na marce lokalne stereotypy. Z kolei na miejscu komunikację zaczyna się właśnie od próby zmiany owych stereotypów. Z tego powodu, pierwsze i często najważniejsze działania komunikacji marketingowej skierowane są do wnętrza miasta, do jego mieszkańców. Jest to tzw. komunikacja wewnętrzna. Nie istnieją dobre marki miejskie o świetnym wizerunku zewnętrznym, zamieszkane przez sfrustrowanych ludzi, pesymistycznie nastawionych do życia, nielubiących swojego miejsca zamieszkania. Marketing wizerunkowy, inwestycyjny i turystyczny różnią się celami i grupami odbiorców. Łączą je: pozycjonowanie marki, powiązania praktyczne pracuję, mieszkam, bawię się, uczę, rozwijam wciąż na terenie, który ma określoną markę miejską. By komunikować się skutecznie, podtrzymywać zainteresowanie marką, osiągać zamierzone cele komunikacji, działania marketingowe na wszystkich tych poziomach muszą być profesjonalne, zgodne ze strategią promocyjną miasta. 9

10 Należy pamiętać o tym, że, w odróżnieniu od marki komercyjnej, marka miejska w naturalny sposób mieści się w kręgu zainteresowań społeczności lokalnej, mass mediów, opinii publicznej, bowiem dotyczy ich życia, codzienności, mają z nią ciągłą styczność. Umiejętne wykorzystanie tego zainteresowania może być dodatkową wartością promocji miasta. Reasumując, komunikacja marketingowa w ujęciu terytorialnym istnieje po to, by zmieniać myślenie o rzeczywistości pokazywać, co dobrego już w danym miejscu jest, albo będzie niebawem, poprawić jakość życia mieszkańców i pozwolić na dynamiczną konkurencję z innymi miastami. 10

11 4. Miasto jako produkt markowy: kontynuacja tworzenia strategii promocji Zarysowanie kierunków strategii promocji turystycznej można uznać za etap wstępny tworzenia i wzmacniania marki miasta Częstochowy. Na całościową strukturę marki miejskiej, rozumianej jako produkt na rynku turystycznym i gospodarczym, składają się takie czynniki jak m.in. zarządzanie marką czyli proces stałej kontroli potrzeb odbiorców, reagowanie na nowe zapotrzebowanie i możliwości stojące przed marką, umiejętne wykorzystanie zmiennego potencjału miasta, zasoby i możliwości to czym dysponujemy, czym możemy pozyskać zainteresowanie, oraz to, co umiejętnie rozwinięte i doinwestowane będzie współgrać z obranym kierunkiem strategii. Aby marka miasta mogła budzić pozytywne skojarzenia, być silna i skuteczna, musi powstać na solidnych i prostych fundamentach, którymi są: analiza SWOT, wyciągnięte z niej wnioski i wytyczone cele strategii. Na podstawie poprawnych wyników takiej analizy, bilansującej mocne i słabe strony miasta, szanse i zagrożenia dla marki w kontekście jej rozwoju powstać może na etapie późniejszym pełna strategia marketingowa, na którą złożą się przede wszystkim pozycjonowanie i określenie korzyści oraz argumentów komunikacyjnych. Następnie tworzona jest strategia kreatywna. Markowe miasto to takie, które bez kłopotu przyciągnie turystów i inwestorów, a także zapanuje nad złożonymi zjawiskami społecznymi i dziedzinami życia społecznego, takimi jak: bezrobocie, edukacja, bezpieczeństwo, kultura i czas wolny, ruchy migracyjne. Markowe miasto ma jako cel świetną infrastrukturę, bogatą ofertę w każdej dziedzinie życia, odpowiadającą na potrzeby różnych grup mieszkańców i gości, dobry wizerunek oraz marketingową siłę komunikacyjną, która sprawi, że o atrakcyjności miasta będą przekonani wszyscy odbiorcy kampanii promocyjnej. Bez skutecznego przygotowania kompletnej strategii promocji marka miejska nie powstanie, a samo miasto może funkcjonować w warunkach permanentnego kryzysu, pozostając nierozpoznawalnym i nieciekawym miejscem na mapie świata, miejscowością, z której chce się uciec, której nie warto odkrywać oraz pokazywać w kraju i w świecie. Strategia promocji turystycznej Częstochowy powinna stanowić element całościowej strategii marketingowej, wspierającej strategię rozwoju miasta z punktu widzenia gospodarczego, inwestycyjnego, infrastrukturalnego. Jej podstawową funkcją jest komunikacja porozumienie się z odbiorcami, szczególnie turystami, w sposób pożądany z punktu widzenia miasta. Niezwykle istotnym etapem opracowania strategii jest szczegółowe rozpoznanie grup odbiorców, opracowanie ich dokładnej charakterystyki oraz określenie: ich zainteresowań, aktualnych i aspiracyjnych wyobrażeń dotyczących miasta, potrzeb i oczekiwań związanych z miastem. Najlepszym sposobem na to są badania socjologiczne wszystkich grup odbiorców. W oparciu o wyniki i wnioski z badań należy opracować komunikaty treści, które będą przekazywać założone w części kreacyjnej elementy wizerunku miasta. Komunikaty będą 11

12 różne w zależności od grup, do których maja trafiać. Tym w dużej części powinna zająć się planowana strategia promocji turystycznej Częstochowy. 12

13 II.CZĘSTOCHOWA SYLWETKA MIASTA 1.Podstawowe informacje dotyczące miasta Herb miasta Chorągiew Położenie geograficznokomunikacyjne województwo śląskie, południowo-centralna Polska, Europa Środkowa bliskość tras kolejowych i tras szybkiego ruchu, lotniska międzynarodowego; bardzo dobra dostępność komunikacyjna Ludność mieszkańców (dane na 31 grudnia 2006, Bank Danych Regionalnych GUS) Gęstość zaludnienia 1534 os./km² Powierzchnia 159,71 km² Dochód na jednego mieszkańca (na rok 2007) zł Stopa bezrobocia rejestrowanego 10 % (stan na 31 stycznia 2007 r.) Akademia im. J. Długosza Uczelnie wyższe Akademia Polonijna Centralna Szkoła Państwowej Straży 13

14 Pożarnej Politechnika Częstochowska Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki Wyższa Szkoła Lingwistyczna Wyższa Szkoła Zarządzania Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej Liczba studentów szkół wyższych ponad 40 tys. osób Teatr im. A. Mickiewicza Filharmonia Częstochowska Miejska Galeria Sztuki Muzeum Częstochowskie (kilka oddziałów) Teatry i filharmonie, ważniejsze instytucje kultury Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater Regionalny Ośrodek Kultury Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Biblioteka Publiczna Młodzieżowy Dom Kultury Galeria Teatr From Poland Kina Hotele, motele, pensjonaty (zaewidencjonowane) Ośrodek Kultury Filmowej Cinema City Wolność 25 14

15 2. Położenie geograficzne i świat przyrody Częstochowa (miasto na prawach powiatu powiat grodzki) znajduje się w województwie śląskim, położonym w południowo-centralnej Polsce. Częstochowa jest także stolicą powiatu ziemskiego częstochowskiego, ale, co istotne i niepowtarzalne, uznawana jest przez Polaków i obcokrajowców za duchową stolicę kraju. Tak więc, pomijając faktyczne podziały administracyjne, miasto pełni wyjątkową funkcję w skali całej Polski, a jako jeden z największych ośrodków pielgrzymkowych religii chrześcijańskiej jest rozpoznawalna na mapie świata. Ze względu na dostępność tras kolejowych oraz bliskość trasy szybkiego ruchu położenie komunikacyjne miasta jest bardzo dobre, także w stosunku do największych aglomeracji miejskich i centrów ruchu turystycznego w Polsce Krakowa, Warszawy, aglomeracji śląskiej, Trójmiasta czy Łodzi. Dodatkowym atutem jest lokalizacja w pobliżu głównych tras turystycznego tranzytu drogowego - tutaj szczególnie szlak z krajów nadbałtyckich na południe Europy: Bałtyk Tatry Balaton Adriatyk (BTBA). Jednocześnie, co niezwykle ważne z punktu widzenia turystyki, miasto położone jest nad Wartą, w północnej części Wyżyny/Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jura stanowi jeden z najpiękniejszych krajobrazowo obszarów w Polsce, ze swoimi skałami wapiennymi i zjawiskami krasowymi (stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnatami) w bardzo licznych, położonych na południowy-wschód od Częstochowy jaskiniach, z rezerwatami przyrody, jak np. Sokole Góry, Parkowe, Ostrężnik, pomnikami przyrody, Parkiem Krajobrazowym Stawki. Na terenie Jury jest wiele skałek wspinaczkowych, tras dla quadów, w pobliżu miasta znajduje się jedno z większych w Polsce pól golfowych, a także zalewy i stawy z kąpieliskami oraz możliwością uprawiania sportów wodnych. Wyżynno-górzyste ukształtowanie terenu i historyczne uwarunkowania sprawiły, że na obszarze Jury powstały w średniowieczu liczne warownie obronne i zamki, których malownicze pozostałości tworzą współcześnie Szlak Orlich Gniazd. Na terenie miasta mają swój początek liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne oraz szlak kajakowy rzeką Wartą. szlaki piesze, m.in: Szlak Orlich Gniazd (czerwony) Szlak Jury Wieluńskiej (czerwony) Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty (zielony) szlaki rowerowe m.in.: Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd (czerwony) 15

16 Szlak Rowerowy Zygmunta Krasińskiego (zielony) Szlak Rowerowy Przełomu Warty (żółty) Szlak Rowerowy Wokół Gór Sokolich i Olsztyna (zielony) Szlak Rowerowy Olsztyński (czarny) Szlak Rowerowy Dębowcówka (niebieski) szlaki konne: Transjurajski Szlak Konny Szlak Konny Jury Wieluńskiej Takie bogactwo atrakcji przyrodniczych i rekreacyjnych przyciąga dużą liczbę turystów aktywnych, chcących sportowo lub wyczynowo spędzać część swego czasu wolnego. Dla nich Częstochowa może być miejscem wypadowym, w którym spędza się popołudnia i wieczory podczas dłuższego urlopu. Samo miasto także posiada liczne tereny zielone i rekreacyjne: laski, zagajniki, przestrzenie zieleni publicznej, m.in. parki miejskie, doliny rzeczne (na terenie Częstochowy płynie osiem rzek i rzeczek). Atrakcyjny przyrodniczo i edukacyjnie jest zwłaszcza przełom Warty w dzielnicy Mirów, obrazujący proces tworzenia się skał wapiennych; odkrywki skalne i wychodnie skał, m.in. kamieniołom na Złotej Górze. 16

17 3. Zabytki, atrakcje kulturowe, historyczne i sportowe Głównym zabytkiem i destynacją turystyczną w mieście jest sanktuarium na Jasnej Górze. Jednak miasto oferuje również inne atrakcje, których poznanie może być celem odwiedzin Częstochowy lub powodować przedłużenie pobytu turystów w mieście. Podobnie wpływa na turystykę np. interesująca oferta wystawiennicza muzeów i galerii, zwłaszcza tych prezentujących oryginalne i niespotykane w innych miastach zbiory. Częstochowa, jako stolica regionu częstochowskiego, może także poszczycić się m.in. potrawami tradycyjnej kuchni, strojami regionalnymi i obrzędami ludowymi. Podczas oceny potencjału turystycznego Częstochowy nie można pominąć osiągnięć sportowych. Same drużyny sportowe, walczące z najlepszymi w swoich dyscyplinach, mogą stać się wizytówkami miasta i w jeszcze większym stopniu wpływać na jego wizerunek. Częstochowa posiada czołowe, pierwszoligowe drużyny sportowe, tj.: Złomrex Włókniarz Częstochowa (żużel) czy Wkręt-met Domex AZS Częstochowa (siatkówka męska). W mieście są też kluby z bogatymi tradycjami piłkarskimi, m.in. niegdyś pierwszoligowy KS Raków Częstochowa. Sukcesy odnoszą także przedstawiciele innych dyscyplin, np. wschodnich sztuk walki, tenisa stołowego, lekkoatletyki czy kolarstwa. Do światowej czołówki w lataniu precyzyjnym należą piloci Aeroklubu Częstochowskiego. Mocne jest częstochowskie środowisko wspinaczy wysokogórskich i grotołazów. Ważniejsze obiekty sakralne Jasna Góra (budowle z okresu XV-XX w.) bogaty kompleks budowli i zabytków, wśród nich bazylika, kaplice, pomniki, wieża, wieczernik, fortyfikacje z bramami i bastionami Archikatedra Świętej Rodziny (pocz. XX w.) Kościół św. Jakuba (pierwotnie cerkiew prawosławna) (XIX w.) Kościół św. Zygmunta najstarszy kościół w mieście (XIV-XVIII w.) Kościół św. Andrzeja i św. Barbary (XVII w.) Kościół św. Józefa (XX w.) Kościół św. Antoniego (XX w.) Kościół Najświętszego Imienia Maryi (XIX w.) Kościół ewangelicko-augsburski pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (XIX w.) Kościół Pana Jezusa Konającego (pocz. XX w.) Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (XX w.) Cerkiew Częstochowskiej Ikony Matki Bożej (przełom XX i XXI w.) 17

18 Zabytkowe cmentarze Cmentarz św. Rocha, założony w XVII w. (z Kościołem ss. Rocha i Sebastiana z XVII w., na cmentarzu pochowana jest m.in. Halina Poświatowska) Cmentarz na Kulach, założony w XIX w. (z Kaplicą Przemienienia Pańskiego z XIX w. i częścią prawosławną) Cmentarz żydowski w dzielnicy Zawodzie, założony w XVIII w. (trzeci w Polsce pod względem wielkości) Ważniejsze zabytkowe budynki świeckie Ratusz Miejski (XIX w.) Stary Rynek (średniowieczny układ, zabudowa w większości z XVIII-XIX w.) Teatr im. A. Mickiewicza (XX w.) Pałac Hantkego (XIX w.) Kuria Archidiecezjalna (XIX w.) Zabytkowe kamienice, dawne zajazdy i karczmy m.in.: przy Alei Najświętszej Maryi Panny, ulicy 7 Kamienic, Alei Wolności, Alei Kościuszki, ulicy Katedralnej (XIX XX w.) Aleja Najświętszej Maryi Panny (jedno architektoniczno-urbanistycznych XIX w.) z ciekawszych europejskich rozwiązań Muzea, galerie, obserwatoria naukowe Muzea klasztoru na Jasnej Górze Muzeum Częstochowskie, w tym m.in. Rezerwat Archeologiczny kultury łużyckiej w dzielnicy Raków (unikat na skalę europejską) Muzeum Górnictwa Rud Żelaza - replika kopalni rud żelaza (unikat w skali kraju) Dom Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej Galeria Malarstwa i Rzeźby (bogate zbiory, znani twórcy) Kolekcja dzieł Jerzego Dudy - Gracza Miejska Galeria Sztuki z Muzeum Zdzisława Beksińskiego Muzeum Produkcji Zapałek w czynnych Zakładach Przemysłu Zapałczanego (unikat na skalę europejską, należący do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego) 18

19 Muzeum Historii Kolei na dworcu Częstochowa-Stradom (należący do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego) Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego Galeria Lonty Petry Galeria Sztuki Odlewniczej im. Wacława Sakwy Planetarium przy Akademii im. J. Długosza Ważniejsze obiekty sportowe Miejski Stadion Arena Częstochowa z torem żużlowym Miejski Stadion Lekkoatletyczny Miejski Stadion Piłkarski Raków Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia Miejskie Korty Tenisowe Park Wypoczynkowy Lisiniec (do zagospodarowania) Sztuczne lodowisko, ślizgawka miejska, pływalnie (kryte i letnie), boiska wielofunkcyjne MOSiR Skate-parki z torami rowerowymi (w dzielnicach Północ i Błeszno) Tor speedrowerowy (dzielnica Północ) 19

20 4. Dokumenty strategiczne miasta a strategia promocji turystycznej Strategia rozwoju miasta Częstochowa 2010 określa najważniejsze kierunki rozwoju miasta we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. Strategia opatrzona mottem Miasto silne mocą sukcesów jego mieszkańców, zawiera cele generalne, do których należą: - utrwalanie wysokiej pozycji miasta w strukturze społeczno-gospodarczej kraju przez wzmacnianie konkurencyjności jego gospodarki, aktywizowanie przedsiębiorczości, respektowanie zasad ekorozwoju oraz fundamentalnych wartości w życiu publicznym; - poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, m.in. przez rozwój usług społecznych, ograniczanie bezrobocia i ubóstwa. Strategia rozwoju definiuje również wizję i misję miasta oraz określa pięć priorytetów celów strategicznych, sformułowanych w następującym brzmieniu: PRZESTRZEŃ MIASTA: kształtowanie ładu przestrzennego i funkcjonalnego miasta PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: budowanie pozytywnego klimatu gospodarczego i inwestycyjnego oraz stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy SFERA SPOŁECZNA MIASTA: rozwój potencjału intelektualnego i kapitału społecznego miasta oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców ŁAD EKOLOGICZNY: harmonizowanie poszanowaniu zasad ekorozwoju procesów rozwojowych miasta przy WIZERUNEK MIASTA: wzmacnianie roli i znaczenia Częstochowy jako silnego gospodarczo, kulturalnie i naukowo ośrodka w kraju oraz światowego centrum kultu religijnego Wszystkie inne działania i plany strategiczne miasta, a więc także strategia promocji turystycznej, muszą być zgodne z wytycznymi, zawartymi w strategii rozwoju. Opisane w strategii rozwoju działania mają dość ogólny charakter i dotyczą właściwie wszystkich dziedzin funkcjonowania organizmu miejskiego. W tym przypadku, strategia promocji turystyki powinna skupić się na uszczegółowieniu założeń strategicznych, które odnoszą się do rozwoju turystyki w mieście. Jednocześnie, ma określać, w jaki sposób, za pomocą jakich argumentów przekazać założenia strategiczne odbiorcom. W ramach strategii komunikacji 20

21 turystycznej powinno się przeprowadzić analizę potrzeb odbiorców tej komunikacji (co czyni się wstępnie w niniejszych Założeniach do strategii promocji turystycznej ), pozycjonowanie marki, opracować strategię kreatywną, by dojść do ostatniego etapu, którym jest określenie zestawu koniecznych działań dla osiągnięcia zamierzonego efektu promocyjnego. Dzięki dostępowi do funduszy unijnych Częstochowa w ciągu najbliższych kilku lat ma szansę rozbudować swoją infrastrukturę i poczynić szereg działań modernizacyjnych i rewitalizacyjnych, określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Planie Rewitalizacji Miasta. Działania te z pewnością wzmocnią pozycję miasta na rynku turystycznym i staną się naturalnym wzmocnieniem strategii komunikacji turystycznej. Przed różnymi dokumentami strategicznymi miasta stoją inne cele. Wyjściowa dla nich strategia rozwoju Częstochowy określa, w jakim kierunku i w jaki sposób powinno się rozwijać miasto a więc także, w jakich kierunkach należy prowadzić działania strategiczne z wszystkich dziedzin życia miasta. Strategia promocji turystycznej ma określić, w tych wyznaczonych ramach, jakich narzędzi i w jaki sposób należy użyć, aby wzmocnić ruch turystyczny w mieście. Ważnym dokumentem strategicznym, który powinien zostać uwzględniony w przyszłym dokumencie strategicznym promocji turystycznej miasta, jest Strategia rozwoju turystyki Polski do 2014 roku. Jest ona, obok Strategii rozwoju miasta Częstochowy, fundamentem, na którym oprzeć się muszą założone cele i proponowane działania promocyjne. Na etapie projektu, strategia dla Polski wskazuje istotność działań w obszarze turystyki, gdyż ta staje się jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. Zakłada się, że jednym z najważniejszych zadań realizowanych zgodnie z projektowaną strategią będzie promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie co za tym idzie, działania promujące poszczególne regiony i miasta są priorytetowe. W planowaniu działań strategia promocji turystycznej powinna zwłaszcza zwrócić uwagę na prognozy: udział wydatków na usługi kulturalno-rekreacyjne będzie zdecydowanie rosnąć wzrośnie liczba przyjeżdżających do Polski turystów zagranicznych w najwyższych grupach wiekowych, o coraz wyższych dochodach, a co za tym idzie wzrośnie zainteresowanie turystyką kulturową, do dużych miast podniesie się udział wydatków na zakupy i rozrywkę, uczestnictwo w imprezach kulturalnych w czasie wyjazdów Wedle przewidywań, nacisk należy położyć na tworzenie nowych produktów turystycznych z rozszerzonym pakietem usług i wysoką jakością obsługi oraz wzrostem oferty lokalnej. Szczególnie preferowane będą duże przedsięwzięcia kulturalne, np. widowiska estradowe. Wśród obszarów priorytetowych Strategii rozwoju turystyki w Polsce znajduje się rozwijanie turystyki do dużych miast i turystyki kulturowej, ale także turystyki do miejscowości kultu religijnego i turystyki pielgrzymkowej. Częstochowa doskonale wpisuje się w ten priorytetowy obszar, może więc liczyć na wsparcie swoich działań promocyjnych. 21

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO

OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Dr hab. Felicjan

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników analizy SWOT dla CCI w Zielonej Górze

Prezentacja wyników analizy SWOT dla CCI w Zielonej Górze Prezentacja wyników analizy SWOT dla CCI w Zielonej Górze Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze, kultura jest tym, przez co człowiek staje się bardziej człowiekiem Jan Paweł II, UNESCO,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015 CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA Zarząd województwa artykułem 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Grudziądz, 30 listopada 2015 roku ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego W ramach niniejszego projektu przeprowadzono analizy: - ogólnodostępnych danych statystycznych z siedmiu zakresów tematycznych, - najważniejszych dokumentów programowych, planistycznych i strategicznych

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego

Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego Lp. Obiekt Adres uwagi układ urbanistyczny 1 zespól klasztorny na Jasnej Górze ul. Kordeckiego 2 patrz: załącznik graficzny nr 1 2 kościół św.

Bardziej szczegółowo

PERŁA JURY Konferencja Wymiana doświadczeń i współpraca międzyregionalna LGD OPOLE, 18 kwietnia 2008r.

PERŁA JURY Konferencja Wymiana doświadczeń i współpraca międzyregionalna LGD OPOLE, 18 kwietnia 2008r. PERŁA JURY Konferencja Wymiana doświadczeń i współpraca międzyregionalna LGD OPOLE, 18 kwietnia 2008r. Obszar działania LGD Perła Jury obejmuje 8 gmin powiatu zawierciańskiego województwa śląskiego : Łazy

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego - zrealizowanego w trakcie pierwszych konsultacji do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny Analiza SWOT Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego Lp. Obiekt Adres uwagi 1 układ urbanistyczny patrz załącznik graficzny nr 1 2 zespól klasztorny na Jasnej Górze ul. Kordeckiego 2 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 METODOLOGIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dr Robert Brudnicki Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG Pracownia Geografii Turystyki 1 Bariery wynikające z

Bardziej szczegółowo

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2 Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY dr Agata Bornikowska, dr Mirosław Barcicki, dr Ewa Ferensztajn-Galardos

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego.

Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego. Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego. To odpowiedź na pytanie Jakie Śląskie? TAKIE? Czy może takie? TAKIE? Plan prezentacji 1. O czym nie będzie mowy. 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn

Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn Podstawa prawna Zgodnie z treścią art. 13 ustawy o samorządzie województwa w sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA CZĘSTOCHOWY WARSZTATY CHARRETTE Częstochowa stochowa,, 5-75 marca 2012 Miejski Program Rewitalizacji został opracowany i uchwalony uchwałą nr 667/XLV/2005 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo